Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

5. italijanski armijski korpus

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 192 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

📜 Telegrafski izvještaj komande Petog armijskog korpusa od 28 rujna 1941 god. o napadu partizana na talijanski kamion na putu Novi - Jasenak

📜 Naređenje Komande 5. armijskog korpusa od 29. septembra 1941. da potčinjene komande izveste o preduzetim represalijama povodom sabotaža i napada na italijanske vojnike

📜 Izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 30. septembra 1941. Komandi 2. armije o pojačanoj komunističkoj propagandi među italijanskim vojnicima u Gospiću

📜 Depeša Komande 5. armijskog korpusa od 30. septembra 1941. Komandi 2. armije o paljenju sela Zalužnice zbog zarobljavanja italijanskih oficira od strane partizana

📜 Uputstvo komande Petog armijskog korpusa od 5 listopada 1941 god. o načinu kretanja trupa i transporta kroz pošumljene krajeve

📜 Izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 5. oktobra 1941. Komandi 2. armije o operativnoj aktivnosti jedinica od 15. do 30. septembra 1941. godine

📜 Podsetnik Komande 5. armijskog korpusa od 5. oktobra 1941. za postupak jedinica prilikom okupiranja teritorija Nezavisne Države Hrvatske između demilitarizovane zone i teritorije pod nemačkim trupama

📜 Izvod iz izveštaja Komande 5. armijskog korpusa od 18. oktobra 1941. Komandi 2. armije o okupaciji teritorije Nezavisne Države Hrvatske između demilitarizovane zone i demarkacione linije s nemačkim trupama

📜 Uputstvo Komande 5. armijskog korpusa od 20. oktobra 1941. borbi protiv ustanika

📜 Uputstvo Komande 2. armije od 23. oktobra 1941. Komandi 5. armijskog korpusa o borbi protiv partizana

📜 Izvještaj operacijskog odjeljenja Petog armijskog korpusa od 4 studenog 1941 god. o akcijama protiv partizana u Gorskom Kotaru

📜 Izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 18. novembra 1941. Komandi 2. armije o situaciji i operacijama protiv partizanskih jedinica u zonama JasenakDrežnica, Gospić, Brinje i Hreljin

📜 Izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 3. decembra 1941. Komandi 2. armije o aktivnosti jedinica u drugoj polovini novembra

📜 Izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 18. decembra 1941. Komandi 2. armije o aktivnosti jedinica u prvoj polovini meseca

📜 Mesečni izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 26. aprila 1942. Komandi 2. armije o političkoj i privrednoj situaciji na teritoriji korpusa

📜 Izvještaj komande Petog armijskog korpusa od 15 svibnja 1942 god. o djelovanju talijanskih jedinica na području Like, Gorskog Kotara i Korduna

📜 Izvadak iz dnevnog biltena Komande pogranične straže Petog armijskog korpusa od 19 svibnja 1942 god. o upadu partizana u Mali Bukovac

📜 Izveštaj Komande granične straže 5. armijskog korpusa od 22. maja 1942. o partizanskoj aktivnosti u rejonu Ilirske Bistrice

📜 Dnevno obavještenje Komande granične straže Petog armijskog korpusa od 30 svibnja 1942 god. o interniranju stanovništva i o akcijama partizana

📜 Izvještaj Komande pogranične straže Petog armijskog korpusa od 6 lipnja 1942 god. o interniranju i strijeljanju članova partizanskih porodica sa područja Sušaka

📜 Uputstvo Komande granične straže 5. armijskog korpusa od 10. juna 1942. o zadacima potčinjenih jedinica i nastavnih bataljona dodeljenih kao pojačanje za borbu protiv partizana

📜 Izvod iz izveštaja Više komande oružanih snaga »Slonenija-Dalmacija« od 28. juna 1942. Generalštabu kopnene vojske o operativnoj delatnosti podređenih jedinica u toku maja 

📜 Dopis Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 6. jula 1942. komandama 5, 6. i 18. armijskog korpusa u vezi s pružanjem pomoći u četničko-ustaškim pregovorima

📜 Proglas zapovjedništva Petog armijskog korpusa i Prefekture Kvarner od 15 srpnja 1942 god. o zavođenju mjera protiv stanovništva Gorskog Kotara

📜 Bilješka Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 26 srpnja 1942 god. o dejstvima Petog armijskog korpusa na području Like

📜 Uputstvo Komande granične straže Petog armijskog korpusa od 31 svibnja 1942 god. o načinu djelovanja podređenih talijanskih jedinica u borbi protiv partizanskih jedinica Pete operativne zone

📜 Letak izdat početkom rujna 1942 god. od strane komande Osamnaestog i Petog armijskog korpusa povodom završetka talijanske ofanzive na području Biokova

📜 Depeša Komande 5. armijskog korpusa od 8. septembra 1942. Komandi 11. armijskog korpusa o napadima partizanskih jedinica na posade i postrojenja ž. st. Lička Jesenica, Kamanje i Zaluka

📜 Depeša Komande 5. armijskog korpusa od 9. septembra 1942. Komandi 11. armijskog korpusa o partizanskim akcijama na teritoriji korpusa

📜 Naređenje komande Petog armijskog korpusa od 13 rujna 1942 god. za izvođenje operacije na području Velike Kapele

📜 Proglas komande Petog armijskog korpusa od 16 rujna 1942 god. upućen stanovništvu operativnog područja ovog korpusa

📜 Operativna zapovest br. 2 Komande 5. armijskog korpusa od 21. septembra 1942. za izvođenje treće faze operacije na području Velike Kapele

📜 Operativna zapovest br. 3 Komande 5. armijskog korpusa od 24. septembra 1942. za izvođenje četvrte faze operacije na području Velike Kapele

📜 Direktive Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 25. septembra 1942. komandantu 5. armijskog korpusa o zadacima korpusa u predstojećim operacijama protiv partizanskih jedinica u Lici i duž železničke pruge Sušak Ogulin Karlovac

📜 Naređenje komande Petog armijskog korpusa od 29 rujna za operaciju u Lici

📜 Naređenje Komande 5. armijskog korpusa od 29. septembra 1942. za obustavljanje operacija na području Velike Kapele i o pre- meštanju potčinjenih jedinica za operaciju u Lici

📜 Dnevni izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 29. septembra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o operacijama potčinjenih jedinica u toku 28. septembra

📜 Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 1 listopada 1942 god. o dejstvima potčinjenih i pridatih jedinica na području Korduna, Gorskog Kotara i Like

📜 Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 2 listopada 1942 god. o operacijama talijanskih jedinica na području Like, Korduna, Gorskog Kotara i Žumberka

📜 Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 3 listopada 1942 god. o dejstvima potčinjenih i pridatih jedinica na području Prve, Druge i Pete operativne zone

📜 Zapovijest Komande Petog armijskog korpusa od 3 listopada 1942 god. za operaciju na području Like

📜 Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 3 listopada 1942 god. o rezultatima akcija do 30 rujna 1942 godine

📜 Zapovijest Komande Petog armijskog korpusa od 5 listopada 1942 god. za operacije na području Like

📜 Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 6 listopada 1942 god. o dejstvima potčinjenih i pridatih jedinica

📜 Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 22 listopada 1942 god. o borbama potčinjenih jedinica

📜 Zahtjev komande Petog armijskog korpusa od 10 studenog 1942 god. da se ustaškim jedinicama dodijeli oružje i oprema i odgovor, sa primjedbama, Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija

📜 Izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 25. novembra 1942. o rezultatima operacija na području Velike Kapele i u Lici

📜 Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 5 prosinca 1942 god. o diverziji na pruzi Gračac - Gospić i o borbama na Žumberku

📜 Operativni izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 15. decembra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o rezultatima operacija protiv partizanskih jedinica na području Gorskog kotara i Like u toku jesenjih meseci

📜 Izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 28. decembra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o evakuaciji ustaško-domobranskog uporišta Udbina

📜 Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 30 prosinca 1942 god. o borbama na području Lovinac - Raduč

📜 Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 30 prosinca 1942 god. o napadu Šeste i Četrnaeste NO brigade NOV i PO Hrvatske na Gomirje

📜 Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 31 prosinca 1942 god. o borbama na području Gorskog Kotara i Like i o pripremama za prebacivanje talijanskih jedinica

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 3 siječnja 1943 god. o borbama u rejonu Krašića i na području Gorskog Kotara

📜 Izvještaj pomoćnika načelnika Štaba Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 11 siječnja 1943 god. o nesporazumu sa načelnikom Štaba Petog armijskog korpusa u vezi s pripremama za Četvrtu neprijateljsku ofanzivu

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 12 siječnja 1943 god. o grupisanju jedinica NOV i PO Hrvatske u rejonu Saborski i rezultatima borbe za Ličku Jesenicu

📜 Obavještajni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 13 siječnja 1943 god. o brojnom stanju, organizaciji i karakteru dejstva jedinica NOV i PO Hrvatske

📜 Zapovijest Komande Petog armijskog korpusa od 15 siječnja 1943 god. za izvođenje operacije Weiss

📜 Uputstvo Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 15 siječnja 1943 god. o budnosti podređenih jedinica, o načinu dejstva jedinica NOV i PO Jugoslavije i o odnosima sa njemačkim trupama u toku pretstojeće operacije Weiss

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 16 siječnja 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske, napadu Talijana na Saborski i rezultatima borbe kod Josipdola

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 17 siječnja 1943 god. o napadu na vojni transport kod Kamanja i borbama kod Ličke Jesenice

📜 Iz izvještaja Komande Talijanskoga Petoga armijskog korpusa Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o akcijama partizana na području Žumberka

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 19 siječnja 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske, napadu na vlak kod Kamanja i borbama kod ž. st. Lička Jesenica

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 20 siječnja 1943 god. o otpočinjanju dejstva podređenih jedinica u operaciji Weiss

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 21 siječnja 1943 god. o dejstvima potčinjenih i njemačkih jedinica protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Like i Korduna

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 22 siječnja 1943 god. o borbama na području Like, Korduna i Žumberka 19, 20 i 21 siječnja

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 23 siječnja 1943 god. o dejstvima podređenih i pridatih jedinica u toku operacije Weiss na području Like. Korduna i Gorskog Kotara na dan 21 i 22 siječnja 1943 godine

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 23 siječnja 1943 god. o dejstvima sopstvenih i njemačkih jedinica u operaciji Weiss 22 i 23 siječnja

📜 Razgovor načelnika Štaba Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija s Komandom Petog armijskog korpusa od 23 siječnja 1943 god. u vezi s dejstvom jedinica divizije ,,Re i Lombardia

📜 Obavještenje Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 24 siječnja 1943 god. o dejstvima njemačkih jedinica na području Korduna i Banije na dan 22 siječnja

📜 Naređenje Komande talijanskog Petog armijskog korpusa cd 24 siječnja 1943 god. za dalja dejstva podređenih jedinica na području Like i Korduna

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 24 siječnja 1943 god. o dejstvima talijanskih i njemačkih snaga protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Like i Korduna na dan 22, 23 i 24 siječnja

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 25 siječnja 1943 god. o zauzimanju Bruvna

📜 Obavještenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 25 januara 1943 god. o naređenju Petom italijanskom armijskom korpusu da nastupa u pravcu Bihaća

📜 Izvještaj Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 26 januara 1943 god. o nastupanju Petog armijskog korpusa u pravcu Bihaća

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 26 siječnja 1943 god. o borbama na području Like i Korduna 24 i 25 siječnja 1943 godine

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 26 siječnja 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica na području Like i Gorskog Kotara 25 i 26 siječnja 1943 godine

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 28 siječnja 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica na području Like, Korduna i Gorskog Kotara

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 29 siječnja 1943 god. o borbama na području Like i Korduna u toku 27 i 28 siječnja

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 30 siječnja 1943 god. o ulasku njemačkih trupa u Bihać i o borbama na području Like

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 31 siječnja 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica na području Like

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 2 veljače 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica na području Like

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 3 veljače 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica na području Like u toku 2 i 3 veljače

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 4 veljače 1943 god. u vezi sa sporom oko učešća talijanskih jedinica pri napadu na Bihać

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 4 veljače 1943 god. o torbama na području Like u toku Četvrte ofanzive

📜 Obavještenje Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 4 veljače 1943 god. u vezi s predviđenom akcijom za čišćenje Like

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 6 veljače 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Like i Gorskog Kotara

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 6 veljače 1943 god. o-traženju Komande njemačkih trupa u Hrvatskoj da se čisti Plješevica i područje zapadno od puta Karlovac - Slunj

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 6 veljače 1943 god. o sastavu i rasporedu jedinica pod komandom divizije Sassari

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 7 veljače 1943 god. o borbama kod Krbavice, Bruvna i G. Lapca i dejstvu potčinjenog vazduhoplovstva na području Like

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 7 veljače 1943 god. o pokretima jedinica NOV i dejstvima potčinjenih jedinica i pridatog vazduhoolovstva na području Like

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 10 veljače 1943 god. o borbama u Lici, diverzijama u Gorskom Kotaru i bombardovanju Mogorića i Srednje Gore

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 11 veljače 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske i o dejstvima potčinjenih dijelova i vazduhoplovstva na području Like

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 13 veljače 1943 god. o dejstvima podređenih jedinica i vazduhoplovstva na području Like i Gorskog Kotara

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 14 veljače 1943 god. o prodoru podređenih jedinica u Kulen Vakuf

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 16 veljače 1943 god. o akciji čišćenja na području Plaškog i napadu na kolonu u rejonu Boričevca

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 16 veljače 1943 god. o borbama u rejonu G. Lapca i Boričevca i o napadu na kolonu kod Vodica

📜 Zapovijest Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 16 veljače 1943 god. za ofanzivu na slobodni teritorij Gorskog Kotara

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 17 veljače 1943 god. o borbama na komunikaciji Ostrvica - Boričevac

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 17 veljače 1943 god. o rezultatima borbe u rejonu Boričevca u toku 15 i 16 veljače

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Raduč Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Sušak Borbe u Crnoj Gori 1943. Gračac 12. pešadijska divizija Sassari Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 13. primorsko-goranska divizija NOVJ 2. lička proleterska udarna brigada Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Ustanak u Crnoj Gori 1941. Benito Mussolini Gospić Borbe u Sloveniji 1942. Borbe u Hrvatskoj 1942. Operacija Velika Kapela Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 18. italijanski armijski korpus 1. kordunaški partizanski odred Ilirska Bistrica Albanija u drugom svetskom ratu Operacija Fruška gora 13. pešadijska divizija Re Avijacija u oslobodilačkom ratu Ogulin Italijanski zločini u Jugoslaviji Britanija i Jugoslavija Operacija Schwarz Borbe u Dalmaciji 1942. Ustanak u Dalmaciji 1941. Vis Partizanska taktika Nova Gorica Borbe u Lici 1943. Saradnja četnika sa okupatorom 8. kordunaška divizija NOVJ Karlobag Drežnica Donji Lapac Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ Operacija Weiss Senj 6. lička proleterska divizija NOVJ 153. pešadijska divizija Macerata 3. lička proleterska udarna brigada 1. brza divizija Eugenio di Savoia Borbe u Dalmaciji 1943. 6. italijanski armijski korpus Borbe u Hrvatskoj 1943. 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) 11. italijanski armijski korpus Borbe u Lici 1942. 2. primorsko-goranski partizanski odred Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Partizanska avijacija Četnici u drugom svetskom ratu Dragoljub Draža Mihailović Ni zrno žita okupatoru! Diverzije u oslobodilačkom ratu Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu 15. kordunaška brigada (3. brigada 8. divizije) NOVJ Plaški Borbe na Jadranu 1944. 2. italijanska armija Lička Jesenica Karlovac Primorsko-goranski partizanski odred 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Slunj Italija u drugom svetskom ratu 57. pešadijska divizija Lombardia Vrhovine Bosiljevo