Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Zagorski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 18 hronoloških zapisa, 25 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 5. 10. 1943. U Hrvatskom zagorju, po naređenju Štaba 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske, formiran Zagorski (Krapinski) NOP odred.

⚔️ 18. 10. 1943. U s. Klanjcu (kod Krapine) Zagorski NOP odred napao neprijatelja, ali je odbijen uz gubitke od 1 mrtvog i 3 ranjena. Poginulo je 12 ustaša, a zarobljeno 6 žandarma i 10 finansa.

⚔️ 1. 12. 1943. U s. Jesenjskom Cerju (kod Lepoglave) 1. bataljon Zagorskog NOP odreda napao delove Pavelićeve gardijske brigade koji su Paveliću obezbeđivali put za Lepoglavu. Bataljon se posle tročasovne borbe povukao, uz gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena, a ustaše su, za odmazdu, pobile u selu 35 lica (među kojima i sedmoro dece od 2-16 godina starosti) i opljačkale i popalile više kuća.

⚔️ 30. 1. 1944. Kod s. Radoboja (blizu Krapine) jedinice Zagorskog NOP odreda vodile petočasovnu borbu protiv 450 nemačkih vojnika, nanevši im gubitke od 80 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 3. 2. 1944. Kod s. Radoboja (blizu Krapine) 3. bataljon Zagorskog NOP odreda, u petočasovnoj borbi, odbio napad nemačkih snaga iz Krapine i s. Sv. Križa jačine 450 vojnika. Neprijatelj je imao 80 vojnika izbačenih iz stroja a jedinice Zagorskog NOP odreda 14 boraca.

⚔️ 24. 2. 1944. Otpočeo napad nemačkih i ustaških snaga na jedinice Zagorskog NOP odreda i Udarnog bataljona Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ u Hrvatskom zagorju. Usled nadmoćnosti neprijatelja partizanske jedinice su se povukle na Kalnik, a neprijatelj se 29. februara povratio u s. V. Trgovište, s. Zabok i Zlatar.

⚔️ 11. 3. 1944. Između s. Luke i s. V. Trgovišta (na pruzi Zagreb - s. Zabok) 3. bataljon Zagorskog NOP odreda napao putnički voz koji je prevozio nemačke vojnike i domobrane. Poginulo 40, utopilo se u r. Krapini 25 a zarobljeno 97 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno je mnogo ratnog materijala.

⚔️ 28. 3. 1944. Kod s. Bandića (blizu Rogateca) delovi Zagorskog NOP odreda iz zasede napali nemačku motorizovanu kolonu, zapalili tri kamiona i ubili oko 20 nemačkih vojnika.

⚔️ 17. 4. 1944. U s. Vrbno (kod Lepoglave) jedna četa ustaša iz s. Badnja napala 3. bataljon Zagorskog NOP odreda. Posle sedmočasovne borbe ustaše su odbačene uz gubitke od 15 mrtvih i 22 ranjena.

⚔️ 11. 8. 1944. Delovi Zagorskog NOP odreda zauzeli s. Laduč (kod Samobora) i braniocima - nemačkim vojnicima i domobranima - naneli gubitke od 3 mrtva, 6 ranjenih i 14 zarobljenih, te zaplenili 2 p. mitraljeza i 18 pušaka.

⚔️ 19. 8. 1944. Na putu Zagreb-s. Oroslavje Omladinski bataljon Zagorskog NOP odreda izvršio napad na ustaški kamion i ubio 5 ustaša, petoricu ranio i jednog zarobio, te zaplenio p. mitraljez, 3 automata i 29 pušaka.

⚔️ 9. 9. 1944. Drugi bataljon Zagorskog NOP odreda napao i razbio ustaško-domobransku posadu u s. V. Trgovištu (kod Zagreba).

⚔️ 11. 9. 1944. Na putu Krapina - s. Đurmanec 1. bataljon Zagorskog NOP odreda napao iz zasede jednu četu 7. ustaškog bataljona, ojačanu nemačkim policijskim snagama, i posle kraće borbe odbacio je u pravcu Krapine.

⚔️ 2. 10. 1944. Kod Krapine delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku i Zagorskog NOP odreda porušili prugu Zabok-Đurmanec na 32 mesta.

⚔️ 13. 10. 1944. Kod s. Lukovčaka (blizu Krapine) dve nemačke čete iz Krapine napale 1. bataljon Zagorskog NOP odreda. Napad je odbijen. Neprijatelj je imao 9 mrtvih i 15 ranjenih vojnika.

⚔️ 28. 12. 1944. Kod s. Sv. Tri Kralja (blizu Tuheljskih Toplica, kod Klanjca), u borbi protiv ustaša, poginuo komandant i. bataljona Zagorskog NOP odreda Josif Jutriša Janko, narodni heroj.

⚔️ 11. 2. 1945. Po naredbi Štaba 10. korpusa NOVJ rasformirane Istočna i Zapadna grupa NOP odreda a formiran Štab grupe NOP odreda, pod čiju su komandu stavljeni: Moslavački, Posavski, Kalnički, Zagrebački i Zagorski NOP odred. Istom naredbom je 1. zagorska NO brigada ušla u sastav 32. divizije NOVJ kao njena 4. brigada.

⚔️ 14. 4. 1945. Po naređenju Štaba 10. korpusa JA rasformirani Kalnički, Zagrebački i Zagorski NOP odred, a njihovim ljudstvom popunjene jedinice 32. i 33. divizije JA i jedinice 1. divizije KNOJ-a.

Dokumenti

📜 Naredba Štaba Druge operativne zone od 18 listopada 1943 god. o formiranju Komande Žumberačkog područja i Zagorskog NOP odreda i postavljenju rukovodilaca

📜 Naredba Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju Komande žumberačkoga područja, Zagorskoga NOP odreda i postavljanju rukovodilaca

📜 Izvještaj Štaba Zagorskog NOP odreda od 24 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Klanjec i željezničke stanice Ključ i Luka

📜 Izvještaj Štaba Zagorskoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Krapina o akcijama i organizacijskom stanju za listopad 1943. godine

📜 Izvještaj Franje Tuđmana, sekretara štapske ćelije Zagorskoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Krapina o radu partijskih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Zagorskoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Krapina o borbama s Nijemcima u Ivancu

📜 Izvještaj Štaba Zagorskoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Krapina o stanju u odredu te o akcijama u prvoj polovini studenoga 1943. godine

📜 Izvještaj politkomesara Zagorskoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom radu na terenu kojim se odred kretao te o problemima u jedinicama i Štabu odreda

📜 Zajednički proglas Štaba Zagorskoga partizanskog odreda i Okružnoga NOO Krapina narodu Hrvatskog zagorja da stupaju u NOVJ

📜 Izvještaj istaba Zagorskog NOP odreda od 3. prosinca 1943. god. btabu uruge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u Hrvatskom Zagorju i borbi na Cerju

📜 Izvještaj Štaba Zagorskoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o borbi s ustašama u Cerju

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske od 9. prosinca 1943. god. Štabu Kalničkog NOP odreda za sadejstvo Zagorskom NOP odredu u razbijanju neprijateljske ofanzive u Zagorju

📜 Izvještaj Štaba Zagorskog NOP odreda od 10. prosinca 1943. god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o borbama podređenih jedinica i novoj taktici neprijatelja u Zagorju

📜 Izvještaj Štaba Zagorskoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o koncentracijama neprijateljskih snaga i pojačanju postojećih posada te o akcijama odreda u prvoj polovini prosinca 1943. godine

📜 Izvještaji Milana Posavca Okružnome komitetu KPH Krapina o borbama Prvoga bataljona Zagorskoga NOP odreda u Sloveniji

📜 Izvještaj politkomesara Zagorskoga NOP odreda politkomesaru Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom stanju i radu u odredu, prehrani i zdravlju boraca, te zapažanja o stanju u krajevima kroz koje je odred prolazio.

📜 Izvještaj Štaba Zagorskoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i POH o akcijama odreda u drugoj polovini prosinca 1943. godine.

📜 Operativni izvještaj Štaba Zagorskoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske za siječanj 1944. godine.

📜 Izveštaj političkog komesara Zagorskog NOP odreda od 12. februara 1944. političkom komesaru Zapadne grupe NOP odreda Hrvatske o političkom radu u bataljonima

📜 Izvještaj politkomesara Zapadne grupe NOP odreda politkomesaru Desetoga korpusa NOV i POJ o radu partijske organizacije u Zagrebačkome i Zagorskome NOP odredu ishrani i zdravlju boraca, radu štabova odreda, osnivanju Udarnoga bataljona, te radu NOO na terenu kojim su se odredi kretali.

📜 Zapisnik sa sjednice Okružnoga komiteta KPH Krapina na kojoj je razmotrena politička situacija, organizacijsko stanje partijske organizacije, SKOJ-a, N00 i AFZ te stanje u Zagorskome NOP odredu.

📜 Izvještaj Štaba Zagorskoga NOP odreda Štabu Zapadne grupe POH o neprijateljskoj ofenzivi u Zagorju potkraj veljače 1944. godine.

📜 Pismo Okružnoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPS Ptuj u kojemu ga obavještava da su spremni primiti novomobilizirano ljudstvo s njihova područja u Zagorski NOP odred te traže pomoć u tehničkom materijalu

📜 Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda Štabu Desetoga korpusa Zagrebačkoga NOV i POJ o akcijama Kalničkoga, Zagrebačkoga i Zagorskoga NOP odreda u drugoj polovini travnja 1944. godine

📜 Komesarski izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda politkomesaru Desetoga korpusa Zagrebačkoga NOV i POJ o radu i djelovanju Prve zagorske brigade, Zagorskoga NOP odreda i Zagrebačkoga NOP odreda

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Deca u ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Narodni heroji Jugoslavije Zagrebački partizanski odred Logor Lepoglava Kalnički partizanski odred Zabok Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) Narodno oslobodilački odbori 10. zagrebački korpus NOVJ Lepoglava Oroslavje Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 32. zagorska divizija NOVJ Komunistička partija Hrvatske Zagreb Moslavački partizanski odred Ptuj Omladina u ratu Franjo Tuđman Diverzije u oslobodilačkom ratu Pljačka u ratu Zasede u oslobodilačkom ratu 3. diverzantski bataljon NOVH 33. hrvatska divizija NOVJ 1. zagorska brigada SKOJ Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Pavelićeva gardijska brigada Završne operacije u Jugoslaviji 1. vojvođanska udarna brigada Genocid u NDH Borbe u Hrvatskoj 1943. Politički komesari u NOR-u AFŽ Partizanska taktika Krapina Borbe u Hrvatskoj 1945. Samobor