Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Kalnički partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 71 hronoloških zapisa, 148 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 10. 10. 1942. U s. Bijeloj (kod Daruvara), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od Banijske proleterske čete i boraca iz sastava 1. i 2. slavonskog NOP odreda formiran Kalnički NOP odred.

⚔️ 14. 10. 1942. Jedinice Kalničkog NOP odreda napale domobransko uporište u s. Špišić Bukovici (kod Virovitice) i zarobile 20 domobrana a zaplenile 16 pušaka.

⚔️ 15. 10. 1942. Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli ustaško uporište u s. Bačkovici (kod Bjelovara) i posadi naneli gubitke od 14 mrtvih i 9 zarobljenih. Zaplenjeno je 12 pušaka, 1 p. mitraljez, 1 kamion i druga oprema.

⚔️ 16. 10. 1942. U šumi više s. Ribnjačke (kod Bjelovara) 2. bataljon Kalničkog NOP odreda napao i zarobio-57 domobrana, od kojih, je25 ostalo u partizanima. Zaplenjena su 54 para vojničkog odela i 54 para cipela...

⚔️ 18. 10. 1942. Jedinice Kalničkog NOP odreda zauzele ustaško uporište u s. M. Trojstvo (kod Bjelovara) i prinudile njegovu posadu da se povuče u s. V. Trojstvo.

⚔️ 20. 10. 1942. Kod s. Botinovca (blizu Koprivnice) Kalnički NOP odred odbio napad ustaša i prinudio ih na povlačenje u pravcu Bilo-gore i Ludbrega.

⚔️ 22. 10. 1942. Blizu s. Apatovca (kod Križevaca) Kalnički NOP odred razbio domobransku Konjičku četu iz Varaždina, naneo joj gubitke od 4 mrtva i 2 ranjena domobrana, zarobio 35 domobrana, 4 podoficira i 1 oficira i zaplenio 37 pušaka, 2 p. mitraljeza, 1 mitraljez, 1 automat i mnogo municije.

⚔️ 3. 11. 1942. Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli ž. st. Đurmanec (na pruzi Krapina - Rogaška Slatina) koju su branile ustaše. Zapaljene su železnička stanica, jedna kompozicija putničkog voza i zgrada pošte.

⚔️ 5. 11. 1942. Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. M. Martijanecu (između Varaždina i Luđbrega), porušili prugu i uređaje na ž. st., zapalili mlin i nekoliko baraka i zarobili 67 domobrana i 2 ustaše.

⚔️ 6. 11. 1942. Jake ustaške i domobranske snage otpočele čeivorodnevni napad na Kalnički NOP odred na Kalniku, pa ne uspevši da ga unište, povukle se u Križevce, Koprivnicu, Ludbreg i Varaždin.

⚔️ 10. 11. 1942. Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli domobransko uporište Ivanec, u toku borbe zapalili Opštinu, Vatrogasni dom, sresku i poresku arhivu, demolirali Poštu i uređaje u njoj i električnu centralu, zarobili 25 domobrana i zaplenili 21 pušku.

⚔️ 16. 11. 1942. Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli ž. st. Cerje Tužno (kod Ivaneca), koju su branili žandarmi, uništili železničku stanicu, tt uređaje i jednu kompoziciju putničkog voza i zapalili ž. st. Čukovec (kod Koprivnice).

⚔️ 17. 11. 1942. Delovi Kalničkog NOP odreda zapalili ž. st. Julžabet (kod Varaždinskih Toplica).

⚔️ 18. 11. 1942. Između s. Pitomače i s. Vukosavljevice (na pruzi Virovitica-Koprivnica) delovi Kalničkog NOP odreda napali teretni voz, zarobili oko 80 domobrana i zaplenili vagon brašna i vagon svinja, a kompoziciju spalili.

⚔️ 19. 11. 1942. Delovi Kalničkog NOP odreda razoružali domobranske pogranične straže u s. Hrženici i s. Strugi (kod Ludbrega) i uništili praznu kompoziciju mešovitog voza na pruzi Križevci-Koprivnica.

⚔️ 22. 11. 1942. Kod ž. st. Carevdar (na pruzi Križevci-Koprivnica) delovi Kalničkog NOP odreda miniranjem srušili neprijateljski transportni voz. Lokomotiva i 22 vagona su izgoreli.

⚔️ 24. 11. 1942. Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli sela V. i M. Bukovec (kod Koprivnice) a domobranske posade razoružali.

⚔️ 26. 11. 1942. U Sv. Petru Orehovcu, kod Križevaca, 1. bataljon Kalničkog NOP odreda razoružao posadu žand. st. i zapalio opštinsku i poštansku arhivu.

⚔️ 29. 11. 1942. Ustaško-domobranske snage iz Križevaca, Koprivnice, Ludbrega, Varaždinskih Toplica, Varaždina i Novog Marofa otpočele napad na Kalnički NOP odred koji se nalazio kod s. Osijeka, s. Ivanca i s. Duge Rijeke. Odred je odmah napustio Kalnik: 1. bataljon se uputio u pravcu Zagreba, 2. bataljon u pravcu Bilo-gore i 3. bataljon u pravcu Ivanščice.

⚔️ 30. 11. 1942. Štab 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske uputio Štabu Kalničkog NOP odreda pismo o potrebi uspostavljanja čvrste međusobne veze.

⚔️ 2. 12. 1942. U s. Mariji Bistrici (kod Zagreba) 1. bataljon Kalničkog NOP odreda razoružao 60 domobrana i zapalio opštinsku i poštansku arhivu, a narodu podelio životne namirnice iz opštinskog magazina. Delovi Kalničkog NOP odreda su oštetili sva postrojenja i električnu centralu u rudniku uglja Zajezda (kod Zagreba).

⚔️ 2. 12. 1942. Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli ustaško uporište u s. V. Trojstvo (kod Bjelovara) i zapalili opštinu, ž. st. Mišulinovac, magacine i jednu kompoziciju voza. Ustaše su pobegle u pravcu Bjelovara.

⚔️ 4. 12. 1942. Jedinice 2. bataljona Kalničkog NOP odreda -;auzele s. Bulinac (kod Bjelovara), zarobile 180 domobrana i zaplenile mnogo oružja i druge ratne spreme.

⚔️ 6. 12. 1942. Između s. Ključa i V. Trgovišta (kod Zagreba) jedinice 1, bataljona Kalničkog NOP odreda odbile napad ustaša, domobrana i žandarma i nanele im gubitke od 4 mrtva i 12 ranjenih.

⚔️ 15. 12. 1942. Jedinice 2. bataljona Kalničkog NOP odreda razoružale domobransku posadu u s. V. Trojstvu (kod Bjelovara).

⚔️ 18. 12. 1942. Kod s. M. Trojstva (blizu Bjelovara) delovi Kalničkog NOP odreda napali i zarobili 25 domobrana.

⚔️ 22. 12. 1942. Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Lepavini (kod Križevaca), zarobili 37 domobrana i zaplenili 34 puške, 3000 metaka, 35 vojničkih odela, 35 pari cipela i drugu opremu.

⚔️ 30. 12. 1942. U s. G. Borkima (kod Daruvara), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 1. bataljona 12. hrvatske NO brigade, 2. bataljona Kalničkog NOP odreda i jednog bataljona 2. slavonskog NOP odreda formirana 16. hrvatska NO brigada, koja je kasnije dobila naziv: Omladinska brigada -Joža Vlahović-.

⚔️ 30. 12. 1942. U rejonu Voćina, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 1. bataljona Kalničkog NOP odreda, jednog bataljona Moslavačkog NOP odreda i jednog bataljona 1. slavonskog NOP odreda formirana 17. hrvatska NO brigada.

⚔️ 1. 2. 1943. Jedinice Kalničkog NOP odreda zapalile ž. st. Kunovec-Subotica (kod Koprivnice).

⚔️ 3. 2. 1943. Jedinice Kalničkog NOP odreda spalile ž. st. Čukovec (kod Koprivnice) i zarobile 29 domobrana.

⚔️ 18. 2. 1943. U rejonu ž. st, Carevdar (kod Križevaca) jedinice Kalničkog NOP odreda izbacile iz šina putnički voz i zarobile 15 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 24. 2. 1943. U Ludbregu jedinice Kalničkog NOP odreda napale posadu i zarobile 24 domobrana, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena.

⚔️ 27. 2. 1943. Delovi domobranske 1. brdske divizije, Pavelićeve gardijske brigade i nemačke 187. rezervne divizije (oko 2.300 vojnika) otpočeli napad protiv Kalničkog NOP odreda na Kalniku. Odred se probio ka Moslavini i Bilo-gori, a neprijatelj je do 8. marta pretresao teren na Kalniku i severozapadnom delu Bilo-gore vršeći pljačku i zlostavljanje stanovništva.

⚔️ 9. 3. 1943. U s. Pitomači (kod Virovitice) jedinice Kalničkog NOP odreda napale ž. i žand. stanicu i zarobile 14 domobrana i žandarma.

⚔️ 13. 3. 1943. U s. Kloštaru (kod Đurđevca) 3. bataljon Kalničkog NOP odreda zapalio ž. st. i poštu.

⚔️ 2. 4. 1943. U s. Novom Marofu (kod Varaždina) jedinice Kalničkog NOP odreda uništile ž. st. i zarobile 40 domobrana.

⚔️ 7. 4. 1943. Jedinice 2. bataljona Kalničkog NOP odreda uništile ž. st. Pitomaču (kod Virovitice).

⚔️ 7. 4. 1943. Prvi bataljon Kalničkog NOP odreda uništio postrojenja rudnika uglja Ladanje (kod Varaždina) i zarobio 20 domobrana.

⚔️ 13. 4. 1943. Kod tunela Paulovac (u blizini Bjelovara) 2. bataljon Kalničkog NOP odreda napao putnički voz. Deo kompozicije je izgoreo, a poginulo je 7, ranjeno 2 i zarobljeno 57 domobrana, ustaša i legionara. Bataljon je imao 3 ranjena.

⚔️ 22. 4. 1943. Na ž. st. Mučna Rijeka (kod Koprivnice) 1. bataljon Kalničkog NOP odreda zarobio 100 domobrana Radnog bataljona.

⚔️ 25. 4. 1943. U s. Sv. Ivanu Zelini (kod Zagreba) jedinice Kalničkog NOP odreda razoružale žandarmerijsku posadu, spalile arhivu poreske uprave, sreskog poglavarstva i opštine i uništile poštansku zgradu.

⚔️ 3. 5. 1943. Kod s. Rijeke (blizu Koprivnice) ustaše napale 1. bataljon Kalničkog NOP odreda i ubile 3 a zarobile 6 partizana.

⚔️ 5. 5. 1943. Jedinice Kalničkog NOP odreda napale posadu s. Kapele (kod Bjelovara). Poginulo je i ranjeno 7, a zarobljeni Su 31 domobran i 4 žandarma. Odred je imao 1 mrtvog i 2 ranjena.

⚔️ 8. 5. 1943. U rudniku uglja Sv. Marija (kod s. Završja, blizu Varaždina) jednice Kalničkog NOP odreda uništile postrojenja.

⚔️ 13. 5. 1943. Između s. Prkosa i s. Rasinje (kod Ludbrega) jedinice Kalničkog NOP odreda uništile kamion sa 8 domobrana.

⚔️ 25. 5. 1943. Na pruzi Križevci - s. Dugo Selo Kalnički NOP odred istovremeno napao domobranske posade na ž. st. Majurec, Repinec, Gradec i Vrbovec. Uništene su ž. st. Majurec i Gradec, a posade zarobljene.

⚔️ 27. 5. 1943. Jedinice Kalničkog NOP odreda zapalile ž. st. Konjšćina (na pruzi Zagreb-Varaždin) i zarobile 8 domobrana.

⚔️ 29. 6. 1943. Kod s. Sudovca (blizu Varaždinskih Toplica) Zagorska udarna četa Kalničkog NOP odreda zarobila 21 domobrana.

⚔️ 7. 7. 1943. U s. Jalkovcu (kod Varaždina) Kalničkom NOP odredu predao se bez borbe domobranski artiljerijski divizion od 150 domobrana i 5 oficira. Evakuisane su 2 haubice i uništeno je 6 haubica.

⚔️ 13. 7. 1943. Jedinice 12. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred zauzeli kazneni zavod Lepoglavu (kod Krapine) pošto su u osmočasovnoj borbi savladali jaku zatvorsku stražu i domobrane. Poginulo je 17, a zarobljeno 125 neprijateljskih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 5 mrtvih i 13 ranjenih. Od oko 700 zatvorenika, njih 100 političkih, stupilo je u NOVJ, veći deo je pušten kućama, a teži kriminalci su zadržani u zatvoru.

⚔️ 22. 7. 1943. Na položajima s. Kalnik - s. Kamešnica - s. Dedina - s. Vojakovački Osijek - s. Apatovac i s. Duga Rijeka - s. Ribnjak - s. Radeljevo 12. udarnu i 16. omladinsku brigadu -Joža Vlahović- 12. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred, koji su se tek vratili iz Hrvatskog zagorja, napali jake ustaško-domobranske snage i delovi nemačke 187. rezervne divizije, podržani tenkovima i avijacijom. Uveče, posle žestoke borbe u toku celog dana, jedinice NOVJ su se povukle na Bilo-goru. Neprijatelj je imao 14 mrtvih, 32 ranjena i 45 zarobljenih, a jedinice NOVJ 17 mrtvih i 17 ranjenih.

⚔️ 23. 7. 1943. U s. Ivancu (kod Varaždina), prilikom napada neprijateljske avijacije, poginuo komandant 3. bataljona Kalničkog NOP odreda Nikola Severović, narodni heroj.

⚔️ 0. 8. 1943. U s. Varaždinskim Toplicama, u borbi protiv ustaša, poginuo komandir Zagorske čete Kalničkog NOP odreda Slavko Mrkoci, narodni heroj.

⚔️ 10. 8. 1943. U rejonu ž. st. Sokolovac (kod Koprivnice) jedinice Kalničkog NOP odreda minirale prugu, uništile 2 putnička vagona i zarobile 7 nemačkih vojnika i 1 domobranskog oficira.

⚔️ 14. 8. 1943. Na pruzi Zagreb-Križevci partizani (verovatno delovi Kalničkog NOP odreda) napali ž. st. Gradec i zapalili nemački voz sa 25 vagona sena i slame.

⚔️ 18. 8. 1943. U s. Hromecu (kod Krapine) jedinice Kalničkog NOP odreda zarobile 55 vojnika i 2 oficira domobranskog radnog bataljona.

⚔️ 22. 8. 1943. U s. Desiniću (kod Krapine) jedinice Kalničkog NOP odreda napale žand. stanicu i zarobile 8 žandarma.

⚔️ 26. 8. 1943. U s. Sokolovcu (kod Koprivnice) 1. bataljon Kalničkog NOP odreda napao žand. st. i zarobio 20 žandarma.

⚔️ 30. 8. 1943. U rejonu Crvenog Kamena (kod Ludbrega) delovi Kalničkog NOP odreda se prebacili preko r. Drave i napali mađarsku pograničnu stražu, te ubili 1 podoficira i zarobili 2 vojnika.

⚔️ 3. 9. 1943. U tvornici -Danica- (kod Koprivnice) ]. bataljon Kalničkog NOP odreda napao domobransku padobransku četu i ranio 3 a zarobio 6 padobranaca, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 6 ranjenih.

⚔️ 28. 9. 1943. Varaždinske Toplice zauzela NO brigada -Braće Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske posle dvodnevne borbe protiv eskadrona domobranskog 1. konjičkog puka i oko 150 nemačkih policajaca i žandarma. Istovremeno su 17. udarna brigada 10. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred odbili pokušaj ustaša da iz Ludbrega i Varaždina priteknu u pomoć napadnutoj posadi. Poginulo je 30, a zarobljeno 166 neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 3 mrtva i 21 ranjenog.

⚔️ 7. 11. 1943. Koprivnicu posle 20-časovne borbe zauzeli 21. brigada 28. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred, dok su NOU brigada -Braća Radić-, 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Bjelovarski NOP odred odbili nemačko-ustaške snage iz Varaždina i Križevaca upućene u pomoć napadnutoj posadi Koprivnice. Od ukupno 1200 domobrana, ustaša i nemačkih vojnika pogiftulo je 60, a zarobljeno 56, dok se ostatak probio preko r. Drave u s. Golu. Jedinice NOVJ su imale 29 mrtvih i 61 ranjenog. Zaplenjeno je 605 pušaka, 18 puškomitraljeza, 6 mitraljeza, 3 minobacača i veća količina municije i drugog materijala, a na ž. st. je uništeno 12 lokomotiva i oko 300 vagona.

⚔️ 6. 12. 1943. U s. Šandrovcu (kod Varaždina) jedinice Kalničkog NOP odreda napale žand. stanicu i zarobile 11 žandarma.

⚔️ 4. 1. 1944. Delovi 1. pešadijskog puka i tenkovske grupe Pavelićeve gardijske brigade, s jednom haubičkom baterijom, napali 3. bataljon Kalničkog NOP odreda u Varaždinskim Toplicama i zauzeli ovo mesto.

⚔️ 30. 3. 1944. Drugi bataljon Kalničkog NOP odreda iz zasede napao ustaško-domobransku kolonu koja se iz Koprivnice kretala prema Ludbregu, te posle kraće borbe prisilio je da se povuče u polazni garnizon.

⚔️ 6. 4. 1944. Oko 800 ustaša i domobrana iz Koprivnice i Ludbrega otpočelo napad na Kalnički NOP odred u rejonu s. V. i M. Poganca, s. Ribnjaka, s. Radeljeva i s. Apatovca. Posle dvodnevnih borbi napadač je odbačen u polazne garnizone.

⚔️ 17. 5. 1944. Kod s. Segleda 2. bataljon Kalničkog NOP odreda napao četu Pavelićeve gardijske brigade i posle četvoročasovne žestoke borbe odbacio je u pravcu Varaždinskih Toplica, nanevši joj velike gubitke.

⚔️ 9. 6. 1944. Kod s. Duge Rijeke (blizu Ludbrega) delovi Kalničkog NOP odreda napali četu ustaša i prinudili je na povlačenje u pravcu Ludbrega.

⚔️ 11. 2. 1945. Po naredbi Štaba 10. korpusa NOVJ rasformirane Istočna i Zapadna grupa NOP odreda a formiran Štab grupe NOP odreda, pod čiju su komandu stavljeni: Moslavački, Posavski, Kalnički, Zagrebački i Zagorski NOP odred. Istom naredbom je 1. zagorska NO brigada ušla u sastav 32. divizije NOVJ kao njena 4. brigada.

⚔️ 4. 3. 1945. Na pl. Kalniku nemačko-ustaški delovi iz Varažd. Toplica, Novog Marofa i Ludbrega napali Kalnički NOP odred, te se ovaj pod borbom prebacio u Moslavinu.

Dokumenti

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH za Zagreb ? stanju veza i radu na organiziranju Kalničkog NOP odreda

📜 Upute Marka Belinića, zamjenika politkomesara štaba II operativne zone NOP odreda Hrvatske, Okružnome komitetu KPH Varaždin za okupljanje partizanskih grupa na tom području u četu, koja treba da se poveže sa Kalničkim NOP odredom

📜 Izvještaj zamjenika političkog komesara Druge operativne zone od 23 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o formiranju Kalničkog partizanskog odreda

📜 Izvještaj Stožera Prve pješačke divizije od 23 listopada 1942 god. o napadu ustaško-domobranskih snaga na Kalnički NOP odred

📜 Izvještaj Marka Belinića, zamjenika političkog komesara Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske, Glavnome štabu NOP odreda Hrvatske o osnivanju Kalničkoga NOP odreda

📜 Izvještaj osnutka 369 i 370 pješačke pukovnije od 26 listopada 1942 god. o borbama između Kalničkog NOP odreda i ustaškodomobranskih jedinica

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o radu partijskih jedinica u Kalničkome NOP odredu

📜 Naredba štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske od 13 studenog 1942 god. o formiranju Kalničkog NOP odreda i postavljenju rukovodilaca

📜 Iz Naredbe br. 7 Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske štabovima Kalničkoga i Moslavačkog NOP odreda te Štabu Trinaeste NOU brigade o osnivanju Kalničkog NOP odreda i postavljanju komandnog kadra

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama Zagorskoga i Kalničkoga NOP odreda te međimurske diverzantske grupe

📜 Pismo štaba Kalničkog NOP odreda od 21 studenog 1942 god. komesarima bataljona o potrebi raskrinkavanja izdajničke uloge četnika Draže Mihailovića

📜 Pismo Štaba Kalničkoga NOP odreda komesarima bataljona ? potrebi raskrinkavanja izdajničke uloge četnika Držae Mihailovića

📜 Obavijest Ivana Božičevića, sekretara OK KPH Bjelovar, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu ? formiranju KK KPH Križevci i mogućnosti prebacivanja drugova iz Zagreba na Kalnik, uz molbu da se za partijsku jedinicu Kalničkog NOP odreda pošalje, prema popisu, potreban partijski materijal

📜 Pismo štaba Kalničkog NOP odreda od 23 studenog 1942 god. štabu Treće operativne zone o nekim akcijama i stanju u odredu i na terenu

📜 Pismo Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Treće operativne zone NOP odreda Hrvatske ? nekim akcijama i stanju u odredu i na terenu

📜 Pismo štaba Treće operativne zone od 30 studenog 1942 god. štabu Kalničkog NOP odreda o potrebi uspostavljanja čvrste međusobne veze i nekim akcijama slavonskih jedinica

📜 Pismo Štaba Treće operativne zone NOP odreda Hrvatske Štabu Kalničkoga NOP odreda o potrebi uspostavljanja čvrste veze i nekim akcijama slavonskih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Druge operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske od 3 prosinca 1942 god. o napadu na Suhor i o akcijama Kalničkog NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Suhor i o akcijama Kalničkoga NOP odreda

📜 Obavijest Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Štabu Kalničkoga NOP odreda o želji Slovenskoga partizanskog odreda u Kozju da uspostavi vezu s Kalničkim odredom zbog zajedničkih akcija

📜 Obavijest Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske da je jedna četa Kalničkoga NOP odreda oslobodila pet crvenoarmejaca iz zarobljeništva u Bizeljskom

📜 Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 14. decembra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o borbama s partizanima Kalničkog NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske od 17 prosinca 1942 god. o akcijama Drugog bataljona u toku studenog i početkom prosinca

📜 Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama Drugoga bataljona u toku studenoga i početkom prosinca 1942. godine

📜 Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda Štabu Druge operativne zone od 21 prosinca 1942 god. o akcijama odreda i o vojnopolitičkoj situaciji na području Zagorja

📜 Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda Štabu Druge operativne zone od 21 prosinca 1942 god. o vojno-političkom stanju na području Kalnika, o ustaško-domobranskoj ofanzivi i stanju u odredu

📜 Izveštaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 21. decembra 1942. političkom komesaru Druge operativne zone Hrvatske

📜 Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama odreda i o vojnopolitičkoj situaciji na području Zagorja

📜 Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o vojnopolitičkom stanju na području Kalnika, o ustaško-domobranskoj ofanzivi i stanju u odredu

📜 Izvještaj Komesarijata Kalničkoga NOP odreda Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu i komesaru Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o općoj situaciji na operativnom području, te o stanju u odredu

📜 Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 9 siječnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o izvršenim akcijama i stanju u odredu

📜 Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Varaždin o vojnim akcijama koje je odred izveo od 20. XI 1942. do 10. I 1943. godine

📜 Naredba Štaba Kalničkoga NOP odreda pripadajućim mu jedinicama o formiranju Drugoga bataljona te o izmjenama u komandnom kadru odreda

📜 Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda komandantu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u odredu i njegovim akcijama od 11-31. siječnja 1943. godine

📜 Dopis Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Štabu Kalničkoga NOP odreda s uputama za povezivanje s Okružnim komitetom KPH Varaždin i o drugim pitanjima

📜 Izvještaj štaba Kalničkog NOP odreda od 12 veljače 1943 god. štabu Druge operativne zone o izvršenim akcijama i stanju u Odredu

📜 Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama izvršenima od 1. do 12. veljače 1943. godine i stanju u odredu

📜 Izvještaj štaba Kalničkog NOP odreda od 13 veljače 1943 god. štabu Druge operativne zone o stanju u Odredu i na području Kalnika

📜 Izvještaj Komesarijata Štaba Kalničkoga NOP odreda političkome komesaru Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u odredu i na području Kalnika

📜 Kadrovski upitnik Štabne ćelije Kalničkoga NOP odreda upućen Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu s podacima Martina Pušteka, zamjenika komesara odreda

📜 Pismo Vinka Jeđuta, sekretara Okružnoga komiteta KPH Čazma, Pavlu Lončaru, sekretaru Okružnoga komiteta KPH Zagreb, u kojemu ga obavještava o kretanju Kalničkoga NOP odreda i o drugim novostima

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 5 ožujka 1943 god. o akciji protiv Kalničkog NOP odreda na Kalniku i Bilo Gori i o borbama na Baniji

📜 Pismo Okružnoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Zagreb o potrebi stalne međusobne veze, o prekinutom kanalu iz Zeline za Štab Kalničkoga NOP odreda preko kojega šalju 20 drugova u odred, a koje bi trebalo dočekati u Konjšćini

📜 Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju neprijatelja na području Kalnika, te o akcijama odreda od 12. veljače do 7. ožujka 1943. godine

📜 Obavijest Štaba Kalničkoga NOP odreda Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o uspostavljenim kanalima i vezama s Okružnim komitetom KPH Varaždin

📜 Izvještaj Štabne ćelije Kalničkoga NOP odreda Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o partijskom radu u Odredu od 9. siječnja do 28. veljače 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 7 ožujka 1943 god. Štabu Druge operativne zone o stanju u Odredu i o izvršenim akcijama od 12 veljače do 7 ožujka

📜 Izveštaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 22. marta 1943. političkom komesaru 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske o situaciji na terenu i o stanju u ovom odredu

📜 Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 23 ožujka 1943 god. Štabu Druge operativne zone o akcijama i borbama na Bilo Gori i Kalniku

📜 Obavijest Okružnoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Zagreb o slanju mobiliziranih grupa u partizane za što im je potrebna stalna veza OK KPH Zagreba s Kalničkim partizanskim odredom, te o drugim pitanjima

📜 Proglas Okružnoga komiteta KPH Varaždin i Štaba Kalničkoga NOP odreda hrvatskome i srpskome narodu na području okruga u povodu dvogodišnjice napada fašista na našu zemlju, s pozivom u narodnooslobodilačku borbu

📜 Izvještaj ustaškog Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 3 travnja 1943 god. o napadu Kalničkog NOP odreda na Novi Marof

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 8 travnja 1943 god. o napadu Kalničkog NOP odreda na rudnik Ladanje

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 9 travnja 1943 god. o akcijama Kalničkog NOP odreda i napadu Sedamnaeste NO brigade na Buč

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 13 travnja 1943 god. o napadu dijelova Kalničkog NOP odreda na putnički vlak između Bjelovara i Kloštara

📜 Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 14 travnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Novi Marof i o drugim akcijama

📜 Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Novi Marof i o drugim akcijama

📜 Pismo Štaba Druge operativne zone od 15 travnja 1943 god. Štabu Kalničkog NOP odreda o uslovima za prerastanje odreda u brigadu

📜 Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkim i organizacijskim, pitanjima u zagrebačkome okrugu, o pojačanoj aktivnosti HSS, o pljački sela u čazmanskom okrugu i o brojnom stanju partijske organizacije u Kalničkome NOP odredu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 23 travnja 1943 god. o napadu Kalničkog NOP odreda na želj. prugu kod Velike Mučne

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 25 travnja 1943 god. o napadu Kalničkog NOP odreda na Sv. Ivana Zelinu

📜 Iz izvještaja Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o napadu Kalničkoga NOP odreda na Zelinu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 5 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Kalničkog NOP odreda na s. Kapelu

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Zagreb Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o situaciji u okrugu i o akcijama Kalničkoga NOP odreda u travnju 1943. godine

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 7 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Kalničkog NOP odreda na s. Kapelu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 8 svibnja 1943 god. o akcijama Moslavačkog i Kalničkog NOP odreda

📜 Iz izvještaja Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o akcijama partizana Moslavačkoga i Kalničkoga NOP odreda

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 9 svibnja 1943 god. o pojavi dijelova Kalničkog NOP odreda kod Novog Morofa i o akciji ustaško-domobranskih jedinica na Kalniku

📜 Iz izvještaja Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o dolasku dijelova Kalničkoga NOP odreda kod Novog Marofa i o akcijama na području Kalnika

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 svibnja 1943 god. o borbi protiv Kalničkog NOP odreda i stanju kod Voćina

📜 Izveštaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 11. maja 1943. političkom komesaru 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u ovom odredu i o situaciji na području Kalnika

📜 Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 13 svibnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o stanju na Kalniku i izvršenim akcijama od 13 travnja do 11 svibnja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13 svibnja 1943 god. o akcijama Kalničkog NOP odreda i o gubicima u borbi za Voćin

📜 Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju na Kalniku i akcijama od 13. travnja do 11. svibnja 1943. godine

📜 Iz izvještaja Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o razvitku narodnooslobodilačke borbe i akcijama Kalničkoga NOP odreda za razdoblje siječanj-svibanj 1943. godine

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone od 16 svibnja 1943 god. Štabu Kalničkog NOP odreda za pojačanje aktivnosti na željezničkoj pruzi Zagreb - Koprivnica

📜 Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 16 sVibnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o upućivanju bataljona u Slavoniju

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 23 svibnja 1943 god. o akcijama dijelova Zumberačko-pokupskog i Kalničkog NOP odreda

📜 Iz izvještaja Zapovjednika Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o akcijama dijelova Žumberačko-pokupskoga i Kalničkoga NOP odreda

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 svibnja 1943 god. o akcijama Kalničkog NOP odreda i napadu Unske operativne grupe na Bučicu

📜 Uputstvo političkog komesara 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske od 26. maja 1943. političkom komesaru Kalničkog NOP odreda o uklanjanju nedostataka u propagandnoj delatnosti na terenu

📜 Pismo Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu, s prijedlogom za proširenje Okružnoga komiteta, o dolasku manje jedinice Kalničkoga partizanskog odreda, vezama sa slovenskim partizanima i o hapšenju u Klanjcu

📜 Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 27 svibnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o izvršenim akcijama od 14 do 26 svibnja i stanju u odredu

📜 Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 27 svibnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o stanju u odredu i na terenu Kalnika, Bilo Gore i Podravine

📜 Komesarski izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u odredu i na terenu Kalnika, Bilo-gore i Podravine

📜 Operativni izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju neprijatelja na terenu, općoj situaciji u odredu te o akcijama od 14. do 26. svibnja 1943. godine

📜 Pismo Rade Bulata, v.d. načelnika Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske, Štabu Kalničkoga NOP odreda o zadacima vezanima uz formiranje brigade iz sastava Kalničkoga i Moslavačkoga NOP odreda

📜 Pismo Štaba Kalničkoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Krapina s prijedlogom da na osnovi odredskog lista »Kalničanin«, kojega šalju, tehnika Okružnoga komiteta izda poseban broj »Zagorca«, posvećenoga Kalničkome NOP odredu, te o drugim pitanjima

📜 Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju neprijatelja na terenu, provedenim akcijama i o stanju u odredu

📜 Naredba Operativnog štaba XII divizije NOV Hrvatske i Kalničkog NOP odreda podređenim jedinicama za pokret i smještaj u nove baze poslije uspješno izvršene akcije na Jalkovec

📜 Naredba Operativnog štaba XII divizije NOV Hrvatske i Kalničkog NOP odreda podređenim jedinicama za napad na Lepoglavu

📜 Pismo Štaba Kalničkoga NOP odreda domobranskom oficiru s dogovorom za pregovore

📜 Naređenje Operativnog štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske i Kalničkog odreda od 8 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za razmještaj i pokret

📜 Izvještaj zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 srpnja 1943 god. o napadu Kalničkog NOP odreda na Jalkovec, dislokaciji jedinica Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske i borbi dijelova Šeste divizije NOV i PO Hrvatske kod Kruškice

📜 Naređenje Operativnoga štaba Dvanaeste divizije NOV Hrvatske i Kalničkoga NOP odreda pripadajućim jedinicama za razmještaj i pokret

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9 srpnja 1943 god. o napadu Kalničkog NOP odreda na Jalkovec i završetku ofanzive na Moslavačkoj Gori i na području Knin - Zrmanja

📜 Zapovijest Operativnog štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske i Kalničkog NOP odreda od 11 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Lepoglavu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 11 srpnja 1943 god. o dejstvima Kalničkog NOP odreda i Dvanaeste NOU brigade na Kalniku

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o akcijama Kalničkoga NOP odreda i Dvanaeste NOU brigade na Kalniku

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12 srpnja 1943 god. o dejstvima Kalničkog NOP odreda i Dvanaeste NO divizije na Kalniku i Bilo Gori i Unske operativne grupe u rejcnu Kostajnice i o početku talijansko-ustaške ofanzive na Biokovu

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

SKOJ 10. zagrebački korpus NOVJ Rijeka Završne operacije u Jugoslaviji Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 2. proleterska divizija NOVJ Pljačka u ratu Zagrebački partizanski odred Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 17. slavonska udarna brigada Operacija Bijela 12. slavonska proleterska udarna brigada 369. legionarska divizija (vražja) 1. brdska divizija NDH Glavni štab Hrvatske Politički komesari u NOR-u Logor Lepoglava 1. pješačka divizija (NDH) Borbe u Hrvatskoj 1945. Četnici u drugom svetskom ratu Varaždin Krapina Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Hrvatsko domobranstvo Zagreb Koprivnica 12. slavonska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. Dragoljub Draža Mihailović Zagorski partizanski odred Zrmanja Novi Marof Zagorska partizanska četa 2. slavonski partizanski odred 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Osijek Narodno oslobodilački odbori Mađarska u drugom svetskom ratu Narodni heroji Jugoslavije AFŽ Čazma 1. slavonski partizanski odred Moslavački partizanski odred Diverzije u oslobodilačkom ratu 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Borbe u Slavoniji 1943. Pavelićeva gardijska brigada Saradnja četnika sa okupatorom Napad NOVJ na Koprivnicu 1943. Komunistička partija Hrvatske Avijacija u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu Daruvar Voćin 32. zagorska divizija NOVJ Vrbovec 187. rezervna divizija Bjelovar Ivanec Borbe u Slavoniji 1942. Omladina u ratu Varaždinske Toplice Ludbreg Borbe u Hrvatskoj 1944. Zasede u oslobodilačkom ratu Lepoglava Hrvatska Kostajnica 28. slavonska divizija NOVJ Virovitica Križevci 1. proleterska divizija NOVJ Knin 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Borbe u Hrvatskoj 1942. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu