Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

5. pješačka divizija (NDH)

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 22. 10. 1941. Domobranska 5. pešadijska divizija (snagama oko 9 bataljona) otpočela napad od Sarajeva prema Rogatici. U oštrim sedmodnevnim borbama delovi Romanijskog i Kalinovičkog NOP odreda su slomili napad i zaustavili neprijatelja na liniji Pale-Prača-Mokro.

⚔️ 25. 8. 1942. U Birču jedinice nemačke 718, pešadijske divizije, sa delovima domobranske 3. i 5. pešadijske divizije, ustaške 1. brigade i mesnim milicijskim i četničkim bataljonima (ukupno 7-8.000), okružile 6. istočnobosansku NOU brigadu i Birčanski NOP odred i otpočele koncentričan napad (operaciju -S-) s ciljem da ih unište. Veštim manevrima, partizanske snage su izbegle udare, tako da je neprijatelj 9. septembra obustavio dejstva ne postigavši nikakav uspeh.

⚔️ 6. 2. 1945. Nemačka 297. pešadijska, 7. SS -Princ Eugen- i 1. kozačka konjička divizija i borbena grupa -Fišer- (ojačana 11. pukom 11. nemačke vazduhoplovno-poljske divizije i delovi ustaško-domobranske 5. pešadijske divizije prešli u koncentričan napad na virovitički mostobran. Toga dana su zauzeli Feričane, Orahovicu, s. Suhomlaku i s. Čačince sutradan s. Mikleuš, s. Slat. Drenovac, s. Ćeralije i Voćin, 8. februara Podravsku Slatinu, s. Grubišno Polje, s. Vel. Barnu, Pleternicu i neke položaje na Bilo-gori, a 9. februara Viroviticu i Slav. Požegu. Zbog toga je Štab 3. armije NOVJ, od 8. do 10. februara, povukao 16. udarnu, 36. udarnu i 51. udarnu diviziju NOVJ i Osječku udarnu brigadu 12. udarne divizije NOVJ na levu obalu r. Drave, 10. korpus i 40. udarnu diviziju NOVJ na područje Daruvara, a 12. udarnu diviziju NOVJ u okolinu Slav. Požege.

⚔️ 26. 4. 1945. Jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije JA posle dvodnevnih žestokih borbi protiv delova ustaško-domobranske 5. pešadijske divizije, oslobodile M. Grđevac (kod Virovitice) i prinudile neprijatelja na povlačenje prema Bjelovaru.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Daruvar 297. pešadijska divizija 718. pešadijska divizija 1. kozačka divizija Vermahta Birčanski partizanski odred Završne operacije u Jugoslaviji Saradnja četnika sa okupatorom Četnici u drugom svetskom ratu 40. slavonska divizija NOVJ 12. slavonska divizija NOVJ Bosansko Grahovo Ustanak u NDH Kalinovički partizanski odred 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Borbe u Slavoniji 1945. Slavonska Požega Virovitica Bjelovar Kalinovik 51. makedonska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1945. Grubišno Polje 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada 10. zagrebački korpus NOVJ Podravska Slatina Udarna brigada Braća Radić 7. SS divizija Prinz Eugen Osječka udarna brigada Sarajevo Pleternica Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Avijacija u oslobodilačkom ratu 32. zagorska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Voćin