Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Pelješac u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 26 hronoloških zapisa, 94 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 12. 12. 1941. U s. Pijavičini održana partijska konferencija za Pelješac na kojoj je doneta odluka da se formira Pelješačka četa.

⚔️ 14. 12. 1941. Na Pelješcu formirana partizanska grupa.

⚔️ 6. 6. 1942. Po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od Makarske i Neretvanske čete i od boraca iz Imotske krajine i sa poluostrva Pelješca formiran partizanski bataljon -Jozo Jurčević-.

⚔️ 13. 11. 1942. Kod s. Dubrave (na Pelješcu) grupa partizana napala domobrane i finanse, nanela im gubitke od 2 mrtva i 5 ranjenih i prinudila ih na povlačenje u Janjinu.

⚔️ 27. 7. 1943. U s. Kuni (na Pelješcu) partizanski vod razoružao 15 domobrana i 6 žandarma i porušio tt linije između s. Janjine i s. Kune.

⚔️ 25. 9. 1943. Na o. Korčuli i poluostrvu Pelješcu, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana Južnodalmatinska brigada (13. dalmatinska brigada 26. divizije NOVJ).

⚔️ 26. 9. 1943. U s. Janjini (na Pelješcu) održana konferencija učitelja s Pelješca na kojoj je raspravljano o vojno-političkoj situaciji i pitanjima nastave.

⚔️ 3. 10. 1943. U s. Janjini (na Pelješcu) izabran SNO odbor za Pelješac.

⚔️ 5. 10. 1943. Jedinice 13. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ odbile pokušaj desanta delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Ploča na poluostrvo Pelješac.

⚔️ 23. 10. 1943. Na poluostrvo Pelješac izvršili desant delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Ploča i Metkovića, uz jednovremen napad delova 7. SS i 118. pešadijske divizije iz Stona. Neprijatelj je iznenadio 13. dalmatinsku brigadu 26. divizije NOVJ, obrazovao mostobran i u trodnevnim borbama odbacio ovu brigadu u pravcu s. Trpnja. Od 26. do 28. oktobra prebačena je iz Podgore na Pelješac i 1. dalmatinska udarna brigada 9. divizije NOVJ. Jake borbe su trajale do 9. novembra, kada je, zbog pogoršane situacije na Biokovu, prebačena u Podgoru 1. dalmatinska udarna brigada, a 13. dalmatinska brigada se povukla na o. Korčulu. Nemačke jedinice su imale 350, a jedinice NOVJ oko 230 mrtvih, ranjenih i nestalih.

⚔️ 2. 12. 1943. Saveznička avijacija bombardovala Split i Omiš, kao i Orebić i Ston na poluostrvu Pelješcu.

⚔️ 22. 12. 1943. S Pelješca izvršili desant na o. Korčulu 750. puk nemačke 118. lovačke divizije, delovi 668. artiljerijskog puka, bataljon -Brandenburgs i četa tenkova. Ostrvo su branili 13. dalmatinska brigada 26. divizije NOVJ, 1. prekomorska brigada i Korčulanski NOP odred, a 23/24, decembra su stigla i dva bataljona 1. dalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ sa o. Visa. Pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja, sve jedinice NOVJ su se noću 24/25. decembra i sledećih noći povukle na ostrva Vis i Hvar. Pretrpevši osetne gubitke: od 1057 boraca 13. brigade evakuisano je samo 525, dok je 1. prekomorska brigada imala oko 300 ljudi izbačenih iz stroja. Prema nepotpunim podacima, nemačke jedinice su imale oko 100 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 31. 12. 1943. Na o. Mljet iskrcao se sa Pelješca 3. bataljon 750. puka nemačke 118. lovačke divizije, a delovi 13. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ i Orjenskog NOP odreda povukli se na o. Vis.

⚔️ 0. 1. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ, posle povlačenja njegovih delova na o. Vis, na ostrvima Braču, Hvaru, Korčuli, Mljetu, Lastovu i poluostrvu Pelješcu formirani mali NOP odredi, koji su nosili nazive po istoimenim ostrvima i poluostrvu.

⚔️ 2. 2. 1944. Na poluostrvu Pelješcu nemački vojnici zaplenili patrolni čamac PČ 66 iz Korčulanske flotile 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 10. 2. 1944. Kod s. Kobaša (blizu Stona, na poluostrvu Pelješcu) u borbi protiv nemačkih vojnika poginuo član ZAVNOH-a i član Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju Ivan Mordjin Crni, narodni heroj.

⚔️ 10. 3. 1944. Kod poluostrva Pelješca britanski ratni biodovi potopili nemački brod. Od 60 vojnika koji su se nalazili na brodu zarobljeno je oko 30; a ostatak je potonuo sa brodom.

⚔️ 21. 7. 1944. Sa o. Visa se iskrcao u uvalu Potomje na poluostrvu Pelješcu 4. bataljon 1. dalmatinske udarne brigade 26. divizije NOVJ, postavio zaseđu u rejonu s. Kuna - s. Oskorušno i zarobio 43 a ubio 12 nemačkih vojnika. Bataljon je imao 1 mrtvog i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 15. 8. 1944. Na poluostrvu Pelješcu dve čete 1. bataljona 1. dalmatinske udarne brigade 26. divizije NOVJ iz zasede napale nemačku kolonu koja se kretala iz s. Lovišta prema Orebiću. Neprijatelj je imao 12 mrtvih i 21 zarobljenog.

⚔️ 13. 9. 1944. Mljetski NOP odred oslobodio o. Mljet, prisilivši ojačanu četu iz nemačke 118. lovačke divizije da se povuče na poluostrvo Pelješac.

⚔️ 16. 9. 1944. Jedinice 3. prekomorske i 11. dalmatinske udarne brigade 26. divizije NOVJ otpočele borbu za oslobođenje poluostrva Pelješca, gde su se branili manji delovi 750. puka nemačke 118, lovačke divizije i jedan bataljon nemačke 369. legionarske divizije. Do 18. septembra Pelješac je bio oslobođen. Gubici neprijatelja: 180 mrtvih, 95 ranjenih i 431 zarobljen.

⚔️ 9. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 29. udarne divizije NOVJ: da glavne snage te divizije, sa Primorskom operativnom grupom, zauzmu Dubrovnik i tako preseku obalski pojas; da Štab divizije preduzme mere za rušenje komunikacije od Foče i Kalinovika ka Sarajevu i od Nevesinja prema Kalinoviku, uz angažovanje stanovništva. Ujedno ga obaveštava: da će pri zauzimanju Dubrovnika sadejstvovati i dve brigade 26. divizije NOVJ (sa Pelješca, preko Stona, ka severoistoku); da će na odsek 29, udarne divizije, kada se stvore uslovi, biti upucana 1. tenkovska brigada NOVJ.

⚔️ 9. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 8. korpusa NOVJ da nastavi ofanzivne operacije na celom svom odseku i da ruši komunikacije. Obaveštavajući ga da je 29. udarnoj diviziji NOVJ naredio da napadne Dubrovnik i da će joj dve brigade 26. divizije NOVJ sadejstvovati sa Pelješca, preko Stona, ka severoistoku, on mu daje direktivu da niegove jedinice oslobode izvesne delove obale, da bi presekle komunikacije za izvlačenje neprijatelja i da bi prihvatile materijal sa ostrva.

⚔️ 15. 10. 1944. Počele desantne operacije snaga 26. divizije NOVJ sa poluostrva Pelješca na obalski odsek Neum-Slivno. Do 25. oktobra oslobođena je obala između r. Neretve i Dubrovnika.

⚔️ 19. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 8. korpusa NOVJ: pošto su jedinice 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodile odsek od poluostrva Pelješca do Herceg-Novog i nastavile operacije ka r. Neretvi i Mostaru, te 8. korpus NOVJ mora jednu diviziju orijentisati pravcem Imotski-Ljubuški, dve brigade 26. divizije NOVJ prebacili sa Pelješca u rejon Stona radi sadejstva sa 29. udarnom divizijom NOVJ i jedinice 1. tenkovske brigade hitno prebaciti u Dubrovnik.

⚔️ 19. 10. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ: jedinice 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodile područje od Herceg-Novog do poluostrva Pelješca i nastavile operacije ka r. Neretvi i Mostaru; jedinice 5. udarnog korpusa NOVJ treba da se energično angažuju na komunikaciji Konjic-Sarajevo-Bos. Brod i time doprinesu proširenju uspeha jedinica 2. udarnog korpusa NOVJ; uopšte težište rađa jedinica 5. udarnog korpusa NOVJ treba da bude na komunikacijama, radi uništavanja neprijateljskih pokretnih grupa, a angažovanje krupnih snaga oko pojedinih uporišta nije u ovoj situaciji rentabilno.

Dokumenti

📜 Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 22. studenog 1941. Centralnom komitetu KPH o situaciji u Dubrovniku i na Pelješcu

📜 Izvještaj Ivana Morđina. sekretara Kotarskog komiteta KPH Pelješac iz prosinca 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o situaciji na području Pelješca i Metkovića

📜 Direktivno pismo Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 8. i 14. svibnja 1942. Kotarskom komitetu KPH Pelješac za dalji razvoj NOP-a na tom području

📜 Izvještaj Mjesnog komiteta KPH Pelješac od 11. srpnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o političkom stanju na Pelješcu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 19. kolovoza 1942. Guvernatoratu Dalmacije o prebacivanju veće grupe ljudi s Korčule na Pelješac radi odlaska u partizane

📜 Izvještaj Velike župe Dubrava u Dubrovniku od 19. kolovoza 1942. Mini-starstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na talijansku stražu na putu Orebić—Kučište na Pelješcu

📜 Direktive Mjesnog komiteta KPH Pelješac od 30. kolovoza 1942. sekretarima partijskih jedinici za budući rad sekretarima partijskih jedinica za budući rad sekretarima partijskih jedinica na području ovog Komiteta

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Dubrovnik od 30. kolovoza 1942. Kotarskom komitetu KPH Metković o reorganizaciji Okružnog komiteta, upućivanju boraca u Južnodalmatinski bataljon dok na Pelješcu zadržati jedan vod

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 5. rujna 1942. Guvernatoratu Dalmacije o namjerama partizana da s Pelješca napadnu Korčulu

📜 Direktive Kotarskog komiteta KPH Pelješca od 10. rujna 1942. partijskoj kandidatskoj grupi Janjina za organiziranje simpatizerskih grupa i za rad NOF-a

📜 Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 15 studenog 1942 god. o borbsma na poluotoku Pelješcu, na području Šibenika i o napadu na Slunj

📜 Izvještaj Talijanske vojne misije u Hrvatskoj od 23. decembra 1942. Poglavniku NDH o borbama talijanskih jedinica protiv partizana na poluotoku Pelješcu

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Dubrovnik od 5. siječnja 1943. Župskog redarstvenoj oblasti Dubrovnik o zajedničkoj akciji Talijana, ustaša i domobrana protiv partizana na Pelješcu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 9 siječnja 1943 god. o zločinima Talijana na poluotoku Pelješcu

📜 Izvod iz izvještaja Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 9. siječnja 1943. o zločinima Talijana na poluotoku Pelješcu

📜 Izvod iz tjednog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova NDH od 3. do 9. siječnja 1943. o događajima u Makarskoj, na Braču, Pelješcu i Kninu

📜 Izvod iz obavještajnog izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 10. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o aktivnosti partizana na Korčuli i Pelješcu

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Dubrovnik od 18. siječnja 1943. Župskoj redarstvenoj oblasti Dubrovnik o zločinima Talijana i ustaške milicije na Pelješcu

📜 Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa od 19. siječnja 1943. o zauzimanju Slivna od strane partizana i akciji čišćenja na Pelješcu

📜 Izvod iz izvještaja Šestog armijskog korpusa od 25. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o aktivnosti partizana na području Korčule, Pelješca, Vrgorca i Makarske

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Dubrovnik od 5. veljače 1943. Velikoj župi Dubrava u Dubrovniku o akcijamama partizana na Pelješcu u studenom i prosincu 1942. godine

📜 Izvod iz zapisnika s Okružne konferencije KPH za južnu Dalmaciju održane 5. i 6. ožujka 1943. na Pelješcu

📜 Izvod iz izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 15. ožujka 1943. o događajima na Korčuli i Pelješcu

📜 Izvještaj Oružničkog krilnog zapovjedništva u Dubrovniku od 22. ožujka 1943. o zločinu Talijana na Pelješcu

📜 Izvještaj Lastovske flotile od 21 jula 1944 Štabu Petog pomorskog obalskog sektora o prebacivanju snaga Prve dalmatinske brigade sa otoka Lastova na obalu poluotoka Pelješca

📜 Izvještaj Štaba Lastovske flotile od 23 jula 1944 Štabu Petog pomorskog obalskog sektora o prebacivanju jednog bataljona Prve dalmatinske brigade s poluotoka Pelješca na otok Lastovo

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 26 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na Pelješcu i Braču

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26 listopada 1943 god. o napadu Daruvarskog NOP odreda na G. Rašenicu, o pokretu Treće NOU brigade Šeste divizije od Otočca prema Gospiću i stanju na području Splita, Sinja i Pelješca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27 listopada 1943 god. o napadu Moslavačke NO brigade na Čazmu i borbama na području Gospića, Imotskog i Pelješca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31 listopada 1943 god. o napadu Osječkog NOP odreda na Gašince i borbama Dvadeset šeste dalmatinske divizije sa Nijemcima na poluotoku Pelješcu

📜 Izvod iz izvještaja Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 1. studenog 1943. o potapanju njemačkog broda za osiguranje na Neretvi i protivnapadu kod Kune na Pelješcu

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 2 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Gašince i borbama kod Gospića, Perkovića i na Pelješcu

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 2. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o otporu na Pelješcu i bombardiranju Splita i Solina od strane savezničkih aviona

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 2. studenog 1943. o borbama SS-divizije Prinz Eugen u rajonu Rogotin-Ploče i na Pelješcu

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 3 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Bilaj i borbama kod Gospića, Donjeg Lapca i na Pelješcu

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 3. studenog 1943. o borbama SS divizije Prinz Eugen na Pelješcu i kod Posušja i strijeljanju stanovnika sela Šipak i Peraško Blato

📜 Izvod iz izvještaja Zapovjedništva Mornarice NDH od 3. studenog 1943. Glavnom stožeru Oružanih snaga o situaciji na Mljetu, Korčuli i Pelješcu

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 4 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na Pelješcu i zvjerstvima Nijemaca nad nenaoružanim narodom

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 4 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na Pelješcu i pripremama za napad na Makarsku

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 4 studenog 1943 god. o napadu jedinica Turopoljsko-posavskog NOP odreda na Martinsku Ves i borbama kod Gospića, Imotskog i na Pelješcu

📜 Izvještaj Štaba Dvadesetšeste divizije od 4. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na Pelješcu i zvjerstvima Nijemaca nad nenaoružanim narodom

📜 Izvještaj Štaba Dvadesetšeste divizije od 4. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na Pelješcu i pripremama za napad na Makarsku

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 4. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o situaciji na Pelješcu

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 5. studenog 1943. o borbi na Pelješcu

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 6 studenog 1943 god. o borbama kod Ludbrega, Gospića, Posušja i na Pelješcu

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 6. studenog 1943. o situaciji na Pelješcu

📜 Izvještaj Velike župe Dubrava u Dubrovniku od 7. studenog 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova o zločinima njemačkih vojnika na Pelješcu

📜 Izvještaj Zapoviedništva glavnog stožera domobranstva od 9 studenog 1943 god. o napadu iedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu, Viroviticu i borbama na Pelješcu

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 9. studenog 1943. o borbama na Pelješcu i uništenju teretnih vozila od savezničkih aviona na cesti Omiš-Split

📜 Izvještaj Zapoviedništva glavnog stožera domobranstva od 10 studenog 1943 god. o naoadu iedinica NOV i PO Hrvatska na Koprivnicu i Viroviticu i borbama kod Grubišnog Polia, Gospića i na Pelješcu

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 10. studenog 1943. o situaciji na Pelješcu i toku operacije Landsturm u rajonu Zadvarje, Šestanovac, Lovreć

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 11. studenog 1943. o situaciji na Pelješcu i poduhvatu Landsturm u rajonu Grabovca i Zagvozda

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 12 studenog 1943 god. o borbama kod Križevaca, Virovitice i na Pelješcu

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 13. studenog 1943. o toku operacije Herbstgewiter na Pelješcu i Landsturm na području Zagvozd-Makarska

📜 Izvještaj Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 13. studenog 1943. o početku operacije Herbstgewiter na Pelješcu i obostranim gubicima u poduhvatu Landsturm u rajonu Grabovca

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 13. studenog 1943. o toku operacije Herbstgewitter na Pelješcu i poduhvatu Landsturm u rajonu Zagvozda

📜 Izvod iz dnevnih izvještaja Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 14. studenog 1943. o završenom čišćenju Pelješca, napadu savezničkih aviona na Metković i početku napada prema Makarskoj

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 16 studenog 1943 god. o borbama kod Zadvarja i na Pelješcu

📜 Izvještaj Štaba Petog pomorsko-obalskog sektora od 16 novembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o evakuaciji poluotoka Pelješca

📜 Izvještaj Štaba Petog pomorsko-obalskog sektora od 16. studenog 1953. Štabu Mornarice NOVJ o evakuaciji poluotoka Pelješca

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 16. studenog 1943. o napadima partizana kod Studenaca i Prova, napredovanju prema Makarskoj i obostranim gubicima na Pelješcu

📜 Izvještaj glavnog obavještajnog povjerenika za okružje južne Dalmacije od 18. studenog 1943. Okružnom komitetu KPH za južnu Dalmaciju o povlačenju vojske i stanovništva s Pelješca na Korčulu

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 28 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na Pelješcu i Mosoru i na pravcu Lovreč - Šestanovac - Zadvarje

📜 Izvještaj Štaba Dvadesetšeste divizije od 28. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na Pelješcu i Mosoru i na pravcu Lovreć-Šestanovac-Zadvarje

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od l prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Galgovo, Nijemce, Glinu i Pelješac

📜 zvještaj glavnog povjerenika za okrug južne Dalmacije od 3. prosinca 1943. Okružnom komitetu KPH za južnu Dalmaciju o situaciji na Pelješcu

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 13. prosinca 1943. o sukobu njemačkih desantnih brodova s partizanskim brodovima kod Pelješca

📜 Izvještaj Komande Petog ŠS-brdskog armijskog korpusa od 14. prosinca 1943. o upućivanju dijelova 118. lovačke divizije na Pelješac

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 14. prosinca 1943. o pokretu jedinica 118. lovačke divizije na Pelješcu

📜 Izvještaj Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 16. prosinca 1943. o upućivanju snaga 118. lovačke divizije na Pelješac

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 20. prosinca 1943. o upućivanju jedinica 118. lovačke divizije na Pelješac i rajon Zadvarja

📜 Izvještaj Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 6. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o rasporedu jedinica 118. lovačke divizije na Korčuli, Pelješcu i Mljetu

📜 Direktivno pismo Ivana Morđina člana Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju od 28. siječnja 1944. Kotarskom komitetu KPH Pelješac za budući rad

📜 Direktivno pismo Okružnog komiteta KPH Dubrovnik od 20. ožujka 1944. Kotarskom komitetu KPH Pelješac o postupku prema okupatorima koji vrše evakuaciju stanovništva

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 21. marta 1944. Štabu Drugog korpusa NOVJ o situaciji u Hercegovini i na prostoru Pelješac - Boka Kotorska

📜 Obavještenje Okružnog komiteta KPH Dubrovnik od 21. ožujka 1944. političkom komesaru Dvadesetšeste divizije o mobilizaciji muškog stanovništva od strane Nijemaca na dubrovačkom okružju i njihovom prebacivanju na Pelješac

📜 Izvještaj Velike župe Dubrava u Dubrovniku od 23. ožujka 1944. o iseljavanju stanovništva s otoka i poluotoka Pelješca od strane njemačke vojske i brutalnom postupku prema njima

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ivanec i o borbama na Papuku, Korčuli, Pelješcu, kod Bosiljeva i Perušića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ kod Vukovja, Daruvara, Vrbovskog, Knina i na Pelješcu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Gudovac, Vrbovec, Daruvar i Mikleuš i o borbama na Ivanšćici, kod Vrbovskog, Knina, Drniša, Vrlike i na Pelješcu

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 18. avgusta 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke snage u selu Škrabalićima na Pelješcu i pri izviđanju komunikacije Trebinje-Bileća

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Grubišno Polje, Krapinu i Lipovljane i o borbama kod Zagreba, Bjelovara, Daruvara, Benkovca i na poluotoku Pelješcu

📜 Naredba Štaba Mornarice od 8. septembra 1944. z. raspored oficira i vojnih rukovodilaca u pomorskim obalskim sektorima i pohvalu posada motornih splavova za akcije na poluotoku Pelješcu od 25. do 28. avgusta 1944. godine

📜 Izvještaj političkog komesara i načelnika Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 11. septembra 1944. komandantu sektora o kretanju neprijateljskih snaga na Korčuli i Pelješcu

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 15. septembra 1944. o izviđanju obale od ušća Neretve do Zadra, bombardovanju delova nemačke 118. divizije u Sumartinu na Braču, luke Trpanj na Pelješcu i nemačkih položaja u Omišu

📜 Izvještaj Štaba 26. divizije od 18. septembra 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o oslobođenju otoka Brača i o borbama na poluotoku Pelješcu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Pušća-Bistru, otoke Brač i Hvar i poluotok Pelješac i o evakuaciji ustaša i domobrana iz Daruvara, Hercegovca i Garešnice

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Vaganac, otok Brač i poluotok Pelješac, o borbama kod Donjeg Lapca i o evakuaciji Daruvara

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Gračenicu, Zemunik, Hrvače i Garčin i o borbama na Braču, Hvaru. Pelješcu i na komunikaciji Bihać - Knin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Remetinec, na otok Šoltu i poluotok Pelješac i o borbama na komunikaciji Bihać - Knin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Gospić, Široku Kulu, Perušić, Lički Osik, Hvar, Šoltu i Pelješac i o borbama kod Varaždina i Ludbrega

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25. septembra 1944. o napadu na Novi Marof i Ražanac o borbama i kod Đakova i na poluotoku Pelješcu i o napuštanju otoka Šolte

📜 Izvještaj Štaba 26. divizije od 28. septembra 1944. Vrhovnom štabu NOVJ o borbama za oslobođenje otoka Brača, Korčule i Šolte i poluotoka Pelješca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Sunju, Donji Hrastovac i otok Veliki Drvenik, o borbama na području Gospića i na poluotoku Pelješcu

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Knin Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Donji Lapac 1. dalmatinska proleterska udarna brigada 1. tenkovska brigada NOVJ Narodni heroji Jugoslavije Herceg Novi Split Ustanak u Dalmaciji 1941. Napad NOVJ na Koprivnicu 1943. Virovitica 6. pješačka divizija (NDH) 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Italija u drugom svetskom ratu Brač Trebinje Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Hvar Imotski Sarajevo Omiš Mornarica NOVJ Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Borbe na Jadranu 1944. 2. udarni korpus NOVJ Druga neprijateljska ofanziva Borbe u Dalmaciji 1944. Dubrovnik Borbe u Hrvatskoj 1944. 26. dalmatinska divizija NOVJ 2. oklopna armija 1. lovačka eskadrila NOVJ Partizanska avijacija Vrgorac Koprivnica 6. italijanski armijski korpus Borbe u Dalmaciji 1942. Napad NOVJ na Viroviticu novembra 1943. Desant NOVJ na Korčulu 1944. Vrbovec Gospić Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. 13. dalmatinska udarna brigada (južnodalmatinska) Borbe u Dalmaciji 1943. Avijacija u oslobodilačkom ratu Ludbreg Metković Bitka za Brač 1944. Komunistička partija Hrvatske Korčula SAD i Jugoslavija Italijanski zločini u Jugoslaviji 118. lovačka divizija Borbe u Hercegovini 1944. Daruvar Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 8. dalmatinski korpus NOVJ Politički komesari u NOR-u Britanija i Jugoslavija 29. hercegovačka divizija NOVJ Operacija Jesenji pljusak Hrvatsko domobranstvo Bihać Vis Borbe u Hrvatskoj 1942. Mostar Makarska 7. SS divizija Prinz Eugen Zasede u oslobodilačkom ratu Divizija Brandenburg ZAVNOH Borbe u Hrvatskoj 1943. Operacija Landsturm