Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****

Jugoslovensko ratište na dan 24. 09. 1944. godine

Dan: Mesec: Godina:
Slobodni gradovi

Nemačke divizije na tlu Jugoslavije dana 24. 09. 1944

104. lovačka divizija 117. lovačka divizija 118. lovačka divizija 1. brdska divizija Vermahta Divizija Brandenburg 4. SS policijska oklopna grenadirska divizija 7. SS divizija Prinz Eugen 13. SS divizija Handžar 21. SS divizija Skenderbeg 1. kozačka divizija Vermahta 22. pešadijska divizija 181. pešadijska divizija 188. brdska divizija 237. rezervna divizija 264. pešadijska divizija 369. legionarska divizija (vražja) 373. legionarska divizija Tiger 392. legionarska divizija (plava) Divizija Böttcher

Događaji

⚔️ 24. 09. 1944. VŠ NOV i POJ obavestio GŠ NOV i PO za Hrvatsku: odobren je rad britanskim borbenim grupama u Istri i Hrvatskom primorju, s tim da moraju imati pismeno odobrenje od VŠ i održavati veze s jedinicama NOVJ; strane vojne misije nalaziće se samo pri štabovima korpusa.

⚔️ 24. 09. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ u vezi s ponudama nekih četničkih vođa do pregovaraju sa NOVJ: nikakvih pregovora i nikakvih veza ne može biti sa ratnim zločincima Zaharijom Ostojićem i Petrom Baćevićem i drugim; njih treba vojnički razbiti i prisiliti na punu kapitulaciju.

⚔️ 24. 09. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: razbijene četničke snage, koristeći se odsustvom naših većih jedinica, nastoje da se prikupe i stvore nova uporišta u Sandžaku i na području Goražde - Kalinovik - pl. Jahorina; potrebno je da jedinice toga korpusa zauzmu Pljevlja i Prijepolje i povežu se sa 37. udarnom divizijom NOVJ na liniji Rudo-Priboj-Bistrica; Štab korpusa će jednu udarnu grupu uputiti na područje Goražde - Kalinovik - pl. Jahorina da razbije četnike i protera ih iz te oblasti; Primorska operativna grupa moći će i sama da reši zadatke na crnogorsko-hercegovačkom primorju; vojničke uspehe iskoristiti za organizaciju čvrste vlasti u pozadini; dostaviti izveštaj o situaciji na svom području.

⚔️ 24. 09. 1944. Kod s. Klupe (blizu Teslića) delovi četničkog Bosanskokrajiškog korpusa (1000 četnika) napali iz zasede kolonu delova 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ koja je prevozila sanitetski materijal za centralnu bolnicu u s. Maslovarama i 21 ranjenog borca. Posle četvoročasovne borbe, nadmoćni neprijatelj je razbio kolonu i zarobio ranjenike (13 ranjenika uspelo se osloboditi, a 8 njih ubili su četnici). Pored tih gubitaka, poginulo je 7, ranjeno 8 i nestalo 11 boraca NOVJ.

⚔️ 24. 09. 1944. Na prostoriju s. Lukavca (kod Tuzle) stigla iz Slavonije, na putu za Srbiju, 28. udarna divizija NOVJ.

⚔️ 24. 09. 1944. Jedinice 14. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ zauzele s. Lišane (kod Benkovca), koje su branili nemački vojnici i ustaše. Poginula su 33 a ranjeno je oko 40 neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 6 mrtvih i 14 ranjenih boraca.

⚔️ 24. 09. 1944. Kod ž. st. Savski Marof (na pruzi Zagreb - Zidani Most) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku minirali prugu i srušili nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i 6. vagona. Saobraćaj je obustavljen 30 časova.

⚔️ 24. 09. 1944. Na sreskoj konferenciji NOF-a za srez Pulu izabran Sreski odbor NOF-a.

⚔️ 24. 09. 1944. Otpočela I okružna konferencija USAOH-a za Zadar. Ona je trajala tri dana.

⚔️ 24. 09. 1944. Kod s. Beličice (blizu Debra) jake balističke snage napale na 31 partizana, od kojih je 20 bilo bez oružja. U neravnoj borbi poginula su 22 partizana, kao i 19 meštana (žena, dece i staraca), koje su balisti na zverski način umorili. Između ostalih, poginuli su sekretar 1. oblasnog komiteta KPM Todor Cipovski Merdžan i politički komesar Tetovske partizanske grupe Đoce Stojčevski, narodni heroji.

⚔️ 24. 09. 1944. Posle trodnevnih borbi kod s. Lojana, s. Vaksinca, s. Bresta i s. Glažnje (kod Kumanova) 8. i 12. NO brigada (nazivane i preševskim brigadama) i Skopski NOP odred, čisteći teren od balističkih snaga, uspeli da izbiju na greben Skopske Crne gore i da baliste odbace ka s. Brestu i s. Blacu, nanevši im gubitke od oko 100 mrtvih i ranjenih. Brigade su imale 7 mrtvih i oko 50 ranjenih boraca.

⚔️ 24. 09. 1944. Posle borbe u rejonu Prilepa, bugarske jedinice Prilepskog garnizona, delovi bugarskog 9. i 10. graničnog odseka, sa oko 500-600 bugarskih građana (koji su do tada bili na službi u Makedoniji), pod zaštitom jedinica NOVJ, otpočeli povlačenje u Bugarsku, pravcem Veles (sada: Titov Veles) - pl. Plačkovica - Pehčevo.

⚔️ 24. 09. 1944. Strumički NOP odred ušao u sastav 4. makedonske brigade 50. divizije NOVJ.

⚔️ 24. 09. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio 2. operativnoj zoni NOV i PO Makedonije da izvrši reorganizaciju jedinica 41. i 49. divizije NOVJ (da svaka divizija ima po tri brigade), a 4. operativnoj zoni NOV i PO Makedonije - da od 1, 6 i 15. makedonske i 4. šiptarske brigade formira 48. diviziju NOVJ.

⚔️ 24. 09. 1944. U Štipu delove nemačke 22. pešadijske divizije napala 13. i 14. brigada 50. divizije NOVJ. Zbog slabe koordinacije dejstava napad nije uspeo.

⚔️ 24. 09. 1944. U rejonu s. Smilovac (kod Prilepa) 10. makedonska brigada 41. divizije NOVJ iz zasede napala nemačku auto-kolonu (s pešadijom), nanela joj gubitke od oko 70 poginulih i prinudila je da se vrati za Prilep. Brigada je zaplenila: 1 top, 1 minobacač, 2 konja natovarena municijom i drugu ratnu opremu.

⚔️ 24. 09. 1944. Šesnaesta slovenačka brigada -Jarko Prernrl Vojko- 31. divizije NOVJ zauzela uporište četničkog Gorenjskog odreda u s. Samotorci (kod Polhovog Gradeča). Zarobljen je komandir 3. čete tog četničkog odreda, dok je veći deo četnika, pod zaštitom mraka, uspeo pobeći, ostavivši i oružje (koje je izgorelo u uporištu).

⚔️ 24. 09. 1944. Kod s. Kucelja (blizu Polhovog Gradeča) Dolomitski NOP odred vodio borbe protiv jakih nemačkih i domobranskih kolona iz s. Gorenje Vasi, s. Horjula, Škofje Loke i Polhovog Gradeča, a uveče se, sa ostalim jedinicama 31. divizije NOVJ, koje nisu stupile u borbu, zbog nadmoćnosti neprijateljskih snaga povukao na Zirovski vrh.

⚔️ 24. 09. 1944. Između s. Doljevca i Leskovca 15. srpska brigada 24. divizije NOVJ vodila petočasovnu borbu protiv oko 200 nemačkih vojnika, podržanih sa 3 tenka. Neprijatelj je uspeo da se probije ka Leskovcu, uz gubitke od 15 mrtvih i ranjenih. Brigada nije imala gubitaka.

⚔️ 24. 09. 1944. Posle oštre borbe protiv 600-700 nemačkih vojnika i pripadnika RZK, SDS i SDK, jedinice 16. udarne divizije NOVJ oslobodile Loznicu, a neprijatelja odbacile ka Lešnici. Neprijatelj je imao više od 100 mrtvih i ranjenih vojnika. Istoga su dana delovi te divizije oslobodili Banju Koviljaču, iz koje se, ne primivši borbu, povuklo oko 100 četnika.

⚔️ 24. 09. 1944. U s. Lipnici (kod Loznice) dva bataljona 5. vojvođanske udarne brigade 36. udarne divizije NOVJ izvršili napad na oko 25 nemačkih vojnika i 200 pripadnika SDS i, posle dvočasovne borbe, odbacili ih ka s. Lešnici, zaplenivši 2 minobacača i mitraljez. Istovremeno su kod s. Kozjaka dva bataljona te brigade vodili borbu protiv oko 400 pripadnika SDS i RZK, ali nisu uspeli da zauzmu njihove položaje.

⚔️ 24. 09. 1944. Kod s. Miroča 16. srpska brigada i 18. srpska brigada 25. divizije NOVJ stupile u dodir sa delovima 109. puka 113. divizije Crvene armije. U sadejstvu s njima, 16. srpska brigada je odbacila nemačke vojnike s položaja na ušću Porečke reke u Dunav.

⚔️ 24. 09. 1944. Kod s. Brđana (blizu G. Milanovca) jedinice 21. udarne divizije NOVJ vodile šestočasovnu borbu protiv oko 500 nemačkih vojnika iz 7. SS divizije -Princ Eugen- i odbacile ih prema s. Preljini. Neprijatelj je imao 16 mrtvih i 20 ranjenih vojnika.

⚔️ 24. 09. 1944. Na odsecima s. Prijanovići - Požega, Koviljača-Rožanj-Sovljak i kod s. Gorijevnice (blizu Čačka) delovi 17. udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv jačih nemačkih snaga, te ubili 10 neprijateljskih vojnika i uništili 4 kamiona, a imali 1 poginulog i 3 ranjena borca.

⚔️ 24. 09. 1944. Dolazeći iz Topole, delovi 14. puka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 1. puka -Brandenburg-, posle dvočasovne borbe protiv jedinica 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ, zauzeli s. Banju (kod Aranđelovca) i izbili na pl. Venčac.

⚔️ 24. 09. 1944. Kod s. Bakionice (blizu Požege) jedna četa 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ iz zasede ubila 21 nemačkog vojnika i uništila kamion i motocikl, a pri tom imala 1 ranjenog borca.

⚔️ 24. 09. 1944. U s. Tularima (kod Medveđe), od dobrovoljaca s Kosova i Metohije i iz srezova jablaničkog i kosaoničkog, formirana 5. kosovsko-metohijska NO brigada.

⚔️ 24. 09. 1944. Okružni NO odbor za severni Banat izdao proglas stanovništvu: poziva ga da pristupi u redove NOV i POJ i okupi se oko JNOF-a.

⚔️ 24. 09. 1944. Između s. Klenka i s. Platičeva (na pruzi Šabac-Ruma) 3. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade razrušio oko 5 km pruge i posekao preko 60 tt stubova.

⚔️ 24. 09. 1944. Između Rume i s. Buđanovaca 1. bataljon 10. vojvođanske NOU brigade razrušio 2000 metara pruge.

⚔️ 24. 09. 1944. Između Srem. Mitrovice i Rume delovi Jurišnog bataljona 11. vojvođanske NOU brigade razrušili 500 metara pruge.

⚔️ 24. 09. 1944. Između s. Čortanovaca i Srem. Karlovaca delovi 8. vojvođanske NOU brigade razrušili 300 metara pruge.

Dokumenti

📜 Zapovest Štaba Šeste vojvođanske brigade od 24 septembra 1944 god. za rušenje pruge Klenak-Ruma

📜 Zapovest Štaba Sedme vojvođanske brigade od 24 septembra 1944 god. štabovima bataljona za raspored jedinica

📜 Izveštaj Štaba Jedanaeste vojvođanske NOU brigade od 24 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o miniranju komunikacija

📜 Zapovest Štaba Druge proleterske divizije od 24 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na železničku prugu Trstenik - Stalać

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 24 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o napadu na Đunis

📜 Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 24 septembra 1944 god. štabovima brigada za razbijanje četničkih snaga na prostoru s. Dobrić - Iverak Pl.

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 24 septembra 1944 god. Štabu Pete srpske udarne brigade za razbijanje četnika na prostoru Belo Polje - Konjuša - Vraćevšnica

📜 Naređenje Štaba Dvadeset Treće NOU divizije od 24 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za napad na nemačke kolone na komunikaciji Bor - Žagubica - Petrovac

📜 Izveštaj Štaba Devete srpske udarne brigade od 24 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o borbama Brigade od 1 do 15 septembra

📜 Naređenje Štaba Dvadeseg pete NO divizije od 24 septembra 1944 god. štabovima brigada za sprečavanje prodora nemačkih jedinica prema Majdanpeku i razbijanje četnika na prostoru Kučeva

📜 Izveštaj Štaba Ibarskog NOP odreda od 24. septembra 1944. Štabu 13. korpusa NOVJ o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga u Ibarskoj dolini

📜 Naređenje Vrhovnog Štaba NOV i POJ od 24. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za dostavljanje izveštaja o formiranju divizija i korpusa

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV li POJ od 24. septembra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ o postavljenjima komandanta 2. proleterske brigade i načelnika Štaba 1. proleterskog korpusa NOVJ

📜 Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24. septembra 1944. Štalbu 2. udarnog korpusa NOVJ za dejstva na operativnom području korpusa

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24. septembra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ za dejstva prema Sandžaku

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24. septembra 1944. Štabu 12. udarnog korpusa NOVJ da prekine svaku radio-vezu s Glavnim štabom NOV i PO Vojvodine zbog nesigurnosti šifre

📜 Naređenje Štaba Primorske operativne grupe od 24 septembra 1944 god. za razbijanje neprijateljskih uporišta na Primorskom pojasu Dubrovnik - Ulcinj

📜 Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 24. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za savlađivanje neprijateljskih snaga u tuzlanskom bazenu

📜 Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 24. septembra 1944. za formiranje bataljona narodne zaštite za Hercegovinu i bolničke čete pri Štabu divizije

📜 Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 24. septembra 1944. štabu Južnohercegovačke operativne grupe da ofanzivno dejstvuje preko Zagore ka Trebinju

📜 Obavještenje Štaba 29. NOU divizije od 24. septembra 1944. Štabu 11. hercegovačke brigade o situaciji u Hercegovini i naređenje za izvršenje ranije postavljenih zadataka

📜 Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 24. septembra 1944. štabovima 15. krajiške brigade i Banjalučkog NOP odreda za razbijanje četnika na prostoru Ljubačevo - Agino Selo

📜 Izvještaj štaba 13. krajiške brigade od 24. septembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o rezultatima napada na Banju Luku

📜 Izvještaj Štaba 21. istočnobosanske brigade od 24. septembra 1944. štabu 38. NOU divizije o zauzimanju Gračanic

📜 Izvještaj Štaba Livanjsko-duvanjskog NOP odreda od 24. septembra 1944. štabu 10. NOU divizije o borbi protiv četnika kod Malovana

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 24. septembra 1944. o borbama na području Banje Luke i Travnika

📜 Izvještaj Štaba 11. korpusa od 24. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o vojno-političkoj situaciji i organizacionom stanju jedinica

📜 Naređenje Štaba 19. divizije od 24. septembra 1944. podređenim jedinicama da izvrše pripreme za oslobođenje Zadra

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Gospić, Široku Kulu, Perušić, Lički Osik, Hvar, Šoltu i Pelješac i o borbama kod Varaždina i Ludbrega

📜 Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 24. septembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad i rušenje Štampetovog mosta

📜 Izveštaj Štaba Lackovog NOP odreda od 24. septembra 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o akcijama 3. bataljona u prvoj polovini septembra

📜 Izvještaj delegata Štaba Mornarice NOV Jugoslavije pri Glavnom štabu NOV i PO Slovenije od 24. septembra 1944. Štabu Mornarice o putovanju grupe Janez

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 24. septembra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o zadacima delegata Štaba Mornarice pri Glavnom štabu NOV i PO Slovenije

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomors-kog obalskog sektora za 24. septembar 1944. godine Štabu Mornarice

📜 Politički izveštaj Štaba 15. NO divizije od 24. septembra 1944. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju u potčinjenim jedinicama

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 24. septembra 1944. o napadu na nemačke snage u Sinju i Ljubuškom

Fotografije

Povezane odrednice

Sremska Mitrovica Srpska državna straža (nedićevci) 11. vojvođanska udarna brigada 29. hercegovačka divizija NOVJ AVNOJ 2. udarni korpus NOVJ Partizanska avijacija 16. vojvođanska divizija NOVJ Borbe u Hercegovini 1944. Bali Kombetar Antiosovinska ofanziva JVuO 1943. Užička Požega Borbe u Sremu 1943. Veles 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Narodni heroji Jugoslavije Ranjenici u ratu Borbe u Srbiji 1944. Tetovo Zasede u oslobodilačkom ratu Marko Vujačić 31. slovenska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u 17. istočnobosanska divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Partizanke Glavni štab Slovenije Žene u ratu Varaždin Ruma Trebinje Borbe na Kosovu i Metohiji 7. SS divizija Prinz Eugen Diverzije u oslobodilačkom ratu 2. proleterska divizija NOVJ Aranđelovac Borbe u Makedoniji 1944. Gacko Borbe u Hrvatskoj 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Travnik Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Tuzla 1. lovačka eskadrila NOVJ 7. vojvođanska udarna brigada Borbe u Crnoj Gori 1944. Rodoljub Čolaković Vrhovni štab NOVJ Sanitet u ratu Borbe na Jadranu 1944. Savo Orović Borbe u Dalmaciji 1944. 3. udarna divizija NOVJ 50. makedonska divizija NOVJ 12. vojvođanski korpus NOVJ Prilep Vis Glavni štab Vojvodine Bitka za Srbiju 23. srpska udarna divizija NOVJ Trstenik Teslić Loznica Bolnice u oslobodilačkom ratu Druga banjalučka operacija Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Sloveniji 1944. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Mornarica NOVJ 6. vojvođanska udarna brigada Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Ulcinj Vlasotince Ivan Ribar 5. krajiška udarna divizija NOVJ