Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]

Jugoslovensko ratište na dan 27. 03. 1943. godine

Dan: Mesec: Godina:
Slobodni gradovi

Nemačke divizije na tlu Jugoslavije dana 27. 03. 1943

704. pešadijska divizija 714. pešadijska divizija 717. pešadijska divizija 718. pešadijska divizija 7. SS divizija Prinz Eugen 187. rezervna divizija 369. legionarska divizija (vražja) 373. legionarska divizija Tiger

Događaji

⚔️ 27. 03. 1943. Na ž. st. Šaš (kod Sunje) jedinice Banijskog NOP odreda napale italijanski transportni voz. Izgorela je ž. st. i 9 vagona sa ratnim materijalom, a zarobljeno je 6 domobrana i 3 italijanska vojnika.

⚔️ 27. 03. 1943. Formiran SK SKOJ-a za Grubišno Polje.

⚔️ 27. 03. 1943. Između Iriga i s. Neradina delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali iz zasede i razbili grupu od 30 žandarma, ubivši 8 i zarobivši 3 žandarma. U borbi protiv neprijateljskih pojačanja koja su iz Iriga prodrla u s. Neradin, ti delovi su se pojedinačno probili iz okruženja, uz gubitke od 13 poginulih i 3 zarobljena.

⚔️ 27. 03. 1943. U blizini s. Vrela (kod Prištine) albanski žandarmi ubili iz zasede sekretara SKOJ-a i člana Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju Stanka Burića, narodnog heroja, i jednu omladinku.

⚔️ 27. 03. 1943. U s. Darosavi (sada: Partizani, kod Aranđelovca) delovi I. šumadijskog NOP odreda porušili prugu i spalili opštinsku arhivu.

Dokumenti

📜 Petnaestodnevni izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 27 marta 1943 god. Glavnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima partizana u Sremu

📜 Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 27 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije i štabu Druge proleterske divizije o jačini neprijateljske posade u Foči i o stanju u ostalim neprijateljskim uporištima

📜 Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 27 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Nevesinje

📜 Direktiva štaba Četvrte NOU divizije od 27 marta 1943 god. potčinjenim jedinicama o daljim zadacima na prostoriji Grmeča i Podgrmeča i poduzimanju mjera za suzbijanje tifusa

📜 Naređenje štaba Četvrte NOU divizije od 27 marta 1943 god. štabu Šeste krajiške NOU brigade za pokret na sektor Han Kola

📜 Izvještaj štaba Sedme NOU divizije od 27 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu jedinica Šesnaeste brigade na položajima Strana-Ulog i o nedostatku municije u jedinicama

📜 Izvještaj štaba Sedme NOU divizije od 27 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o reorganizaciji Sedme i Osme NOU brigade i o pojavi tifusa u Osmoj brigadi

📜 Izvještaj štaba Šeste istočnobosanske NOU brigade od 27 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama vođenim od 3 oktobra 1942 do 18 februara 1943 godine

📜 Izvještaj štaba Šeste istočnobosanske NOU brigade od 27 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o brojnom stanju i rasporedu neprijateljskih posada u Istočnoj Bosni i o formiranju obavještajnog centra u brigadi

📜 Prijedlog komandanta Jugoistoka od 27 marta 1943 god. da se snažno bombarduju jedinice NOV na području Nevesinja

📜 Naređenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 27 marta 1943 god. da se poduzmu mjere bezbjednosti u mjestima ugroženim od jedinica NOV

📜 Prijedlog Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 27 marta 1943 god. da njemačke vazduhoplovne snage bombarduju jedinice NOV na području Kalinovik-Foča

📜 Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 27 marta 1943 god. o zauzimanju Nevesinja od strane četnika i Italijana

📜 Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 27 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini

📜 Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 27 marta 1943 god. o borbama četnika protiv jedinica NOV

📜 Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 27 marta 1943 god. o organizaciji i brojnom stanju četničkih jedinica u Istočnoj Hercegovini

📜 Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 27 marta 1943 god. o situaciji u Centralnoj i Istočnoj Bosni

📜 Izvještaj zapovjedništva oružničkog voda Goražde od 27 marta 1943 god. o borbama četnika protiv jedinica NOV na području Kalinovika i Foče

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve pješačke divizije od 13 ožujka 1943 god. o akciji Mirko u Kalniku i Bilo Gori od 27 veljače do 8 ožujka

📜 Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 27 ožujka 1943 god. o toku ofanzive Braun u Slavoniji

📜 Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 27 ožujka 1943 god. o napadu na Sunju i Šaš

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 27 ožujka 1943 god. o ofanzivi na području Papuka, Psunja i Požeške kotline i o borbama u Kordunu, Lici i Dalmaciji

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 27 ožujka 1943 god. o borbama u Dalmaciji

📜 Izvještaj Zapovjedništva operativnog područja Like od 27 ožujka 1943 god. o napadu na Brušane i Letinac

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 27 marta 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadu na brod Curzola

📜 Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 27 mart 1944

📜 Pismo velikog župana Župe Dubrava od 27 marta 1944 Ministar-stvu unutrašnjih poslova NDH o prisilnoj evakuaciji stanovništva sa obale

📜 Pismo ministra za oslobođene krajeve NDH od 27 marta 1944 njemačkom poslaniku Zigfridu Kašeu o prisilnoj evakuaciji hrvatskog stanovništva sa otoka

📜 Naredba komandanta Glavne nacionalne komande od 27. marta 1943. potčinjenim komandantima da spreče prodor jedinica NOVJ u Crnu Goru

📜 Zapovest komandanta Mileševskog korpusa od 27. marta 1943. komandantima potčinjenih jedinica i komandantima Romanijskog i Drinskog korpusa za posedanje položaja na desnoj obali Drine radi sprečavanja prelaza jedinica NOVJ u pravcu Sandžaka i Crne Gore

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 27. ožujka 1943. o borbama u Dalmaciji

📜 Izvještaj fašističke organizacije u Šibeniku od 27. ožujka 1943. federalnom sekretaru u Zadru o nailasku na minu oklopnih kola u selu Ljubitovici

📜 Izvještaj Štaba I odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Zone o vojnim akcijama Odreda od 27. II do 7. III 1943. godine

📜 Depeša Više komande oružanih snaga Albanije od 27. marta 1943. Vrhovnoj komandi o atentatu na fašističkog federalnog inspektora u Peći

Fotografije

Povezane odrednice

Banijski partizanski odred 1. proleterska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1943. Nevesinje Borbe u Hercegovini 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Italija u drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Operacija Braun Pero Ćetković Borbe na Kosovu i Metohiji Hrvatsko domobranstvo Borbe na Jadranu 1944. Sava Kovačević Narodni heroji Jugoslavije Alexander Löhr Avijacija u oslobodilačkom ratu Aranđelovac Albanski partizani Irig 2. proleterska divizija NOVJ SKOJ Foča 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Sveštenici u ratu Bitka na Neretvi Siegfried Kasche Borbe na Jadranu 1943. Priština Albanija u drugom svetskom ratu 6. italijanski armijski korpus Borbe u Srbiji 1943. Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Lici 1943. Drinski korpus JVuO Borbe u Sremu 1943. Vrhovni štab NOVJ Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju Goražde 7. banijska divizija NOVJ Pavle Savić Kalinovik Mornarica NOVJ Zadar Komandant Jugoistoka 16. banijska udarna brigada 6. krajiška udarna brigada Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije 6. pješačka divizija (NDH) Tifus u ratu Operacija Weiss Omladina u ratu 18. italijanski armijski korpus 1. pješačka divizija (NDH) Grubišno Polje Viša komanda oružanih snaga Albanije 4. krajiška divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu 1. mileševski korpus JVuO Borbe u Crnoj Gori 1943. Šibenik Romanijski korpus JVuO Borbe u Dalmaciji 1944. 3. udarna divizija NOVJ Borbe u Slavoniji 1943. Borbe u Hrvatskoj 1943.