Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Koprivnica u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 54 hronoloških zapisa, 115 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 9. 4. 1941. Nemačke jedinice zauzele Koprivnicu i proširile mostobran kod Virovitice.

⚔️ 28. 11. 1941. Delovi Bjelovarskog NOP odreda izvršili napad na Novigrad Podravski (kod Koprivnice) i zaplenili 16 pušaka.

⚔️ 20. 10. 1942. Kod s. Botinovca (blizu Koprivnice) Kalnički NOP odred odbio napad ustaša i prinudio ih na povlačenje u pravcu Bilo-gore i Ludbrega.

⚔️ 6. 11. 1942. Jake ustaške i domobranske snage otpočele čeivorodnevni napad na Kalnički NOP odred na Kalniku, pa ne uspevši da ga unište, povukle se u Križevce, Koprivnicu, Ludbreg i Varaždin.

⚔️ 16. 11. 1942. Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli ž. st. Cerje Tužno (kod Ivaneca), koju su branili žandarmi, uništili železničku stanicu, tt uređaje i jednu kompoziciju putničkog voza i zapalili ž. st. Čukovec (kod Koprivnice).

⚔️ 18. 11. 1942. Između s. Pitomače i s. Vukosavljevice (na pruzi Virovitica-Koprivnica) delovi Kalničkog NOP odreda napali teretni voz, zarobili oko 80 domobrana i zaplenili vagon brašna i vagon svinja, a kompoziciju spalili.

⚔️ 19. 11. 1942. Delovi Kalničkog NOP odreda razoružali domobranske pogranične straže u s. Hrženici i s. Strugi (kod Ludbrega) i uništili praznu kompoziciju mešovitog voza na pruzi Križevci-Koprivnica.

⚔️ 22. 11. 1942. Kod ž. st. Carevdar (na pruzi Križevci-Koprivnica) delovi Kalničkog NOP odreda miniranjem srušili neprijateljski transportni voz. Lokomotiva i 22 vagona su izgoreli.

⚔️ 24. 11. 1942. Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli sela V. i M. Bukovec (kod Koprivnice) a domobranske posade razoružali.

⚔️ 29. 11. 1942. Ustaško-domobranske snage iz Križevaca, Koprivnice, Ludbrega, Varaždinskih Toplica, Varaždina i Novog Marofa otpočele napad na Kalnički NOP odred koji se nalazio kod s. Osijeka, s. Ivanca i s. Duge Rijeke. Odred je odmah napustio Kalnik: 1. bataljon se uputio u pravcu Zagreba, 2. bataljon u pravcu Bilo-gore i 3. bataljon u pravcu Ivanščice.

⚔️ 1. 2. 1943. Jedinice Kalničkog NOP odreda zapalile ž. st. Kunovec-Subotica (kod Koprivnice).

⚔️ 3. 2. 1943. Jedinice Kalničkog NOP odreda spalile ž. st. Čukovec (kod Koprivnice) i zarobile 29 domobrana.

⚔️ 22. 4. 1943. Na ž. st. Mučna Rijeka (kod Koprivnice) 1. bataljon Kalničkog NOP odreda zarobio 100 domobrana Radnog bataljona.

⚔️ 3. 5. 1943. Kod s. Rijeke (blizu Koprivnice) ustaše napale 1. bataljon Kalničkog NOP odreda i ubile 3 a zarobile 6 partizana.

⚔️ 6. 7. 1943. Ojačani 54. puk nemačke 100. lovačke divizije, dva bataljona za obuku iz Bjelovara i SI. Broda, nekoliko ustaško-domobranskih bataljona i nemačke i ustaške policijske jedinice otpočeli čišćenje Bilo-gore. Pva borba je vođena 9. jula između 18. brigade 12. divizije NOVJ i delova nemačkog 54. puka u rejonu s. Gornjeg Križa (kod Koprivnice), a sutradan i kod s. Bačkovice, kada je 18. brigada izvršila pokret preko Bilo-gore u Slavoniju. Gubici neprijatelja nisu utvrđeni, a 18. brigada je imala 12 mrtvih i 37 ranjenih.

⚔️ 10. 8. 1943. U rejonu ž. st. Sokolovac (kod Koprivnice) jedinice Kalničkog NOP odreda minirale prugu, uništile 2 putnička vagona i zarobile 7 nemačkih vojnika i 1 domobranskog oficira.

⚔️ 15. 8. 1943. Jedinice Bilogorskog NOP odreda zapalile ž. st. Virje (kod Koprivnice).

⚔️ 26. 8. 1943. U s. Sokolovcu (kod Koprivnice) 1. bataljon Kalničkog NOP odreda napao žand. st. i zarobio 20 žandarma.

⚔️ 3. 9. 1943. U tvornici -Danica- (kod Koprivnice) ]. bataljon Kalničkog NOP odreda napao domobransku padobransku četu i ranio 3 a zarobio 6 padobranaca, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 6 ranjenih.

⚔️ 13. 9. 1943. Delovi Bilogorskog NOP odreda zapalili ž. st. Đurđevac (na pruzi Koprivnica-Virovitica).

⚔️ 7. 11. 1943. Koprivnicu posle 20-časovne borbe zauzeli 21. brigada 28. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred, dok su NOU brigada -Braća Radić-, 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Bjelovarski NOP odred odbili nemačko-ustaške snage iz Varaždina i Križevaca upućene u pomoć napadnutoj posadi Koprivnice. Od ukupno 1200 domobrana, ustaša i nemačkih vojnika pogiftulo je 60, a zarobljeno 56, dok se ostatak probio preko r. Drave u s. Golu. Jedinice NOVJ su imale 29 mrtvih i 61 ranjenog. Zaplenjeno je 605 pušaka, 18 puškomitraljeza, 6 mitraljeza, 3 minobacača i veća količina municije i drugog materijala, a na ž. st. je uništeno 12 lokomotiva i oko 300 vagona.

⚔️ 21. 1. 1944. U Hrvatskom zagorju i na Kalniku oko 1700 ustaša, sa 1. baterijom haubica 100 mm Pavelićeve gardijske brigade, otpočelo operaciju -Dubrovnik- protiv jedinica 32. divizije NOVJ u cilju uspostavljanja saobraćaja na komunikaciji Zagreb-Varaždin. Operacija je trajala do 12. februara. Ustaše su u toku operacije zauzele Koprivnicu, Ludbreg, Ivanec, Pitomaču i druga mosta.

⚔️ 25. 2. 1944. Kod s. Subotice tri čete 5. ustaške brigade iz Koprivnice napale 2. bataljon 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ. U toku borbe, u kojoj su imale 36 mrtvih i veći broj ranjenih, ustaše su bile prinuđene da se povuku u polazni garnizon.

⚔️ 29. 2. 1944. Jedinice 32. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na ustaško-domobransku posadu u Koprivnici.

⚔️ 11. 3. 1944. Kod s. Donjare (na komunikaciji Križevci-Koprivnica) delovi 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ napali, iz zasede, nemačku kolonu jačine oko 1000 vojnika, od kojih je oko 120 izbačeno iz stroja.

⚔️ 30. 3. 1944. Drugi bataljon Kalničkog NOP odreda iz zasede napao ustaško-domobransku kolonu koja se iz Koprivnice kretala prema Ludbregu, te posle kraće borbe prisilio je da se povuče u polazni garnizon.

⚔️ 6. 4. 1944. Oko 800 ustaša i domobrana iz Koprivnice i Ludbrega otpočelo napad na Kalnički NOP odred u rejonu s. V. i M. Poganca, s. Ribnjaka, s. Radeljeva i s. Apatovca. Posle dvodnevnih borbi napadač je odbačen u polazne garnizone.

⚔️ 12. 4. 1944. Kod s. Koprivnice i s. Jagliča (blizu Niša) Nišavski NOP odred vodio borbu protiv oko 500 četnika. Zarobljeno je 15 četnika i zaplenjeno 20 pušaka.

⚔️ 22. 6. 1944. Kod s. Hudovljana ustaška četa iz Koprivnice napala 2. bataljon 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ. Posle kraće borbe ustaše su odbačene u pravcu Koprivnice.

⚔️ 23. 6. 1944. Kod s. Velike i s. Sredice nemački vojnici, ustaše i domobrani iz Koprivnice, nadirući preko s. Hudovljana i s. Mosta, napali jedinice 32. divizije NOVJ i probili se prema s. Pavlin-Kloštru (kod Križevaca). Neprijatelj je imao oko 85 vojnika izbačenih iz stroja, a jedinice NOVJ 11 mrtvih i 22 ranjena borca.

⚔️ 28. 6. 1944. Otpočeo napad ustaško-domobranskih posada iz Novog Marofa, Varaždinskih Toplica, Koprivnice i Ludbrega na jedinice 10. korpusa NOVJ i 28. udarne divizije NOVJ na Kalniku. U borbama do 2. jula jedinice NOVJ su odbacile neprijatelja u polazne garnizone i prodrle u Podravinu.

⚔️ 13. 7. 1944. U rejonu s. G. Križa, s. Topolovca i s. Pavlin-Kloštra nemačke i ustaško-domobranske snage (jačine oko 4000 vojnika) iz Bjelovara. Podravskog Novigrada, Koprivnice i Križevaca napale 32. diviziju NOVJ i 1. zagorsku NO brigadu. Pod pritiskom tih snaga jedinice NOVJ su se povukle na pl. Bilogoru, u rejon s. Lipovog Brda i s. Rakitnice (kod Bjelovara).

⚔️ 19. 8. 1944. Nemačke snage iz s. Crne i Železne Kaple (u Austriji) otpočele napade na jedinice Istočnokoruškog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije na području s. Koprivnice (kod Solčave). U teškim borbama, koje su trajale do 24. avgusta, nemačkim jedinicama su naneti osetni gubici u ljudstvu i tehnici, zbog čega su odustale od daljih napada.

⚔️ 20. 8. 1944. U Koprivnici delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ zapalili vojni senjak. Izgorelo je 10 vagona sena.

⚔️ 1. 9. 1944. Na prostoriji s. M. Branjska - s. Većeslavac - s. Hudovljani (kod Križevaca) jedinice 33. divizije NOVJ odbile napad oko 1000 ustaša iz Koprivnice i s. Novigrada Podravskog.

⚔️ 4. 9. 1944. U s. G. Križu i s. Hudovljanima jedinice 33. divizije NOVJ izvršile napad na ustaško-domobranske snage koje su 2. septembra došle iz Koprivnice i s. Novigrada Podravskog. Posle više juriša, jedinice 33. divizije su se povukle.

⚔️ 10. 10. 1944. Kod s. Gornjih Mosta (blizu Koprivnice) 3. i 4. bataljon 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ napali iz zasede bataljon 5. ustaške brigade i odbacili ga u pravcu Novigrada Podravskog. Neprijatelj je imao 11 mrtvih i 15 ranjenih.

⚔️ 12. 10. 1944. Posle višečasovne borbe delovi 6. i 10. korpusa NOVJ zauzeli s. Đurđevac i Novigrad Podravski (kod Koprivnice). U Đurđevcu su se branili delovi 5. ustaške brigade a u Novigradu Podravskom branio se Brzi divizion Pavelićeve gardijske brigade. Ujedno su primorani delovi 5. ustaške brigade i oko 100 milicionera da napuste s. Virje, u koje su zatim ušle jedinice NOVJ.

⚔️ 12. 10. 1944. Delovi 7. udarne divizije 4. korpusa NOVJ zauzeli s. Hlebine (kod Koprivnice), gde su se branili delovi 5. ustaške brigade. Zaplenjeno: 4 tenka, 20 mitraljeza, 10 kamiona, oko 100 motocikla i druga ratna oprema.

⚔️ 13. 10. 1944. Delovi 10. i 6. korpusa NOVJ, u sadejstvu sa dve brigade 7. udarne divizije NOVJ, napali Koprivnicu, koju je branio jedan bataljon 5. ustaške brigade, ostaci razbijenih ustaških jcdinica iz Podravine i delovi 1. puka Pavelićeve gardijske brigade ojačani artiljerijom i tenkovima (ukupno oko 2500 vojnika). Posle nekoliko uzastopnih juriša, u borbama koje su trajale do 16. oktobra, jedinice NOVJ nisu uspele da zauzmu grad, te su se povukle.

⚔️ 3. 11. 1944. Kod s. Borovljana (blizu Koprivnice) jedinice 3. brigade -Nikola Demonja- 33. divizije NOVJ napale iz zasede delove 5. ustaške brigade i odbacile ih u pravcu Koprivnice.

⚔️ 3. 11. 1944. Treći bataljon 2. brigade 33. divizije NOVJ zauzeo s. Hlebine (kod Koprivnice).

⚔️ 16. 11. 1944. Jedinice 2. brigade 33. divizije NOVJ zauzele s. Peteranec (kod Koprivnice).

⚔️ 3. 12. 1944. Kod s. Novigrada Podravskog oko 1200 ustaša iz Koprivnice napalo na jedinice 3. brigade -Pavlek Mihovil Miškina- 32. divizije NOVJ. Neprijatelj je, uz gubitke od 26 mrtvih i 34 ranjena, odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 10. 12. 1944. Kod s. Vir-Bukevlja 3. brigada -Pavlek Mihovil Miškina- 32. divizije NOVJ prebacila se preko r. Drave i napala s. Ždalu (blizu Koprivnice). Zbog neuspeha u prvom napadu, sutradan je r. Dravu prešla i 1. udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ, ali su obe brigade povučene na desnu obalu r. Drave zbog prodora jakih neprijateljskih snaga iz Koprivnice u pravcu Ždale.

⚔️ 10. 12. 1944. Kod s. Donjara, s. Lepavine, s. M. i V. Mučne (na komunikaciji Križevci-Koprivnica) 1. zagorska NO brigada iz zasede napala delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije, ali su se oni, posle dvodnevnih borbi, uz osetne gubitke, probili u Koprivnicu.

⚔️ 15. 12. 1944. Kod s. Sv. Tri Kralja (blizu Koprivnice) dve čete iz sastava nemačke 1. kozačke konjičke divizije i dve čete ustaša iz s. Novigrada Podravskog izvršile neuspeo napad na jedinice 1. zagorske NO brigade. Neposredno posle roga 1. zagorska NO brigada je napala te snage u s. Novigradu Podravskom, ali napad nije uspeo.

⚔️ 18. 12. 1944. Kod s. Kalinovca (blizu Koprivnice) 2. brigada -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ napala delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije pa se, posle kratke ali oštre borbe, povukla.

⚔️ 25. 12. 1944. U rejonu s. Kloštra i s. Prugovca (kod Koprivnice) delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i ustaše napali 3. brigadu -Pavlek Mihovil Miškina- 32. divizije NOVJ. Brigada se, posle nekoliko napada i protivnapada, povukla u Grabrovnicu (blizu Bjelovara).

⚔️ 25. 4. 1945. Jedinice 16. udarne i 36. udarne divizije JA, posle trodnevnih borbi protiv delova nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije, oslobodile Viroviticu i prinudile neprijatelja na povlačenje prema Koprivnici.

⚔️ 2. 5. 1945. Posle oštrih uličnih borbi jedinice 51. udarne divizije JA odbacile delove nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije prema Koprivnici i oslobodile s. Đurđevac (kod Bjelovara).

⚔️ 5. 5. 1945. Posle jednodnevne borbe protiv nemačkih snaga 30. pešadijski puk bugarske 8. pešadijske divizije zauzeo s. Drnje, s. Botovo i s. Đelekovec (kod Koprivnice).

⚔️ 5. 5. 1945. Delovi 51. udarne i 36. udarne divizije JA, posle dvodnevnih oštrih borbi, oslobodili Koprivnicu i produžili gonjenje nemačkih snaga prema Ludbregu.

⚔️ 10. 5. 1945. Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 3. armije JA koje su posle višednevnih upornih borbi slomile otpor nemačkih snaga i oslobodile Bjelovar, Koprivnicu, Križevce, Varaždin, Ptuj, Krapinu i druga mesta.

Dokumenti

📜 Popratnica Kotarske oblasti Samobor Logoru za internirane u Koprivnici o upućivanju u logor akademskog slikara Zlatka Price

📜 Spisak zatočenika Srba u koncentracionom logoru Danica kraj Koprivnice

📜 Izvještaj Ustaškog povjerenstva za grad i kotar Koprivnicu Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o visini mjesečnih izdataka za potrebe koncentracionog logora Danica

📜 Izvještaj oružničke postaje Koprivnica Krilnom oružničkom zapovjedništvu Bjelovar o napadu Gustava Perl Bende i Franje Marenčića na ustaški zbor u Koprivnici

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Bjelovar Zapovjedništvu 1. pješačke divizije o pronalasku letka Okružnog komiteta ???? Bjelovar u Koprivnici

📜 Iz izvještaja Anke Butorac Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske o stanju u logorima Lepoglava, Jastrebarsko i Koprivnica

📜 Telegram Ministarstva domobranstva NDH kotarskom predstojniku u Koprivnici o mobilizaciji rudara koji štrajkuju u rudniku Mirna

📜 Jedan od popisa imena logoroša komunista i aktivista NOP-a koncentracionog logora Danica, kraj Koprivnice, koji su poslali sami logoraši Odboru za logore i zatvore Pokrajinskog odbora Narodne pomoći za Hrvatsku

📜 Naređenje Župske redarstvene oblasti Bjelovar Kotarskoj oblasti Koprivnica da dovrši postupak protiv radništva u rudniku Mirna d.d. u Bregima

📜 Izvještaj Oružničkog voda Koprivnica Oružničkom krilu Bjelovar o potjeri ustaša, domobrana i oružnika za partizanima i o ponašanju ustaša i domobrana prema narodu u selu Ribnjak

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Varaždina Velikoj župi Zagorje o kretanju komunista na području kotara Ludbreg, Koprivnica i Križevci

📜 Izvještaj oružničkog voda Koprivnica Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu NDH o akcijama partizana na području Kalnika s prijedlozima kako da se te akcije spriječe

📜 Iz izvještaja Zapovjedništva ustaške nadzorne službe NDH o hapšenjima komunista na području kotara Ludbreg, Varaždin i Koprivnica

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Koprivnica Ustaškoj nadzornoj službi o hapšenju i odvođenju bivšeg narodnog zastupnika HSS-a Mihovila Pavleka Miškine

📜 Iz izvještaja Josipa Bačića Državnom izvještajnom i promičbenom uredu Zagreb o nezadovoljstvu radnika u Koprivnici zbog niskih plaća i velike skupoće

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu ? stanju i radu organizacija KPH na kotarima Ludbreg, Ivanec, Koprivnica i Novi Marof, te ? partizanskim akcijama na tom području

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Bjelovaru od 23 prosinca 1342 god. o akcijama na području kotara Čazma, Grubišno Polje, Koprivnica i Bjelovar

📜 Dnevni izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 3 veljače 1943 god. o napadu na posade duž pruge Križevci - Koprivnica i diverzijama na pruzi Desinac - Zdenčina i Gospić - Gračac

📜 Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 17 veljače 1943 god. o borbi kod Velike Mučne na pruzi Koprivnica - Križevci

📜 Izvještaj domobranske posade iz Koprivnice od 24 veljače 1943 god. o napadu na posadu u Ludbregu

📜 Dnevni izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 26 veljače 1943 god. o pripremi za napad na područje duž pruge Koprivnica - Križevci i o borbi kod Krstinje

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Koprivnici Velikoj župi Bilogora u Bjelovaru i ostalim vlastima NDH o aktivnosti partizana na području koprivničkoga kotara

📜 Dnevni izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 28 veljače 1943 god. o toku napada na područje duž pruge Križevci - Koprivnica

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone od 16 svibnja 1943 god. Štabu Kalničkog NOP odreda za pojačanje aktivnosti na željezničkoj pruzi Zagreb - Koprivnica

📜 Izvještaj jednoga od povjerenika Obavještajne službe Mjesnome komitetu KPH Zagreb o radu izdajničkog dijela vodstva HSS u Bjelovaru, Đurđevcu, Koprivnici i Križevcima

📜 Naredba poglavnika NDH upućena Ministarstvu unutarnjih poslova o davanju ovlaštenja velikim županima da na području svojih župa mogu raspolagati oružništvom, redarstvenim i općinskim stražama, te drugim osobama koje imaju pravo držanja oružja (izuzev grada Zagreba, kotareva i gradova Koprivnice i Zemuna)

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 kolovoza 1943 god. o akciji na Vrliku i o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na željezničke objekte na prugama Zagreb - Koprivnica i Zagreb - Beograd

📜 Zapovijest Operativnog Štaba Druge NO brigade Druge operativne zone i Kalničkog NOP odreda od 9 rujna 1943 god. podređenim jedinicama da ruše komunikaciju Koprivnica - Križevci i postave zasjedu neprijatelju

📜 Zapovijest Operativnog štaba Druge NO brigade operativne zone i Kalničkog NOP odreda od 11 rujna 1943 god. za rušenje komunikacije Koprivnica - Križevci i napad na rudnik Glogovac

📜 Izvještaj Štaba kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na padobransku školu kod Koprivnice i o drugim akcijama

📜 Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 14 rujna 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na padobransku školu kod Koprivnice i o drugim akcijama

📜 Saopćenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o predaji Treće bojne Pete gorske pukovnije iz Popovače i prelasku iste na stranu partizana, rušenju pruge Popovac-Križ, Koprivnica-Križevci i likvidaciji žandarmerijske posade u Ivanjskoj

📜 Naredba Štaba XXVIII divizije NOVJ podređenim jedinicama za napad na Koprivnicu

📜 Čestitka boraca i rukovodilaca XVII NOU brigade drugovima u XXI NO brigadi na uspješno i hrabro izvedenoj akciji na Koprivnicu

📜 Pohvala Štaba II operativne zone NOV i POH borcima XXVIII divizije NOVJ, naročito borcima XXI NO brigade za hrabrost i uspjehe u borbi za oslobođenje Koprivnice

📜 Izvještaj Štaba XXI NO brigade Štabu XXVIII divizije NOVJ o uspješno izvedenoj akciji na Koprivnicu

📜 Izvještaj Štaba XXVIII divizije Štabu VI korpusa NOV i POJ i Štabu II operativne zone NOV i POH o izvedenoj akciji XXI NO brigade i drugih jedinica na grad Koprivnicu

📜 Dopis Župske redarstvene oblasti Bjelovar Župskoj redarstvenoj oblasti Varaždin o akcijama partizana oko Koprivnice i Križevaca

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone od 13 listopada 1943 god. Štabu Bjelovarskog NOP odreda da onemogući saobraćaj na prugama Kloštar - Koprivnica, Bjelovar - Kloštar i Dugo Selo - Križevci

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone od 23 studenog 1943 god. NOU brigadi Braće Radića i Kalničkom NOP odredu da ruše komunikacije i postavljaju zasjede na pravcima Varaždin - Zagreb i Varaždin - Koprivnica

📜 Pismo Štaba Druge operativne zone od 1 studenog 1943 god. načelniku Štaba zone o raspodjeli oružja jedinicama i pokretu Moslavačke NO brigade radi učešća u napadu na Koprivnicu

📜 Zapovijest Štaba Druge operativne zone od 3 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Koprivnicu

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama za napad na Koprivnicu

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije od 4 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Koprivnicu

📜 Zapovijest Štaba Druge operativne zone od 5 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za organizaciju veze u napadu na Koprivnicu

📜 Dopuna zapovijesti Štaba Druge operativne zone od 5 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Koprivnicu

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 7 studenog 1943 god. o napadu jedinica Druge operativne zone i Dvadeset osme divizije na Koprivnicu i borbama kod Kutine, Grubišnog Polja i Generalskog Stola

📜 Izvještaj Velike Župe Bilo Gora od 7 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Viroviticu i Koprivnicu

📜 Izvještaj Zapoviedništva glavnog stožera domobranstva od 8 studenog 1943 god. o naoadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu, Viroviticu i borbama kod Karlovca, Ogulina, Gosoića i Šibenika

📜 Poziv Gradskoga NOO Koprivnica građanima na zbor u oslobođenom gradu

📜 Izvještaj Zapoviedništva glavnog stožera domobranstva od 9 studenog 1943 god. o napadu iedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu, Viroviticu i borbama na Pelješcu

📜 Iz dnevnog izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o neuspjelom pokušaju Nijemaca i ustaša da prodru u Koprivnicu

📜 Naredba Štaba Druge operativne zone od 10 studenog 1943 god. o pohvali boraca i rukovodilaca Dvadeset prve NO brigade za junačko držanje i uspješno rukovođenje u borbi za oslobođenje Koprivnice

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset prve NO brigade od 10 studenog 1943 god. Štabu Dvadeset osme divizije o napadu na Koprivnicu

📜 Izvještaj Zapoviedništva glavnog stožera domobranstva od 10 studenog 1943 god. o naoadu iedinica NOV i PO Hrvatska na Koprivnicu i Viroviticu i borbama kod Grubišnog Polia, Gospića i na Pelješcu

📜 Iz dnevnog izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu i diverzijama na pruge Zagreb-Sisak i Zagreb-Karlovac

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 11 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu, Viroviticu, Lekenik i Pešćenicu i borbama u srednjoj Dalmaciji

📜 Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o neuspjelom pokušaju njemačkih jedinica da se probiju prema oslobođenoj Koprivnici

📜 Saopćenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o borbama za oslobođenje Koprivnice i pozivom na mobilizaciju ljudstva u Narodnooslobodilačku vojsku

📜 Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o neuspjelom pokušaju ustaša iz Varaždina da se probiju u Koprivnicu

📜 Izvještaj zapovjedništva Prvoga zbornog područja Izvještajnome odjelu Ministarstva oružanih snaga NDH o neuspješnom pokušaju ustaško-njemačkih snaga iz Varaždina i Bjelovara da prodru u oslobođenu Koprivnicu

📜 Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 15 studenog 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama za oslobođenje Koprivnice

📜 Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o borbama za oslobođenje Koprivnice

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset Osme divizije od 20 studenog 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o borbama za oslobođenje Koprivnice

📜 Izvještaj Dragutina Sailia, člana Centralnoga Komiteta KP Hrvatske Centralnom komitetu o političkom stanju na području kotara Sisak, Kutina, Garešnica i Čazma, izvještaju Lepe Perović o radu NOO u Zagrebu te o oslobođenju Koprivnice

📜 Pismo Olega Mandića Pavlu Gregoriću, tajniku Izvršnoga odbora ZAVNOH-a o političkoj situaciji u Podravini i Koprivnici te potrebi koordiniranja rada NOO i NOV

📜 Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o radu Komande kalničkoga i moslavačkoga područja nakon oslobođenja Koprivnice

📜 Izvještaj Rade Bulata Štabu Druge operativne zone o stanju u jedinicama koje se nalaze u Hrvatskom zagorju i oslobođenoj Koprivnici

📜 Pozdravno pismo Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske, Josipu Brozu Titu i ZAVNOH-a s prvog velikog zbora NOP-a u oslobođenoj Koprivnici

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske od 19. prosinca 1943. god. Štabu NO udarne brigade »Braća Radić« da pojača dejstvo na pruzi Carevdar–Križevci i za uništenje puta Križevci–Koprivnica

📜 Presuda vojnog suda Komande Kalničkoga područja o osudi na smrt i strijeljanje četrnaest ustaških izdajica iz Koprivnice i okolice, koji su proglašeni narodnim neprijateljima

📜 Proglas Komande mjesta Koprivnica kojim čestita i želi sretnu novu 1944. godinu građanstvu Koprivnice

📜 Izvještaj Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o odjeku odluka Drugoga zasjedanja AVNOJ-a, o kretanju neprijateljske vojske, o formiranju novih jedinica te o pripremi masovne mobilizacije u kotarima Koprivnici i Đurđevcu

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 15 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ oko Koprivnice, Pleternice, Tuževića i D. Lapca

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 16 februara 1944 god. o zauzeću Koprivnice i o borbama kod Daruvara i na Plešivici

📜 Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva o zauzeću Koprivnice

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 29 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ oko Koprivnice, Petrinje, Gračaca, Livna i o diverzijama na željezničkim prugama

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Koprivnica Okružnome komitetu KPH Bjelovar o teškoj političkoj situaciji nakon ulaska ustaša u Koprivnicu te o organizacijskom stanju.

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7 marta 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Dobro Salo i posadu na periferiji Slavonske Požege i borbama na području Varaždina, Koprivnice, Novske, Knina, Trogira i Sinja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Koprivnice, Livna i na otoku Hvaru

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Koprivnica Okružnome komitetu KPH Bjelovar o političkome i organizacijskom stanju Partije, NOO, SKOJ-a, AFŽ, o radu komisija i Agitpropu

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Koprivnica Okružnome komitetu KPH Bjelovar o nepovoljnoj političkoj situaciji, kolebanju naroda, organizacijskom stanju i radu partijske organizacije, kadrovskim promjena, te stanju u NOO, SKOJ-u i odborima AFŽ

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Koprivnica Okružnome komitetu KPH Bjelovar o pogoršanoj političkoj situaciji i slabostima komiteta u vezi s tim, o organizacijskom stanju te radu vojnopozadinskih vlasti

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 28. juna 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama kod Rasinje i diverzijama na pruzi i cesti Koprivnica - Ludbreg

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. juna 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Čazme, Koprivnice, Đakova i Jastrebačkog

📜 Koprivnica:Oglas Ratnoga suda Petog ustaškog stajaćeg zdruga o streljanju dvadesetosmorice pripadnika NOP-a kao odmazda za napad partizana na četvoricu ustaša

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Bosiljevo i o borbama kod Krapine, Ludbrega, Koprivnice, Ivanić-Grada, Đakova, Karlovca, Delnica i Metkovića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Koprivnice i Sinja, o napadima savezničkih aviona i diverzijama na komunikacijama

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Bosiljevo i Trilj i o borbama kod Koprivnice, Đakova, Jastrebarskog, Ogulina i na Biokovu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg, Novi Marof i Kuzmicu i o borbama kod Koprivnice, u Žumberku i na komunikaciji Gospić - Otočac

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25. avgusta 1944. o borbama na području Koprivnice, Pitomače, Daruvara, Ogulina, u Lici i na otocima Braču i Murteru

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. septembra 1944. o borbama kod Novog Marofa, Koprivnice i Karlovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Svetog Ivana Zelinu i Roški Slap i o borbama na području Koprivnice. Slavonske Požege i Bunića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Mošćenicu, spoljnu odbranu Petrinje, Hrvače i o borbama kod Varaždina, između Koprivnice i Virovitice, Drniša i Benkovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. oktobra 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ kod Oborova, na području Koprivnica - Pitomača - Virovitica, na liniji Sunja - Kostajnica i Sunja - Dubica i kod Benkovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Hrvače i Dicmo i o borbama na području Koprivnice, Đurđevca, Banove Jaruge i Benkovca

📜 Zapovijest Štaba 10. korpusa NOVJ od 13. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Koprivnicu

📜 Naređenje Štaba 10. korpusa NOVJ od 14. oktobra 1944. Štabu 33. divizije u vezi sa napadom na Koprivnicu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. oktobra 1944. o napadu jediniqa NOVJ na Novi Marof, Koprivnicu i Aržano, i o borbama kod Samobora u Gorskom kotaru i na komunikaciji Karin - Obrovac

📜 Izvještaj Štaba 40. divizije od 16. oktobra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o borbama za Koprivnicu

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

1. zagorska brigada Hrvatska Kostajnica Knin Rijeka Ogulin ZAVNOH Trilj Kutina Napad NOVJ na Koprivnicu 1943. Borbe u Hrvatskoj 1945. 32. zagorska divizija NOVJ Zagreb Napad NOVJ na Viroviticu novembra 1943. Operacija Landsturm Napad NOVJ na Bosiljevo 1944. Bilogorski partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1944. Daruvar Pelješac Varaždin 18. slavonska udarna brigada Karlovac Borbe u Hrvatskoj 1943. Jastrebarsko Glavni štab Hrvatske 5. ustaška brigada Petrinja Samobor Varaždinske Toplice Borbe u Slavoniji 1942. Bjelovarski partizanski odred 28. slavonska divizija NOVJ Hrvatska brigada Matija Gubec Komunistička partija Hrvatske 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Grubišno Polje Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 1. kozačka divizija Vermahta Makarska Bitka za Koprivnicu 1944. Udarna brigada Braća Radić Benkovac Ivanec Logor Danica Pavelićeva gardijska brigada Đurđevac 6. slavonski korpus NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Čazma Križevci Novi Marof 10. zagrebački korpus NOVJ Krapina Sisak Bjelovar 7. banijska divizija NOVJ Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Kalnički partizanski odred Avijacija u oslobodilačkom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Novska Bosiljevo Josip Broz Tito 33. hrvatska divizija NOVJ Virovitica Slavonska Požega Ludbreg Gračac Hrvatsko domobranstvo Narodno oslobodilački odbori Završne operacije u Jugoslaviji Delnice Sinj Gospić