Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

18. italijanski armijski korpus

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 257 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 12. 8. 1942. Komanda italijanskog 18. armijskog korpusa uputila predlog Višoj komandi -Slovenija-Dalmacija- (Superslodi) da se područje Biokova -učini nepristupačnim za ustanike-, sela unište, a stanovništvo internira.

⚔️ 26. 9. 1942. Viša komanda -Slovenija-Dalmacija- (Supersioda) uputila itahjanskoj Vrhovnoj komandi plan operacija za. oktobar. U planu se predviđa da jedinice italijanskog 5. i 11. armijskog korpusa izvedu operaciju radi uništenja partizanskih snaga na području Žumberka i Gorjanaca; da jedinice italijanskog 5, 11. i 18. armijskog korpusa, sa ustaškim snagama, izvrše dve operacijejednu radi -čišćenja- teritorije između mora i pruge Vrhovine-Medak, a drugu duž pruge Sušak-Ogulin

⚔️ 12. 10. 1942. U Splitu otpočeo dvodnevni sastanak komandanta i načelnika štaba Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) s komandantima italijanskog 6. i 18. armijskog korpusa, na kome je analizirana prva etapa ciklusa operacija -Dinara- i utanačen plan za sledeću etapu (-Beta-): zauzimanje Livna.

⚔️ 21. 10. 1942. Delovi italijanskog 18. armijskog korpusa, sa ustaškom Crnom legijom i delovima četničke Dinarske divizije sa polukružne osnovice: Kupres, Šujica, Duvno, Imotski, Sinj, Vrlika, ukupno 12-14 bataljona, otpočeli livanjsku operaciju (-Beta-, -Livno-) za ovlađivanje slobodnom teritorijom oko Livna, deo nemačko-italijanske protiv ofanzive (ciklusa operacija -Dinara-). Dok su 1. dalmatinska NOU brigada i 3. NOP odred 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uspešno zadržavali ostalih pet koIona, izbijanjem kolone iz Kupresa u Livno prisililo je partizanske jedinice da 26. oktobra napuste odbranu i na ostalim pravcima i povuku se prema pl. Kamešnici i Glamoču.

⚔️ 9. 9. 1943. U Splitu otpočeli četvorodnevni pregovori između predstavnika VŠ NOV i POJ i komandanta italijanske divizije -Bergamo- o predaji i razoružanju italijanskih jedinica. Tada su razoružani glavnina divizije -Bergamo- i drugi manji delovi italijanskog 18. armijskog korpusa.

Dokumenti

📜 Naređenje komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 18. septembra 1941. komandantu 18. armijskog korpusa za ugušivanje oružanog ustanka na teritoriji Srbije

📜 Izveštaj Operativnog odeljenja komandanta Srbije od 20. septembra 1941. Komandi 18. armijskog korpusa o aktivnosti ustanika i sopstvenim protivmerama na teritoriji Srbije od 11. do 20. septembra 1941. godine

📜 Obaveštenje Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 30. septembra 1941. Komandi 18. armijskog korpusa o sadejstvu italijanskih i nemačkih snaga na ugušivanju ustanka u Jugoslaviji

📜 Zahtev Komandnog štaba komandanta Srbije od 1. oktobra 1941. Štabu 18. armijskog korpusa da bugarske trupe pojačaju železničke straže na prugama Niš — Solun i Niš — Sofija

📜 Pregled rasporeda jedinica, komandi i ustanova neposredno pot-činjenih komandantu Srbije od 4. oktobra 1941. dostavljen Komandi 18. armijskog korpusa

📜 Naređenje opunomoćenog komandanta u Srbiji od 3. decembra 1941. Višoj komandi 65 za naročitu upotrebu o premeš tanju Komande 18. armijskog korpusa i preuzimanju komande od strane generala Badera u Srbiji

📜 Dopis komandanta 2. armije od 15. februara 1942. komandantima 5, 6. i 18. armijskog korpusa o direktivi Generalštaba kopnene vojske u pogledu odnosa s vlastima NDH i četnicima

📜 Pregled rasporeda i jačine jedinica NDH 1. ožujka 1942. na području talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

📜 Dopis Komande pješadijske divizije »Perugia« od 27. ožujka 1942. potčinjenim jedinicama o uputstvima Komande 18. armijskog korpusa u vezi s nadležnošću i načinom izvršavanja represalija nad ustanicima i stanovništvom

📜 Dopis Komande pešadijske divizije »Peruđa« od 27. marta 1942. potčinjenim jedinicama o uputstvima Komande 18. armijskog korpusa u vezi s nadležnošću i načinom izvršavanja represalija nad ustanicima i stanovništvom

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 19. travnja 1942. Komandi Druge armije o aktivnosti ustanika na otoku Braču

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 29. travnja 1942. Komandi Druge armije o sadejstvu jedinica s karabinjerima u akcijama čišćenja

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 30. travnja 1942. komandantu Druge armije o prigovoru velikog župana u Kninu u vezi četničkih formacija na tom području

📜 Odgovor komandanta Osamnaestog armijskog korpusa od 24. svibnja 1942. komandantu karabinjera Dalmacije na izvještaj o napadu partizana na karabinjere u Bruški

📜 Raspored i jačina oružanih snaga NDH na dan 31. svibnja 1942. na području pod nadležnošću divizija talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 6. lipnja 1942. Komandi Osamnaestog armijskog korpusa o aktivnostima komunista na Hvaru

📜 Pismo splitskog biskupa Bonefačića od 13. lipnja 1942. komandantu Osamnaestog armijskog korpusa o postupcima fašista u Splitu

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 17. lipnja 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o postupcima fašista u Splitu

📜 Brzojav komandanta Osamnaestog armijskog korpusa od 25. lipnja 1942. guverneru Dalmacije u povodu formiranja antikomunističke milicije

📜 Obavještenje Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 25. lipnja 1942. o broju talijanskih bataljona na području Bukovice

📜 Dopis komandanta Osamnaestog armijskog korpusa od 27. lipnja 1942. guverneru Dalmacije u povodu pretrpljenih gubitaka u akciji civilnog komesara u Tijesnom

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 27. lipnja 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o situaciji u Dalmaciji i planiranim operacijama

📜 Izvještaj komandanta Osamnaestog armijskog korpusa od 29. lipnja 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o slaboj suradnji s guvernerom Dalmacije

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 2. srpnja 1942. komandantu oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji

📜 Prijedlog Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 5. srpnja 1942. generalu Roatti za organizaciju obrane u Dalmaciji

📜 Dopis Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 6. jula 1942. komandama 5, 6. i 18. armijskog korpusa u vezi s pružanjem pomoći u četničko-ustaškim pregovorima

📜 Obavještenje komande Osamnaestog armijskog korpusa od 9 srpnja 1942 god. o akciji čišćenja na otoku Braču

📜 Obavještenje Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 9. srpnja 1942. guverneru Dalmacije o akciji čišćenja na otoku Braču

📜 Izvještaj Komande trupa »Žara« od 9. srpnja 1942. Komandi Osamnaestog armijskog korpusa o akcijama partizanskih jedinica u sjevernoj Dalmaciji

📜 Pismo guvernera Dalmacije od 15. srpnja 1942. komandantu Osamnaestog armijskog korpusa u povodu njihovih međusobnih nesuglasica

📜 Pismo guvernera Dalmacije od 15. srpnja 1942. generalu Roatti o međusobnim nesuglasicama između njega i komandanta Osamnaestog armijskog korpusa

📜 Zapovest Komande 18. armijskog korpusa od 15. jula 1942. potčinjenim jedinicama za operaciju na području Biokova

📜 Obavještenje komande Osamnaestog armijskog korpusa od 25 srpnja 1942 god. o situaciji poslije operacija talijanskih trupa na području Velebita

📜 Obavještenje Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 25. srpnja 1942. o situaciji poslije operacije talijanskih trupa na području Velebita

📜 Izvještaj Komande trupa Zadra od 25. srpnja 1942. Komandi Osamnaestog armijskog korpusa o političkoj situaciji u provinciji Zadar

📜 Obavještenje Više komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« od 6. kolovoza 1942. Komandi 18. armijskog korpusa o formiranju divizije »Žara«

📜 Depeše Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmcija« od 5. avgusta 1942. komandantima 6. i 18. armijskog korpusa u vezi s prodorom grupe proleterskih brigada prema Bosanskoj krajini

📜 Obaveštenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 6. avgusta 1942. Komandi 18. armijskog korpusa o formiranju divizije »Zara«

📜 Naređenje Više komande oružanih snaga »Slovenija—DaImacija« od 8. kolovoza 1942. komandama 6. i 18. armijskog korpusa da poduzmu operacije čišćenja na području Biokova

📜 Naređenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 8. avgusta 1942. komandama 6. i 18. armijskog korpusa da preduzmu operaciju čišćenja na području Biokova

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 9. kolovoza 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o događajima na području Dalmacije

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 10. kolovoza 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o događajima na području Dalmacije

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 11. kolovoza 1942. Komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o aktivnosti ustanka u Dalmaciji

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 11. kolovoza 1942. o rasporedu, brojnom stanju i naoružanju četničkih jedinica na području Knina, Gračaca i Bos. Grahova

📜 Izvod iz izvještaja Osamnaestog armijskog korpusa od 18. kolovoza 1942. Komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o aktivnosti partizana u Dalmaciji

📜 Izvod iz izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 19. kolovoza 1942. Komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o akcijama čišćenja rajona Kistanje i otoka Kornati i Žut

📜 Izvod iz izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 20. kolovoza 1942. Komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o akciji čišćenja na otocima Kornati i Žut

📜 Izvod iz izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 27. kolovoza 1942. Komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o aktivnosti ustanika na području Brača, Omiša i Zadvarja

📜 Izvod iz izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 28. kolovoza 1942. Komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o aktivnostima ustanika na području Šibenika

📜 Dopis Komande 18. armijskog korpusa od 18. septembra 1942, Guvernatoratu Dalmacije o potrebi da se preduzimanjem prividnih policijskih mera prikriju kontakti sa domaćim izdajicma i time spreči njihovo kompromitovanje kod stanovništva

📜 Dislokacija jedinica Osamnaestog armijskog korpusa 1. rujna 1942. godine

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 2. rujna 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o rasporedu i jačini četničkih jedinica i četa antikomunističke milicije

📜 Izvještaj Osamnaestog armijskog korpusa od 3. rujna 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« i dislokaciji i jačini partizanskih i četničkih jedinica

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 12. rujna 1942. o sastanku Talijana, ustaša i četnika u Drnišu i posjeti komandanta divizije »Bergamo« otoku Braču

📜 Dnevni izvještaj komande Osamnaestog armijskog korpusa od 15 rujna 1942 god. o pokretima i dejstvima jedinica NOPO Jugoslavije na području Dalmacije, Like i tromeđe Like, Bosne i Dalmacije

📜 Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 15. rujna 1942. o pokretima i dejstvima jedinica NOP odreda na području Dalmacije, Like i tromeđe Like, Bosne i Dalmacije

📜 Dnevni izvještaj komande Osamnaestog armijskog korpusa od 16 rujna 1942 god. o partizanskim snagama na području južne Like i sjeverne Dalmacije

📜 Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 16. rujna 1942. o partizanskim snagama na području južne Like i sjeverne Dalmacije

📜 Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 17. rujna 1942. o dogođajima na području sjeverne i srednje Dalmacije

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 17. rujna 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o raspodjeli i jačini četničkih jedinica i četa antikomunističke milicije

📜 Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 18. rujna 1942. o akcijama partizana na području Šibenika i Trogira

📜 Dopis Komande 18. armijskog korpusa od 18. rujna 1942. Guvernatoratu Dalmacije o potrebi da se poduzimanjem prividnih mjera prikriju kontakti s domaćim izdajicama i time spriječe njihovo kompromitiranje kod stanovništva

📜 Instrukcije komandanta Osamnaestog armijskog korpusa od 20 rujna 1942 god. za rad i djelovanje potčinjenih jedinica, komandi i ustanova

📜 Instrukcije komandanta Osamnaestog armijskog korpusa od 20. rujna 1942. za rad i djelovanje potčinjenih jedinica, komandi i ustanova

📜 Pismo velikog župana Ante Luetića od 20. rujna 1942. komandantu talijanskog 18. armijskog korpusa kao odgovor na njegovo pismo u kojem ga kritizira za lošu suradnju u borbi protiv partizana

📜 Naređenje komandanta Više komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« od 21. rujna 1942. komandantu Osamnaestog armijskog korpusa za dekontaminaciju zone Mosora gdje su upotrijebili iperit

📜 Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 21. rujna 1942. o događajima na području sjeverne i srednje Dalmacije

📜 Pismo komandanta Osamnaestog armijskog korpusa od 24. rujna 1942. velikom županu u Omišu o slaboj Talijansko-hrvatskoj suradnji

📜 Dnevni izvještaj Osamnaestog armijskog korpusa za dan 28 rujna 1942 god. o akcijama partizana na području Dalmacije i južne Like

📜 Dnevni izvještaj Osamnaestog armijskog korpusa od 28. rujna 1942. o akcijama partizana na području Dalmacije

📜 Dnevni izvještaj Osamnaestog armijskog korpusa za dan 28. rujna 1942. o akcijama partizana na području Dalmacije

📜 Dnevni izvještaj Osamnaestog armijskog korpusa od 30 rujna 1942 god. o partizanskim akcijama na području Dalmacije

📜 Dnevni izvještaj Osamnaestog armijskog korpusa od 30. rujna 1942. o partizanskim akcijama na području Dalmacije

📜 Uputstvo Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 16. oktobra 1942. komandantu 18. armijskog korpusa o izvođenju operacije »Beta« (zauzimanje Livna)

📜 Izveštaj Komande 18. armijskog korpusa od 1. oktobra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o vojno-političkoj situaciji na teritoriji korpusa krajem septembra 

📜 Naređenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 9. oktobra 1942. komandantu 18. armijskog korpusa za preduzimanje druge faze operacije »Dinara« (zauzimanje Livna)

📜 Zapisnik sa sastanka komandanta Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija« s komandantima 6. i 18. armijskog korpusa održanog 12. i 13. oktobra 1942. u Splitu radi analize operacije »Dinara« i drugih aktuelnih pitanja

📜 Izveštaj Komande 18. armijskog korpusa od 13. oktobra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o hapšenjima sumnjivih osoba u Splitu i Vukušiću i o napadu partizana na vojničku pratnju voza na pruzi Sinj - Split

📜 Izveštaj načelnika Štaba komande bosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda od 23. otkobra 1942. Draži Mihailoviću o razgovoru komandanta sa komandantom italijanskog 18. armijskog korpusa

📜 Izvještaj komande Osamnaestog armijskog korpusa od 4 studenog 1M2 god. o brojnom stanju i dislokaciji jedinica antikomunističke milicije

📜 Izveštaj komandanta 18. armijskog korpusa od 25. novembra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o novom razmeštaju potčinjenih jedinica

📜 Petnaestodnevni pregled pretrpljenih i nanijetih gubitaka Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 22 prosinca 1942 god. za period od 1 - 15 prosinca

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 1. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o borbama ustaša protiv partizana kod Posušja

📜 Prijedlog Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 8. siječnja 1943. Guvernatoratu Dalmacije za proglašenje Srime i Zablaća vojnom zonom

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 10. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadu partizana na vlak kod Mravinaca i rušenju ceste Vodice - Čista Mala

📜 Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 12. siječnja 1943. o akciji čišćenja rajona Bristivica

📜 Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 12. siječnja 1943. o akciji čišćenja rajona Kruševo-Gustima

📜 Pismo Guvernera Dalmacije od 13. siječnja 1943. Komandi Osamnaestog armijskog korpusa u vezi proglašavanja Srime i Zablaća vojnom zonom

📜 Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 14. siječnja 1943. o zarobljavanju vojnika kod Pirovca

📜 Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 17. siječnja 1943. o događajima u Dalmaciji

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 18 siječnja 1943 god. o rezultatima borbe za Gračac

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 18 siječnja 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske, diverzijama na pruzi Ogulin - Sušak i Ogulin - Gospić i borbama kod Plaškog i Ličke Jesenice

📜 Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 18. siječnja 1943. o događajima u Dalmaciji

📜 Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 20. siječnja 1943. o događajima na području Dalmacije

📜 Naređenje Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 20. siječnja 1943. za pripremu predstojeće četničke operacije

📜 Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 21. siječnja 1943. o akciji čišćenja na Hvaru i područja Vodica

📜 Zapovijest komandanta 18. armijskog korpusa od 22. siječnja 1943. o angažiranju četničkih formacija u operacijama Weiss

📜 Zapovest komandanta 18. armijskog korpusa od 22. januara 1943. o angažovanju četničkih formacija u operacijama Vajs

📜 Obavještenje Osamnaestog armijskog korpusa od 23. siječnja 1943. o učešću četnika u borbama protiv jedinica NOV u zapadnoj Bosni

📜 Obavještenje Osamnaestog italijanskog armijskog korpusa od 23 januara 1943 god. o učešću četnika u borbama protiv jedinica NOV u Zapadnoj Bosni

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Operacija Weiss Borbe za Livno 1942. Operacija Dinara Italija u drugom svetskom ratu Ante Pavelić Ustanak u NDH Lička Jesenica Makarska Zarobljenici u ratu 151. pešadijska divizija Perugia Borbe u Sloveniji 1943. Trilj Četnici u drugom svetskom ratu Šibenik Vrlika Borbe u Lici 1942. 1. dalmatinska proleterska udarna brigada 2. lička proleterska udarna brigada Operacija Beta Borbe u Hrvatskoj 1942. Plaški Omiš Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Dobrovoljačka antikomunistička milicija Vis Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Knin Biokovski partizanski odred Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Dalmaciji 1942. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 12. pešadijska divizija Sassari Sušak 1. brza divizija Eugenio di Savoia Kupres Zadar Italijanski zločini u Jugoslaviji Diverzije u oslobodilačkom ratu Ogulin Srb Borbe u Lici 1943. 6. italijanski armijski korpus Glamoč Vodice Gračac Splitski partizanski odred Albanija u drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom 6. lička proleterska divizija NOVJ Drniš Donji Lapac 15. pešadijska divizija Bergamo Sjevernodalmatinski partizanski odred Hvar Split Borbe na Jadranu 1944. 154. pešadijska divizija Murge Raduč Ustanak u Srbiji 1941. Mario Roatta Borbe u Crnoj Gori 1943. Brač Trogir Livno Vrhovine 5. italijanski armijski korpus Bitka za Split 1943. Sinj Franz Böhme Operacija Albia 158. pešadijska divizija Zara Borbe u Dalmaciji 1943. Dinarska četnička divizija Borbe u Hrvatskoj 1943.