Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 19 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 12. 10. 1942. U s. Drežnici (kod Ogulina), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od 1. i 2. udarnog bataljona i bataljona -Marko Trbović- i -Ljubica Gerovac- 1. primorsko-goranskog NOP odreda formirana 6. hrvatska NO brigada.

⚔️ 14. 10. 1942. Kod Klanca (blizu Brinja) 3. bataljon 6. hrvatske NO brigade napao iz zasede italijansku kolonu i naneo joj gubitke od oko 100 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 27. 10. 1942. Kod s. Ljubošine (blizu Ogulina) delovi 6. hrvatske NO brigade miniranjem srušili neprijateljski transportni voz a potom napali njegovu pratnju. U toku borbe poginulo je 25 italijanskih vojnika, 16 četnika i 25 domobrana. Lokomotiva i 2 vagona su uništeni, a saobraćaj je bio obustavljen 6 dana.

⚔️ 4. 11. 1942. Jedinice 6. hrvatske NO brigade, i pored intervencije jakih italijanskih i ustaških snaga iz s. Josipdola, zauzele ustaško uporište u s. Modruš (kod Ogulina).

⚔️ 7. 11. 1942. Između ž. st. Gomirja i s. Hreljina (na pruzi Ogulin-Rijeka) jedinice Omladinskog bataljona 6. hrvatske NO brigade napale italijanski transport i nanele mu gubitke od 20 mrtvih i ranjenih vojnika.

⚔️ 20. 11. 1942. Kod s. Rapajinog Klanca (na putu Otočac-Brinje) 1 bataljon 6. NO brigade Hrvatske napao italijansko-četnićku kolonu i naneo joj gubitke od 32 mrtva vojnika.

⚔️ 22. 11. 1942. Naredbom VŠ NOV i POJ, od 4. hrvatske NOU, 5. i 6. hrvatske NO brigade formirana 8. divizija NOVJ [Šesta hrvatska NO brigada koja je dejstvovala u Gorskom Kotaru Hrvatskom primorju nije bila u organskom sastavu 8. divizije NOVJ, nego je prema naredbi GŠ NOV i PO za Hrvatsku od 11. decembra 1942. potpisala pod komandu Štaba 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske, a na njeno mesto došla je 15. hrvatska NO brigada.].

⚔️ 27. 11. 1942. U s. Severinu (kod Ogulinal jedinice 6. hrvatske NO brigade razoružale ustaško-domobransku posadu od 70 vojnika. Zaplenjeno je 70 pušaka i oko 5000 metaka.

⚔️ 9. 12. 1942. Jedinice 6. i 14. hrvatske NO brigade zauzele četničko uporište u s. Gomirju (kod Ogulina), izuzev ž. st. koju su branili četnici i italijanski vojnici. Poginulo je 15 četnika i 7 italijanskih vojnika, a zaplenjeno je: 4 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 180 pušaka, 20.000 metaka i druga ratna oprema.

⚔️ 17. 12. 1942. Jedinice 6. i 14. hrvatske NO brigade zauzele ustaško uporište u s. Ravnoj Gori (kod Ogulina), zarobile 150 ustaša i zaplenile 150 pušaka, 5 p. mitraljeza, 1 mitraljez, 200 bombi i oko 50.000 metaka.

⚔️ 20. 1. 1943. Između ž. stanica Hreljin i Gomirje bataljon -Marko Trbović- 6. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske porušio prugu Rijeka-Ogulin i izazvao četvorodnevni prekid saobraćaja.

⚔️ 27. 1. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito doneo definitivnu odluku o realizaciji operativno-strategijskog plana za protivofanzivu NOVJ radi razbijanja tzv. četvrte neprijateljske ofanzive. Prema toj odluci trebalo je obrazovati tri jake operativne grupacije. Prva grupacija, koju su sačinjavale 1. i 2. proleterska udarna, 3. udarna i 7. divizija NOVJ, treba da bude nosilac protivofanzive prema jugoistoku, na opštem pravcu Prozor - dolina r. Rame - Neretve - Hercegovina. U prvoj fazi protivofanzive (do r. Neretve) učestvovale bi i dalmatinske brigade (9. divizija NOVJ, koja je bila u formiranju) i 9. krajiška NOU brigada. Druga operativna grupa (1. bosanski udarni korpus NOVJ) treba da uporno brani slobodnu teritoriju Bosanske krajine, povlačeći se postepeno pred neprijateljem kako bi ga što duže zadržala i time Glavnoj operativnoj grupi stvorila potrebno vreme i prostor za uspešan razvoj ofanzive i za prelaz preko r. Neretve. Treća operativna grupa (1. hrvatski korpus NOVJ i Primorsko-goranska grupa brigada) treba takođe da uporno brani slobodnu teritoriju Like (koordinirajući svoja dejstva sa dejstvima 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ), a glavni joj je zadatak bio na tome prostoru da vezuje jake italijansko-četničke snage i da ne dozvoli da se italijanske jedinice pregrupišu i upute u pravcu Glavne operativne grupe.

⚔️ 2. 2. 1943. Korenicu (sada: Titova Korenica) zauzeo 1. puk italijanske divizije -Re- posle borbi protiv delova 6. i 14. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

⚔️ 21. 3. 1943. Jako četničko uporište u s. Crnoj Vlasti (kod Vrhovina) posle dvodnevnih borbi zauzele jedinice 8. divizije NOVJ i 6. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske. Poginulo je oko 60 i zarobljeno 125 četnika, a jedinice NOVJ su imale 18 mrtvih i 128 ranjenih. Tada je poginuo i zamenik komandanta 15. udarne brigade 8. divizije Milisav Dakić, narodni heroj.

⚔️ 0. 4. 1943. U Brinju, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 6. i 14. brigade NOV i PO Hrvatske formirana 13. divizija NOVJ.

⚔️ 1. 4. 1943. Na komunikaciji Gospić-Ogulin jedinice 6. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske i 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ zauzele: ž. st. i s. Sinac, ž. st. Ramijane, ž. st. i s. Lešće i ž. st. Janjče. Poginulo je 10, ranjeno 15, a zarobljeno 643 domobrana i žandarma i 16 oficira. Gubici brigada NOVJ: 5 mrtvih i 12 ranjenih.

⚔️ 6. 4. 1943. Jedinice 6. udarne brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske, 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ i 15. udarne brigade 8. divizije NOVJ napale bataljon italijanske divizije -Re- koji se povlačio iz Vrhovina ka Otočcu i nanele mu gubitke od 4 mrtva i 67 ranjenih.

⚔️ 17. 5. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku preimenovana 6. brigada 5. operativne zono NOV i PO Hrvatske u 1. brigadu, a 14. brigada u 2. brigadu 13. divizije NOVJ.

⚔️ 21. 10. 1943. Iz Ogulina, Vrbovskog, Delnica i Mrzle Vodice jake snage nemačke 71, pešadijske divizije otpočele nastupanje ka slobodnoj teritoriji Slovenije. Posle dvodnevnih borbi neprijatelj je probio odbranu 1. udarne brigade i 2. NOP odreda 13. divizije NOVJ i 2. udarne brigade -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ na položajima Risnjak

Dokumenti

📜 Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 30 prosinca 1942 god. o napadu Šeste i Četrnaeste NO brigade NOV i PO Hrvatske na Gomirje

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Šeste NOU brigade Pete operativne zone Hrvatske od 2 ožujka 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Šeste NOU brigade od 13 ožujka 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama Brigade od 7 siječnja do 6 ožujka

📜 Izvještaj Štaba Šeste NOU brigade od 6 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o oslobođenju Vrhovina i Rudopolja

📜 Zapovijest Štaba Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 12 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i sprječavanje neprijateljskog prodora na oslobođeni teritorij

📜 Izveštaj partijskog sekretara 6. brigade 13. primorsko-goranske NO divizije od 15. maja 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 26 svibnja 1943 god. Štabu Trinaeste divizije za raspored i dejstvo Šeste NOU i Četrnaeste NO brigade

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 13 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Prve brigade Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske na Žutu Lokvu

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 24 kolovoza 1943 god. Štabu Prve NOU brigade da se stavi pod komandu Trinaeste divizije u cilju izvođenja operacija na području Pazarište - Perušić - Gospić

📜 Zapovijest Štaba Prve NOU brigade Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 22 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Crikvenicu

📜 Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 23 studenog 1943 god. Štabu Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Crikvenicu

📜 Zapovijest Štaba Prve udarne NO brigade Trinaeste divizije NOV Jugoslavije od 19. prosinca 1943. god. podređenim jedinicama za napad na Zlobin

📜 Zapovijest Štaba Prve NOU brigade Trinaeste divizije od 17 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Kamenicu, Bukovlje, Križpolje i Jelovicu

Fotografije

Povezane odrednice

Delnice 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Vrhovine Crikvenica Omladina u ratu 9. dalmatinska divizija NOVJ Ogulin 2. primorsko-goranski partizanski odred 8. kordunaška divizija NOVJ Bitka na Neretvi Glavni štab Hrvatske Operacija Weiss Primorsko-goranski partizanski odred 3. lička proleterska udarna brigada 14. slovenska divizija NOVJ Borbe u Lici 1942. 6. lička proleterska divizija NOVJ SAD i Jugoslavija Borbe u Hrvatskoj 1942. Saradnja četnika sa okupatorom 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ Narodni heroji Jugoslavije 2. proleterska divizija NOVJ Gospić Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Korenica Zasede u oslobodilačkom ratu Otočac Glavna operativna grupa NOVJ 3. udarna divizija NOVJ Rijeka Drežnica 7. banijska divizija NOVJ 5. italijanski armijski korpus 1. proleterska divizija NOVJ Hrvatsko domobranstvo 1. lička proleterska udarna brigada 15. kordunaška brigada (3. brigada 8. divizije) NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito Diverzije u oslobodilačkom ratu 13. pešadijska divizija Re Komunistička partija Hrvatske Četnici u drugom svetskom ratu Bitka za Prozor 1943. Prozor Borbe u Sloveniji 1943. Borbe u Hrvatskoj 1943. 9. krajiška udarna brigada Simo Šolaja Borbe u Lici 1943. 14. srednjobosanska udarna brigada 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943.