Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Mađarska u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 136 hronoloških zapisa, 108 dokumenata i 29 fotografija.

Događaji

⚔️ 26. 2. 1941. Ministar inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije Aleksandar Cincar-Marković učinio posetu Mađarskoj. Celokupna mađarska štampa istakla -iskrenost- jugoslovensko-mađarskog prijateljstva.

⚔️ 27. 2. 1941. U Budimpešti potpisan protokol o razmeni ratifikacionih instrumenata saveza o -večnom- prijateljstvu između Kraljevine Jugoslavije i Kraljevine Mađarske.

⚔️ 27. 3. 1941. U Berlinu, u nemačkoj Vrhovnoj komandi oružane sile, održano savetovanje o situaciji u Jugoslaviji, na kome je vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler saopštio svoju odluku da što pre napadne Jugoslaviju i razbije je i vojnički i kao državu. Udar je trebalo izvršiti s nemilosrdnom žestinom i munjevitom brzinom. Avijacija je, pored ostalog, imala zadatak da razori Beograd. Vojnu pomoć tražiti od vlada Italije, Mađarske i Bugarske, kojima staviti u izgled pripajanje pojedinih delova Jugoslavije, dok bi glavni zadatak Rumunije bio zaštita od eventualne intervencije SSSR-a. Zbog napada na Jugoslaviju, napad na SSSR odložio bi se za četiri nedelje.

⚔️ 30. 3. 1941. Nemačka Vrhovna komanda oružane sile izdala direktivu o izvršenju strategijskog razvoja za napad na Jugoslaviju (-Poduhvat 25-) i dopunsko uputstvo o napadu na Grčku (-Marita-), Predviđena je koncentrična operacija sa prostora Celovec-Grac i iz okoline Nove Kanjiže (2. armija) i sa prostora oko Sofije (12. armija) opštim pravcem ka Beogradu. Određeni su opšti zadaci italijanskih, rumunskih, bugarskih i mađarskih snaga.

⚔️ 0. 4. 1941. U Crnu Goru stigao veliki broj izbeglica iz Vojvodine, Hercegovine, Kosova i Metohije, koje su se povlačile ispred terora mađarskih okupatora, ustaša i albanskih Kvislinga. U mnogim krajevima Crne Gore obrazovani su posebni odbori za njihov prihvat i zbrinjavanje.

⚔️ 7. 4. 1941. Vlada Kraljevine Mađarske prekinula diplomatske odnose sa Jugoslavijom, sa kojom je bila vezana paktom o večnom prijateljstvu.

⚔️ 7. 4. 1941. Jugoslovenski 8. bombarderski puk napao nemačke aerodrome kod Segedina i Pečuja (u Mađarskoj), izgubivši pri tome 8 aviona.

⚔️ 11. 4. 1941. Mađarske trupe prešle mađarsko-jugoslovensku granicu na sektoru Baranje i Bačke.

⚔️ 11. 4. 1941. Šef generalštaba mađarske vojske izdao poverljivu naredbu o uvođenju vojne uprave nad teritorijom Baranje i Bačke i iseljavanju svih Srba koji su se u te pokrajine doselili posle 31. oktobra 1918.

⚔️ 12. 4. 1941. Nemačka Vrhovna komanda oružane sile objavila Hitlerove privremene smernice za podelu Jugoslavije: u prvom redu treba obezbediti nemačke imperijalističke, vojnostrategijske i ekonomske interese; zadovoljiti imperijalističke težnje Italije i pretenzije Mađarske i Bugarske, kao nagradu za njihovo učešće u agresiji; u cilju unutrašnjeg razbijanja Jugoslavije obrazovati NDH.

⚔️ 12. 4. 1941. Mađarske snage okupirale veći deo Baranje i severnu Bačku.

⚔️ 12. 4. 1941. Mađarske snage ušle u Novi Sad, gde su do 15. aprila ubile oko 720 građana, većinom Srba.

⚔️ 21. 4. 1941. U Beču ministri inostranih poslova Nemačke i Italije otpočeli dvodnevni sastanak, na kome su, na osnovu Hitlerovih direktiva, definitivno utvrdili rasparčavanje Jugoslavije. Jugoslovensku državnu teritoriju su podelili demarkacionom linijom na dva osnovna dela: nemačko i italijansko interesno područje, s tim što su izvesne teritorije prepustili svojim satelitima Mađarskoj i Bugarskoj. Demarkaciona linija se, uglavnom, posle manjih izmena, protezala linijom Vrh - Lične - Ježica - Litija - Cerklje - Samobor - Petrinja - Glina - Bos. Novi - Sanski Most - Mrkonjić-Grad - D. Vakuf - juž. od Sarajeva - Ustiprača - Priboj - juž. od Novog Pazara - Orlova čuka - Šar-planina - ist. od Kičeva - Ohridsko jezero - Prespansko jezero.

⚔️ 21. 4. 1941. Mađarske okupacione jedinice opljačkale i proterale iz Bačke u druge pokrajine ili logore: iz naselja Stepanovićevo oko 3000 ljudi, žena i dece, St. Đurđeva 873, Veternika 500, Vojvode Mišiča 250, Novog Kisača 90, Tankosičeva 180, Mola 300, Alpar-Vajske 255, Bač. Petrovog Sela 258 i Siriga 180. Izvestan broj lica na putu je pomro od zlostavljanja ili je poubijan.

⚔️ 22. 4. 1941. Mađarske okupacione trupe nastavile prisilno iseljavanje iz Bačke i to: iz sreza titelskog - iz s. D. Kovilja 187 a iz s. G, Kovilja 167 meštana za Srem i iz s. Kaća jednu grupu za Srbiju; iz sreza Sente - iz naselja Vojvode Zimonića potpuno završeno iseljavanje 123 osobe, a iz Uzunovića odvedeni samo muškarci; oko 150 stanovnika naselja St. Kanjiža proterano za Hrvatsku a neki odvedeni u logor Šarvar (u Mađarskoj); iz sreza odžačkog iseljeno 500 stanovnika naselja Tomićevo, a iz naselja Bođanski Rit odvedeno 27 kolonista, od kojih je 16 pobijeno pri sprovođenju.

⚔️ 23. 4. 1941. Mađarske okupacione trupe, posle raznih mučenja i pljačke, prisilno iselile meštane iz sela u blizini Titela, i to: iz Loka 300, iz Gardinovaca oko 200 i iz Vilova takođe znatan broj meštana, i prebacile ih u Petrovaradin.

⚔️ 25. 4. 1941. Iz s. Šajkaškog Sv. Ivana (sada: s. Šajkaš, kod Titela) mađarske jedinice i žandarmerija prisilno iselile 121 osobu i preko Novog Sada sprovele ih za Srbiju.

⚔️ 25. 4. 1941. U Bačkoj i Baranji celokupnu vlast preuzela mađarska -Vojno-administrativna uprava Južne vojske-.

⚔️ 0. 5. 1941. Mađarske jedinice i žandarmerija završile interniranje naselja Karađorđevo (kod Subotice), koje je brojalo oko 1600 lica. Internirce su. uglavnom, sproveli u logor Šarvar (u Mađarskoj), gde je znatan broj njih pomro ili je ubijen.

⚔️ 0. 5. 1941. Mađarske jedinice i žandarmerija prisilno iselile i internirale: iz sreza kulskog - iz naselja Sokolac 1340 lica a iz N. Crvenke 103 lica; iz sreza Bač. Topola iz naselja N. Selo Feketić 145 osoba. Iseljena lica su proterana u razne pravce, mahom u Srbiju i Srem, a intemirci su sprovedeni u logor u Bač. Palanci, Budimpešti i Šarvaru (u Mađarskoj).

⚔️ 2. 5. 1941. Iz naselja Njeguševo (kod Sente) mađarske jedinice i žandarmerija internirale 179 meštana u V. Kanjižu (u Mađarskoj).

⚔️ 19. 5. 1941. Mađarske jedinice i žandarmerija prisilno iselile stanovnike iz ovih naselja sreza Bač. Topola: iz Bač. Sokolca oko 800, iz Tomislavaca 300 i iz Sr. Salaša 245 stanovnika i odvela ih u razne logore, mahom u Šarvar (u Mađarskoj), a izvestan broj proterale u Srbiju i Hrvatsku.

⚔️ 23. 5. 1941. Iz naselja Bač. Dušanovo (kod Sente) mađarske jedinice proterale 550 stanovnika u logor Šarvar (u Mađarskoj).

⚔️ 28. 5. 1941. Mađarske jedinice završile prisilno iseljavanje 1500 stanovnika, iz naselja Hadžićevo (srez Bač. Topola), a na njihova imanja počeli da naseljavaju Mađare iz Erdelja.

⚔️ 29. 5. 1941. Naselje Miloševo (srez starobečejski) koje je brojalo 420 stanovnika, mađarske jedinice prisilno raselile.

⚔️ 4. 6. 1941. Iz naselja Radivojevićevo (srez Bač. Topola) mađarska žandarmerija zatvorila 905 stanovnika u subotički logor na Palićkom putu, a zatim ih proterala za Sombor, Apatin, Barč, V. Kanjižu i Šarvar (u Mađarskoj).

⚔️ 14. 6. 1941. Mađarske okupacione jedinice završile prisilno iseljavanje 500 stanovnika iz s. Mošorina (srez titelski) i 500 stanovnika iz naselja Aleksa Šantić (srez Sombor), kao i stanovništva naselja Rastina (srez Sombor).

⚔️ 19. 6. 1941. U Srbiji, uredbom komesarske vlade, delimično ukinute sve ranije mere Kraljevine Jugoslavije izvršene na osnovu zakona o agrarnoj reformi i zemlja vraćena pripadnicima nemačke, mađarske i rumunske nacionalne manjine.

⚔️ 27. 6. 1941. Vlada Kraljevine Mađarske objavila rat SSSR-u.

⚔️ 14. 7. 1941. U Međumurju mađarske okupacione vlasti uhapsile 30 članova KPJ i oko 50 simpatizera.

⚔️ 26. 7. 1941. Kod Čenejskih salaša (blizu Novog Sada), paleći žito, partizanska grupa iz Novog Sada sukobila se sa mađarskim žandarmima i vojnicima. Poginula su dva partizana a dva su zarobljena.

⚔️ 15. 8. 1941. U Bačkoj i Baranji ukinuta mađarska -Vojno-administrativna uprava Južne vojske- a službu preuzela mađarska građanska vlast preko velikih župana, podžupana i sreskih, gradskih i opštinskih načelnika.

⚔️ 26. 8. 1941. Mađarske okupatorske vlasti završile prisilna raseljavanja naselja Velebita (srez Senta), koje je imalo 904 stanovnika. Većina je tih lica zlostavljana u Staroj Kanjiži, a potom oterena u logor Šarvar (u Mađarskoj).

⚔️ 0. 9. 1941. U Adi mađarska policija provalom uhapsila 30 članova KPJ i sekretara SK KPJ za Sentu. Ovaj je posle nekoliko dana obešen u Adi, a ostali su osuđeni na zatvor.

⚔️ 29. 9. 1941. Mađarska dunavska flotila bombardovala Debrc i Novo Selo (između Šapca i Obrenovca).

⚔️ 0. 10. 1941. Vršeći represalije i čišćenja, mađarske vlasti obesile u Bač. Petrovcu i Somboru po 22 rodoljuba i u St. Bečeju 33 rodoljuba.

⚔️ 0. 10. 1941. Da bi razbili blokadu Požarevca, jedan bataljon nemačkog 741. pešadijskog puka, dva dobrovoljačka odreda, šest četničkih odreda i žandarmi sa teritorije požarevačkog okruga, uz podršku monitora i mađarske dunavske flotile, preduzeli napad na Požarevački NOP odred. Borbe vođene do 20. novembra. Odred je pretrpeo osetne gubitke, većinom zbog osipanja ljudstva, tako da je od 1200 boraca, koliko ih je do tada imao, ostalo oko 150-200.

⚔️ 5. 10. 1941. Na ulici u Novom Sadu, u borbi protiv mađarskih agenata, poginuo član Sekretarijata PK KPJ za Vojvodinu Radivoje Cirpanov Ćira, narodni heroj.

⚔️ 12. 10. 1941. U Bečeju mesna skojevska grupa, pod rukovodstvom sekretara Sreskog komiteta KPJ za Bečej, ubila na učili mađarskog žandarmerijskog islednika Sandora Medvea.

⚔️ 15. 10. 1941. U Novom Sadu mađarske vlasti obesile 5 komunista i rodoljuba [Po drugom izvoru vešanje je izvršeno početkom oktobra.].

⚔️ 22. 10. 1941. U s. Futogu (kod Novog Sada), po presudi mađarskog prekog suda, zbog učešća u akcijama paljenja žita i kudelje, obešena 3 člana KPJ.

⚔️ 23. 10. 1941. Uredbom Nedićeve kvislinške vlade regulisan pravni položaj mađarske nacionalne manjine u Banatu.

⚔️ 28. 10. 1941. U Bač. Petrovcu mađarske vlasti obesile 8 članova KPJ [Po drugom izvoru vešanje je izvršeno 23. oktobra.].

⚔️ 0. 11. 1941. U Senti mađarske okupatorske vlasti obesile 9 naprednih Mađara iz mesta i okoline.

⚔️ 0. 11. 1941. U Žablju provaljena partijska i skojevska organizacija, i mađarske okupatorske vlasti uhapsile oko 70 rodoljuba.

⚔️ 9. 11. 1941. U Bečeju, u sukobu sa mađarskom policijom, poginula dva člana SK KPJ za Bečej.

⚔️ 11. 11. 1941. U Senti, po presudi mađarskog prekog vojnog suda, obešeno šest lica (dva člana KPJ i četiri simpatizera NOP-a).

⚔️ 11. 11. 1941. U Bečeju, po presudi mađarskog prekog vojnog suda, streljano 12 skojevaca, sa sekretarom SK SKOJ-a za Bečej.

⚔️ 18. 11. 1941. U Subotici, po presudi mađarskog prekog vojnog suda, obešeno 15 komunista, među kojima i sekretar OK KPJ za severnu Bačku. [Po drugom izvoru događaj se desio krajem oktobra.]

⚔️ 19. 11. 1941. U rejonu s. Čelareva (kod Bač, Palanke), u sukobu grupe ilegalaca iz s. Kisača sa mađarskim graničarima, teško je ranjen i zarobljen jedan ilegalac.

⚔️ 25. 11. 1941. U Berlinu održana konferencija predstavnika vlada Nemačke, Japana, Italije, Mađarske, Španije, Finske, Rumunije, Bugarske, Danske, Slovačke, NDH, Mandžuka i okupiranog dela Kine (kvislinške vlade Van Čin Veja) na kojoj je Antikominterna-pakt produžen za još pet godina.

⚔️ 25. 11. 1941. U Novom Sadu, po presudi mađarskog prekog vojnog suda, obešeno 11 komunista i skojevaca.

⚔️ 0. 12. 1941. U s. Sivcu (kod Kule) provaljena partijska i skojevska organizacija. Mađarske vlasti pohapsile oko 80 rodoljuba.

⚔️ 7. 12. 1941. Vlada V. Britanije objavila rat Mađarskoj, Rumuniji i Finskoj.

⚔️ 14. 12. 1941. Vlada Kraljevine Mađarske objavila rat SAD.

⚔️ 16. 12. 1941. Na predlog vlade, mađarski parlamenat doneo odluku o pripajanju okupirane teritorije Međumurja, Bačke i Baranje Kraljevini Mađarskoj.

⚔️ 0. 1. 1942. U s. Čurugu (kod Žablja) mađarske vlasti na zverski način pobile oko 1000 ljudi, žena i dece, mahom srpske narodnosti.

⚔️ 0. 1. 1942. U Srbobranu mađarske trupe i žandarmerija izvršile masovna hapšenja i zlostavljanja stanovništva.

⚔️ 4. 1. 1942. U Žabaljskom ritu glavnina 1. šajkaškog NOP odreda, u sukobu s nadmoćnim poternim snagama mađarske vojske i žandarmerije, posle teške borbe razbijena.

⚔️ 4. 1. 1942. U s. Šajkašu (kod Žablja) i njegovoj široj okolini (Šajkaškoj) mađarske okupacione vlasti zavele vanredno stanje i započele velike racije praćene pogromima i pokoljima nevinog stanovništva.

⚔️ 6. 1. 1942. U s. Mošorinu (kod Žablja) mađarske okupacione vlasti na zverski način pobile 104 muškarca, 47 žena i 29 dece, mahom srpske narodnosti.

⚔️ 9. 1. 1942. Mađarske okupacione vlasti otpočele masovno hapšenje i ubijanje srba u s. Đurđevu (kod Žablja).

⚔️ 9. 1. 1942. Mađarske okupacione vlasti streljale 60 lica u s. Gospođincima i s. Šajkašu (kod Žablja).

⚔️ 10. 1. 1942. U s. Gospođincima (kod Žablja) mađarske okupacione vlasti, tokom toga i sledećeg dana, streljale 51 rodoljuba.

⚔️ 10. 1. 1942. U Žablju mađarske vlasti streljale tri komunista - borca iz razbijenog dela 1. šajkaškog NOP odreda.

⚔️ 19. 1. 1942. U Segedinu održan sastanak komandanta mađarske 5. (segedinske) armije sa potčinjenim starešinama radi proširenja odmazde (tzv. racije) nad Srbima i Jevrejima u Novom Sadu, Srbobranu i Starom Bečeju.

⚔️ 21. 1. 1942. U Novom Sadu mađarske trupe i žandarmerija otpočele trodnevno masovno hapšenje i ubijanje Srba i Jevreja (tzv. racija).

⚔️ 22. 1. 1942. U s. Čurugu (kod Žablja) mađarske okupacione vlasti streljale 4 pripadnika mesne partizanske desetine a 3 pripadnika osudili na robiju.

⚔️ 27. 1. 1942. U Starom Bečeju mađarske trupe i žandarmerija vršile masovna hapšenja, zlostavljanja i ubijanja Srba i Jevreja; samo u toku noći 27/28. januara pobile 200 osoba.

⚔️ 1. 2. 1942. U Kuli mađarske vlasti izvršile provalu i, u toku toga i sledećeg dana, pohapsile 40 članova Partije i SKOJ-a i simpatizera NOP-a.

⚔️ 19. 2. 1942. U Somboru mađarske vlasti streljale 7 komunista i simpatizera NOP-a.

⚔️ 3. 3. 1942. U kasarni u Somboru mađarska policija obesila četiri člana KPJ.

⚔️ 10. 6. 1942. Nemačka borbena grupa -Vestbosnien-, sastava: dvanaest nemačkih pešadijskih, jedan tenkovski i jedan pionirski bataljon i dva diviziona artiljerije, pet mađarskih monitora i oko dvadeset pet ustaških i domobranskih bataljona, sa izvesnim brojem četnika i milicionera (ukupno oko 35-40.000 vojnika), podržana od nekoliko eskadrila avijacije, otpočela kozarsku operaciju (koja je trajala do 30. jula), u kojoj je okružila 2. krajiški NOP odred (5 bataljona sa 3.500 boraca, 1 avion, 2 tenka, 2 oklopna automobila i 4-6 topova) s ciljem da ga uništi. Međutim, zahvaljujući herojskom otporu i jedinstvu naroda i jedinica. Odred je, u borbi u okruženju, razbio i uništio desetak neprijateljskih (domobranskih, ustaških i nemačkih) bataljona. Ponesen uspesima, on je tada ocenio da može odbraniti Kozaru. Ali kada je, u pogoršanoj situaciji, preduzeo proboj, on je, opterećen velikim zbegom i brojnim ranjenicima, pretrpeo znatne gubitke; ipak se delom probio a delom, razbijen u manje grupice, izbegao uništenje [Na okružnoj konferenciji KPJ za Kozaru (20. i 21. IX 1942) gubici 2. krajiškog NOP odreda su procenjeni na oko 1700 mrtvih, ranjenih i nestalih, uključujući i 500 ubijenih ranjenika. Neprijateljski gubici su ocenjeni na oko 7.000 izbačenih iz stroja. aplenjeno je preko 2.000 pušaka, 200 p. mitraljeza, 24 minobacača, a uništeno i oštećeno 11 tenkova. Po nemačkim podacima nemačke jedinice imale su 70 mrtvih i 187 ranjenih, a domobranske 475 mrtvih, 725 ranjenih i 510 nestalih, pri čemu nisu uračunati oni domobrani koji su se u međuvremenu vratili u jedinice.]. Do kraja. jula neprijatelj je dvaput prokrstario pl. Kozaru i pl. Prosaru, uništio veći broj ranjenika, sela opljačkao, a nekoliko desetina hiljada stanovnika internirao u logore i preselio ih u druge krajeve.

⚔️ 18. 7. 1942. Vlada SAD objavila rat Bugarskoj, Mađarskoj i Rumuniji.

⚔️ 2. 8. 1942. U rejonu Srbobrana partizanska grupa iz s. Turije sukobila se sa oko 80 mađarskih žandarma i policajaca i posle duže borbe uspela da se probije iz okruženja nanevši neprijatelju gubitke. U borbi je poginuo i jedan partizan.

⚔️ 23. 8. 1942. Druga i 4. četa Fruškogorskog NOP odreda otpočela napad na ustaško-domobransku posadu u s. Suseku (kod Iloka), jačine 35 vojnika i više naoružanih meštana. Razvila se oštra borba, koja se produžila u toku noći i sledećeg dana, ali uporište nije potpuno zauzeto, zbog intervencije mađarskih monitora i pristiglih neprijateljskih pojačanja iz Iloka i s. Neština. Neprijatelju su naneti gubici i zaplenjeno mu je 30 pušaka.

⚔️ 24. 8. 1942. Protiv Podunavskog i Fruškogorskog NOP odreda (ukupna jačina 410 boraca) na Fruškoj Gori, otpočela ofanzivna akcija (tzv. velika ofanziva) nemačkih i ustaško-domobranskih snaga, uz sadejstvo artiljerije, tenkova, vazduhoplovstva i delova mađarskog monitorskog puka za zaštitu vodenih puteva (jačine oko 17.000 vojnika). U borbama do 31. avgusta neprijatelj je uništio Štab NOP odreda za Srem a Fruškogorskom i Podunavskom NOP odredu naneo gubitke od oko 50 poginulih i ranjenih boraca. Neprijatelj je imao oko 80 poginulih vojnika.

⚔️ 0. 9. 1942. U s. Turiji (kod Srbobrana) mađarska policija i vojska izvršile masovna hapšenja (oko 300 rodoljuba). Od mučenja odmah su umrla u selu 4 rodoljuba, 10 ih je obešeno u Srbobranu, a ostali su osuđeni na zatvor, gde ih je oko 100 pomrlo.

⚔️ 0. 10. 1942. Kod Žablja, u borbi protiv mađarske policije, teško ranjen i zarobljen član PK KPJ za Vojvodinu Stevan Divnin Baba, narodni heroj. On je na putu za Novi Sad umro od namerno izazvane komplikacije na rani. [Po drugom izvoru događaj se desio u novembru.]

⚔️ 0. 11. 1942. U Somboru mađarske okupacione vlasti izvršile provalu u organizacijama Partije i SKOJ-a i pohapsile ceo OK KPJ za zapadnu Bačku i Baranju (osim jednog člana) i veliki deo članova Partije i simpatizera NOP-a.

⚔️ 19. 11. 1942. U Novom Sadu (Kisačka ulica br. 89) mađarska policija provalila i, posle oštre borbe zauzela bazu tehnike PK KPJ za Vojvodinu. U bazi su poginuli član PK KPJ za Vojvodinu Branko Bajić i član KPJ Ćira Šovljanski, a teško je ranjen i u nesvesnom stanju uhvaćen (pa docnije obešen) organizacioni sekretar PK KPJ za Vojvodinu Svetozar Toza Marković, narodni heroj.

⚔️ 4. 12. 1942. U Novom Sadu mađarski vojni sud osudio na vremenske kazne (do 15 godina robije) 67 skojevaca iz grada i najbliže okoline.

⚔️ 9. 2. 1943. U Novom Sadu mađarske okupacione vlasti obesile organizacionog sekretara PK KPJ za Vojvodinu Svetozara Markovića Tozu, narodnog heroja.

⚔️ 9. 3. 1943. U Vrbasu PK KPJ za Vojvodinu izdao proglas narodima Bačke i Baranje, u kom je govorio o herojskoj smrti Svetozara Markovića Toze, organizacijskog sekretara PK KPJ za Vojvodinu i člana istog komiteta Branka Bajića, i o varvarskim postupcima mađarskih vlasti, pozvao sve rodoljube na borbu i ukazao na uspehe Crvenu armije.

⚔️ 15. 8. 1943. U s. Slatinskom Drenovcu (kod Podrav. Slatine), od pripadnika mađarske i nemačke nacionalne manjine, Štab 2. korpusa NOV i PO Hrvatske, formirao mađarski bataljon -Šandor Petefi- i nemačku partizansku četu -Ernest Telman-.

⚔️ 30. 8. 1943. U rejonu Crvenog Kamena (kod Ludbrega) delovi Kalničkog NOP odreda se prebacili preko r. Drave i napali mađarsku pograničnu stražu, te ubili 1 podoficira i zarobili 2 vojnika.

⚔️ 16. 9. 1943. u rejonu Novog Vrbasa grupa boraca 3. bačko-baranjskog NOP odreda digla u vazduh mađarski teretni voz i oštetila lokomotivu i 2 vagona. Istovremeno je druga grupa isekla tt žice duž pruge između s. Feketića i s. Malog Iđoša.

⚔️ 20. 9. 1943. U s. Kovilju (kod Novog Sada) grupa boraca 3. bačko-baranjskog NOP odreda napala mađarsku patrolu i ubila jednog vojnika.

⚔️ 11. 10. 1943. U s. Silbašu (kod Bač. Palanke) mesni rodoljubi likvidirali dva provokatora i agenta mađarske policije.

⚔️ 18. 10. 1943. U s. Silbašu (kod Bač. Palanke) mađarski vojnici uhapsili 18 rodoljuba i ubili sekretara SK KPJ bačkopalanačkog sreza koji je pokušao da se probije iz obruča.

⚔️ 0. 11. 1943. U s. Paragama (kod Bač. Palanke) mađarske jedinice i policija uhapsila 25 rodoljuba, a u s. Silbašu članove MK KPJ. Zbog neprekidnih akcija mađarskih vlasti i zbog drugih teških uslova, grupa od 11 boraca 3. bačko-baranjskog NOP odreda se prebacila na Frušku goru, a manji deo, s komandantom, i dalje je ostao u Bačkoj. Poginuli su politički komesar 3. bačko-baranjskog NOP odreda (u s. Paragama), sekretar SK KPJ za bačkopalanački srez (u s. Silbašu) i 3 člana Partije (u Bač. Palanci).

⚔️ 21. 11. 1943. U rejonu s. Gardinovaca (kod Titela) grupa mesnih ilegalaca i rodoljuba razoružala odeljenje mađarskih graničara i zaplenila puškomitraljez i 12 pušaka.

⚔️ 14. 12. 1943. Na dravskom mostu kod Đekenješa jedinice NOU brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ napale domobransku stražu i zauzele sela Golu i Ždalu. Zarobljeno je 14 žandarma i domobrana, dok se ostatak neprijateljske posade povukao na mađarsku teritoriju.

⚔️ 31. 12. 1943. U Đurđevac ušao Bjelovarski NOP odred, pošto se žandarmerijska posada, zbog približavanja naših jedinica, povukla na teritoriju Mađarske.

⚔️ 23. 2. 1944. U rejonu s. Gospođinaca (kod Žablja) delovi 3. bačko-baranjskog NOP odreda ubili 4 mađarska vojnika i nekoliko ih ranili.

⚔️ 12. 3. 1944. Vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler izdao operacijsku zapovest za posedanje Mađarske.

⚔️ 18. 3. 1944. U Kleshajmu admiral Mikloš Horti, pod jakim pritiskom vođe Trećeg Rajha Adolfa Hitlera, pristao na ulazak nemačkih trupa u Mađarsku i obrazovanje nove vlade. Posedanje strateški važnih taeaka otpočelo je 19. marta a završeno 25. aprila 1944. godine.

⚔️ 19. 3. 1944. U s. Nadalju (kod Srbobrana), u borbi protiv mađarske policije i žandarma, poginula dva člana SK KPJ za Bečej.

⚔️ 22. 3. 1944. Štab 6. korpusa NOVJ izdao direktivu potčinjenim jedinicama da vrše napade na železničke komunikacije i na neprijateljske kolone koje odlaze u Mađarsku: 12. divizija NOVJ na pruzi Beograd-Zagreb (između Nove Gradiške i Vinkovaca); 28. udarna divizija NOVJ na pruzi Daruvar - s. Đulavec - Virovitica; Zapadna grupa NOP odreda na pruzi Banova Jaruga - Daruvar, a Istočna grupa NOP odreda na prugama Slav. Brod - Vinkovci, s. Striživojna - Osijek i Vinkovci-Osijek.

⚔️ 22. 3. 1944. U logoru u Satoraljujhelju (u Mađarskoj) izbila pobuna političkih zatvorenika, većinom iz Bačke. Pri izlazu iz zgrade zatvora, prva grupa od 40 zatvorenika sukobila se sa stražom, kojoj su u pomoć pristigle vojska, policija i žandarmerija, baš kad je i preostala grupa od 350 zatvorenika napuštala zgradu. Pobuna je u krvi ugušena. Pobegli zatvorenici su uz put pohvatani, te su pobijeni ili docnije osuđeni na višegodišnju robiju.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Beograd, 12. decembar 1940. Ugovor o večnom prijateljstvu između Kraljevine Mađarske i Kraljevine Jugoslavije

📜 Berlin, 19. decembar 1940. Izveštaj mađarskog ambasadora u Berlinu Dome Sztojayja mađarskom kraljevskom Ministarstvu inostranih poslova o stavu Nemaca u vezi sa jugoslovensko-mađarskim ugovorom

📜 Beograd, 29. mart 1941. Izveštaj mađarskog poslanika Györgya Bakach-Bessenyeija u Ministarstvu inostranih poslova o razgovorima koje je vodio sa Momčilom Ninčićem, jugoslovenskim ministrom inostranih poslova o mađarsko-jugoslovenskim i nemačko-jugoslovenskim odnosima

📜 Zapisnik sa konferencije o situaciji u Jugoslaviji održane 27. marta 1941. u Operativnom štabu Vermahta sa planom o napadu na nju i njenom munjevitom razbijanju uz pomoć saveznika Italije, Mađarske, Bugarske i Hrvata, koji bi zauzvrat imali teritorijalnu dobit, a Hrvatska autonomiju

📜 Zaključci sa savetovanja u Berlinu od 27 marta 1941 god. na kojem je Adolf Hitler doneo odluku da uz vojničku podršku Italije, Mađarske i Bugarske, nadmoćnijim snagama napadne Jugoslaviju, razaranjem joj nanese vojni poraz i raskomada je u zajednici sa svojim saveznicima

📜 Budimpešta, 28. mart 1941. Pismo Miklósa Horthyja Hitleru o pretenzijama Mađarske prema Jugoslaviji i o nemačko-mađarskoj vojnoj saradnji

📜 Budimpešta, 7. april 1941. Dopis Ministarstva unutrašnjih poslova Ministarstvu inostranih poslova u vezi sa telegramom glavne komande istražnog odeljenja Mađarske žandarmerije o jugoslovenskim vojnim akcijama

📜 Budimpešta, 3. april 1941. Pismo Miklósa Horthyja Hitleru povodom samoubistva Pála Telekija o vojnim merama koje će Mađarska preduzeti protiv Jugoslavije

📜 Budimpešta, 3. april 1941. Pismo Milklósa Horthyja Benitu Mussoliniju o samoubistvu Pála Telekija i o uticaju promene Jugoslovenske vlade na Mađarsku

📜 Budimpešta, 4. i 6. april 1941. Telegrami nemačkog poslanika Erdmannsdorffa Ministarstvu inostranih poslova o samoubistvu Pála Telekija i o mobilizacijama u Mađarskoj

📜 Ovlašćenje poglavnika dr Andriji Artukoviću i dr Branku Benzonu od 10. aprila 1941. da u ime hrvatskog ustaškog pokreta zastupaju interese NDH u Mađarskoj i Nemačkoj

📜 Sedište štaba, 11. april 1941. Mere komandanta 3. mađarske armije u vezi sa napadom na Jugoslaviju

📜 Budimpešta, 12. april 1941. Dopis II odeljenja načelništva Generalštaba ministru unutrašnjih poslova o internaciji stranih državljana i mobilizaciji nelojalnih građana Mađarske u posebne jedinice

📜 Berlin, 13. april 1941. Brojčani (šifriran) telegram mađarskog poslanika u Berlinu Stojai Dome (Sztójay Dome) i odgovor predsednika Bardoši Lasla (Bárdossy Làszló) na pitanje Nemaca o upotrebi mađarskih jedinica na teritoriji Srbije

📜 Budimpešta, 13. april 1941. Delovi zapisnika sa sednice Ministarskog saveta u vezi sa učestvovanjem Brzog korpusa u operacijama na teritoriji Srbije i o osuđujućem stavu sovjetske vlade zbog učestvovanja Mađarske u napadu na Jugoslaviju

📜 16. april 1941. Upozorenje I B odeljenja komande 10. brigade da će se protiv vojnika koji su učestvovali u pljački preduzeti najenergičnije mere

📜 Budimpešta, 17. april 1941. Naredba načelnika mađarskog Generalštaba, u svojstvu nadležnog komandanta, o uvođenju prekog suđenja

📜 Berlin, 17. april 1941. Telegram Weizsackera, državnog sekretara u nemačkom Ministarstvu inostranih poslova, ministru spoljnih poslova Ribentropu u vezi sa zahtevima Mađarske oko Banata i Međimurja

📜 Izvod iz zapisnika sa sjednice Ministarskog vijeća Mađarske o pitanju državnopravne pripadnosti Međimurja, te naputak delegaciji koja odlazi u Zagreb na pregovore o njegovu državnopravnom statusu

📜 Budimpešta, 22. april 1941. Zahtev mađarske vlade Italiji da je podrži radi ostvarivanja svojih teritorijalnih pretenzija u odnosu na Jugoslaviju

📜 Budimpešta, 8. maj 1941. Tajni zadatak privrednog sporazuma nemačke i mađarske vlade

📜 Brzojav Komande 3. korpusa Ministarstvu obrane Mađarske s molbom da se 80 uhapšenih Međimuraca smjesti u logor ratnih zarobljenika u Sarvar

📜 Budimpešta, 6. maj 1941. Poverljiva vojno-upravna naredba br. 11 načelnika mađarskog Generalštaba u kojoj zahteva pronalaženje i zaplenu fotografija o zločinima u Bačkoj i Banatu

📜 Beograd, 14. maj 1941. Mađarski oficir za vezu pri Komandi 2. nemačke armije javlja načelniku mađarskog Generalštaba da Nemci zahtevaju obustavu ilegalnog prebacivanja srpskog stanovništva iz Bačke u Srbiju

📜 Budimpešta, 21. maj 1941. Izvodi iz vojno-upravne naredbe br. 17 mađarskog Generalštaba, kojom su na čelo pojedinih preduzeća imenovani poverenici okupacione vlasti

📜 Budimpešta, 31. maj 1941. Tajni privredni sporazum nemačke i mađarske vlade u vezi sa eksploatacijom nafte

📜 Proglas Pokrajinskog komiteta KPJ za Vojvodinu početkom juna 1941 god. narodima Vojvodine za stvaranje jedinstva svih nacionalnosti u borbi protiv nemačkih i mađarskih okupatora

📜 Budimpešta, 7. jun 1941. Naredba načelnika mađarskog Generalštaba o reviziji i regulisanju interniranja

📜 Budimpešta, 9. jul 1941. Poverljiva vojno-upravna naredba br. 30 o uvođenju vojne uprave u delu Međimurja koji su okupirale mađarske trupe

📜 Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 10. jula 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o odnosima NDH s Mađarskom i Italijom u vezi s teritorijalnim pretenzijama

📜 Izvještaj njemačkog generala u Zagrebu od 10. srpnja 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o odnosima NDH s Mađarskom i Italijom u vezi s teritorijalnim pretenzijama

📜 Subotica, 15. avgust 1941.(Budimpešta, 1. septembar 1941) Izveštaj načelnika mađarskog Generalštaba ministru odbrane o izvršenju smrtne kazne nad Jozsefom Lichtom i Ferencom Hegedüsom iz Subotice

📜 Izvještaj Komande 2. Korpusa mađarske vojske višoj komandi o eksploziji 2 paklene mašine u štampariji Balkany u Čakovcu

📜 Berlin, 6. septembar 1941. Beleška zamenika državnog sekretara za inostrane poslove Woermanna o razgovoru sa poslanikom Mađarske u Nemačkoj Sztojayem o hrvatsko-mađarskim odnosima

📜 Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 13. septembra 1:941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji u NDH, o italijanskoj demilitarizovanoj zoni, o sremskom pitanju i o mađarskim zahtevima u Međumurju

📜 Budimpešta, 17. septembar 1941. Sumarni izveštaj Centralne istražne komande mađarske žandarmerije ministru unutrašnjih poslova o aktivnosti komunista u Somboru i njegovoj okolini

📜 Subotica, 14–15. novembar 1941. Presuda suda načelnika mađarskog Generalštaba Ottmaru Mayeru i drugim komunistima iz Subotice

📜 Budimpešta, 3. novembar 1941. Izveštaj Centralne istražne komande mađarske žandarmerije ministru unutrašnjih poslova o narodnooslobodilačkom pokretu u Bačkoj i merama koje su protiv njega preduzete

📜 Iz službene obavijesti Mađarskog tužilaštva upućene Savjetu petorice kraljevskog suda u Pecuhu o vođenju istrage protiv komunista i njihovih simpatizera u Međimurju

📜 Budimpešta, 1. decembar 1941. Sumarni izveštaj suda načelnika mađarskog Generalštaba o rezultatima istrage protiv komunista u Bačkoj i Međimurju

📜 Izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 5. januara 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbi partizana protiv mađarskih jedinica kod Sente i pretenzijama Hortijeve Mađarske na Banat

📜 Budimpešta, 5. januar 1942. Naređenje načelnika Generalštaba za premeštaj Komande 15. pešadijske brigade u Novi Sad a 1. bataljona 20. pešadijskog puka u Žabalj

📜 Izvještaj mađarskog komandanta garnizona u Čakovcu potpukovnika Kaltroczya o prilikama u Međimurju

📜 Izveštaj šefa mađarskog Generalštaba od 9 januara 1942 god. nemačkim vojnim vlastima u Banatu o situaciji u Žablju

📜 Budimpešta, 6. februar 1942. Letak Komunističke partije Mađarske u kojem se osuđuje krvoproliće u Bačkoj i poziva mađarski narod na zajedničku borbu protiv neprijatelja i izdajnika naroda

📜 Iz izvještaja Zapovjedništva mjesta Varaždin zapovjedniku Prvog domobranskog zbora NDH o mađarskom teroru u Međimuiju

📜 Berlin, 17. jul 1942. Telegram zamenika načelnika odeljenja Ministarstva spoljnih poslova Klodijusa ministru spoljnih poslova Ribentropu o mađarskim isporukama žitarica i o zahtevima ratnog materijala

📜 Izvještaj Zapovjedništva mjesta Varaždin Glavnom stožeru ministarstva domobranstva NDH o sastanku s mađarskim vlastima u vezi međusobne suradnje na suzbijanju partizanske aktivnosti

📜 Budimpešta Naređenje načelnika Generalštaba mađarske kraljevske vojske svom Prvome odjeljenju da se na teritoriju Međimurja organizira preventivna izviđačka služba pod jedinstvenim rukovođenjem

📜 Pismo Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu u kojem javlja o uspostavljenoj vezi s Partijom u Mađarskoj

📜 Lisabon, 11. februar 1943. Izveštaj Vodianer Andora / Wodianer Andor / , mađarskog poslanika u Lisabonu, Kalai Miklošu, predsedniku vlade i ministru inostranih poslova, o prikupljanju informacija engleske tajne službe

📜 Budimpešta, 10. mart 1943. Izvod iz zapisnika sa sednice Ministarskog saveta o zauzimanju stava po pitanju angažovanja mađarskih jedinica u okupaciji Srbije

📜 Budimpešta, 30. mart 1943. Izvod iz zapisnika sa sednice Ministarskog saveta da mađarska vlada odbija nemačku molbu po pitanju učešća mađarskih jedinica u okupaciji Srbije

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Daruvaru Ministarstvu unutrašnjih poslova u Zagrebu ... o akcijama partizana u okolini Daruvara i o iseljavanju Mađara iz Velike Cjepidlake u Mađarsku

📜 Dopis Mjesne Njemačke narodne skupine u Budakovcu Okružnom rukovodstvu Skupine u Virovitici o nesigurnom položaju njemačkog stanovništva uslijed aktivnosti partizana i o namjeri pripadnika Skupine da se presele u Mađarsku ukoliko se ne pruži zaštita stanovništvu

📜 Izvještaj ustaškog logornika u Virovitici Ustaškom stožeru Velike župe Baranja u Osijeku o preseljenju mađarskog stanovništva sa područja Virovitice i Daruvara u Mađarsku i prebacivanje njihove imovine bez znanja i dozvole carinskih organa NDH, a pod zaštitom oružanih snaga pripadnika Njemačke narodne skupine (Einsatzstaffela)

📜 Dopis Šumarskog ureda Vlastelinstva Vukovar Velikoj župi Vuka o ometanju eksploatacije šuma na području vlastelinstva od strane mađarskih vlasti

📜 Dopis Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost Ministarstvu vanjskih poslova NDH u Zagrebu kojim se traži posredovanje kod njemačkih vojnih vlasti zbog preseljenja pripadnika mađarske narodnosti sa kotara Daruvar u Mađarsku. Preseljenje se vršilo pod zaštitom oružanih snaga Njemačke narodne skupine, a bez znanja i odobrenja upravnih vlasti NDH

📜 Dopis Kotarske Oblasti Ilok Velikoj župi Vuka u Vukovaru o samovoljnim postupcima mađarske pogranične straže prema stanovnicima kotara Ilok

📜 Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH Ministarstvu vanjskih poslova u Zagrebu o prestanku rada organizacije Mađarskih strelastih križeva i o rezultatu pretresa stana bivšeg predsjednika organizacije

📜 Dopis Ministarstva vanjskih poslova NDH — Odsjeka za Podunavlje, Ministarstvu unutarnjih poslova NDH u Zagrebu o djelovanju zabranjene mađarske organizacije Strelasti križevi u Osijeku. Traži se da se ponovno poduzmu mjere za sprečavanje djelovanja ove organizacije

📜 Dopis velikog župana Velike župe Baranja Ministarstvu unutarnjih poslova NDH u Zagrbu... kojim se javlja o postupcima mađarskih vlasti prema Hrvatima u Bačkoj i Baranji i moli da se kod mađarske vlade u vezi s tim intervenira

📜 Izvještaj Ministarstva državne riznice NDH Ministarstvu vanjskih polova u Zagrebu o prijelazu pripadnika mađarske manjine u Mađarsku

📜 Budimpešta, 29. avgust 1943. Izvod iz zapisnika sa sednice Ministarskog saveta u vezi sa upućivanjem mađarskih jedinica u Srbiju za okupacione zadatke

📜 Obavijest Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama i ustanovama o naredbi za formiranje Mađarskog bataljona »Šandor Petöfi«

📜 Pismo Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske Štabu Podravskog NOP odreda kojim se javlja da se novoformirane jedinice, Mađarski bataljon »Šandor Petöfi« i Njemačka četa »Ernst Thälmann« stavljaju pod komandu Odreda

📜 Izvještaj Velike župe Baranja Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH... o ilegalnom prebacivanju pripadnika mađarske narodnosti u Mađarsku pod zaštitom Einsatzstaffela

📜 Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 7 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama u vezi s formiranjem mađarskog bataljona Šandor Petefi

📜 Naredba Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 15 kolovoza 1943 god. o formiranju mađarskog bataljona Šandor Petefi

📜 Pismo Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 15 kolovoza 1943 god. Štabu Podravskog NOP odreda o stavljanju mađarskog bataljona Šandor Petefi i njemačke čete Ernest Telman pod komandu Odreda

📜 Budimpešta, 11. septembar 1943. Telegram Jagova, nemačkog poslanika u Budimpešti, Ministarstvu spoljnih poslova o situaciji u Mađarskoj

📜 Budimpešta, 21. septembar 1943. Izvod iz zapisnika sa sednice Ministarskog saveta. Predlog ministra unutrašnjih poslova o stupanju na snagu vanrednog prava upotrebe oružja za žandarmeriju u Bačkoj, u pojasu mađarsko-hrvatske granice i u Potkarpatju

📜 Izvještaj Zapovjedništva II zbornog područja u Brodu n/Savi Ministarstvu oružanih snaga NDH ... o nesigurnoj političkoj situaciji na području, raspoloženju naroda i narodnih manjina, o akcijama NOV i formiranju njemačke i mađarske jedinice NOV u Slavoniji

📜 Izjava Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine u vezi rezolucije narodnih izdajnika koju su 6. oktobra 1943. god. uputili mađarskom županu Deaku Leu

📜 Naređenje Komande Petog mađarskog korpusa od 13 oktobra 1943 god. Komandi Trinaeste pešadiske divizije da obezbedi granice i spreči prelaz jedinica NOV na mađarsku teritoriju

📜 Dopunsko naređenje Petog mađarskog korpusa od 14 oktobra 1943 god. Trinaestoj pešadiskoj diviziji da obezbedi granicu i spreči prelaz jedinica NOV na mađarsku teritoriju

📜 Informativni izveštaj Petog mađarskog korpusa od 21 novembra 1943 god. Trinaestoj pešadiskoj brigadi o stanju partizanskog pokreta u Bačkoj

📜 Izveštaj Trinaeste mađarske brigade od 23 novembra 1943 god. Komandi Petog mađarskog korpusa o situaciji u pograničnom pojasu

📜 Naređenje Petog mađarskog korpusa od 27 novembra 1943 god. Trinaestoj pešadiskoj diviziji da obezbedi granicu i spreči prelaz jedinica NOV iz Srema u Bačku

📜 Naređenje 16 mađarskog graničnog bataljona od 27 novembra 1943 god. Biciklističkoj četi da bude pripremna da spreči prelaz jedinica NOV iz Srema u Bačku

📜 Obaveštenje Petog mađarskog korpusa od 29 novembra 1943 god. Trinaestoj pešadiskoj diviziji o situaciji u Sremu

📜 Obaveštenje Petog mađarskog korpusa od 1 decembra 1943 god. Trinaestoj pešadiskoj diviziji o situaciji u Sremu

📜 Obaveštenje Petog mađarskog korpusa od 18 decembra 1943 god. Trinaestoj pešadiskoj diviziji o situaciji u Sremu

📜 Obaveštenje Petog mađarskog korpusa od 23 decembra 1943 god. Trinaestoj pešadiskoj diviziji o situaciji u Sremu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. seiptembra 1944. Štabu 6. udarnog korpusa NOVJ za prebacivanje Poljaka iz Mađarske

📜 Segedin, 4. februar 1944. Izvod iz naređenja Komande 5. segedinskog korpusa u vezi sa stupanjem mađarskih graničara iz Legrada u dodir sa partizanima

📜 Izveštaj komandanta Vojvodine od 9. februara 1944. Draži Mihailoviću o uspostavljanju veze sa mađarskom vladom

📜 Direktiva Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 22 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na željezničke komunikacije i neprijateljske kolone koje odlaze u Mađarsku

📜 Berlin, 19. mart 1944. Obaveštenje generalpukovnika Kajtela, načelnika Vrhovne komande Vermahta, nadležnim nemačkim vlastima da nemačke trupe okupiraju Mađarsku

📜 Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 22 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o evakuaciji okupatora iz Jugoslavije u Mađarsku

📜 Zagreb: Izvještaj Glavnoga ravnateljstva za javni red i sigurnost Velikim župama Zagorje, Bilogora, Baranja i Vuka o suradnji mađarskih i hrvatskih vlasti na obavještavanju o partizanima i komunistima te sabotažama istih, izmjeni njihovog propagandnog materijala i političkih uhapšenika

📜 Poruka predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 13. aprila 1944. zastupniku NKOJ-a u Bariju da anglo- američke predstavnike obavesti o saglasnosti rukovodstva NOP-a s prelaskom mađarskih jedinica na teritoriju Jugoslavije, pod uslovom da vode borbu protiv nemačke vojske

📜 Obaveštenje zastupnika NKOJ-a u Bariju Milentija Popovića od 13. aprila 1944. predsedniku NKOJ-a da predstavnik američkog Odbora za ratne izbeglice pita da li bi organi NKOJ-a i Vrhovnog štaba NOV i POJ stupili u vezu s narodnim pokretima u Rumuniji, Mađarskoj i Bugarskoj radi prihvata njihovih izbeglica ispred fašističkih trupa

📜 Mohač, 27. april 1944. Letak na mađarskom jeziku 6. korpusa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije svim Mađarima da stupe u redove bataljona »Šandor Petefi«

📜 Budimpešta, 15. jun 1944. Telegram Vezenmajera, poverenika Rajha, ministru spoljnih poslova Ribentropu o mađarskim rezervama u radnoj snazi

📜 Izveštaj političkog komesara mađarskog bataljona Šandor Petefi od 19. juna 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom radu u bataljonu

📜 Izveštaj političkog komesara mađarskog bataljona Šandor Petefi od 10. jula 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom i kulturno-prosvetnom radu od 20. do 10. jula 

📜 Pečuj, 7. jul 1944. Saopštenje komande 4. pečujskog korpusa komandantu 13. pešadijskog puka o saglasnosti regenta Hortija da mađarske jedinice u borbama protiv partizana mogu biti upotrebljene južno od Drave

📜 Beograd, 27. avgust 1944. Izveštaj mađarskog generalnog konzula u Beogradu Bola Lajoša ministru spoljnih poslova o isporuci oružja Draži Mihailoviću i Nedićevoj vladi

📜 Obaveštenje komandanta Jugoistoka od 17. septembra 1944. nemačkom opunomoćenom generalu u Mađarskoj o nesaglasnosti komandanta Jugoistoka za dizanje u vazduh mostova kod Novog Sada, Osijeka i Titela

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Senta Borbe u Sloveniji 1945. Vrhovna komanda Vermahta Joachim von Ribbentrop Borbe u Sremu 1943. Narodni heroji Jugoslavije Rumunija u drugom svetskom ratu Josip Broz Tito Crvena armija Virovitica Sokolac Zagreb Dragoljub Draža Mihailović Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Vlada Sovjetskog Saveza Subotica Vrbas Završne operacije u Jugoslaviji Avijacija u oslobodilačkom ratu Pljačka u ratu Sombor SSSR i Jugoslavija Deca u ratu Ni zrno žita okupatoru! Mikloš Horti Glavni štab Vojvodine Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Adolf Hitler Četnici u drugom svetskom ratu Ilok Italija u drugom svetskom ratu Vojni puč 27. marta 5. mađarski korpus Srbobran Vermaht u Jugoslaviji Križevci Borbe u Srbiji 1944. Vrhovni štab NOVJ Grčka u drugom svetskom ratu Luftwaffe u Jugoslaviji Borbe u Slavoniji 1944. Ilegala u ratu Novi Sad Svetozar Toza Marković Štampa u ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Osijek Bački Petrovac Petrovaradin Bugarska u drugom svetskom ratu Mađarski zločini u Jugoslaviji 15. vojvođanska udarna brigada Šandor Petefi (mađarska) SKOJ Vlada Velike Britanije Borbe u Srbiji 1943. Bečej Beograd Aprilski rat Politički komesari u NOR-u Saradnja četnika sa okupatorom Žene u ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. Holokaust u Jugoslaviji Ustanak u Srbiji 1941. Vukovar Komandant Jugoistoka Varaždin Britanija i Jugoslavija Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Daruvar Borbe u Hrvatskoj 1944. Bitka za Srbiju SAD i Jugoslavija 6. slavonski korpus NOVJ