Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

AFŽ

Za ovaj pojam je pronađeno 96 hronoloških zapisa, 136 dokumenata i 27 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 12. 1941. Formiran Inicijativni okružni odbor AFŽ-a za Liku.

⚔️ 3. 12. 1941. U Mostaru, pod rukovodstvom AFŽ-a, nekoliko stotina žena demonstriralo protiv gladi i skupoće. Demonstrantkinje su na gradskoj pijaci pobacale svu repu sa tezgi. Pošto su sreskom načelniku predale zahteve za poboljšanje snabdevanja, one su nastavile demonstracije kroz grad.

⚔️ 6. 12. 1941. CK KPH izdao okružnicu br. 4 svim partijskim organizacijama, komitetima i jedinicama: o stvaranju NOF-a, o karakteru, funkcijama i zadacima NO odbora i o zadacima AFŽ-a.

⚔️ 10. 12. 1941. Obrazovan je Inicijativni odbor AFŽ-a za Kordun.

⚔️ 8. 1. 1942. U Brčkom ustaška policija provalila mesnu partijsku organizaciju. Pored MK i nekih ćelija KPJ provaljeni su i odbori AFŽ-a i NO fonda i veze s domobranima. Do 5. februara uhapšeno je preko 60 komunista i rodoljuba.

⚔️ 26. 1. 1942. Formiran Okružni odbor AFŽ-a za Kordun.

⚔️ 6. 2. 1942. OK KPJ za Nikšić uputio direktivu Mesnom komitetu KPJ za Herceg-Novi: skreće pažnju na što intenzivnije uzdizanje kadrova i na političko delovanje u narodu; podvlači potrebu za uspostavljanjem što čvršće veze sa drugim delom Boke Kotorske; navodi dužnosti i zadatke koje treba postaviti na zakazanom savetovanju delegata AFŽ-a: odobrava preduzete mere protiv delovanja pete kolone; skreće pažnju na budnost i na proveravanje prijema novih partizana; stavlja primedbu na stvaranje velikog broja vojnih podsektora; traži da se akcije na terenu Boke izvode i koordiniraju sa jedinicama Lovćenskog i Nikšićkog NOP odreda.

⚔️ 8. 3. 1942. U Lici izašao prvi broj lista -Žena u borbi-, organa Okružnog odbora AFŽ za Liku. U Vojniću održan veliki zbor žena sreza Vojnić, na kome je govoreno o ulozi žena u NOB-u.

⚔️ 22. 3. 1942. U Mrkoplju formiran opštinski odbor AFŽ-a.

⚔️ 0. 4. 1942. Formiran odbor AFŽ-a za Sušak.

⚔️ 24. 5. 1942. U Korenici (sada: Titova Korenica) održana konferencija AFŽ-a na kojoj je govoreno o ulozi žena u NOB-u.

⚔️ 0. 6. 1942. Formiran Sreski odbor AFŽ-a za Drežnicu.

⚔️ 14. 7. 1942. Otpočeo trinaestodnevni napad delova Grupe NOP odreda za Liku na neprijateljska uporišta u zapadnoj Lici. U borbama do 26. jula partizanske jedinice su zauzele sela Brušane, Debelo Brdo, Podoštre, Podum, Baške, Oštarije, Kolakovicu, Smiljan, Bogdanić, D. Pazarište, Bužim, Rastoku, Kalinovaču, Popovaču, Sv. Ivan i Bačinac i prinudile italijanske snage, ustaše, domobrane i četnike na povlačenje u Karlobag, Gospić i Otočac, nanevši im velike gubitke. Pored toga, one su porušile puteve, vodovode i mostove na tom području, u svim selima održale zborove, formirale seoske NO odbore, odbore AFŽ-a i omladine.

⚔️ 0. 8. 1942. U Kordunu izašao prvi broj lista -Riječ žene-, organa karlovačkog Okružnog odbora AFŽ-a.

⚔️ 9. 8. 1942. U s. Grčaniku (kod Graca) održana konferencija AFŽ-a za južnu Dalmaciju, na kojoj su donete odluke da se formiraju odbori AFŽ-a u mestima gde do tada nisu postojali i da se intenzivnije radi na političkom uzdizanju žena.

⚔️ 12. 8. 1942. Održana prva konferencija AFŽ-a za srez Veljun.

⚔️ 25. 8. 1942. U s. G. Budački (kod Vojnića) održana okružna konferencija AFŽ-a za okrug Karlovac: analiziran je rad organizacija AFŽ-a po srezovima i date su smernice za budući rad.

⚔️ 15. 9. 1942. U s. Šalamuniću (kod Titove Korenice) održana okružna konferencija AFŽ-a za Liku na kojoj je izabran novi Okružni odbor AFŽ-a.

⚔️ 30. 9. 1942. Održana okružna konferencija AFŽ-a za okrug Karlovac, na kojoj je izabran okružni odbor AFŽ-a.

⚔️ 20. 10. 1942. U Giamoču otpočela okružna konferencija KPJ za okrug Jajce. U toku dvodnevnog rada iscpno je raspravljano o organizacionom stanju o Partiji i SKOJ-u, o sprovođenju izbora za NO odbore i o radu u vojsci, omladinskoj organizaciji i AFŽ-u.

⚔️ 0. 11. 1942. U Dolenjskoj izašao prvi broj lista -Našim ženama-, organa AFŽ-a Slovenije.

⚔️ 21. 11. 1942. Oblasni komitet KPJ za Bos. krajinu uputio direktivu okružnim komitetima KPJ: poboljšati rad AFŽ-a i punije obuhvatiti žene u organizaciju; pružiti veću podršku u osamostaljivanju AFŽ-a, u stvaranju sreskih i okružnih odbora i u pripremama za oblasnu i zemaljsku konferenciju AFŽ-a.

⚔️ 0. 12. 1942. U s. Drinićima (kod Bos. Petrovca) izašao prvi broj lista -Žena danas-, organa AFŽ-a Jugoslavije.

⚔️ 0. 12. 1942. U Hrvatskom primorju izašao prvi broj lista -Primorka-, organa AFŽ-a za Hrvatsko primorje.

⚔️ 0. 12. 1942. Na o. Hvaru održana prva konferencija AFŽ-a.

⚔️ 0. 12. 1942. U s. Pražnici (na o. Braču) održana sreska konferencija AFŽ-a, na kojoj je izabran sreski odbor AFŽ-a.

⚔️ 6. 12. 1942. U Bos. Petrovcu otpočela trodnevna I zemaljska konferencija AFŽ-a za Jugoslaviju, koja je organizaciono uobličila AFŽ i postavila sledeće zadatke: pružanje što veće pomoći jedinicama NOV i PO Jugoslavije; mobilizacija žena za učešće u oružanim i diverzantskim akcijama; svestrana pomoć organima narodne vlasti u organizovanju pozadine; briga o deci; jačanje bratstva i jedinstva među ženama Jugoslavije i pojačan rad na kulturno-prosvetnom uzdizanju žena u selu. Na konferenciji je izabran Centralni odbor AFŽ-a za Jugoslaviju, od 20 drugarica. Prvog dana konferencije vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito održao je govor u kome je ženama Jugoslavije odao visoko priznanje za njihov rad u narodnooslobodilačkoj borbi.

⚔️ 9. 12. 1942. U s. Novim Karlovcima (kod Inđije), u prisustvu delegata CK KPH, otpočelo dvodnevno partijsko savetovanje OK KPJ za Srem, na kome je razmotrena aktivnost KPJ, SKOJ-a, NO odbora, NO fronta, AFŽ-a i partizanskih odreda u toku 1942. godine i doneseni su zaključci o njihovom daljem radu. Odlučeno je da se nastavi oružana borba protiv okupatora i njegovih slugu i formira Okružni odbor AFŽ-a. Sa savetovanja je upućen pozdrav borcima 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske i predlog Vrhovnog štaba NOV i POJ da se formira 1. vojvođanska brigada.

⚔️ 27. 12. 1942. U oslobođenom Bihaću, uz prisustvo 365 delegata iz svih krajeva Jugoslavije i iz NOV i POJ, otpočeo I kongres antifašističke omladine Jugoslavije, Na tom kongresu, koji je trajao tri dana, govorili su vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito i predstavnici CK KPJ, AVNOJ-a, AFŽ-a i NOV i PO Jugoslavije. Podneseni su sledeći referati: -Omladina u borbi protiv fašističkih istrebljivača naroda-, -Omladina i sutrašnjica naše domovine-, -Bratstvo omladine svih jugoslovenskih naroda i oružano bratstvo sa omladinom Sovjetskog Saveza - zaloga pobede-, -Stvorimo jedinstvenu antifašističku organizaciju-. Kongres je usvojio Organizacionu rezolociju, kojom se osniva Ujedinjeni savez antifašističke omladine Jugoslavije (USAOJ), sa zadatkom da ujedini i organizuje sve snage mlade generacije naše zemlje u službi oslobodilačkog rata i pobede nad fašističkim okupatorom i njegovim sarađnicima. Izabran je Zemaljski odbor od 30 članova i upućen proglas pod naslovom -Omladini svih naroda Jugoslavije-.

⚔️ 27. 12. 1942. Održano savetovanje sa predsednicima seoskih odbora AFŽ-a za opštinu Vrgorac.

⚔️ 29. 12. 1942. Centralni odbor AFŽ-a Jugoslavije uputio svim organizacijama AFŽ-a pismo o akciji na prikupljanju dobrovoljnih priloga u korist NOB-a.

⚔️ 0. 3. 1943. U s. Bruvnu (kod Gračaca), u borbi protiv četničkih jedinica, poginula član SK KPH za Gračac i Okružnog odbora AFŽ-a za Liku Smilja Pokrajac, narodni heroj.

⚔️ 0. 4. 1943. Formiran Inicijativni odbor AFŽ-a za okrug Pokuplje.

⚔️ 0. 4. 1943. Obrazovan odbor AFŽ-a za srez zemunski.

⚔️ 0. 4. 1943. U Zemunu, mesto dotadašnjeg pokrajinskog povereništva, formiran Gradski komitet KPJ; ponovo formiran Mesni komitet SKOJ-a,od 5 članova i prvi Mesni odbor AFŽ-a od 7 članova.

⚔️ 31. 5. 1943. Održana okružna konferencija AFŽ-a na kojoj je izabran Okružni odbor AFŽ-a za istočni Srem.

⚔️ 11. 6. 1943. U Otočcu otpočela Prva zemaljska konferencija delegata AFŽ-a Hrvatske. Dalji rad je nastavljen u s. Prozoru, gde je 13. juna izabran Glavni odbor AFŽ-a.

⚔️ 23. 6. 1943. Oblasni komitet KPJ za Bos. krajinu uputio svim organizacijama direktivno pismo u vezi sa organizacijom žetve. (Da bi se žetva obavila što potpunije i u što kraćem roku, formirane su omladinske radne čete, bataljoni i brigade, angažovani su svi organi vojne i narodne vlasti, organizacije KPJ, SKOJ-a, USAOJ-a, AFŽ-a i pionira i jedinice 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 0. 9. 1943. U s. Voćinu (kod Podrav. Slatine) održana Prva oblasna konferencija AFŽ-a za Slavoniju, na kojoj je, u prisustvu 320 delegatkinja iz čitave Slavonije, izabran Oblasni odbor AFŽ-a za Slavoniju.

⚔️ 0. 9. 1943. U s. Maloj Remeti (kod Iriga) održan politički kurs za 15 članica sreskih odbora AFŽ-a iz više srezova Srema.

⚔️ 1. 9. 1943. U Sremu organizacije AFŽ-a otpočele desetodnevno prikupljanje priloga za potrebe NOV i PO. Prikupljena je znatna količina materijalnih i novčanih sredstava.

⚔️ 5. 9. 1943. Otpočeo dvodnevni rad Oblasne konferencije AFŽ-a za Bos. krajinu, na kojoj je izabran Oblasni odbor AFŽ-a.

⚔️ 26. 9. 1943. Izabran Okružni odbor AFŽ-a za Kozaru.

⚔️ 0. 10. 1943. Održana konferencija AFŽ-a za okrug Karlovac.

⚔️ 25. 10. 1943. Član Politbiroa CK KP Makedonije Kuzman Josifovski Pitu uputio MK KPM u Prilepu direktivu o načinu organizovanja obaveštajne službe u pozadini, radu i zadacima NO odbora, NOF-a, AFŽ-a i omladinskih organizacija, koriščenju i rasturanju partijske štampe, čuvanju prikupljene hrane i podeli te hrane žrtvama fašističkog terora itd.

⚔️ 0. 11. 1943. U s. Jamnici (kod Pisarovine). na okružnoj konferenciji AFŽ-a za okrug Pokuplje, izabran Okružni odbor AFŽ-a.

⚔️ 17. 11. 1943. OK KPJ za Kragujevac završio trodnevno savetovanje na kome je pretresao organizaciono pitanje Partije, političko-prosvetni rad, rad Partije na vojnoj liniji, stanje NO odbora, organizacije SKOJ-a i USAOJ-a, rad AFŽ-a, te odredio nove zadatke.

⚔️ 18. 11. 1943. Na o. Braču otpočelo Prvo oblasno savetovanje AFŽ-a za Dalmaciju, čijem je dvodnevnom radu prisustvovalo 114 delegatkinja.

⚔️ 0. 12. 1943. U s. Crkvicama (kod Gacka), na inicijativu Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu, formiran Oblasni odbor AFŽ-a za Hercegovinu.

⚔️ 0. 12. 1943. Odlukom OK KPJ formiran Inicijativni okružni odbor AFŽ-a za okrug Prozor-Konjic.

⚔️ 5. 12. 1943. U Kolašinu, u prisustvu 400 delegata, otpočeo I kongres AFŽ-a Crne Gore i Boke. Posle dvodnevnog rada doneta je rezolucija u kojoj je istaknuto da je cilj AFŽ-a da organizaciono poveže što veći broj žena, učvrsti jedinstvo među ženama, organizuje sistematsku pomoć jedinicama NOVJ, aktivira žene u izgradnji narodne vlasti i dr. Sa kongresa je upućen proglas ženama Crne Gore i Boke s pozivom da se svim snagama bore protiv nemačkih okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 0. 1. 1944. Oblasni odbor AFŽ-a za Hercegovinu formirao okružne odbore AFŽ-a za južnu i severnu Hercegovinu.

⚔️ 0. 1. 1944. Izašao prvi broj lista -Vojvođanka u borbi-, organa AFŽ-a za Vojvodinu.

⚔️ 2. 1. 1944. CK KPJ uputio direktivno pismo svim partijskim rukovodstvima: iznosi greške u načinu rada AFŽ-a i postavlja zadatke u vezi sa otklanjanjem tih grešaka i jačanjem AFŽ-a.

⚔️ 2. 2. 1944. Održana okružna konferencija USAOJ-a za istočni Srem. Prisustvovala su 52 delegata iz vojske i pozadine (delegati OK i PK KPJ, ONO odbora, SKOJ-a i AFŽ-a), Posle diskusije o rezultatima rada i o problemima organizacije donete su odgovarajuće rezolucije, poslati su pozdravi Zemaljskom odboru USAOJ-a i izabran je novi Okružni odbor USAOJ-a za istočni Srem.

⚔️ 9. 2. 1944. U Bijeljini, u prisustvu oko 400 delegata, otpočelo I oblasno partijsko savetovanje za istočnu Bosnu. Podneti su referati: o vojno-političkoj situaciji, o organizacionim pitanjima, o zadacima partijske organizacije u vojsci, o NO odborima, SKOJ-u i AFŽ-u. Savetovanje je završeno 2. marta.

⚔️ 15. 2. 1944. Izašao prvi broj lista -Zene kroz borbu-, organa AFŽ-a za istočnu Bosnu.

⚔️ 0. 4. 1944. U Novom Sadu formiran mesni NO odbor, kao i mesni odbori USAOJ-a i AFŽ-a.

⚔️ 0. 5. 1944. U s. Vratima (blizu Rijeke) održana prva okružna konferencija AFŽ-a Hrvatskog primorja, na kojoj je izabran Okružni odbor AFŽ-a.

⚔️ 0. 7. 1944. U Istri izišao prvi broj lista -Istranka- (izdavao ga Oblasni odbor AFŽ-a za Istru).

⚔️ 23. 7. 1944. Na oslobođenoj teritoriji Istre otpočela I oblasna konferencija AFŽ-a za Istru. Konferenciji je prisustvovalo 1500 žena iz čitave Istre, zatim delegati iz Slovenije, Trsta i Hrvatskog primorja, kao i predstavnici Glavnog odbora AFŽ-a za Hrvatsku. Konfenercija je završena 25. jula.

⚔️ 0. 8. 1944. Održana II oblasna konferencija AFŽ-a za Bosansku krajinu. Govoreno je o dotadašnjem radu i smernicama za budući rad.

⚔️ 0. 9. 1944. Na okružnoj konferenciji AFŽ-a za okrug Glamoč-Livno izabran Okružni odbor AFŽ-a.

⚔️ 0. 9. 1944. U s. Pisarovini (kod Karlovca) održana okružna konferencija AFŽ-a za Pokuplje, kojoj je prisustvovalo 1200 žena iz Posavine, Turopolja, Pokuplja i Žumberka. Izabran je Okružni odbor AFŽ-a za Pokuplje.

⚔️ 2. 9. 1944. CK KPJ uputio CK KPH pismo u vezi sa stanjem u partijskoj organizaciji Dalmacije: kaže da su delegati CK KPH izrekli preoštre kritike, uz prejake formulacije i nepravilna uopštavanja, ali i tačna zapažanja nedostataka u radu partijske organizacije Dalmacije; ocenjuje stanje u Dalmaciji i obaveštava da će sekretar Oblasnog komiteta stići u CK KPH radi pretresanja svih ovih slabosti; ističe potrebu da Oblasni komitet učvrsti partijske komitete, podigne nove kadrove, ojača duh partijnosti i discipline i najozbiljnije se pozabavi pravilnim vaspitanjem i uzdizanjem kadrova, radom NO odbora, omladine, AFŽ-a, propagandom i drugim problemima.

⚔️ 3. 9. 1944. U Slav. Požegi otpočela II oblasna konferencija AFŽ-a za Slavoniju. Ona je trajala dva dana i na njoj je izabran Oblasni odbor AFŽ-a za Slavoniju.

⚔️ 10. 9. 1944. U Vlasenici, na okružnoj i gradskoj konferenciji AFŽ-a. izabrani Okružni i Gradski odbor AFŽ-a.

⚔️ 18. 9. 1944. U Strumici, od drugova izašlih iz bugarskog zatvora, formiran SK KPM za Strumicu, sa osnovnim zadatkom: formirati partijske i skojevske organizacije tamo gde su ranije bile razbijene i organizovati odbore AFŽ-a, NOF-a i NO odbore tamo gde još nisu formirani.

⚔️ 21. 9. 1944. U s. Čitluku (kod Sokobanje) održano partijsko savetovanje. Prisustvovali su članovi OK KPJ i OK SKOJ-a za zaječarski okrug i članovi sreskih komiteta KPJ za srezove timočki, zaječarski, boljevački i borski. Doneti su zaključci o tekućim zadacima Partijo i SKOJ-a, o reorganizaciji komiteta, o izboru i organizaciji NO odbora, o radu AFŽ-a, USAOS-a i dr. Izabran je novi OK KPJ za zaječarski okrug i određen je Inicijativni okružni NO odbor.

⚔️ 0. 10. 1944. Održana I konferencija AFŽ-a za okrug Knin.

⚔️ 22. 10. 1944. U s. Rujiški (kod Bos. Novog) održana I konferencija AFŽ-a za srez Bos. Novi.

⚔️ 26. 10. 1944. U Petrovgradu (sada: Zrenjanin) održana I okružna konferencija AFŽ-a za severni Banat: razmotren dotadašnji rad, određeni novi zadaci i izabran nov Okružni odbor AFŽ-a za severni Banat.

⚔️ 29. 10. 1944. Održana III konferencija AFŽ-a za okrug Karlovac.

⚔️ 29. 10. 1944. U okviru III konferencije AFŽ-a za okrug Karlovac otvorena izložba ručnih radova i drugih darova koje su žene Korduna namenile vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu i prvoborcima ustanka na Kordunu.

⚔️ 0. 11. 1944. Na teritoriji OK KPJ za Banju Luku izabran Okružni odbor AFŽ-a.

⚔️ 0. 11. 1944. Održana okružna konferencija AFŽ-a za okrug Jajce-Travnik.

⚔️ 0. 11. 1944. U Trebinju izašao prvi broj mesečnog lista -Hercegovka-, organa AFŽ-a Hercegovine.

⚔️ 0. 11. 1944. U Šibeniku održana I konferencija AFŽ-a. Izabran je Gradski odbor AFŽ-a.

⚔️ 0. 11. 1944. Izašao prvi broj časopisa -Makedonka-, organa AFŽ-a Makedonije. Časopis je izlazio mesečno.

⚔️ 11. 11. 1944. U Glini otpočeo dvodnevni rad III okružne konferencije AFŽ-a Banije.

⚔️ 0. 12. 1944. U Travniku održana okružna konferencija AFŽ-a za okrug Jajce.

⚔️ 0. 12. 1944. U Travniku održana okružna konferencija AFŽ-a za okrug jajačko-travnički. Analiziran je dotadašnji rad.

⚔️ 0. 12. 1944. Odlukom Pedsedništva ZAVNOH-a obrazovan Zemaljski fiskultumi odbor u Hrvatskoj, u koji su ušli predstavnici NOVJ, USAOH-a, Odeljenja narodne prosvete ZAVNOH-a i AFŽ-a.

⚔️ 0. 12. 1944. U Sinju održana II okružna konferencija AFŽ-a za okrug Sinj.

⚔️ 0. 12. 1944. U Dubrovniku, na okružnoj konferenciji AFŽ-a, izabran Odbor AFŽ-a za okrug Dubrovnik.

⚔️ 2. 12. 1944. U Skoplju održana prva gradska konferencija AFŽ-a.

⚔️ 4. 12. 1944. Održana okružna konferencija AFŽ-a za okrug Split.

⚔️ 7. 12. 1944. Održana prva sreska konferencija AFŽ-a za Rogaticu.

⚔️ 15. 12. 1944. U Skoplju održana prva konferencija AFŽ-a za Makedoniju.

⚔️ 17. 12. 1944. Centralni odbor AFŽ-a Jugoslavije uputio pozdravni telegram I kongresu AFŽ-a Makedonije.

⚔️ 17. 12. 1944. Na okružnoj konferenciji AFŽ-a za okrug Bihać izabran Okružni odbor AFŽ-a.

⚔️ 1. 1. 1945. U Novom Sadu, u prisustvu 650 delegata, otpočela Prva pokrajinska konferencija AFŽ-a Vojvodine. U toku četvorodnevnog rada izabran je Pokrajinski odbor AFŽ-a i postavljeni su zadaci za budući rad.

⚔️ 29. 1. 1945. U Beogradu završen dvodnevni miting žena Srbije na kome je izabran Glavni odbor AFŽ-a Srbije.

⚔️ 0. 2. 1945. U Jajcu izašao prvi broj lista AFŽ-a Bosne i Hercegovine -Nova žena-.

⚔️ 15. 2. 1945. U Birču izašao prvi broj lista AFŽ-a istočne Bosne -Žene kroz borbu-.

⚔️ 25. 4. 1945. U Cetinju počela dvodnevna skupština žena Crne Gore i Boke na kojoj je izabran Glavni odbor AFŽ-a Crne Gore i Boke.

Dokumenti

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Makarska od 22. srpnja 1942. Okružnom komitetu KPH Dubrovnik u vezi održavanja konferencije AFŽ-a za južnu Dalmaciju

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Karlovac o brojnom stanju članova Partije, SKOJ-a, NOO i AFŽ na području pisarovinskog kotara

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Sisak Okružnome komitetu KPH Banija o stanju Partije, SKOJ-a, AFŽ i NOO te reorganizaciji u vojsci

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o organizacijskom stanju i radu organizacija KPH, SKOJ-a, AFŽ, i NOO

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Zagreb Centralnome komitetu KPH o radu u rujnu, o stanju organizacija KPH, NOO, SKOJ-a i AFŽ na kotarima okruga te o raspoloženju naroda

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji i organizacijskom stanju te radu organizacije KPH, SKOJ-a, NOO i AFŽ na području okruga

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Velika Gorica Okružnome komitetu KPH Pokuplje o organizacijskom stanju i radu organizacija KPH, SKOJ-a, AFŽ i NOO na području velikogoričkoga kotara

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Povjerenstva CK KPH u Zagrebu o radu i stanju organizacija KPH, SKOJ-a, NOO i AFŽ na području bjelovarskoga, đurđevačkoga i koprivničkog kotara

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Žumberak Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu organizacija KPH, SKOJ-a, NOO i AFŽ na kotaru

📜 Cirkularno pismo Povjerenstva CK KPH u Zagrebu okružnim komitetima KPH Bjelovar, Varaždin i Zagreb o pripremama za održavanje Zemaljske konferencije AFŽ Hrvatske i Kongresa kulturnih radnika, na koje trebaju poslati delegate i što veći broj kulturnih radnika, te o drugim pitanjima

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o sjednici Okružnoga komiteta KPH Bjelovar od 5. veljače 1943. godine na kojoj se raspravljalo o političkoj situaciji u okrugu, o organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, NOO i AFŽ, te o radu tehnike

📜 Obavještenje Inicijativnog odbora AFŽ-a za Dalmaciju od 23. veljače 1943. Mjesnom odboru AFŽ-a Split o održavanju pokrajinske konferencije AFŽ-a za Dalmaciju

📜 Izvještaj Povjerenstva CK KPH za Slavoniju i Srijem Centralnom komitetu KPH o političkim prilikama, organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije na terenu i u vojsci; o razvoju i radu NOO-a i AFŽ; o radu Agitpropa i o uspjehu mobilizacije boraca u NOV

📜 Pismo Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske Inicijativnom odboru AFŽ za Slavoniju i Srijem kojim traži propagandni materijal za proslavu Dana žena

📜 Dopis Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske štabovima podređenih jedinica kojim obavještava sve informativne i obavještajne oficire i referente saniteta o sastanku, borce o oficirskom kursu i žene borce o kursu pri Inicijativnom odboru AFŽ Slavonije

📜 Dopis Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška kojim se naređuje svim kotarskim komitetima da prouče uputstvo »O udarnim grupama«, obavijeste narod o danu izbora za NOO-e i pruže pomoć AFŽ u organiziranju proslave Dana žena

📜 Izvještaj Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju Centralnom komitetu KPH o političkim prilikama, organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije na terenu i u vojsci, o radu NOO-a, AFŽ-a i Agitpropa Oblasnog komiteta

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Žumberak Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji na terenu i radu organizacija KPH i SKOJ-a, te masovnih antifašističkih organizacija NOO, AFŽ i USAOH

📜 Izvještaj Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o stanju mjesne partijske organizacije nakon provale, o radu SKOJ-a, AFŽ i stanju u tvornicama u ožujku 1943. godine

📜 Izvještaj Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju Centralnom komitetu KPH o političkim prilikama i raspoloženju naroda, o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije na terenu i u vojsci, o radu NOO-a, AFŽ i Agitpropa Oblasnog komiteta

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje sa sastanka Kotarskoga komiteta na kojemu je razmatrana politička situacija, organizacijsko stanje i rad organa KPH, SKOJ-a, NOO i AFŽ na području samoborskoga kotara

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška svim kotarskim komitetima KPH o pružanju pomoći organizaciji AFŽ prilikom provađanja izbora za seoske, općinske, kotarske i okružne antifašističke odbore žena

📜 Izvještaj Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji i reakcionarnom radu HSS-a, naročito na području OK KPH Virovitica, o pojačanom teroru, o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije u okružnim komitetima KPH, operativnim jedinicama, partizanskim odredima i vojnopozadinskim ustanovama, o provođenju izbora za NOO-e, formiranju Privremenog oblasnog NOO-a za Slavoniju i o radu AFŽ i Agitpropa Oblasnog komiteta

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Osijek Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji i organizacionom stanju partijske i skojevske organizacije, o provali u kotarskim komitetima KPH Osijek i Vukovar, formiranju novih komiteta, provođenju izbora za NOO-e, sazivu plenuma Okružnog NOO-a Osijek, radu Agitpropa i o stanju organizacije AFŽ na okrugu

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkim prilikama i raspoloženju naroda, o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije i o radu NOO-a, AFŽ i Agitpropa Komiteta

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji i raspoloženju naroda, organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije i o radu NOO-a, USAOJ-a, AFŽ i Agitpropa Okružnog komiteta

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Zagreb Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkom i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ i USAOH te njihovom radu u svibnju 1943. godine

📜 Dopis Inicijativnoga odbora AFŽ Hrvatske Mjesnom odboru AFŽ Zagreb u kojemu se javlja da će se u lipnju održati konferencija AFŽ Hrvatske

📜 Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu Partije i SKOJ-a te masovnih organizacija NOO, AFŽ i USAOH u Zagrebu i na području zagrebačkoga, čazmanskoga, bjelovarskoga i krapinskog okruga

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Grubišno Polje Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkoj situaciji na kotaru, organizacionom stanju KP, SKOJ-a, AFŽ, NOO-a d agitpropa u oslobođenim i neoslobođenim selima toga područja

📜 Pismo Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju okružnim komitetima KPH... o radu i nedostacima organizacije AFŽ. Upozorava se na potrebu intenzivnijeg političkog djelovanja među ženama i traži od političkih organa da pruže pomoć u omasovljavanju i radu AFŽ

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji na području kotara: Virovitica, Grubišno Polje, Podravska Slatina i Donji Miholjac, o organizacionom stanju KP i SKOJ-a, masovnim organizacijama USAOJ-a i AFŽ, o NOO-ima, agitaciji i propagandi te o radu s vojskom u uporištu Virovitica

📜 Izvještaj Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkome i organizacijskom stanju te radu Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ i USAOH-a u svibnju 1943. godine

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji, radu i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, USAOH-a i Agitpropa u svibnju 1943. godine

📜 Referat Anke Berus »O političkim zadacima AFŽ u Hrvatskoj«, održan na Prvoj konferenciji AFŽ Hrvatske, 12. lipnja 1943. godine

📜 Pismo Glavnoga odbora AFŽ Hrvatske okružnim odborima AFŽ Hrvatske s organizacijskim planom, strukturom, načinom stvaranja i biranja, te radom organizacije i odbora

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Bjelovar Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji u okrugu, o stanju i radu Partije, SKOJ-a, NOO i AFŽ, o namjeri formiranja obavještajne službe, te o vezama

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji u okrugu, organizacijskom stanju i radu Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ i USAOH-a

📜 Izvještaj Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji u Slavoniji u vrijeme julske ofanzive, teroru okupatora i kvislinga nad narodom, raspoloženju narodnih manjina prema NOB-u, organizacionom stanju KP po okruzima i NOV i PO, te radu i stanju SKOJ-a i AFŽ. U izvještaju se kritikuje rad nižih organa i organizacija, ali se ističu i vlastite slabosti koje su uvjetovale postojeće stanje

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu KPH Virovitica o održanom sastanku Komiteta na kome se raspravljalo o političkoj situaciji, teroru i raspoloženju naroda, organizacionom stanju KP, SKOJ-a, USAOJ-a i AFŽ-a, te o radu i stanju NOO-a i Agitpropa, napominjući na je osnovana žetvena komisija pri KNOO-u Podravska Slatina

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o organizacionom stanju KP, SKOJ-a, USAOJ-a, AFŽ-a i NOO-a, radu Agitpropa, mobilizaciji i političkoj situaciji na području kotara te o ekonomskom stanju, teroru prema članovima KP i narodu, kao i o šteti koja je učinjena za vrijeme julske ofanzive

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Grubišno Polje o političkoj situaciji na kotaru, organizacionom stanju KP, SKOJ-a, USAOJ-a, AFŽ-a, NOO-a i o agitaciono-propagandnom radu

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Velika Gorica Okružnome komitetu KPH Pokuplje o organizacijskom stanju partijskih organizacija, NOO, AFŽ, SKOJ-a i USAOH-a na području Komiteta

📜 Pismo Lutve Ahmetovića, sekretara Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Okružnome komitetu KPH Pokuplje o stanju i radu NOO, AFŽ, mobilizaciji u NOV, djelovanju HSS na terenu KK KPH Samobor, Velika Gorica i Pisarovina te o akciji u Turopolju noću ođ 1—2. srpnja 1943. godine

📜 Okružnica Glavnoga odbora AFŽ Hrvatske okružnim odborima o izborima za odbore AFŽ

📜 Izještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o sastanku na kojemu je razmotrena politička situacija i organizacijsko stanje Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, te druga pitanja

📜 Izvještaj Inicijativnoga odbora AFŽ — za okrug Pokuplje Glavnome odboru AFŽ Hrvatske o radu kotarskih i općinskih odbora AFŽ

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske o pokušaju prelaska neprijatelja preko oslobođenog područja Žumberka, o radu kotarskih komiteta, te o radu SKOJ-a, AFŽ i NOO na području okruga

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu Partije, SKOJ-a, NOO i AFŽ na području okruga

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o organizacijskom stanju partijskih organizacija, NOO, AFŽ i USAOH-a na području Kotarskoga komiteta

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Virovitica Okružnom komitetu KPH Virovitica o održanom sastanku KK na kome se raspravljalo o političkoj situaciji, organizacionom stanju KP i SKOJ-a, NOO-ima, AFŽ-u, Agit-propu i mobilizaciji na području KK Virovitica

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu KPH Virovitica o održanom sastanku KK na kome se raspravljalo o političkoj situaciji na području slatinskog kotara, organizacionom stanju i radu KP, SKOJ-a, USAOJ-a, AFŽ-a, te o radu NOO-a i formiranja Općinskog NOO-a za Podravsku Slatinu

📜 Pozdravni telegram s osnivačke konferencije Okružnoga odbora AFŽ Čazma vrhovnom komandantu Josipu Brozu Titu

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji u okrugu, organizacijskom stanju i aktivnosti Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, te o djelovanju udarnih grupa u okrugu

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, USAOH te o drugim pitanjima

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu Partije, NOO, AFŽ po općinama kotara

📜 Pismo Centralnoga komiteta KP Hrvatske Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o potrebi jačanja partijske organizacije u Zagrebu, o pojednostavljenju organizacijske strukture NOO, AFŽ i SKOJ-a, te o potrebi pojačane mobilizacije i formiranja vojnih komiteta

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje s partijskoga savjetovanja na kojemu je raspravljano o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu Partije, SKOJ-a, NOO i AFŽ u kotaru

📜 Izvještaj sa sastanka i kursa Inicijativnoga okružnoga odbora AFŽ Zagreb Okružnome komitetu KPH Zagreb na kojemu je formiran Inicijativni odbor, razmotreno političko stanje i organiziranost žena u okrugu te utvrđeni zadaci

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zelina Okružnome komitetu KPH Zagreb sa sastanka komiteta na kojemu je razmotrena politička situacija, organizacijsko stanje i rad Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, USAOH

📜 Izvještaj Franje Črnile Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji te radu Partije, NOO, SKOJ-a, USAOH-a, AFŽ

📜 Izvještaj Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Centralnome komitetu KP Hrvatske za mjesec kolovoz 1943. godine u kome izvještava o političkoj situaciji u Zagrebu radu i organizacijskom stanju partijskih i skojevskih organizacija, AFŽ i NOO

📜 Tabelarni pregled Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske za organizacije Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, USAOH-a za područje Povjerenstva

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o brojnom stanju i socijalnom sastavu organizacija KP, SKOJ-a, NOO, AFŽ-a i USAOH-a

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Donji Miholjac Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkoj situaciji, organizacionom stanju KP, SKJ-a, NOO-a, AFŽ-a, o agitaciji i propagandi, uspješnoj mobilizaciji i o formiranju Kotarskog odbora AFŽ-a

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske o izborima za NOO, o njihovu radu, formiranju Okružnoga NOO Pokuplje, suradnji s pristašama HSS, nepravilnostima u radu rukovodstva AFŽ i SKOJ-a, kadrovskim problemima pri osnivanju Turopoljsko-posavskoga odreda, te o ratnom materijalu zaplijenjenom od talijanske vojske nakon kapitulacije Italije

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, USAOH-a i AFZ na području okruga

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Klanjec Okružnome komitetu KPH Krapina sa sastanka komiteta na kojem je razmotrena politička situacija, organizacijsko stanje i rad Partije, NOO, AFŽ te aktivnost i ponašanje udarnih grupa

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zlatar Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organiza cijskom stanju Partije SKOJ-a, NOO, AFŽ i USAOH-a te o akcijama izvedenim na području kotara

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkom stanju na kotaru, organizacionom pitanju KP, SKOJ-a, AFŽ-a, NOO-a i o organiziranju proslave dvogodišnjice ustanka u tom kraju

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji, organizacionom stanju KP, SKOJ-a, NOO-a i AFŽ-a, o brojnom stanju KP u vojsci i u komandama područja, te o radu s domobranima

📜 Uputstvo Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju partijskim organizacijama na koji način treba da se pomogne AFŽ-u da bi se otklonili nedostaci u radu i tako stvorila masovna i jaka antifašistička organizacija žena u Slavoniji

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o političkoj i ekonomskoj situaciji na kotaru, organizacionom stanju i radu KP, SKOJ-a, USAOH-a, AFŽ-a i NOO-a, te radu Agitpropa i mobilizaciji za oktobar 1943. godine

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Donji Miholjac Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkim i ekonomskim prilikama na području KK, organizacionom stanju KP, SKOJ-a, USAOH-a, AFŽ-a i NOO-a, te o mobilizaciji i radu s narodom na terenu u oktobru 1943. godine

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji, organizacionom stanju i radu KP, SKOJ-a, USAOH-a, AFŽ-a, NOO-a i o radu s vojskom i vojnom pozadinom na području ovog OK

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske o radu na učvršćivanju NOO-a, aktiviranju naroda, uspostavljanju veza s HSS-ovcima koji prelaze na stranu NOB-a, radu AFŽ-a, agitaciji i propagandi, radu obavještajne službe te o sakupljanju hra-ne za vojsku

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkim prilikama na terenu, organizacijskom stanju partijske organizacije, SKOJ-a, NOO i AFŽ

📜 Pismo štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 27 oktobra 1943 god. političkim komesarima Druge proleterske i Treće udarne divizije o dužnosti partisko-političkih radnika da pruže pomoć organizacijama AFŽ na terenu

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zlatar Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskom stanju KP, SKOJ-a, NOO i AFŽ

📜 Zapisnik s Prvog oblasnog savjetovanja AFŽ-a za Dalmaciju održanog 18. i 19. studenog 1943. u Bolu na otoku Braču

📜 Izvještaj Povjerenstva CK KPH za Slavoniju i Zagrebačku oblast Centralnom komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji, organizacijskom stanju partije u jedinicama NOV, o NOO-u, SKOJ-u i AFŽ

📜 Izvještaj Inicijativnoga okružnog odbora AFŽ Zagreb Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkom i organizacijskom stanju te o radu sa ženama u okrugu

📜 Izvještaj Marice Zastavniković, člana Glavnoga odbora AFŽ Hrvatske, Glavnome odboru o raspoloženju naroda prema NOP-u i aktivnosti žena u bjelovarskom okrugu

📜 Direktiva Centralnog komiteta KP Jugoslavije od siječnja 1944. centralnim, pokrajinskim i oblasnim komitetima KPJ za budući rad rukovodstva AFŽ-a

📜 Izvještaj rukovodioca kursa za aktivistkinje AFŽ-a Oblasnom odboru AFZ-a za Slavoniju, u kojem se govori o obrađenim temama i uspjehu kursistkinja

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Našice Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkim prilikama na okrugu, organizacionom stanju i radu KP, SKOJ-a, AFŽ-a i NOO-a, djelovanju neprijateljske propagande i poduzetim mjerama da se otklone nedostaci i unaprijedi politički rad u narodu i vlastitim redovima

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje s redovne sjednice na kojoj je razmotreno organizacijsko stanje i rad članova Partije, SKOJ-a, N00, AFŽ u općinama Pokupsko, Pisarovina Kupinec, Kupčina i Rečica.

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH za srednju Dalmaciju od 4. siječnja Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o političkoj situaciji i organizacionom stanju Partije, SKOJ-a, AFŽ-a i NO odbora

📜 Izvještaj Milana Miškovića Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o odjeku odluka Drugoga zasjedanja AVNOJ-a u Zagrebu, radu Mjesnoga komiteta, stanju u N00, AFŽ-u i SKOJ-u.

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH za južnu Dalmaciju od 13. siječnja 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o političkoj situaciji u okrugu, organizacionom stanju Partije, SKOJ-a, AFŽ-a i NO odbora

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Krapina Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji u okrugu, organizacijskom stanju partije, SKOJ-a, NOO AFŽ, te o vojsci i agitpropu.

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji na okrugu i organizacijskom stanju partije, SKOJ-a USAOH-a, NOO, AFŽ za siječanj 1944. godine.

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, USAOH-a, NOO, AFZ te o vojsci, akcijama i agitpropu.

📜 Zapisnik s Prve konferencije AFZ općine Plavšinec

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Trogir od 3. veljače 1944. Okružnom komitetu KPH za srednju Dalmaciju o političkoj situaciji u kotaru i organizacionom stanju Partije, SKOJ-a, USAOH-a i AFŽ-a

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji radu i organizacijskom stanju partijske organizacije SKOJ-a, USAOH-a, NOO, AFZ u kotarima, u Komandi područja i u Kalničkome partizanskom odredu.

📜 Izvještaj Milke Katalenić, člana Kotarskog odbora AFŽ Krapina, Kotarskome komitetu KPH Krapina o radu od 28. siječnja do 10. veljače 1944. godine.

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Zagreb Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji na okrugu i organizacijskom stanju partijskih i skojevskih organizacija, AFŽ, N00, o mobilizaciji i Agitpropu .

📜 Izvještaj Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju od 24. II 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske o reorganizaciji AFŽ-a i proslavi na Visu prigodom 26-godišnjice Crvene armije

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji u okrugu, o radu i organizacijskom stanju partijske organizacije SKOJ-a, USAOH, NOO, AFZ, o vojsci, Agitpropu te zaključcima plenuma Okružnoga komiteta.

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Josip Broz Tito Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Bjelovar Štampa u ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. SKOJ Bitka za Srbiju Borbe u Slavoniji 1943. Borbe u Srbiji 1944. Samobor Borbe u Dalmaciji 1943. Velika Gorica Borbe u Srbiji 1943. Ustanak u Hrvatskoj 1941. Otočac Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Komunistička partija Hrvatske Brač Hvar Borbe u Hercegovini 1944. Podravska Slatina Pakrac Zemun Donja Stubica Borbe u Hrvatskoj 1943. Komunistička partija Makedonije Žene u ratu Donji Miholjac Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Nova Gradiška Bratstvo i jedinstvo u ratu Borbe u Makedoniji 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Istri 1944. AVNOJ Križevci Novi Sad Omladina u ratu Trogir Ivanec Borbe u Sremu 1943. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Istra u oslobodilačkom ratu Borbe u Slavoniji 1944. USAOJ Slavonska Požega Zagreb Borbe u Crnoj Gori 1943. Travnik Karlovac Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Beograd Grubišno Polje Prozor Centralni komitet KPJ Narodno oslobodilački odbori Hrvatska seljačka stranka Ni zrno žita okupatoru! Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Narodni heroji Jugoslavije USAOH Koprivnica Kalnički partizanski odred ZAVNOH Varaždin Borbe u Dalmaciji 1944. Kata Pejnović Borbe u Lici 1942. Virovitica Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Makedoniji 1943. Krapina Borbe u Hrvatskoj 1944. Prizren Čazma