Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Lička Jesenica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 20 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 3. 10. 1941. U selu Saborskom (kod Ličkih Jesenica) partizani razoružali 6 domobrana.

⚔️ 5. 6. 1942. Između s. Ličke Jesenice i s. Javornika (na pruzi Zagreb-Split) jedinice 2. kordunaškog NOP odreda razoružale italijansku stražu od 29 vojnika.

⚔️ 1. 7. 1942. Između s. Blata i žel. st. Lič. Jesenice 3. četa 3. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda razorila prugu. Kada se, usled toga, prevrnuo voz, zarobljeno je 29 italijanskih vojnika, 3 četnika i 4 domobrana, a zaplenjeno 25 pušaka i 2 pištolja.

⚔️ 9. 7. 1942. Na pruzi Blata - L. Jesenice - Javornik - Rudopolje 1. hrvatska NOU brigada otpočela trodnevne uspešne akcije. Zarobljena su 44 a poginulo je oko 40 italijanskih vojnika. Brigada je imala 2 mrtva i 3 ranjena; zaplenila je 44 puške, 3 p. mitraljeza, 10.000 metaka, 200 bombi i drugu ratnu opremu.

⚔️ 14. 7. 1942. Jedinice 1. hrvatske NOU brigade otpočele dvodnevni napad na neprijateljska uporišta na železničkoj pruzi Plaški-Vrhovine. One su porušile 16 km pruge i 8 km tt veza. Napad na Ličku Jesenicu nije uspeo. Italijanske posade su imale 42 mrtva vojnika i oficira i mnogo ranjenih. Zapaljene su 3 stražare i 6 drvenih baraka. Zarobljena su 44 italijanska vojnika, a zaplenjeno je: 52 puške, 3 p. mitraljeza, 11.000 metaka, 200 bombi, 80 ćebadi, 20 pari odela i druga ratna sprema. Saobraćaj je bio prekinut 8 dana.

⚔️ 22. 7. 1942. Prva hrvatska NOU brigada napala četnike u Ličkoj Jesenici i nanela im gubitke od 15-20 mrtvih i 10 zarobljenih. Brigada je imala 5 mrtvih i 9 ranjenih partizana.

⚔️ 25. 8. 1942. Između ž. stanice Lič. Jesenica i Javornik (kod Otočca) jedinice 1. hrvatske NOU brigade uništile teretni voz od 36 vagona i 2 lokomotive.

⚔️ 6. 9. 1942. Otpočeli dvodnevni napadi delova 1. hrvatske NOU brigade i 1. i 2. kordunaškog NOP odreda na posade ž. st. Lička Jesenica i Javornik i rušenje pruge između s. Blata i s. Ruđopolja. Partizanske jedinice su uspele da poruše 15 km pruge i tt veze i onemoguće saobraćaj na tom delu pruge za oko 15 dana; da zapale 6 stražarnica, 1 pilanu i nekoliko baraka; da prekopaju tri nasipa i unište sva vodovodna postrojenja na izvoru potoka Jesenice. Neprijatelj je imao 27 mrtvih, 30 ranjenih i 25 zarobljenih vojnika, a partizani 1 mrtvog i 22 ranjena borca. Zaplenjeno je 27 pušaka, 1 p. mitraljez, 1 mitraljez, 100 bombi, 16.000 metaka, 70 ćebadi i drugi ratni materijal.

⚔️ 21. 10. 1942. Između ž. st. Javornik i Lič. Jesenica (na pruzi Zagreb-Split) jedinice 4. ličkog NOP odreda napale italijanski železnički transport, nanevši mu velike gubitke i uništivši 15 vagona.

⚔️ 11. 1. 1943. Jedinice 8. divizije NOVJ zauzele četničko uporište Ličku Jesenicu (kod Plaškog).

⚔️ 30. 6. 1944. Delovi 846. puka nemačke 392. legionarske divizije i četnici iz s. Lič. Jesenice i s. Glibodola napali 2. bataljon Plaščanskog i 3. bataljon Kordunaškog NOP odreda u rejonu Plaškog, odbacili ih, ušli u Plaški, a zatim produžili za s. Josipdol.

⚔️ 12. 12. 1944. Otpočeo petodnevni napad jedinica 8. udarne divizije NOVJ na delove 7. ustaške brigade i četničke grupacije popa Đujića duž puta Drežnik-Grad - s. Lička Jesenica. Posle obostranih napada i protivnapada neprijatelj je imao 211 mrtvih i ranjenih vojnika, a jedinice 8. udarne divizije - 9 poginulih i 33 ranjena borca.

⚔️ 6. 2. 1945. U rejonu Plaškog delovi nemačke 392. legionarske divizije i 17. ustaške brigade iz s. Vojnovca i s. Ličkih Jesenica napali 3. udarnu brigadu 8. udarne divizije NOVJ. U trodnevnim borbama oni su je potisli u rejon s. Bajića (kod Slunja). Neprijatelj je imao oko 100 mrtvih i ranjenih, a 3. udarna brigada 38 mrtvih i 41 ranjenog.

⚔️ 11. 2. 1945. Kod s. Ličkog Petrovog Sela, Drežnik-Grada i s. Ličkih Jesenica nemačke, domobranske i ustaške snage iz Bihaća izvršile napad na jedinice 8. udarne divizije 4. udarnog korpusa NOVJ i 13. udarne i 35. udarne divizije 11. korpusa NOVJ, Borbe su vođene do 18. februara kada se neprijatelj povukao prema Bihaću, s. Nebljusima i D. Lapcu.

Dokumenti

📜 Izvještaj željezničke stanice javornik od 12. septembra 1941. o diverziji partizana na pruzi Javornik - Lička Jesenica

📜 Zapovijest štaba Prve udarne brigade Hrvatske od 13 srpnja 1942 god. za rušenje željezničke pruge Blata - L. Jesenica - Rudopolje

📜 Izvještaj štaba Prve NO udarne brigade Hrvatske od 20 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o diverzijama na pruzi Blata - Lička Jesenica - Rudopolje i Plaški - Vojnovac

📜 Zapovijest štaba Prve NO udarne brigade Hrvatske od 20 srpnja 1942 god. za napad na Ličku Jesenicu i Begovac

📜 Izvještaj štaba Prve udarne brigade Hrvatske od 24 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o stanju u bataljonima i o napadu na Ličku Jesenicu

📜 Obavještenje načelnika Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25 srpnja 1942 god. komandantu Glavnog štaba o akcijama Prve NO udarne brigade i Proleterskog bataljona na Ličku Jesenicu i Gomirje

📜 Izvještaj štaba Prve NOU brigade Hrvatske od 28 kolovoza 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o uništenju teretnog vlaka na pruzi L. Jesenica - Javornik

📜 Zapovijest štaba Prve NO udarne brigade Hrvatske od 5 rujna 1942 god. za napad na željezničku stanicu L. Jesenica - Javornik i rušenje pruge između Blata, Jesenice, Javornika i Rudopolja

📜 Depeša Komande 5. armijskog korpusa od 8. septembra 1942. Komandi 11. armijskog korpusa o napadima partizanskih jedinica na posade i postrojenja ž. st. Lička Jesenica, Kamanje i Zaluka

📜 Izvještaj štaba Prve NO udarne brigade Hrvatske od 9 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o uspjelim akcijama na pruzi Blata-Rudopolje i napadima na željezničke stanice L. Jesenica i Javornik

📜 Izvještaj Štaba Ceivrtog ličkog NOP odreda od 25 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na talijanske kamione na cesti Perušić - Janjče i uništenju talijanskog transporta na pruzi Javornik - Lička Jesenica

📜 Izvještaj šefa Talijanske vojne misije u NDH od 26 listopada 1942 god. o rezultatima borbe na pruzi Javornlk - Lička Jesenica

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 18. januara 1943. Vrhovnoj komandi o napadima jedinica NOV i POJ u zonama Višnja Gora, Lička Jesenica, Gračac i Vodice

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 12 siječnja 1943 god. o grupisanju jedinica NOV i PO Hrvatske u rejonu Saborski i rezultatima borbe za Ličku Jesenicu

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 17 siječnja 1943 god. o napadu na vojni transport kod Kamanja i borbama kod Ličke Jesenice

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Ogulinu od 17 siječnja 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na domobransku posadu u Saborskom i četničku posadu u Lič. Jesenici

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 18 siječnja 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske, diverzijama na pruzi Ogulin - Sušak i Ogulin - Gospić i borbama kod Plaškog i Ličke Jesenice

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 19 siječnja 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske, napadu na vlak kod Kamanja i borbama kod ž. st. Lička Jesenica

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 31 kolovoza 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o rezultatima borbe protiv četnika na području Ličke Jesenice i Dabra

📜 Izvještaj štaba 8. divizije od 24. decembra 1944. štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na četnike u Ličkoj Jesenici

Fotografije

Povezane odrednice

Donji Lapac Operacija Morgenstern Slunj Glavni štab Hrvatske Vrhovine Italija u drugom svetskom ratu Momčilo Đujić Borbe u Lici 1945. Ustanak u Lici 1941. 5. italijanski armijski korpus Gračac Otočac Ustanak u Hrvatskoj 1941. 11. hrvatski korpus NOVJ 1. kordunaški partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Lici 1944. Bihać 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) 35. lička divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Plaški 18. italijanski armijski korpus Borbe u Dalmaciji 1943. 17. ustaška brigada Borbe u Lici 1942. Diverzije u oslobodilačkom ratu 392. legionarska divizija (plava) Operacija Velika Kapela 1. lička proleterska udarna brigada 7. ustaška brigada 2. kordunaški partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1944. 3. lička proleterska udarna brigada Dinarska četnička divizija Sušak 11. italijanski armijski korpus Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Lici 1943. Gospić Četnici u drugom svetskom ratu Hrvatsko domobranstvo 8. kordunaška divizija NOVJ Ogulin 1. proleterski bataljon Hrvatske