Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

369. legionarska divizija (vražja)

Za ovaj pojam je pronađeno 133 hronoloških zapisa, 90 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 5. 1. 1943. Između s. Blinjskog Kuta i s. Komarova (kod Sunje) 8. brigada 7. divizije NOVJ minirala prugu i napala transportni voz (63 vagona) kojim su se prevozili delovi nemačke 369. legionarske divizije i oklopni voz koji je intervenisao iz Sunje. Oba voza su uništena; zaplenjena je veća količina art. municije i druge spreme. Poginulo je 45 legionara i 2 nemačka oficira, a zarobljena su 73 legionara. Brigada je imala 3 mrtva i 15 ranjenih.

⚔️ 9. 1. 1943. U Zagrebu nemački vrhovni komandant Jugoistoka i komandant italijanske 2. armije održali sastanak na kome su utvrdili detalje prve faze tzv. četvrte neprijateljske ofanzive (-Vajs-1-), kojom je bilo predviđeno uništenje snaga NOV i POj na prostoriji omeđenoj linijom Karlovac, Ogulin, Gospić, Knin, Ključ, San. Most, Kostajnica i Glina, s tim da se odvođenjem muškog stanovništva (od 15 godina naviše) u koncentracione logore i na prinudan rad u Nemačku stvore uslovi za uspostavljanje i konsoliđovanje ustaške vlasti. Predviđeno je da u operaciji učestvuju: nemačke divizije 714, 717, 718, 369, 7. SS -Princ Eugen- i, delom, 187. rezervna, italijanska divizija -Lombardija-, -Re- i -Sasari-, tri domobranske brigade, ustaške i četničke snage i oko 12 eskadrila aviona.

⚔️ 12. 1. 1943. Komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj general Liters izdao zapovest za početak prve faze (-Vajs-1-) tzv. četvrte neprijateljske ofanzive. Predviđeno je da se slobodna teritorija okruži i počepa na dva dela, te spreči probijanje snaga NOV i POJ ka jugu i jugozapadu, a potom ove snage, sa VŠ NOV i POJ, na toj prostoriji unište. U tom cilju je naređeno da nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- sa prostorije Karlovac, Petrinja, Glina prodire duž komunikacije Karlovac - Slunj - Bihać - Bos. Petrovac, da nemačka 717. divizija (ojačana domobranskom 2. brdskom brigadom i 202. tenkovskim bataljonom) iz rejona San. Most - s. Veiagići nastupa pravcem s. Velagići - Bos. Petrovac - Bihać i kod s. Vrtoča se spoji s nemačkom 7. SS divizijom -Princ Eugen-; da nemačka 369. legionarska divizija (ojačana pukom nemačke 187. rezervne pešadijske divizije i domobranskom 3. brdskom brigadom) s linije Glina-Kostajnica nastupa ka komunikaciji Slunj-Bihać i sistematski (5 km na dan) -pročešljava- teren, naročito pl. Šamaricu.

⚔️ 22. 1. 1943. U s. Balincu (kod Gline) jedinice NOP odreda Banije i 7. brigade 7. divizije NOVJ razbile dve čete nemačke 369. legionarske divizije. Poginulo je oko 70, a zarobljena su 32 legionara, dok su jedinice NOVJ imale 6 mrtvih i 15 ranjenih.

⚔️ 1. 2. 1943. Komandant nemačkih snaga u Hrvatskoj general Rudolf Liters naredio svojim jedinicama da preduzmu koncentričan napad na jedinice NOV i POJ na pl. Grmeču. Nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- dobila je zadatak da nastupa ka Bos. Petrovcu i pročešlja južne padine pl. Grmeča, a nemačka 369. legionarska divizija - da pročešlja severne padine; jedan puk nemačke 717. pešadijske divizije trebalo je da ovlada terenom severno od puta s. Gudavac - San. Most, a ostale snage da zauzmu Bos. Petrovac.

⚔️ 20. 2. 1943. Između s. Majkić-Japre i s. Benakovca (kod Bos. Krupe) jedinice 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napale iz zasede 14. četu nemačkog 369. pešadijskog puka i nanele joj gubitke od 9 mrtvih, 5 ranjenih i 18 zarobljenih vojnika i oficira, zaplenile 20 pušaka, 3 p. mitraljeza i 1 mitraljez, ubile 80 konja i uništile 3 kamiona.

⚔️ 25. 2. 1943. U Bosanskoj krajini nemačke divizije 7. SS -Princ Eugen- i 369. legionarska otpočele operaciju -Vajs-2- protiv jedinica 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 26. 2. 1943. Južno od Ključa delovi nemačke 369. legionarske divizije napali 12. krajišku udarnu brigadu 4. udarne divizije NOVJ i posle dvodnevne borbe prinudili je da se 27/28. februara, sa Štabom 4. divizije, povuče na pl. Grmeč.

⚔️ 28. 2. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da dve najbolje brigade odmah uputi preko s. Martina Broda ka Drvaru ili Bos. Grahovu gde će snagama 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ pružati pomoć da što duže zadržavaju nemačku 7. SS diviziju -Princ Eugen- i nemačku 369. legionarsku diviziju koje su nadirale ka Livnu. Istovremeno je naredio 9. diviziji NOVJ da ispita mogućnost prebacivanja jednog dela ranjenika na pl. Biokovo.

⚔️ 0. 3. 1943. U s. Šujicu (kod Livna) ušao izviđački bataljon nemačke 369. legionarske divizije posle borbi protiv 7. krajiške NOU brigade, koja se povukla prema Prozoru.

⚔️ 1. 3. 1943. Nastupajući ka Glamočkom polju, nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- izbila pred severoistočne ogranke pl. Šatora, nemačka 369. legionarska divizija zauzela s. Mliništa i produžila nadiranje u pravcu Glamoča, a domobranska 3. brdska brigada, po zauzimanju s. Šipova, produžila nastupanje ka Janju. Pred ovim su se snagama 4. i 8. krajiška NOU brigada, 2. bataljon 7. krajiške NOU brigade i Prateći bataljon i bolnica 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ povukli na prostor s. M. Tičevo, s. Peulje.

⚔️ 3. 3. 1943. Livno zauzeo izviđački bataljon nemačke 369. legionarske divizije posle borbi protiv jedinica 7. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ, koje su se povukle ka pl. Cincaru i Kupresu.

⚔️ 5. 3. 1943. Kod Borove Glave (na putu Livno-Šujica), s. G. Malovana i s. Hrbljine (blizu Kupresa) delovi nemačke 369. legionarske divizije iz Livna i Glamoča napali jedinice 7. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ i, posle žestoke borbe, potisli ih u pravcu s. Šujice, s. Rilića i s. G. i D. Vukovskog.

⚔️ 10. 3. 1943. U Bos. krajini jedinice nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 369. legionarske di vizije završile operaciju -Vajs-2- protiv jedinica 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 23. 4. 1943. Kod s. Kozare (na putu Goražde-Čajniče) delovi 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ razbili ojačanu četu 2. bataljona 369. puka nemačke 369. legionarske divizije i naneli joj znatne gubitke, zaplenivši 2 minobacača, 2 p. mitraljeza, 5 kara i 50 konja.

⚔️ 5. 5. 1943. Nemačka pukovska borbena grupa -Rogatica- 369, legionarske divizije iz Goražda prodrla preko s. Ustikoline, odbacila delove 6. istočnobosanske NOU brigade, Majevičku NOU brigadu i dva bataljona 7. divizije NOVJ na desnu obalu r. Bistrice i deblokirala, mesec dana opkoljeni, italijansko-četnički garnizon u Foči.

⚔️ 15. 5. 1943. Prodorom iz Goražda i Foče 369. puk nemačke 369. legionarske divizije, podržan četom tenkova, odbacio 6. istočnobosansku NOU brigadu na Metaljku i zauzeo Čajniče.

⚔️ 15. 5. 1943. Neprijatelj otpočeo ofanzivu protiv Glavne operativne grupe (1. i 2. proleterske udarne, 3. udarne i 7. divizije NOVJ) VŠ NOV i POJ u Crnoj Gori, Sandžaku i Hercegovini, s ciljem da je uništi, a s njom i vrhovno rukovodstvo NOP-a Jugoslavije. U ovoj operaciji (poznatoj kao V neprijateljska ofanziva ili bitka na Sutjesci) on je angažovao četiri nemačke divizije (1. brdsku, 7. SS -Princ Eugen-, 118. lovačku i 369. legionarsku diviziju) i tri italijanske divizije (-Taurinenze-, -Ferara- i -Venecija-), jednu nemačko-bugarsku borbenu grupu jačine divizije (724. puk 104. nemačke divizije, 61. i 63. bugarski puk), nemački puk za specijalnu upotrebu -Brandenburg- i domobransku 4. lovačku brigadu.

⚔️ 15. 5. 1943. Otpočela nemačka operacija -Švarc- (tzv. peta neprijateljska ofanziva ili bitka na Sutjesci). Tom operacijom, koja je trajala mesec dana, neprijatelj je želeo da uništi jedinice Glavne operativne grupe VŠ na uskom brdsko-planinskom prostoru Crne Gore, Sandžaka i Hercegovine, a s njima i vrhovno vojno i političko rukovodstvo NOP-a Jugoslavije. U njoj su učestvovale ove jedinice: četiri nemačke divizije (369, 118, 7. SS -Princ Eugen- i 1. brdska), tri italijanske divizije (-Taurinenze-, -Ferara- i -Venecija-), jedna bugarsko-nemačka divizijska borbena grupa (glavninu joj sačinjavali bugarski 61. i 63. puk), domobranska 4. lovačka brigada, nemački puk -Brandenburg- (za specijalnu upotrebu) i jedan nemački motorizovani pionirski bataljon. Sem ovih snaga, dve nemačke divizije (117. i 373) su se nalazile u rejonu Sarajeva i u dolini r. Neretve, a četiri italijanske divizije (-Emilija-, -Peruđa-, -Murđe- i -Marke-) u primorskom pojasu od Boke kotorske do donjeg toka r. Neretve. Odnos snaga je bio oko 117.000: 19.000 u korist neprijatelja.

⚔️ 16. 5. 1943. Nemačka 369. legionarska divizija odbacila 6. istočnobosansku udarnu brigadu Drinske operativne grupe, zauzela s. Boljaniće i spojila se s jedinicama italijanske divizije -Taurinenze- na putu Čajniče-Pljevlja.

⚔️ 18. 5. 1943. Kod s. Graca i s. Orlja (blizu Pljevalja) jedinice nemačke 369. legionarske divizije odbacile 6, istočnobosansku i 3. dalmatinsku NOU brigadu i 7. brigadu 7. divizije NOVJ na levu obalu r. Čehotine.

⚔️ 24. 5. 1943. Nemačka 369. legionarska divizija, podržana avijacijom, forsirala r. Čehotinu kod s. Graca (blizu Pljevalja), odbacila delove 7. divizije NOVJ i 3. dalmatinske NOU brigade i obrazovala mostobran na levoj obali.

⚔️ 25. 5. 1943. VŠ NOV i POJ naredio 7. diviziji NOVJ da do pristizanja upućenih pojačanja iz 1. proleterske udarne divizije NOVJ zadrži nemačku 369. legionarsku diviziju i po svaku cenu održi prelaze na Tari kod s. Tepaca, s. Lever-Tare i s. Đurđevića Tare.

⚔️ 25. 5. 1943. Više kolona nemačke 369. legionarske divizije krenulo u nastupanje sa r. Čehotine prema severoistočnim ograncima pl. Ljubišnje i zauzimanjem zaseoka Popovog Dola ugrozile desni bok i pozadinu 1. proleterske udarne divizije NOVJ, koja se baš tada probijala ka Foči.

⚔️ 26. 5. 1943. VŠ NOV i POJ naredio 1. proleterskoj udarnoj diviziji NOVJ da jednu brigadu uputi prema zaseoku Gradac (kod Pljevalja), u pomoć 7 điviziii NOVJ koja je sprečavala prodor nemačke 369. legionarske divizije ka s. Čelebiću.

⚔️ 27. 5. 1943. Po naređenju VŠ NOV i POJ 7. divizija NOVJ organizovala odbranu južno od r. Čehotine, na liniji s. Mijakovići - pl. Korijen - s. G. Brvenica - s. Gradac - s. Mrčevo, i zatvorila pravac Pljevlja - s. Đurđevića Tara da bi sprečavala nadiranje nemačke 369. legionarske divizije.

⚔️ 29. 5. 1943. U rejonu s. Željezno Polje - s. Papratnica - s. Blatnica delovi nemačke 369. i 373. legionarske divizije i domobranskog 8. pešadijskog puka iz Zenice, Žepča i Teslića napali 5. udarnu diviziju NOVJ. Posle trodnevnih borbi oni su je odbacili u rejon s. Pribinić - s. Čečava - s. Liplje, čime su sprečili njene ponovne pokušaje da pređe r. Bosnu. U borbi je poginula Dina Vrbica, član politodela 2. krajiške NOU brigade, narodni heroj.

⚔️ 10. 6. 1943. Na položajima Balinovac - Konjske vode - Radomišlje (južno od s. Jeleča, na komunikaciji Kalinovik-Foča) 1. proleterska udarna divizija NOVJ samoinicijativno razbila delove nemačke 369. legionarske divizije i time stvorila uslove za proboj Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ iz okruženja na Zelengori. Zbog toga je pohvaljena od Vrhovnog komandanta NOV i POJ.

⚔️ 10. 6. 1943. Delovi nemačke 118. lovačke i 369. legionarske pešadijske divizije, uz podršku avijacije [Tog dana je izvršeno 76 aviopoleta, od čega 63 borbenih. Delovi 2. proleterske NOU brigade uništili su jedan avion.], pokušali da u rejonu katuna Zamršten (na pl. Zelengori) preseku stazu kojom se iz doline r. Sutjeske i r. Hrčavke probijala Glavna operativna grupa VŠ NOV i POJ. Međutim, 3. bataljon 4. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ, kao bočna osiguranja upornom odbranom na Ljubinom grobu [Kako je neprijatelj prostreljivao kolonu u bolnici 4. proleterske NOU brigade ponovo je teško ranjen zamenik komandanta bataljona Vojin Kantić, narodni heroj. Da ne bi bio teret jedinici, on je izvršio samoubistvo.], i na Košuti, slomili su mnogobrojne juriše neprijatelja i obezbedili izvlačenje Glavne operativne grupe NOVJ. U tim borbama je 3. bataljon 4. proleterske NOU brigade izgubio trećinu boraca, a u 1. četi 1. bataljona 2. proleterske NOU brigade u stroju je ostalo svega 9 boraca. Za upornost u odbrani, Prezidi] um Narodne skupštine FNR.J odlikovao je (posle rata) 2. četu 3. bataljona 4. proleterske NOU brigade Ordenom zasluga za narod I reda. [-Smo preko nas mrtvih Nijemci mogu proći- - glasila je poruka te čete.]

⚔️ 11. 6. 1943. Kod s. Govze 3. krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ napala i u petočasovnoj borbi razbila borbenu grupu -Hene- 369. legionarske divizije i odbacila glavninu u s. Jeleč, dok se veliki broj raspršio po šumi. Zaplenjena su 2 minobacača 105 mm, 2 mitraljeza i 4 laka minobacača.

⚔️ 12. 6. 1943. Delovi 1. proleterske udarne divizije NOVJ razbili po jedan bataljon 724. puka 104. nemačke lovačke divizije i 369. puka nemačke 369. legionarske divizije i zauzeli s. Rataj i s. Jeleč (na putu Kalinovik-Foča). Međutim, udarom u leđa preko Husad-planine neprijatelj je ponovo zauzeo s. Jeleč.

⚔️ 13. 6. 1943. Na odseku s. Ocrkavlje - s. D. Budanj, probojem 1. proleterske NOU brigade, Glavna operativna grupa VŠ NOV i POJ počela forsiranje r. Bistrice i prelazak preko komunikacije Kalinovik-Foča. Taj prelazak preko reke i druma, pod neprekidnom vatrom sa zemlje i iz vazduha (117 aviopoleta), završen je idućeg dana po podne. Pri proboju neprijateljskog obruča razbijeni su znatni delovi nemačke 369. legionarske divizije i 724. puka nemačke 104. lovačke divizije i jedna tenkovska četa. Gubici Glavne operativne grupe bili su takođe veliki. Među ostalim, poginuli su član AVNOJ-a i PK KPJ za BiH i rukovodilac politodela 10. hercegovačke NOU brigade Boriša Kovačević Šćepan, komandant 7. brigade 7. divizije NOVJ Nikola Maraković Nina, i član politodela 4. proleterske NOU brigade Risto Lekić, a smrtno je ranjen komandant bataljona u 4. proleterskoj NOU brigadi Nenad Rakočevič, narodni heroji.

⚔️ 17. 6. 1943. Glavna operativna grupa VŠ NOV i POJ (1. i 2. proleterska udarna i 7. divizija NOVJ), prodirući divergentno s Jahorine, u snažnom naletu razbila delove domobranskog 3. korpusa i nemačke 369. legionarske divizije i ovladala većim delom istočne Bosne (između reka Prače i Spreče), gde su je prihvatile 1. i 2. vojvođanska NOU brigada i Birčanski NOP odred. Grupa je do 7. jula izbila na r. Drinu kod Zvornika i na r. Bosnu kod Doboja, gde je odmorila i popunila svoje iscrpene jedinice.

⚔️ 17. 6. 1943. Glavna operativna grupa VŠ NOV i POJ, u pokretu s pl. Jahorine, počela nasilni prelazak preko r. Prače i komunikacije Sarajevo-Višegrad na odseku s. Stambulčić - s. Ustiprača. U dvodnevnim borbama sve jedinice su prešle ovu zaprečnu liniju na kojoj je bilo angažovano oko 10 neprijateljskih bataljona (glavnina nemačke 369. legionarske divizije i 738. puk nemačke 118. lovačke divizije, ojačani delovima 202. tenkovskog bataljona i po jednim bataljonom 4. puka -Brandenburg-, ustaške 1. brigade i domobranskog 9. pešadijskog puka). [Četiri dana kasnije r. Praču su prešle i 6. istočnobosanska (bez dva bataljona) i Majevička NOU brigada (bez jednog bataljona).]

⚔️ 17. 6. 1943. U rejonu Vitez-Podvitez (na pruzi Sarajevo-Višegrad) 2. proleterska NOU brigada, kao leva kolona 2. proleterske udarne divizije NOVJ, razbila nemačku posadu (vod pešadije i 2 tenka), ali zbog pristizanja oklopnog voza nije zauzela ž. st. Stambulčić, Brigada je u toku dana sprečila nemačku borbenu grupu -Vertmiler- (1. bataljon 4. puka -Brandenburg-, 369. protivtenkovski bataljon, 12. četa 202. tenkovskog bataljona i delovi 2. bataljona ustaške 1. brigade) da iz Pala prodre prema Sjetlini i Podgrabu, te je, na taj način, obezbedila neometan prelaz Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ.

⚔️ 17. 6. 1943. Na Rudom brdu (k. 1001) kod ž. st. Podgrab, prelazeći put u dolini r. Prače, 8. hrvatska brigada (do 250 boraca), kao prethodnica 7. divizije NOVJ, iznenadila i s položaja zbacila nemački 369. izviđački bataljon. Ali je u toku borbe bila odsečena od glavne svoje divizije i okružena od nemačke borbene grupe -Fišer- 369. legionarske divizije (sastava četiri bataljona). Brigada je borbom u okruženju i svojom upornošću vezala za sebe glavninu nemačke 369. legionarske divizije i time olakšala prelazak drugih dveju kolona Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ, a sutradan se probila za njima, ali je pri tom izgubila preko 40 boraca.

⚔️ 18. 6. 1943. U rejonu s. Bara i s. Čemernice (na putu Sarajevo-Goražde) 3. krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ razbila nemačku borbenu grupu -Kuhtner- (Kuchtner) 369. legionarske divizije i druge manje nemačke delove, a na ž. st. Renovica zarobila četu domobranskog 9. pešadijskog puka.

⚔️ 20. 6. 1943. S linije s. Tarčin - s. Blažuj - Kiseljak - s. Busovača otpočeo napad delova nemačke 373. i 369. legionarske divizije u cilju odbacivanja jedinica 5. udarne divizije NOVJ s komunikacije Sarajevo-Mostar. Izbegavajući frontalne borbe, jedinice NOVJ su napadale manje kolone na komunikacijama, a kod s. Zabrđa razbile jedan ojačani bataljon. Neprijatelj je do 23. juna zauzeo Kreševo i Fojnicu, ali je 5. udarna divizija NOVJ i dalje ostala na ovom području.

⚔️ 5. 7. 1943. Prva proleterska udarna brigada 1. proleterske udarne divizije i 2. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ zauzele Zvornik, prisilivši jedan bataljon nemačke 369. legionarske divizije i delove razbijene ustaške 1. brigade i domobranskog 15. pešadijskog puka da se, uz prihvat delova nemačke 104. lovačke divizije i Ruskog zaštitnog korpusa, povuku preko Drine u Srbiju. U borbi su poginuli politički komesar 1. proleterske udarne divizije NOVJ Filip Kljajić Fića i politički komesar čete u 1. bataljonu 1. proleterske NOU brigade Radovan Gardašević, narodni heroji. Neprijatelj je svoje gubitke procenio na 400-500 izbačenih iz stroja.

⚔️ 5. 7. 1943. Kod s. Živinica (blizu Tuzle) jači delovi nemačke 369. legionarske divizije i domobranske Tuzlanske brigade, uz podršku delova nemačkog 202. tenkovskog bataljona, odbacili 7. krajišku udarnu i 8. banijsku brigadu 7. divizije NOVJ na padine pl. Korijuha i zauzeli s. Stupare, nanevši im znatne gubitke.

⚔️ 7. 7. 1943. Pravcima Vareš-Olovo, Sarajevo-Sokolac-Han-Pijesak, s. Capardi - Zvornik, s. Capardi - Šekovići i Tuzla-Kladanj nemačka 7. SS -Princ Eugen- i 369. legionarska divizija, nemački puk -Brandenburg-, domobranski 7. lovački puk, ustaše i četnici otpočeli koncentričan napad na Glavnu operativnu grupu VŠ NOV i POJ u istočnoj Bosni. U žestokim borbama do 20. jula neprijatelj je bio zauzeo Zvornik, Kladanj, Olovo, Vlasenicu, Šekoviće i Han-Pijesak, ali su jedinice NOVJ u protivnapadima ponovo ovladale svim mestima sem Zvornika.

⚔️ 8. 7. 1943. Nastupajući iz s. Caparda (na putu Tuzla-Zvornik) 370. puk nemačke 369. legionarske divizije, ojačan nemačkim 202. tenkovskim i 369. izviđačkim bataljonom i domobranskim 2. jurišnim bataljonom, zauzeo Zvornik. U trodnevnim borbama protiv delova 1. proleterske i 16. udarne divizije NOVJ neprijatelj je imao 16 mrtvih, 80 ranjenih i 4 nestala.

⚔️ 14. 7. 1943. Delovi 370. puka nemačke 369. legionarske divizije odbacili na pl. Javornik 6. istočnobosansku NOU brigadu (razbivši njen 2. bataljon) i zauzeli Šekoviće. Najteži ranjenici Centralne bolnice VŠ NOV i POJ posakrivani su u bazama (skloništima) [Nemačke jedinice pronašavši ih uz pomoć četnika pobile su oko 100 tih težih ranjenika i nekoliko bolničarki.], dok su ostale (400-500) izvukle jedinice NOVJ koje su se našle u neposrednoj blizini.

⚔️ 20. 7. 1943. Na Ozrenu ojačana 2. proleterska udarna divizija NOVJ (2. proleterska, 1. i 2. dalmatinska, 4. proleterska i 5, crnogorska NOU brigada) napala četnički Ozrenski odred, ojačan delovima Trebavskog odreda (oko 1.650 četnika). U trodnevnim borbama ona je, razbijanjem odvojenih kolona, izbacila neprijatelja sa Ozrena u dolinu r. Bosne iako su u borbu naknadno ubačeni još tri bataljona nemačke 369. legionarske divizije, delovi četničkog Zeničkog odreda i dve čete domobrana i milicije. Poginulo je 87 nemačkih vojnika. 30 četnika i 4 domobrana, ranjeno 108 nemačkih vojnika, 35 četnika i 10 domobrana i zarobljeno 80 četnika. Divizija je imala 38 ranjenih i 24 poginula (među kojima su pomoćnik političkog komesara bataljona u 2. dalmatinskoj NOU brigadi Miroslav Višić i komandir voda u 2. proleterskoj NOU brigadi Radomir Dražević, narodni heroji).

⚔️ 20. 7. 1943. U Šekoviće (kod Vlasenice) ušla 6. istočnobosanska udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ, pošto se 370. puk nemačke 369. legionarske divizije povukao prema Tuzli.

⚔️ 22. 7. 1943. Na Omerovim vodama (Ozren-planina) 2. i 4. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, razbile dva batljona nemačke 369. legionarske divizije, koji su, pod zaštitom avijacije, odstupili prema Zavidovićima. Neprijatelj je imao 72 mrtva i 78 ranjenih, a jedinice NOVJ 18 mrtvih i 23 ranjena.

⚔️ 1. 8. 1943. VŠ NOV i POJ, sa 1. proleterskom, 1. dalmatinskom udarnom i 7. i 8. NO brigadom 7. divizije NOVJ, do svanuća forsirao r. Bosnu i prugu Sarajevo -SI. Brod na odseku ž. st. Vranduk - ž. st. Begov Han. Uništene su ž. stanice Vranduk, Nemila i Begov Han, dve kompozicije i više mostova i razbijena su domobranska obezbeđenja na pruzi (sem u Nemiloj, koja se održala uz pomoć oklopnog voza i delova 1. bataljona 369. puka nemačke 369. legionarske divizije). Zarobljeno je 97 domobrana i 19 četnika, a zaplenjeno 5 mitraljeza i 109 pušaka.

⚔️ 20. 8. 1943. Delovi nemačke 369. legionarske divizije potisnuli slabiju zaštitnicu Komande mesta Kreševo i delove Visočko-fojničkog NOP odreda i zauzeli Kreševo.

⚔️ 24. 8. 1943. Delovi nemačke 369, legionarske divizije odbacili delove Visočko-fojničkog NOP odreda i zauzeli Fojnicu.

⚔️ 30. 8. 1943. U Vitezu (na pruzi Travnik-Lašva) šest bataljona 5. udarne divizije NOVJ napalo posadu. Spaljeni su vojni magacini i ž. st. Ostatak 3. diviziona domobranskog 1. konjičkog puka održao se u upravnoj zgradi Impregnacije ž. pragova do dolaska delova nemačke 369. legionarske divizije. Poginula su 4, ranjeno je 8 i zarobljeno je 129 domobrana.

⚔️ 3. 9. 1943. Između s. Hrkanovaca i s. Trnave (kod Đakova) 1. bataljon Diljskog NOP odreda napao kolonu nemačke 369. legionarske divizije. Poginulo je 14 vojnika i 1 oficir, a zarobljeno 16 vojnika i 1 oficir. Bataljon je imao 1 mrtvog i 2 ranjena.

⚔️ 6. 9. 1943. U Goražde ušli delovi 2. proleterske i 3. udarne divizije NOVJ, pošto su se delovi nemačke 369. legionarske divizije povukli ka s. Ustiprači.

⚔️ 9. 9. 1943. U čajniče ušli delovi 2. proleterske udarne divizije NOVJ, pošto su ga napustili delovi nemačke 118. lovačke i 369. legionarske divizije.

⚔️ 10. 10. 1943. U Zenici upala 3. proleterska (krajiška) udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ i, posle borbe protiv dve čete iz nemačke 369. legionarske divizije, delova domobranskog 17. železničko-stražarskog bataljona i žandarma, zauzela industrijski deo grada. Pošto nije uspela da zauzme ostali deo grada, ona je uništila fabrička postrojenja, električnu centralu, slagališta, 27 lokomotiva, 150 vagona i mnogobrojna vozila, sutradan uveče se povukla na desnu obalu r. Lašve.

⚔️ 15. 10. 1943. Jedinice 1. proleterske udarne i 10. udarne divizije NOVJ, ojačane tenkovima i artiljerijom, napale delove nemačke 369. legionarske divizije i domobrane u Travniku. Posle teške sedmočasovne borbe savladana je spoljna odbrana grada, ali se zbog pristizanja pojačanja Iz okolnih garnizona odustalo od daljih napada.

⚔️ 11. 11. 1943. Nastupajući iz Doboja, delovi nemačke 369. legionarske divizije, podržani tenkovima, odbacili 18. istočnobosansku (hrvatsku) udarnu brigadu 11. udarne divizije NOVJ i zauzeli Tuzlu.

⚔️ 24. 11. 1943. Delovi nemačke 369. legionarske divizije iz Travnika napali 7. krajišku udarnu brigadu 10. udarne divizije NOVJ i odbacili je s položaja s. Visokovići - Vučje jame - s. Đakovići. Brigada je protivnapadom povratila položaje i odbacila neprijatelja u Travnik. Gubiti neprijatelja: oko 100 mrtvih i ranjenih. Brigada je imala 5 mrtvih i 19 ranjenih.

⚔️ 29. 11. 1943. Jak neprijateljski garnizon Travnik (koji je branilo oko 2500 domobrana i ustaša sa bataljonom nemačke 369. legionarske divizije) napali 1. i 3. proleterska brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ i 4. bataljon 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ. Zbog jakih utvrđenja, žilavog otpora neprijatelja i nedostatka teškog naoružanja napad je obustavljen. Gubici 1. i 3. proleterske NOU brigade: 22 mrtva i 53 ranjena.

⚔️ 2. 12. 1943. Između s. Ilače i s. Šidskih Banovaca (kod Šida) Diverzantski udarni bataljon GŠ NOV i PO za Vojvodinu bataljon minom izbacio iz šina nemački vojni teretni voz sa ratnim materijalom i uništio lokomotivu i 8 vagona.

⚔️ 3. 12. 1943. Jake neprijateljske snage (nemačka 1. brdska divizija, 7. SS divizija -Princ Eugen- i delovi 187. rezervne i 369. legionarske divizije, delovi bugarske 24. pešadijske divizije, delovi nemačkog 92. i 901. motorizovanog puka i 1. rezervni lovački puk) otpočele nastupanje iz Sarajeva, Tuzle i Zvornika prema Kladnju i Vlasenici i s teritorije Hercegovine i Sandžaka prema istočnoj Bosni, u cilju okruženja i uništenja delova 3. i 2. udarnog korpusa NOVJ na prostoriji Rogatica-Srebrenica-Vlasenica. Ova limsko-drinska operacija, ili operacija -Kugelblic-, završena je 16. decembra.

⚔️ 6. 12. 1943. Iz rejona Sarajeva otpočelo nastupanje, u dve kolone, delova nemačke 369. legionarske divizije, ojačanih 1. rezervnim lovačkim i 92. motorizovanim pukom i domobranskim jedinicama, s ciljem da ovladaju komunikacijom Sarajevo-Sokolac-Rogatica. Istog dana neprijatelj je zauzeo Crvene stijene a sutradan bez otpora ušao u Sokolac.

⚔️ 7. 12. 1943. Delovi nemačke 1, brdske divizije iz Brodareva iznenada napali i odbacili Bjelopoljski partizanski bataljon i zauzeli Bijelo Polje.

⚔️ 10. 12. 1943. Delovi 4. proleterske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ razbili četnike i muslimansku miliciju, nanevši im gubitke od 25 mrtvih i 27 zarobljenih, i ponovo zauzeli Bijelo Polje.

⚔️ 12. 12. 1943. Kod Konjica delovi 2. domobranske brdske brigade i bataljon nemačke 369. legionarske divizije napali Mostarski partizanski bataljon. Posle trodnevnih borbi neprijatelj je, uz manje gubitke, potisnuo Mostarski bataljon prema pl. Bjelašnici, zapalio s. Blace i opljačkao više drugih sela.

⚔️ 16. 12. 1943. Zadar bombardovala saveznička avijacija i uništila lučka skladišta.

⚔️ 17. 12. 1943. Iz s. Vognja (kod Rume) nemačke jedinice i rumska policija prisilno iselile sve Srbe (s najnužnijim stvarima koje su sobom mogli poneti) i prebacile ih u s. Obrež i s. Grahovce (južnom Sremu). Istovremeno su nemačke porodice iz ovih sela, s celokupnom pokretnom imovinom, prebačene u pune kuće s. Vognja.

⚔️ 18. 12. 1943. Nastupajući s linije Sarajevo-Vlasenica i Tuzla-Doboj, nemačka 1. brdska divizija, 7. SS divizija -Princ Eugen-, delovi 369. legionarske divizije i 1. rezervni lovački puk otpočeli krivajsku operaciju (-Snešturm-) s ciljem da u dolini r. Krivaje okruže i unište 17. i 27. udarnu diviziju 3. udarnog korpusa NOVJ i 5. udarnu diviziju NOVJ. Operacija je završena 28, decembra probijanjem jedinica NOVJ iz okruženja.

⚔️ 18. 12. 1943. Jedinice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ napale neprijateljske posade u Varešu i Brezi. Posle kraće borbe protiv mesne milicije, koja se povukla ka Olovu, 17. majevička udarna brigada je zauzela Vareš. Druga krajiška NOU brigada i Romanijski NOP odred su upali u Brezu i zauzeli rudnik i električnu centralu, ali su u zoru morali obustaviti napad zbog žilavog otpora delova nemačke 369, legionarske divizije. Poginuo je veći broj i zarobljeno je 11 legionara, dok su jedinice NOVJ imale 22 mrtva i ranjena.

⚔️ 25. 12. 1943. U krivajskoj operaciji, u rejonu s. Borovice (kod Vareša), nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- i 369. legionarska divizija okružile 5. i 27. udarnu diviziju NOVJ. Posle trodnevnih borbi 27. udarna divizija NOVJ probila se iz okruženja preko Ravne planine (kod Vareša) ka Olovu, a 5. udarna divizija NOVJ preko r. Krivaje (kod s. Ribnice) ka Konjuhu. Poginulo je 200 nemačkih vojnika i zarobljeno ih je 30. Divizije NOVJ su imale 31 mrtvog i 57 ranjenih.

⚔️ 13. 1. 1944. Nastupajući s linije Jablanica-Konjic-Kreševo, delovi nemačke 369. legionarske divizije, posle sedmodnevnih borbi, odbacili 7. krajišku udarnu brigadu i Ramski NOP odred 10. udarne divizije NOVJ na pl. Radušu i zauzeli Prozor.

⚔️ 24. 1. 1944. Ramski NOP odred 10. udarne divizije NOVJ ušao u Prozor koji su prethodno napustili zaštitni delovi nemačke 369. legionarske divizije.

⚔️ 1. 3. 1944. Manji delovi nemačke 369. legionarske divizije i četničke Gatačke brigade potisnuli delove 11. hercegovačke udarne brigade i Severnohercegovačkog NOP odreda 29. udarne divizije NOVJ i Nikšićkog NOP odreda i zauzeli Gacko.

⚔️ 6. 3. 1944. Kod ž. st. Grmljana (na pruzi Hum-Gabela) jedan bataljon Južnohercegovačkog NOP odreda 29. udarne divizije NOVJ uništio nemački transportni vojni voz a transportovanu jedinicu razbio. Ranjeno je 40 a poginulo 58 vojnika iz 1. bataljona 369. puka nemačke 369. legionarske divizije.

⚔️ 17. 3. 1944. Prvi bataljon 369. puka nemačke 369. legionarske divizije i četnička Trebinjska brigada (oko 1000 vojnika) napali na Zupce (kod Trebinja), ali su protivnapadom 12. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ razbijeni i odbačeni u Trebinje, uz gubitke od 23 mrtva.

⚔️ 19. 3. 1944. Delovi nemačke 118. lovačke i 369. legionarske divizije i 6. ustaške brigade (jačine oko 2.500 vojnika) iz Metkovića, Vrgorca i Graca otpočeli napad protiv jedinica Grupe južnodalmatinskih NOP odreda na istočnom delu pl. Biokova, u cilju njihovog uništenja na tom području i interniranja stanovništva. Partizanske snage su izbegle udar nadmoćnog neprijatelja, zadržavši se na području između donjih tokova r. Cetine i iz Neretve. Nemačko-ustaške jedinice su do 23. marta popalile sela: Grčanik, Bačinu, Brist, Plinu i zaseoke uz Neretvu, od Brda do Komina, a stanovništvo oterale u logor.

⚔️ 26. 3. 1944. Iz s. Aržana, s. Ciste, s. Trilja i Sinja nemačke snage (po jedan bataljon iz 7. SS -Princ Eugen-, 118. lovačke i 369. legionarske divizije) otpočele napad ka pl. Kamesiici. Dinarski NOP odred je iznenađen u s. Gljevu i odbačen na greben Kamešnice.

⚔️ 28. 3. 1944. Otpočele trodnevne borbe na Zegulji (na putu Stolac-Ljubinje) u kojima su 11. hercegovačka udarna brigada i Južnohercegovački NOP odred 29. udarne divizije NOVJ sprečili delove nemačke 369. legionarske divizije (do dva bataljona pešadije, divizion artiljerije i tenkovska četa), sa delovima četničke Ljubinjske i Stolačke brigade da se iz Stoca probiju za Trebinje i naneli im gubitke od 65 mrtvih.

⚔️ 29. 3. 1944. U desetočasovnoj borbi na Rikalu (kod Trebinja) 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ odbacila 1. bataljon 369. puka nemačke 369. legionarske divizije i četničku Trebinjsku brigadu (1.200 vojnika), nanevši im gubitke od 70 mrtvih i ranjenih. Brigada je imala 5 mrtvih i 7 ranjenih.

⚔️ 29. 3. 1944. Bataljon 11. hercegovačke NOU brigade i bataljon Južnohercegovačkog NOP odreda zauzeli s. Osojnik i s. Trsteno (kod Dubrovnika), razbivši vod nemačke 369. legionarske divizije i četu milicije domobranske 9. posadne brigade. Poginulo je 15 a zarobljeno 9 neprijateljskih vojnika i uništen je kamion.

⚔️ 5. 4. 1944. U višečasovnoj borbi na Zegulji (na putu Stolac-Ljubinje) 11. hercegovačka udarna brigada i manji delovi Južnohercegovačkog NOP odreda 29. udarne divizije NOVJ slomili napad dva nemačka bataljona (po jedan bataljon iz nemačke 118. lovačke i 369. legionarske divizije), 100 četnika i 6 tenkova, te ih, uz gubitke od oko 50 mrtvih vojnika i 2 oštećena tenka, povratili u Stolac.

⚔️ 7. 4. 1944. Kod s. Kifinog Sela (blizu Nevesinja) delovi nemačke 369. legionarske divizije i četničke 1. nevesinjske brigade zarobili 60 boraca italijanskog bataljona 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 19. 4. 1944. Sa Prenja, iz Uloga, Kalinovika, s. Rakitnice i Konjica delovi četničkog Nevesinjskog i Drinskog korpusa i domobranske 2 brdske i 8. posadne brigade i jedna četa nemačke 369. legionarske divizije počeli koncentričan napad prema Konjičkoj župi u cilju razbijanja glavnine 27. udarne divizije NOVJ i Mostarskog NOP odreda 29. udarne divizije NOVJ. Zbog nestanka municije i zbog iscrpljenosti jedinica, 27. divizija se do 22. aprila izvukla preko pl. Treskavice u Miljevinu a glavnina Mostarskog NOP odreda na Bjelašnicu. Divizija je, u manjim sudarima, imala blizu 100 nestalih boraca, dok se Konjički bataljon Mostarskog NOP odreda osuo.

⚔️ 24. 4. 1944. Iz Gacka delovi nemačke 369. legionarske divizije, četničke Gatačke i domobranske 9. posadne brigade (do 1000 vojnika) izvršili neuspeo ispad prema Bileći u cilju odbacivanja delova 29. udarne divizije NOVJ s komunikacije Gacko-Bileća. U tim borbama neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 20 mrtvih.

⚔️ 1. 5. 1944. Glavnina četničkog Nevesinjskog korpusa, ojačana manjim delovima nemačke 369. legionarske divizije i domobranske 9. posadne brigade (oko 2000 vojnika), napadom iz Gacka i Nevesinja odbacila delove 29. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ preko komunikacije Gacko-Bileća i do 3. maja delom snaga prodrla u Bileću, dok su ostale snage udarom u leđa preko pl. Trusine odbačene u polazne garnizone. U trodnevnim borbama neprijatelj je imao blizu 50 mrtvih i preko 50 ranjenih. Severnohercegovački NOP odred i delovi 10. i 11. hercegovačke udarne brigade imali su 35 mrtvih i ranjenih i oko 30 nestalih.

⚔️ 5. 5. 1944. Iz Grahova, Trebinja, Bileće i Gacka četiri četničke brigade (Trebinjska, Vučedolska, Bilećka i Gatačka), sa oko dva bataljona nemačke 369. legionarske i 181. pešadijske divizije, napale 12. i 10. hercegovačku udarnu brigadu 29. udarne divizije i 16. muslimansku udarnu brigadu 27. udarne divizije NOVJ. Sutradan su, uz gubitke od oko 100 mrtvih i ranjenih, odbačene u polazne garnizone.

⚔️ 12. 5. 1944. Četnički Nevesinjski korpus, dva bataljona nemačke 369. legionarske divizije i jedan bataljon domobranske 9. posađne brigade iz Gacka i Nevesinja počeli konvergentan napad na glavninu 29, udarne divizije NOVJ. U četvorodnevnim borbama, počesnim razbijanjem kolona koje su - vršeći represalije - bile prodrle do s. Davidovića (kod Bileće), 10. i 11. hercegovačka udarna brigada i Severnohercegovački NOP odred odbacili su neprijatelja u polazne garnizone. Prema nepotpunim podacima, u tim borbama je poginulo 113 nemačkih vojnika i 87 četnika, a ranjeno 170 neprijateljskih vojnika. Dvadeset deveta divizija je imala 18 mrtvih, 38 ranjenih i 50 nestalih boraca. U borbi sa četnicima na Gatu (kod Avtovca) zarobljen je (i kasnije streljan) pomoćnik političkog komesara čete iz 11, hercegovačke udarne brigade Mileta Okiljević, narodni heroj.

⚔️ 25. 5. 1944. Vazdušnim napadom na Drvar, nemačke, domobranske i četničke snage (ojačani 500. SS padobransko-lovački bataljon, ojačana pukovska grupa nemačke 373. legionarske divizije, pukovska grupa nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, nemački 92. motorizovani puk ojačan domobranskim 1. pukom 2. lovačke brigade i nemačkim 54. brdskim izviđačkim odredom, nemački 105. izviđački SS odred sa ojačanim izviđačkim odredom nemačke 369. legionarske divizije, nemački 1. puk -Brandenburg- bez jednog bataljona, manje četničke snage upotrebljene na svim pravcima i oko 100 aviona za podršku jedinica) iz garnizona Bos. Krupa, Bihać, Srb, Knin, Livno, Jajce, Mrkonjić-Grad i Banja Luka otpočele drvarsku operaciju s ciljem da unište VŠ NOV i POJ, koji se nalazio u Drvaru, a zatim okruže i unište jedinice NOVJ u zapadnoj Bosni (1. proleterski udarni i 5. udarni korpus NOVJ i delove 8. korpusa NOVJ). Operacija je neuspešno završena sredinom, juna.

⚔️ 25. 5. 1944. Iz Livna nemački izviđački odred 369, legionarske divizije otpočeo nastupanje ka Glamoču, ali ga je 3. proleterska (krajiška) udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ, iz rejona s. Vrbe - s. Korićna, odbacila.

⚔️ 28. 5. 1944. Iz Trebinja delovi 369. puka nemačke 369. legionarske divizije i delovi četničke Trebinjske brigade, podržani artiljerijom, počeli napad prema Lastvi. U trodnevnim borbama delovi 2. dalmatinske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ sprečili su prodor neprijatelja u Lastvu, nanevši mu gubitke od 27 mrvih i oko 50 ranjenih vojnika. Brigada je imala 3 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 29. 5. 1944. Delovi četničkog Trebinjskog korpusa iz Stoca i Nevesinjskog korpusa iz Nevesinja i Gacka, oko tri bataljona nemačke 369. legionarske divizije i jedna četa 13. SS divizije -Handžar- počeli napad na 29. udarnu diviziju NOVJ u istočnoj Hercegovini. Dok su Južnohercegovački i Severnohercegovački NOP odredi i 10. i 11. hercegovačka udarna brigada sprečavali dublje prodore, dotle su 12. hercegovačka i 2. dalmatinska udarna brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napadom na četnički garnizon u Bileći prisilile neprijatelja na pregrupisavanje. Time je 29. udarnoj diviziji NOVJ omogućeno da neprijateljske kolone odbaci u polazne garnizone. Divizija je u petodnevnim borbama imala 22 mrtva, 16 ranjenih i oko 20 nestalih boraca, a gubici neprijatelja procenjeni su na preko 200 vojnika izbačenih iz stroja.

⚔️ 30. 5. 1944. Jedinice izviđačkog odreda nemačke 369. legionarske divizije ušle u Glamoč.

⚔️ 5. 6. 1944. Nemačke jedinice: 1. puk -Brandenburg-, 54. brdski izviđački odred, jurišni oklopni bataljon, 92. motorizovani puk, izviđački odred 369. legionarske divizije i 105. izviđački odred - izvučene iz drvarske operacije i prebačene prema obali Jadranskog mora, zbog desanta 26. divizije NOVJ na o. Brač.

⚔️ 9. 6. 1944. Delovi nemačke 369. legionarske divizije upali u zaseoke Krželj, Pejković i Čikeš (kod s. Grabovca, na pl. Biokovu), popalili 58 kuća, streljali i zaklali 43 stanovnika.

⚔️ 12. 6. 1944. U rejonu s. Vukovsko - s. Ravno (kod Kupresa) delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i nemačka 369. legionarska divizija napali 1. proletersku udarnu diviziju 1. proleterskog korpusa NOVJ. Proleterska divizija se povukla preko komunikacije G. Vakuf - Prozor.

⚔️ 24. 6. 1944. Na komunikaciji Trebinje-Bileća 2. dalmatinska udarna brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ razbila manje delove nemačke 369. legionarske divizije i četničkog Trebinjskog korpusa i nanela im gubitke od 9 mrtvih, 15 ranjenih i 3 zarobljena.

⚔️ 25. 6. 1944. Iz Nevesinja delovi četničkog Nevesinjskog korpusa, ojačani dopunskim bataljonom nemačke 369. legionarske divizije, izvršili ispad prema s. Odžaku i s. Brataču, ali ih sutradan 10. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ odbacila u polazni garnizon. Brigada je imala 4 mrtva i 19 ranjenih, a na bojištu je nađeno 19 mrtvih neprijateljskih vojnika.

⚔️ 2. 7. 1944. Delovi 29. udarne divizije NOVJ prodrli u Dubrave (predeo između Stoca, Čapljine i Mostara). U trodnevnim borbama razbili su protivtenkovski bataljon nemačke 369. legionarske divizije, uništili ustaško-žandarmerijsku posadu u s. Trijebnju i izvršili demonstrativan napad na Stolac. Pored dve čete milicije koje su se raspale, neprijatelj je imao preko 120 vojnika izbačenih iz stroja.

⚔️ 13. 7. 1944. Glavnina nemačke 369. legionarske divizije, četnički Nevesinjski i Trebinjski korpus, 3. bataljon nemačkog 4. puka -Brandenburg- i 3, bataljon domobranske 9. posadne brigade (ukupno oko 10.000 vojnika) otpočeli sniježničko-trusinsku operaciju s ciljem da razbiju 29. udarnu diviziju 2. udarnog korpusa NOVJ u istočnoj Hercegovini. Divizija je, u sedamnaestodnevnim odbrambenim borbama, počesnim tučenjem razbila tri nemačka bataljona i udarom dve brigade u leđa glavne kolone slomila napad neprijatelja. Neprijatelj je imao 510 mrtvih, oko 800 ranjenih, 38 zarobljenih i više prebeglih vojnika; a 29. divizija - 40 mrtvih, 104 ranjena i oko 80 nestalih boraca. Zaplenjeno: 3 topa, 7 minobacača, 20 p. mitraljeza, 8 radio-stanica i velike količine municije i opreme.

⚔️ 6. 8. 1944. Iz Stoca ojačani 370. puk nemačke 369. legionarske divizije počeo napad prema Ljubinju u cilju proboja u Bileću i Trebinje i ovlađivanja komunikacijom Stolac-Trebinje. U dvodnevnim borbama on se jednom kolonom, prihvaćenom od Leteće bridage četničkog Trebinjskog korpusa, preko pl. Sitnice probio u Bileću, ali su 13. hercegovačka udarna brigada i Južnohercegovački NOP odred 29. udarne divizije NOVJ, bočnim protivnapadima, prisilili njegovu glavninu da se povuče u Stolac. Neprijatelj je imao oko 30 mrtvih i 50 nestalih, a jedinice 29. divizije - 3 mrtva, 6 ranjenih i 1 zarobljenog.

⚔️ 15. 8. 1944. Glavnina 370. puka (borbena grupa -Vajs-) nemačke 369. legionarske divizije i četnička Bilećka brigada (do 2000 vojnika), podržane jednim artiljerijskim divizionom, izvršile napad iz Bileće prema pl. Njegošu. Ojačana 10. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, u toku desetočasovne borbe, zaustavila je napadača, a zatim ga, obuhvatnim protivnapadom, odbacila u polazni garnizon. 

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Izvještaj osnutka 369 i 370 pješačke pukovnije od 26 listopada 1942 god. o borbama između Kalničkog NOP odreda i ustaškodomobranskih jedinica

📜 Izveštaj nemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 13. decembra 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta o ustaško-nemačkoj saradnji na formiranju 369. pešadijske divizije i reorganizaciji oružanih formacija NDH

📜 Izvještaj Štaba 7. divizije od 31. decembra 1942. Štabu 1. korpusa NOV Hrvatske o dolasku 369. legionarske divizije na prostoriju Sunja - Kostajnica i Sisak - Sunja - Dubica

📜 Izvod iz mesečnog izveštaja Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 31. decembra 1942. o dovlačenju 369. i 187. divizije, vojno-političkoj situaciji, borbama protiv partizanskih snaga u NDH i o pripremi operacije Vajs

📜 Zapovest komandanta nemačkih trupa u NDH od 1. januara 1943. godine 369. pešadijskoj diviziji za koncentraciju snaga za operaciju Vajs

📜 Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 8 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o koncentraciji 369 legionarske divizije na sektoru Sisak - Sunja - Dubica

📜 Obavještenje italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 5 februara 1943 god. o dostignutim položajima 369 divizije

📜 Izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 3 marta 1943 god. o pravcima nastupanja SS Princ Eugen, 369 i 718 njemačke divizije

📜 Molba Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija'' od 21 marta 1943 god. da SS divizija Prinz Eugen i 369. divizija učestvuju sa italijanskim Šestim armijskim korpusom u zatvaranju obruča oko jedinica NOV na lijevoj obali Neretve  

📜 Žalba Općinskog poglavarstva u Komletincima Kotarskoj oblasti Vinkovci u kojoj se navodi da su predstavnici 369. legionarske divizije samovoljno izvršili otkup stoke u selu Otoku kraj Vinkovaca

📜 Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 4 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na području Istočne Bosne

📜 Izveštaj Borbene grupe Pohe od 4. maja 1943. godine 369. pešadijskoj diviziji o saradnji sa četnicima Draže Mihailovića u rejonu Zenice

📜 Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 5 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 6 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 7 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 8 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 9 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 11 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 12 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne

📜 Dnevni izvještaj 118 lovačke i 369 pješačke divizije od 13 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 15 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 16 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 17 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 18 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na području Čajniča i Teslića

📜 Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 20 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Sandžaka i Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 21 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne i Sandžaka

📜 Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 22 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne i Sandžaka

📜 Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 23 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni

📜 Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 24 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni

📜 Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 25 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne i Sandžaka

📜 Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 26 maj 1943 god. Komandi Druge armije o dolasku desnog krila 118 njemačke divizije u Čelebić i Pete borbene grupe 369 divizije u Popov Do

📜 Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 26 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na prostoriji Bosne i Sandžaka

📜 Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 27 maj 1943 god. Komandi Druge armije o povlačenju 118 i 369 njemačke divizije od Meljaka i Čelebića i o hapšenju četničkih vođa

📜 Dnevni izvještaji 369 i 373 pješačke divizije od 27 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne i Sandžaka

📜 Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 28 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne i Sandžaka

📜 Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 29 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne i Sandžaka

📜 Dnevni izvještaj 373 i 369 pješačke divizije od 30 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne i Sandžaka

📜 Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije za 1 jun 1943 god. o borbama protiv jedinica Narodnooslobodilačke vojske na teritoriji Istočne i centralne Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 3 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica Narodnooslobodilačke vojske na teritoriji Istočne i centralne Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 3 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica Narodnooslobodilačke vojske na terenu Istočne i centralne Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 4 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 5 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne

📜 Dnevni izvještaj 373 i 369 pješačke divizije od 6 juna 1943 god. o borbama proitiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 7 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne

📜 Zapovest 369. pešadijske divizije od 7. juna 1943. potčinjenim jedinicama za napad u rejonu Jeleča i Vrbnice

📜 Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 8 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 9 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 10 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 12 juna i943 god. o borbama protiv jedinica NOV nia teritoriji Istočne i centralne Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 13 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 14 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 15 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne

📜 Izveštaj Operptivnog odeljenja 369. pešadijske divizije od 15. juna 1943 komandantu nemačkih trupa u NDH o proboju snaga NOVJ iz okruženja na Zelengori

📜 Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 16 juna 1943 god. 0 borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 17 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 17 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 18 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 19 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 20 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 21 juna, 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 22 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 23 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 24 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na području Istočne Bosne

📜 Dnevni izvještaj 118 njemačke lovačke divizije i 369 i 373 pješačke divizije od 25 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačže divizije od 26 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 27 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije öd 30 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne Bosne

📜 Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke i 118 njemačke lovačke divizije od 30 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne

📜 Obavještenje Štaba 369 pješadiske divizije od 29 jula 1943 god. o postupku prema simpatizerima NOP i zarobljenim pripadnicima NOV i PO Jugoslavije

📜 Naređenje 369. pesadijske divizije od 29. jula 1943. potčinjenim jedinicama o postupku prema zarobljenim partizanima na teritoriji NDH

📜 Zapovest 369. pešadijske divizije od 11. septembra 1943. potčinjenim jedinicama za angažovanje duž železničke pruge Sarajevo—Mostar

📜 Izvještaj 369 pješadiske divizije od 14 oktobra 1943 god. o djelatnosti jedinica NOV na sektoru Travnik-Tarčin

📜 Izvještaj Oružničkog krstarećeg odjela Prozor od 25 oktobra 1943 god. o pljački stoke u s. Heljdovi od strane jedinica 369 legionarske divizije - Vražje

📜 Naređenje 369. pešadiiske divizije od 2. decembra 1943. o postupku sa zarobljenim pripadnicima NOV i POJ, četnicima Draže Mihailovića i italijanskim vojnicima

📜 Izveštaj političkog predstavnika Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 24. maja 1944. komandantima korpusa o razgovoru sa komandantom nemačke 369. divizije

📜 Izvještaj Štaba 10. hercegovačke brigade od 3. juna 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama na Trusini planini protiv dijelova 369. legionarske divizije

📜 Zapovijest Komande njemačke 369. legionarske divizije (vražje) od 11. jula 1944. za operaciju protiv jedinica 29. NOU divizije u Hercegovini

📜 Obavještajni izvještaj Komande njemačke 369. legionarske divizije (vražje) od 11. jula 1944. o sastavu i rasporedu jedinica 29. NOU divizije i o odnosu stanovništva i četnika prema njemačkoj vojsci

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 12. oktobra 1944. o bombardovanju delova nemačke 369. legionarske divizije u Stonu

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 13. oktobra 1944. o bombardovanju delova nemačke 369. legionarske divizije u Stonu i pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri napadu na nemačke snage kod Aržana

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 14. oktobra 1944. o izviđanju komunikacije Sarajevo-Višegrad i o napadu na delove nemačke 369. legionarske divizije u Stonu

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 14. oktobra 1944. o napadu na đelove nemačke 369. legionarske divizije u Stonu

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 15. oktobra 1944. o bombardovanju delova nemačke 369. legionarske divizije u selu. Ošlje kod Stona

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 16. oktobra 1944. o napadu na delove nemačke 369. legionarske divizije u Stonu i o izviđanju komunikacije Dubrovnik-Metković

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 16. oktobra 1944. o napadu na delove nemačke 369. legionarske divizije na Stonskoj Prevlaci

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 17. oktobra 1944. o pratnji aviona 2. lovačke eskadrile NOVJ pri napadu na delove nemačke 369. legionarske divizije u selu Ošlje kod Stona

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 20. oktobra 1944. o izviđanju pomorskog saobraćaja od Žirja do Raba i o napadu na delove nemačke 369. legionarske divizije na komunikaciji Slano-Rudine

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 21. oktobra 1944. o napadu na delove nemačke 369. legionarske divizije u Opuzenu i na komunikaciji Ošlje-Metković, bombardovanju fabrike duvana u Imotskom i pratnji aviona 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju jadranskog obalskog područja

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 21. oktobra 1944. o izviđanju obalskog područja severno od Žirja i o napadu na delove razbijene nemačke 369. legionarske divizije na komunikaciji Ošlje-Metković

📜 Obaveštenje komandanta Jugoistoka od 10. maja 1945. štabovima 11. vazduhoplovne poljske, 369. legionarske i 22. pešadijske divizije o konačnim uslovima postavljenim od Jugoslovenske armije, za kapitulaciju nemačkih jedinica južno od Drave

Fotografije

Povezane odrednice

Bitka na Sutjesci Livno Mostar Borbe u Hercegovini 1944. Kalinovik Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Dubrovnik Glavna operativna grupa NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Hrvatskoj 1942. 9. dalmatinska divizija NOVJ 5. krajiška udarna divizija NOVJ Travnik 12. hercegovačka udarna brigada Partizanska avijacija Sjevernohercegovački partizanski odred Borbe u Crnoj Gori 1943. 8. dalmatinski korpus NOVJ Operacija Weiss Goražde 10. hercegovačka udarna brigada Pljevlja Prozor Četnici u drugom svetskom ratu 7. SS divizija Prinz Eugen Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Dalmaciji 1944. 2. proleterska divizija NOVJ 9. brdska divizija NDH Široki Brijeg Južnohercegovački partizanski odred Saradnja četnika sa okupatorom 7. banijska divizija NOVJ Vlasenica Bileća Operacija Schwarz Omladina u ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Sarajevo Italija u drugom svetskom ratu Čapljina 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada 27. istočnobosanska divizija NOVJ 1. proleterska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Napad NOVJ na Zvornik 1943. 2. lovačka eskadrila NOVJ Trebinje Diverzije u oslobodilačkom ratu 7. krajiška udarna brigada Druga neprijateljska ofanziva 1. lovačka eskadrila NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Stolac Mostarska operacija 29. hercegovačka divizija NOVJ Borbe u Hercegovini 1945. 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Gacko Glamoč Zvornik Trebinjski korpus JVuO 2. udarni korpus NOVJ Konjic Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Zarobljenici u ratu Metković Avijacija u oslobodilačkom ratu Nevesinje Borbe u Hrvatskoj 1944. Nevesinjski korpus JVuO Divizija Brandenburg 11. hercegovačka udarna brigada Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji