Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

5. italijanski armijski korpus

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 192 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

📜 Telegrafski izvještaj komande Petog armijskog korpusa od 28 rujna 1941 god. o napadu partizana na talijanski kamion na putu Novi - Jasenak

📜 Naređenje Komande 5. armijskog korpusa od 29. septembra 1941. da potčinjene komande izveste o preduzetim represalijama povodom sabotaža i napada na italijanske vojnike

📜 Izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 30. septembra 1941. Komandi 2. armije o pojačanoj komunističkoj propagandi među italijanskim vojnicima u Gospiću

📜 Depeša Komande 5. armijskog korpusa od 30. septembra 1941. Komandi 2. armije o paljenju sela Zalužnice zbog zarobljavanja italijanskih oficira od strane partizana

📜 Uputstvo komande Petog armijskog korpusa od 5 listopada 1941 god. o načinu kretanja trupa i transporta kroz pošumljene krajeve

📜 Izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 5. oktobra 1941. Komandi 2. armije o operativnoj aktivnosti jedinica od 15. do 30. septembra 1941. godine

📜 Podsetnik Komande 5. armijskog korpusa od 5. oktobra 1941. za postupak jedinica prilikom okupiranja teritorija Nezavisne Države Hrvatske između demilitarizovane zone i teritorije pod nemačkim trupama

📜 Izvod iz izveštaja Komande 5. armijskog korpusa od 18. oktobra 1941. Komandi 2. armije o okupaciji teritorije Nezavisne Države Hrvatske između demilitarizovane zone i demarkacione linije s nemačkim trupama

📜 Uputstvo Komande 5. armijskog korpusa od 20. oktobra 1941. borbi protiv ustanika

📜 Uputstvo Komande 2. armije od 23. oktobra 1941. Komandi 5. armijskog korpusa o borbi protiv partizana

📜 Izvještaj operacijskog odjeljenja Petog armijskog korpusa od 4 studenog 1941 god. o akcijama protiv partizana u Gorskom Kotaru

📜 Izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 18. novembra 1941. Komandi 2. armije o situaciji i operacijama protiv partizanskih jedinica u zonama JasenakDrežnica, Gospić, Brinje i Hreljin

📜 Izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 3. decembra 1941. Komandi 2. armije o aktivnosti jedinica u drugoj polovini novembra

📜 Izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 18. decembra 1941. Komandi 2. armije o aktivnosti jedinica u prvoj polovini meseca

📜 Mesečni izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 26. aprila 1942. Komandi 2. armije o političkoj i privrednoj situaciji na teritoriji korpusa

📜 Izvještaj komande Petog armijskog korpusa od 15 svibnja 1942 god. o djelovanju talijanskih jedinica na području Like, Gorskog Kotara i Korduna

📜 Izvadak iz dnevnog biltena Komande pogranične straže Petog armijskog korpusa od 19 svibnja 1942 god. o upadu partizana u Mali Bukovac

📜 Izveštaj Komande granične straže 5. armijskog korpusa od 22. maja 1942. o partizanskoj aktivnosti u rejonu Ilirske Bistrice

📜 Dnevno obavještenje Komande granične straže Petog armijskog korpusa od 30 svibnja 1942 god. o interniranju stanovništva i o akcijama partizana

📜 Izvještaj Komande pogranične straže Petog armijskog korpusa od 6 lipnja 1942 god. o interniranju i strijeljanju članova partizanskih porodica sa područja Sušaka

📜 Uputstvo Komande granične straže 5. armijskog korpusa od 10. juna 1942. o zadacima potčinjenih jedinica i nastavnih bataljona dodeljenih kao pojačanje za borbu protiv partizana

📜 Izvod iz izveštaja Više komande oružanih snaga »Slonenija-Dalmacija« od 28. juna 1942. Generalštabu kopnene vojske o operativnoj delatnosti podređenih jedinica u toku maja 

📜 Dopis Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 6. jula 1942. komandama 5, 6. i 18. armijskog korpusa u vezi s pružanjem pomoći u četničko-ustaškim pregovorima

📜 Proglas zapovjedništva Petog armijskog korpusa i Prefekture Kvarner od 15 srpnja 1942 god. o zavođenju mjera protiv stanovništva Gorskog Kotara

📜 Bilješka Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 26 srpnja 1942 god. o dejstvima Petog armijskog korpusa na području Like

📜 Uputstvo Komande granične straže Petog armijskog korpusa od 31 svibnja 1942 god. o načinu djelovanja podređenih talijanskih jedinica u borbi protiv partizanskih jedinica Pete operativne zone

📜 Letak izdat početkom rujna 1942 god. od strane komande Osamnaestog i Petog armijskog korpusa povodom završetka talijanske ofanzive na području Biokova

📜 Depeša Komande 5. armijskog korpusa od 8. septembra 1942. Komandi 11. armijskog korpusa o napadima partizanskih jedinica na posade i postrojenja ž. st. Lička Jesenica, Kamanje i Zaluka

📜 Depeša Komande 5. armijskog korpusa od 9. septembra 1942. Komandi 11. armijskog korpusa o partizanskim akcijama na teritoriji korpusa

📜 Naređenje komande Petog armijskog korpusa od 13 rujna 1942 god. za izvođenje operacije na području Velike Kapele

📜 Proglas komande Petog armijskog korpusa od 16 rujna 1942 god. upućen stanovništvu operativnog područja ovog korpusa

📜 Operativna zapovest br. 2 Komande 5. armijskog korpusa od 21. septembra 1942. za izvođenje treće faze operacije na području Velike Kapele

📜 Operativna zapovest br. 3 Komande 5. armijskog korpusa od 24. septembra 1942. za izvođenje četvrte faze operacije na području Velike Kapele

📜 Direktive Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 25. septembra 1942. komandantu 5. armijskog korpusa o zadacima korpusa u predstojećim operacijama protiv partizanskih jedinica u Lici i duž železničke pruge Sušak Ogulin Karlovac

📜 Naređenje komande Petog armijskog korpusa od 29 rujna za operaciju u Lici

📜 Naređenje Komande 5. armijskog korpusa od 29. septembra 1942. za obustavljanje operacija na području Velike Kapele i o pre- meštanju potčinjenih jedinica za operaciju u Lici

📜 Dnevni izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 29. septembra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o operacijama potčinjenih jedinica u toku 28. septembra

📜 Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 1 listopada 1942 god. o dejstvima potčinjenih i pridatih jedinica na području Korduna, Gorskog Kotara i Like

📜 Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 2 listopada 1942 god. o operacijama talijanskih jedinica na području Like, Korduna, Gorskog Kotara i Žumberka

📜 Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 3 listopada 1942 god. o dejstvima potčinjenih i pridatih jedinica na području Prve, Druge i Pete operativne zone

📜 Zapovijest Komande Petog armijskog korpusa od 3 listopada 1942 god. za operaciju na području Like

📜 Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 3 listopada 1942 god. o rezultatima akcija do 30 rujna 1942 godine

📜 Zapovijest Komande Petog armijskog korpusa od 5 listopada 1942 god. za operacije na području Like

📜 Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 6 listopada 1942 god. o dejstvima potčinjenih i pridatih jedinica

📜 Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 22 listopada 1942 god. o borbama potčinjenih jedinica

📜 Zahtjev komande Petog armijskog korpusa od 10 studenog 1942 god. da se ustaškim jedinicama dodijeli oružje i oprema i odgovor, sa primjedbama, Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija

📜 Izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 25. novembra 1942. o rezultatima operacija na području Velike Kapele i u Lici

📜 Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 5 prosinca 1942 god. o diverziji na pruzi Gračac - Gospić i o borbama na Žumberku

📜 Operativni izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 15. decembra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o rezultatima operacija protiv partizanskih jedinica na području Gorskog kotara i Like u toku jesenjih meseci

📜 Izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 28. decembra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o evakuaciji ustaško-domobranskog uporišta Udbina

📜 Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 30 prosinca 1942 god. o borbama na području Lovinac - Raduč

📜 Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 30 prosinca 1942 god. o napadu Šeste i Četrnaeste NO brigade NOV i PO Hrvatske na Gomirje

📜 Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 31 prosinca 1942 god. o borbama na području Gorskog Kotara i Like i o pripremama za prebacivanje talijanskih jedinica

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 3 siječnja 1943 god. o borbama u rejonu Krašića i na području Gorskog Kotara

📜 Izvještaj pomoćnika načelnika Štaba Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 11 siječnja 1943 god. o nesporazumu sa načelnikom Štaba Petog armijskog korpusa u vezi s pripremama za Četvrtu neprijateljsku ofanzivu

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 12 siječnja 1943 god. o grupisanju jedinica NOV i PO Hrvatske u rejonu Saborski i rezultatima borbe za Ličku Jesenicu

📜 Obavještajni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 13 siječnja 1943 god. o brojnom stanju, organizaciji i karakteru dejstva jedinica NOV i PO Hrvatske

📜 Zapovijest Komande Petog armijskog korpusa od 15 siječnja 1943 god. za izvođenje operacije Weiss

📜 Uputstvo Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 15 siječnja 1943 god. o budnosti podređenih jedinica, o načinu dejstva jedinica NOV i PO Jugoslavije i o odnosima sa njemačkim trupama u toku pretstojeće operacije Weiss

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 16 siječnja 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske, napadu Talijana na Saborski i rezultatima borbe kod Josipdola

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 17 siječnja 1943 god. o napadu na vojni transport kod Kamanja i borbama kod Ličke Jesenice

📜 Iz izvještaja Komande Talijanskoga Petoga armijskog korpusa Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o akcijama partizana na području Žumberka

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 19 siječnja 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske, napadu na vlak kod Kamanja i borbama kod ž. st. Lička Jesenica

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 20 siječnja 1943 god. o otpočinjanju dejstva podređenih jedinica u operaciji Weiss

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 21 siječnja 1943 god. o dejstvima potčinjenih i njemačkih jedinica protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Like i Korduna

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 22 siječnja 1943 god. o borbama na području Like, Korduna i Žumberka 19, 20 i 21 siječnja

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 23 siječnja 1943 god. o dejstvima podređenih i pridatih jedinica u toku operacije Weiss na području Like. Korduna i Gorskog Kotara na dan 21 i 22 siječnja 1943 godine

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 23 siječnja 1943 god. o dejstvima sopstvenih i njemačkih jedinica u operaciji Weiss 22 i 23 siječnja

📜 Razgovor načelnika Štaba Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija s Komandom Petog armijskog korpusa od 23 siječnja 1943 god. u vezi s dejstvom jedinica divizije ,,Re i Lombardia

📜 Obavještenje Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 24 siječnja 1943 god. o dejstvima njemačkih jedinica na području Korduna i Banije na dan 22 siječnja

📜 Naređenje Komande talijanskog Petog armijskog korpusa cd 24 siječnja 1943 god. za dalja dejstva podređenih jedinica na području Like i Korduna

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 24 siječnja 1943 god. o dejstvima talijanskih i njemačkih snaga protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Like i Korduna na dan 22, 23 i 24 siječnja

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 25 siječnja 1943 god. o zauzimanju Bruvna

📜 Obavještenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 25 januara 1943 god. o naređenju Petom italijanskom armijskom korpusu da nastupa u pravcu Bihaća

📜 Izvještaj Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 26 januara 1943 god. o nastupanju Petog armijskog korpusa u pravcu Bihaća

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 26 siječnja 1943 god. o borbama na području Like i Korduna 24 i 25 siječnja 1943 godine

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 26 siječnja 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica na području Like i Gorskog Kotara 25 i 26 siječnja 1943 godine

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 28 siječnja 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica na području Like, Korduna i Gorskog Kotara

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 29 siječnja 1943 god. o borbama na području Like i Korduna u toku 27 i 28 siječnja

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 30 siječnja 1943 god. o ulasku njemačkih trupa u Bihać i o borbama na području Like

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 31 siječnja 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica na području Like

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 2 veljače 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica na području Like

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 3 veljače 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica na području Like u toku 2 i 3 veljače

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 4 veljače 1943 god. u vezi sa sporom oko učešća talijanskih jedinica pri napadu na Bihać

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 4 veljače 1943 god. o torbama na području Like u toku Četvrte ofanzive

📜 Obavještenje Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 4 veljače 1943 god. u vezi s predviđenom akcijom za čišćenje Like

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 6 veljače 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Like i Gorskog Kotara

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 6 veljače 1943 god. o-traženju Komande njemačkih trupa u Hrvatskoj da se čisti Plješevica i područje zapadno od puta Karlovac - Slunj

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 6 veljače 1943 god. o sastavu i rasporedu jedinica pod komandom divizije Sassari

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 7 veljače 1943 god. o borbama kod Krbavice, Bruvna i G. Lapca i dejstvu potčinjenog vazduhoplovstva na području Like

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 7 veljače 1943 god. o pokretima jedinica NOV i dejstvima potčinjenih jedinica i pridatog vazduhoolovstva na području Like

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 10 veljače 1943 god. o borbama u Lici, diverzijama u Gorskom Kotaru i bombardovanju Mogorića i Srednje Gore

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 11 veljače 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske i o dejstvima potčinjenih dijelova i vazduhoplovstva na području Like

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 13 veljače 1943 god. o dejstvima podređenih jedinica i vazduhoplovstva na području Like i Gorskog Kotara

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 14 veljače 1943 god. o prodoru podređenih jedinica u Kulen Vakuf

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 16 veljače 1943 god. o akciji čišćenja na području Plaškog i napadu na kolonu u rejonu Boričevca

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 16 veljače 1943 god. o borbama u rejonu G. Lapca i Boričevca i o napadu na kolonu kod Vodica

📜 Zapovijest Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 16 veljače 1943 god. za ofanzivu na slobodni teritorij Gorskog Kotara

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 17 veljače 1943 god. o borbama na komunikaciji Ostrvica - Boričevac

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 17 veljače 1943 god. o rezultatima borbe u rejonu Boričevca u toku 15 i 16 veljače

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Dalmaciji 1943. 2. lička proleterska udarna brigada 153. pešadijska divizija Macerata Operacija Schwarz Dragoljub Draža Mihailović Vis Saradnja četnika sa okupatorom Primorsko-goranski partizanski odred Bosiljevo Operacija Weiss 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Senj Slunj Drežnica 3. lička proleterska udarna brigada 6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ Raduč Italijanski zločini u Jugoslaviji Nova Gorica Borbe u Dalmaciji 1942. Ni zrno žita okupatoru! Borbe u Crnoj Gori 1943. Borbe u Lici 1942. Gospić Vrhovine Benito Mussolini 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu 12. pešadijska divizija Sassari 15. kordunaška brigada (3. brigada 8. divizije) NOVJ Borbe u Sloveniji 1942. Četnici u drugom svetskom ratu Britanija i Jugoslavija 8. kordunaška divizija NOVJ Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Operacija Velika Kapela Italija u drugom svetskom ratu Ilirska Bistrica Diverzije u oslobodilačkom ratu Lička Jesenica Borbe u Hrvatskoj 1942. Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Karlobag Ogulin 2. primorsko-goranski partizanski odred 18. italijanski armijski korpus 2. italijanska armija 6. italijanski armijski korpus Ustanak u Crnoj Gori 1941. Plaški Partizanska avijacija Sušak 57. pešadijska divizija Lombardia Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 1. brza divizija Eugenio di Savoia Partizanska taktika Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Lici 1943. 6. lička proleterska divizija NOVJ Ustanak u Dalmaciji 1941. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Ustanak u Hrvatskoj 1941. 1. kordunaški partizanski odred Gračac Albanija u drugom svetskom ratu Donji Lapac 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Borbe na Jadranu 1944. Operacija Fruška gora 11. italijanski armijski korpus 13. pešadijska divizija Re Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Karlovac