Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Varaždinske Toplice u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 15 hronoloških zapisa, 32 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 17. 11. 1942. Delovi Kalničkog NOP odreda zapalili ž. st. Julžabet (kod Varaždinskih Toplica).

⚔️ 29. 11. 1942. Ustaško-domobranske snage iz Križevaca, Koprivnice, Ludbrega, Varaždinskih Toplica, Varaždina i Novog Marofa otpočele napad na Kalnički NOP odred koji se nalazio kod s. Osijeka, s. Ivanca i s. Duge Rijeke. Odred je odmah napustio Kalnik: 1. bataljon se uputio u pravcu Zagreba, 2. bataljon u pravcu Bilo-gore i 3. bataljon u pravcu Ivanščice.

⚔️ 29. 6. 1943. Kod s. Sudovca (blizu Varaždinskih Toplica) Zagorska udarna četa Kalničkog NOP odreda zarobila 21 domobrana.

⚔️ 0. 8. 1943. U s. Varaždinskim Toplicama, u borbi protiv ustaša, poginuo komandir Zagorske čete Kalničkog NOP odreda Slavko Mrkoci, narodni heroj.

⚔️ 6. 9. 1943. U s. Svibovcu (kod Varaždinskih Toplica) NO brigada -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske odbila napad delova nemačke 187. rezervne divizije, domobranskog 14. puka i 1. konjičkog diviziona. Poginulo je 6 nemačkih vojnika i 1 domobran, ranjeno 9 nemačkih vojnika, a nestalo 11 domobrana. Brigada je imala 1 mrtvog i 13 ranjenih.

⚔️ 19. 9. 1943. Delovi NO brigade -Braća Radić- zapalili ž. st. Varaždinske Toplice i uništili postrojenja.

⚔️ 28. 9. 1943. Varaždinske Toplice zauzela NO brigada -Braće Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske posle dvodnevne borbe protiv eskadrona domobranskog 1. konjičkog puka i oko 150 nemačkih policajaca i žandarma. Istovremeno su 17. udarna brigada 10. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred odbili pokušaj ustaša da iz Ludbrega i Varaždina priteknu u pomoć napadnutoj posadi. Poginulo je 30, a zarobljeno 166 neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 3 mrtva i 21 ranjenog.

⚔️ 4. 1. 1944. Delovi 1. pešadijskog puka i tenkovske grupe Pavelićeve gardijske brigade, s jednom haubičkom baterijom, napali 3. bataljon Kalničkog NOP odreda u Varaždinskim Toplicama i zauzeli ovo mesto.

⚔️ 1. 2. 1944. Kod s. Svibovca i s. Segleda (blizu Varaždinskih Toplica) 1. bataljon 1. puka Pavelićeve gardijske brigade iznenada izvršio napad na 4. bataljon 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ. Uz pomoć 1. bataljona iste brigade, 4. bataljon je, pretrpevši gubitke od 27 mrtvih, 7 ranjenih i 46 nestalih, uspeo da neprijatelja prinudi na povlačenje u Varaždinske Toplice. Neprijatelj je imao 11 mrtvih i 15 ranjenih.

⚔️ 17. 5. 1944. Kod s. Segleda 2. bataljon Kalničkog NOP odreda napao četu Pavelićeve gardijske brigade i posle četvoročasovne žestoke borbe odbacio je u pravcu Varaždinskih Toplica, nanevši joj velike gubitke.

⚔️ 28. 6. 1944. Otpočeo napad ustaško-domobranskih posada iz Novog Marofa, Varaždinskih Toplica, Koprivnice i Ludbrega na jedinice 10. korpusa NOVJ i 28. udarne divizije NOVJ na Kalniku. U borbama do 2. jula jedinice NOVJ su odbacile neprijatelja u polazne garnizone i prodrle u Podravinu.

⚔️ 14. 10. 1944. Jedinice 4. bataljona 1. zagorske NO brigade zauzele s. Tonimir (kod Varaždinski Toplica), gde su se branile dve ustaške čete iz Pavelićeve gardijske brigade.

⚔️ 16. 10. 1944. Četvrti bataljon 1, zagorske NO brigade zauzeo Varaždinske Toplice, u kojima su se branile dve čete Pavelićeve gardijske brigade.

⚔️ 23. 10. 1944. Iz Varaždina, Ludbrega i Novog Marofa jedinice Pavelićeve gardijske brigade napale delove 1. zagorske NO brigade u Varaždinskim Toplicama. Posle kraće borbe neprijatelj je zauzeo to mesto.

⚔️ 7. 5. 1945. Jedinice 36. udarne i 51. udarne divizije JA, posle jednodnevne borbe, oslobodile Varaždin i Varažd. Toplice i produžile gonjenje delova nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije prema Ptuju i Slov. Bistrici. Poginulo je oko 300 i zarobljeno 700 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno je 6 topova, 6 minobacača, 38 automata, 800 pušaka, 60 konja, 6 kamiona i velike količine hrane i odeće.

Dokumenti

📜 Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje o akcijama partizana na području Ludbrega, Novog Marofa, te o napadu na Varaždinske Toplice

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Kalničkog NOPOdreda na Varaždinske Toplice i Trećeg bataljona Banijskog NOPOdreda na željezničku postaju Šaš

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Novi Marof Velikoj župi Zagorje o napadu partizana na Varaždinske Toplice

📜 Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje o napadu partizana na »Topnički sklop« u Jalkovcu i napadu na Novi Marof i Varaždinske Toplice

📜 Iz zahtjeva Kotarske oblasti Novi Marof Velikoj župi Zagorje u Varaždinu da joj se priznaju putni troškovi nastali zbog putovanja u Varaždinske Toplice radi suradnje s njemačkom žandarmerijom

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 kolovoza 1943 god. o akciji Grün II i o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Varaždinske Toplice, Daruvar i Sisak

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog zbornog područja od 7 rujna 1943 god. o dejstvu njemačkih i ustaško-domobranskih jedinica na području Ludbrega i Varaždinskih Toplica

📜 Izvještaj Okružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje u Varaždinu o akcijama partizana na području Ludbrega i Varaždinskih Toplica

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 rujna 1943 god. o borbama oko Varaždinskih Toplica i koncentraciji dijelova Dvanaeste NO divizije na području Našica

📜 Izvještaj Velike župe Zagorje Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o prilikama na području župe i pripremama partizana za ponovni napad na Varaždinske Toplice

📜 Zapovijest Štaba Druge operativne zone od 25 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Varaždinske Toplice

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog zbornog područja od 27 rujna 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Varaždinske Toplice

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28 rujna 1943 god. o napadu Druge NO brigade Braće Radića na Varaždinske Toplice i Vrbovec i borbama na području Šibenik - Knin - Sinj - Split

📜 Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje u Varaždinu o akcijama partizana na području Ludbrega i Varaždinskih Toplica

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29 rujna 1943 god. o napadu Druge NO brigade Braće Radića na Varaždinske Toplice i stanju na području Split - Sinj

📜 Izvještaj Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 29 rujna 1943 god. o zauzeću Varaždinskih Toplica od strane jedinica NOV i PO Hrvatske

📜 Pismo Okružnoga komiteta KPH Varaždin Okružnome komitetu KPH Krapina o funkcioniranju međusobnih veza, neprijateljskim akcijama i napadu na Varaždinske Toplice

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 1 listopada 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Sveti Ivan Žabno, Varaždinske Toplice i rudnik Glogovac

📜 Izvještaj Štaba NO brigade Braće Radića od 1 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Varaždinske Toplice

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije NOV Hrvatske Štabu Drugoga korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Sveti Ivan Žabno, Varaždinske Toplice i rudnik Glogovac

📜 Izvještaj Štaba NO brigade "Braća Radići" Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Varaždinske Toplice

📜 Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 8 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Sveti Ivan Žabno, Varaždinske Toplice, Ludbreg i druga neprijateljska uporišta

📜 Izvještaj referenta saniteta Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o posljedicama borbe za Ludbreg i Varaždinske Toplice, te o organizaciji saniteta na području zone

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone od 5 siječnja 1944 god. Štabu Kaliničkog NOP odreda za dejtsvo poslije ulaska neprijateljskih snaga u Varaždinske Toplice

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Netretić i Stative i o borbama kod Varaždinskih Toplica, Zlatara, Borovca i Sinja

📜 Pismo Ivana Šibla Vladimiru Matetiću o dogovoru s komandantom VI. korpusa NOVJ za zajedničko djelovanje padu Varaždinskih Toplica, prijedlogu komandnog kadra za Komandu bjelovarskoga područja, te o naređenju Glavnoga štaba za djelovanje jedinica Zone.

📜 Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije od 28. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o dolasku Divizije u rejon Varaždinske Toplice

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 aprila 1944 o napadu jedinica NOV i POJ na Podravsku Slatinu, Krapinske Toplice, Vukmanić i o barbama kod Zlatara, Varaždinskih Toplica, Karlovca i Plaškog

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Zagreba, Varaždinskih Toplica, Ogulina i Sinja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Varaždinske Toplice, Kukunjevac, Zlobin i kolone i izviđačke organe na cesti Bihać - Knin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Koprivnicu, Zažinu, Varaždinske Toplice, Ravno i o borbama kod Novske, Široke Kule i Splita

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Obrovac, i o borbama na području Bilo-gore, VaraždinskihToplica, i južno od ušća Neretve

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Glavni štab Hrvatske Ivan Šibl Ludbreg Glavni štab Slovenije Novi Marof Pavelićeva gardijska brigada Komunistička partija Hrvatske Bitka za Koprivnicu 1944. Novska Križevci Sinj Šibenik Udarna brigada Braća Radić 32. zagorska divizija NOVJ Zagreb Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Hrvatskoj 1942. Završne operacije u Jugoslaviji Bihać Koprivnica Borbe u Lici 1944. 17. slavonska udarna brigada Split Hrvatsko domobranstvo Karlovac Krapina Daruvar Narodni heroji Jugoslavije Avijacija u oslobodilačkom ratu 51. makedonska divizija NOVJ Plaški Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Slavoniji 1943. Vrbovec Borbe u Hrvatskoj 1945. Kalnički partizanski odred 10. krajiška divizija NOVJ Borbe u Slavoniji 1942. Borbe u Sloveniji 1944. 1. zagorska brigada Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Ptuj Sanitet u ratu 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta 28. slavonska divizija NOVJ Hrvatska brigada Matija Gubec Knin Našice Bitka za Split 1943. Ogulin Sisak Zagorska partizanska četa Banijski partizanski odred 10. zagrebački korpus NOVJ 187. rezervna divizija 12. slavonska divizija NOVJ Osijek