Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Plaški u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 25 hronoloških zapisa, 41 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 9. 10. 1941. Partizani iz s. Dabra i iz Plaškog zauzeli Dabar (Lika). Ustaše i žandarmi se povukli u Otočac.

⚔️ 13. 11. 1941. U Plavča-Dragi (kod Plaškog) NOP odredi Močila i Zbjeg napali stražu 137. legije crnih košulja. Jedan partizan je poginuo, a teško je ranjen i zarobljen (a zatim ubijen) komandant 3. kordunaškog partizanskog bataljona Stjepan Milanšinčić Šilja, narodni heroj.

⚔️ 0. 3. 1942. U rejonu s. Plaškog (kod Ogulina) četnici streljali komandanta 2. kordunaškog NOP odreda Roberta Domanija i političkog komesara 3. čete 3. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda Adolfa Štajnbergera Draga, učesnike u španskom građanskom ratu i narodne heroje.

⚔️ 6. 4. 1942. Kod s. Plavče (blizu Plaškog) Proleterska četa Grupe kordunaških NOP odreda i 2. četa 1. kordunaškog NOP odreda, u borbi protiv italijanske kolone, zarobile 36 italijanskih vojnika i zaplenile 35 pušaka i 6 p. mitraljeza.

⚔️ 21. 4. 1942. Između Plaškog i Blata delovi jedinica 1. i 5. operativne zone NOP odreda Hrvatske razrušili železničku prugu, zarobili 46 italijanskih vojnika i zaplenili 1 mitraljez, 2 p. mitraljeza, 40 pušaka i 8.000 metaka.

⚔️ 21. 4. 1942. U s. Veri (kod Ogulina) 1. bataljon -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda napao italijansku posadu i prinudio je na povlačenje prema Plaškom, ranivši 4 i zarobivši oko 50 vojnika. Pored toga, on je porušio 4 km železničke pruge i zapalio jednu stražaru.

⚔️ 0. 5. 1942. Kod Plaškog, u borbi protiv italijanskih vojnika, poginuo komandir partizanske čete Mijo Benić, narodni heroj.

⚔️ 14. 7. 1942. Jedinice 1. hrvatske NOU brigade otpočele dvodnevni napad na neprijateljska uporišta na železničkoj pruzi Plaški-Vrhovine. One su porušile 16 km pruge i 8 km tt veza. Napad na Ličku Jesenicu nije uspeo. Italijanske posade su imale 42 mrtva vojnika i oficira i mnogo ranjenih. Zapaljene su 3 stražare i 6 drvenih baraka. Zarobljena su 44 italijanska vojnika, a zaplenjeno je: 52 puške, 3 p. mitraljeza, 11.000 metaka, 200 bombi, 80 ćebadi, 20 pari odela i druga ratna sprema. Saobraćaj je bio prekinut 8 dana.

⚔️ 19. 7. 1942. Između Plaškog i Ogulina jedinice 1. hrvatske NOU brigade napale neprijateljski transport i prinudile ga da se povrati u Plaški. Posle toga su vodile borbu protiv dva oklopna voza, ali su bile prinuđene da se povuku od pruge. U tim borbama neprijatelj je imao 100 mrtvih i ranjenih vojnika i 8 zarobljenih. Zaplenjeno je 10 pušaka, 2 mitraljeza, i oko 3000 metaka. Naše jedinice su imale 2 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 3. 8. 1942. Delovi 2. kordunaškog NOP odreda zauzeli italijansko uporište u s. Veri (kod Plaškog) i zaplenili 1 p. mitraljez, 4 puške, 5000 metaka, 100 ćebadi, 20 uniformi i drugi materijal.

⚔️ 16. 9. 1942. Otpočeo napad jakih italijanskih snaga protiv jedinica 5. operativne zone NOP odreda Hrvatske u Gorskom kotaru. Neprijatelj je nadirao pravcima: od Prokika, Žute Lokve, Brinja, Jezerana, Plaškoga, Josipdola, Oštarija, Gomirja, Ogulina, Mrkoplja, Lokava, Fužina i Liča. Do početka oktobra italijanske snage su ovladale slobodnom teritorijom i popalile i opljačkale gotovo sva sela, a zatim se povukle u polazne garnizone.

⚔️ 26. 9. 1942. Između Plaškog i Vrhovina 3. bataljon 1. hrvatske NOU brigade i jedna četa partizanskog bataljona -Božidar Adžija- porušili železničku prugu, napali mešoviti voz, zapalili lokomotivu, 9 vagona i 20.000 litara benzina, zarobili 8 ustaša i 1 italijanskog vojnika i zaplenili 11 pušaka i 1000 metaka.

⚔️ 11. 1. 1943. Jedinice 8. divizije NOVJ zauzele četničko uporište Ličku Jesenicu (kod Plaškog).

⚔️ 26. 2. 1943. Kod s. Latina (na pruzi Plaški - s. Josipdol) jedinice 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ napale oklopni voz. Zarobljeno je 35 italijanskih vojnika, domobrana, ustaša i četnika.

⚔️ 12. 10. 1943. U Plaškom otpočelo Drugo zasedanje ZAVNOH-a. Ono je trajalo do 15, oktobra, kada su izabrani novi Izvršni odbor i 47 novih većnika. Predstavnici Hrvata, Srba i nacionalnih manjina koje žive u Hrvatskoj jednodušno su izrazili volju da se nova Jugoslavija izgradi na načelu federacije i da Hrvatska uđe u nju kao ravnopravna federalna jedinica.

⚔️ 23. 1. 1944. Delovi nemačke 392. legionarske divizije otpočeli sedmodnevni napad na jedinice 1. i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ na području s. Josipdol - s. Modruš - s. Plaški. U borbama do 29. januara jedinice 8. divizije NOVJ su uspele da onemoguće prodor neprijatelju u rejon Plaškog i da mu nanesu gubitke od 431 vojnika izbačenog iz stroja, dok su same imale 19 mrtvih i 63 ranjena borca.

⚔️ 31. 1. 1944. Delovi nemačke 392. legionarske divizije i 33. ustaškog bataljona otpočeli dvodnevni napad na jedinice 1. i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ u rejonu s. Plaškog (kod Ogulina). U tim borbama oni su potisli jedinice 8. divizije i zauzeli s. Plaški, popalivši i opljačkavši više sela. Neprijatelj je imao 24 mrtva i 32 ranjena, a jedinice NOVJ 3 mrtva i 23 ranjena borca.

⚔️ 10. 2. 1944. Na položajima Mudrić-glavici, s. Vain-Vrhu, s. Trojvrhu, Klekinji i s. Sabljaku (sev. od Plaškog) delovi 2. i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ napali delove nemačke 392. legionarske divizije i ustaše jačine dva bataljona, zauzeli s. Sabljak i Klekinju i prinudili neprijatelja da se povuče u pravcu s. Prodanoviča i s. Vojnovca.

⚔️ 4. 3. 1944. Jedinice 1. bataljona 846. puka nemačke 392. legionarske divizije, posle borbi sa 3. udarnom brigadom 8. divizije NOVJ, zauzele s. Tobolić (kod Plaškog).

⚔️ 12. 3. 1944. Jedinice 8. divizije NOVJ otpočele četvorodnevni napad na 1. i 2. bataljon 846. puka nemačke 392. legionarske divizije i 33. ustaški bataljon na prostoriji s. Plaški - s. Tobolić - s. Tounj - s. Josipdol, s ciljem da im nanesu što veće gubitke, spreče im pljačku i paljenje sela i izbace ih iz Plašćanske doline. Neprijatelj je pretrpeo velike gubitke: 240 mrtvih, 230 ranjenih i 20 zarobljenih vojnika. Plen: 5 mitraljeza, 8 automata, 70 pušaka, 11,000 metaka, 2 minobacača sa 170 mina, komora jednog bataljona, 35 konja i druga oprema. Jedinice 8. divizije NOVJ imale su 45 mrtvih, 157 ranjenih i 7 nestalih boraca.

⚔️ 23. 3. 1944. Pod pritiskom jedinica 8. divizije NOVJ delovi 846. puka nemačke 392. legionarske divizije napustili Plaški i povukli su se u pravcu Ogulina.

⚔️ 30. 6. 1944. Delovi 846. puka nemačke 392. legionarske divizije i četnici iz s. Lič. Jesenice i s. Glibodola napali 2. bataljon Plaščanskog i 3. bataljon Kordunaškog NOP odreda u rejonu Plaškog, odbacili ih, ušli u Plaški, a zatim produžili za s. Josipdol.

⚔️ 4. 1. 1945. Kod s. Dumana i s. Goliča (kod Plaškog), posle šestočasovne borbe, jedinice 2. brigade 13. udarne divizije NOVJ odbile napad delova nemačke 392. legionarske divizije iz s. Ramljana, nanevši im gubitke od 5 mrtvih i 10 ranjenih.

⚔️ 6. 2. 1945. U rejonu Plaškog delovi nemačke 392. legionarske divizije i 17. ustaške brigade iz s. Vojnovca i s. Ličkih Jesenica napali 3. udarnu brigadu 8. udarne divizije NOVJ. U trodnevnim borbama oni su je potisli u rejon s. Bajića (kod Slunja). Neprijatelj je imao oko 100 mrtvih i ranjenih, a 3. udarna brigada 38 mrtvih i 41 ranjenog.

⚔️ 10. 4. 1945. Kod s. Trojvrha (na putu Plaški - s. Josipdol) delovi 3. udarne brigade 7. udarne divizije JA napali ustaške i nemačke snage. Posle kraće borbe oni su neprijatelja prinudili na povlačenje prema Josipdolu.

Dokumenti

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske političkom komesaru 3. čete, III bataljona II partizanskog odreda o potrebi uspostavljanja veze sa Zagrebom preko Plaškog i Ogulina

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 20. marta 1942. komandantima Grupe NOP odreda za Liku, Grupe NOP odreda Korduna i Banije i Primorsko-goranskog NOP odreda za izvođenje operacija na pruzi Plaški - Blata

📜 Zapovijest Štaba 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 19. aprila 1942. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske garnizone na pruzi Plaški - Blata

📜 Izvještaj Štaba Prve operativne zone od 22 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akciji na pruzi Plaški - Blata

📜 Zapovijest Štaba Prve operativne zone od 24 travnja 1942 god. o pohvali jedinica i pojedinaca zbog uspješno izvršenog zadatka na rušenju željezničke pruge Plaški - Blata

📜 Izvještaj štaba Prve NO udarne brigade Hrvatske od 20 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o diverzijama na pruzi Blata - Lička Jesenica - Rudopolje i Plaški - Vojnovac

📜 Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 1 srpnja 1942 god. o napadu na prugu Gospić - Ogulin kod Plaškog

📜 Izvještaj operativnog štaba Prve NOU brigade Hrvatske od 26 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o rezultatu akcija na pruzi Plaški-Vrhovine

📜 Izvještaj Štaba Pete operativne zone od 4 siječnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o prebacivanju podređenih joj jedinica na područje Plaškog

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 11 siječnja 1943 god. Štabu Pete operativne zone za dejstvo na području Plaškog

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 14 siječnja 1943 god. Štabu Četrnaeste NO brigade za dejstvo na pruzi Plaški - Ogulin

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 18 siječnja 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske, diverzijama na pruzi Ogulin - Sušak i Ogulin - Gospić i borbama kod Plaškog i Ličke Jesenice

📜 Izveštaj oružničke postaje Plaški od 11. februara 1943. Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost o represalijama četnika i italijanskih trupa u selima Plaščanske doline

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 16 veljače 1943 god. o akciji čišćenja na području Plaškog i napadu na kolonu u rejonu Boričevca

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 27 veljače 1943 god. o napadu na vlak kod Plaškog i na osiguranja željezničke pruge kod Ličkog Osika i Skrada

📜 Zapovijest Štaba Šeste NOU brigade od 7 travnja 1943 god. podređenim jedinicama da spriječe nadiranje neprijatelja sa pravca Perušić i Plaški

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 8 travnja 1943 god. o zauzimanju Plaškog od strane dijelova Šeste NOU brigade i Prvog kordunaškog NOP odreda

📜 Izvještaj Glavnog zapovjedništva oružništva od 10 travnja 1943 god. o napuštanju Plaškog

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 4 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Gospić i borbama na području Plaškog

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 9 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama Pete NO brigade na području Plaškog

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 30 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju na području Plaškog

📜 Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 31 svibnja 1943 god. Štabu Petnaeste NO brigade za povlačenje na područje Plaškog

📜 Izvodi iz diskusija vijećnika iz Slavonije na Drugom zasjedanju ZAVNOH-a održanom 14. i 15. oktobra 1943. godine u Plaškom (druga radna sjednica)

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 17 listopada 1943 god. Štabu Osme divizije da razruši cestu Ogulin - Jezerane i spriječi prodor neprijatelja na pravcu Ogulin - Jezerane i Ogulin - Josipdol - Plaški

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 28 siječnja 1944 god. Štaibu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o stanju u Diviziji i na području Karlovac-Ogulin-Plaški u toku siječnja

📜 Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 29 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o borbama na području Josipdol-Modruš- Plaški

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 31 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Josipdol-Modruš-Plaški

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 4 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Plaškog, Senja, Zadra i o rušenju komunikacija

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 10 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o upadu neprijatelja u Plaški i o zasjedi kod Košara

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 11 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ oko Bjelovara, Bučja, Našica i Plaškog, i o rušenju željezničkih pruga Zagreb - Brod i Zagreb - Karlovac

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 19 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama kod Dabra i Plaškog

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 22 marta 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Plaškog

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13 marta 1944 god. o borbama nrotiv jedinica NOV i PO Hrvatske na područiu Zagreba, Daruvara, Broda, Plaškog, Sinja i Livna

📜 Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 17 marta 1944 god. Štabu Osme divizije o borbama na području Plaškog od 13 do 15 marta

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 marta 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Graberje, mostove kod Plaškog i njemačku kolonu kod Josipdola

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 25 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na području Plaškog

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 aprila 1944 o napadu jedinica NOV i POJ na Podravsku Slatinu, Krapinske Toplice, Vukmanić i o barbama kod Zlatara, Varaždinskih Toplica, Karlovca i Plaškog

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Bjelovara, Garešnice, Hercegovca, Cazina, Ogulina, Plaškog i Benkovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na ustaška uporišta na liniji Janjče - Perušić - Široka Kula - Ribnik, o borbama kod Cazina, Plaškog i na otoku Braču i Korčuli

📜 Izvještaj štaba 8. divizije od 4. decembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama kod Plaškog i o napadu na Makovnik

📜 Izvještaj štaba 8. divizije od 16. februara 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama kod Plaškog

Fotografije

Povezane odrednice

17. ustaška brigada Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Benkovac Borbe u Dalmaciji 1942. Zagreb Ogulin Krapina Operacija Drežnica Borbe u Hrvatskoj 1945. Ustanak u Hrvatskoj 1941. Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Slavoniji 1943. Borbe u Hrvatskoj 1942. Senj 392. legionarska divizija (plava) Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Lici 1943. Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Zasede u oslobodilačkom ratu Livno Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Borbe u Slavoniji 1944. 7. banijska divizija NOVJ Španski borci u oslobodilačkom ratu Narodni heroji Jugoslavije Otočac Slunj Garešnica Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Pljačka u ratu Operacija Weiss Italija u drugom svetskom ratu Našice 2. kordunaški partizanski odred Bjelovar Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Operacija Velika Kapela Primorsko-goranski partizanski odred Borbe u Lici 1944. Borbe u Lici 1945. Cazin Borbe u Hrvatskoj 1943. Politički komesari u NOR-u 8. kordunaška divizija NOVJ Gospić Glavni štab Hrvatske 15. kordunaška brigada (3. brigada 8. divizije) NOVJ Operacija Morgenstern Vrhovine Četnici u drugom svetskom ratu Operacija Adler 1. lička proleterska udarna brigada Italijanski zločini u Jugoslaviji 18. italijanski armijski korpus 1. kordunaški partizanski odred Daruvar 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Karlovac ZAVNOH Korčula Borbe u Lici 1942. Borbe u Hrvatskoj 1944. Hrvatsko domobranstvo 3. lička proleterska udarna brigada 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Sinj 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Ustanak u Lici 1941. Brač 5. italijanski armijski korpus Lička Jesenica Diverzije u oslobodilačkom ratu Varaždinske Toplice Saradnja četnika sa okupatorom Sušak