Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

3. lička proleterska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 38 hronoloških zapisa, 77 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 9. 9. 1942. U s. Mogoriću (kod Gospića), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od bataljona -Velebit- i -Mirko Štulić- 1. ličkog NOP odreda, bataljona -Bićo Kesić- 3. ličkog NOP odreda i bataljona -Krbava- 2. ličkog NOP odreda formirana 9. hrvatska NO brigada, a odredi rasformirani.

⚔️ 27. 9. 1942. Jedinice 9. hrvatske NO brigade, posle dvodnevnih borbi, zarobile posadu (101 četnika) u s. Raduču (kod Gospića), porušile železničku prugu u dužini od 6 km i zaplenile 90 pušaka, 1 mitraljez i oko 7600 metaka.

⚔️ 3. 10. 1942. Jedinice 9. hrvatske NO brigade likvidirale ustaško i italijansko uporište u s. Ribniku (kod Gospića). Ubijeno je oko 70 ustaša i italijanskih vojnika i više ih je ranjeno. Zaplenjeno je 38 pušaka, 1 p. mitraljez, 1 minobacač i oko 6000 metaka.

⚔️ 6. 10. 1942. Jedinice 9. hrvatske NO brigade zauzele ustaška uporišta u s. Ličkom Novom i s. Brušanima (kod Gospića).

⚔️ 8. 10. 1942. Italijanske snage, ustaše i četnici iz s. Metka i s. Re.duča napali na položaje 9. hrvatske NO brigade kod s. Papuče i s. Kruškovca (kod Gospića). Neprijatelj je pretrpeo osetne gubitke.

⚔️ 10. 10. 1942. Između ž. stanica Rađuč i Lovinac (kod Gospića) 3. bataljon 9. hrvatske NO brigade porušio železničku prugu u dužini od 2,5 km, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 3 dana.

⚔️ 13. 10. 1942. Između s. Metka i s. Ribnika (kod Gospića) 4. bataljon 9. hrvatske NO brigade porušio železničku prugu u dužini od 2 km, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 3 dana.

⚔️ 22. 10. 1942. Deveta hrvatska NO brigada porušila železničku prugu Gospić-Raduč i tt veze u dužini od 5 km.

⚔️ 24. 10. 1942. U Gračačkoj kotlini jedinice 9. hrvatske NO brigade napaie četnički puk -Vožd Karađorđe-, ubile oko 70, zarobile 64 četnika i zaplenile 95 pušaka i 30.000 metaka.

⚔️ 28. 10. 1942. Jedinice 9. hrvatske NO brigade izvršile neuspeo napad na četničko uporište u s. V. Popini (kod Gračaca).

⚔️ 19. 11. 1942. Drugi bataljon 9. hrvatske NO brigade zauzeo četničko uporište u s. Podijutu (kod Zrmanje) i nastavio gonjenje u pravcu s. Otrića.

⚔️ 22. 11. 1942. Naredbom VŠ NOV i POJ, od 1. i 2. hrvatske NOU i 9. hrvatske NO brigade formirana 6. divizija NOVJ.

⚔️ 7. 12. 1942. U s. Golubiću (kod Gračaca) jedan bataljon 9. hrvatske NO brigade napao i razoružao 46 četnika.

⚔️ 8. 12. 1942. Kod s. Vraća (blizu Gračaca) delovi 9. hrvatske NO brigade odbili napad četnika iz s. Golubića, s. Dubokog Dola i s. Krupe i naneli im gubitke od oko 12 mrtvih i više ranjenih.

⚔️ 9. 12. 1942. Delovi 9. hrvatske NO brigade zauzeli četničko uporište u s. Vučipolju (kod Gračaca).

⚔️ 12. 12. 1942. Kod s. Graba (blizu Gračaca) jedinice 9. hrvatske NO brigade odbile napad četničkih snaga iz Gračaca i sa Velebita i Crnog vrha i nanele im gubitke od 25 mrtvih.

⚔️ 22. 1. 1943. Pločanski klanac (kod Udbine) zauzeli delovi italijanske divizije -Re- posle dvodnevnih borbi protiv jedinica 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ.

⚔️ 26. 1. 1943. U rejonu s. Lovinca (kod Gračaca) 3. bataljon 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ napao iz zasede italijansku auto-kolonu i uništio 7 kamiona kojima su se prevoziš italijanska vojska i četnici.

⚔️ 30. 1. 1943. Na Lipač vrhu (kod Udbine) jedinice 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ odbile tri uzastopna juriša italijanskih vojnika.

⚔️ 3. 2. 1943. Udbinu zauzeli delovi italijanske divizije -Re- posle borbi protiv 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ.

⚔️ 13. 2. 1943. Gornji Lapac zauzele jedinice italijanske divizije -Sasari- posle dvodnevnih borbi protiv 1. udarne i 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ.

⚔️ 1. 3. 1943. U rejonu s. Vrepca i s. Mogorića (kod Gospića) otpočeo napad delova italijanske divizije -Re- i ustaša na 1. udarnu i 9. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ. U dvodnevnim borbama neprijatelj je imao 24 mrtva, 108 ranjenih i 26 nestalih, a brigade 6. divizije 6 mrtvih, 20 ranjenih i 1 nestalog.

⚔️ 1. 4. 1943. Na komunikaciji Gospić-Ogulin jedinice 6. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske i 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ zauzele: ž. st. i s. Sinac, ž. st. Ramijane, ž. st. i s. Lešće i ž. st. Janjče. Poginulo je 10, ranjeno 15, a zarobljeno 643 domobrana i žandarma i 16 oficira. Gubici brigada NOVJ: 5 mrtvih i 12 ranjenih.

⚔️ 6. 4. 1943. Jedinice 6. udarne brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske, 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ i 15. udarne brigade 8. divizije NOVJ napale bataljon italijanske divizije -Re- koji se povlačio iz Vrhovina ka Otočcu i nanele mu gubitke od 4 mrtva i 67 ranjenih.

⚔️ 20. 4. 1943. Ustaško uporište u s. Širokoj Kuli (kod Gospića) posle dvodnevnih borbi zauzele jedinice 2. udarne i 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ. Ustaški gubici: 19 mrtvih, 62 ranjena i 3 zarobljena, a gubici jedinica 6. divizije: 14. mrtvih i 56 ranjenih.

⚔️ 23. 4. 1943. Sela Bilaj i Medak (kod Gospića) zauzele 2. udarna i 9. udarna brigada 6. divizije NOVJ. Poginulo je 13, ranjeno 9 ustaša i domobrana, a zarobljeno 167 domobrana, 62 ustaše i 50 četnika, dok su jedinice NOVJ imale 1 mrtvog i 10 ranjenih.

⚔️ 0. 6. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku od 17. maja preimenovana 9. udarna brigada 6. divizije NOVJ u 3. brigadu 6. divizije.

⚔️ 4. 6. 1943. U s. Brušanima (kod Gospića) 3. udarna brigada 6. divizije NOVJ napala ustaško-domobransku posadu, ali nije uspela da zauzme selo. Poginulo je 6 i ranjeno 16 neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 35 mrtvih i 42 ranjena.

⚔️ 25. 6. 1943. Delovi 4. ustaške brigade iz Gospića, podržani italijanskom avijacijom, napali 3. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ i posle teške borbe zauzeli s. Lički Osik i s. Budak. Ustaše su imale 21 mrtvog, 42 ranjena i 8 nestalih, a 3. brigada 13 mrtvih i 26 ranjenih.

⚔️ 28. 6. 1943. U rejonu s. Smiljana, s. Otesa i s. Klanca (kod Gospića) 1. udarna i 3. udarna brigada 6. divizije NOVJ napale delove 4. ustaške brigade, ali su se posle jednodnevne borbe morale povući pod pritiskom jačih snaga iz Gospića. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i 29 ranjenih, a jedinice 6. divizije 18 mrtvih i 49 ranjenih.

⚔️ 28. 8. 1943. Kod s. Gorijevca (na putu Bihać - Bos. Petrovac) 3. udarna brigada 6. divizije NOVJ i. dva bataljona Drvarsko-petrovačkog NOP odreda uništili dva voda a potom razbili pionirsku četu nemačke 114. lovačke divizije, koju su, intervencijom iz Bihaća, spasli od uništenja delovi 114. i 373. izviđačkog bataljona, ojačani jednom streljačkom četom 721. puka i jednom motorizovanom baterijom. Neprijatelj je imao 86 mrtvih i ranjenih, 16 zarobljenih i 10 nestaiih. Uništeni su 4 motorna vozila i 1 protivtenkovski top, a zaplenjeni 1 mitraljez, 3 puškomitraljeza i oko 50 pušaka.

⚔️ 29. 8. 1943. Iz rejona Bihaća i Kulen-Vakufa nemačka 114. lovačka divizija otpočela prodor preko Like u severnu Dalmaciju u cilju zaposedanja ove teritorije, jer se očekivala kapitulacija Italije. Neprijatelj je odbacio 3. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ koja je zatvarala ove pravce i iduće noći zauzeo D. Lapac.

⚔️ 15. 1. 1944. U rejonu s. Carevac - s. Berići (kod Mrkonjić-Grada) 3. lička udarna brigada 6. divizije NOVJ, posle trodnevne borbe, odbacila nemački 92. motorizovani puk koji je pokušavao da prodre ka s. Mliništima. Neprijatelj je imao oko 105 mrtvih i veći broj ranjenih. Gubici 3. brigade: 21 mrtav i 36 ranjenih.

⚔️ 17. 1. 1944. U rejonu s. Pecke (kod Mrkonjić-Grada) 3. i 1. lička udarna brigada 6. divizije NOVJ odbile napad nemačkih jedinica iz rejona Jajca.

⚔️ 14. 5. 1944. U rejonu s. Ličkog Petrovog Sela, s. Plitvičkog Leskovca i s. Čorkove Uvale 3. udarna brigada, delovi 1. udarne brigade 8. divizije NOVJ i delovi Plaščanskog NOP odreda napali delove nemačke 373. legionarske divizije i naneli im gubitke od 34 mrtva i 20 ranjenih vojnika, uz sopstvene gubitke od 5 mrtvih i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 14. 10. 1944. U s. Širokoj Kuli (kod Gospića) 3. udarna brigada 35. divizije NOVJ razbila delove 31. i 34. ustaškog bataljona. Istog dana 800 ustaša 1. jurišnog bataljona 4. ustaške brigade probile su se iz s. Ličkog Osika u s. Široku Kulu, odbacivši 3. udarnu brigadu.

⚔️ 6. 2. 1945. U rejonu Plaškog delovi nemačke 392. legionarske divizije i 17. ustaške brigade iz s. Vojnovca i s. Ličkih Jesenica napali 3. udarnu brigadu 8. udarne divizije NOVJ. U trodnevnim borbama oni su je potisli u rejon s. Bajića (kod Slunja). Neprijatelj je imao oko 100 mrtvih i ranjenih, a 3. udarna brigada 38 mrtvih i 41 ranjenog.

⚔️ 2. 4. 1945. Po naređenju Generalštaba JA rasformirana 35. udarna divizija II. korpusa JA: 1. brigada preimenovana u 1. samostalnu udarnu ličku brigadu, a sastavom 2, i 3. udarne brigade popunjene jedinice 13. divizije 11. korpusa JA.

Dokumenti

📜 Izvještaj štaba Devete NO brigade Hrvatske od 4 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o akciji na Ribnik

📜 Obavještenje štaba Devete NO brigade Hrvatske od 23 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o planovima prvih akcija i prijedlogu članova štaba brigade

📜 Izvještaj štaba Devete NO brigade Hrvatske od 24 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o rušenju pruge i telefonske veze na liniji Raduč-Medak, Raduč-Lovinac i Medak-Ribnik

📜 Izvještaj Devete NO brigade od 27 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Raduč i zarobljavanju četničke posade

📜 Izvještaj štaba Devete NO brigade od 1 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o pripremama za sljedeće akcije i o rezultatima napada na četničko uporište Raduč

📜 Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 3 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na Ribnik

📜 Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 10 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na Ribnik, Lički Novi i Brušane

📜 Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 13 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o osiguranju Ljubova i o koncentraciji Talijana u Gospiću i Gračacu

📜 Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 17 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o akcijama od 10 do 17 listopada i organizacionom stanju brigade

📜 Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 25 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na četnike u okolini Gračaca

📜 Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 26 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na četnike kod Gračaca i Stikade

📜 Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 27 listopada 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o napadu na četnike u Stikadi

📜 Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 30 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na četničko uporište Velika Popina

📜 Izvještaj štaba Devete NO brigade Hrvatske od 2 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o rezultatima napada na četničko uporište Veliku Popinu

📜 Dopis Centralnog komiteta KP Hrvatske od 18. novembra 1942. zameniku političkog komesara Devete hrvatske NO brigade o formiranju Politodela

📜 Izvještaj štaba Devete NO brigade od 26 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone Hrvatske o blokadi Grahova

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od decembra 1942 god. Štabu Trećeg bataljona Devete hrvatske brigade Šeste NOU divizije za savlađivanje četničkih uporišta u rejonu Srba i presecanje železničke pruge između Male Popine i Gračaca

📜 lzveštaj Politodela Devete brigade Šeste NO divizije od 6. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske

📜 Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 8 prosinca 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji na području Gračaca

📜 lzveštaj Politodela Devete brigade Šeste NO divizije od 16. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Devete brigade Šeste NO divizije od 21. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske

📜 Izveštaj Politodela Devete brigade Šeste NO divizije od 25. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske

📜 Izveštaj Politodela 9. brigade 6. NOU divizije od 14. januara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o partijsko-političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

📜 Izvještaj štaba Devete NO brigade od 18 veljače 1943 god. štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama kod Gornjeg Lapca

📜 Naređenje Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 21 travnja 1943 god. Štabu Druge i Devete NOU brigade za dejstvo na području Perušić - Gospić - Vrebac

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 2 travnja 1943 god. o napadu Šeste i Devete NOU brigade na Sinac i Lešće

📜 Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 6 travnja 1943 god. Štabu Devete NO brigade da dostavi izvještaj o rasporedu i dejstvu svojih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Devete NOU brigade od 7 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na zaštitnicu neprijatelja koji se povlačio iz Vrhovina u Otočac

📜 Zapovijest Štaba Devete NOU brigade od 7 travnja 1943 god. podređenim jedinicama da unište neprijatelja prilikom njegovog povlačenja iz Otočca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 12 travnja 1943 god. o napadu Druge i Devete NOU brigade na Široku Kulu

📜 Naređenje Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 20 travnja 1943 god. Štabu Devete NOU brigade u vezi s napadom na Široku Kulu

📜 Izvještaj Štaba Devete NOU brigade od 24 travnja 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadima na Bilaj, Ribnik i Medak

📜 Izvještaj Štaba Šeste divizije od 12 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu neprijateljskih aviona na položaje druge i Devete NOU brigade

📜 Zapovijest Štaba Treće NOU brigade Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 4 lipnja 1943 god. podredenim jedinicama za napad na neprijatelja kod Brušana

📜 Izvještaj Zapovjedništva Operativnog područja za Liku od 26 lipnja 1943 god. o prodoru dviju bojni prema Ličkom Osiku i Mušaluku i o protunapadu dijelova Treće NOU brigade Šeste divizije

📜 Zapovijest Štaba Treće NOU brigade Šeste divizije od 27 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Smiljan, Oteš i Klanac

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 28 lipnja 1943 god. o zauzimanju Račinca i Muljača od strane dijelova Treće NOU brigade Šeste divizije

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30 lipnja 1943 god. o kretanju i dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske u Slavoniji i o borbi protiv Treće NOU brigade Šeste divizije kod Gospića

📜 Izvještaj ustaško-domobranskog Operativnog zapovjedništva za Liku od 30 lipnja 1943 god. o borbama protiv dijelova Treće NOU brigade Šeste divizije

📜 Pregled ranjenih boraca i rukovodilaca Treće NOU brigade Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 2 srpnja 1943 godine

📜 Izveštaj Politodela 3. NOU brigade 6. divizije od 22. avgusta 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o stanju partijske organizacije u Brigadi

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 30 kolovoza 1943 god. o pohvali Treće NOU brigade Šeste divizije za uspjehe postignute u borbama kod Gorijevaca

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU brigade od 14 rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije o borbama kod Pazarišta i Perušića i o neprijateljskom narodu na Otočac

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU brigade od 17 rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Donji Kosinj i o drugim akcijama

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije 3. NOU brigade 6. divizije od 19. septembra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske

📜 Zapovijest Štaba Treće NOU brigade Šeste divizije od 1 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Perušić i Marinu Glavu

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU brigade od 25 listopada 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o čišćenju ustaša i četnika na području Otočca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26 listopada 1943 god. o napadu Daruvarskog NOP odreda na G. Rašenicu, o pokretu Treće NOU brigade Šeste divizije od Otočca prema Gospiću i stanju na području Splita, Sinja i Pelješca

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade Štabu Šeste NOU divizije o borbama na prostoru Busovača - Lašva - Han Bila od 27 do 30 novembra 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade od 4 decembra 1943 god. Štabu Šeste NOU divizije o borbama na sektoru južno od Travnika

📜 Zapovijest Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 3 januara 1944 potčinjenim jedinicama za pokret pravcem Bronzani Majdan - Obrovac - Kozica - Tomina

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade od 4 januara 1944 Štabu Šeste NOU divizije o akcijama na aerodrom Ljeskovac - Zalužani

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 5 januara 1944 Štabu Četvrte NOU divizije o borbi kod Bistrice

📜 Zapovijest Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 9 januara 1944 pctčinjenim jedinicama za sprečavanje prodora neprijateljskim snagama na pravcu Medna - Mliništa i za aktivno dejstvo na komunikaciji Čađavica - Mrkonjić Grad

📜 Zapovijest Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 11 januara 1944 potčinjenim jedinicama za prebacivanje na prostoriju Berići, Grabež i Carevac

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade Štabu Šeste NOU divizije o borbama oko Gornje i Donje Pecke u vremenu od 13 do 17 januara 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade od 22 januara 1944 Štabu Šeste NOU divizije o borbi kod Carevca i Štrbine

📜 Zapovijest Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 28 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na području Mrkonjić Grada

📜 Zapovijest Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 29 januara 1944 potčinjenim jedinicama za čišćenje Vrbice, Careva Polja i Senika od četnika

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade od 31 januara 1944 Štabu Šeste NOU divizije o akciji na četnike u Magaljdolu, Donjoj Mili i Carevu Polju

📜 Naređenje Štaba Treće (kraiiške) proleterske brigado od 5. februara 1944. potčinjenim jedinicama za smjenu Treće ličke brigade na prostoru Jezero — Mrkonjić-Grad — Podrašnica

📜 Izvještaj Štaba Treće (krajiške) proleterske brigade od 10. februara 1944. Štabu Prve proleterske divizije o smjeni Treće brigade Šeste NOU divizije

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade od 23. februara 1944. Štabu Šeste NOU divizije o napadu na selo Priluku

📜 Naređenje Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 24. februara 1944. za napad na Priluku i fingirani napad na Livno

📜 Izvještaj Štaba Treće Učke brigade od 3. marta 1944. Štabu Šeste NOU divizije o dejstvu na sektoru oko Livna od 24. februara do 3. marta

📜 Direktiva Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 14. marta 1944. štabovima bataljona za odbranu pravca Glamoč - Drvar

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade od 18. marta 1944. Štabu Šeste NOU divizije o borbama oko Livna

📜 Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 19. marta 1944. Štabu Treće proleterske (krajiške) brigade za sadejstvo sa Trećom ličkom brigadom na sektoru Šujica - Livno - Glamoč

📜 Izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 3. ličke proleterske brigade 6. proleterske divizije Nikola Tesla od 9. aprila 1944. Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Bosnu i Hercegovinu

📜 Izveštaj Štaba Treće proleterske brigade od 19 septembra 1944 god. Štabu Šeste proleterske divizije o borbama od 5 do 18 septembra

📜 Zapovest Štaba Treće NOU brigade Šeste proleterske divizije od 9 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za napad na Visić

📜 Izveštaj Štaba Treće ličke brigade Šeste proleterske divizije od 22 oktobra 1944 god. Štabu divizije o rezultatima borbe za oslobođenje Beograda

📜 Pismo načelnika Štaba Šeste proleterske divizije od 8 novembra 1944 god. o situaciji na položajima Druge i Treće brigade

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Treće proleterske brigade Šeste proleterske divizije od 1 do 10 novembra 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba 9. brigade od 9. januara 1945. Štabu 20. NOU divizije o borbama za Gornji Lapac, Dobro Selo i Doljane

📜 Izveštaj Štaba Treće proleterske brigade Šeste proleterske divizije od 16 februara 1945 god Štabu divizije o borbi protiv Nemaca kod s. Ilinci

📜 Zapovijest Štaba 20. NOU divizije od 24. februara 1945. štabu 9. brigade za odbacivanje neprijatelja sa pravca Mazin - Lapac

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Raduč Avijacija u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u Ogulin Gospić Operacija Landsturm Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Lici 1945. 1. proleterski korpus NOVJ Mlinište Kapitulacija Italije Komunistička partija Hrvatske 6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ Donji Lapac Vrhovine Borbe u Hrvatskoj 1945. Završne operacije u Jugoslaviji Travnik 2. lički partizanski odred 5. italijanski armijski korpus Četnici u drugom svetskom ratu 11. hrvatski korpus NOVJ Slunj 373. legionarska divizija Tiger 35. lička divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1944. 8. kordunaška divizija NOVJ 114. lovačka divizija 12. pešadijska divizija Sassari Srb Bihać Beogradska operacija 1. lička proleterska udarna brigada Bitka za Srbiju Hrvatsko domobranstvo 6. lička proleterska divizija NOVJ Sremski front 392. legionarska divizija (plava) Sinj Udbina Borbe u Lici 1944. Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Lici 1942. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Pelješac Borbe u Lici 1943. Borbe u Srbiji 1945. Vrhovni štab NOVJ Ranjenici u ratu Livno 4. ustaška brigada Italija u drugom svetskom ratu 13. pešadijska divizija Re Borbe u Hrvatskoj 1943. Zrmanja Otočac 1. proleterska divizija NOVJ Glamoč Mrkonjić Grad Borbe u Hrvatskoj 1942. Diverzije u oslobodilačkom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito 1. lički partizanski odred "Velebit" Glavni štab Hrvatske Borbe u Sremu 1945. Operacija Velika Kapela Plaški Gračac Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu SKOJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 20. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1943.