Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima

Jugoslovensko ratište na dan 16. 06. 1943. godine

Dan: Mesec: Godina:
Slobodni gradovi

Nemačke divizije na tlu Jugoslavije dana 16. 06. 1943

100. lovačka divizija 104. lovačka divizija 114. lovačka divizija 117. lovačka divizija 118. lovačka divizija 1. brdska divizija Vermahta Divizija Brandenburg 7. SS divizija Prinz Eugen 187. rezervna divizija 297. pešadijska divizija 369. legionarska divizija (vražja) 373. legionarska divizija Tiger

Događaji

⚔️ 16. 06. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio štabovima divizija i brigada Glavne operativne grupe VŠ-a da odlučno spreče labavljenje discipline u jedinicama i da sa kontrolnim odeljenjima preduprede nepravilno pribavljanje hrane, do čega je mestimično dolazilo kao posledica dugog gladovanja.

⚔️ 16. 06. 1943. Majevički NOP odred, ojačan 1. bataljonom 2. vojvođanske NOU brigade, zauzeo i porušio rudnik Ugljevik (kod Bijeljine). Razoružani su četa vojnika domobranskog 6. pešadijskog puka i 230 mesnih milicionera.

⚔️ 16. 06. 1943. U s. Koturovima (kod Bos. Dubice), na konferenciji kojoj je prisustvovalo 150 delegata NO odbora s Kozare, izabran ONO odbor za Kozaru.

⚔️ 16. 06. 1943. U s. Mrežici (kod Foče) četnici uhvatili i ubili člana Sanitetskog odseka VŠ NOV i POJ dr Stanka Martinovića, narodnog heroja.

⚔️ 16. 06. 1943. Osma krajiška udarna brigada Unske operativne grupe 4. korpusa NOVJ razbila manju žandarmerijsko-domobransku posadu i zauzela Bužim (kod Cazina).

⚔️ 16. 06. 1943. Između s. Rakle i s. Nikodina (kod Prilepa), u borbi protiv bugarskih vojnika i policije, ranjen zamenik komandanta NOP odreda -Dobri Daskalov- Blažo Todorovski Čičo, narodni heroj (posle nekoliko dana podlegao ranama).

⚔️ 16. 06. 1943. U s. Sv. Iliji (kod Vranja) 3. bataljon 2. južnomoravskog NOP odreda napao bugarske policajce i naterao ih u bekstvo, zaplenivši 17 pušaka, 3 revolvera i drugu opremu.

Dokumenti

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije za prelaz pruge Višegrad - Sarajevo na otseku Mesići - Renovica i obaveštenje o otseku prelaza Druge proleterske i Sedme NOU divizije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16 juna 1943 štabovima divizija i brigada Glavne operativne grupe da odlučno spreče labavljenje discipline u jedinicama i nepravilno pribavljanje hrane

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16 juna 1943 štabovima divizija i brigada Glavne operativne grupe da se kontrolnim odeljenjima predupredi nepravilno pribavljanje hrane

📜 Izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 16 juni 1943 god. Komandi Druge armije o čišćenju zone između Pive i Durmitora

📜 Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 16 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste brigade za kontrolu pravca od Kotor Varoši i hvatanje veze sa Dvanaestom NOU divizijom

📜 Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 16 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama za prelaz željezničke pruge Sarajevo - Višegrad, komunikacije Rogatica - Podromanija i izbijanje na komunikaciju Podromanija - Han Pijesak, selo Sokolovići

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 16 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama za prikupljanje jedinica radi prelaza pruge Sarajevo - Višegrad

📜 Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade od 16 juna 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije da Brigada ostaje u sastavu Unske operativne grupe

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 16 juna 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o situaciji na terenu Teslića i Kotor Varoši

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste NOU brigade od 16 juna 1943 god. Štabu Drugog bataljona za zarušavanje komunikacije Kotor Varoš - Teslić

📜 Dnevni izvještaj njemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 16 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni

📜 Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa cd 16 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini

📜 Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Komandi italijanske Druge armije od 16 juna 1943 god. o završetku operacije Schwarz

📜 Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 16 juna 1943 god. 0 borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne

📜 Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 16 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Istočnoj Bosni

📜 Obavještenje zapovjedništva Pete pješačke dvizije od 16 juna 1943 god. o rasformiranju Zapovjedništva i budućem načinu slanja izvještaja

📜 Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 16 lipnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Josipdol i borbama kod Gospića

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 16 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama oko Sirača

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16 lipnja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske u Slavoniji, Lici i Dalmaciji

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 16 lipnja 1943 god. o akcijama u mjesecu svibnju

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 16 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Druge NOU brigade na Radučić i o borbama protiv četnika u zoni Padjene

📜 Izveštaj Politodela 8. krajiške brigade 4. krajiške NOU divizije od 16. juna 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o radu partijske organizacije

📜 Izveštaj komandanta 118. lovačke divizije od 16. juna 1943. o toku borbi sa snagema NOVJ. obostranim gubicima i iskustvima za vreme operacije Švarc

📜 Naredba komandanta Bosanskokrajiškog četničkog korpusa od 16. juna 1943. o pohvali jedinica Korpusa za izvedenu akciju protiv jedinica NOVJ u predelu Janj

📜 Izveštaj Komande 9. armije od 16. juna 1943. Vrhovnoj komandi o napadu partizana na odeljenje finansijske straže na k. 1522 iznad Gornjeg Sela kod Prizrena

📜 Obavijest Centralnoga komiteta KP Hrvatske Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o nedolasku delegata Povjerenstva CK KPH na osnivačku skupštinu ZAVNOH-a te o upućivanju Stipe Ugarkovića na rad u Povjerenstvo

📜 Pismo Okružnoga komiteta KPH Pokuplje, članovima Komiteta na terenu o namjeri neprijatelja da napadne bolnicu, o sukobima s ustašama u Sošicama, Reštovu, Oštrcu, Reliću i Kostanjevcu, te o radu NOO i drugim pitanjima

📜 Iz izvještaja Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Ministarstvu oružanih snaga NDH o akcijama protiv partizana u svibnju 1943. godine

📜 Dopis Velike župe Prigorje kotarskim oblastima u kojemu se prenosi stav Ministarstva oružanih snaga NDH u vezi s kritikama oružanih snaga što šteti ugledu i umanjuje vjeru naroda u te snage

Fotografije

Povezane odrednice

Foča Nemački zločini u Jugoslaviji 2. južnomoravski partizanski odred Prizren 4. krajiška divizija NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Crnoj Gori 1943. 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) 12. slavonska divizija NOVJ Komunistička partija Hrvatske 1. proleterska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Narodni heroji Jugoslavije 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Zagreb Bugojno Vranje Diverzije u oslobodilačkom ratu Sarajevo ZAVNOH Cazin 6. italijanski armijski korpus Beograd Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Žene u ratu Kozara u oslobodilačkom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Glavni štab Hrvatske Bolnice u oslobodilačkom ratu Narodno oslobodilački odbori Borbe u Hrvatskoj 1943. Bitka na Sutjesci Glavna operativna grupa NOVJ Omladina u ratu Otočac Borbe u Sremu 1943. Operacija Pfingsten Teslić Prilep Milan Nedić 18. italijanski armijski korpus Disciplina u oslobodilačkom ratu Ruma 8. krajiška brigada 369. legionarska divizija (vražja) 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Hrvatsko domobranstvo 2. vojvođanska udarna brigada 118. lovačka divizija Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Srbiji 1943. 6. slavonski korpus NOVJ 2. proleterska divizija NOVJ 2. italijanska armija Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Gospić Bijeljina Han Pjesak Majevički partizanski odred Zasede u oslobodilačkom ratu 1. proleterska udarna brigada Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Makedoniji 1943. Operacija Schwarz Borbe u Hercegovini 1943. Vrhovni štab NOVJ Josip Broz Tito Borbe u Lici 1943. Sanitet u ratu Borbe na Kosovu i Metohiji 2. lička proleterska udarna brigada