Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Gospić u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 99 hronoloških zapisa, 214 dokumenata i 40 fotografija.

Događaji

⚔️ 29. 7. 1941. Ustanici iz s. Vrepca (kod Gospića) proterali iz tog sela ustašku posadu.

⚔️ 2. 8. 1941. U Jablanici (kod Mostara) ustaše formirale logor-sabiralište, gde su zatvarali Srbe, koje su zatim prisilno preseljavali u Srbiju ili internirali u koncentracioni logor u Gospiću. Krajem meseca logor je rasformiran.

⚔️ 3. 8. 1941. Ustanici iz s. Divosela (kod Gospića) napali ustašku posadu u tom selu i proterali je.

⚔️ 5. 8. 1941. Ustanici iz s. Metka i s. Ploče (kod Gospića) napali ustaške posade u tim selima i proterali ih.

⚔️ 5. 8. 1941. Posle napada ustanika na ustašku posadu u s. Divoselu (kod Gospića), dva ustaška bataljona iz Gospića i Karlobaga napali na pl. Velebitu zbeg naroda iz s. Divosela i s. Čitluka i pobili oko 560 lica (većinom žena i dece).

⚔️ 10. 8. 1941. U s. Divoselu (kod Gospića) izabran seoski NO odbor.

⚔️ 14. 8. 1941. Ustaške vlasti otpočele interniranje i prisilno iseljavanje Srba iz Mostara u koncentracioni logor u Gospiću ili, preko Višegrada, u Srbiju. Krajem meseca iseljavanje obustavljeno.

⚔️ 15. 8. 1941. U s. Metku (kod Gospića), pod rukovodstvom sekretara OK KPH za Liku, održan sastanak predstavnika ustaničkih sela iz sreza Gospić i obrazovano vojno rukovodstvo (štab) za srez Gospić.

⚔️ 18. 8. 1941. U srezu Gospić pod rukovodstvom OK KPH za Liku od svih ustaničkih jedinica obrazovan gerilski bataljon -Velebit-.

⚔️ 20. 8. 1941. Iz sabirnog logora u Gospiću upućeno vozom prema Zagrebu 2000 uhapšenih Jevreja.

⚔️ 23. 8. 1941. Kod s. Ploče (kod Gospića) Pločanski NOP odred vodio borbu protiv 700 domobrana. Poginulo 6 domobrana.

⚔️ 28. 8. 1941. U s. Smiljanu (kod Gospića) ustaše pobile i bacile u jamu 30 Srba.

⚔️ 2. 9. 1941. U selu Ljubovu (kod Gospića) ustanici napali žandarme i ubili trojicu.

⚔️ 18. 9. 1941. U s. Smiljanu (kod Gospića), pod rukovodstvom OK KPH za Liku formiran NOP odred.

⚔️ 24. 10. 1941. U s. Smiljanu (kod Gospića) jurišni NOP odred -Capajev- likvidirao 4 zloglasne ustaše i zapalio zgradu Opštine.

⚔️ 21. 11. 1941. U s. Metku (kod Gospića) četnici ubili komandanta 3. partizanskog bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- Petra Vuksana Pekišu, narodnog heroja.

⚔️ 25. 11. 1941. Italijanski vojnici upali u Divoselo (kod Gospića), gde su popalili i demolirali više kuća.

⚔️ 26. 11. 1941. Kod Bilaja (blizu Gospića) jedna desetina 1. ličkog NOP odreda -Velebit- napala italijansku patrolu i ubila 7 vojnika.

⚔️ 6. 1. 1942. Kod Pločanskog klanca (između Gospića i Udbine) delovi 1. ličkog NOP odreda -Velebit- napali iz zasede italijansku motorizovanu kolonu: zarobili 40 vojnika, zaplenili 40 pušaka, 4. p. mitraljeza, 24 pištolja, 30 bombi i oko 3000 metaka i uništili 6 kamiona.

⚔️ 23. 1. 1942. Na Ljubovu (na putu Gospić-Korenica) otpočele dvodnevne borbe između delova italijanske divizije -Re-, s jedne strane, i 2. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- i jedne čete bataljona -Ognjen Prica-, s druge strane. Neprijatelj nije uspeo da se iz Gospića probije u Korenicu, a pretrpeo je sledeće gubitke: 37 mrtvih, 64 ranjena, 278 smrznutih i 43 zarobljena vojnika; zaplenjeno: 4 topa sa 450 granata, 2 tenka, 4 minobacača sa 300 mina, 5 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 63 puške i oko 10.000 metaka.

⚔️ 29. 1. 1942. Partizani 1. ličkog NOP odreda -Velebit- napali italijansku posadu u s. Raduču (kod Gospića). Napad nije uspeo, pošto su četnici pravovremeno obavestili italijansku posadu.

⚔️ 6. 2. 1942. Druga četa bataljona -Ognjen Prica-, 5. četa 2. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- i Lapačka četa zauzele s. Čanak (kod Gospića), iz koga su se ustaše i žandarmi izvukli u pravcu s. Jurković-Dola.

⚔️ 15. 3. 1942. Kod Ljubova italijanske posade iz Gospića i Široke Kule napale delove Grupe NOP odreda za Liku. Posle žestoke borbe italijanske snage su pred veče prisiljene na povlačenje u polazne garnizone.

⚔️ 23. 3. 1942. U rejonu Pločanskog klanca i s. Srba otpočeo šestodnevni napad italijanskih snaga iz sela Raduča, Metka i Počitelja (blizu Gospića) i s. Zrmanje i s. V. Popine (blizu Gračaca) na jedinice Grupe NOP odreda za Liku. Do 28. marta italijanske jedinice su zauzele s. Ploče, Udbinu, s. Srb i Korenicu.

⚔️ 12. 4. 1942. U s. Mogoriću (kod Gospića) jake italijanske snage napale 1. lički NOP odred -Velebit-. U borbi, koja je vođena celog dana, neprijatelj je imao oko 100 mrtvih. Gubici partizana: 7 mrtvih i 3 ranjena; poginuo je i Stevan Lola Korica, narodni heroj.

⚔️ 11. 5. 1942. U s. Brušanima (kod Gospića) delovi bataljona -Petar Vuksan- razoružali žandarme.

⚔️ 13. 5. 1942. Između s. Metka I s. Raduča (kod Gospića) 2. četa 1. bataljona 1. NOP odreda -Velebit- Grupe NOP odreda za Liku napala italijanske vojnike i nanela im gubitke od 30 mrtvih.

⚔️ 27. 5. 1942. Između Metka i Gospića jedinice 2. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- porušile prugu u dužini od 300 m.

⚔️ 3. 6. 1942. Kod s. Ostrovice i s. Ćukovca (blizu Gospića) 2. bataljon 1. ličkog NOP odreda -Velebit- odbio napad ustaša i domobrana i naneo im gubitke od 6 mrtvih, više ranjenih i 3 zarobljena.

⚔️ 5. 6. 1942. Jedinice 1. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- porušile železničku prugu Gospić-Lovinac u dužini od 260 m.

⚔️ 10. 6. 1942. Delovi, 1. ličkog NOP odreda -Velebit- porušili železničku prugu Gospić-Lovinac u dužini od 900 m.

⚔️ 21. 6. 1942. Prvi bataljon 1. NOP odreda -Velebit- i delovi 3. bataljona 2. odreda Grupe NOP odreda za Liku napali ustaško i domobransko uporište u s. Širokoj Kuli (kod Gospića), ali ga nisu zauzeli zbog dolaska neprijateljskog pojačanja od Perušića. Neprijatelj je imao 45 mrtvih, a partizani 9 mrtvih i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 22. 6. 1942. Jedinice bataljona -Petar Vuksan- i delovi 2. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- zauzeli domobranska uporišta u s. Ličkom Novom i s. Žabici (kod Gospića). Zaplenjeno je: 15 pušaka, 1 mitraljez, 7 sanduka municije i druge ratne opreme. Neprijatelj je imao 6 mrtvih i 4 ranjena domobrana, a naše jedinice 1 mrtvog i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 0. 7. 1942. Italijanske snage, ustaše i domobrani iz Gospića odbacili jedinice 1. ličkog NOP odreda -Velebit- iz rejona s. Široke Kule, s. Ćukovca i s. Ostrovice, ali su kod s. Barlete odbijeni. U toku borbi neprijatelj je zapalio sela Ostrovicu i Ćukovac.

⚔️ 6. 7. 1942. Iz Gospića otpočeo dvodnevni napad ustaša i domobrana na delove 1. ličkog NOP odreda -Velebit- u rejonu Široke Kule i Ostrovice. Naše jedinice su odbile sve napade neprijatelja i prinudile ga na povlačenje u polazni garnizon.

⚔️ 7. 7. 1942. Treća omladinska četa 2. bataljona 1. NOP odreda -Velebit- Grupe NOP odreda za Liku oborila neprijateljski avion u rejonu Gospića.

⚔️ 14. 7. 1942. Otpočeo trinaestodnevni napad delova Grupe NOP odreda za Liku na neprijateljska uporišta u zapadnoj Lici. U borbama do 26. jula partizanske jedinice su zauzele sela Brušane, Debelo Brdo, Podoštre, Podum, Baške, Oštarije, Kolakovicu, Smiljan, Bogdanić, D. Pazarište, Bužim, Rastoku, Kalinovaču, Popovaču, Sv. Ivan i Bačinac i prinudile italijanske snage, ustaše, domobrane i četnike na povlačenje u Karlobag, Gospić i Otočac, nanevši im velike gubitke. Pored toga, one su porušile puteve, vodovode i mostove na tom području, u svim selima održale zborove, formirale seoske NO odbore, odbore AFŽ-a i omladine.

⚔️ 14. 7. 1942. Kod s. Podoštra (blizu Gospića), u borbi protiv ustaša, poginuo član Sreskog komiteta KPH za Gospić i politički komesar 1. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- Mirko Štulić, narodni heroj.

⚔️ 2. 8. 1942. U s. Divoselu (kod Gospića) ustaše, domobrani i četnici napali 2. bataljon i Omladinsku četu 1. ličkog NOP odreda -Velebit-. Borbe su vođene do 6. avgusta, kada su naše jedinice uspele da odbace neprijatelja prema Gospiću. Neprijatelj je popalio skoro sve zaseoke oko s. Divosela.

⚔️ 23. 8. 1942. Kod s. Divosela (blizu Gospića) delovi 1. ličkog NOP odreda -Velebit-, posle duže borbe, odbili napad italijanskih delova iz Gospića i naneli im velike gubitke.

⚔️ 30. 8. 1942. Na položajima od Široke Kule do Vrepca italijanske snage, domobrani, ustaše i četnici iz Gospića napali delove Grupe NOP odreda za Liku. Posle žestokih borbi neprijatelj je u toku dana odbijen u polazni garnizon, ali je on uspeo da popali sela Ostrovicu i Ćukovac i opljačka letinu.

⚔️ 1. 9. 1942. Jake italijanske, domobranske i ustaške snage iz Gospića otpočele dvodnevni napad na delove 1. ličkog NOP odreda -Velebit- kod s. Divosela, s. Čitluka i s. Počitelja i prinudile ih na povlačenje. Neprijatelj je spalio Divoselo i Čitluk.

⚔️ 1. 9. 1942. Delovi 2. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- zauzeli ustaško uporište u s. Lipe (blizu Gospića).

⚔️ 9. 9. 1942. U s. Mogoriću (kod Gospića), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od bataljona -Velebit- i -Mirko Štulić- 1. ličkog NOP odreda, bataljona -Bićo Kesić- 3. ličkog NOP odreda i bataljona -Krbava- 2. ličkog NOP odreda formirana 9. hrvatska NO brigada, a odredi rasformirani.

⚔️ 27. 9. 1942. Jedinice 9. hrvatske NO brigade, posle dvodnevnih borbi, zarobile posadu (101 četnika) u s. Raduču (kod Gospića), porušile železničku prugu u dužini od 6 km i zaplenile 90 pušaka, 1 mitraljez i oko 7600 metaka.

⚔️ 28. 9. 1942. Između s. Janjča i Studenaca (na putu Gospić-Otočac) delovi 2. hrvatske NOU brigade napali italijansku kolonu, naneli joj velike gubitke, zapalili joj 3 kamiona i prinudili je da se povuče u pravcu Perušića.

⚔️ 1. 10. 1942. Otpočeo dvodnevni napad 1. i 2. hrvatske NOU brigade na ustaške posade u selima Klancu, Kaluđerovcu, Podastraniji i Aleksinici (kod Gospića). Mesta su zauzeta, ali je neprijatelj uspeo da glavne srnage izvuče, uz gubitke od 33 poginula. Brigade su imale 3 mrtva i 14 ranjenih.

⚔️ 3. 10. 1942. Jedinice 9. hrvatske NO brigade likvidirale ustaško i italijansko uporište u s. Ribniku (kod Gospića). Ubijeno je oko 70 ustaša i italijanskih vojnika i više ih je ranjeno. Zaplenjeno je 38 pušaka, 1 p. mitraljez, 1 minobacač i oko 6000 metaka.

⚔️ 6. 10. 1942. Jedinice 9. hrvatske NO brigade zauzele ustaška uporišta u s. Ličkom Novom i s. Brušanima (kod Gospića).

⚔️ 8. 10. 1942. Italijanske snage, ustaše i četnici iz s. Metka i s. Re.duča napali na položaje 9. hrvatske NO brigade kod s. Papuče i s. Kruškovca (kod Gospića). Neprijatelj je pretrpeo osetne gubitke.

⚔️ 10. 10. 1942. Između ž. stanica Rađuč i Lovinac (kod Gospića) 3. bataljon 9. hrvatske NO brigade porušio železničku prugu u dužini od 2,5 km, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 3 dana.

⚔️ 12. 10. 1942. Kod Visuća i Mekinjara Udbinska i Gospićka omladinska partizanska četa posle šestočasovne borbe odbile napad ustaša iz Udbine, ne dozvolivši paljenje i pljačkanje tih sela.

⚔️ 12. 10. 1942. Italijanske snage iz Široke Kule (kod Gospića) otpočele dvodnevni napad na jedinice Koreničkog područnog partizanskog bataljona kod Karaule, s. Klenovca i Čubrića jezera (kod Gospića) i potisnule ih prema s. Ljubovu.

⚔️ 13. 10. 1942. Između s. Metka i s. Ribnika (kod Gospića) 4. bataljon 9. hrvatske NO brigade porušio železničku prugu u dužini od 2 km, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 3 dana.

⚔️ 22. 10. 1942. Deveta hrvatska NO brigada porušila železničku prugu Gospić-Raduč i tt veze u dužini od 5 km.

⚔️ 11. 11. 1942. Kod Štikada (na pruzi Gračac-Gospić) 2. četa 2. bataljona Ličkog NOP odreda miniranjem srušila neprijateljski transportni voz. Uništeno je 8 vagona. Saobraćaj je bio prekinut 6 dana.

⚔️ 24. 11. 1942. Kod s. Počitelja (blizu Gospića) delovi 1. bataljona Ličkog NOP odreda odbili napad četničkih snaga iz s. Metka i prinudili ih na povlačenje u polazni garnizon, U toku borbe neprijatelj je imao 3 mrtva i 10 ranjenih, a. partizani 2 ranjena borca.

⚔️ 8. 12. 1942. Između ž. st. Medak i Raduč (na pruzi Gospić-Gračac) delovi 1, bataljona Ličkog NOP odreda porušili prugu, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 40 časova.

⚔️ 25. 12. 1942. Jedinice 6. divizije NOVJ otpočele šestodnevni napad na ustaše, domobrane i italijanske posade u selima Raduču, Metku i Lovincu (kod Gospića), ali nisu uspele da zauzmu ta sela zbog dolaska jakih neprijateljskih snaga iz Gospića. Neprijatelju je izbačeno iz stroja oko 650 vojnika, podoficira i oficira. Zaplenjeno je 160 pušaka, 3. p. mitraljeza, 4 mitraljeza, oko 40.000 metaka, 3 minobacača sa 253 mine, 75 bombi, 81 granata, 300 ćebadi i druga oprema. Zarobljeno je 80 neprijateljskih vojnika, uništena su 2 tenka i oboren je 1 avion.

⚔️ 9. 1. 1943. U Zagrebu nemački vrhovni komandant Jugoistoka i komandant italijanske 2. armije održali sastanak na kome su utvrdili detalje prve faze tzv. četvrte neprijateljske ofanzive (-Vajs-1-), kojom je bilo predviđeno uništenje snaga NOV i POj na prostoriji omeđenoj linijom Karlovac, Ogulin, Gospić, Knin, Ključ, San. Most, Kostajnica i Glina, s tim da se odvođenjem muškog stanovništva (od 15 godina naviše) u koncentracione logore i na prinudan rad u Nemačku stvore uslovi za uspostavljanje i konsoliđovanje ustaške vlasti. Predviđeno je da u operaciji učestvuju: nemačke divizije 714, 717, 718, 369, 7. SS -Princ Eugen- i, delom, 187. rezervna, italijanska divizija -Lombardija-, -Re- i -Sasari-, tri domobranske brigade, ustaške i četničke snage i oko 12 eskadrila aviona.

⚔️ 24. 1. 1943. Jedinice Ličkog NOP odreda porušile prugu Gospić-Gračac (između s. Metka i s. Ribnika) i uništile italijanski voz (4 vagona).

⚔️ 1. 3. 1943. U rejonu s. Vrepca i s. Mogorića (kod Gospića) otpočeo napad delova italijanske divizije -Re- i ustaša na 1. udarnu i 9. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ. U dvodnevnim borbama neprijatelj je imao 24 mrtva, 108 ranjenih i 26 nestalih, a brigade 6. divizije 6 mrtvih, 20 ranjenih i 1 nestalog.

⚔️ 26. 3. 1943. U s. Brušanima (kod Gospića) 9. udarna brigada 6, divizije NOVJ napala ustaško-domobransku posadu i zarobila 23 domobrana i ustaše, uz sopstvene gubitke od 5 mrtvih, 7 ranjenih i 2 nestala. Zaplenjena su 2 skladišta sa većom količinom oružja i municije.

⚔️ 31. 3. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, umesto jedne, formirane dve komande Ličkog vojnog područja. Komanda Prvog ličkog vojnog područja obuhvatala je srezove Korenicu, Udbinu, Gospić, Perušić i Otočac a Komanda Drugog ličkog područja srezove D. Lapac i Gračac.

⚔️ 1. 4. 1943. Na komunikaciji Gospić-Ogulin jedinice 6. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske i 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ zauzele: ž. st. i s. Sinac, ž. st. Ramijane, ž. st. i s. Lešće i ž. st. Janjče. Poginulo je 10, ranjeno 15, a zarobljeno 643 domobrana i žandarma i 16 oficira. Gubici brigada NOVJ: 5 mrtvih i 12 ranjenih.

⚔️ 7. 4. 1943. Druga udarna brigada 6. divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na domobransko-ustašku posadu u s. Širokoj Kuli (kod Gospića) i pretrpela gubitke od 5 mrtvih i 17 ranjenih.

⚔️ 17. 4. 1943. Na putu s. Brušani - s. Baške Oštarije (kod Gospića) jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ uništile dva domobranska kamiona. Poginulo 8, a ranjeno 9 domobrana.

⚔️ 20. 4. 1943. Ustaško uporište u s. Širokoj Kuli (kod Gospića) posle dvodnevnih borbi zauzele jedinice 2. udarne i 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ. Ustaški gubici: 19 mrtvih, 62 ranjena i 3 zarobljena, a gubici jedinica 6. divizije: 14. mrtvih i 56 ranjenih.

⚔️ 23. 4. 1943. Sela Bilaj i Medak (kod Gospića) zauzele 2. udarna i 9. udarna brigada 6. divizije NOVJ. Poginulo je 13, ranjeno 9 ustaša i domobrana, a zarobljeno 167 domobrana, 62 ustaše i 50 četnika, dok su jedinice NOVJ imale 1 mrtvog i 10 ranjenih.

⚔️ 29. 4. 1943. Posle dvodnevnih borbi jedinice 6. divizije NOVJ zauzele s. Klanac, s. Brušane i s. Baške Oštarije (kod Gospića). Poginulo je 174, ranjeno 116 i zarobljeno 202 ustaše i domobrana i 7 oficira iz domobranskog 2, lovačkog i 34. ustaškog bataljona. Gubici 6. divizije: 14 mrtvih, 40 ranjenih i 2 nestala.

⚔️ 2. 5. 1943. Jedinice 6. divizije NOVJ sa 4 udarnom i 15. udarnom brigadom 8. divizije NOVJ napale Gospić poslednje neprijateljsko uporište u Lici, koje su branile ustaško-domobranske snage, jačine 5000 vojnika. Zbog velikih gubitaka (243 mrtva i ranjena) jedinice NOVJ su, posle danonoćne borbe, obustavile napad.

⚔️ 4. 6. 1943. U s. Brušanima (kod Gospića) 3. udarna brigada 6. divizije NOVJ napala ustaško-domobransku posadu, ali nije uspela da zauzme selo. Poginulo je 6 i ranjeno 16 neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 35 mrtvih i 42 ranjena.

⚔️ 25. 6. 1943. Delovi 4. ustaške brigade iz Gospića, podržani italijanskom avijacijom, napali 3. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ i posle teške borbe zauzeli s. Lički Osik i s. Budak. Ustaše su imale 21 mrtvog, 42 ranjena i 8 nestalih, a 3. brigada 13 mrtvih i 26 ranjenih.

⚔️ 28. 6. 1943. U rejonu s. Smiljana, s. Otesa i s. Klanca (kod Gospića) 1. udarna i 3. udarna brigada 6. divizije NOVJ napale delove 4. ustaške brigade, ali su se posle jednodnevne borbe morale povući pod pritiskom jačih snaga iz Gospića. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i 29 ranjenih, a jedinice 6. divizije 18 mrtvih i 49 ranjenih.

⚔️ 4. 8. 1943. Kod s. Budaka i Perušića bataljon 4. ustaške brigade iz Gospića napao 1. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ. Borba je vođena do kasno uveče, kada su se ustaše povukle u Gospić uz gubitke od 1 mrtvog i 2 ranjena. Brigada je imala 5 mrtvih i 8 ranjenih.

⚔️ 18. 8. 1943. U rejonu s. Ličkog Osika i Perušića otpočeo napad 4. ustaške brigade iz Gospića na položaje 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ. Borbe su vođene do 22. avgusta, kada je 1. brigada odbačena iz pomenutih mesta uz gubitke od 9 mrtvih i 42 ranjena.

⚔️ 29. 8. 1943. U rejonu s. Ličkog Osika i s. Perušića 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ napala delove 4. ustaške brigade. Angažujući jače snage iz Gospića, ustaše su posle dvodnevne borbe održale svoje položaje i nanele 2. brigadi gubitke od 5 mrtvih i 14 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 10 mrtvih i 17 ranjenih.

⚔️ 13. 9. 1943. U nezaštićeni Otočac iznenada upale ustaše iz Gospića i na zverski način poklale 27 ljudi, među kojima i 9 ranjenika u partizanskoj bolnici.

⚔️ 2. 10. 1943. U s. Staništu i s. Cesarici (kod Karlobaga) oko 240 ustaša iz Gospića napalo delove 2. brigade 13. divizije NOVJ, ali su posle dvočasovne borbe odbijeni. Neprijatelj je imao 15 mrtvih i više ranjenih, dok je 2. brigada imala 11 mrtvih, 14 ranjenih i 14 zarobljenih.

⚔️ 3. 10. 1943. U rejonu Perušić-Gospić-Karlobag jedinice 6. i 13. divizije NOVJ otpočele napad na delove domobranskog 12. i 15. puka i 4. ustaške brigade. Pošto je već prvog dana uništila 19. ustaški bataljon i zauzela Karlobag, 13. divizija NOVJ je sadejstvovala 6. diviziji, koja je do 7. oktobra zauzela sva neprijateljska uporišta oko Gospića i blokirala grad. Izbačeno je iz stroja 1280 neprijateljskih vojnika i oficira, dok su jedinice 6. i 13. divizije NOVJ imale 9 mrtvih i 57 ranjenih.

⚔️ 8. 10. 1943. U s. Mariji Bistrici (kod Zagreba) Zagrebački NOP odred razoružao 20 domobrana 9. oktobar Kod s. Budaka 3. bataljon 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ sačekao u zasedi kolonu od 5 tenkova i 3 oklopna automobila iz nemačke 114. lovačke divizije, koja se iz Gospića kretala prema s. Ličkom Osiku. Posle kraće borbe neprijatelj je odbijen uz gubitke od 15 mrtvih i ranjenih i 3 oštećena tenka. Bataljon je imao 1 ranjenog.

⚔️ 2. 11. 1943. Kod Visokog brda (na putu Gospić-Gračac) 2. udarna brigada 6. divizije NOVJ napala iz zasede neprijateljsku auto-kolonu. Poginula su 64 nemačka vojnika, a ranjeno je 15 nemačkih vojnika, 1 ustaša i 1 domobran. Uništen je 1 i oštećeno 20 kamiona. Brigada je imala 1 mrtvog i 9 ranjenih.

⚔️ 14. 12. 1943. Kod s. Papuče (blizu Gospića) delovi 4. ustaške brigade iz s. Metka napali 2. brigadu 13. divizije NOVJ. Posle desetočasovne borbe ustaše su se povukle u polazni rejon, nanevši 2. brigadi gubitke od 6 mrtvih, 7 ranjenih i 20 zarobljenih.

⚔️ 19. 12. 1943. U blizini s. Počitelja (kod Gospića) delovi 4. ustaške brigade podržani artiljerijom, iznenada napali 2. brigadu 13. divizije NOVJ. Posle višećasovne borbe ustaše su se povukle u Gospić uz gubitke od 2 mrtva i 1 ranjenog, dok je 2. brigada imala 5 mrtvih, 7 ranjenih i 25 nestalih.

⚔️ 22. 12. 1943. U rejonu s. Počitelja (kod Gospića) delovi 4. ustaške brigade iz Gospića napali 2. brigadu 13. divizije NOVJ i naneli joj gubitke od 10 mrtvih, 8 ranjenih i 7 zarobljenih. Ustaše su imale 3 ranjena.

⚔️ 31. 1. 1944. Jedinice 1. i 2. brigade 35. divizije NOVJ napale 34. ustaški bataljon koji je branio s. Lički Osik i s. Perušić. Posle višečasovne borbe neprijatelju su upućena pojačanja (31. ustaški bataljon iz Metka i delovi domobranskog 15. pešadijskog puka iz Gospića), pa je napad obustavljen. Gubici 35. divizije: 14 mrtvih, 19 ranjenih i 12 zarobljenih, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni.

⚔️ 8. 2. 1944. Iz Otočca, s. Perušića i Gospića ustaški 19, 32. i 34. bataljon izvršili napad na jedinice 1. i 2. brigade 35. divizije NOVJ u s. Ramljanima, s. Širokoj Kuli i kod s. Gostovače. Neprijatelj je potisnuo jedinice 35. divizije, ali se nakon tročasovne borbe povukao u s. Perušić i s. Lički Osik. Gubici neprijatelja: 2 mrtva i 7 ranjenih, a 35. divizije: 8 mrtvih, 6 ranjenih i 1 zarobljen borac.

⚔️ 29. 2. 1944. U Gospiću ustaše obesile 24 zarobljena partizana.

⚔️ 7. 5. 1944. Devet bataljona iz nemačke 392. i 373. legionarske divizije i 4. ustaške brigade, nemački 1. puk -Brandenburg-, 92. motorizovani puk i četnički Medački odred otpočeli operaciju (-Morgenstern-) protiv delova 4. i 11. korpusa NOVJ u cilju njihovog uništenja i posedanja slobodne teritorije Like. Koncentričnim napadom iz Gospića, Perušića, s. Lešća, s. Vrhovina, Bihaća, Lapca i Gračaca ka Krbavskom polju, neprijatelj je privremeno ovladao gotovo čitavom slobodnom teritorijom i opustošio je. Pronašao je skoro sva skladišta hrane, municije i opreme i opljačkao ih. Jedinice 4. i 11. korpusa, vešto manevrišući, izbegle su teže udare. Neprijateljske snage su se 20. maja povukle radi učešća u drvarskoj operaciji, a jedinice 11. korpusa NOVJ ponovo su posele Krbavsko polje i Korenicu (sada: Titova Korenica).

⚔️ 9. 7. 1944. U rejonu s. Ribnik - s. Budak - s. Široka Kula - Perušić 35. divizija NOVJ, uz podršku savezničke avijacije, napala na 4. ustašku brigadu i delove domobranske 3. posadne brigade, te ih odbacila zapadno od komunikacije Otočac-Gospić i zauzela pomenuta mesta.

⚔️ 10. 7. 1944. S linije Perušić-Gospić tri bataljona nemačke 392. legionarske divizije i pet bataljona 4. ustaške brigade napali na 35. diviziju NOVJ koja je u tom rejonu branila slobodnu teritoriju Like. Do 14. jula neprijatelj je potisnuo 35. diviziju i izbio na severnu i zapadnu ivicu Krbavskog polja, ali je toga dana protivnapadom prinuđen na povlačenje u polazne rejone.

⚔️ 5. 9. 1944. U rejonu s. Bunić - s. Ljubovo (kod Gospića) tri ustaška i jedan legionarski bataljon iz s. Široke Kule i s. Perušića napali 3. brigadu 35. divizije NOVJ. Borbe su vođene do 7. septembra, kada se neprijatelj povukao u polazne rejone.

⚔️ 15. 9. 1944. Treća brigada 35. divizije NOVJ napala delove 31. ustaškog bataljona i zauzela s. Kosinj (kod Gospića).

⚔️ 21. 9. 1944. Jedinice 35. divizije NOVJ zauzele s. Janču, s. Široku Kulu, s. Lički Osik i s. Perušić, koje su branila četiri bataljona 4 ustaške brigade. Ali je neprijatelj, sa pristiglim pojačanjima iz Otočca i Gospića, izvršio protivnapad i primorao jedinice 35. divizije na povlačenje ka Krbavskom polju.

⚔️ 4. 10. 1944. Treća udarna brigada 35. divizije NOVJ napala 31. ustaški bataljon i zauzela s. Široku Kulu (kod Gospića).

⚔️ 14. 10. 1944. U s. Širokoj Kuli (kod Gospića) 3. udarna brigada 35. divizije NOVJ razbila delove 31. i 34. ustaškog bataljona. Istog dana 800 ustaša 1. jurišnog bataljona 4. ustaške brigade probile su se iz s. Ličkog Osika u s. Široku Kulu, odbacivši 3. udarnu brigadu.

⚔️ 17. 12. 1944. Dve brigade 13. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na dva ustaška bataljona i dolove 847, puka nemačke 392. legionarske divizije u s. Bilaju (kod Gospića).

⚔️ 1. 1. 1945. Kod s. Metka neprijateljska kolona (jačine oko 300 ustaša i nemačkih vojnika) iz Gospića napala 3. brigadu 13. udarne divizije NOVJ, ali je posle dvočasovne borbe odbačena u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 6 mrtvih i 4 ranjena, a 3. brigada 5 ranjenih.

⚔️ 4. 4. 1945. Jedinice 4. armije JA počele operacije za konačno oslobođenje zapadne Like i Hrvatskog primorja. Toga dana one su razbile nemačku 392. legionarsku i ustaško-domobransku 11. pešadijsku diviziju i oslobodile Gospić, Perušić, s. Lički Osik, s. Baške Oštarije i Karlobag.

Dokumenti

📜 Izveštaj zapovjednika Oružničkog krila Gospić od 9. maja 1941. o situaciji na svojoj teritoriji sa podacima o zlodelima ustaša kod Veselinovićevih stanova i o odnosu sa italijanskim vlastima

📜 Odredba ministra pravosuđa od 27. maja 1941. o proglašenju Prijekog suda za područje sudbenog stola u Gospiću

📜 Izveštaj Krilnog oružničkog zapovjedništva Gospić od 12. jula 1941. zapovjedniku 1. hrvatske oružničke pukovnije o klanju, ubijanju, paljenju i pljački srpskog življa u selu Bubanj

📜 Okružnica Ravnateljstva ustaškog redarstva od 23. jula 1941. za pritvaranje i otpremanje u koncentracioni logor Gospić Srba i Jevreja-komunista sa teritorije Nezavisne Države Hrvatske

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Garešnica Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o upućivanju 15 Srba s područja kotara u logor Gospić

📜 Izvještaj zapovjednika Oružničkog krila u Gospiću od 27 srpnja 1941 god. o napadu partizana na žandarmerijsku stanicu manastir Rmanj

📜 Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva u Gospiću od 29 srpnja 1941 god. o napadu ustanika na željezničku stanicu Zrmanja

📜 Izvještaj zapovjedništva Prve hrvatske oružničke pukovnije od 30 srpnja 1941 god. o prekidu željezničke pruge Gospić - Knin i napadu ustanika na ustaški automobil

📜 Naređenje Ravnateljstva za javni red i sigurnost od 30. jula 1941. svim velikim župama i redarstvenim ravnateljstvima da se svi Srbi i Jevreji zatvore, stave pod prijeki sud i otpreme u sabirni logor u Gospiću

📜 Izvještaj željezničke stanice Gospić od 31 srpnja 1941 god. o diverziji ustanika na pruzi Zagreb - Gospić

📜 Okružnica velike župe Vrhbosna od 31. jula 1941. Kotarskoj oblasti Sarajevo o pritvaranju Srba i Jevreja i otpremanju u koncentracioni logor Gospić i daljem držanju komunista u zatvoru

📜 Naređenje ustaškog povjerenika za Bosnu i Hercegovinu od 1. avgusta 1941. Kotarskom poglavarstvu Sarajevo za hapšenje svih Srba i Židova i otpremanje u logor Gospić

📜 Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 5. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji na području Knin—Gračac—Gospić i o akciji u Zagrebu

📜 Depeša velike župe Dubrava od 5. avgusta 1941. posebnom opunomoćeniku poglavnika podmaršalu Lakši o hapšenju pravoslavaca pretežno žena i dece, i upućivanju u logor Gospić

📜 Izvještaj o dejstvima Zdruga generala Lukića od 6. avgusta 1941. na sektoru Gospić - Gračac

📜 Izveštaj Komande 23. artiljerijskog puka RE od 9. avgusta 1941. komandantu divizije RE o situaciji u Gospiću sa podacima o stanju srpskog življa i zločinima ustaša

📜 Izveštaj komandanta 23. artiljerijskog puka od 9. avgusta 1941. komandantu pešadijske divizije „Re o situaciji u Gospiću

📜 Izveštaj Zapovjedništva 1. hrvatske oružničke pukovnije od 12. avgusta 1941. ravnateljstvu za javni red i sigurnost o prilikama na području krila Gospić i zločinima ustaša u selu Vrebac nad preko tri stotine osoba pravoslavne vere

📜 Izveštaj Krilnog oružničkog zapovjedništva Gospić od 13. avgusta 1941. Zapovjedništvu 1. hrvatske oružničke pukovnije o situaciji na području krila sa podacima o ustaškim zločinima

📜 Izveštaj Krilnog oružničkog zapovjedništva Gospić od 16. avgusta 1941. Zapovjedništvu 1. hrvatske oružničke pukovnije o prilikama na području krila sa podacima o ubijanju, paljenju i pljački srpskog življa od strane ustaša

📜 Izveštaj Kotarske oblasti Ljubinje od 19. avgusta 1941. Državnom tužiteljstvu Trebinje 0 postupku sa imovinom 145 lica pravoslavne vere, koja su odvedena u logor Gospić

📜 Izveštaj Kotarske oblasti u Konjicu od 22. avgusta 1941. velikoj župi Hum o otpremljenim Srbima u logor Gospić

📜 Izveštaj Kotarske oblasti Visoko od 26. avgusta 1941. velikoj župi Lašva i Glaž o hapšenju i otpremanju 57 Jevreja i Srba u logor Gospić

📜 Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva u Gospiću od 27 kolovoza 1941 god. o borbama protiv partizana u okolini Brinja

📜 Izveštaj Komande 2. pešadijskog puka od 1. septembra 1941. komandantu divizije „Re o situaciji na sektoru Gospić

📜 Izveštaj 1. hrvatske oružničke pukovnije od 2. septembra 1941. Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu o vojnim akcijama na području krila Gospić sa podacima o ubijanju i bacanju u jamu pravoslavnog življa u zaseoku Rašin Ponor

📜 Izvještaj Krilnog zapovjedništva u Gospiću od 3 rujna 1941 god. o akcijama partizana i odnosima između talijanskih i hrvatskih vojnih vlasti u Lici

📜 Izveštaj Zapovjedništva Oružničkog krila Gospić od 3. septembra 1941. grupi generala Lukića kod italijanske 2. armije o vojnim akcijama na svojoj teritoriji i razgovoru sa italijanskim pukovnikom Sodduom koji smatra da su oružane akcije pravoslavnog življa posledica i osvete za 80.000 ubijenih Srba u Lici, odnosno 300.000 na teritoriji NDH

📜 Izvještaj Ravnateljstva za javni red i sigurnost Velike župe Gospić od 6 rujna 1941 god. o širenju ustanka u Lici

📜 Izveštaj Zapovjedništva Oružničkog krila Gospić od 7. septembra 1941. grupi generala Lukića kod 2. italijanske armije o situaciji na svome području i istrazi italijanskih karabinjera o ustaškim zločinima u postaji Otočac maja 1941.

📜 Izvještaj Krilnog zapovjedništva Gospić od 10 rujna 1941 god. o akcijama partizana u Sjevernoj Lici

📜 Izveštaj Zapovjedništva Oružničkog krila Gospić od 14. septembra 1941. grupi generala Lukića kod italijanske 2. armije o situaciji na svome području sa podacima o zločinima ustaša u selu Smiljan

📜 Izveštaj Zapovjedništva Oružničkog krila Gospić od 18. septembra 1941. grupi generala Lukića kod talijanske 2. armije o vojnim aktivnostima na svome području i pronađenoj jami sa leševima na otoku Pagu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Oružničkog krila Gospić od 30. septembra 1941. Općem upravnom povjereništvu kod talijanske 2. armije o događajima u Vrhovinama

📜 Izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 30. septembra 1941. Komandi 2. armije o pojačanoj komunističkoj propagandi među italijanskim vojnicima u Gospiću

📜 Izvještaj generala Lukića od 2 listopada 1941 o akcijama partizana protiv Talijana na prostoriji Ogulin - Gospić

📜 Izvještaj zapovjedništva Oružničkog krila u Gospiću od 14 listopada 1941 god. o napadu partizana na selo Glinicu

📜 Izvještaj zapovjedništva Oružničkog krila u Gospiću od 15 listopada1941 god. o napadu partizana na Dabar

📜 Izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 18. novembra 1941. Komandi 2. armije o situaciji i operacijama protiv partizanskih jedinica u zonama JasenakDrežnica, Gospić, Brinje i Hreljin

📜 Izvod iz izvještaja Zapovjedništva Oružničkog krila Gospić od 25. novembra 1941. Zapovjedništvu Oružničkog krila Bihać o borbama s partizanima u Lici

📜 Izvještaj Oružničke postaje Dabar od 6. decembra 1941. Krilnom oružničkom zapovjedništvu Gospić o paljenju i teroru u selima Živica, Petrinić Polje i Glibodol od strane talijanske divizije Re

📜 Izvještaj velikog župana Velike župe Gacka i Lika od 13. decembra 1941. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o akcijama partizana na sektoru Gospića

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila u Gospiću od 9 siječnja 1942 god. o akcijama partizana u Koreničkom kotaru koncem prosinca 1941 godine

📜 Uputstva Glavne direkcije transporta Glavnog generalštaba kraljevske vojske od 9 svibnja 1942 god. o zaštiti pruge Split - Gospić - Ogulin - Rijeka

📜 Uputstva Glavne direkcije transporta Glavnog generalštaba Kraljevske vojske 9. svibnja 1942. o zaštiti pruge Split—Gospić—Ogulin—Rijeka

📜 Izvještaj Druge oružničke pukovnije od 22 svibnja 1942 god. o akcijama partizana u Gospićkom kotaru

📜 Izvještaj zapovjedništva Druge oružničke pukovnije u Gospiću od 2 lipnja 1942 god. o borbama protiv partizana u Lici, Gorskom Kotaru i Kninskoj Krajini u drugoj polovini svibnja

📜 Izvještaj zapovjedništva oružničkog krila Gospić od 11 lipnja 1942 god. o saradnji četnika sa Talijanima i domobranima i borbi četnika protiv partizana

📜 Izvještaj zapovjedništva Druge oružničke pukovnije u Gospiću od 15 lipnja 1942 god. o napadima partizana

📜 Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 1 srpnja 1942 god. o napadu na prugu Gospić - Ogulin kod Plaškog

📜 Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 13 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o osiguranju Ljubova i o koncentraciji Talijana u Gospiću i Gračacu

📜 Dopuna izvještaja štaba Prvog ličkog NOP odreda od 13 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o diverziji u Stikadi, na željezničkoj pruzi Gračac - Gospić

📜 Naređenje Glavnog stana poglavnika od 13. decembra 1942. zapovjedniku sektora Gospić za povlačenje ustaških jedinica iz Udbine

📜 Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 5 prosinca 1942 god. o diverziji na pruzi Gračac - Gospić i o borbama na Žumberku

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 16. januara 1943. Vrhovnoj komandi o borbama u zonama Trebnje, Saborski, Vojnovac i Gospić

📜 Izveštaj zamenika velikog župana iz Gospića od 1. januara 1943. predsedniku vlade o sporazumu između četnika i vojnih predstavnika NDH o saradnji u borbama protiv snaga NOVJ

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 3. januara 1943. Vrhovnoj komandi o rušenju pruge Novo Mesto - Ljubljana i Ogulin - Gospić i zarobljavanju motornih jedrenjaka kod Igrana

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 18 siječnja 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske, diverzijama na pruzi Ogulin - Sušak i Ogulin - Gospić i borbama kod Plaškog i Ličke Jesenice

📜 Izvještaj pomoćnika načelnika Superslode od 27 siječnja 1943 god. o borbama duž pruge Gračac - Gospić 28, 29 i 30 prosinca 1943 godine

📜 Dnevni izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 3 veljače 1943 god. o napadu na posade duž pruge Križevci - Koprivnica i diverzijama na pruzi Desinac - Zdenčina i Gospić - Gračac

📜 Zapisnik o sporahumu Medačkog četničkog odreda i predstavnika vojnih vlasti Nezavisne Države Hrvatske u Gospiću od 6. marta 1943. o saradnji u borbi protiv pripadnika NOP-a na području centralne Like

📜 Izvještaj ustaško-domobranskog Vojnog povjereništva pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 31 ožujka 1943 god. o stanju kod Otočca i Gospića

📜 Naređenje Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 21 travnja 1943 god. Štabu Druge i Devete NOU brigade za dejstvo na području Perušić - Gospić - Vrebac

📜 Naređenje Ustaško-domobranskog vojnog povjereništva pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 12 travnja 1943 god. za odbranu Gospića i napuštanje Otočca

📜 Pripremna zapovijest Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 24 travnja 1943 god. Štabu Šeste i Osme divizije za napad na Gospić

📜 Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 24 travnja 1943 god. o stanju kod Gospića

📜 Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 25 travnja 1943 god. Štabu Šeste divizije u vezi s blokadom Gospića

📜 Zapovijest Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 26 travnja 1943 god. Štabu Šeste i Osme divizije za blokadu Gospića

📜 Zapovijest Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 26 travnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na spoljnu odbranu Gospića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 28 travnja 1943 god. o borbama oko Gospića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 29 travnja 1943 god. o borbama oko Gospića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 29 travnja 1943 god. o stanju kod Gospića

📜 Zapovijest Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 30 travnja 1943 god. Štabu Šeste i Osme divizije za napad na Gospić

📜 Izvještaj ustaškog Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 30 travnja 1943 god. o padu s. Brušana i opkoljavanju Gospića od strane Šeste i Osme divizije

📜 Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 30 travnja 1943 god. o borbama kod Gospića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 30 travnja 1943 god. o ugroženosti Gospića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 30 travnja 1943 god. o stanju kod Gospića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 30 travnja 1943 god. o stanju u Gospiću

📜 Izvještaj Ustaško-domobranskog vojnog povjereništva od 21 svibnja 1943 god. o pretstojećoj akciji za oslobođenje puta Karlobag - Oštarije - Gospić

📜 Zapovijest Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 1 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Gospić

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 1 svibnja 1943 godine Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o pripremama za napad na Gospić

📜 Zapovijest Štaba Četvrte NOU brigade od 2 svibnja 1943 god. za napad na Gospić

📜 Izvještaj ustaško-domobranskog Operativnog zapovjedništva za Liku od 2 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Šeste i Osme NO divizije na Gospić

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 svibnja 1943 god. o akciji na Kalniku i o početku napada na Gospić

📜 Izvještaj ustaško-domobranskog Zapovjedništva za Operativno područje Lika od 3 svibnja 1943 god. o napadu snaga Šeste i Osme divizije na Gospić

📜 Izvještaj Štaba Četvrte NOU brigade od 4 svibnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Gospić

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 4 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Gospić i borbama na području Plaškog

📜 Izvještaj Druge brdske baterije od 4 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o učešću u napadu na Brušane, Lički Novi, Oštru i Gospić

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 4 svibnja 1943 god. o akciji na području Kalnika i napadima dijelova Šeste i Osme NO divizije na Gospić

📜 Izvještaj Prve brdske baterije od 6 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o gađanju neprijateljskih objekata u Gospiću

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 8 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Gospić

📜 Izvještaj Štaba Šeste divizije od 8 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Gospić

📜 Izvještaj ustaško-domobranskog Operativnog zapovjedništva za Liku od 8 svibnja 1943 god. o stanju kod Gospića

📜 Izvještaj Štaba Šeste divizije od 11 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju u Gospiću

📜 Izvještaj ustaško-domobranskog vojnog povjereništva od 12 svibnja 1943 god. o predviđenoj akciji na sektoru Karlobag - Oštarije - Gospić

📜 Izvještaj Štaba Šeste divizije od 14 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o sprečavanju neprijateljskog prodora iz Karlobaga i Gospića

📜 Izvještaj Štaba Šeste divizije od 17 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju na području Gospića

📜 Izvještaj Štaba Šeste divizije od 20 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju na području Gospić - Karlobag

📜 Izvještaj Štaba Šeste divizije od 22 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama oko Gospića

📜 Izvještaj Štaba Šeste divizije od 24 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju na području Gospić - Karlobag

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Senj Pakrac 4. ustaška brigada Italija u drugom svetskom ratu 1. lovačka eskadrila NOVJ 392. legionarska divizija (plava) Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 1. lička proleterska udarna brigada Omladina u ratu Genocid u NDH Borbe u Hrvatskoj 1942. 35. lička divizija NOVJ Srb Vrhovine Pljačka u ratu Borbe u Lici 1945. Borbe u Lici 1942. Glavni štab Hrvatske Zagreb 1. lički partizanski odred "Velebit" Bihać Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Lici 1944. 2. italijanska armija 6. lička proleterska divizija NOVJ 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Sarajevo Udbina 2. lovačka eskadrila NOVJ Ogulin Ustanak u Hercegovini 1941. Mile Budak Hrvatsko domobranstvo Borbe u Hrvatskoj 1945. Komunistička partija Hrvatske Otočac 5. italijanski armijski korpus Operacija Jesenji pljusak Diverzije u oslobodilačkom ratu Ustanak u Lici 1941. Gračac Borbe u Hrvatskoj 1944. Raduč Borbe u Lici 1943. Završne operacije u Jugoslaviji Šibenik Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Hrvatskoj 1943. Ustanak u Hrvatskoj 1941. 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Knin Pelješac Karlobag 13. pešadijska divizija Re Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Ludbreg 3. lička proleterska udarna brigada Operacija Landsturm Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ Donji Lapac 8. kordunaška divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Ustaški zločini 1941. Partizanska avijacija Varaždin Holokaust u Jugoslaviji Ustanak u NDH Operacija Velika Kapela Saradnja četnika sa okupatorom Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Plaški