Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

18. italijanski armijski korpus

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 257 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 12. 8. 1942. Komanda italijanskog 18. armijskog korpusa uputila predlog Višoj komandi -Slovenija-Dalmacija- (Superslodi) da se područje Biokova -učini nepristupačnim za ustanike-, sela unište, a stanovništvo internira.

⚔️ 26. 9. 1942. Viša komanda -Slovenija-Dalmacija- (Supersioda) uputila itahjanskoj Vrhovnoj komandi plan operacija za. oktobar. U planu se predviđa da jedinice italijanskog 5. i 11. armijskog korpusa izvedu operaciju radi uništenja partizanskih snaga na području Žumberka i Gorjanaca; da jedinice italijanskog 5, 11. i 18. armijskog korpusa, sa ustaškim snagama, izvrše dve operacijejednu radi -čišćenja- teritorije između mora i pruge Vrhovine-Medak, a drugu duž pruge Sušak-Ogulin

⚔️ 12. 10. 1942. U Splitu otpočeo dvodnevni sastanak komandanta i načelnika štaba Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) s komandantima italijanskog 6. i 18. armijskog korpusa, na kome je analizirana prva etapa ciklusa operacija -Dinara- i utanačen plan za sledeću etapu (-Beta-): zauzimanje Livna.

⚔️ 21. 10. 1942. Delovi italijanskog 18. armijskog korpusa, sa ustaškom Crnom legijom i delovima četničke Dinarske divizije sa polukružne osnovice: Kupres, Šujica, Duvno, Imotski, Sinj, Vrlika, ukupno 12-14 bataljona, otpočeli livanjsku operaciju (-Beta-, -Livno-) za ovlađivanje slobodnom teritorijom oko Livna, deo nemačko-italijanske protiv ofanzive (ciklusa operacija -Dinara-). Dok su 1. dalmatinska NOU brigada i 3. NOP odred 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uspešno zadržavali ostalih pet koIona, izbijanjem kolone iz Kupresa u Livno prisililo je partizanske jedinice da 26. oktobra napuste odbranu i na ostalim pravcima i povuku se prema pl. Kamešnici i Glamoču.

⚔️ 9. 9. 1943. U Splitu otpočeli četvorodnevni pregovori između predstavnika VŠ NOV i POJ i komandanta italijanske divizije -Bergamo- o predaji i razoružanju italijanskih jedinica. Tada su razoružani glavnina divizije -Bergamo- i drugi manji delovi italijanskog 18. armijskog korpusa.

Dokumenti

📜 Naređenje komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 18. septembra 1941. komandantu 18. armijskog korpusa za ugušivanje oružanog ustanka na teritoriji Srbije

📜 Izveštaj Operativnog odeljenja komandanta Srbije od 20. septembra 1941. Komandi 18. armijskog korpusa o aktivnosti ustanika i sopstvenim protivmerama na teritoriji Srbije od 11. do 20. septembra 1941. godine

📜 Obaveštenje Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 30. septembra 1941. Komandi 18. armijskog korpusa o sadejstvu italijanskih i nemačkih snaga na ugušivanju ustanka u Jugoslaviji

📜 Zahtev Komandnog štaba komandanta Srbije od 1. oktobra 1941. Štabu 18. armijskog korpusa da bugarske trupe pojačaju železničke straže na prugama Niš — Solun i Niš — Sofija

📜 Pregled rasporeda jedinica, komandi i ustanova neposredno pot-činjenih komandantu Srbije od 4. oktobra 1941. dostavljen Komandi 18. armijskog korpusa

📜 Naređenje opunomoćenog komandanta u Srbiji od 3. decembra 1941. Višoj komandi 65 za naročitu upotrebu o premeš tanju Komande 18. armijskog korpusa i preuzimanju komande od strane generala Badera u Srbiji

📜 Dopis komandanta 2. armije od 15. februara 1942. komandantima 5, 6. i 18. armijskog korpusa o direktivi Generalštaba kopnene vojske u pogledu odnosa s vlastima NDH i četnicima

📜 Pregled rasporeda i jačine jedinica NDH 1. ožujka 1942. na području talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

📜 Dopis Komande pješadijske divizije »Perugia« od 27. ožujka 1942. potčinjenim jedinicama o uputstvima Komande 18. armijskog korpusa u vezi s nadležnošću i načinom izvršavanja represalija nad ustanicima i stanovništvom

📜 Dopis Komande pešadijske divizije »Peruđa« od 27. marta 1942. potčinjenim jedinicama o uputstvima Komande 18. armijskog korpusa u vezi s nadležnošću i načinom izvršavanja represalija nad ustanicima i stanovništvom

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 19. travnja 1942. Komandi Druge armije o aktivnosti ustanika na otoku Braču

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 29. travnja 1942. Komandi Druge armije o sadejstvu jedinica s karabinjerima u akcijama čišćenja

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 30. travnja 1942. komandantu Druge armije o prigovoru velikog župana u Kninu u vezi četničkih formacija na tom području

📜 Odgovor komandanta Osamnaestog armijskog korpusa od 24. svibnja 1942. komandantu karabinjera Dalmacije na izvještaj o napadu partizana na karabinjere u Bruški

📜 Raspored i jačina oružanih snaga NDH na dan 31. svibnja 1942. na području pod nadležnošću divizija talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 6. lipnja 1942. Komandi Osamnaestog armijskog korpusa o aktivnostima komunista na Hvaru

📜 Pismo splitskog biskupa Bonefačića od 13. lipnja 1942. komandantu Osamnaestog armijskog korpusa o postupcima fašista u Splitu

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 17. lipnja 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o postupcima fašista u Splitu

📜 Brzojav komandanta Osamnaestog armijskog korpusa od 25. lipnja 1942. guverneru Dalmacije u povodu formiranja antikomunističke milicije

📜 Obavještenje Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 25. lipnja 1942. o broju talijanskih bataljona na području Bukovice

📜 Dopis komandanta Osamnaestog armijskog korpusa od 27. lipnja 1942. guverneru Dalmacije u povodu pretrpljenih gubitaka u akciji civilnog komesara u Tijesnom

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 27. lipnja 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o situaciji u Dalmaciji i planiranim operacijama

📜 Izvještaj komandanta Osamnaestog armijskog korpusa od 29. lipnja 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o slaboj suradnji s guvernerom Dalmacije

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 2. srpnja 1942. komandantu oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji

📜 Prijedlog Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 5. srpnja 1942. generalu Roatti za organizaciju obrane u Dalmaciji

📜 Dopis Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 6. jula 1942. komandama 5, 6. i 18. armijskog korpusa u vezi s pružanjem pomoći u četničko-ustaškim pregovorima

📜 Obavještenje komande Osamnaestog armijskog korpusa od 9 srpnja 1942 god. o akciji čišćenja na otoku Braču

📜 Obavještenje Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 9. srpnja 1942. guverneru Dalmacije o akciji čišćenja na otoku Braču

📜 Izvještaj Komande trupa »Žara« od 9. srpnja 1942. Komandi Osamnaestog armijskog korpusa o akcijama partizanskih jedinica u sjevernoj Dalmaciji

📜 Pismo guvernera Dalmacije od 15. srpnja 1942. komandantu Osamnaestog armijskog korpusa u povodu njihovih međusobnih nesuglasica

📜 Pismo guvernera Dalmacije od 15. srpnja 1942. generalu Roatti o međusobnim nesuglasicama između njega i komandanta Osamnaestog armijskog korpusa

📜 Zapovest Komande 18. armijskog korpusa od 15. jula 1942. potčinjenim jedinicama za operaciju na području Biokova

📜 Obavještenje komande Osamnaestog armijskog korpusa od 25 srpnja 1942 god. o situaciji poslije operacija talijanskih trupa na području Velebita

📜 Obavještenje Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 25. srpnja 1942. o situaciji poslije operacije talijanskih trupa na području Velebita

📜 Izvještaj Komande trupa Zadra od 25. srpnja 1942. Komandi Osamnaestog armijskog korpusa o političkoj situaciji u provinciji Zadar

📜 Obavještenje Više komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« od 6. kolovoza 1942. Komandi 18. armijskog korpusa o formiranju divizije »Žara«

📜 Depeše Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmcija« od 5. avgusta 1942. komandantima 6. i 18. armijskog korpusa u vezi s prodorom grupe proleterskih brigada prema Bosanskoj krajini

📜 Obaveštenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 6. avgusta 1942. Komandi 18. armijskog korpusa o formiranju divizije »Zara«

📜 Naređenje Više komande oružanih snaga »Slovenija—DaImacija« od 8. kolovoza 1942. komandama 6. i 18. armijskog korpusa da poduzmu operacije čišćenja na području Biokova

📜 Naređenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 8. avgusta 1942. komandama 6. i 18. armijskog korpusa da preduzmu operaciju čišćenja na području Biokova

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 9. kolovoza 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o događajima na području Dalmacije

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 10. kolovoza 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o događajima na području Dalmacije

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 11. kolovoza 1942. Komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o aktivnosti ustanka u Dalmaciji

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 11. kolovoza 1942. o rasporedu, brojnom stanju i naoružanju četničkih jedinica na području Knina, Gračaca i Bos. Grahova

📜 Izvod iz izvještaja Osamnaestog armijskog korpusa od 18. kolovoza 1942. Komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o aktivnosti partizana u Dalmaciji

📜 Izvod iz izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 19. kolovoza 1942. Komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o akcijama čišćenja rajona Kistanje i otoka Kornati i Žut

📜 Izvod iz izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 20. kolovoza 1942. Komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o akciji čišćenja na otocima Kornati i Žut

📜 Izvod iz izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 27. kolovoza 1942. Komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o aktivnosti ustanika na području Brača, Omiša i Zadvarja

📜 Izvod iz izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 28. kolovoza 1942. Komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o aktivnostima ustanika na području Šibenika

📜 Dopis Komande 18. armijskog korpusa od 18. septembra 1942, Guvernatoratu Dalmacije o potrebi da se preduzimanjem prividnih policijskih mera prikriju kontakti sa domaćim izdajicma i time spreči njihovo kompromitovanje kod stanovništva

📜 Dislokacija jedinica Osamnaestog armijskog korpusa 1. rujna 1942. godine

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 2. rujna 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o rasporedu i jačini četničkih jedinica i četa antikomunističke milicije

📜 Izvještaj Osamnaestog armijskog korpusa od 3. rujna 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« i dislokaciji i jačini partizanskih i četničkih jedinica

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 12. rujna 1942. o sastanku Talijana, ustaša i četnika u Drnišu i posjeti komandanta divizije »Bergamo« otoku Braču

📜 Dnevni izvještaj komande Osamnaestog armijskog korpusa od 15 rujna 1942 god. o pokretima i dejstvima jedinica NOPO Jugoslavije na području Dalmacije, Like i tromeđe Like, Bosne i Dalmacije

📜 Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 15. rujna 1942. o pokretima i dejstvima jedinica NOP odreda na području Dalmacije, Like i tromeđe Like, Bosne i Dalmacije

📜 Dnevni izvještaj komande Osamnaestog armijskog korpusa od 16 rujna 1942 god. o partizanskim snagama na području južne Like i sjeverne Dalmacije

📜 Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 16. rujna 1942. o partizanskim snagama na području južne Like i sjeverne Dalmacije

📜 Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 17. rujna 1942. o dogođajima na području sjeverne i srednje Dalmacije

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 17. rujna 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o raspodjeli i jačini četničkih jedinica i četa antikomunističke milicije

📜 Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 18. rujna 1942. o akcijama partizana na području Šibenika i Trogira

📜 Dopis Komande 18. armijskog korpusa od 18. rujna 1942. Guvernatoratu Dalmacije o potrebi da se poduzimanjem prividnih mjera prikriju kontakti s domaćim izdajicama i time spriječe njihovo kompromitiranje kod stanovništva

📜 Instrukcije komandanta Osamnaestog armijskog korpusa od 20 rujna 1942 god. za rad i djelovanje potčinjenih jedinica, komandi i ustanova

📜 Instrukcije komandanta Osamnaestog armijskog korpusa od 20. rujna 1942. za rad i djelovanje potčinjenih jedinica, komandi i ustanova

📜 Pismo velikog župana Ante Luetića od 20. rujna 1942. komandantu talijanskog 18. armijskog korpusa kao odgovor na njegovo pismo u kojem ga kritizira za lošu suradnju u borbi protiv partizana

📜 Naređenje komandanta Više komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« od 21. rujna 1942. komandantu Osamnaestog armijskog korpusa za dekontaminaciju zone Mosora gdje su upotrijebili iperit

📜 Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 21. rujna 1942. o događajima na području sjeverne i srednje Dalmacije

📜 Pismo komandanta Osamnaestog armijskog korpusa od 24. rujna 1942. velikom županu u Omišu o slaboj Talijansko-hrvatskoj suradnji

📜 Dnevni izvještaj Osamnaestog armijskog korpusa za dan 28 rujna 1942 god. o akcijama partizana na području Dalmacije i južne Like

📜 Dnevni izvještaj Osamnaestog armijskog korpusa od 28. rujna 1942. o akcijama partizana na području Dalmacije

📜 Dnevni izvještaj Osamnaestog armijskog korpusa za dan 28. rujna 1942. o akcijama partizana na području Dalmacije

📜 Dnevni izvještaj Osamnaestog armijskog korpusa od 30 rujna 1942 god. o partizanskim akcijama na području Dalmacije

📜 Dnevni izvještaj Osamnaestog armijskog korpusa od 30. rujna 1942. o partizanskim akcijama na području Dalmacije

📜 Uputstvo Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 16. oktobra 1942. komandantu 18. armijskog korpusa o izvođenju operacije »Beta« (zauzimanje Livna)

📜 Izveštaj Komande 18. armijskog korpusa od 1. oktobra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o vojno-političkoj situaciji na teritoriji korpusa krajem septembra 

📜 Naređenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 9. oktobra 1942. komandantu 18. armijskog korpusa za preduzimanje druge faze operacije »Dinara« (zauzimanje Livna)

📜 Zapisnik sa sastanka komandanta Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija« s komandantima 6. i 18. armijskog korpusa održanog 12. i 13. oktobra 1942. u Splitu radi analize operacije »Dinara« i drugih aktuelnih pitanja

📜 Izveštaj Komande 18. armijskog korpusa od 13. oktobra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o hapšenjima sumnjivih osoba u Splitu i Vukušiću i o napadu partizana na vojničku pratnju voza na pruzi Sinj - Split

📜 Izveštaj načelnika Štaba komande bosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda od 23. otkobra 1942. Draži Mihailoviću o razgovoru komandanta sa komandantom italijanskog 18. armijskog korpusa

📜 Izvještaj komande Osamnaestog armijskog korpusa od 4 studenog 1M2 god. o brojnom stanju i dislokaciji jedinica antikomunističke milicije

📜 Izveštaj komandanta 18. armijskog korpusa od 25. novembra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o novom razmeštaju potčinjenih jedinica

📜 Petnaestodnevni pregled pretrpljenih i nanijetih gubitaka Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 22 prosinca 1942 god. za period od 1 - 15 prosinca

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 1. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o borbama ustaša protiv partizana kod Posušja

📜 Prijedlog Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 8. siječnja 1943. Guvernatoratu Dalmacije za proglašenje Srime i Zablaća vojnom zonom

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 10. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadu partizana na vlak kod Mravinaca i rušenju ceste Vodice - Čista Mala

📜 Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 12. siječnja 1943. o akciji čišćenja rajona Bristivica

📜 Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 12. siječnja 1943. o akciji čišćenja rajona Kruševo-Gustima

📜 Pismo Guvernera Dalmacije od 13. siječnja 1943. Komandi Osamnaestog armijskog korpusa u vezi proglašavanja Srime i Zablaća vojnom zonom

📜 Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 14. siječnja 1943. o zarobljavanju vojnika kod Pirovca

📜 Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 17. siječnja 1943. o događajima u Dalmaciji

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 18 siječnja 1943 god. o rezultatima borbe za Gračac

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 18 siječnja 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske, diverzijama na pruzi Ogulin - Sušak i Ogulin - Gospić i borbama kod Plaškog i Ličke Jesenice

📜 Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 18. siječnja 1943. o događajima u Dalmaciji

📜 Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 20. siječnja 1943. o događajima na području Dalmacije

📜 Naređenje Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 20. siječnja 1943. za pripremu predstojeće četničke operacije

📜 Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 21. siječnja 1943. o akciji čišćenja na Hvaru i područja Vodica

📜 Zapovijest komandanta 18. armijskog korpusa od 22. siječnja 1943. o angažiranju četničkih formacija u operacijama Weiss

📜 Zapovest komandanta 18. armijskog korpusa od 22. januara 1943. o angažovanju četničkih formacija u operacijama Vajs

📜 Obavještenje Osamnaestog armijskog korpusa od 23. siječnja 1943. o učešću četnika u borbama protiv jedinica NOV u zapadnoj Bosni

📜 Obavještenje Osamnaestog italijanskog armijskog korpusa od 23 januara 1943 god. o učešću četnika u borbama protiv jedinica NOV u Zapadnoj Bosni

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Vrlika Kupres Saradnja četnika sa okupatorom Glamoč Lička Jesenica Sušak Zarobljenici u ratu 5. italijanski armijski korpus Knin Borbe u Lici 1942. 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Dobrovoljačka antikomunistička milicija Vodice Borbe u Dalmaciji 1943. Diverzije u oslobodilačkom ratu Operacija Weiss 154. pešadijska divizija Murge Ustanak u Srbiji 1941. 1. brza divizija Eugenio di Savoia Borbe za Livno 1942. Borbe u Dalmaciji 1942. Drniš Bitka za Split 1943. Vis Split Ustanak u NDH Makarska 6. italijanski armijski korpus Biokovski partizanski odred Gračac Sinj Borbe u Sloveniji 1943. 15. pešadijska divizija Bergamo 2. lička proleterska udarna brigada Livno Trogir Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Operacija Beta Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Mario Roatta Borbe na Jadranu 1944. Donji Lapac Zadar 6. lička proleterska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Srb Italija u drugom svetskom ratu Operacija Albia Brač Ogulin Borbe u Crnoj Gori 1943. Vrhovine Sjevernodalmatinski partizanski odred Borbe u Lici 1943. Italijanski zločini u Jugoslaviji 12. pešadijska divizija Sassari Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Operacija Dinara Ante Pavelić 158. pešadijska divizija Zara Raduč Plaški Trilj Omiš Franz Böhme Splitski partizanski odred Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije 151. pešadijska divizija Perugia Borbe u Hrvatskoj 1942. Šibenik Albanija u drugom svetskom ratu Hvar Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Hrvatskoj 1943. Dinarska četnička divizija