Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Makarska u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 41 hronoloških zapisa, 82 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 13. 7. 1941. U Krljavi (iznad Makarske) formiran partizanski logor.

⚔️ 0. 9. 1941. U Striževu (iznad luke Ploče) održano okružno partijsko savetovanje za okrug Makarska, na kome je doneta odluka da se sve ilegalne grupe objedine u NOP odrede.

⚔️ 24. 1. 1942. Partizani iz Graca (kod Makarske) izveli prvu akciju na moru, u kojoj su zarobili okupatorski jedrenjak -Merkur- sa oko 90 tona razne hrane.

⚔️ 13. 3. 1942. U s. Baćini (kod Makarske), po odluci OK KPH za Makarsku, od gradačke partizan ske grupe formirana Gradačka partizanska četa (1. južnodalmatinska partizanska četa).

⚔️ 14. 4. 1942. U Makarskoj formiran opštinski NO odbor.

⚔️ 26. 5. 1942. Delovi Biokovske partizanske čete zauzeli s. Kozicu (kod Makarske) koje su branili žandarmi i finansi.

⚔️ 0. 6. 1942. U svim selima opština Gradac i Makarska formirani seoski NO odbori.

⚔️ 6. 6. 1942. Po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od Makarske i Neretvanske čete i od boraca iz Imotske krajine i sa poluostrva Pelješca formiran partizanski bataljon -Jozo Jurčević-.

⚔️ 8. 6. 1942. Delovi partizanskog bataljona -Jozo Jurčević- zauzeli neprijateljsko uporište s. Drveniku (na komunikaciji Makarska-Ploča), koje su branili žandarmi.

⚔️ 8. 6. 1942. Delovi partizanskog bataljona -Jozo Jurčević- zauzeli neprijateljsko uporište s. Zaostrog (na komunikaciji Makarska-Ploča), koje su branili žandarmi.

⚔️ 15. 6. 1942. Jedinice partizanskog bataljona -Jozo Jurčević- zauzele Vrgorac (kod Makarske) i zarobile preko 70 domobrana, ustaša i žandarma.

⚔️ 24. 6. 1942. Italijanske jedinice iz Metkovića, Omiša i Makarske, podržane avijacijom i mornaricom, otpočele osmodnevni napad na jedinice partizanskog bataljona -Jozo Jurčević- na Biokovu. Spretnim manevrima partizani su izbegli opkoljavanje i naneli neprijatelju gubitke od 300 mrtvih i ranjenih vojnika.

⚔️ 0. 7. 1942. Formiran novi opštinski NO odbor Makarska.

⚔️ 0. 7. 1942. Formiran opštinski NO odbor Gradac (kod Makarske).

⚔️ 20. 7. 1942. Kod s. Živogošća (blizu Makarske) delovi partizanskog bataljona -Jozo Jurčević- savladali posadu broda -Vis-, zaplenili materijal i potopili brod.

⚔️ 31. 7. 1942. Delovi partizanskog bataljona -Jozo Jurčević- porušili put Zagvozd-Imotski i put Split-Makarska (kod s. Donje Brele) i onemogućili saobraćaj na tim cestama više od 15 dana.

⚔️ 6. 8. 1942. Delovi partizanskog bataljona -Jozo Jurčević- otpočeli napad na neprijateljska uporišta u selima Župi, Slivnu, Zagvozdu, Raščanima i Krstaticama (kod Makarske). U borbama do 8. avgusta oni su ih zauzeli, održali manifestacione zborove i formirali seoske NO odbore. Zaplenjeno je 40 pušaka i 1500 metaka.

⚔️ 0. 9. 1942. Četnički vojvoda Dobrosav Jevđević, delegat četničke Vrhovne komande, uputio komandantu italijanskog 6. armijskog korpusa predlog da četničke snage preduzmu ofanzivu radi -čišćenja- partizana u predelu Prozor - Livno - Makarska - morska obala - tok Neretve.

⚔️ 3. 9. 1942. U s. Podgori (kod Makarske) italijanski vojnici ubili političkog delegata voda u partizanskom bataljonu -Jozo Jurčević- Stjepana Pavliča Pipa, narodnog heroja.

⚔️ 6. 10. 1942. Održano partijsko savetovanje za okrug Makarsku.

⚔️ 7. 10. 1942. U s. Baćini (kod Makarske) italijanski vojnici i žandarmi zapalili 15 kuća pripadnika NOP-a a 30 osoba zatvorili.

⚔️ 20. 10. 1942. U Podgori formiran SNO odbor za srez Makarsku.

⚔️ 21. 10. 1942. PK KPH za Dalmaciju poslao SK KPH za Hvar uputstvo o sakupljanju smokava u makarskom srezu radi ishrane vojske i uputstvo o ulozi Partije u odnosu na NO odbore povodom nekih učinjenih grešaka.

⚔️ 5. 11. 1942. Na putu Makarska-Zadvarje jedinice partizanskog bataljona -Vid Mihaljević- napale italijansku kolonu i nanele joj gubitke od 10 mrtvih i 4 zarobljena vojnika, zapalile 2 kamiona i zaplenile 10 pušaka, 2 p. mitraljeza, 24 bombe i 1000 metaka.

⚔️ 28. 12. 1942. U s. Podgori (kod Makarske), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske, uspostavljena postaja Ratne mornarice.

⚔️ 28. 12. 1942. U s. Šašićima (blizu Makarske) formiran Inicijativni ONO odbor za biokovsko-neretvljansko područje.

⚔️ 1. 1. 1943. U Makarskom primorju mornaričke jedinice 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske zarobile neprijateljski motorni jedrenjak -Evropa-.

⚔️ 23. 1. 1943. U s. Podgori (kod Makarske) formiran 1. mornarički NOP odred 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

⚔️ 22. 3. 1943. U rejonu s. Zaostroga (kod Makarske) jedinice 1. mornaričkog partizanskog odreda zarobile italijanske motorne jedrenjake -Marija Luiza- i -Renato-.

⚔️ 11. 4. 1943. Otpočela prva okružna konferencija KPH za Makarsku, na kojoj je, posle trodnevnog rada, izabran novi OK KPH.

⚔️ 5. 6. 1943. U s. Zagvozdu (kod Makarske) jedinice Biokovskog NOP odreda napale posadu iz domobranskog 1. dobrovoljačkog puka. Poginulo je oko 30, a zarobljeno 38 domobrana. Odred je imao 3 mrtva i 6 ranjenih.

⚔️ 25. 6. 1943. Jedinice Biokovskog NOP odreda napale posadu s. Grabovca (kod Makarske). Poginula su i ranjena 3, a zarobljeno je 8 domobrana.

⚔️ 10. 7. 1943. Iz Ploča, Vrgorca, Zagvozda, Sinja, Solina, Omiša i Makarske jake italijanske, nemačke i ustaško-domobranske snage (preko 15.000 vojnika), podržavane tenkovima, avijacijom i ratnim brodovima, otpočele operaciju (-Biokovo-Mosor-) protiv jedinica NOVJ na pl. Biokovu i pl. Mosoru. U borbama dol. avgusta Biokovski NOP odred, podeljen po grupama, izbegao je uništenje, dok je 1. bataljon Cetinskog NOP odreda razbijen u rejonu s. Lovreča. Neprijatelj je imao 22 mrtva, 106 ranjenih, 17 nestalih i 2 zarobljena, ali je sistematski popalio i opljačkao više sela, vršeći represalije nad stanovništvom; samo italijanske jedinice su ubile i streljale 97, uhapsile 91 i internirale 833 rodoljuba.

⚔️ 0. 9. 1943. U rejonu Makarske, po naređenju Štaba 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske, formiran Makarski NOP odred.

⚔️ 5. 9. 1943. Održana prva konferencija USAOH-a za okrug Makarska, kojoj je prisustvovao oko 200 omladinaca i omladinki.

⚔️ 8. 9. 1943. Kapitulirala Italija. Tada je došlo do opšteg narodnog ustanka u Dalmaciji, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru i Istri. Idućih nekoliko dana jedinice NOVJ, uz svestranu pomoć naroda, oslobodile su obalski pojas od Trsta do Dubrovnika, sem gradova Pule, Rijeke, Sušaka, Zadra, Šibenika, Omiša i Makarske.

⚔️ 22. 10. 1943. U Milni na o. Braču iskrcala se četa ustaša 2. prometne brigade iz Makarske i poklala nekoliko ljudi. Brzom intervencijom jedinica 12. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ ustaše su razbijene i prinuđene da se povuku u Split uz gubitke od 40 mrtvih i 15 zarobljenih.

⚔️ 8. 12. 1943. Kod s. Drvenika (Makarsko primorje) naoružani brodovi -Biokovac- i -Turist- iz sastava 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ napali ustaški brod -Jadro- i posle kratke borbe prisilili ga na predaju, zarobivši 30 žandarma, 2 oficira i 10 mornara i zaplenivši brod sa 12 vagona životnih namirnica i opreme.

⚔️ 12. 8. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ Makarski i Imotski NOP odred reorganizovani u Grupu blokovskih udarnih bataljona.

⚔️ 18. 10. 1944. Dvanaesta dalmatinska i 3. prekomorska brigada 26. divizije NOVJ, sa delovima 1. tenkovske brigade NOVJ, izvršile desant sa o. Brača na odsek Split-Makarska U manjim borbama protiv delova nemačke 118. lovačke divizije, one su do 22. oktobra oslobodile Omiš, Makarsku i Zadvarje - ceo obalski pojas od Makarske do Strožanca, istočno od Splita.

⚔️ 25. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 8. korpusa NOVJ da ga hitno obavesti ima li uslova da se dve brigade 26. divizije NOVJ i pola 1. tenkovske brigade 8. korpusa NOVJ upotrebe na kopnu pravcem Omiš-Makarska-Aržano, i dalje ka Cetinskoj dolini ili Neretvi, a da ostale dve brigade 26. divizije NOVJ i dalje sadejstvuju sa 29. udarnom divizijom NOVJ.

Dokumenti

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 7. lipnja, 1941. Komandi 2. armije o hapšenju rodoljuba od strane ustaša u Makarskoj, Lovreću, Dubrovniku i u rejonu Mostara

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 29. srpnja 1941. s područja Metković, Makarska, Split i Knin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 4. oktobra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o političkom stanju na teritoriji lučkih zapovjedništava Dubrovnik, Makarska i Crikvenica

📜 Izvještaj Zapovjedništva mornarice NDH od 4. listopada 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o političkom stanju na teritoriji lučkih zapovjedništava Dubrovnik, Makarska i Crikvenica

📜 Izvještaj Oružničke postaje Vitina od 21. prosinca 1941. Kotarskoj oblasti Ljubuški o namjerama komunista s Makarskog i Metkovićkog kotara da izazovu nered u vrijeme božičnih praznika

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Makarska od 29. siječnja 1942. Zapovjedništvu 2. oružničke pukovnije o napadu partizana na oružničku postaju Gradac

📜 Obavještenje Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 31. siječnja 1942. Okružnom komitetu KPH Makarska o formiranju bataljona na sektoru između Neretve i Dubrovnika

📜 Izvještaj Velike župe Cetina cd 21. februara 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o borbama s partizanima i ostalim događajima na teritoriji kotareva Sinj, Omiš i Makarska

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 21. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbama s partizanima i ostalim događajima na teritoriju kotareva Sinj, Omiš i Makarska

📜 Izvještaj zapovjednika oružničkog krila Makarska od 27 siječnja 1942 god. o napadu partizana na oružničku postaju Gradac

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 18. aprila 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o akcijama partizana kod Makarske i na otoku Braču i o ofanzivi talijanskih i ustaških jedinica na Mosorski NOP odred

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 18. travnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana kod Makarske i na otoku Braču i o ofanzivi talijanskih i ustaških jedinica na Mosorski NOP odred

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 30. maja 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o potrebi saradnje s četnicima i o akciji partizana u kotaru Makarska i na otoku Hvaru

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 23 svibnja 1942 god. o akcijama partizana u kotarevima Omiš, Makarska i Sinj

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 23. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana u kotarima Omiš, Makarska i Sinj u vremenu od 17. do 23. svibnja

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 23. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o oštećenju tt linija između Makarske i Graca

📜 Izvještaj Obalnog zapovjedništva Makarska od 26 svibnja 1942 god. o napadu partizana na motorni brod Mira kod Podgore

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 26. svibnja 1942. Općem upravnom povjereništvu NDH kod 2. talijanske armije o dolasku ustaške crne legije na područje Makarske u cilju akcije čišćenja

📜 Izvještaj Obalnog zapovjedništva Makarska od 26. svibnja 1942. o napadu partizana na motorni brod »Mira« kod Podgore

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 30. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o potrebi suradnje s četnicima i o akciji partizana u kotaru Makarska i na otoku Hvaru

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 9. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o demonstracijama žena u Makarskoj

📜 Izvještaj kotarskog predstojnika u Makarskoj od 1. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o pljački talijanske vojske u Bacini i Gracu

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružničkog voda u Makarskoj od 2. srpnja Zapovjedništvu 6. oružničke pukovnije o akciji talijanske vojske na području kotara Makarska

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Makarska od 22. srpnja 1942. Okružnom komitetu KPH Dubrovnik u vezi održavanja konferencije AFŽ-a za južnu Dalmaciju

📜 Izvještaj kotarske oblasti Makarska od 22. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o potapanju parobroda »Vis« od strane partizana u luci Živogošće

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 24. jula 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbama s partizanima na sektoru Omiš - Makarska

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 24. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbama s partizanima na sektoru Omiš—Makarska

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 29. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na talijanske kamione kod Graca

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 31. srpnja 1942. Okružnom komitetu KPH Makarska o odluci CK KPH za reorganizaciju okružnih komiteta

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 8. kolovoza 1942. partizanskoj Dinarskoj grupi kod Omiša za rušenje ceste Omiš—Zadvarje i Omiš—Makarska i da pristupe masovnoj mobilizaciji novih boraca

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Vrgorac od 9. kolovoza 1942. Okružnom komitetu KPH Makarska o vojno-političkoj sitauciji u Vrgoračkoj krajini

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Metković od 4. rujna 1942. Okružnom komitetu KPH Makarska o radu na stvaranju partijsko-političkih organizacija i organa narodne vlasti u kotaru Metković

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružničkog voda Makarske od 27 studenog 1942 god. o napuštanju pojedinih garnizona u južnoj Dalmaciji od strane talijanskih trupa i o situaciji na području Makarske

📜 Izvještaj Propagandnog ureda NDH u Zagrebu od 16 prosinca 1942 god. o situaciji na području Omiša, Makarske i Sinja

📜 Izvod iz tjednog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova NDH od 3. do 9. siječnja 1943. o događajima u Makarskoj, na Braču, Pelješcu i Kninu

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Metković od 13. siječnja 1943. Okružnom komitetu KPH Makarska o stanju u Kotaru

📜 Izvod iz tjednog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova NDH od 10. do 16. siječnja 1943. o događajima u Makarskoj, na Braču, Sinju, Omišu i Imotskom

📜 Obaveštenje Otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 28 januara 1943 god. Privredno-finansiskom otseku Izvršnog odbora AVNOJ-a o obrazovanju Makarskog područja i mogućnostima naturalne razmene životnih namirnica s njim

📜 Izvod iz izvještaja Šestog armijskog korpusa od 25. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o aktivnosti partizana na području Korčule, Pelješca, Vrgorca i Makarske

📜 Obavještenje Odsjeka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 28. siječnja 1943. Privredno-financijskom odsjeku Izvršnog odbora AVNOJ-a o formiranju Makarskog područja i mogućnostima naturalne razmjene životnih namirnica s njim

📜 Mjesečni izvještaj Kotarskog komiteta KPH Imotski od 31. siječnja 1943. Okružnom komitetu KPH Makarska o političkoj situaciji i organizacionom stanju Partije i SKOJ-a

📜 Izvod iz izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 31. siječnja 1943. o aktivnosti partizanskih snaga na području Imotski-Posušje-Vrgorac-Makarska

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 31. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadu partizana na Strmicu i Makarsku

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Metković od početka ožujka 1943. Okružnom komitetu KPH Makarska o vojno-političkoj situaciji u Kotaru

📜 Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 2 maja .1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o borbi NAP 24 sa partizanima u blizini Smrske kod Makarske

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na Jastrebarskom, Bjelovarskom i Makarskom području

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 24 srpnja 1943 god. o akciji talijanskih jedinica na području Šibenika, Makarske i Novigrada

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19 rujna 1943 god. o napadu dijelova Dvanaeste NOU brigade na Ivansku i stanju oko Omiša, Makarske i Vrgorca

📜 Izvještaj Operativnog štaba za odbranu otoka Brača i Šolte od 22 novembra 1943 god. Operativnom štabu za odbranu otoka o mogućnosti izvođenja dejstva duž obale pravcem Brela - Baška Voda - Makarska

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 4 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na Pelješcu i pripremama za napad na Makarsku

📜 Izvještaj Štaba Dvadesetšeste divizije od 4. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na Pelješcu i pripremama za napad na Makarsku

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH za Metković od 10. studenog 1943. Okružnom komitetu KPH za Makarsku o političkoj situaciji u kotaru i organizacionom stanju partijske organizacije

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 13. studenog 1943. o toku operacije Herbstgewiter na Pelješcu i Landsturm na području Zagvozd-Makarska

📜 Izvod iz dnevnih izvještaja Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 14. studenog 1943. o završenom čišćenju Pelješca, napadu savezničkih aviona na Metković i početku napada prema Makarskoj

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 16. studenog 1943. o napadima partizana kod Studenaca i Prova, napredovanju prema Makarskoj i obostranim gubicima na Pelješcu

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 17. studenog 1943. o dostignutoj liniji Makarska-Tokalo u operaciji Landsturm

📜 Naređenje Štaba Dvadesetšeste divizije od 18. studenog 1943. da se od Neretvanskog NOP odreda formira 4. bataljon Jedanaeste brigade, od Imotskog NOP odreda 5. bataljon ove brigade a s Makarskim odredom popune ostale brigade

📜 Izvještaj Operativnog štaba za obranu otoka Brača i Šolte od 22. studenog 1943. Operativnom štabu za obranu otoka o mogućnosti izvođenja dejstava duž obale pravcem Brela-Baška Voda-Makarska

📜 Izvještaj Zapovjedništva Oružničkog voda u Makarskoj od 24. studenog 1943. o prilikama na području Makarske

📜 Naređenje Štaba Dvadesetšeste divizije NOVJ od 25. studenog 1943. Štabu Jedanaeste brigade za formiranje novog Neretvanskog i Makarskog NOP odreda

📜 Obavještenje Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 28. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o suglasnosti da se povuče Péta ustaška brigada iz rajona Imotski i smijeni ustaška prometna brigada u Makarskoj

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 29. studenog 1943. o pristizanju dijelova 118. lovačke divizije u rajon Imotski, Ploče, Makarska

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Makarskoj od 14. prosinca 1943. o napadu partizanskih čamaca na motorni jedrenjak Sv. Josip kod Živogošća

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Kurilovec, Sopnicu, Đakovo i o gubicima od bombardovanja u Splitu, Šibeniku i Makarskoj

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 5. siječnja 1944. o događajima na području kotarske oblasti u drugoj polovici mjeseca prosinca 1943. godine

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 8. siječnja 1944. o bombardiranju Makarske od strane savezničkih aviona

📜 Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 12 januara 1944,god. Štabu Mornarice NOVJ o bombardovanju Makarske od strane savezničkih aviona

📜 Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 12. siječnja 1944. Štabu Mornarice NOVJ o bombardiranju Makarske od strane savezničkih aviona

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 28. siječnja 1944. o događajima na području kotara u prvoj polovici siječnja 1944. godine

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od U. veljače 1944. o sukobu ustaša i Nijemaca sa grupom partizana kod sela Grabovca

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 5. veljače 1944. o događajima na području kotara u drugoj polovici siječnja 1944. godine

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Makarsku od 7. veljače 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o političkoj situaciji i organizacionom stanju partijske organizacije

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 10. veljače 1944. o napadu savezničkih aviona na njemačke brodove usidrene kod sela Podace

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 1. ožujka 1944. o napadu savezničkih aviona na Bašku Vodu

📜 Izvještaj Oružničke postaje Igrane od 15. ožujka 1944. Kotarskoj oblasti Makarska o iseljavanju stanovnika sela Drašnice od strane njemačke vojske

📜 Izvod iz izvještaja oružničkog voda u Makarskoj od 15. ožujka 1944. o nailasku njemačkih kamiona na mine kod sela Drvenika i borbi vođenoj sa savezničkim brodovima u Neretvanskom kanalu

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 21. ožujka 1944. o iseljavanju stanovnika Zaostroga, Drašnica, Makarske i otoka Brača od strane njemačke vojske

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Babin Potok, Vrhovine i na uporišta kod Sinja, i o borbama kod Prijeboja i Makarske

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. oktobra 1944. o napadu NOVJ na Koprivnicu, Grudu, Ston, o borbama kod Sunje, Kostajnice, Obrovca, Sinja, Makarske, u Gorskom kotaru i o gubicima ustaša u Podravskoj Slatini

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 20. oktobra 1944. o napadu na nemačke snage kod Makarske i Slanog i o obalnom izviđanju srednjeg Jadrana

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21. oktobra 1944. o napuštanju Dubrovnika, Stona, Sinja i Makarske i o borbama sa jedinicama NOVJ na području Bjelovar - Koprivnica, kod Duvna, Aržana i Imotskog

📜 Zapovijest Štaba 8. korpusa NOVJ od 18. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za prebacivanje na prostor Ploče, Makarska, Šibenik, Biograd i razmještaj 9. divizije na prostoru Konavli - Imotski - Drniš

Fotografije

Povezane odrednice

Prozor Metković Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu 1. tenkovska brigada NOVJ Dubrovnik Vrhovni štab NOVJ Vrgorac 11. hercegovačka udarna brigada Omiš Bitka za Koprivnicu 1944. Mornarica NOVJ Sinj 118. lovačka divizija 26. dalmatinska divizija NOVJ 2. italijanska armija Pelješac Hvar Ustanak u Hrvatskoj 1941. 1. lovačka eskadrila NOVJ Borbe na Jadranu 1944. Operacija Albia Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Dalmaciji 1944. SKOJ Operacija Jesenji pljusak 6. italijanski armijski korpus Italija u drugom svetskom ratu Pljačka u ratu Korčula Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Crikvenica Borbe u Hrvatskoj 1942. USAOH Narodno oslobodilački odbori Luftwaffe u Jugoslaviji Saradnja četnika sa okupatorom Istra u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Avijacija u oslobodilačkom ratu Biokovski partizanski odred Vis Ustanak u Dalmaciji 1941. Ilegala u ratu AVNOJ Hrvatsko domobranstvo Koprivnica Borbe u Hrvatskoj 1943. Podgora Narodni heroji Jugoslavije Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Šibenik Hrvatska Kostajnica Bjelovar Bitka na Sutjesci Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe za Livno 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Brač Borbe u Dalmaciji 1943. Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Borbe na Jadranu 1943. Operacija Istra Imotski Borbe u Dalmaciji 1942. Operacija Landsturm Kapitulacija Italije Komunistička partija Hrvatske Knin Split Borbe u Hrvatskoj 1944. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 8. dalmatinski korpus NOVJ Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Omladina u ratu 18. italijanski armijski korpus