Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Kaštela u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 15 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 8. kolovoza 1941. Ministarstvu domobranstva o postupku talijanskih fašista prema stanovnicima Kaštela i Židovima smještenim u hotelu Palace u Kaštel Starom

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 9. kolovoza 1941. Ministarstvu domobranstva o rasturanju letaka u Splitu, Kaštelima i Trogiru kao i o masovnim hapšenjima rodoljuba u Splitu i na otocima

📜 Izjava boraca Kaštelanskog partizanskog odreda od 5. rujna 1941. o formiranju i razbijanju Odreda

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Omiš od 29. siječnja 1942. Velikoj župi Cetina u Omišu o borbi oružnika s Kaštelanskom četom kod Lećevice

📜 Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 31. januara 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu Kaštelanske čete na Oružničku postaju Lećevica

📜 Izvještaj Kaštelanskog partizanskog voda od 5. srpnja 1942. komandantu Četvrte operativne zone o izvedenim akcijama i prebacivanju novih boraca na Moseć

📜 Izvještaj komandira Kaštelansko-trogirske čete od 2. kolovoza 1942. Štabu četvrte operativne zone o izvedenim akcijama i borbama protiv Talijana na Kozjaku

📜 Izvještaj komandira Kaštelansko-trogirske čete od 8. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o borbama protiv Talijana na sektoru Klisa i Kozjaka

📜 Izvještaj komandira Kaštelansko-trogirske čete od 8 kolovoza 1942 god. štabu Četvrte operativne zone o borbama protiv Talijana na sektoru Klisa i Kozjaka

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 27. kolovoza 1942. partizanskim punktovima Moseć—Svilaja—Solin—Kaštela—Rogoznica da od svojih boraca formiraju četu odnosno bataljon

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 8. rujna 1942. Štabu Mosećkog bataljona za poduzimanje napada na neprijatelja u Solinu, Klisu i Kaštelima

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 10 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama partizana kod Kaštela i Vrgorca, o rasporedu potčinjenih jedinica i o mogućnosti neprijateljske ofanzive u pravcu Grahovo - Drvar

📜 Izvještaj Kraljevske kvesture u Splitu od 3 studenog 1942 god. o preduzimanju policijskih mjera i čišćenju na području Splita i Kaštela

📜 Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 15 rujna 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije NOV i PO Jugoslavije o razoružanju talijanskih jedinica u Splitu, Solinu, Kaštelama, Trogiru, duž pruge Split - Metković i o prodoru Nijemaca u Dalmaciju

📜 Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 29. studenog 1943. Glavnom stožeru Oružanih snaga o dovođenju četničke posade od strane Nijemaca u Donja Kaštela

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Glavni štab Hrvatske Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Hrvatskoj 1943. Vrgorac Saradnja četnika sa okupatorom Trogir Holokaust u Jugoslaviji Bitka za Split 1943. Ustanak u Dalmaciji 1941. Aprilski rat Omiš Komunistička partija Hrvatske Diverzije u oslobodilačkom ratu Metković Borbe u Hrvatskoj 1942. Labin Borbe u Dalmaciji 1943. Italija u drugom svetskom ratu Split Četnici u drugom svetskom ratu Solin Borbe u Dalmaciji 1942. 1. proleterska divizija NOVJ Hrvatsko domobranstvo Ustanak u Hrvatskoj 1941. Splitski partizanski odred Pljačka u ratu