Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

3. lička proleterska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 38 hronoloških zapisa, 77 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 9. 9. 1942. U s. Mogoriću (kod Gospića), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od bataljona -Velebit- i -Mirko Štulić- 1. ličkog NOP odreda, bataljona -Bićo Kesić- 3. ličkog NOP odreda i bataljona -Krbava- 2. ličkog NOP odreda formirana 9. hrvatska NO brigada, a odredi rasformirani.

⚔️ 27. 9. 1942. Jedinice 9. hrvatske NO brigade, posle dvodnevnih borbi, zarobile posadu (101 četnika) u s. Raduču (kod Gospića), porušile železničku prugu u dužini od 6 km i zaplenile 90 pušaka, 1 mitraljez i oko 7600 metaka.

⚔️ 3. 10. 1942. Jedinice 9. hrvatske NO brigade likvidirale ustaško i italijansko uporište u s. Ribniku (kod Gospića). Ubijeno je oko 70 ustaša i italijanskih vojnika i više ih je ranjeno. Zaplenjeno je 38 pušaka, 1 p. mitraljez, 1 minobacač i oko 6000 metaka.

⚔️ 6. 10. 1942. Jedinice 9. hrvatske NO brigade zauzele ustaška uporišta u s. Ličkom Novom i s. Brušanima (kod Gospića).

⚔️ 8. 10. 1942. Italijanske snage, ustaše i četnici iz s. Metka i s. Re.duča napali na položaje 9. hrvatske NO brigade kod s. Papuče i s. Kruškovca (kod Gospića). Neprijatelj je pretrpeo osetne gubitke.

⚔️ 10. 10. 1942. Između ž. stanica Rađuč i Lovinac (kod Gospića) 3. bataljon 9. hrvatske NO brigade porušio železničku prugu u dužini od 2,5 km, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 3 dana.

⚔️ 13. 10. 1942. Između s. Metka i s. Ribnika (kod Gospića) 4. bataljon 9. hrvatske NO brigade porušio železničku prugu u dužini od 2 km, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 3 dana.

⚔️ 22. 10. 1942. Deveta hrvatska NO brigada porušila železničku prugu Gospić-Raduč i tt veze u dužini od 5 km.

⚔️ 24. 10. 1942. U Gračačkoj kotlini jedinice 9. hrvatske NO brigade napaie četnički puk -Vožd Karađorđe-, ubile oko 70, zarobile 64 četnika i zaplenile 95 pušaka i 30.000 metaka.

⚔️ 28. 10. 1942. Jedinice 9. hrvatske NO brigade izvršile neuspeo napad na četničko uporište u s. V. Popini (kod Gračaca).

⚔️ 19. 11. 1942. Drugi bataljon 9. hrvatske NO brigade zauzeo četničko uporište u s. Podijutu (kod Zrmanje) i nastavio gonjenje u pravcu s. Otrića.

⚔️ 22. 11. 1942. Naredbom VŠ NOV i POJ, od 1. i 2. hrvatske NOU i 9. hrvatske NO brigade formirana 6. divizija NOVJ.

⚔️ 7. 12. 1942. U s. Golubiću (kod Gračaca) jedan bataljon 9. hrvatske NO brigade napao i razoružao 46 četnika.

⚔️ 8. 12. 1942. Kod s. Vraća (blizu Gračaca) delovi 9. hrvatske NO brigade odbili napad četnika iz s. Golubića, s. Dubokog Dola i s. Krupe i naneli im gubitke od oko 12 mrtvih i više ranjenih.

⚔️ 9. 12. 1942. Delovi 9. hrvatske NO brigade zauzeli četničko uporište u s. Vučipolju (kod Gračaca).

⚔️ 12. 12. 1942. Kod s. Graba (blizu Gračaca) jedinice 9. hrvatske NO brigade odbile napad četničkih snaga iz Gračaca i sa Velebita i Crnog vrha i nanele im gubitke od 25 mrtvih.

⚔️ 22. 1. 1943. Pločanski klanac (kod Udbine) zauzeli delovi italijanske divizije -Re- posle dvodnevnih borbi protiv jedinica 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ.

⚔️ 26. 1. 1943. U rejonu s. Lovinca (kod Gračaca) 3. bataljon 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ napao iz zasede italijansku auto-kolonu i uništio 7 kamiona kojima su se prevoziš italijanska vojska i četnici.

⚔️ 30. 1. 1943. Na Lipač vrhu (kod Udbine) jedinice 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ odbile tri uzastopna juriša italijanskih vojnika.

⚔️ 3. 2. 1943. Udbinu zauzeli delovi italijanske divizije -Re- posle borbi protiv 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ.

⚔️ 13. 2. 1943. Gornji Lapac zauzele jedinice italijanske divizije -Sasari- posle dvodnevnih borbi protiv 1. udarne i 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ.

⚔️ 1. 3. 1943. U rejonu s. Vrepca i s. Mogorića (kod Gospića) otpočeo napad delova italijanske divizije -Re- i ustaša na 1. udarnu i 9. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ. U dvodnevnim borbama neprijatelj je imao 24 mrtva, 108 ranjenih i 26 nestalih, a brigade 6. divizije 6 mrtvih, 20 ranjenih i 1 nestalog.

⚔️ 1. 4. 1943. Na komunikaciji Gospić-Ogulin jedinice 6. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske i 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ zauzele: ž. st. i s. Sinac, ž. st. Ramijane, ž. st. i s. Lešće i ž. st. Janjče. Poginulo je 10, ranjeno 15, a zarobljeno 643 domobrana i žandarma i 16 oficira. Gubici brigada NOVJ: 5 mrtvih i 12 ranjenih.

⚔️ 6. 4. 1943. Jedinice 6. udarne brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske, 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ i 15. udarne brigade 8. divizije NOVJ napale bataljon italijanske divizije -Re- koji se povlačio iz Vrhovina ka Otočcu i nanele mu gubitke od 4 mrtva i 67 ranjenih.

⚔️ 20. 4. 1943. Ustaško uporište u s. Širokoj Kuli (kod Gospića) posle dvodnevnih borbi zauzele jedinice 2. udarne i 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ. Ustaški gubici: 19 mrtvih, 62 ranjena i 3 zarobljena, a gubici jedinica 6. divizije: 14. mrtvih i 56 ranjenih.

⚔️ 23. 4. 1943. Sela Bilaj i Medak (kod Gospića) zauzele 2. udarna i 9. udarna brigada 6. divizije NOVJ. Poginulo je 13, ranjeno 9 ustaša i domobrana, a zarobljeno 167 domobrana, 62 ustaše i 50 četnika, dok su jedinice NOVJ imale 1 mrtvog i 10 ranjenih.

⚔️ 0. 6. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku od 17. maja preimenovana 9. udarna brigada 6. divizije NOVJ u 3. brigadu 6. divizije.

⚔️ 4. 6. 1943. U s. Brušanima (kod Gospića) 3. udarna brigada 6. divizije NOVJ napala ustaško-domobransku posadu, ali nije uspela da zauzme selo. Poginulo je 6 i ranjeno 16 neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 35 mrtvih i 42 ranjena.

⚔️ 25. 6. 1943. Delovi 4. ustaške brigade iz Gospića, podržani italijanskom avijacijom, napali 3. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ i posle teške borbe zauzeli s. Lički Osik i s. Budak. Ustaše su imale 21 mrtvog, 42 ranjena i 8 nestalih, a 3. brigada 13 mrtvih i 26 ranjenih.

⚔️ 28. 6. 1943. U rejonu s. Smiljana, s. Otesa i s. Klanca (kod Gospića) 1. udarna i 3. udarna brigada 6. divizije NOVJ napale delove 4. ustaške brigade, ali su se posle jednodnevne borbe morale povući pod pritiskom jačih snaga iz Gospića. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i 29 ranjenih, a jedinice 6. divizije 18 mrtvih i 49 ranjenih.

⚔️ 28. 8. 1943. Kod s. Gorijevca (na putu Bihać - Bos. Petrovac) 3. udarna brigada 6. divizije NOVJ i. dva bataljona Drvarsko-petrovačkog NOP odreda uništili dva voda a potom razbili pionirsku četu nemačke 114. lovačke divizije, koju su, intervencijom iz Bihaća, spasli od uništenja delovi 114. i 373. izviđačkog bataljona, ojačani jednom streljačkom četom 721. puka i jednom motorizovanom baterijom. Neprijatelj je imao 86 mrtvih i ranjenih, 16 zarobljenih i 10 nestaiih. Uništeni su 4 motorna vozila i 1 protivtenkovski top, a zaplenjeni 1 mitraljez, 3 puškomitraljeza i oko 50 pušaka.

⚔️ 29. 8. 1943. Iz rejona Bihaća i Kulen-Vakufa nemačka 114. lovačka divizija otpočela prodor preko Like u severnu Dalmaciju u cilju zaposedanja ove teritorije, jer se očekivala kapitulacija Italije. Neprijatelj je odbacio 3. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ koja je zatvarala ove pravce i iduće noći zauzeo D. Lapac.

⚔️ 15. 1. 1944. U rejonu s. Carevac - s. Berići (kod Mrkonjić-Grada) 3. lička udarna brigada 6. divizije NOVJ, posle trodnevne borbe, odbacila nemački 92. motorizovani puk koji je pokušavao da prodre ka s. Mliništima. Neprijatelj je imao oko 105 mrtvih i veći broj ranjenih. Gubici 3. brigade: 21 mrtav i 36 ranjenih.

⚔️ 17. 1. 1944. U rejonu s. Pecke (kod Mrkonjić-Grada) 3. i 1. lička udarna brigada 6. divizije NOVJ odbile napad nemačkih jedinica iz rejona Jajca.

⚔️ 14. 5. 1944. U rejonu s. Ličkog Petrovog Sela, s. Plitvičkog Leskovca i s. Čorkove Uvale 3. udarna brigada, delovi 1. udarne brigade 8. divizije NOVJ i delovi Plaščanskog NOP odreda napali delove nemačke 373. legionarske divizije i naneli im gubitke od 34 mrtva i 20 ranjenih vojnika, uz sopstvene gubitke od 5 mrtvih i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 14. 10. 1944. U s. Širokoj Kuli (kod Gospića) 3. udarna brigada 35. divizije NOVJ razbila delove 31. i 34. ustaškog bataljona. Istog dana 800 ustaša 1. jurišnog bataljona 4. ustaške brigade probile su se iz s. Ličkog Osika u s. Široku Kulu, odbacivši 3. udarnu brigadu.

⚔️ 6. 2. 1945. U rejonu Plaškog delovi nemačke 392. legionarske divizije i 17. ustaške brigade iz s. Vojnovca i s. Ličkih Jesenica napali 3. udarnu brigadu 8. udarne divizije NOVJ. U trodnevnim borbama oni su je potisli u rejon s. Bajića (kod Slunja). Neprijatelj je imao oko 100 mrtvih i ranjenih, a 3. udarna brigada 38 mrtvih i 41 ranjenog.

⚔️ 2. 4. 1945. Po naređenju Generalštaba JA rasformirana 35. udarna divizija II. korpusa JA: 1. brigada preimenovana u 1. samostalnu udarnu ličku brigadu, a sastavom 2, i 3. udarne brigade popunjene jedinice 13. divizije 11. korpusa JA.

Dokumenti

📜 Izvještaj štaba Devete NO brigade Hrvatske od 4 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o akciji na Ribnik

📜 Obavještenje štaba Devete NO brigade Hrvatske od 23 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o planovima prvih akcija i prijedlogu članova štaba brigade

📜 Izvještaj štaba Devete NO brigade Hrvatske od 24 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o rušenju pruge i telefonske veze na liniji Raduč-Medak, Raduč-Lovinac i Medak-Ribnik

📜 Izvještaj Devete NO brigade od 27 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Raduč i zarobljavanju četničke posade

📜 Izvještaj štaba Devete NO brigade od 1 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o pripremama za sljedeće akcije i o rezultatima napada na četničko uporište Raduč

📜 Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 3 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na Ribnik

📜 Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 10 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na Ribnik, Lički Novi i Brušane

📜 Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 13 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o osiguranju Ljubova i o koncentraciji Talijana u Gospiću i Gračacu

📜 Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 17 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o akcijama od 10 do 17 listopada i organizacionom stanju brigade

📜 Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 25 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na četnike u okolini Gračaca

📜 Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 26 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na četnike kod Gračaca i Stikade

📜 Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 27 listopada 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o napadu na četnike u Stikadi

📜 Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 30 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na četničko uporište Velika Popina

📜 Izvještaj štaba Devete NO brigade Hrvatske od 2 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o rezultatima napada na četničko uporište Veliku Popinu

📜 Dopis Centralnog komiteta KP Hrvatske od 18. novembra 1942. zameniku političkog komesara Devete hrvatske NO brigade o formiranju Politodela

📜 Izvještaj štaba Devete NO brigade od 26 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone Hrvatske o blokadi Grahova

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od decembra 1942 god. Štabu Trećeg bataljona Devete hrvatske brigade Šeste NOU divizije za savlađivanje četničkih uporišta u rejonu Srba i presecanje železničke pruge između Male Popine i Gračaca

📜 lzveštaj Politodela Devete brigade Šeste NO divizije od 6. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske

📜 Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 8 prosinca 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji na području Gračaca

📜 lzveštaj Politodela Devete brigade Šeste NO divizije od 16. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Devete brigade Šeste NO divizije od 21. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske

📜 Izveštaj Politodela Devete brigade Šeste NO divizije od 25. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske

📜 Izveštaj Politodela 9. brigade 6. NOU divizije od 14. januara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o partijsko-političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

📜 Izvještaj štaba Devete NO brigade od 18 veljače 1943 god. štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama kod Gornjeg Lapca

📜 Naređenje Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 21 travnja 1943 god. Štabu Druge i Devete NOU brigade za dejstvo na području Perušić - Gospić - Vrebac

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 2 travnja 1943 god. o napadu Šeste i Devete NOU brigade na Sinac i Lešće

📜 Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 6 travnja 1943 god. Štabu Devete NO brigade da dostavi izvještaj o rasporedu i dejstvu svojih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Devete NOU brigade od 7 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na zaštitnicu neprijatelja koji se povlačio iz Vrhovina u Otočac

📜 Zapovijest Štaba Devete NOU brigade od 7 travnja 1943 god. podređenim jedinicama da unište neprijatelja prilikom njegovog povlačenja iz Otočca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 12 travnja 1943 god. o napadu Druge i Devete NOU brigade na Široku Kulu

📜 Naređenje Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 20 travnja 1943 god. Štabu Devete NOU brigade u vezi s napadom na Široku Kulu

📜 Izvještaj Štaba Devete NOU brigade od 24 travnja 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadima na Bilaj, Ribnik i Medak

📜 Izvještaj Štaba Šeste divizije od 12 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu neprijateljskih aviona na položaje druge i Devete NOU brigade

📜 Zapovijest Štaba Treće NOU brigade Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 4 lipnja 1943 god. podredenim jedinicama za napad na neprijatelja kod Brušana

📜 Izvještaj Zapovjedništva Operativnog područja za Liku od 26 lipnja 1943 god. o prodoru dviju bojni prema Ličkom Osiku i Mušaluku i o protunapadu dijelova Treće NOU brigade Šeste divizije

📜 Zapovijest Štaba Treće NOU brigade Šeste divizije od 27 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Smiljan, Oteš i Klanac

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 28 lipnja 1943 god. o zauzimanju Račinca i Muljača od strane dijelova Treće NOU brigade Šeste divizije

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30 lipnja 1943 god. o kretanju i dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske u Slavoniji i o borbi protiv Treće NOU brigade Šeste divizije kod Gospića

📜 Izvještaj ustaško-domobranskog Operativnog zapovjedništva za Liku od 30 lipnja 1943 god. o borbama protiv dijelova Treće NOU brigade Šeste divizije

📜 Pregled ranjenih boraca i rukovodilaca Treće NOU brigade Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 2 srpnja 1943 godine

📜 Izveštaj Politodela 3. NOU brigade 6. divizije od 22. avgusta 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o stanju partijske organizacije u Brigadi

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 30 kolovoza 1943 god. o pohvali Treće NOU brigade Šeste divizije za uspjehe postignute u borbama kod Gorijevaca

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU brigade od 14 rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije o borbama kod Pazarišta i Perušića i o neprijateljskom narodu na Otočac

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU brigade od 17 rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Donji Kosinj i o drugim akcijama

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije 3. NOU brigade 6. divizije od 19. septembra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske

📜 Zapovijest Štaba Treće NOU brigade Šeste divizije od 1 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Perušić i Marinu Glavu

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU brigade od 25 listopada 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o čišćenju ustaša i četnika na području Otočca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26 listopada 1943 god. o napadu Daruvarskog NOP odreda na G. Rašenicu, o pokretu Treće NOU brigade Šeste divizije od Otočca prema Gospiću i stanju na području Splita, Sinja i Pelješca

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade Štabu Šeste NOU divizije o borbama na prostoru Busovača - Lašva - Han Bila od 27 do 30 novembra 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade od 4 decembra 1943 god. Štabu Šeste NOU divizije o borbama na sektoru južno od Travnika

📜 Zapovijest Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 3 januara 1944 potčinjenim jedinicama za pokret pravcem Bronzani Majdan - Obrovac - Kozica - Tomina

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade od 4 januara 1944 Štabu Šeste NOU divizije o akcijama na aerodrom Ljeskovac - Zalužani

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 5 januara 1944 Štabu Četvrte NOU divizije o borbi kod Bistrice

📜 Zapovijest Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 9 januara 1944 pctčinjenim jedinicama za sprečavanje prodora neprijateljskim snagama na pravcu Medna - Mliništa i za aktivno dejstvo na komunikaciji Čađavica - Mrkonjić Grad

📜 Zapovijest Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 11 januara 1944 potčinjenim jedinicama za prebacivanje na prostoriju Berići, Grabež i Carevac

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade Štabu Šeste NOU divizije o borbama oko Gornje i Donje Pecke u vremenu od 13 do 17 januara 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade od 22 januara 1944 Štabu Šeste NOU divizije o borbi kod Carevca i Štrbine

📜 Zapovijest Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 28 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na području Mrkonjić Grada

📜 Zapovijest Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 29 januara 1944 potčinjenim jedinicama za čišćenje Vrbice, Careva Polja i Senika od četnika

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade od 31 januara 1944 Štabu Šeste NOU divizije o akciji na četnike u Magaljdolu, Donjoj Mili i Carevu Polju

📜 Naređenje Štaba Treće (kraiiške) proleterske brigado od 5. februara 1944. potčinjenim jedinicama za smjenu Treće ličke brigade na prostoru Jezero — Mrkonjić-Grad — Podrašnica

📜 Izvještaj Štaba Treće (krajiške) proleterske brigade od 10. februara 1944. Štabu Prve proleterske divizije o smjeni Treće brigade Šeste NOU divizije

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade od 23. februara 1944. Štabu Šeste NOU divizije o napadu na selo Priluku

📜 Naređenje Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 24. februara 1944. za napad na Priluku i fingirani napad na Livno

📜 Izvještaj Štaba Treće Učke brigade od 3. marta 1944. Štabu Šeste NOU divizije o dejstvu na sektoru oko Livna od 24. februara do 3. marta

📜 Direktiva Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 14. marta 1944. štabovima bataljona za odbranu pravca Glamoč - Drvar

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade od 18. marta 1944. Štabu Šeste NOU divizije o borbama oko Livna

📜 Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 19. marta 1944. Štabu Treće proleterske (krajiške) brigade za sadejstvo sa Trećom ličkom brigadom na sektoru Šujica - Livno - Glamoč

📜 Izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 3. ličke proleterske brigade 6. proleterske divizije Nikola Tesla od 9. aprila 1944. Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Bosnu i Hercegovinu

📜 Izveštaj Štaba Treće proleterske brigade od 19 septembra 1944 god. Štabu Šeste proleterske divizije o borbama od 5 do 18 septembra

📜 Zapovest Štaba Treće NOU brigade Šeste proleterske divizije od 9 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za napad na Visić

📜 Izveštaj Štaba Treće ličke brigade Šeste proleterske divizije od 22 oktobra 1944 god. Štabu divizije o rezultatima borbe za oslobođenje Beograda

📜 Pismo načelnika Štaba Šeste proleterske divizije od 8 novembra 1944 god. o situaciji na položajima Druge i Treće brigade

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Treće proleterske brigade Šeste proleterske divizije od 1 do 10 novembra 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba 9. brigade od 9. januara 1945. Štabu 20. NOU divizije o borbama za Gornji Lapac, Dobro Selo i Doljane

📜 Izveštaj Štaba Treće proleterske brigade Šeste proleterske divizije od 16 februara 1945 god Štabu divizije o borbi protiv Nemaca kod s. Ilinci

📜 Zapovijest Štaba 20. NOU divizije od 24. februara 1945. štabu 9. brigade za odbacivanje neprijatelja sa pravca Mazin - Lapac

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

114. lovačka divizija Borbe u Hrvatskoj 1943. Komunistička partija Hrvatske Borbe u Sremu 1945. 1. lička proleterska udarna brigada Hrvatsko domobranstvo Operacija Landsturm Mrkonjić Grad 20. dalmatinska divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Lici 1945. Livno SKOJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Travnik 392. legionarska divizija (plava) Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Dalmaciji 1943. Plaški Bitka za Srbiju Otočac Mlinište Politički komesari u NOR-u 6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ Srb Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 35. lička divizija NOVJ 373. legionarska divizija Tiger Raduč Četnici u drugom svetskom ratu 11. hrvatski korpus NOVJ Pelješac Glavni štab Hrvatske Operacija Velika Kapela Beogradska operacija Zasede u oslobodilačkom ratu 6. lička proleterska divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1945. Borbe u Srbiji 1944. 13. pešadijska divizija Re Avijacija u oslobodilačkom ratu Glamoč Zrmanja Josip Broz Tito Vrhovine Ogulin Vrhovni štab NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Kapitulacija Italije 2. lički partizanski odred Donji Lapac Gračac 1. lički partizanski odred "Velebit" Italija u drugom svetskom ratu 4. ustaška brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 1. proleterska divizija NOVJ Sremski front Borbe u Lici 1944. Borbe u Hrvatskoj 1945. Sinj 8. kordunaška divizija NOVJ Udbina Slunj Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 1. proleterski korpus NOVJ 12. pešadijska divizija Sassari Ranjenici u ratu Borbe u Lici 1942. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Gospić Bihać Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Lici 1943. 5. italijanski armijski korpus