Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Makarska u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 41 hronoloških zapisa, 82 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 13. 7. 1941. U Krljavi (iznad Makarske) formiran partizanski logor.

⚔️ 0. 9. 1941. U Striževu (iznad luke Ploče) održano okružno partijsko savetovanje za okrug Makarska, na kome je doneta odluka da se sve ilegalne grupe objedine u NOP odrede.

⚔️ 24. 1. 1942. Partizani iz Graca (kod Makarske) izveli prvu akciju na moru, u kojoj su zarobili okupatorski jedrenjak -Merkur- sa oko 90 tona razne hrane.

⚔️ 13. 3. 1942. U s. Baćini (kod Makarske), po odluci OK KPH za Makarsku, od gradačke partizan ske grupe formirana Gradačka partizanska četa (1. južnodalmatinska partizanska četa).

⚔️ 14. 4. 1942. U Makarskoj formiran opštinski NO odbor.

⚔️ 26. 5. 1942. Delovi Biokovske partizanske čete zauzeli s. Kozicu (kod Makarske) koje su branili žandarmi i finansi.

⚔️ 0. 6. 1942. U svim selima opština Gradac i Makarska formirani seoski NO odbori.

⚔️ 6. 6. 1942. Po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od Makarske i Neretvanske čete i od boraca iz Imotske krajine i sa poluostrva Pelješca formiran partizanski bataljon -Jozo Jurčević-.

⚔️ 8. 6. 1942. Delovi partizanskog bataljona -Jozo Jurčević- zauzeli neprijateljsko uporište s. Drveniku (na komunikaciji Makarska-Ploča), koje su branili žandarmi.

⚔️ 8. 6. 1942. Delovi partizanskog bataljona -Jozo Jurčević- zauzeli neprijateljsko uporište s. Zaostrog (na komunikaciji Makarska-Ploča), koje su branili žandarmi.

⚔️ 15. 6. 1942. Jedinice partizanskog bataljona -Jozo Jurčević- zauzele Vrgorac (kod Makarske) i zarobile preko 70 domobrana, ustaša i žandarma.

⚔️ 24. 6. 1942. Italijanske jedinice iz Metkovića, Omiša i Makarske, podržane avijacijom i mornaricom, otpočele osmodnevni napad na jedinice partizanskog bataljona -Jozo Jurčević- na Biokovu. Spretnim manevrima partizani su izbegli opkoljavanje i naneli neprijatelju gubitke od 300 mrtvih i ranjenih vojnika.

⚔️ 0. 7. 1942. Formiran novi opštinski NO odbor Makarska.

⚔️ 0. 7. 1942. Formiran opštinski NO odbor Gradac (kod Makarske).

⚔️ 20. 7. 1942. Kod s. Živogošća (blizu Makarske) delovi partizanskog bataljona -Jozo Jurčević- savladali posadu broda -Vis-, zaplenili materijal i potopili brod.

⚔️ 31. 7. 1942. Delovi partizanskog bataljona -Jozo Jurčević- porušili put Zagvozd-Imotski i put Split-Makarska (kod s. Donje Brele) i onemogućili saobraćaj na tim cestama više od 15 dana.

⚔️ 6. 8. 1942. Delovi partizanskog bataljona -Jozo Jurčević- otpočeli napad na neprijateljska uporišta u selima Župi, Slivnu, Zagvozdu, Raščanima i Krstaticama (kod Makarske). U borbama do 8. avgusta oni su ih zauzeli, održali manifestacione zborove i formirali seoske NO odbore. Zaplenjeno je 40 pušaka i 1500 metaka.

⚔️ 0. 9. 1942. Četnički vojvoda Dobrosav Jevđević, delegat četničke Vrhovne komande, uputio komandantu italijanskog 6. armijskog korpusa predlog da četničke snage preduzmu ofanzivu radi -čišćenja- partizana u predelu Prozor - Livno - Makarska - morska obala - tok Neretve.

⚔️ 3. 9. 1942. U s. Podgori (kod Makarske) italijanski vojnici ubili političkog delegata voda u partizanskom bataljonu -Jozo Jurčević- Stjepana Pavliča Pipa, narodnog heroja.

⚔️ 6. 10. 1942. Održano partijsko savetovanje za okrug Makarsku.

⚔️ 7. 10. 1942. U s. Baćini (kod Makarske) italijanski vojnici i žandarmi zapalili 15 kuća pripadnika NOP-a a 30 osoba zatvorili.

⚔️ 20. 10. 1942. U Podgori formiran SNO odbor za srez Makarsku.

⚔️ 21. 10. 1942. PK KPH za Dalmaciju poslao SK KPH za Hvar uputstvo o sakupljanju smokava u makarskom srezu radi ishrane vojske i uputstvo o ulozi Partije u odnosu na NO odbore povodom nekih učinjenih grešaka.

⚔️ 5. 11. 1942. Na putu Makarska-Zadvarje jedinice partizanskog bataljona -Vid Mihaljević- napale italijansku kolonu i nanele joj gubitke od 10 mrtvih i 4 zarobljena vojnika, zapalile 2 kamiona i zaplenile 10 pušaka, 2 p. mitraljeza, 24 bombe i 1000 metaka.

⚔️ 28. 12. 1942. U s. Podgori (kod Makarske), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske, uspostavljena postaja Ratne mornarice.

⚔️ 28. 12. 1942. U s. Šašićima (blizu Makarske) formiran Inicijativni ONO odbor za biokovsko-neretvljansko područje.

⚔️ 1. 1. 1943. U Makarskom primorju mornaričke jedinice 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske zarobile neprijateljski motorni jedrenjak -Evropa-.

⚔️ 23. 1. 1943. U s. Podgori (kod Makarske) formiran 1. mornarički NOP odred 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

⚔️ 22. 3. 1943. U rejonu s. Zaostroga (kod Makarske) jedinice 1. mornaričkog partizanskog odreda zarobile italijanske motorne jedrenjake -Marija Luiza- i -Renato-.

⚔️ 11. 4. 1943. Otpočela prva okružna konferencija KPH za Makarsku, na kojoj je, posle trodnevnog rada, izabran novi OK KPH.

⚔️ 5. 6. 1943. U s. Zagvozdu (kod Makarske) jedinice Biokovskog NOP odreda napale posadu iz domobranskog 1. dobrovoljačkog puka. Poginulo je oko 30, a zarobljeno 38 domobrana. Odred je imao 3 mrtva i 6 ranjenih.

⚔️ 25. 6. 1943. Jedinice Biokovskog NOP odreda napale posadu s. Grabovca (kod Makarske). Poginula su i ranjena 3, a zarobljeno je 8 domobrana.

⚔️ 10. 7. 1943. Iz Ploča, Vrgorca, Zagvozda, Sinja, Solina, Omiša i Makarske jake italijanske, nemačke i ustaško-domobranske snage (preko 15.000 vojnika), podržavane tenkovima, avijacijom i ratnim brodovima, otpočele operaciju (-Biokovo-Mosor-) protiv jedinica NOVJ na pl. Biokovu i pl. Mosoru. U borbama dol. avgusta Biokovski NOP odred, podeljen po grupama, izbegao je uništenje, dok je 1. bataljon Cetinskog NOP odreda razbijen u rejonu s. Lovreča. Neprijatelj je imao 22 mrtva, 106 ranjenih, 17 nestalih i 2 zarobljena, ali je sistematski popalio i opljačkao više sela, vršeći represalije nad stanovništvom; samo italijanske jedinice su ubile i streljale 97, uhapsile 91 i internirale 833 rodoljuba.

⚔️ 0. 9. 1943. U rejonu Makarske, po naređenju Štaba 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske, formiran Makarski NOP odred.

⚔️ 5. 9. 1943. Održana prva konferencija USAOH-a za okrug Makarska, kojoj je prisustvovao oko 200 omladinaca i omladinki.

⚔️ 8. 9. 1943. Kapitulirala Italija. Tada je došlo do opšteg narodnog ustanka u Dalmaciji, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru i Istri. Idućih nekoliko dana jedinice NOVJ, uz svestranu pomoć naroda, oslobodile su obalski pojas od Trsta do Dubrovnika, sem gradova Pule, Rijeke, Sušaka, Zadra, Šibenika, Omiša i Makarske.

⚔️ 22. 10. 1943. U Milni na o. Braču iskrcala se četa ustaša 2. prometne brigade iz Makarske i poklala nekoliko ljudi. Brzom intervencijom jedinica 12. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ ustaše su razbijene i prinuđene da se povuku u Split uz gubitke od 40 mrtvih i 15 zarobljenih.

⚔️ 8. 12. 1943. Kod s. Drvenika (Makarsko primorje) naoružani brodovi -Biokovac- i -Turist- iz sastava 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ napali ustaški brod -Jadro- i posle kratke borbe prisilili ga na predaju, zarobivši 30 žandarma, 2 oficira i 10 mornara i zaplenivši brod sa 12 vagona životnih namirnica i opreme.

⚔️ 12. 8. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ Makarski i Imotski NOP odred reorganizovani u Grupu blokovskih udarnih bataljona.

⚔️ 18. 10. 1944. Dvanaesta dalmatinska i 3. prekomorska brigada 26. divizije NOVJ, sa delovima 1. tenkovske brigade NOVJ, izvršile desant sa o. Brača na odsek Split-Makarska U manjim borbama protiv delova nemačke 118. lovačke divizije, one su do 22. oktobra oslobodile Omiš, Makarsku i Zadvarje - ceo obalski pojas od Makarske do Strožanca, istočno od Splita.

⚔️ 25. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 8. korpusa NOVJ da ga hitno obavesti ima li uslova da se dve brigade 26. divizije NOVJ i pola 1. tenkovske brigade 8. korpusa NOVJ upotrebe na kopnu pravcem Omiš-Makarska-Aržano, i dalje ka Cetinskoj dolini ili Neretvi, a da ostale dve brigade 26. divizije NOVJ i dalje sadejstvuju sa 29. udarnom divizijom NOVJ.

Dokumenti

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 7. lipnja, 1941. Komandi 2. armije o hapšenju rodoljuba od strane ustaša u Makarskoj, Lovreću, Dubrovniku i u rejonu Mostara

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 29. srpnja 1941. s područja Metković, Makarska, Split i Knin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 4. oktobra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o političkom stanju na teritoriji lučkih zapovjedništava Dubrovnik, Makarska i Crikvenica

📜 Izvještaj Zapovjedništva mornarice NDH od 4. listopada 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o političkom stanju na teritoriji lučkih zapovjedništava Dubrovnik, Makarska i Crikvenica

📜 Izvještaj Oružničke postaje Vitina od 21. prosinca 1941. Kotarskoj oblasti Ljubuški o namjerama komunista s Makarskog i Metkovićkog kotara da izazovu nered u vrijeme božičnih praznika

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Makarska od 29. siječnja 1942. Zapovjedništvu 2. oružničke pukovnije o napadu partizana na oružničku postaju Gradac

📜 Obavještenje Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 31. siječnja 1942. Okružnom komitetu KPH Makarska o formiranju bataljona na sektoru između Neretve i Dubrovnika

📜 Izvještaj Velike župe Cetina cd 21. februara 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o borbama s partizanima i ostalim događajima na teritoriji kotareva Sinj, Omiš i Makarska

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 21. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbama s partizanima i ostalim događajima na teritoriju kotareva Sinj, Omiš i Makarska

📜 Izvještaj zapovjednika oružničkog krila Makarska od 27 siječnja 1942 god. o napadu partizana na oružničku postaju Gradac

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 18. aprila 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o akcijama partizana kod Makarske i na otoku Braču i o ofanzivi talijanskih i ustaških jedinica na Mosorski NOP odred

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 18. travnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana kod Makarske i na otoku Braču i o ofanzivi talijanskih i ustaških jedinica na Mosorski NOP odred

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 30. maja 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o potrebi saradnje s četnicima i o akciji partizana u kotaru Makarska i na otoku Hvaru

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 23 svibnja 1942 god. o akcijama partizana u kotarevima Omiš, Makarska i Sinj

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 23. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana u kotarima Omiš, Makarska i Sinj u vremenu od 17. do 23. svibnja

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 23. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o oštećenju tt linija između Makarske i Graca

📜 Izvještaj Obalnog zapovjedništva Makarska od 26 svibnja 1942 god. o napadu partizana na motorni brod Mira kod Podgore

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 26. svibnja 1942. Općem upravnom povjereništvu NDH kod 2. talijanske armije o dolasku ustaške crne legije na područje Makarske u cilju akcije čišćenja

📜 Izvještaj Obalnog zapovjedništva Makarska od 26. svibnja 1942. o napadu partizana na motorni brod »Mira« kod Podgore

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 30. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o potrebi suradnje s četnicima i o akciji partizana u kotaru Makarska i na otoku Hvaru

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 9. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o demonstracijama žena u Makarskoj

📜 Izvještaj kotarskog predstojnika u Makarskoj od 1. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o pljački talijanske vojske u Bacini i Gracu

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružničkog voda u Makarskoj od 2. srpnja Zapovjedništvu 6. oružničke pukovnije o akciji talijanske vojske na području kotara Makarska

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Makarska od 22. srpnja 1942. Okružnom komitetu KPH Dubrovnik u vezi održavanja konferencije AFŽ-a za južnu Dalmaciju

📜 Izvještaj kotarske oblasti Makarska od 22. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o potapanju parobroda »Vis« od strane partizana u luci Živogošće

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 24. jula 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbama s partizanima na sektoru Omiš - Makarska

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 24. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbama s partizanima na sektoru Omiš—Makarska

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 29. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na talijanske kamione kod Graca

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 31. srpnja 1942. Okružnom komitetu KPH Makarska o odluci CK KPH za reorganizaciju okružnih komiteta

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 8. kolovoza 1942. partizanskoj Dinarskoj grupi kod Omiša za rušenje ceste Omiš—Zadvarje i Omiš—Makarska i da pristupe masovnoj mobilizaciji novih boraca

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Vrgorac od 9. kolovoza 1942. Okružnom komitetu KPH Makarska o vojno-političkoj sitauciji u Vrgoračkoj krajini

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Metković od 4. rujna 1942. Okružnom komitetu KPH Makarska o radu na stvaranju partijsko-političkih organizacija i organa narodne vlasti u kotaru Metković

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružničkog voda Makarske od 27 studenog 1942 god. o napuštanju pojedinih garnizona u južnoj Dalmaciji od strane talijanskih trupa i o situaciji na području Makarske

📜 Izvještaj Propagandnog ureda NDH u Zagrebu od 16 prosinca 1942 god. o situaciji na području Omiša, Makarske i Sinja

📜 Izvod iz tjednog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova NDH od 3. do 9. siječnja 1943. o događajima u Makarskoj, na Braču, Pelješcu i Kninu

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Metković od 13. siječnja 1943. Okružnom komitetu KPH Makarska o stanju u Kotaru

📜 Izvod iz tjednog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova NDH od 10. do 16. siječnja 1943. o događajima u Makarskoj, na Braču, Sinju, Omišu i Imotskom

📜 Obaveštenje Otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 28 januara 1943 god. Privredno-finansiskom otseku Izvršnog odbora AVNOJ-a o obrazovanju Makarskog područja i mogućnostima naturalne razmene životnih namirnica s njim

📜 Izvod iz izvještaja Šestog armijskog korpusa od 25. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o aktivnosti partizana na području Korčule, Pelješca, Vrgorca i Makarske

📜 Obavještenje Odsjeka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 28. siječnja 1943. Privredno-financijskom odsjeku Izvršnog odbora AVNOJ-a o formiranju Makarskog područja i mogućnostima naturalne razmjene životnih namirnica s njim

📜 Mjesečni izvještaj Kotarskog komiteta KPH Imotski od 31. siječnja 1943. Okružnom komitetu KPH Makarska o političkoj situaciji i organizacionom stanju Partije i SKOJ-a

📜 Izvod iz izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 31. siječnja 1943. o aktivnosti partizanskih snaga na području Imotski-Posušje-Vrgorac-Makarska

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 31. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadu partizana na Strmicu i Makarsku

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Metković od početka ožujka 1943. Okružnom komitetu KPH Makarska o vojno-političkoj situaciji u Kotaru

📜 Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 2 maja .1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o borbi NAP 24 sa partizanima u blizini Smrske kod Makarske

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na Jastrebarskom, Bjelovarskom i Makarskom području

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 24 srpnja 1943 god. o akciji talijanskih jedinica na području Šibenika, Makarske i Novigrada

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19 rujna 1943 god. o napadu dijelova Dvanaeste NOU brigade na Ivansku i stanju oko Omiša, Makarske i Vrgorca

📜 Izvještaj Operativnog štaba za odbranu otoka Brača i Šolte od 22 novembra 1943 god. Operativnom štabu za odbranu otoka o mogućnosti izvođenja dejstva duž obale pravcem Brela - Baška Voda - Makarska

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 4 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na Pelješcu i pripremama za napad na Makarsku

📜 Izvještaj Štaba Dvadesetšeste divizije od 4. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na Pelješcu i pripremama za napad na Makarsku

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH za Metković od 10. studenog 1943. Okružnom komitetu KPH za Makarsku o političkoj situaciji u kotaru i organizacionom stanju partijske organizacije

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 13. studenog 1943. o toku operacije Herbstgewiter na Pelješcu i Landsturm na području Zagvozd-Makarska

📜 Izvod iz dnevnih izvještaja Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 14. studenog 1943. o završenom čišćenju Pelješca, napadu savezničkih aviona na Metković i početku napada prema Makarskoj

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 16. studenog 1943. o napadima partizana kod Studenaca i Prova, napredovanju prema Makarskoj i obostranim gubicima na Pelješcu

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 17. studenog 1943. o dostignutoj liniji Makarska-Tokalo u operaciji Landsturm

📜 Naređenje Štaba Dvadesetšeste divizije od 18. studenog 1943. da se od Neretvanskog NOP odreda formira 4. bataljon Jedanaeste brigade, od Imotskog NOP odreda 5. bataljon ove brigade a s Makarskim odredom popune ostale brigade

📜 Izvještaj Operativnog štaba za obranu otoka Brača i Šolte od 22. studenog 1943. Operativnom štabu za obranu otoka o mogućnosti izvođenja dejstava duž obale pravcem Brela-Baška Voda-Makarska

📜 Izvještaj Zapovjedništva Oružničkog voda u Makarskoj od 24. studenog 1943. o prilikama na području Makarske

📜 Naređenje Štaba Dvadesetšeste divizije NOVJ od 25. studenog 1943. Štabu Jedanaeste brigade za formiranje novog Neretvanskog i Makarskog NOP odreda

📜 Obavještenje Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 28. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o suglasnosti da se povuče Péta ustaška brigada iz rajona Imotski i smijeni ustaška prometna brigada u Makarskoj

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 29. studenog 1943. o pristizanju dijelova 118. lovačke divizije u rajon Imotski, Ploče, Makarska

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Makarskoj od 14. prosinca 1943. o napadu partizanskih čamaca na motorni jedrenjak Sv. Josip kod Živogošća

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Kurilovec, Sopnicu, Đakovo i o gubicima od bombardovanja u Splitu, Šibeniku i Makarskoj

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 5. siječnja 1944. o događajima na području kotarske oblasti u drugoj polovici mjeseca prosinca 1943. godine

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 8. siječnja 1944. o bombardiranju Makarske od strane savezničkih aviona

📜 Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 12 januara 1944,god. Štabu Mornarice NOVJ o bombardovanju Makarske od strane savezničkih aviona

📜 Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 12. siječnja 1944. Štabu Mornarice NOVJ o bombardiranju Makarske od strane savezničkih aviona

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 28. siječnja 1944. o događajima na području kotara u prvoj polovici siječnja 1944. godine

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od U. veljače 1944. o sukobu ustaša i Nijemaca sa grupom partizana kod sela Grabovca

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 5. veljače 1944. o događajima na području kotara u drugoj polovici siječnja 1944. godine

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Makarsku od 7. veljače 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o političkoj situaciji i organizacionom stanju partijske organizacije

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 10. veljače 1944. o napadu savezničkih aviona na njemačke brodove usidrene kod sela Podace

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 1. ožujka 1944. o napadu savezničkih aviona na Bašku Vodu

📜 Izvještaj Oružničke postaje Igrane od 15. ožujka 1944. Kotarskoj oblasti Makarska o iseljavanju stanovnika sela Drašnice od strane njemačke vojske

📜 Izvod iz izvještaja oružničkog voda u Makarskoj od 15. ožujka 1944. o nailasku njemačkih kamiona na mine kod sela Drvenika i borbi vođenoj sa savezničkim brodovima u Neretvanskom kanalu

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 21. ožujka 1944. o iseljavanju stanovnika Zaostroga, Drašnica, Makarske i otoka Brača od strane njemačke vojske

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Babin Potok, Vrhovine i na uporišta kod Sinja, i o borbama kod Prijeboja i Makarske

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. oktobra 1944. o napadu NOVJ na Koprivnicu, Grudu, Ston, o borbama kod Sunje, Kostajnice, Obrovca, Sinja, Makarske, u Gorskom kotaru i o gubicima ustaša u Podravskoj Slatini

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 20. oktobra 1944. o napadu na nemačke snage kod Makarske i Slanog i o obalnom izviđanju srednjeg Jadrana

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21. oktobra 1944. o napuštanju Dubrovnika, Stona, Sinja i Makarske i o borbama sa jedinicama NOVJ na području Bjelovar - Koprivnica, kod Duvna, Aržana i Imotskog

📜 Zapovijest Štaba 8. korpusa NOVJ od 18. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za prebacivanje na prostor Ploče, Makarska, Šibenik, Biograd i razmještaj 9. divizije na prostoru Konavli - Imotski - Drniš

Fotografije

Povezane odrednice

Imotski Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Koprivnica Borbe na Jadranu 1944. Borbe u Dalmaciji 1944. Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Luftwaffe u Jugoslaviji Bitka na Sutjesci Kapitulacija Italije Vrgorac Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Hvar Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Bjelovar SKOJ 118. lovačka divizija Ustanak u Dalmaciji 1941. Operacija Albia Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Ilegala u ratu 26. dalmatinska divizija NOVJ 18. italijanski armijski korpus Borbe u Dalmaciji 1943. Sinj Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 2. italijanska armija Metković Istra u oslobodilačkom ratu AVNOJ 1. tenkovska brigada NOVJ Narodno oslobodilački odbori Avijacija u oslobodilačkom ratu Pljačka u ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. USAOH Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Biokovski partizanski odred Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Vis Borbe u Hrvatskoj 1942. Vrhovni štab NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Mornarica NOVJ Crikvenica Operacija Jesenji pljusak Borbe u Hrvatskoj 1943. Split Omiš Šibenik Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 1. lovačka eskadrila NOVJ Korčula Prozor Bitka za Koprivnicu 1944. Ustanak u Hrvatskoj 1941. Operacija Istra Hrvatsko domobranstvo Dubrovnik Hrvatska Kostajnica Italija u drugom svetskom ratu Brač Knin Komunistička partija Hrvatske Borbe na Jadranu 1943. Pelješac 6. italijanski armijski korpus 11. hercegovačka udarna brigada Borbe za Livno 1942. Četnici u drugom svetskom ratu Operacija Landsturm 8. dalmatinski korpus NOVJ Podgora Omladina u ratu Borbe u Dalmaciji 1942. Narodni heroji Jugoslavije