Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Vrgorac u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 26 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 15. 3. 1942. Gradačka partizanska četa (1. južnodalmatinska partizanska četa) napala ustaše i žandarme u s. Staševici (kod Vrgorca), zarobila 10 ustaša i 2 žandarma i zaplenila 12 pušaka.

⚔️ 13. 5. 1942. Italijanske torpiljarke otvorile topovsku vatru na Gradac (kod Vrgorca). Tri žene su poginule, a mnogi stanovnici su ranjeni.

⚔️ 15. 6. 1942. Jedinice partizanskog bataljona -Jozo Jurčević- zauzele Vrgorac (kod Makarske) i zarobile preko 70 domobrana, ustaša i žandarma.

⚔️ 0. 7. 1942. U svim selima opštine Vrgorac formirani seoski NO odbori.

⚔️ 5. 8. 1942. Kod Vrgorca delovi partizanskog bataljona -Jozo Jurčević- napali iz zasede italijanske vojnike i naneli im gubitke od 10 mrtvih. Zaplenjeno je 6 pušaka i 250 metaka.

⚔️ 0. 10. 1942. Formiran opštinski NO odbor Vrgorac.

⚔️ 27. 12. 1942. Održano savetovanje sa predsednicima seoskih odbora AFŽ-a za opštinu Vrgorac.

⚔️ 19. 6. 1943. U rejonu s. Ravče, s. Kljenka, s. Zavojana i s. Kozice oko 3.500 vojnika italijanske divizije -Mesina- i domobranskog 1. dobrovoljačkog puka iz Vrgorca napalo Biokovski NOP odred. Posle dvodnevnih borbi neprijatelj se 21. juna povukao uz gubitke od 9 mrtvih i 26 ranjenih. Odred je imao 9 mrtvih.

⚔️ 10. 7. 1943. Iz Ploča, Vrgorca, Zagvozda, Sinja, Solina, Omiša i Makarske jake italijanske, nemačke i ustaško-domobranske snage (preko 15.000 vojnika), podržavane tenkovima, avijacijom i ratnim brodovima, otpočele operaciju (-Biokovo-Mosor-) protiv jedinica NOVJ na pl. Biokovu i pl. Mosoru. U borbama dol. avgusta Biokovski NOP odred, podeljen po grupama, izbegao je uništenje, dok je 1. bataljon Cetinskog NOP odreda razbijen u rejonu s. Lovreča. Neprijatelj je imao 22 mrtva, 106 ranjenih, 17 nestalih i 2 zarobljena, ali je sistematski popalio i opljačkao više sela, vršeći represalije nad stanovništvom; samo italijanske jedinice su ubile i streljale 97, uhapsile 91 i internirale 833 rodoljuba.

⚔️ 28. 12. 1943. Kod s. Ravče (na putu Vrgorac - s. Kozice) jedinice Neretvanskog NOP odreda uništile iz zasede 3 kamiona i ubile 25 nemačkih vojnika, a zarobile 1 oficira.

⚔️ 19. 3. 1944. Delovi nemačke 118. lovačke i 369. legionarske divizije i 6. ustaške brigade (jačine oko 2.500 vojnika) iz Metkovića, Vrgorca i Graca otpočeli napad protiv jedinica Grupe južnodalmatinskih NOP odreda na istočnom delu pl. Biokova, u cilju njihovog uništenja na tom području i interniranja stanovništva. Partizanske snage su izbegle udar nadmoćnog neprijatelja, zadržavši se na području između donjih tokova r. Cetine i iz Neretve. Nemačko-ustaške jedinice su do 23. marta popalile sela: Grčanik, Bačinu, Brist, Plinu i zaseoke uz Neretvu, od Brda do Komina, a stanovništvo oterale u logor.

Dokumenti

📜 Izvještaj Štaba bataljona »Josip Jurčević« od 17. lipnja 1942. komandantu Četvrte operativne zone o napadu na Vrgorac

📜 Izvod iz izvještaja Velike župe Cetina u Omišu od 19. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na Vrgorac

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 24 lipnja 1942 god. o napadima partizana na oružničke postaje Vrgorac i Kozica

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 24. lipnja 1942. o napadu partizana na oružnike postaje Vrgorac i Kozica

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Vrgorac od 9. kolovoza 1942. Okružnom komitetu KPH Makarska o vojno-političkoj sitauciji u Vrgoračkoj krajini

📜 Izvod iz izvještaja Velike župe Cetina u Omišu od 12. rujna 1942. propa-gandnom uredu NDH o zločinima talijanske vojske na području Biokova i Vrgorca

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 10 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama partizana kod Kaštela i Vrgorca, o rasporedu potčinjenih jedinica i o mogućnosti neprijateljske ofanzive u pravcu Grahovo - Drvar

📜 Izvod iz izvještaja Šestog armijskog korpusa od 25. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o aktivnosti partizana na području Korčule, Pelješca, Vrgorca i Makarske

📜 Izvod iz izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 31. siječnja 1943. o aktivnosti partizanskih snaga na području Imotski-Posušje-Vrgorac-Makarska

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 18 februara 1943 god. o pokretu jedinica NOV u dolini Neretve i na pravcu Vrgorac-Ljubuški

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 18. veljače 1943. o pokretu jedinica u dolini Neretve i na pravcu Vrgorac-Ljubuški

📜 Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Vrgorca od 26 juna 1943 god. o sastanku komandanta divizije Prinz Eugen sa ustaškim pukovnikom Šimićem

📜 Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Vrgorca od 26 juna 1943 god. o situaciji u Istočnoj Bosni

📜 Obavještenje italijanskog obavještajnog oficira iz Vrgorca od 29 juna 1943 god. o formiranju armijskog korpusa sa zadatkom kontrole Hercegovine i centralne Basne

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19 rujna 1943 god. o napadu dijelova Dvanaeste NOU brigade na Ivansku i stanju oko Omiša, Makarske i Vrgorca

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 18. studenog 1943. o pokretima jedinica SS-divizije Prinz Eugen i 118. lovačke divizije u rajone Vrgorca, Stona, Čapljine i Metkovića

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 23. studenog 1943. o čišćenju terena južno od Vrgorca i artiljerijskoj vatri od strane partizana na Orebić i Omiš

📜 Izvještaj Kotarske ispostave Vrgorac od 4. siječnja 1944. o napadu partizana na tri njemačka kamiona kod Vrgorca

📜 Izvještaj Martina Vežića od 21. veljače 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o planu za evakuaciju naroda općine Vrgorac na otok Vis

📜 Izvještaj Marina Vežića od 24. veljače 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o napadu i zločinu njemačke vojske na Biokovu i potrebi brzog evakuiranja naroda iz rejona Vrgorca

📜 Izvještaj upravitelja ispostave Kotarske oblasti u Vrgorcu od 14. ožujka 1944. Velikoj župi u Mostaru o neaktivnosti oružničke postaje u Vrgorcu

📜 Izvještaj Oružničke postaje Vrgorac od 16. ožujka 1944. o nailasku njemačkog kamiona na minu kod sela Ravče i hapšenju članova partizanskih porodica

📜 Izvještaj Oružničke postaje u Vrgorcu od 24. ožujka 1944. o zločinima njemačke vojske u selima južno od Vrgorca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. maja 1944. o ulasku jedinica NOV i POJ u Ivanec i o borbama na Papuku, kod Bosiljeva i Vrgorca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Daruvara, Slavonskog Broda, Slavonske Požege, Vrgorca i na Kordunu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ kod Križa, Generalskog Stola, Vrbovskog, Knina, Drniša, Vrlike i Vrgorca

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Luftwaffe u Jugoslaviji Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Knin Operacija Weiss 118. lovačka divizija Imotski Mostar Operacija Schwarz Borbe u Dalmaciji 1942. Žene u ratu Solin Omiš 18. pešadijska divizija Messina 6. ustaška brigada Makarska 6. pješačka divizija (NDH) Čapljina Borbe u Hrvatskoj 1944. Bitka na Neretvi Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Italija u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Italijanski zločini u Jugoslaviji Pljačka u ratu Borbe u Dalmaciji 1944. Metković Biokovski partizanski odred Slavonska Požega Nemački zločini u Jugoslaviji 369. legionarska divizija (vražja) Korčula 6. italijanski armijski korpus Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Hrvatsko domobranstvo Drniš 7. SS divizija Prinz Eugen Daruvar AFŽ Kaštela Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Narodno oslobodilački odbori Bosiljevo Borbe u Hrvatskoj 1942. Zasede u oslobodilačkom ratu Gradačac Sinj Borbe u Hrvatskoj 1943. Ivanec Komunistička partija Hrvatske Pelješac Borbe u Dalmaciji 1943. Slavonski Brod Vis Borbe u Hercegovini 1943. Glavni štab Hrvatske