Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Novi Marof u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 42 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 29. 11. 1942. Ustaško-domobranske snage iz Križevaca, Koprivnice, Ludbrega, Varaždinskih Toplica, Varaždina i Novog Marofa otpočele napad na Kalnički NOP odred koji se nalazio kod s. Osijeka, s. Ivanca i s. Duge Rijeke. Odred je odmah napustio Kalnik: 1. bataljon se uputio u pravcu Zagreba, 2. bataljon u pravcu Bilo-gore i 3. bataljon u pravcu Ivanščice.

⚔️ 2. 4. 1943. U s. Novom Marofu (kod Varaždina) jedinice Kalničkog NOP odreda uništile ž. st. i zarobile 40 domobrana.

⚔️ 9. 7. 1943. U s. Ostricama (kod Novog Marofa) 1. bataljon 12. udarne brigade 12. divizije NOVJ uništio dva kamiona i ubio 15, a zarobio 3 nemačka avijatičara.

⚔️ 0. 9. 1943. U s. Kalniku (kod Novog Marofa) poginuo sekretar SK KPH za Novi Marof Josip Prša, narodni heroj.

⚔️ 15. 9. 1943. U s. Novom Marofu (kod Varaždina) 3. bataljon NO brigade -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske napao posadu i zarobio 71 domobrana iz domobranskog 14. puka, 18 žandarma i 1 ustašu.

⚔️ 17. 10. 1943. Na konferenciji predstavnika mesnih i opštinskih NO odbora sreza Novi Marof izabran SNO odbor.

⚔️ 21. 4. 1944. Kod s. Budinščine, s. Podruta, s. Zajezde i s. Kamene Gorice dva bataljona Pavelićeve gardijske brigade iz Zlatara i Novog Marofa, pojačani tenkovima, napali jedinice 32. divizije i 1. brigade 33. divizije NOVJ. Posle jednodnevne oštre borbe neprijatelj je prinuđen na povlačenje uz gubitke od preko 40 mrtvih i oko 70 ranjenih vojnika. Zaplenjeno je: tenk, 2 topa sa 13 granata, 2 mitraljeza, radio-stanica, 5 p. mitraljeza i drugi ratni materijal. Uništena su 3 kamiona i motocikl, a oštećena 3 tenka, kamion i motocikl.

⚔️ 28. 4. 1944. Jedinice 32. divizije 10. korpusa NOVJ napale ustaše i domobrane u Novom Marofu. Posle jednodnevne borbe i uzastopnih napada i protivnapada jedinice 32. divizije su odbijene.

⚔️ 1. 5. 1944. U rejonu s. Podruta - s. Pece - s. Krapinica dva bataljona ustaša iz Novog Marofa napali delove 32. divizije 10. korpusa NOVJ i zauzeli s. Podrute i s. Pece. Jedinice 32. divizije NOVJ imale su 5 mrtvih, 7 ranjenih i 7 nestalih boraca.

⚔️ 15. 5. 1944. Iz Novog Marofa, Sv. Ivana Zeline, Zlatara i Ivanca otpočeo četvorodnevni napad 1. puka Pavelićeve gardijske brigade na glavninu 10. korpusa NOVJ koja se nalazila u Hrvatskom zagorju. Posle borbi kod s. Huma, s. Hrašćine, s. Trgovišća, s. Breznice, s. Vinična i u rejonu Kalnika, 18. maja su se 32. divizija NOVJ i 1 brigada 33. divizije 10. korpusa NOVJ prebacile na Bilogoru, a đocnije u Moslavinu.

⚔️ 28. 6. 1944. Otpočeo napad ustaško-domobranskih posada iz Novog Marofa, Varaždinskih Toplica, Koprivnice i Ludbrega na jedinice 10. korpusa NOVJ i 28. udarne divizije NOVJ na Kalniku. U borbama do 2. jula jedinice NOVJ su odbacile neprijatelja u polazne garnizone i prodrle u Podravinu.

⚔️ 4. 7. 1944. Druga brigada -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ napala Novi Marof, zatim se, posle tročasovne borbe protiv ustaško-domobranske posade, povukla.

⚔️ 1. 9. 1944. Kod s. Podruta (blizu Zlatara) 1. zagorska brigada Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ, posle kraće borbe, odbila napad tri čete Pavelićeve gardijske brigade, prinudivši ih na povlačenje u pravcu Novog Marofa.

⚔️ 5. 9. 1944. U s. Mirkovcu (kod Novog Marofa) 2. bataljon 1. zagorske brigade Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ razoružao domobransku posadu.

⚔️ 23. 10. 1944. Iz Varaždina, Ludbrega i Novog Marofa jedinice Pavelićeve gardijske brigade napale delove 1. zagorske NO brigade u Varaždinskim Toplicama. Posle kraće borbe neprijatelj je zauzeo to mesto.

⚔️ 4. 3. 1945. Na pl. Kalniku nemačko-ustaški delovi iz Varažd. Toplica, Novog Marofa i Ludbrega napali Kalnički NOP odred, te se ovaj pod borbom prebacio u Moslavinu.

⚔️ 9. 5. 1945. Goneći nemačke snage od Križevaca, jedinice 40. udarne divizije 3. armije JA razbile jednu nemačku borbenu grupu i oslobodile Novi Marof.

Dokumenti

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Novi Marof Velikoj župi Zagorje o hapšenjima osoba kod kojih je pronađena komunistička literatura

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Novi Marof Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH 0 političkoj situaciji na svom području

📜 Iz izvještaja Kotarske oblasti Novi Marof Velikoj župi Zagorje o širenju komunističkih letaka

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Novom Marofu Velikoj župi Zagorje o pojavi partizana u šumi na području križevačke kotarske oblasti

📜 Dnevni izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 26 listopada 1942 god. o borbama kod sela Apatovca i o pojavi partizana kod Novog Marofa i Okućana

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu ? stanju i radu organizacija KPH na kotarima Ludbreg, Ivanec, Koprivnica i Novi Marof, te ? partizanskim akcijama na tom području

📜 Izvještaj ustaškog Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 3 travnja 1943 god. o napadu Kalničkog NOP odreda na Novi Marof

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o akcijama partizana u kotaru Novi Marof i ubojstvu sekretara Okružnoga komiteta SKOJ-a

📜 Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 14 travnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Novi Marof i o drugim akcijama

📜 Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Novi Marof i o drugim akcijama

📜 Iz izvještaja Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o dolasku dijelova Kalničkoga NOP odreda kod Novog Marofa i o akcijama na području Kalnika

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Novi Marof Velikoj župi Zagorje o kretanju i akcijama partizana na području novomarofskoga kotara

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Novi Marof Velikoj župi Zagorje o kretanju partizana na području kotara i o napadu na mjesto Gornja Rijeka

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin, Velikoj župi Zagorje o akcijama partizana u kotarima Novi Marof i Zlatar

📜 Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje o akcijama partizana na području Ludbrega, Novog Marofa, te o napadu na Varaždinske Toplice

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Novi Marof Velikoj župi Zagorje o napadu partizana na Varaždinske Toplice

📜 Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje o napadu partizana na »Topnički sklop« u Jalkovcu i napadu na Novi Marof i Varaždinske Toplice

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Novi Marof Velikoj župi Zagorje Varaždin o uništenju tajnih spisa u državnim uredima zbog ugroženosti od partizana

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje o akcijama partizana na zlatarskome, varaždinskome, ludbreškome i novomarofskom kotaru

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje o političkim prilikama i akcijama partizana na području kotara Varaždin, Novi Marof i Ludbreg

📜 Iz zahtjeva Kotarske oblasti Novi Marof Velikoj župi Zagorje u Varaždinu da joj se priznaju putni troškovi nastali zbog putovanja u Varaždinske Toplice radi suradnje s njemačkom žandarmerijom

📜 Pismo načelnika Štaba Druge operativne zone od 17 rujna 1943 god. Štabu zone o pregovorima sa domobranskim oficirima i o rezultatima napada na Novi Marof

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 rujna 1943 god. o napadu Druge NO brigade Braće Radić na Novi Marof i Dvadeset prve NO brigade na Novsku i o borbama u Dalmaciji

📜 Pismo Rade Bulata, načelnika Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu zone o pregovorima s domobranskim oficirima i o rezultatima napada na Novi Marof

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske od 19. prosinca 1943. god. Štabu Kalničkog NOP odreda za napad na neprijateljske objekte pravcem Novi Marof – Varaždin

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta SKOJ-a Novi Marof Kotarskome komitetu KPH Novi Marof o organizacijskom stanju i radu općinskih komiteta.

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 2. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbi kod Novog Marofa

📜 Varaždin: Izvještaj Oklopljenoga sklopa PTS Zapovjedništvu PTS o borbama protiv jedinica NOV u travnju 1944. kod G. i D. Voće, Golubovca, Budinšćine, Podruta, Ivanca i Novog Marofa

📜 Ludbreg: Izvještaj Zapovjedništva Treće bojne Zapovjedništvu Prve pukovnije PTS o borbama protiv jedinica NOV u travnju 1944. na području Varaždina, Ludbrega, Ivanca i Novog Marofa

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Novi Marof Okružnome komitetu KPH Varaždin o represalijama nad stanovništvom u vrijeme neprijateljske ofenzive, pojavi bijele garde, organizacijskom stanju partijskih i vanpartijskih organizacija, te akcijama udarne grupe

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Novi Marof Okružnome komitetu KPH Varaždin o velikom odzivu vojnih bjegunaca na amnestiju NDH, političkome raspoloženju prema odlukama Trećega zasjedanja ZAVNOH-a te organizacijskom stanju partijske organizacije u lipnju 1944. godine

📜 Zapovijest Štaba 32. divizije NOVJ od 3. jula 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljski garnizon u Novom Marofu

📜 Novi Marof: Izvještaj Kotarske oblasti Novi Marof Velikoj župi Zagorje u Varaždinu o kretanju i akcijama partizana 2, 3. i 4. srpnja 1944. godine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. jula 1944. o napadu jedinica NOVJ na Novi Marof, Novigrad Podravski i Livno i o borbama na Kalniku, kod Varaždina, Đakova, Jastrebarskog i Ogulina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg, Novi Marof i Kuzmicu i o borbama kod Koprivnice, u Žumberku i na komunikaciji Gospić - Otočac

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Novi Marof, i o borbama kod Ivanić-Grada, Ogulina, Cazina, i na komunikaciji Knin - Srb

📜 Varaždin: Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje u Varaždinu o akcijama partizana na području kotareva Varaždin, Ivanec i Novi Marof potkraj sprnja 1944. godine

📜 Novi Marof: Izvještaj Druge bojne Prve pukovnije PTS Zapovjedništvu PTS o borbama protiv jedinica Desetoga korpusa Zagrebačkoga NOV i POJ u srpnju 1944. godine

📜 Zapovijest Štaba 32. divizije NOVJ od 3. septembra 1944. podređenim jedinicama za rušenje željezničke pruge Novi Marof - Zagreb

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. septembra 1944. o borbama kod Novog Marofa, Koprivnice i Karlovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25. septembra 1944. o napadu na Novi Marof i Ražanac o borbama i kod Đakova i na poluotoku Pelješcu i o napuštanju otoka Šolte

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. oktobra 1944. o napadu jediniqa NOVJ na Novi Marof, Koprivnicu i Aržano, i o borbama kod Samobora u Gorskom kotaru i na komunikaciji Karin - Obrovac

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Ivanec Luftwaffe u Jugoslaviji Pavelićeva gardijska brigada Osijek 32. zagorska divizija NOVJ 10. zagrebački korpus NOVJ Narodni heroji Jugoslavije Kalnički partizanski odred Poglavnikov tjelesni zdrug Zagreb Križevci Borbe u Slavoniji 1942. Udarna brigada Braća Radić Narodno oslobodilački odbori Krapina Borbe u Hrvatskoj 1942. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Otočac SKOJ 28. slavonska divizija NOVJ Koprivnica Borbe u Dalmaciji 1943. 1. zagorska brigada Ludbreg Cazin 40. slavonska divizija NOVJ Karlovac Knin Hrvatska brigada Matija Gubec Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Hrvatskoj 1945. Dezerteri u ratu Završne operacije u Jugoslaviji Jastrebarsko Varaždin Komunistička partija Hrvatske Ivanić-Grad Livno Borbe u Hrvatskoj 1943. Bitka za Koprivnicu 1944. Ogulin Novska ZAVNOH 33. hrvatska divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Gospić Hrvatsko domobranstvo Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 1. moslavačka brigada Varaždinske Toplice Samobor Avijacija u oslobodilačkom ratu Đakovo Pelješac