Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

8. dalmatinski korpus NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 70 hronoloških zapisa, 382 dokumenata i 10 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 10. 1943. Na o. Hvaru i o. Visu, po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ, formiran Hvarsko-viški, a na o. Korčuli Korčulanski NOP odred.

⚔️ 0. 10. 1943. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ formiran Dinarski NOP odred.

⚔️ 7. 10. 1943. VŠ NOV i POJ izdao naredbu da se u Dalmaciji formiraju 19, 20. i 26. divizija i 8. korpus NOVJ i rasformiraju Štab 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske i štab Kninskog sektora.

⚔️ 11. 10. 1943. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ formiran Mosorski NOP odred.

⚔️ 30. 10. 1943. U okolini Duvna, po naređenju 8. korpusa NOVJ, od manjih udarnih partizanskih grupica formiran Duvanjski NOP odred.

⚔️ 0. 11. 1943. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ formirana Komanda Kninskog vojnog područja.

⚔️ 6. 11. 1943. Snage nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Splita, Sinja i Imotskog izvršile napad na jedinice 8. korpusa NOVJ na području između Sinja, Splita i donjeg toka r. Neretve. Ubacujući u borbu i delove nemačke 118. lovačke divizije, neprijatelj je, posle desetodnevnih žestokih borbi, ovladao obalom između Splita i Metkovića, dok su se snage 8. korpusa NOVJ povukle delom ka Kninu, a delom brodovima na o. Brač i o. Hvar. Gubici neprijatelja: 527 mrtvih i ranjenih, a 8. korpusa: oko 450 mrtvih, ranjenih i nestalih.

⚔️ 0. 12. 1943. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ formiran Štab Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda.

⚔️ 6. 12. 1943. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ formiran Štab grupe severnodalmatinskih NOP odreda.

⚔️ 0. 1. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ, posle povlačenja njegovih delova na o. Vis, na ostrvima Braču, Hvaru, Korčuli, Mljetu, Lastovu i poluostrvu Pelješcu formirani mali NOP odredi, koji su nosili nazive po istoimenim ostrvima i poluostrvu.

⚔️ 2. 1. 1944. Štab Mornarice NOVJ uputio predlog Vrhovnom štabu NOV i POJ i Štabu 8. korpusa NOVJ da se o. Vis, kao značajan i odlučujući objekt na Jadranu, brani jačim snagama NOVJ.

⚔️ 3. 1. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ formiran Štab Grupe južnodalmatinskih NOP odreda.

⚔️ 12. 1. 1944. Na o. Brač se iskrcala dva bataljona 738. puka nemačke 118. lovačke divizije a na o. Šoltu 2. bataljon 893. puka nemačke 264. pešadijske divizije. Snage 26. divizije 8. korpusa NOVJ povukle su se s tih ostrva na o. Vis.

⚔️ 17. 1. 1944. Štab Mornarice NOVJ uputio VŠ NOV i POJ i Štabu 8. korpusa NOVJ predlog da se odobri još jedna brigada za odbranu o. Visa, izrazivši čvrsto u veren je da se o. Vis s tim snagama može odbraniti od napada nemačkih snaga.

⚔️ 19. 1. 1944. Na o. Hvar se iskrcao 2. bataljon 738. puka nemačke 118. lovačke divizije. Jedinice 26. divizije 8. korpusa NOVJ povukle su se sa o. Hvara na o. Vis.

⚔️ 21. 1. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: 8. korpus NOVJ dobio je od VŠ direktivu za operacije; zona dejstva ovog korpusa ide do linije Gračac-Plavno; GŠ treba da organizuje radio-vezu sa svim jedinicama 8. korpusa; načelno se ukidaju formacijske dužnosti zamenika komandanata i komandira, te ove treba razmestiti u novoformirane jedinice.

⚔️ 0. 2. 1944. U logoru Gravina (u Italiji), od Istrana, Primorskih Slovenaca, jednog bataljona Crnogoraca i izvesnog broja prezdravelih ranjenika, formirana 3. prekomorska brigada koja je kasnije ušla u sastav 26. divizije 8. korpusa NOVJ.

⚔️ 0. 3. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ formirana Grupa južnođahnatinskih otočkih NOP odreda.

⚔️ 12. 3. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ rasformirana Komanda Severnodalmatinskog otočkog vojnog područja.

⚔️ 27. 3. 1944. U severnoj Dalmaciji, po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ, formiran Prominski NOP odred Grupe severnodalmatinskih NOP odreda.

⚔️ 31. 3. 1944. Iz Drvara CK KPJ uputio CK KPH direktivno pismo: daje uputstva o sastavu partijskih ćelija u štabovima i načinu njihova rada, kao i o radu s kandidatima; zamera zbog neredovnog slanja izveštaja i zbog gubljenja pošte; odobrava upućivanje člana CK KPH u Dalmaciju radi sprovođenja direktivnog pisma CK KPJ upućenog Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju; obaveštava da je u jedinice 8. korpusa NOVJ poslato 13 instruktora, koji će ostati na radu mesec i po dana, i da su u Dalmaciji preduzete mere već do sada dale rezultate.

⚔️ 6. 4. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio direktivu Štabu 26. divizije 8. korpusa NOVJ: obaveštava da na o. Vis dolazi jedan član VŠ NOV i POJ da učestvuje u izradi plana za napade jedinica 26. divizije NOVJ na ostrva, naređuje da se izvrše pripreme pre njegovog dolaska a da napadi počnu što pre.

⚔️ 14. 4. 1944. Po naređenju G5 NOV i PO za Hrvatsku, objedinjavanjem Pešadijske, Artiljerijske i Škole za vezu NOV Hrvatske, formirana 1. oficirska škola NOV Hrvatske. Školovala je pešadijske, artiljerijske i intendantske oficire i oficire službe veze, uglavnom iz jedinica koje su bile u sastavu 4, 8. i 11. korpusa NOVJ.

⚔️ 25. 5. 1944. Iz Livna nemački 105. izviđački SS odred otpočeo nastupanje u pravcu Bos. Grahova u cilju spasavanja svojih snaga u Drvaru. Na položajima s. Čelebić - s. Strupnić (jugozapadne padine pl. Staretine) izviđački odred je vodio borbu protiv 13. dalmatinske brigade 9. divizije 8. korpusa NOVJ i odbacio je.

⚔️ 25. 5. 1944. Za vreme nemačkog vazđušnog desanta na Drvar 8. korpus NOVJ uputio 1. bataljon 3. dalmatinske brigade 9. divizije NOVJ za Drvar usiljenim maršem. Bataljon je uveče 25/26. maja napao neprijatelja u Drvaru.

⚔️ 25. 5. 1944. U opštem napadu (za vreme nemačkog vazđušnog desanta na Drvar) 3. proleterska (lička) udarna brigada 6, proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla-, Prateći bataljon VŠ, bataljon 9. divizije 8. korpusa NOVJ i delovi 1. inžinjerijske brigade uspeli da ovladaju crkvom i raskrsnicom puteva u Drvaru, ali napori da se zauzme i Sobića glavica ostali su bez uspeha. Međutim, kako je neprijatelj već bio prodro u Bos. Petrovac i s. Trubar, Štab 6. proleterske divizije NOVJ je obustavio dalji napad i naredio povlačenje jedinica zapadno i severozapadno od Drvara. Nemački 500. SS padobransko-lovački bataljon nije uspeo da uništi VŠ NOV i POJ a izgubio je oko četiri petine svog sastava.

⚔️ 30. 5. 1944. Deveta divizija 8. korpusa NOVJ posle trodnevne borbe zaustavila dalji prodor nemačkog 1. puka -Brandenburg- ka s. Tičevu (kod Drvara). Neprijatelj je imao 130 mrtvih i oko 150 ranjenih, a 9. divizija NOVJ - 3 mrtva i 15 ranjenih.

⚔️ 4. 6. 1944. U duhu opšte direktive VŠ NOV i POJ, Štab 3. udarnog korpusa NOVJ izdao zapovest da 16, 36. i 38. udarna divizija pređu u napad protiv nemačke 13. SS divizije -Handžar- i ustaško-domobranskih jedinica i oslobode Majevicu, Posavinu i Semberiju, pa time pomognu 1, 5. i 8. korpusu NOVJ koji su posle nemačkog vazdušnog desanta na Drvar vodili teške borbe protiv nemačkih snaga u zapadnoj Bosni i Dalmaciji.

⚔️ 4. 6. 1944. Na pl. Vijencu (u rejonu vrha Jedovnik) 13. dalmatinska brigada 9. divizije NOVJ i Grahovsko-peuljski NOP odred vodili ogorčenu borbu u okruženju protiv delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 373. legionarske divizije. U toku noći oni su se probili iz okruženja zapadno od komunikacije Bos. Grahovo - Drvar, a štabovi 8. korpusa NOVJ i 9. divizije, sa 3. dalmatinskom udarnom brigadom i savezničkim misijama (sovjetskom i anglo-američkom), ostali su u okruženju na Tisovoj kosi.

⚔️ 5. 6. 1944. Zbog pomorskog desanta 26. divizije NOVJ na ostrvo Brač, Štab nemačke 2. oklopne armije počeo hitno da izvlači snage sa pl. Vijenca i iz rejona Bos. Grahova i da ih upućuje ka obali Jadranskog mora, a Štab 8. korpusa NOVJ je to iskoristio, pa se noću s ostalim jedinicama i savezničkim vojnim misijama izvukao iz okruženja i sa pl. Vijenca uputio u pravcu s. Tičeva (na pl. Šator).

⚔️ 6. 6. 1944. Sa linije s. Capardi - s. Osmaci - s. Prnjavor, u tri napadne kolone otpočelo nastupanje jedinica 3. udarnog korpusa NOVJ ka pl. Majevici, protiv nemačke 13. SS divizije -Handžar- i ustaško-domobranskih jedinica. Cilj im je bio da olakšaju položaj 1, 5. i 8. korpusa NOVJ koji su, posle nemačkog vazdušnog desanta na Drvar, vodili teške borbe protiv nemačkih snaga u zapadnoj Bosni i severnoj Dalmaciji.

⚔️ 19. 6. 1944. Pa naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ u severnoj Dalmaciji formiran Benkovački NOP odred Grupe severnodalmatinskih NOP odreda.

⚔️ 28. 6. 1944. U s. Biočinom Selu (kod Kistanja), po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ, formirana 14. dalmatinska (bukovička) brigada 19. divizije NOVJ.

⚔️ 0. 7. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ formiran Vrlički NOP odred Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda.

⚔️ 0. 7. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ formiran Dubrovački NOP odred Grupe južnodalmatinskih otočkih NOP odreda.

⚔️ 2. 7. 1944. Delovi 6. proleterske divizije NOVJ -Nikole Tesla-, u sadejstvu s jedinicama 8. korpusa NOVJ napali na Livno. Napad nije uspeo jer je neprijatelj dobio pojačanje iz s. Šujice. Grad su branili nemački vojnici i jedan domobranski bataljon, ukupne jačine do 1000 vojnika.

⚔️ 6. 8. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ formirana Komanda dubrovačkog vojnog područja.

⚔️ 12. 8. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ Makarski i Imotski NOP odred reorganizovani u Grupu blokovskih udarnih bataljona.

⚔️ 31. 8. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 8. korpusa NOVJ: kritikuje odluku o napadu na Gračac; ističe da nije rentabilno krvariti oko nekog utvrđenog gradića ili kote, već je potrebno dobiti pozicije na terenu ođakie s- može u pogodnom trenutku uzeti situaciju u svoje ruke; naređuje da se u roku od 10 dana postavi dovoljno snaga, naročito u srednjoj Dalmaciji, da bi se ozbiljno ugrozio neprijateljski saobraćaj.

⚔️ 8. 9. 1944. Jedinice 8. korpusa NOVJ otpočele akcije na komunikacijama na celom svom operativnom području.

⚔️ 11. 9. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 8. korpusa NOVJ: da njegove jedinice bezobzirno uništavaju ustaše i četnike koji preuzimaju garnizone posle odlaska nemačkih snaga.

⚔️ 12. 9. 1944. VŠ NOV i POJ obavestio Štab 8. korpusa NOVJ: nemačke snage napuštaju o. Brač; potrebno je budno pratiti stanje i pokrete nemačkih snaga u Dalmaciji i na obali; radi operacija velikih razmera, na kopno će biti iskrcani delovi 26. divizije NOVJ čim se stvore povoljni uslovi za to.

⚔️ 26. 9. 1944. VŠ NOV i FOJ obavestio Štab 8. korpusa NOVJ da će 26. divizija NOVJ ostati na ostrvima dok se ne stvore povoljni uslovi za njeno prebacivanje na kopno, a tada će ona predstavljati jednu udarnu grupu koja će, sa ostalim snagama toga korpusa, izvršiti krupne zadatke.

⚔️ 27. 9. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 8. korpusa NOVJ: saveznici nemaju pravo da se iskrcaju na kopno bez našeg znanja i odobrenja; u vezi s tim, obalu treba posesti i kontrolisati. (Sutradan je ista direktiva upućena i Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ.)

⚔️ 0. 10. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ formiran Drniški NOP odred.

⚔️ 9. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 8. korpusa NOVJ da nastavi ofanzivne operacije na celom svom odseku i da ruši komunikacije. Obaveštavajući ga da je 29. udarnoj diviziji NOVJ naredio da napadne Dubrovnik i da će joj dve brigade 26. divizije NOVJ sadejstvovati sa Pelješca, preko Stona, ka severoistoku, on mu daje direktivu da niegove jedinice oslobode izvesne delove obale, da bi presekle komunikacije za izvlačenje neprijatelja i da bi prihvatile materijal sa ostrva.

⚔️ 10. 10. 1944. VŠ NOV i POJ obavestio Štab 8. korpusa NOVJ da će se njegove jedinice snabdevati sa o. Visa morskim putem a da se avionima materijal dostavlja samo udaljenijim jedinicama.

⚔️ 10. 10. 1944. Jedinice 9. divizije 8. korpusa NOVJ oslobodile Livno, koje su branili: bataljon domobrana, četa legionara iz nemačke 369, legionarske divizije i žandarmi (jačine 750 vojnika).

⚔️ 16. 10. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ rasformiran Benkovački NOP odred a njegovim ljudstvom popunjene jedinice 19, divizije NOVJ.

⚔️ 19. 10. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: u Dubrovnik će se prebaciti 1. tenkovska brigada NOVJ, velike količine oružja i 200 kamiona; iskrcani materijal odmah prebaciti ka Nikšiću, Gacku i Sandžaku; hitno preduzeti operacije jednim krakom ka Neretvi i Mostaru a drugim ka Boki i Crnogorskom primorju, neprijatelja odbaciti na istok i zapad i obezbediti kanal od Dubrovnika ka unutrašnjosti; utvrditi Dubrovnik, čvrsto braniti pravac Dubrovnik-Trebinje i suzbiti eventualne napade neprijatelja od Boke i Neretve: dve brigade 26. divizije NOVJ biće uključene u akcije 29. udarne divizije NOVJ; 8. korpusu NOVJ naređeno da jednu diviziju orijentiše pravcem Imotski-Ljubuški, a 5. udarnom korpusu NOVJ naređeno da napada neprijatelja na komunikaciji Mostar - Sarajevo - Bos. Brod; pokazati krajnju energičnost u sprovođenju postavljenih zadataka.

⚔️ 19. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 8. korpusa NOVJ: pošto su jedinice 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodile odsek od poluostrva Pelješca do Herceg-Novog i nastavile operacije ka r. Neretvi i Mostaru, te 8. korpus NOVJ mora jednu diviziju orijentisati pravcem Imotski-Ljubuški, dve brigade 26. divizije NOVJ prebacili sa Pelješca u rejon Stona radi sadejstva sa 29. udarnom divizijom NOVJ i jedinice 1. tenkovske brigade hitno prebaciti u Dubrovnik.

⚔️ 19. 10. 1944. VŠ NOV i POJ obavestio Štab 29. udarne divizije NOVJ da će se na njegovo područje prebaciti 1. tenkovska brigada 8. korpusa NOVJ i velike količine oružja.

⚔️ 21. 10. 1944. U avionskoj nesreći iznad pl. Dinare poignuo komandant 8. korpusa NOVJ general-major Vladimir Ćetković Vlado, narodni heroj.

⚔️ 25. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 8. korpusa NOVJ da ga hitno obavesti ima li uslova da se dve brigade 26. divizije NOVJ i pola 1. tenkovske brigade 8. korpusa NOVJ upotrebe na kopnu pravcem Omiš-Makarska-Aržano, i dalje ka Cetinskoj dolini ili Neretvi, a da ostale dve brigade 26. divizije NOVJ i dalje sadejstvuju sa 29. udarnom divizijom NOVJ.

⚔️ 30. 10. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu 8. korpusa NOVJ: 8. korpus mora ostati na dalmatinskoj obali, zaposesti sve gradove i mesta i sprečiti svaki napad na nezavisnost zemlje; jedinice 8. korpusa treba da napreduju prema Zadru, i dalje; hitno organizovati prijem većih količina ratnog materijala, goriva, odeće i obuće koje su saveznici u Italiji stavili na raspolaganje NOVJ; sadejstvo savezničke avijacije tražiti preko britanske misije pri Štabu korpusa.

⚔️ 31. 10. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ rasformiran Svilajsko-mosećki NOP odred a njegovim ljudstvom popunjene jedinice 20. divizije NOVJ.

⚔️ 10. 11. 1944. Posle konačnog oslobođenja Dalmacije Štab 8. korpusa NOVJ izdao naredbu za rasformiran je: Grupe južnodalmatinskih NOP odreda (Neretvanski i Biokovski NOP odred i 1. grupa biokovskih udarnih bataljona), Grupe južnodalmatinskih otočkih NOP odreda (Dubrovački i Konavljanski NOP odred i dva bataljona boraca iz ranije rasformiranih odreda: Bračkog, Hvarskog, Korčulanskog, Mljetskog, Lastovskog i Pelješačkog), Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda (Šibensko-trogirski, Dinarski i Mosorski NOP odred) i Grupe severnodalmatinskih NOP odreda (Kninski i Zadarski NOP odred i Skradinska četa). Naredba je sprovedena do kraja meseca a ljudstvo je uključeno u divizije 8. korpusa.

⚔️ 15. 11. 1944. Jedinice 9. divizije 8. korpusa NOVJ oslobodile Duvno, koje su branili delovi nemačke 118. lovačke divizije.

⚔️ 0. 12. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ formirana Artiljerijska brigada 8. korpusa.

⚔️ 0. 12. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ rasformiran Drniški NOP odred.

⚔️ 10. 12. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio borce, podoficire, oficire i političke komesare 8. korpusa NOVJ za pokazanu hrabrost i istrajnost u žestokim đevetodnevnim borbama za oslobođenje Knina.

⚔️ 12. 12. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ Komanda splitskog vojnog područja dobila naziv: Komanda vojnog područja srednje Dalmacije.

⚔️ 12. 12. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ rasformirana Komanda cetinskog vojnog područja.

⚔️ 18. 12. 1944. VŠ NOV i POJ obavestio GŠ NOV i PO za Hrvatsku: sve divizije 8. korpusa NOVJ dobile zadatak da zaposeđnu oslobođenu dalmatinsku obalu; za sada nikakve pešadijske i tenkovske jedinice ne uzimati za operacije u Lici.

⚔️ 30. 12. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio svim glavnim štabovima i štabovima korpusa i divizija: imati u vidu mnoge zadatke jedinica NOV i POJ prilikom prelaženja sa partizanskog ratovanja na frontalne borbe, boreći se protiv slabosti i grešaka koje se pri tom javljaju; operativne jedinice pod direktnom komandom VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i PO za Srbiju, GŠ NOV i PO za Makedoniju, Štaba 2. udarnog i Štaba 8. udarnog korpusa NOVJ i jedinice u Vojvodini popunjavati samo borcima iz dopunskih jedinica i snabdevati samo preko vojnih intendantura VŠ, odnosno glavnih štabova; u svim jedinicama na frontu, za vreme dužih odmora, vršiti vojnu obuku novih boraca.

⚔️ 6. 2. 1945. Otpočela mostarska operacija glavnine 8. udarnog korpusa NOVJ protiv nemačke 369. legionarske divizije i ustaško-domobranske 9. brdske divizije (oko 15.000 vojnika). U 26-dnevnim borbama razbijene su obe neprijateljske divizije i izbijanjem na Ivan-sedlo, 4. marta, oslobođena severozapadna Hercegovina sa Mostarom. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od više hiljada mrtvih, ranjenih i zarobljenih. Gubici jedinica NOVJ: 515 mrtvih, 1.600 ranjenih i 336 nestalih. Zaplenjen je veliki broj naoružanja i druge ratne opreme.

⚔️ 7. 2. 1945. Jedinice 26. udarne divizije 8. udarnog korpusa NOVJ posle dvodnevne borbe protiv 270. puka nemačke 369. legionarske divizije i jakih ustaško-domobranskih snaga oslobodile Široki Brijeg (sada Lištica). Posada je većim delom uništena, jer joj je bila presečena odstupnica kod s. Knešpolja.

⚔️ 14. 2. 1945. Posle dvodnevne borbe protiv glavnine nemačke 369. legionarske divizije i delova ustaško-domobranske 9. brdske divizije 26. i 19. udarna divizija NOVJ (bez 5. udarne brigade), 12. i 13 hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, 1. tenkovska brigada NOVJ i Artiljerijska brigada 8. udarnog korpusa NOVJ oslobodile Mostar.

⚔️ 15. 2. 1945. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu 8. udarnog korpusa NOVJ da što pre izvrši pripreme i oslobodi Mostar.

⚔️ 2. 3. 1945. Naredbom Vrhovnog komandanta JA maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, od jedinica 8. udarnog i 11. korpusa formirana 4. armija JA.

Dokumenti

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od oktobra 1943. Štabu 8. korpusa NOVJ o uspostavljanju saradnje sa Štabom 1. vazduhoplovne baze i upućivanju vazduhoplovnog ljudstva u ovu Bazu

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 7. oktobra 1943. o formiranju Osmog korpusa NOVJ od jedinica NOV i POJ s teritorije Dalmacije i dalmatinskih ostrva i o rasformiranju Četvrte operativne zone Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske

📜 Izvještaj Štaba 9. NOU divizije od 13. oktobra 1943. štabu 8. korpusa NOVJ o situaciji na prostoriji Trilj–Studenci–Imotski

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. oktobra 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ da uputi ljudstvo za popunu Prve proleterske divizije

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24. oktobra 1943. Štabu Desete hercegovačke NOU brigade da Treći bataljon Prve dalmatinske NOU brigade uputi Štabu Osmog korpusa NOVJ

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 31. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da hitno uputi Devetnaestu NOU diviziju Osmog korpusa NOVJ na sektoru Bosanskog Grahova

📜 Izvještaj Štaba 9. divizije od 31. oktobra 1943. Štabu 8. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoriji Imotski–Posušje–Duvno

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 17, studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama kod Obrovca i Trilja

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 2. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama u srednjoj Dalmaciji od 20. do 31. listopada

📜 Izvještaj Štaba Dvadesetšeste divizije od 2. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama od 14. listopada do 1. studenog

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 3. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na području Imotski-Posušje

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 4. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama Treće brigade kod Posušja i Imotskog

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 4. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o organizacionom stanju jedinica

📜 Izvještaj Štaba Dvadesetšeste divizije od 4. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na Pelješcu i zvjerstvima Nijemaca nad nenaoružanim narodom

📜 Izvještaj Štaba Dvadesetšeste divizije od 4. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na Pelješcu i pripremama za napad na Makarsku

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 6. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama Četvrte brigade kod Trilja

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 7. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi Četvrte i Desete brigade kod Studenaca

📜 Izvještaj Štaba 9. divizije od 7. novembra 1943. Štabu 8. korpusa NOVJ od dejstvima na prostoriji Imotski–Šujice–Duvno–Trilj

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 9. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o čišćenju četnika u Strmici, Plavnu i Golubiću

📜 Izvještaj Štaba mornarice NOVJ od 10 novembra 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o organizaciji Mornarice

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 10. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi na liniji Trilj-Lovreć

📜 Naređenje Štaba Osmog korpusa NOVJ od 12 novembra 1943 god. štabovima Mornarice i Dvadeset šeste divizije o organizaciji odbrane otoka u vezi s najnovijim neprijateljskim poduhvatom

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 12. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o uspostavljanju veze s Imotskim NOP odredom i Jedanaestom brigadom

📜 Naređenje štaba Osmog korpusa NOVJ od 13. studenog 1943. Štabu Devetnaeste divizije da dostavi izvještaj o stanju u sjevernoj Dalmaciji i posveti pažnju obrani jadranske obale

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 13. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama kod Šestanovca, Zadvarja i Postranja

📜 Zapovijest Štaba Osmog korpusa NOVJ od 14. studenog 1943. podređenim jedinicama da napadnu neprijatelja u selima Studenci, Lovreć, Provo i Cista i na cesti Grabovac-Šestanovac

📜 Informativni izvještaj Štaba Osmog korpusa NOVJ od 15. studenog 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga na teritoriji Dalmacije

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 15. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama od 1. do 15. studenog

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 15. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o formiranju čete u selu Gali

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 17. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi kod Studenaca, Lovreća i Prova

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 17. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi kod Lovreća

📜 Pismo Štaba Osmog korpusa NOVJ od 18. studenog 1943. Štabu Desete hercegovačke brigade o borbama u Dalmaciji i o značaju zajedničkih dejstava na pravcu Mostar-Metković

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 18. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljske brodove

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 18. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi kod Prova

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 18. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama kod Trilja i Obrovca

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 19. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o posjedanju obale između Splita i Šibenika od strane Nijemaca i ustaša i razbijanju Trogirskog NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 20. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi Četvrte brigade kod Studenaca

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 20. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi Četvrte brigade kod Studenaca

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 21. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rasporedu jedinica i borbama kod Studenaca i Trogira

📜 Izvještaj Štaba Osmog korpusa NOVJ od 23. studenog 1943. Obavještajnom odsjeku Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o političkoj situaciji u Dalmaciji

📜 Naredba Štaba Osmog korpusa NOVJ od 24. studenog 1943. o postavljenju rukovodilaca u Štabu Dvadesete divizije i štabovima grupe NOP odreda sjeverne i srednje Dalmacije

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 24. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi kod Hana i napadu na Koljane

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 27. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o neprijateljskom prodoru na otoke i obalni pojas i stanju na terenu i u jedinicama

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 27. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o zapljeni tri neprijateljska kamiona i zarobljavanju jednog majora

📜 Izvještaj Štaba Dvadesetšeste divizije od 28. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na Pelješcu i Mosoru i na pravcu Lovreć-Šestanovac-Zadvarje

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 30. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi Treće brigade protiv ustaša kod Posušja

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 30. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama kod sela Hrvače i u Muću

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 2. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na prostoru Imotski i Posušje

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 2. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na pravcima Sinj-Livno i Trilj-Aržano

📜 Izvještaj Štaba Četvrte brigade od 5. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na pravcu Studenci-Aržano

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 8. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na pravcima Sinj-Vaganj-Livno i Vrlika-Koljane-Dinara

📜 Naredba Štaba Osmog korpusa NOVJ od 9. prosinca 1943. Štabu Devetnaeste divizije da Petu brigadu uputi u Glamoč, a da sa Šestom i Sedmom brigadom zatvori pravac Knin-Grahovo

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 10 decembra 1943 god. Štabu Osmog dalmatinskog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Livno - Duvno

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije NOVJ od 10. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Livno-Duvno

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 12. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o neprijateljskoj ofenzivi u sjevernoj Dalmaciji

📜 Dopis Štaba Dvadesete divizije od 12. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na pravcu Sinj-Vaganj-Livno i o rasporedu jedinica

📜 Zapovijest Štaba Osmog korpusa NOVJ od 13. prosinca 1943. podređenim jedinicama za napad na Livno

📜 Dopis Štaba Osmog korpusa NOVJ od 13. prosinca 1943. Štabu Devetnaeste divizije, politkomesaru o situaciji u rajonu Glamoč, Livno, Korićna i o narednim zadacima

📜 Izveštaj Sretena Žujovića od 14. decembra 1943. vrhovnom komandantu drugu Titu o vojno-političkom stanju u 8. Korpusu NOVJ

📜 Izvještaj člana VŠ NOV i POJ Sretena Žujovića od 14. prosinca 1943. vrhovnom komandantu drugu Titu o vojno-političkom stanju u 8. korpusu NOVJ

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 14. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama Pete brigade na pravcu Knin - Bosansko Grahovo

📜 Obavještenje Štaba 1. proleterskog korpusa NOVJ od 14. decembra 1943. Štabu 8. korpusa NOVJ o situaciji na prostoriji Duvno–Livno–Šujica

📜 Izveštaj Štaba 1. vazduhoplovne baze od 15. decembra 1943. Štabu 8. korpusa NOVJ o spaljivanju aviona i vazduhoplovnog materijala na glamočkom aerodromu

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 15. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica u Strmici

📜 Izvještaj Štaba Dvadesetšeste divizije od 16. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o organizaciji i sistemu obrane otoka

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 17. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama Pete brigade u vremenu od 7. listopada do 16. prosinca

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 17. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na pravcu Sinj-Livno

📜 Izvještaj politkomesara Devetnaeste divizije od 18. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o situaciji na pravcu Knin - Bos. Grahovo

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 18. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica u vremenu od 1. do 15. prosinca 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 19. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na pravcu Prolog-Vaganj-Livno

📜 Izveštaj Sretena Zujovića od 20. decembra 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o vojno-političkoj situaciji na području 8. korpusa NOVJ

📜 Izvještaj člana VŠ NOV i POJ Sretena Žujovića od 20. prosinca 1943. Vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o vojno-političkoj situaciji na području 8. korpusa NOVJ

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Osmog korpusa NOVJ od 20. prosinca 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 20. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadu podređenih jedinica na Livno

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Šibenik od 22. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o političkoj situaciji u okrugu

📜 Naređenje Štaba Osmog korpusa NOVJ od 23. prosinca 1943. Štabu Devete divizije da s podređenim jedinicama zatvori pravce Livno - Bos. Grahovo, Livno-Glamoč i aktivno dejstvuje na tim pravcima

📜 Izvještaj Štaba 9. divizije od 23. decembra 1943. Štabu 8. korpusa NOVJ o rasporedu i dejstvima na prostoriji Posušje–Imotski–Duvno u prvoj polovini decembra 1943. godine

📜 Naređenje Štaba Osmog korpusa NOVJ od 24. prosinca 1943. Štabu Dvadesete divizije za ofenzivna dejstva u dolini r. Cetine i obavještenje o situaciji i zadacima ostalih jedinica korpusa

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 26. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadu na s. Đevrske i Karin

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 27. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o vojno-političkoj situaciji u sjevernoj Dalmaciji

📜 Naređenje Štaba Osmog korpusa NOVJ od 28. prosinca 1943. Štabu Dvadesete divizije za upućivanje jedne brigade na sektor Bos. Grahova i dejstva iste na liniji Knin-Srpski klanac

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 28. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o oslobođenju Vrlike i okoline

📜 Izvještaj Štaba Osmog korpusa NOVJ od 31. prosinca 1943. o borbama podređenih jedinica u Dalmaciji, Bos. krajini i Lici u vremenu od početka listopada do 31. prosinca 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije iz druge polovine siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadima na Galu, Obrovac, Gljev i Hrvace 401 Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Mosorskog NOP odreda krajem siječnja 1944. Kotarskom komitetu KPH Omiš o izvedenim akcijama u drugoj polovini siječnja

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 1. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o prekidanju kanala za održavanje veze kopno-otoci, kod Marine, Segeta i Vinišća od strane neprijatelja

📜 Uputstvo Štaba Osmog korpusa NOVJ od 3. siječnja 1944. Štabu Devete divizije za raspored i dejstvo jedinica na liniji Livno-Glamoč

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 3. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rasporedu jedinica i stanju na pravcu Livno-Glamoč-Mliništa

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 3. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o prebacivanju jedinica sa područja Bosanskog Grahova u sjevernu Dalmaciju

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 3. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rasporedu jedinica i borbama na području Sinja

📜 Izvod iz naredbe br. 3 Štaba Osmog korpusa NOVJ od 3. siječnja 1944. o organizaciji otsjeka pri Štabu korpusa i numeriranju brigada po divizijama

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 9. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o jačini neprijateljskih garnizona, rasporedu vlastitih jedinica i stanju u sjevernoj Dalmaciji

📜 Direktiva Štaba Devetnaeste divizije Osmog korpusa NOVJ Jugoslavije od 10. siječnja 1944. podređenim jedinicama za dejstvo u sjevernoj Dalmaciji i Lici

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 10. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rezultatima čišćenja Cetinske doline od četnika

📜 Zapovijest Štaba Devete divizije Osmog korpusa NOVJ od 11. siječnja 1944. podređenim jedinicama da izvrše pritisak na Livno

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 12. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o pokretima neprijateljskih snaga na liniji Šujica-Livno-Sinj

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 12. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o povlačenju neprijateljskih snaga sa pravca Hrvace-Satrić i Bili brig - Bitelić i pripremi napada na Hrvace

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 14. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o prebacivanju ranjenika na otoke

📜 Izvještaj Štaba Grupe južnodalmatinskih NOP odreda od 19. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o formiranju Štaba Grupe, reorganizaciji odreda i njihovim zadacima

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. januara 1944. Štabu Mornarice NOVJ za prebacivanje materijala Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske i jedinicama 8. korpusa NOVJ

📜 Direktiva Štaba Osmog korpusa NOVJ od 21. siječnja 1944. podređenim jedinicama za čišćenje Cetinske i Kosovske doline i Promine od ustaša i četnika

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Bosansko Grahovo Partizanska avijacija Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 9. slovenski korpus NOVJ Drvar Mornarica NOVJ 118. lovačka divizija Ranjenici u ratu 1. tenkovska brigada NOVJ Komunistička partija Hrvatske 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Livno Vrhovni štab NOVJ Borbe na Jadranu 1944. Sjevernodalmatinski partizanski odred Široki Brijeg Makarska Imotski Borbe u Sloveniji 1945. Italija u drugom svetskom ratu Korčula Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 1. proleterska divizija NOVJ Borbe u Hercegovini 1945. Sinj Operacija Landsturm Šibenik Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Glamoč 26. dalmatinska divizija NOVJ Dubrovnik Desant na Drvar Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Brač Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Dalmaciji 1944. Trilj Borbe u Hrvatskoj 1943. Drniš Borbe u Hercegovini 1943. Borbe u Hrvatskoj 1944. Duvno 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Knin Operacija Jesenji pljusak Mostar 369. legionarska divizija (vražja) 1. proleterski korpus NOVJ Operacija Ziethen 2. udarni korpus NOVJ Donji Lapac Kninska operacija Srednjodalmatinski partizanski odred Mostarska operacija Hvar 29. hercegovačka divizija NOVJ Vis Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1945. Politički komesari u NOR-u Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 20. dalmatinska divizija NOVJ Benkovac Glavni štab Hrvatske Gračac Borbe u Lici 1944. 9. dalmatinska divizija NOVJ 6. lička proleterska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Pelješac Josip Broz Tito Sreten Žujović Dinarski partizanski odred Borbe u Dalmaciji 1943.