Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

10. zagrebački korpus NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 89 hronoloških zapisa, 211 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 19. 1. 1944. Odlukom VŠ NOV i POJ, od 32. i 33. divizije i Zapadne grupe NOP odreda formiran 10. korpus NOVJ. Operativno područje ovoga korpusa je zahvatalo teritorije dotadašnje 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske (osim Žumberka i Pokuplja), koja je formiranjem. 10. korpusa ukinuta.

⚔️ 19. 1. 1944. Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od Kalničkog, Zagorskog i Zagrebačkog NOP odreda formirana Zapadna grupa NOP odreda 10. korpusa NOV Jugoslavije.

⚔️ 0. 2. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, objedinjavanjem više kurseva pri Štabu 6. korpusa NOVJ, formirana 2. oficirska škola NOV Hrvatske. Imala je pešadijski, artiljerijski, protivavionski, obaveštajni, intendantski i sanitetski kurs i kurs za vezu. Školovala je uglavnom oficire koji su pripadali jedinicama 6. i 10. korpusa NOVJ.

⚔️ 0. 2. 1944. Po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ formiran Udarni bataljon Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ.

⚔️ 2. 2. 1944. Kod ž. st. Kutina (na pruzi Zagreb-Beograd) jedinice 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušile brzi voz, uništivši lokomotivu i 3 vagona. Saobraćaj je obustavljen 10 sati.

⚔️ 4. 2. 1944. Kod ž. st. Prikraj (na pruzi Zagreb-Križevci) jedinice 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušile domobranski transportni voz. Poginulo je 19 domobrana, a 13 ranjeno. Uništena su 4 vagona, a oštećeni su lokomotiva i 5 vagona.

⚔️ 7. 2. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: odobrava dolazak jednog američkog i jednog britanskog oficira u savezničku vojnu misiju pri Štabu 4. korpusa NOVJ; saopštava da je odobrio dolazak savezničke vojne misije u Štab 10. korpusa NOVJ; traži da se odredi mesto na koje će se iz aviona bacati materijal za 10. korpus NOVJ.

⚔️ 24. 2. 1944. Otpočeo napad nemačkih i ustaških snaga na jedinice Zagorskog NOP odreda i Udarnog bataljona Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ u Hrvatskom zagorju. Usled nadmoćnosti neprijatelja partizanske jedinice su se povukle na Kalnik, a neprijatelj se 29. februara povratio u s. V. Trgovište, s. Zabok i Zlatar.

⚔️ 27. 2. 1944. Kod o. Molata patrolni čamac PČ 22 iz 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice 10. korpusa NOVJ izvršile diverziju i oštetile lokomotivu i 5 vagona, a 3 vagona uništile. Zbog toga je saobraćaj obustavljen 20 časova.

⚔️ 28. 2. 1944. Između ž. stanica Klokočevac i Rovišće (na pruzi Križevci-Bjelovar) jedinice 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ izvršile diverziju i napale neprijateljski transportni voz. Poginulo je 7 i ranjeno 7 neprijateljskih vojnika, a saobraćaj je obustavljen 48 časova.

⚔️ 29. 2. 1944. U Posavini, po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ, formiran Posavski NOP odred.

⚔️ 0. 3. 1944. Po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ formiran udarni bataljon Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa.

⚔️ 2. 3. 1944. Kod ž. st. Hercegovac (na pruzi Bjelovar-Garešnica) jedinice 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušile prugu i transportni voz, uništivši lokomotivu i 4 vagona i oštetivši 5 vagona.

⚔️ 4. 3. 1944. Delovi 1. puka Pavelićeve gardijske brigade iz Ludbrega i tri nemačke kolone iz Križevaca napali jedinice 32. divizije 10. korpusa NOVJ na severoistočnim padinama Kalnika. Divizija se, posle dvodnevnih borbi prsa u prsa, prebacila na prostoriju Bilo-gore.

⚔️ 4. 3. 1944. Kod s. Rovišća (na pruzi Bjelovar-Križevci) jedinice 2. brigade 33. divizije i 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušile ustaško-domobranski transportni voz, uništivši lokomotivu i 3 vagona. Saobraćaj je obustavljen 50 časova.

⚔️ 11. 3. 1944. Kod s. Gračenice (na pruzi Zagreb - Banova Jaruga) delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušili teretni voz, uništivši lokomotivu i 11 vagona.

⚔️ 14. 3. 1944. Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od Bjelovarskog, Moslavačkog i Posavskog NOP odreda formirana Istočna grupa NOP odreda 10. korpusa NOVJ.

⚔️ 23. 3. 1944. Kod ž. st. Deanovca (na pruzi Zagreb - Banova Jaruga) delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušili teretni voz. Uništena je lokomotiva i 6 vagona, a 4 vagona su oštećena.

⚔️ 27. 3. 1944. Kod s. Žitomira (blizu Zagreba) jedinice 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ i delovi Zapadne glupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ napali delove Pavelićeve gardijske brigade, te 120 vojnika izbacili iz stroja, uništili 3 kamiona i oštetili 1 tenk.

⚔️ 28. 3. 1944. Delovi 32. divizije NOVJ Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ napale ustaše i domobrane u s. Durmancu i s. Zutnici. Posle šestočasovne borbe te jedinice su se, zbog dolaska pojačanja iz Krapine, povukle u pravcu s. Radoboja i pl. Strahinščice.

⚔️ 29. 3. 1944. Kod s. Oborova (blizu Zagreba) delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske 1. brdske brigade iznenada okružili i napali 2. brigadu 33. divizije NOVJ i Posavski NOP odred Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ, koji su se, posle teške petočasovne borbe, uz gubitke od 37 mrtvih, 28 ranjenih i 147 nestalih boraca, probili u Moslavinu. U toj borbi je poginuo i komandant Posavskog NOP odreda Stjepan Bobinec Šumski, narodni heroj.

⚔️ 30. 3. 1944. GŠ NOV i PO za Hrvatsku naredio Štabu 6. korpusa NOVJ da u. aprilu glavnina korpusnih snaga izvodi operacije na sektoru Virovitica - s. Čačinci - Daruvar a delovi izbiju na r. Dravu; Štabu 10. korpusa NOVJ - da 32. divizija NOVJ, jedna brigada 33. divizije NOVJ i Zapadna grupa NOP odreda usmere svoja dejstva u Prigorje i Hrvatsko zagorje, zauzmu varošice Sv. Ivan Zelina, G. i D. Stubicu i Mariju Bistricu, a da Istočna grupa NOP odreda i jedna brigada 33. divizije NOVJ nastave dejstva u Moslavini i Posavini.

⚔️ 6. 4. 1944. Kod s. Gračenice (na pruzi Beograd-Zagreb) delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušili nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i 6 vagona. Saobraćaj je obustavljen 48 časova.

⚔️ 16. 4. 1944. U rejonu s. Belec - s. Purga - s. Martinščina (kod Zlatara) jedinice 32. divizije 10. korpusa NOVJ izvršile napad na ustaško-domobranske snage (jačine oko 1000 vojnika), ali su se povukle usled pristizanja pojačanja. Neprijatelj je imao oko 60 vojnika izbačenih iz stroja, a jedinice 32, divizije NOVJ 24 borca.

⚔️ 26. 4. 1944. Udarni bataljon Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ zauzeo ustaško uporište s. Belec (kod Zlatara). Neprijatelj je imao 9 mrtvih i 12 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno je 12 pušaka i 60.000 metaka.

⚔️ 28. 4. 1944. Jedinice 32. divizije 10. korpusa NOVJ napale ustaše i domobrane u Novom Marofu. Posle jednodnevne borbe i uzastopnih napada i protivnapada jedinice 32. divizije su odbijene.

⚔️ 1. 5. 1944. U rejonu s. Podruta - s. Pece - s. Krapinica dva bataljona ustaša iz Novog Marofa napali delove 32. divizije 10. korpusa NOVJ i zauzeli s. Podrute i s. Pece. Jedinice 32. divizije NOVJ imale su 5 mrtvih, 7 ranjenih i 7 nestalih boraca.

⚔️ 4. 5. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, jedinice 28. udarne divizije NOVJ prešle r. Ilovu i prebacile se u Moslavinu, u cilju pomoći jedinicama 10. korpusa NOVJ.

⚔️ 5. 5. 1944. Kod ž. st. Prikraja (na pruzi Zagreb-Križevci) delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušili teretni voz, uništivši lokomotivu i 4 vagona.

⚔️ 10. 5. 1944. U s. Selnicama, u Hrvatskom zagorju, po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ, formirana 1. zagorska NO brigada, koja je ušla u sastav Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ.

⚔️ 11. 5. 1944. Između s. Vrbovca i s. Prikraja delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ, na 19 mesta porušili prugu Zagreb-Križevci i srušili 1 most, zbog čega je saobraćaj tom prugom obustavljen 7 dana.

⚔️ 15. 5. 1944. Iz Novog Marofa, Sv. Ivana Zeline, Zlatara i Ivanca otpočeo četvorodnevni napad 1. puka Pavelićeve gardijske brigade na glavninu 10. korpusa NOVJ koja se nalazila u Hrvatskom zagorju. Posle borbi kod s. Huma, s. Hrašćine, s. Trgovišća, s. Breznice, s. Vinična i u rejonu Kalnika, 18. maja su se 32. divizija NOVJ i 1 brigada 33. divizije 10. korpusa NOVJ prebacile na Bilogoru, a đocnije u Moslavinu.

⚔️ 15. 5. 1944. Delovi 28. udarne divizije i 10. korpusa NOVJ izvršili neuspeo napad na oko 300 ustaša i milicionera u s. Kloštru Ivaniću (kod Ivanić-Grada).

⚔️ 21. 5. 1944. Između s. Sv. Ivana Žabna i Križevaca i između s. Prikraja i s. Gradca (na pruzi Zagreb-Križevci) jedinice 28. udarne divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušile 4 mosta i prugu na 275 mesta. Saobraćaj je prekinut nekoliko dana.

⚔️ 25. 5. 1944. Na glavnoj železničkoj stanici u Zagrebu delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ postavili paklenu mašinu u mešoviti voz. Mašina je eksplodirala pre polaska voza i ranila 2 nemačka vojnika i 1 železničara.

⚔️ 27. 5. 1944. Prva Zagorska brigada Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ izvršila neuspeo napad na ustaško uporište u s. Sv. Križu (kod Klanjca).

⚔️ 29. 5. 1944. Po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ formiran 1. srpski bataljon Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ.

⚔️ 10. 6. 1944. Između Ivanić-Grada i s. Prečeca (na pruzi Beograd-Zagreb) jedinice 2. brigade 33. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili prugu na 124 mesta.

⚔️ 12. 6. 1944. Između s. Vrbovca i s. Gradeča (na pruzi Zagreb-Križevci) jedinice 2. brigade 33. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ razrušili prugu na 6 mesta i srušili železnički most.

⚔️ 15. 6. 1944. U rejonu s. Golubovca (kod Zlatara) dve čete ustaša iz s. Lobora i s. Mače napale 1. zagorsku brigadu Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ, ali su posle kraće borbe odbačene.

⚔️ 21. 6. 1944. Između Ivanić-Grada i s. Širinca (na pruzi Beograd-Zagreb) delovi 2. brigade 33. divizije NOVJ i 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili 2 mosta i prugu na 203 mesta.

⚔️ 24. 6. 1944. Otpočeo napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranskog 1. brdskog puka na jedinice 33. divizije NOVJ i delove Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ u Moslavini. Posle trodnevnih brobi jedinice NOVJ su se povukle u pravcu pl. Bilo-gore. Neprijatelj je imao oko 350 vojnika izbačenih iz stroja a jedinice NOVJ 8 mrtvih, 50 ranjenih i 70 nestalih boraca.

⚔️ 27. 6. 1944. Delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili prugu Čakovec-Kotoriba na 98 mesta.

⚔️ 28. 6. 1944. Otpočeo napad ustaško-domobranskih posada iz Novog Marofa, Varaždinskih Toplica, Koprivnice i Ludbrega na jedinice 10. korpusa NOVJ i 28. udarne divizije NOVJ na Kalniku. U borbama do 2. jula jedinice NOVJ su odbacile neprijatelja u polazne garnizone i prodrle u Podravinu.

⚔️ 13. 7. 1944. U rejonu D. Stubica - s. Pušča, po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ, formiran Omladinski bataljon Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ.

⚔️ 16. 7. 1944. Kod s. Trgovišća delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ i Zagrebačkog NOP odreda razrušili železničku prugu Zagreb-Varaždin na 56 mesta.

⚔️ 30. 7. 1944. Jedinice Moslavačkog NOP odreda, ojačane 1. srpskim bataljonom Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ, zauzele domobransko uporište u s. Zbegovači (kod Banove Jaruge).

⚔️ 31. 7. 1944. Između Zagreba i Banove Jaruge delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušili dva neprijateljska transportna voza, te uništili 2 lokomotive i 9 vagona i oštetili 5 vagona. Saobraćaj je bio obustavljen 34 časa.

⚔️ 0. 8. 1944. Po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ formirana Komanda zagorskog vojnog područja.

⚔️ 0. 8. 1944. Na Kalniku, po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ, formiran 2. srpski bataljon, u sastavu Bjelovarskog NOP odreda.

⚔️ 0. 8. 1944. U Podravini, po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ, od partizanskih četa iz Podravine formiran Podravski NOP odred Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ.

⚔️ 0. 8. 1944. Po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ formirana Komanda posavskog vojnog područja 10. korpusa NOVJ.

⚔️ 2. 8. 1944. Između s. Vrbovca i s. Gradeča delovi 3. diverzantskog bataljona i Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Križevci na 28 mesta.

⚔️ 7. 8. 1944. Na Sljemenu (blizu Zagreba) delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušili transformator.

⚔️ 10. 8. 1944. Kod s. Crkvine delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili prugu Križevci-Bjelovar.

⚔️ 14. 8. 1944. Štab 7. udarne divizije NOVJ sa 3. i 4. brigadom krenuo iz Banije u Moslavinu u cilju zajedničkih operacija sa 10. korpusom NOVJ. U Baniji je, radi usklađivanja dejstava 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša-, 2. udarne brigade i 1. i 2. banijskog NOP odreda, formiran Operativni štab za Baniju. On je operacijama tih jedinica rukovodio do povratka Štaba 7. udarne divizije NOVJ krajem oktobra 1944.

⚔️ 15. 8. 1944. Delovi 3. diverzantskog bataljona i Udarnog bataljona Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Križevci na 100 mesta.

⚔️ 20. 8. 1944. U Koprivnici delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ zapalili vojni senjak. Izgorelo je 10 vagona sena.

⚔️ 30. 8. 1944. Između s. Gradeca i s. Prikraja (na pruzi Zagreb-Križevci) delovi 3. diverzant skog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušili dva neprijateljska transportna voza. Uništeno je 16 vagona i 1 lokomotiva a 1 lokomotiva je oštećena.

⚔️ 31. 8. 1944. Na odseku Kutina - s. Popovača, na dužini od 7 km, jedinice 7. udarne divizije 4. korpusa NOVJ [Sedma udarna divizija (bez 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 2, udarne brigade) bila je privremeno pod komandom 10. korpusa NOVJ.] prekinule železničku prugu Beograd-Zagreb na 160 mesta i porušile ž. st. Voloder i više železničkih mostova, propusta i bunkera duž pruge. Poginulo je 28 i ranjeno 20 nemačkih vojnika i domobrana. Na tom odseku pruga nije radila više od 10 dana.

⚔️ 1. 9. 1944. Kod s. Podruta (blizu Zlatara) 1. zagorska brigada Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ, posle kraće borbe, odbila napad tri čete Pavelićeve gardijske brigade, prinudivši ih na povlačenje u pravcu Novog Marofa.

⚔️ 2. 9. 1944. Između s. Podruta i s. Budinšćine (na pruzi Zagreb-Varaždin) 1. udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili oko 6500 m železničke pruge.

⚔️ 2. 9. 1944. Između s. Vrbovca i s. Gradeča (na pruzi Zagreb-Križevci) delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušili prugu i 2 neprijateljska transportna voza. Uništeno je 7 vagona i 1 lokomotiva, a 1 lokomotiva je oštećena. Saobraćaj je obustavljen do 4. septembra [Po drugom podatku diverzijaje izvršena 1. septembra.].

⚔️ 4. 9. 1944. Između s. Budinščine i s. D. Konjšćine (na pruzi Zagreb-Varaždin) 2. brigada -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili 6 km pruge.

⚔️ 4. 9. 1944. Kod s. Čepelovca i s. Budrovca (blizu Bjelovara) ustaše iz s. Đurđevca napale Podravski NOP odred 10. korpusa, ali su posle kraće borbe odbačene.

⚔️ 5. 9. 1944. U s. Mirkovcu (kod Novog Marofa) 2. bataljon 1. zagorske brigade Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ razoružao domobransku posadu.

⚔️ 13. 9. 1944. Delovi 10. korpusa i 7. udarne divizije NOVJ napali Križevce, koje su branili delovi domobranske 1. posadne brigade. Zbog zakašnjenja nekih jedinica NOVJ, neprijatelj je organizovao odbranu i sprečio zauzimanje Križevaca.

⚔️ 25. 9. 1944. Po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ rasformiran Bjelovarski NOP odred: ljudstvo 1. bataljona ušlo u sastav 32. divizije NOVJ a 2. srpski bataljon u 3. brigadu -Miloš Obilić- 33. divizije NOVJ.

⚔️ 12. 10. 1944. Posle višečasovne borbe delovi 6. i 10. korpusa NOVJ zauzeli s. Đurđevac i Novigrad Podravski (kod Koprivnice). U Đurđevcu su se branili delovi 5. ustaške brigade a u Novigradu Podravskom branio se Brzi divizion Pavelićeve gardijske brigade. Ujedno su primorani delovi 5. ustaške brigade i oko 100 milicionera da napuste s. Virje, u koje su zatim ušle jedinice NOVJ.

⚔️ 13. 10. 1944. Delovi 10. i 6. korpusa NOVJ, u sadejstvu sa dve brigade 7. udarne divizije NOVJ, napali Koprivnicu, koju je branio jedan bataljon 5. ustaške brigade, ostaci razbijenih ustaških jcdinica iz Podravine i delovi 1. puka Pavelićeve gardijske brigade ojačani artiljerijom i tenkovima (ukupno oko 2500 vojnika). Posle nekoliko uzastopnih juriša, u borbama koje su trajale do 16. oktobra, jedinice NOVJ nisu uspele da zauzmu grad, te su se povukle.

⚔️ 19. 11. 1944. U s. Đurđevcu (kod Bjelovara), po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od četvrtih bataljona 1. udarne brigade -Braća Radića i 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ i Podravskog NOP odreda Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ formirana 3. brigada -Pavlek Mihovil Miškina- 32. divizije NOVJ. Tada je rasformiran i Podravski NOP odred 10. korpusa NOVJ.

⚔️ 1. 1. 1945. Po naređenju VŠ NOV i POJ formirane 1, 2. i 3. armija NOVJ, U sastav 1. armije su ušle: 1. proleterska udarna i 6. proleterska divizija -Nikola Tesla-, 5, 11. i 21. udarna divizija i Konjička brigada; u sastav 2. armije: 17, 23, 25, 28. i 45. divizija; u sastav 3. armije: 16, 36. i 51. udarna divizija NOVJ. U operativnom pogledu pod komandu Štaba 3. armije NOVJ stavljeni su 6. i 10. korpus NOVJ a pod komandu Štaba 2. armije 3. korpus NOVJ.

⚔️ 2. 1. 1945. Delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i ustaške snage, posle borbi sa delovima 10. korpusa NOVJ, zauzeli s. Špišić-Bukovicu (kod Virovitice), ali su se sledeeeg dana, pod pritiskom jedinica 10. korpusa NOVJ, povukli u pravcu s. Pitomače i s. St. Graca.

⚔️ 8. 1. 1945. U cilju zauzimanja s. Pitomače (kod Virovitice) i odbacivanja nemačkih i domobranskih jedinica prema Barču i Đurđevcu, 10. korpus NOVJ i 40, divizija 6. udarnog korpusa NOVJ napali neprijatelja u rejonu. s. Pitomače. Posle jednodnevnih borbi protiv tri puka nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske 1. pešadijske divizije napad jedinica NOVJ je odbijen, te su se one 9. januara ujutro povukle prema s. Špišić-Bukovici (kod Virovitice).

⚔️ 11. 1. 1945. Delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije, domobranske 1. pešadijske divizije i Pavelićeve gardijske brigade iz s. Banove Jaruge, Bjelovara i s. Pitomače napali jedinice 10. korpusa NOVJ, 40. divizije NOVJ i 12. proleterske udarne brigade 12. udarne divizije 6. udarnog korpusa NOVJ u rejonu s. Grubišnog Polja i do 17. januara zauzeli veći broj sela. Ojačane 36. udarnom divizijom NOVJ, jedinice 6. udarnog i 10. korpusa NOVJ su 18. i 19. januara povratile izgubljena sela prinudivši neprijatelja da se povuče na liniju s. Pavlovac - s. V. Grđevac - s. V. Pisanica.

⚔️ 31. 1. 1945. Po naređenju VŠ NOV i POJ, 6. i 10. korpus NOVJ ušli u sastav 3. armije NOVJ.

⚔️ 6. 2. 1945. Nemačka 297. pešadijska, 7. SS -Princ Eugen- i 1. kozačka konjička divizija i borbena grupa -Fišer- (ojačana 11. pukom 11. nemačke vazduhoplovno-poljske divizije i delovi ustaško-domobranske 5. pešadijske divizije prešli u koncentričan napad na virovitički mostobran. Toga dana su zauzeli Feričane, Orahovicu, s. Suhomlaku i s. Čačince sutradan s. Mikleuš, s. Slat. Drenovac, s. Ćeralije i Voćin, 8. februara Podravsku Slatinu, s. Grubišno Polje, s. Vel. Barnu, Pleternicu i neke položaje na Bilo-gori, a 9. februara Viroviticu i Slav. Požegu. Zbog toga je Štab 3. armije NOVJ, od 8. do 10. februara, povukao 16. udarnu, 36. udarnu i 51. udarnu diviziju NOVJ i Osječku udarnu brigadu 12. udarne divizije NOVJ na levu obalu r. Drave, 10. korpus i 40. udarnu diviziju NOVJ na područje Daruvara, a 12. udarnu diviziju NOVJ u okolinu Slav. Požege.

⚔️ 11. 2. 1945. Po naredbi Štaba 10. korpusa NOVJ rasformirane Istočna i Zapadna grupa NOP odreda a formiran Štab grupe NOP odreda, pod čiju su komandu stavljeni: Moslavački, Posavski, Kalnički, Zagrebački i Zagorski NOP odred. Istom naredbom je 1. zagorska NO brigada ušla u sastav 32. divizije NOVJ kao njena 4. brigada.

⚔️ 13. 2. 1945. Na liniji s. D. Rašenica - s. Bastaji (kod Daruvara) jedinice 10. korpusa NOVJ odbile napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije. Neprijatelj je imao oko 110 mrtvih i ranjenih, a jedinice korpusa 10 mrtvih i 59 ranjenih.

⚔️ 18. 2. 1945. Jedinice domobranske 1. pešadijske divizije i delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i Pavelićeve gardijske brigade iz s. Vel. Grđevca, s. Hercegovca, s. Dežanovca i s. Uljanika napali jedinice 10. korpusa NOVJ kod Daruvara. Posle ogorčenih borbi, 33. divizija NOVJ se probila pravcem s. Končanica - s. Hercegovac - s. Trnovitica u Moslavinu, a 32. divizija NOVJ se povukla u rejon s. Markovca (kod Daruvara).

⚔️ 0. 3. 1945. Izašao prvi broj lista -Za pobjedu-, organa 10. korpusa JA.

⚔️ 25. 3. 1945. Po naređenju Generalštaba JA, 10. korpus 3. armije JA vraćen pod komandu Glavnog štaba JA za Hrvatsku.

⚔️ 5. 4. 1945. Po naređenju Glavnog štaba JA za Hrvatsku rasformirana Grupa NOP odreda 10. korpusa JA, a njeni odredi (Kalnički, Zagorski i Zagrebački) stavljeni pod komandu Štaba 10. korpusa JA.

⚔️ 14. 4. 1945. Po naređenju Štaba 10. korpusa JA rasformirani Kalnički, Zagrebački i Zagorski NOP odred, a njihovim ljudstvom popunjene jedinice 32. i 33. divizije JA i jedinice 1. divizije KNOJ-a.

⚔️ 16. 4. 1945. Po naređenju Generalštaba JA, 10. korpus JA stavljen u operativnom pogledu pod komandu 3. armije JA.

⚔️ 20. 4. 1945. Jedinice 3. armije JA, u sađejstvu s jedinicama 32. divizije 10. korpusa JA, posle dvodnevnih žestokih borbi odbacile prema Virovitici delove nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije i oslobodile Podrav. Slatinu i više okolnih sela.

⚔️ 27. 4. 1945. U Podrav. Slatini, od posledica rana zadobivenih u borbi protiv nemačkih jedinica, ustaša i domobrana 23. aprila kod s. Pčelica (blizu Virovitice), umro komandant 32. divizije 10. korpusa JA Petar Marija Biškup Veno, narodni heroj.

⚔️ 0. 5. 1945. Po naređenju Štaba 10. korpusa JA formirana Komanda varaždinskog vojnog područja.

⚔️ 7. 5. 1945. Po naređenju Generalštaba JA, 10. korpus JA (32. i 33 divizija) stavljen pod komandu 1. armije JA i upućen ka Zagrebu.

Dokumenti

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 19. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za formiranje 10. korpusa NOVJ

📜 Izveštaj Štaba Desetog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 31 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o opštoj situaciji na sektoru korpusa

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOV Jugoslavije od 22 siječnja 1944 godine

📜 Naredba Štaba Desetog korpusa Zagrebačkog NOV Jugoslavije od 19 siječnja 1944 god. o formiranju Korpusa, Trideset treće divizije i Zapadne grupe NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 25 siječnja 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOV Jugoslavije o berbama u Hrvatskom Zagorju

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 30 siječnja 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOV Jugoslavije o prodoru jakih neprijateljskih snaga u Hrvatsko Zagorje, rasporedu sopstvenih jedinica i njihovim daljim zadacima

📜 Izvještaj Štaba Trideset treće divizije od 31 siječnja 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOV Jugoslavije o borbama od 21 do 31 siječnja

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 23 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o napadu na Ludbreg

📜 Zapovijest Štaba Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 1 februara 1944 god. za predislokaciju brigada Braća Radić i Matija Gubec

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 1 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbi u Svibovecu

📜 Izvještaj Odsjeka za vojne vlasti u pozadini Desetog korpusa Zagrebačkog NOV i PO Jugoslavije pomoćniku načelnika Desetoga korpusa o radu Komande Bjelovarskog područja i odnosu komande i Bjelovarskoga NOP odreda.

📜 Izvještaj Štaba Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 5 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Zlatar

📜 Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 5 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbama i rasporedu potčinjenih jedinica

📜 Zapovijest Štaba Trideset treće divizije Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 6 februara 1944 god. za napad na Vel. Zdence

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita od 7. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da je imenovana saveznička vojna misija pri 10. korpusu NOVJ ii da je odobrio popunu misije pri 6. korpusu NOVJ

📜 Zapovijest Pothvatnog sdruga Dubrovnik od 7 februara 1944 god. za napad na jedinice Desetog korpusa NOVJ

📜 Izvještaj Štaba Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 7 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama, rasporedu i stanju podređenih jedinica u decembru 1943 i januaru 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Trideset treće divizije od 9 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbama i rasporedu jedinica od 1 do 9 februara

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 12 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica od 8 do 10 februara

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 14 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbi brigade Matija Gubec kod Velikog Poganca

📜 Izvještaj Štaba Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 16 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o neprijateljskoj ofanzivi na slobodnu teritoriju Hrvatskog Zagorja i Kalnika

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 17 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o napadu na Ludbreške Vinograde

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 26 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbi kod sela Subotice

📜 Naređenje Štaba Trideset treće divizije Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 27 februara 1944 god. podređenim jedinicama za postavljanje zasjeda na komunikaciji Bjelovar - Križevci

📜 Naređenje Štaba Trideset treće divizije Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 29 februara 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Repinec

📜 Izvještaj Štaba Desetog korpusa Zagrebačkog od 2 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama i organizacionom stanju jedinica u februaru

📜 Naredba Štaba Desetog korpusa Zagrebačkog NOV Jugoslavije od 14 marta 1944 god. o formiranju Istočne grupe NOP odreda i postavljanju rukovodilaca

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 14 marta 1944 god. Štabu Desetog korpusa NOV Jugoslavije o borbama i pokretima u prvoj polovini marta

📜 Izvještaj Štaba Trideset treće divizije od 14 marta 1944 god. Štabu Desetog korpusa Zagrebačkog NOV Jugoslavije o borbama i izvršenim diverzijama od 20 februara do 5 marta

📜 Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 20 marta 1944 god. Štabu Desetog korpusa Zagrebačkog NOV Jugoslavije o borbama i stanju u jedinicama od 15 februara do 18 marta

📜 Izvještaj Štaba Trideset treće divizije od 25 marta 1944 god. Štabu Desetog korpusa Zagrebačkog NOV Jugoslavije o borbama od 5 do 20 marta

📜 Izvještaj Štaba Trideset i druge divizije NOVJ Štabu Desetog korpusa Zagrebačkog NOV i POJ o borbama jedinica divizije od 14. do 26. ožujka 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba Prve brigade Trideset treće divizije od 21 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbi protiv ustaša kod Budinšćine

📜 Dopunska zapovijest Štaba Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 22 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na Ivanec

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 22 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbi protiv ustaša kod Budinšćine

📜 Izvještaj Štaba Prve brigade Trideset treće divizije od 23 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o rezultatima napada na Ivanec

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da organizuje uključenje 10. korpusa NOVJ u radio-mrežu Vrhovnog štaba

📜 Izvještaj Štaba Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 13 aprila 1944 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 21 marta do 7 aprila

📜 Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 17 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o napadu na ustaše u selu Novi Golubovec

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 18 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbama na Veterničkoj Gori i kod Lobora

📜 Zapovijest Štaba Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 19 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na Ivanec

📜 Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 17 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbama od 20 marta do 10 aprila -

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 24 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o obezbjeđenju napada na Ivanec i razoružanju ustaša kod Stražnjevca

📜 Izvještaj Štaba Trećeg diverzantskog bataljona od 11 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o izvršenim diverzijama od 25 marta do 10 aprila

📜 Naredba Štaba Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 25 aprila 1944 o pohvali jedinica, štabova i rukovodilaca za pokazano požrtvovanje, hrabrost i rukovođenje jedinicama u borbi kod Budinšćine i o napadu na ustaše u Ivancu

📜 Zapovijest Štaba Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 25 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na ustašku posadu u selu Belec

📜 Izvještaj Štaba Trideset treće divizije od 27 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) iNOVJ o dejstvima Druge brigade od 5 do 20 aprila

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 12 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbama u Hrvatskom Zagorju od 28 marta do 10 aprila

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 2. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbi kod Novog Marofa

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 2. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbi kod Podruta, Peca i Gotalovca

📜 Izvještaj Štaba Desetog korpusa NOVJ od 3. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 28. marta do 28. aprila

📜 Izvještaj Štaba Desetog korpusa NOVJ od 3. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o organizacionom stanju jedinica

📜 Izvještaj Štaba Prve brigade Trideset treće divizije od 3. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbi kod Huma

📜 Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 6. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljske posade u Donjem Orešju

📜 Direktiva Štaba Desetog korpusa NOVJ od 8. maja 1944. Štabu Dvadeset osme NOU divizije za rad po dolasku na područje Moslavine

📜 Naređenje Štaba Desetog korpusa NOVJ od 8. maja 1944. Štabu Zapadne grupe NOP odreda da se stavi pod komandu Dvadeset osme divizije

📜 Izvještaj Štaba Prve brigade Trideset treće divizije od 9. maja 1944. Štabu divizije i Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama kod Ivanca

📜 Zapovijest Štaba Desetog korpusa NOVJ od 11. maja 1944. podređenim jedinicama za napad na Mihovljan i Mače

📜 Izveštaj komandanta 10. korpusa NOVJ ocl 12. maja 1944. Oblasnom komitetu KP Hrvatske za Zagrebačku oblast o stanju u potčinjenim jedinicama

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 14. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama od 27. aprila do 13. maja

📜 Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 20. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o napadu na ustašku posadu u Mihovljanu

📜 Zapovijest Štaba Desetog korpusa NOVJ od 23. maja 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske posade u Narti i Velikom Trojstvu

📜 Izvještaj Štaba Trećeg diverzantskog bataljona od 24. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o diverzijama izvršenim od 1. do 25. maja

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 26. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama na liniji Kraljevec - Hrašćina - Trgovišće

📜 Zapovijest Štaba Desetog korpusa NOVJ od 27. maja 1944. podređenim jedinicama za diverziju na željezničkoj pruzi Dugo Selo - Kutina

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 27. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama u drugoj polovini maja

📜 Operativni izvještaj Štaba Trideset i treće divizije NOVJ Štabu Desetog korpusa Zagrebačkoga NOV i POJ za razdoblje od 5. do 20. svibnja 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba Desetog korpusa NOVJ od 30. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o uzrocima neuspjeha prilikom napada na neprijateljsku posadu u Narti

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 30. maja 1944. Štabu Šestog i Desetog korpusa NOVJ o borbama jedinica koje su prilikom napada na Nartu bile na osiguranju prema Bjelovaru, Garešnici i Hercegovcu

📜 Izvještaj Štaba Desetog korpusa NOVJ od 31. maja 1944. Glavnom štabu NOV i FO Hrvatske o borbama, diverzijama i o napadima na neprijateljske garnizone

📜 Pregled brojnog stanja i nacionalnog i socijalnog sastava ljudstva Desetog korpusa NOVJ od 1. juna 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba Desetog korpusa od 2. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o operativnoj situaciji i o organizacionom stanju jedinica u maju

📜 Zapovijest Štaba Desetog korpusa NOVJ od 10. juna 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske posade u Velikom Grđevcu i Severinu

📜 Izvještaj Štaba Desetog korpusa od 18. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 21. maja do 13. juna

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 19. juna 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama kod Severina

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 28. juna 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama kod Rasinje i diverzijama na pruzi i cesti Koprivnica - Ludbreg

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 29. juna 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama od 13. do 29. juna

📜 Uputstvo političkog komesara 10. korpusa NOVJ od 30. juna 1944. političkim komesarima potčinjenih jedinica o odnosu vojske prema srpskom narodu

📜 Izvještaj političkog komesara 33. divizije od 6. jula 1944. političkom komesaru 10. korpusa NOVJ o političkom stanju i radu u jedinicama i na terenu

📜 Izvještaj Štaba 10. korpusa od 7. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 15. maja do 28. juna

📜 Izvještaj Štaba 33. divizije od 10. jula 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbi kod Topolovca

📜 Izvještaj Štaba 10. korpusa NOVJ od 13. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o operativnoj situaciji u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i o organizaciji i formaciji Korpusa

📜 Izvještaj Štaba 28. divizije od 13. jula 1944. štabovima 6. i 10. korpusa NOVJ o stanju u nekim neprijateljskim garnizonima, o izvedenim akcijama od 14. juna do 2. jula i o organizacionom stanju sopstvenih jedinica

📜 Izvještaj Štaba 28. divizije od 13. jula 1944. štabovima 6. i 10. korpusa NOVJ o nekim borbama, političkom radu i moralno-političkom stanju u Diviziji

📜 Izvještaj Štaba 32. divizije od 17. jula 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama od 29. juna do 15. jula

📜 Izvještaj Štaba 32. divizije od 18. jula 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o slabostima i greškama prilikom borbi kod Severina, Stare Rače, Dautana i Patkovca

📜 Uputstvo političkog komesara 10. korpusa NOVJ od 21. jula 1944. političkom komesaru Bjelovarskog NOP odreda o tumačenju sporazuma Tito-Šubašić

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. jula 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ da za popunu svojih jedinica izvrši mobilizaciju na područjima Ptuja i Kozja u Štajerskoj

📜 Izvještaj Štaba 32. divizije od 27. jula 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama i radu u drugoj polovini jula na Bilo-gori i Moslavini

📜 Izvještaj Štaba 33. divizije od 28. jula 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o dejstvima od 5. do 20. jula

📜 Izvještaj Štaba 33. divizije od 29. jula 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Kloštru Ivaniću

📜 Izvještaj Štaba 10. korpusa od 3. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o operativnoj situaciji i o organizaciji i formaciji jedinica

📜 Izvještaj Štaba 1. zagorske brigade od 5. avgusta 1944. Štabu zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ o borbi kod Gornjeg Jesenja

📜 Izvještaj Štaba 10. korpusa od 5. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama i diverzijama od 21. juna do 21. jula

📜 Izvještaj Štaba 33. divizije od 12. avgusta 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na ustašku miliciju u Dubrovčaku i Mahovu

📜 Izvještaj Štaba 10. korpusa od 15. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 16. jula do 14. avgusta

📜 Izvještaj Štaba 7. divizije 4. korpusa NOVJ od 20. avgusta 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbi na području Čazme

📜 Izvještaj Štaba 32. divizije od 22. avgusta 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o nekim propustima i greškama u borbi kod Bulinca i prilikom napada na ustaše u Pitomači

📜 Izvještaj Štaba 32. divizije od 27. avgusta 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama i radu od 14. do 27. avgusta

📜 Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 10. korpusa NOVJ od 31. avgusta 1944. godine

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Popovača Narodni heroji Jugoslavije Zasede u oslobodilačkom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Ivanić-Grad Ludbreg Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 2. moslavačka brigada Koprivnica 33. hrvatska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1945. 36. vojvođanska divizija NOVJ Poglavnikov tjelesni zdrug Borbe u Slavoniji 1945. Ivanec Borbe u Slavoniji 1944. Virovitica Garešnica 1. zagorska brigada Intendantura u ratu Bitka za Koprivnicu 1944. Hrvatska brigada Matija Gubec 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Daruvar 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta 7. banijska divizija NOVJ Krapina Đurđevac Glavni štab Hrvatske 28. slavonska divizija NOVJ Zagreb Kutina Završne operacije u Jugoslaviji 5. ustaška brigada Udarna brigada Braća Radić Podravska Slatina Ivan Šubašić 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Mornarica NOVJ Križevci Vrbovec Omladina u ratu Dugo Selo Borbe u Hrvatskoj 1943. Josip Broz Tito Diverzije u oslobodilačkom ratu Pavelićeva gardijska brigada Zagorski partizanski odred Novi Marof Borbe u Hrvatskoj 1944. Moslavački partizanski odred Varaždin SAD i Jugoslavija Donja Stubica 40. slavonska divizija NOVJ Kalnički partizanski odred Politički komesari u NOR-u Našice Vrhovni štab NOVJ Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Bjelovarski partizanski odred Zagrebački partizanski odred Sveti Ivan Zelina Avijacija u oslobodilačkom ratu Bjelovar Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) 51. makedonska divizija NOVJ 1. kozačka divizija Vermahta 6. slavonski korpus NOVJ Grubišno Polje 1. moslavačka brigada 3. diverzantski bataljon NOVH 1. pješačka divizija (NDH) 32. zagorska divizija NOVJ