Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Koprivnica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 54 hronoloških zapisa, 115 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 9. 4. 1941. Nemačke jedinice zauzele Koprivnicu i proširile mostobran kod Virovitice.

⚔️ 28. 11. 1941. Delovi Bjelovarskog NOP odreda izvršili napad na Novigrad Podravski (kod Koprivnice) i zaplenili 16 pušaka.

⚔️ 20. 10. 1942. Kod s. Botinovca (blizu Koprivnice) Kalnički NOP odred odbio napad ustaša i prinudio ih na povlačenje u pravcu Bilo-gore i Ludbrega.

⚔️ 6. 11. 1942. Jake ustaške i domobranske snage otpočele čeivorodnevni napad na Kalnički NOP odred na Kalniku, pa ne uspevši da ga unište, povukle se u Križevce, Koprivnicu, Ludbreg i Varaždin.

⚔️ 16. 11. 1942. Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli ž. st. Cerje Tužno (kod Ivaneca), koju su branili žandarmi, uništili železničku stanicu, tt uređaje i jednu kompoziciju putničkog voza i zapalili ž. st. Čukovec (kod Koprivnice).

⚔️ 18. 11. 1942. Između s. Pitomače i s. Vukosavljevice (na pruzi Virovitica-Koprivnica) delovi Kalničkog NOP odreda napali teretni voz, zarobili oko 80 domobrana i zaplenili vagon brašna i vagon svinja, a kompoziciju spalili.

⚔️ 19. 11. 1942. Delovi Kalničkog NOP odreda razoružali domobranske pogranične straže u s. Hrženici i s. Strugi (kod Ludbrega) i uništili praznu kompoziciju mešovitog voza na pruzi Križevci-Koprivnica.

⚔️ 22. 11. 1942. Kod ž. st. Carevdar (na pruzi Križevci-Koprivnica) delovi Kalničkog NOP odreda miniranjem srušili neprijateljski transportni voz. Lokomotiva i 22 vagona su izgoreli.

⚔️ 24. 11. 1942. Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli sela V. i M. Bukovec (kod Koprivnice) a domobranske posade razoružali.

⚔️ 29. 11. 1942. Ustaško-domobranske snage iz Križevaca, Koprivnice, Ludbrega, Varaždinskih Toplica, Varaždina i Novog Marofa otpočele napad na Kalnički NOP odred koji se nalazio kod s. Osijeka, s. Ivanca i s. Duge Rijeke. Odred je odmah napustio Kalnik: 1. bataljon se uputio u pravcu Zagreba, 2. bataljon u pravcu Bilo-gore i 3. bataljon u pravcu Ivanščice.

⚔️ 1. 2. 1943. Jedinice Kalničkog NOP odreda zapalile ž. st. Kunovec-Subotica (kod Koprivnice).

⚔️ 3. 2. 1943. Jedinice Kalničkog NOP odreda spalile ž. st. Čukovec (kod Koprivnice) i zarobile 29 domobrana.

⚔️ 22. 4. 1943. Na ž. st. Mučna Rijeka (kod Koprivnice) 1. bataljon Kalničkog NOP odreda zarobio 100 domobrana Radnog bataljona.

⚔️ 3. 5. 1943. Kod s. Rijeke (blizu Koprivnice) ustaše napale 1. bataljon Kalničkog NOP odreda i ubile 3 a zarobile 6 partizana.

⚔️ 6. 7. 1943. Ojačani 54. puk nemačke 100. lovačke divizije, dva bataljona za obuku iz Bjelovara i SI. Broda, nekoliko ustaško-domobranskih bataljona i nemačke i ustaške policijske jedinice otpočeli čišćenje Bilo-gore. Pva borba je vođena 9. jula između 18. brigade 12. divizije NOVJ i delova nemačkog 54. puka u rejonu s. Gornjeg Križa (kod Koprivnice), a sutradan i kod s. Bačkovice, kada je 18. brigada izvršila pokret preko Bilo-gore u Slavoniju. Gubici neprijatelja nisu utvrđeni, a 18. brigada je imala 12 mrtvih i 37 ranjenih.

⚔️ 10. 8. 1943. U rejonu ž. st. Sokolovac (kod Koprivnice) jedinice Kalničkog NOP odreda minirale prugu, uništile 2 putnička vagona i zarobile 7 nemačkih vojnika i 1 domobranskog oficira.

⚔️ 15. 8. 1943. Jedinice Bilogorskog NOP odreda zapalile ž. st. Virje (kod Koprivnice).

⚔️ 26. 8. 1943. U s. Sokolovcu (kod Koprivnice) 1. bataljon Kalničkog NOP odreda napao žand. st. i zarobio 20 žandarma.

⚔️ 3. 9. 1943. U tvornici -Danica- (kod Koprivnice) ]. bataljon Kalničkog NOP odreda napao domobransku padobransku četu i ranio 3 a zarobio 6 padobranaca, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 6 ranjenih.

⚔️ 13. 9. 1943. Delovi Bilogorskog NOP odreda zapalili ž. st. Đurđevac (na pruzi Koprivnica-Virovitica).

⚔️ 7. 11. 1943. Koprivnicu posle 20-časovne borbe zauzeli 21. brigada 28. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred, dok su NOU brigada -Braća Radić-, 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Bjelovarski NOP odred odbili nemačko-ustaške snage iz Varaždina i Križevaca upućene u pomoć napadnutoj posadi Koprivnice. Od ukupno 1200 domobrana, ustaša i nemačkih vojnika pogiftulo je 60, a zarobljeno 56, dok se ostatak probio preko r. Drave u s. Golu. Jedinice NOVJ su imale 29 mrtvih i 61 ranjenog. Zaplenjeno je 605 pušaka, 18 puškomitraljeza, 6 mitraljeza, 3 minobacača i veća količina municije i drugog materijala, a na ž. st. je uništeno 12 lokomotiva i oko 300 vagona.

⚔️ 21. 1. 1944. U Hrvatskom zagorju i na Kalniku oko 1700 ustaša, sa 1. baterijom haubica 100 mm Pavelićeve gardijske brigade, otpočelo operaciju -Dubrovnik- protiv jedinica 32. divizije NOVJ u cilju uspostavljanja saobraćaja na komunikaciji Zagreb-Varaždin. Operacija je trajala do 12. februara. Ustaše su u toku operacije zauzele Koprivnicu, Ludbreg, Ivanec, Pitomaču i druga mosta.

⚔️ 25. 2. 1944. Kod s. Subotice tri čete 5. ustaške brigade iz Koprivnice napale 2. bataljon 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ. U toku borbe, u kojoj su imale 36 mrtvih i veći broj ranjenih, ustaše su bile prinuđene da se povuku u polazni garnizon.

⚔️ 29. 2. 1944. Jedinice 32. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na ustaško-domobransku posadu u Koprivnici.

⚔️ 11. 3. 1944. Kod s. Donjare (na komunikaciji Križevci-Koprivnica) delovi 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ napali, iz zasede, nemačku kolonu jačine oko 1000 vojnika, od kojih je oko 120 izbačeno iz stroja.

⚔️ 30. 3. 1944. Drugi bataljon Kalničkog NOP odreda iz zasede napao ustaško-domobransku kolonu koja se iz Koprivnice kretala prema Ludbregu, te posle kraće borbe prisilio je da se povuče u polazni garnizon.

⚔️ 6. 4. 1944. Oko 800 ustaša i domobrana iz Koprivnice i Ludbrega otpočelo napad na Kalnički NOP odred u rejonu s. V. i M. Poganca, s. Ribnjaka, s. Radeljeva i s. Apatovca. Posle dvodnevnih borbi napadač je odbačen u polazne garnizone.

⚔️ 12. 4. 1944. Kod s. Koprivnice i s. Jagliča (blizu Niša) Nišavski NOP odred vodio borbu protiv oko 500 četnika. Zarobljeno je 15 četnika i zaplenjeno 20 pušaka.

⚔️ 22. 6. 1944. Kod s. Hudovljana ustaška četa iz Koprivnice napala 2. bataljon 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ. Posle kraće borbe ustaše su odbačene u pravcu Koprivnice.

⚔️ 23. 6. 1944. Kod s. Velike i s. Sredice nemački vojnici, ustaše i domobrani iz Koprivnice, nadirući preko s. Hudovljana i s. Mosta, napali jedinice 32. divizije NOVJ i probili se prema s. Pavlin-Kloštru (kod Križevaca). Neprijatelj je imao oko 85 vojnika izbačenih iz stroja, a jedinice NOVJ 11 mrtvih i 22 ranjena borca.

⚔️ 28. 6. 1944. Otpočeo napad ustaško-domobranskih posada iz Novog Marofa, Varaždinskih Toplica, Koprivnice i Ludbrega na jedinice 10. korpusa NOVJ i 28. udarne divizije NOVJ na Kalniku. U borbama do 2. jula jedinice NOVJ su odbacile neprijatelja u polazne garnizone i prodrle u Podravinu.

⚔️ 13. 7. 1944. U rejonu s. G. Križa, s. Topolovca i s. Pavlin-Kloštra nemačke i ustaško-domobranske snage (jačine oko 4000 vojnika) iz Bjelovara. Podravskog Novigrada, Koprivnice i Križevaca napale 32. diviziju NOVJ i 1. zagorsku NO brigadu. Pod pritiskom tih snaga jedinice NOVJ su se povukle na pl. Bilogoru, u rejon s. Lipovog Brda i s. Rakitnice (kod Bjelovara).

⚔️ 19. 8. 1944. Nemačke snage iz s. Crne i Železne Kaple (u Austriji) otpočele napade na jedinice Istočnokoruškog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije na području s. Koprivnice (kod Solčave). U teškim borbama, koje su trajale do 24. avgusta, nemačkim jedinicama su naneti osetni gubici u ljudstvu i tehnici, zbog čega su odustale od daljih napada.

⚔️ 20. 8. 1944. U Koprivnici delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ zapalili vojni senjak. Izgorelo je 10 vagona sena.

⚔️ 1. 9. 1944. Na prostoriji s. M. Branjska - s. Većeslavac - s. Hudovljani (kod Križevaca) jedinice 33. divizije NOVJ odbile napad oko 1000 ustaša iz Koprivnice i s. Novigrada Podravskog.

⚔️ 4. 9. 1944. U s. G. Križu i s. Hudovljanima jedinice 33. divizije NOVJ izvršile napad na ustaško-domobranske snage koje su 2. septembra došle iz Koprivnice i s. Novigrada Podravskog. Posle više juriša, jedinice 33. divizije su se povukle.

⚔️ 10. 10. 1944. Kod s. Gornjih Mosta (blizu Koprivnice) 3. i 4. bataljon 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ napali iz zasede bataljon 5. ustaške brigade i odbacili ga u pravcu Novigrada Podravskog. Neprijatelj je imao 11 mrtvih i 15 ranjenih.

⚔️ 12. 10. 1944. Posle višečasovne borbe delovi 6. i 10. korpusa NOVJ zauzeli s. Đurđevac i Novigrad Podravski (kod Koprivnice). U Đurđevcu su se branili delovi 5. ustaške brigade a u Novigradu Podravskom branio se Brzi divizion Pavelićeve gardijske brigade. Ujedno su primorani delovi 5. ustaške brigade i oko 100 milicionera da napuste s. Virje, u koje su zatim ušle jedinice NOVJ.

⚔️ 12. 10. 1944. Delovi 7. udarne divizije 4. korpusa NOVJ zauzeli s. Hlebine (kod Koprivnice), gde su se branili delovi 5. ustaške brigade. Zaplenjeno: 4 tenka, 20 mitraljeza, 10 kamiona, oko 100 motocikla i druga ratna oprema.

⚔️ 13. 10. 1944. Delovi 10. i 6. korpusa NOVJ, u sadejstvu sa dve brigade 7. udarne divizije NOVJ, napali Koprivnicu, koju je branio jedan bataljon 5. ustaške brigade, ostaci razbijenih ustaških jcdinica iz Podravine i delovi 1. puka Pavelićeve gardijske brigade ojačani artiljerijom i tenkovima (ukupno oko 2500 vojnika). Posle nekoliko uzastopnih juriša, u borbama koje su trajale do 16. oktobra, jedinice NOVJ nisu uspele da zauzmu grad, te su se povukle.

⚔️ 3. 11. 1944. Kod s. Borovljana (blizu Koprivnice) jedinice 3. brigade -Nikola Demonja- 33. divizije NOVJ napale iz zasede delove 5. ustaške brigade i odbacile ih u pravcu Koprivnice.

⚔️ 3. 11. 1944. Treći bataljon 2. brigade 33. divizije NOVJ zauzeo s. Hlebine (kod Koprivnice).

⚔️ 16. 11. 1944. Jedinice 2. brigade 33. divizije NOVJ zauzele s. Peteranec (kod Koprivnice).

⚔️ 3. 12. 1944. Kod s. Novigrada Podravskog oko 1200 ustaša iz Koprivnice napalo na jedinice 3. brigade -Pavlek Mihovil Miškina- 32. divizije NOVJ. Neprijatelj je, uz gubitke od 26 mrtvih i 34 ranjena, odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 10. 12. 1944. Kod s. Vir-Bukevlja 3. brigada -Pavlek Mihovil Miškina- 32. divizije NOVJ prebacila se preko r. Drave i napala s. Ždalu (blizu Koprivnice). Zbog neuspeha u prvom napadu, sutradan je r. Dravu prešla i 1. udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ, ali su obe brigade povučene na desnu obalu r. Drave zbog prodora jakih neprijateljskih snaga iz Koprivnice u pravcu Ždale.

⚔️ 10. 12. 1944. Kod s. Donjara, s. Lepavine, s. M. i V. Mučne (na komunikaciji Križevci-Koprivnica) 1. zagorska NO brigada iz zasede napala delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije, ali su se oni, posle dvodnevnih borbi, uz osetne gubitke, probili u Koprivnicu.

⚔️ 15. 12. 1944. Kod s. Sv. Tri Kralja (blizu Koprivnice) dve čete iz sastava nemačke 1. kozačke konjičke divizije i dve čete ustaša iz s. Novigrada Podravskog izvršile neuspeo napad na jedinice 1. zagorske NO brigade. Neposredno posle roga 1. zagorska NO brigada je napala te snage u s. Novigradu Podravskom, ali napad nije uspeo.

⚔️ 18. 12. 1944. Kod s. Kalinovca (blizu Koprivnice) 2. brigada -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ napala delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije pa se, posle kratke ali oštre borbe, povukla.

⚔️ 25. 12. 1944. U rejonu s. Kloštra i s. Prugovca (kod Koprivnice) delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i ustaše napali 3. brigadu -Pavlek Mihovil Miškina- 32. divizije NOVJ. Brigada se, posle nekoliko napada i protivnapada, povukla u Grabrovnicu (blizu Bjelovara).

⚔️ 25. 4. 1945. Jedinice 16. udarne i 36. udarne divizije JA, posle trodnevnih borbi protiv delova nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije, oslobodile Viroviticu i prinudile neprijatelja na povlačenje prema Koprivnici.

⚔️ 2. 5. 1945. Posle oštrih uličnih borbi jedinice 51. udarne divizije JA odbacile delove nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije prema Koprivnici i oslobodile s. Đurđevac (kod Bjelovara).

⚔️ 5. 5. 1945. Posle jednodnevne borbe protiv nemačkih snaga 30. pešadijski puk bugarske 8. pešadijske divizije zauzeo s. Drnje, s. Botovo i s. Đelekovec (kod Koprivnice).

⚔️ 5. 5. 1945. Delovi 51. udarne i 36. udarne divizije JA, posle dvodnevnih oštrih borbi, oslobodili Koprivnicu i produžili gonjenje nemačkih snaga prema Ludbregu.

⚔️ 10. 5. 1945. Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 3. armije JA koje su posle višednevnih upornih borbi slomile otpor nemačkih snaga i oslobodile Bjelovar, Koprivnicu, Križevce, Varaždin, Ptuj, Krapinu i druga mesta.

Dokumenti

📜 Popratnica Kotarske oblasti Samobor Logoru za internirane u Koprivnici o upućivanju u logor akademskog slikara Zlatka Price

📜 Spisak zatočenika Srba u koncentracionom logoru Danica kraj Koprivnice

📜 Izvještaj Ustaškog povjerenstva za grad i kotar Koprivnicu Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o visini mjesečnih izdataka za potrebe koncentracionog logora Danica

📜 Izvještaj oružničke postaje Koprivnica Krilnom oružničkom zapovjedništvu Bjelovar o napadu Gustava Perl Bende i Franje Marenčića na ustaški zbor u Koprivnici

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Bjelovar Zapovjedništvu 1. pješačke divizije o pronalasku letka Okružnog komiteta ???? Bjelovar u Koprivnici

📜 Iz izvještaja Anke Butorac Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske o stanju u logorima Lepoglava, Jastrebarsko i Koprivnica

📜 Telegram Ministarstva domobranstva NDH kotarskom predstojniku u Koprivnici o mobilizaciji rudara koji štrajkuju u rudniku Mirna

📜 Jedan od popisa imena logoroša komunista i aktivista NOP-a koncentracionog logora Danica, kraj Koprivnice, koji su poslali sami logoraši Odboru za logore i zatvore Pokrajinskog odbora Narodne pomoći za Hrvatsku

📜 Naređenje Župske redarstvene oblasti Bjelovar Kotarskoj oblasti Koprivnica da dovrši postupak protiv radništva u rudniku Mirna d.d. u Bregima

📜 Izvještaj Oružničkog voda Koprivnica Oružničkom krilu Bjelovar o potjeri ustaša, domobrana i oružnika za partizanima i o ponašanju ustaša i domobrana prema narodu u selu Ribnjak

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Varaždina Velikoj župi Zagorje o kretanju komunista na području kotara Ludbreg, Koprivnica i Križevci

📜 Izvještaj oružničkog voda Koprivnica Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu NDH o akcijama partizana na području Kalnika s prijedlozima kako da se te akcije spriječe

📜 Iz izvještaja Zapovjedništva ustaške nadzorne službe NDH o hapšenjima komunista na području kotara Ludbreg, Varaždin i Koprivnica

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Koprivnica Ustaškoj nadzornoj službi o hapšenju i odvođenju bivšeg narodnog zastupnika HSS-a Mihovila Pavleka Miškine

📜 Iz izvještaja Josipa Bačića Državnom izvještajnom i promičbenom uredu Zagreb o nezadovoljstvu radnika u Koprivnici zbog niskih plaća i velike skupoće

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu ? stanju i radu organizacija KPH na kotarima Ludbreg, Ivanec, Koprivnica i Novi Marof, te ? partizanskim akcijama na tom području

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Bjelovaru od 23 prosinca 1342 god. o akcijama na području kotara Čazma, Grubišno Polje, Koprivnica i Bjelovar

📜 Dnevni izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 3 veljače 1943 god. o napadu na posade duž pruge Križevci - Koprivnica i diverzijama na pruzi Desinac - Zdenčina i Gospić - Gračac

📜 Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 17 veljače 1943 god. o borbi kod Velike Mučne na pruzi Koprivnica - Križevci

📜 Izvještaj domobranske posade iz Koprivnice od 24 veljače 1943 god. o napadu na posadu u Ludbregu

📜 Dnevni izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 26 veljače 1943 god. o pripremi za napad na područje duž pruge Koprivnica - Križevci i o borbi kod Krstinje

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Koprivnici Velikoj župi Bilogora u Bjelovaru i ostalim vlastima NDH o aktivnosti partizana na području koprivničkoga kotara

📜 Dnevni izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 28 veljače 1943 god. o toku napada na područje duž pruge Križevci - Koprivnica

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone od 16 svibnja 1943 god. Štabu Kalničkog NOP odreda za pojačanje aktivnosti na željezničkoj pruzi Zagreb - Koprivnica

📜 Izvještaj jednoga od povjerenika Obavještajne službe Mjesnome komitetu KPH Zagreb o radu izdajničkog dijela vodstva HSS u Bjelovaru, Đurđevcu, Koprivnici i Križevcima

📜 Naredba poglavnika NDH upućena Ministarstvu unutarnjih poslova o davanju ovlaštenja velikim županima da na području svojih župa mogu raspolagati oružništvom, redarstvenim i općinskim stražama, te drugim osobama koje imaju pravo držanja oružja (izuzev grada Zagreba, kotareva i gradova Koprivnice i Zemuna)

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 kolovoza 1943 god. o akciji na Vrliku i o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na željezničke objekte na prugama Zagreb - Koprivnica i Zagreb - Beograd

📜 Zapovijest Operativnog Štaba Druge NO brigade Druge operativne zone i Kalničkog NOP odreda od 9 rujna 1943 god. podređenim jedinicama da ruše komunikaciju Koprivnica - Križevci i postave zasjedu neprijatelju

📜 Zapovijest Operativnog štaba Druge NO brigade operativne zone i Kalničkog NOP odreda od 11 rujna 1943 god. za rušenje komunikacije Koprivnica - Križevci i napad na rudnik Glogovac

📜 Izvještaj Štaba kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na padobransku školu kod Koprivnice i o drugim akcijama

📜 Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 14 rujna 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na padobransku školu kod Koprivnice i o drugim akcijama

📜 Saopćenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o predaji Treće bojne Pete gorske pukovnije iz Popovače i prelasku iste na stranu partizana, rušenju pruge Popovac-Križ, Koprivnica-Križevci i likvidaciji žandarmerijske posade u Ivanjskoj

📜 Naredba Štaba XXVIII divizije NOVJ podređenim jedinicama za napad na Koprivnicu

📜 Čestitka boraca i rukovodilaca XVII NOU brigade drugovima u XXI NO brigadi na uspješno i hrabro izvedenoj akciji na Koprivnicu

📜 Pohvala Štaba II operativne zone NOV i POH borcima XXVIII divizije NOVJ, naročito borcima XXI NO brigade za hrabrost i uspjehe u borbi za oslobođenje Koprivnice

📜 Izvještaj Štaba XXI NO brigade Štabu XXVIII divizije NOVJ o uspješno izvedenoj akciji na Koprivnicu

📜 Izvještaj Štaba XXVIII divizije Štabu VI korpusa NOV i POJ i Štabu II operativne zone NOV i POH o izvedenoj akciji XXI NO brigade i drugih jedinica na grad Koprivnicu

📜 Dopis Župske redarstvene oblasti Bjelovar Župskoj redarstvenoj oblasti Varaždin o akcijama partizana oko Koprivnice i Križevaca

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone od 13 listopada 1943 god. Štabu Bjelovarskog NOP odreda da onemogući saobraćaj na prugama Kloštar - Koprivnica, Bjelovar - Kloštar i Dugo Selo - Križevci

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone od 23 studenog 1943 god. NOU brigadi Braće Radića i Kalničkom NOP odredu da ruše komunikacije i postavljaju zasjede na pravcima Varaždin - Zagreb i Varaždin - Koprivnica

📜 Pismo Štaba Druge operativne zone od 1 studenog 1943 god. načelniku Štaba zone o raspodjeli oružja jedinicama i pokretu Moslavačke NO brigade radi učešća u napadu na Koprivnicu

📜 Zapovijest Štaba Druge operativne zone od 3 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Koprivnicu

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama za napad na Koprivnicu

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije od 4 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Koprivnicu

📜 Zapovijest Štaba Druge operativne zone od 5 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za organizaciju veze u napadu na Koprivnicu

📜 Dopuna zapovijesti Štaba Druge operativne zone od 5 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Koprivnicu

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 7 studenog 1943 god. o napadu jedinica Druge operativne zone i Dvadeset osme divizije na Koprivnicu i borbama kod Kutine, Grubišnog Polja i Generalskog Stola

📜 Izvještaj Velike Župe Bilo Gora od 7 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Viroviticu i Koprivnicu

📜 Izvještaj Zapoviedništva glavnog stožera domobranstva od 8 studenog 1943 god. o naoadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu, Viroviticu i borbama kod Karlovca, Ogulina, Gosoića i Šibenika

📜 Poziv Gradskoga NOO Koprivnica građanima na zbor u oslobođenom gradu

📜 Izvještaj Zapoviedništva glavnog stožera domobranstva od 9 studenog 1943 god. o napadu iedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu, Viroviticu i borbama na Pelješcu

📜 Iz dnevnog izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o neuspjelom pokušaju Nijemaca i ustaša da prodru u Koprivnicu

📜 Naredba Štaba Druge operativne zone od 10 studenog 1943 god. o pohvali boraca i rukovodilaca Dvadeset prve NO brigade za junačko držanje i uspješno rukovođenje u borbi za oslobođenje Koprivnice

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset prve NO brigade od 10 studenog 1943 god. Štabu Dvadeset osme divizije o napadu na Koprivnicu

📜 Izvještaj Zapoviedništva glavnog stožera domobranstva od 10 studenog 1943 god. o naoadu iedinica NOV i PO Hrvatska na Koprivnicu i Viroviticu i borbama kod Grubišnog Polia, Gospića i na Pelješcu

📜 Iz dnevnog izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu i diverzijama na pruge Zagreb-Sisak i Zagreb-Karlovac

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 11 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu, Viroviticu, Lekenik i Pešćenicu i borbama u srednjoj Dalmaciji

📜 Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o neuspjelom pokušaju njemačkih jedinica da se probiju prema oslobođenoj Koprivnici

📜 Saopćenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o borbama za oslobođenje Koprivnice i pozivom na mobilizaciju ljudstva u Narodnooslobodilačku vojsku

📜 Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o neuspjelom pokušaju ustaša iz Varaždina da se probiju u Koprivnicu

📜 Izvještaj zapovjedništva Prvoga zbornog područja Izvještajnome odjelu Ministarstva oružanih snaga NDH o neuspješnom pokušaju ustaško-njemačkih snaga iz Varaždina i Bjelovara da prodru u oslobođenu Koprivnicu

📜 Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 15 studenog 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama za oslobođenje Koprivnice

📜 Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o borbama za oslobođenje Koprivnice

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset Osme divizije od 20 studenog 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o borbama za oslobođenje Koprivnice

📜 Izvještaj Dragutina Sailia, člana Centralnoga Komiteta KP Hrvatske Centralnom komitetu o političkom stanju na području kotara Sisak, Kutina, Garešnica i Čazma, izvještaju Lepe Perović o radu NOO u Zagrebu te o oslobođenju Koprivnice

📜 Pismo Olega Mandića Pavlu Gregoriću, tajniku Izvršnoga odbora ZAVNOH-a o političkoj situaciji u Podravini i Koprivnici te potrebi koordiniranja rada NOO i NOV

📜 Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o radu Komande kalničkoga i moslavačkoga područja nakon oslobođenja Koprivnice

📜 Izvještaj Rade Bulata Štabu Druge operativne zone o stanju u jedinicama koje se nalaze u Hrvatskom zagorju i oslobođenoj Koprivnici

📜 Pozdravno pismo Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske, Josipu Brozu Titu i ZAVNOH-a s prvog velikog zbora NOP-a u oslobođenoj Koprivnici

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske od 19. prosinca 1943. god. Štabu NO udarne brigade »Braća Radić« da pojača dejstvo na pruzi Carevdar–Križevci i za uništenje puta Križevci–Koprivnica

📜 Presuda vojnog suda Komande Kalničkoga područja o osudi na smrt i strijeljanje četrnaest ustaških izdajica iz Koprivnice i okolice, koji su proglašeni narodnim neprijateljima

📜 Proglas Komande mjesta Koprivnica kojim čestita i želi sretnu novu 1944. godinu građanstvu Koprivnice

📜 Izvještaj Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o odjeku odluka Drugoga zasjedanja AVNOJ-a, o kretanju neprijateljske vojske, o formiranju novih jedinica te o pripremi masovne mobilizacije u kotarima Koprivnici i Đurđevcu

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 15 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ oko Koprivnice, Pleternice, Tuževića i D. Lapca

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 16 februara 1944 god. o zauzeću Koprivnice i o borbama kod Daruvara i na Plešivici

📜 Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva o zauzeću Koprivnice

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 29 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ oko Koprivnice, Petrinje, Gračaca, Livna i o diverzijama na željezničkim prugama

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Koprivnica Okružnome komitetu KPH Bjelovar o teškoj političkoj situaciji nakon ulaska ustaša u Koprivnicu te o organizacijskom stanju.

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7 marta 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Dobro Salo i posadu na periferiji Slavonske Požege i borbama na području Varaždina, Koprivnice, Novske, Knina, Trogira i Sinja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Koprivnice, Livna i na otoku Hvaru

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Koprivnica Okružnome komitetu KPH Bjelovar o političkome i organizacijskom stanju Partije, NOO, SKOJ-a, AFŽ, o radu komisija i Agitpropu

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Koprivnica Okružnome komitetu KPH Bjelovar o nepovoljnoj političkoj situaciji, kolebanju naroda, organizacijskom stanju i radu partijske organizacije, kadrovskim promjena, te stanju u NOO, SKOJ-u i odborima AFŽ

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Koprivnica Okružnome komitetu KPH Bjelovar o pogoršanoj političkoj situaciji i slabostima komiteta u vezi s tim, o organizacijskom stanju te radu vojnopozadinskih vlasti

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 28. juna 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama kod Rasinje i diverzijama na pruzi i cesti Koprivnica - Ludbreg

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. juna 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Čazme, Koprivnice, Đakova i Jastrebačkog

📜 Koprivnica:Oglas Ratnoga suda Petog ustaškog stajaćeg zdruga o streljanju dvadesetosmorice pripadnika NOP-a kao odmazda za napad partizana na četvoricu ustaša

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Bosiljevo i o borbama kod Krapine, Ludbrega, Koprivnice, Ivanić-Grada, Đakova, Karlovca, Delnica i Metkovića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Koprivnice i Sinja, o napadima savezničkih aviona i diverzijama na komunikacijama

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Bosiljevo i Trilj i o borbama kod Koprivnice, Đakova, Jastrebarskog, Ogulina i na Biokovu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg, Novi Marof i Kuzmicu i o borbama kod Koprivnice, u Žumberku i na komunikaciji Gospić - Otočac

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25. avgusta 1944. o borbama na području Koprivnice, Pitomače, Daruvara, Ogulina, u Lici i na otocima Braču i Murteru

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. septembra 1944. o borbama kod Novog Marofa, Koprivnice i Karlovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Svetog Ivana Zelinu i Roški Slap i o borbama na području Koprivnice. Slavonske Požege i Bunića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Mošćenicu, spoljnu odbranu Petrinje, Hrvače i o borbama kod Varaždina, između Koprivnice i Virovitice, Drniša i Benkovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. oktobra 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ kod Oborova, na području Koprivnica - Pitomača - Virovitica, na liniji Sunja - Kostajnica i Sunja - Dubica i kod Benkovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Hrvače i Dicmo i o borbama na području Koprivnice, Đurđevca, Banove Jaruge i Benkovca

📜 Zapovijest Štaba 10. korpusa NOVJ od 13. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Koprivnicu

📜 Naređenje Štaba 10. korpusa NOVJ od 14. oktobra 1944. Štabu 33. divizije u vezi sa napadom na Koprivnicu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. oktobra 1944. o napadu jediniqa NOVJ na Novi Marof, Koprivnicu i Aržano, i o borbama kod Samobora u Gorskom kotaru i na komunikaciji Karin - Obrovac

📜 Izvještaj Štaba 40. divizije od 16. oktobra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o borbama za Koprivnicu

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

7. banijska divizija NOVJ Narodno oslobodilački odbori Bitka za Koprivnicu 1944. Udarna brigada Braća Radić Hrvatska brigada Matija Gubec Kalnički partizanski odred Bosiljevo ZAVNOH 28. slavonska divizija NOVJ Ogulin 5. ustaška brigada Ivanec Knin Trilj Rijeka 10. zagrebački korpus NOVJ Kutina Završne operacije u Jugoslaviji Zasede u oslobodilačkom ratu Krapina Avijacija u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito Zagreb Slavonska Požega Napad NOVJ na Viroviticu novembra 1943. Hrvatsko domobranstvo 32. zagorska divizija NOVJ Delnice Daruvar Ludbreg Diverzije u oslobodilačkom ratu Makarska Napad NOVJ na Koprivnicu 1943. Čazma Benkovac Glavni štab Hrvatske Hrvatska Kostajnica Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Jastrebarsko Đurđevac Križevci Novska 1. kozačka divizija Vermahta Varaždin Borbe u Hrvatskoj 1942. Grubišno Polje Virovitica 1. zagorska brigada Sisak Gospić Pelješac Samobor Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Sinj Napad NOVJ na Bosiljevo 1944. Borbe u Hrvatskoj 1945. Komunistička partija Hrvatske Bilogorski partizanski odred Novi Marof 18. slavonska udarna brigada Gračac Karlovac Borbe u Slavoniji 1942. Pavelićeva gardijska brigada Petrinja Varaždinske Toplice Bjelovarski partizanski odred Operacija Landsturm 6. slavonski korpus NOVJ Logor Danica 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Bjelovar 33. hrvatska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943.