Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****

Jugoslovensko ratište na dan 28. 02. 1944. godine

Dan: Mesec: Godina:
Slobodni gradovi

Nemačke divizije na tlu Jugoslavije dana 28. 02. 1944

42. lovačka divizija 118. lovačka divizija 1. brdska divizija Vermahta Divizija Brandenburg 7. SS divizija Prinz Eugen 1. kozačka divizija Vermahta 181. pešadijska divizija 264. pešadijska divizija 369. legionarska divizija (vražja) 373. legionarska divizija Tiger 392. legionarska divizija (plava)

Događaji

⚔️ 28. 02. 1944. Iz Drvara CK KPJ uputio direktivno pismo pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru i Boku: ističe krupan napredak organizacije KP u Crnoj Gori i Boki u političkim i organizacionim pitanjima; ukazuje na izvesne slabosti u radu i kao najvažnije zadatke postavlja: dalje proširenje NOB-a povećanjem broja jedinica i njihovog brojnog stanja, učvršćivanje i razvijanje NO odbora, najaktivnije učešće komunista u izgradnji narodne vlasti.

⚔️ 28. 02. 1944. Na prostoriji s. Zakomo - s. Bereg (kod Rogatice) 17. majevička udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ vodila četvoročasovnu borbu protiv ustaša i četnika, nanevši im gubitke od oko 30 mrtvih. Brigada je imala 4 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 28. 02. 1944. Kod o. Molata patrolni čamac PČ 22 iz 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ zarobio naoružani motorni jedrenjak -Đuzepe Cezarije- sa 15 članova posade koju su sačinjavali nemački i italijanski mornari.

⚔️ 28. 02. 1944. Kod o. Paga, posle duže borbe, patrolni čamac PČ 2 i PČ 3 iz 2. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ zarobili dva naoružana motorna jedrenjaka sa 83 nemačkih vojnika i 1 oficirom, dok je poginulo 18 vojnika.

⚔️ 28. 02. 1944. Između ž. stanica Klokočevac i Rovišće (na pruzi Križevci-Bjelovar) jedinice 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ izvršile diverziju i napale neprijateljski transportni voz. Poginulo je 7 i ranjeno 7 neprijateljskih vojnika, a saobraćaj je obustavljen 48 časova.

⚔️ 28. 02. 1944. Između Rovinja i Kanfanara jedinice 1. istarskog partizanskog bataljona srušile železnički most i oštetile prugu.

⚔️ 28. 02. 1944. GŠ NOV i PO za Sloveniju izdao naredbu o prepotčinjavanju 14. divizije NOVJ Štabu 4. operativne zone NOV i PO Slovenije.

⚔️ 28. 02. 1944. Posle dvodnevnih oštrih borbi 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ uništila nemačko-belogardistička uporišta s. Zdensku Vas i s. Sv. Anton (kod Grosuplja). Ona je istovremeno vodila borbe protiv nemačko-belogardističkih kolona koje su iz Ljubljane, preko Grosuplja, nadirale u pomoć okruženoj posadi.

⚔️ 28. 02. 1944. Kod s. Martinaca (blizu Srem. Mitrovice) 1. četa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirala prugu. Uništeni su lokomotiva i veći broj vagona transportnog voza s ratnim materijalom.

⚔️ 28. 02. 1944. Između s. Grabovaca i s. Obreža (u južnom Sremu) 2. bataljon 1. sremskog NOP odreda iz zasede napao vod nemačke policije jačine 40 ljudi. Poginulo je 11 i ranjeno 15 policajaca, dok su dvojica zarobljena. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, 13 pušaka, 6 bombi, 1 pištolj, 780 metaka i druga oprema.

Dokumenti

📜 Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 28 februara 1944 god. o akcijama vojvođanskih jedinica

📜 Izveštaj Štaba Četvrte vojvođanske brigade od 28 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o neprijateljskim snagama u pojedinim garnizonima i akcijama Brigade

📜 Izveštaj Štaba Četvrte vojvođanske brigade od 28 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvršenom napadu na selo Ravanj

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije da primeni ofanzivna dejstva i brza manevrovanja i da izvesti o rasporedu 14. NO divizije

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ od 28. februara 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru i Boku kojim se ukazuje na slabosti u proteklom radu i postavljaju najvažniji politički zadaci

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. februara 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o najpovoljnijim pravcima kojim treba uputiti vazduhoplovno osoblje i vozače motornih vozila

📜 Predlog šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ dr Gojika Nikoliša od 28. februara 1944. da Vrhovni štab izda objašnjenje u vezi s formacijom saniteta u Korpusu

📜 Obaveštenje instruktora Centralnog komiteta KPJ Dobrivoja Radosavljevića od 28. februara 1944. sekretara 5. oblasnog komiteta KP Makedonije o borbama 1. makedonsko-kosovske i 2. makedonske NOU brigade u februaru 1944. godine

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 28. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Sloveniji, Hercegovini, Hrvatskoj i Vojvodini

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 28 februara 1944 god. za obavezno ustrojstvo knjiga evidencije oružja i municije pri svim štabovima i komandama

📜 Izvještaj Štaba Durmitorskog NOP odreda od 28 februara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o vojno-političkoj situaciji na svome terenu

📜 Izvještaj političkog komesara Treće vojvođanske brigade od 28. februara 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o zboru u Bukviku i o formiranju komande mjesta

📜 Naređenje Štaba Pete kozarske (krajiške) brigade od 28. februara 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoru Kalenderovaca. Pojezne i Lišnja

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 28. februara 1944. potčinjenim jedinicama za čišćenje četnika na prostoru Tuli — Orašje

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 28. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na prostoru Lastva — Željeva — Konjsko

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske brigade Rade Končar od 28. februara 1944. Štabu Prve proleterske divizije o akcijama kod Novog Šehera

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 28. februara 1944. Štabu 14. divizije o njenom podređivanju Štabu 4. operativne zone

📜 Radio-depeša Štaba 7. korpusa od 28. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o likvidaciji neprijateljskog uporišta Sv. Anton kod Zdenske Vasi

📜 Izveštaj Štaba 9. korpusa od 28. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama jedinica 30. divizije od 15. do 20. januara 1944. godine

📜 Pismo Okružnog komiteta KP Slovenije za kamnički okrug od 28. februara 1944. Štabu 4. operativne zone NOV i PO Slovenije o napadu neprijatelja na Kamničko-zasavsku četu u selu Oklo

📜 Izveštaj Operativnog štaba 4. slovenačke NOU brigade Matija Gubec i 9. slovenačke NO brigade od 28. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na Škofljicu i o borbama na sektoru Škofljica-Grosuplje-Turjak

📜 Obaveštenje vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 28. februara 1944. Komandi 2. oklopne armije o formiranju Muslimanske legije na području Crne Gore i Sandžaka s molbom da se za nju predvidi snabdevanje kao i za nemačke jedinice

📜 Izvještaj Štaba Osmog korpusa NOV od 28. veljače 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju i rasporedu podređenih jedinica

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Osmog korpusa NOVJ dana 28. veljače 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba Osmog korpusa NOVJ od 28 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju i rasporedu podređenih jedinica

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zlatara, Bjelovara, Lipika, Našica, Gline i Brinja

📜 Obaveštenje Dobrivoja Radosavljevića od 28 februara 1944. god. Kuzmanu Josifovskom o borbama Prve makedonsko-kosovske i Druge makedonske udarne brigade

Fotografije

Povezane odrednice

Komunistička partija Slovenije 15. slovenska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu SSSR i Jugoslavija 14. slovenska divizija NOVJ Dobrivoje Radosavljević Križevci Glina Centralni komitet KPJ Sanitet u ratu 2. udarni korpus NOVJ Komunistička partija Makedonije Drvar Borbe na Jadranu 1944. 4. vojvođanska udarna brigada Borbe u Sloveniji 1944. 1. proleterska divizija NOVJ Februarski pohod Sremska Mitrovica Borbe u Makedoniji 1944. 3. diverzantski bataljon NOVH Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 16. vojvođanska divizija NOVJ 17. majevička udarna brigada 3. vojvođanska udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu Slovenska udarna brigada Matija Gubec Komandant Jugoistoka Partizanska avijacija Kuzman Josifovski Borbe u Srbiji 1944. Goriška divizija Našice Glavni štab Vojvodine Bosanski Petrovac Avijacija u oslobodilačkom ratu 15. slovenska (belokranjska) udarna brigada Borbe u Crnoj Gori 1944. 3. makedonska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1944. Narodno oslobodilački odbori Hrvatsko domobranstvo Borbe u Slavoniji 1944. Borbe u Istri 1944. Berane Glavni štab Hrvatske 29. hercegovačka divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Sremu 1943. Mornarica NOVJ Glavni štab Slovenije 2. makedonska udarna brigada 2. oklopna armija 1. sremski partizanski odred Lipik 8. dalmatinski korpus NOVJ 1. makedonsko-kosovska udarna brigada Vrhovni štab NOVJ Bela garda Zasede u oslobodilačkom ratu Maximilian von Weichs Bjelovar Durmitorski partizanski odred Ljubljana 12. hercegovačka udarna brigada Kozara u oslobodilačkom ratu 9. slovenska brigada 10. zagrebački korpus NOVJ Radio Slobodna Jugoslavija Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju 27. istočnobosanska divizija NOVJ 8. crnogorska udarna brigada Rovinj Istra u oslobodilačkom ratu