Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

27. istočnobosanska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 102 hronoloških zapisa, 177 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 10. 10. 1943. U s. Živinicama (kod Tuzle), po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 27. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ, u čiji su sastav ušli: 2. krajiška udarna, 17. majevička i 18. hrvatska (bosanska) brigada i Birčanski i Romanijski NOP odred. (Formirana je kao 3. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ, a od 17. oktobra nosi naziv: 27. udarna divizija NOVJ.)

⚔️ 10. 10. 1943. Po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, u sastavu 27. udarne divizije NOVJ formirana 17. majevička NOU brigada, sastava: 3 bataljona.

⚔️ 10. 10. 1943. Po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, u sastavu 27. udarne divizije NOVJ formirana 18. istočnobosanska (hrvatska) NOU brigada, sastava: 3 bataljona.

⚔️ 18. 10. 1943. Kladanj zauzeli delovi 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ, pošto su se mesni legionari razbežali prema Varešu.

⚔️ 21. 10. 1943. Kod s. Sijeraca (blizu Sokolca) 2. bataljon 2. krajiške udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ napao i razbio četničku Azbukovačku brigadu. Poginulo je 180 četnika (među kojima ceo štab brigade) i ranjeno 50. Bataljon 2. krajiške NOU brigade nije imao gubitaka.

⚔️ 22. 10. 1943. Druga krajiška udarna brigada 27. divizije NOVJ slomila manji otpor četnika i ušla u Rogaticu. Zarobljen je 41 četnik.

⚔️ 24. 10. 1943. Po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ u sastavu 27. udarne divizije NOVJ formirana 19. birčanska NOU brigada, sastava: 3 bataljona.

⚔️ 30. 10. 1943. Jedinice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ posle četvorodnevne borba slomile otpor oko 1000 ustaša i četnika i zauzele varošicu Sokolac. Poginulo je 170. ranjeno 50 i zarobljeno 66 ustaša i četnika, dok su jedinice 27. udarne divizije pretrpele gubitke od 5 poginulih, 38 ranjenih i 5 nestalih. Zaplenjeno: 2 topa, 2 minobacača, 2 mitraljeza, 3 p. mitraljeza, 109 pušaka i dr.

⚔️ 10. 12. 1943. U s. Brgudcu (kod Buzeta), u Istri, u prisustvu 150 delegata, otpočelo dvodnevno partijsko savetovanje, na kome su doneti zaključci da se učvrste organizacije KPJ i SKOJ-a, kadrovi ideološki jače uzdižu, proširi mobilizacija za NOV i ojačaju NO odbori.

⚔️ 13. 12. 1943. U rejonu s. Kraljevog Polja (sada: Partizansko Polje, kod Han-Pijeska) 27. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ probila položaje delova 482. puka nemačke 187. rezervne divizije, izvukla se iz okruženja i prešla preko puta Sokolac-Vlasenica, orijentišući se ka Varešu i Brezi.

⚔️ 18. 12. 1943. U Bračkom kanalu britanski torpedni čamci napali nemački konvoj od 1 dvotrupne peniše, 2 desantno-jurišna čamca i 1 motornog čamca. Potopljeni su peniša sa oko 20 vojnika i 1 desantno-jurišni čamac, a ostala dva čamca su oštećena uplovila u luku Ploče.

⚔️ 18. 12. 1943. Nastupajući s linije Sarajevo-Vlasenica i Tuzla-Doboj, nemačka 1. brdska divizija, 7. SS divizija -Princ Eugen-, delovi 369. legionarske divizije i 1. rezervni lovački puk otpočeli krivajsku operaciju (-Snešturm-) s ciljem da u dolini r. Krivaje okruže i unište 17. i 27. udarnu diviziju 3. udarnog korpusa NOVJ i 5. udarnu diviziju NOVJ. Operacija je završena 28, decembra probijanjem jedinica NOVJ iz okruženja.

⚔️ 18. 12. 1943. Jedinice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ napale neprijateljske posade u Varešu i Brezi. Posle kraće borbe protiv mesne milicije, koja se povukla ka Olovu, 17. majevička udarna brigada je zauzela Vareš. Druga krajiška NOU brigada i Romanijski NOP odred su upali u Brezu i zauzeli rudnik i električnu centralu, ali su u zoru morali obustaviti napad zbog žilavog otpora delova nemačke 369, legionarske divizije. Poginuo je veći broj i zarobljeno je 11 legionara, dok su jedinice NOVJ imale 22 mrtva i ranjena.

⚔️ 25. 12. 1943. U krivajskoj operaciji, u rejonu s. Borovice (kod Vareša), nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- i 369. legionarska divizija okružile 5. i 27. udarnu diviziju NOVJ. Posle trodnevnih borbi 27. udarna divizija NOVJ probila se iz okruženja preko Ravne planine (kod Vareša) ka Olovu, a 5. udarna divizija NOVJ preko r. Krivaje (kod s. Ribnice) ka Konjuhu. Poginulo je 200 nemačkih vojnika i zarobljeno ih je 30. Divizije NOVJ su imale 31 mrtvog i 57 ranjenih.

⚔️ 29. 12. 1943. U s. Balama (kod Rovinja) 3. istarska partizanska četa zarobila 13 karabinijera i zapalila opštinsku zgradu i 2 kamiona.

⚔️ 29. 12. 1943. Vlasenicu zauzela 19. birčanska udarna brigada 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 9. 1. 1944. Druga krajiška udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ zauzela Vareš.

⚔️ 17. 1. 1944. Glavnina 3. udarnog korpusa NOVJ (17. udarna divizija, 19. birčanska udarna brigada 27. udarne divizije i 6 odreda) i 16. udarna divizija NOVJ otpočele napad na Tuzlu koju su branili 5. i 8. puk domobranske 3. lovačke brigade i nemačka Borbena grupa -Svare-. I pored uporne borbe, vođene do 20. januara pre podne, grad nije zauzet, jer su pristigla pojačanja: delovi domobranske 1. lovačke brigade, nemačka biciklistička jedinica iz Doboja i motorizovana kolona iz Zvornika. U borbi su poginuli politički komesar bataljona u 19. birčanskoj brigadi Stanko Menjić i zamenik političkog komesara bataljona u 16. muslimanskoj NOU brigadi Jusuf Džonlić, komandant bataljona Hamzo Hamzić i komandant Ozrenskog NOP odreda Simo Lukić, narodni heroj.

⚔️ 22. 1. 1944. U s. Žunovima (kod Vlasenice), prilikom bombardovanja sela, poginuo politički komesar 27. udarne divizije NOVJ Pavle Goranin Ilija, narodni heroj.

⚔️ 5. 2. 1944. Blizu s. Berega (kod Sokolca) 2. krajiška udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ vodila tročasovnu borbu protiv jednog bataljona ustaške 1. brigade i prisilila ga da se povuče u Rogaticu. Gubici neprijatelja: oko 60 mrtvih i ranjenih, a gubici 2. krajiške brigade: 9. mrtvih boraca.

⚔️ 13. 2. 1944. Druga krajiška udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ i Romanijski NOP odred napali 24. bataljon ustaške 1. brigade i četnike u Rogatici. Zbog intervencije neprijatelja sa pravca Sokolca i Prače mesto nije zauzeto.

⚔️ 28. 2. 1944. Na prostoriji s. Zakomo - s. Bereg (kod Rogatice) 17. majevička udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ vodila četvoročasovnu borbu protiv ustaša i četnika, nanevši im gubitke od oko 30 mrtvih. Brigada je imala 4 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 5. 3. 1944. U s. Čadovini (kod Rogatice) ustaše i domobrani, jačine jednog bataljona, iznenada napali delove 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ i potisli ih do s. Paprica. Gubici neprijatelja: oko 25 mrtvih. Brigada je imala 7 mrtvih i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 6. 3. 1944. U rejon Kalinovika stigle dve brigade italijanske partizanske divizije -Garibaldi-, iz sastava 2. udarnog korpusa NOVJ. Njih je VŠ NOV i POJ dodelio 3. udarnom korpusu NOVJ (jedna je ušla u sastav 17. udarne a druga u sastav 27. udarne divizije NOVJ).

⚔️ 11. 3. 1944. U rejonu Kalinovik-Foča-Goražde, po naređenju VŠ NOV i POJ, 27. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ smenila 5. udarnu diviziju NOVJ upućenu u Sandžak radi priprema za prodor u Srbiju.

⚔️ 15. 3. 1944. Šesnaesta muslimanska udarna brigada, po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, izašla iz sastava 17. udarne divizije i ušla u sastav 27. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 1. 4. 1944. Na odseku Goražde -s. Trnovo otpočela ofanzivna dejstva nemačkih jedinica, četnika i ustaša protiv 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 2. 4. 1944. Na prostoriji s. Ledići - s. Ostojići (kod Sarajeva) nemačke i ustaško-domobranske jedinice napale 19. birčansku udarnu brigadu 27. udarne divizije NOVJ. Posle jednodnevne borbe neprijatelj je, uz osetne gubitke, odbačen na polazne položaje. Brigada je imala 1 mrtvog i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 7. 4. 1944. Kod s. Kifinog Sela (blizu Nevesinja) delovi nemačke 369. legionarske divizije i četničke 1. nevesinjske brigade zarobili 60 boraca italijanskog bataljona 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 11. 4. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: 27. udarna divizija NOVJ ne može se suviše izlagati napadima neprijateljskih snaga na odseku Trnovo-Kalinovnik, jer je ta komunikacija vrlo osetljiva (VŠ će narediti kada bude vreme za angažovanje na tom odseku).

⚔️ 13. 4. 1944. Blizu s. Kozarevine (kod Foče) četnici Drinskog korpusa (jačine oko 800 četnika) napali i zarobili jedan deo bolnice 27. udarne divizije NOVJ. ali ga je, protivnapadom, oslobodio 1. bataljon 16. muslimanske udarne brigade. Bolnica i bataljon su imali 10 mrtvih i 70 nestalih boraca.

⚔️ 15. 4. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: slaže se sa predlogom Štaba korpusa da težište aktivnosti njegovih jedinica bude u Sandžaku, gde treba koncentrisati jače snage i razbiti četnike; iznosi mišljenje da je namera nemačke komande da jedinice toga korpusa potisne iz naseljenih mesta, koja bi poseli četnici; naređuje da se jedinice toga korpusa zadrže na svom sektoru a s njime će sadejstvovati 27. udarna divizija NOVJ.

⚔️ 15. 4. 1944. VŠ NOV i POJ obavestio Štab 3. udarnog korpusa NOVJ: da su nemačke snage počele ofanzivu protiv jedinica NOV i POJ u Sandžaku a četnici se koncentrisali na odseku Foča-Pljevlja; da je namera nemačkih snaga da potisnu snage NOVJ i omoguće četnicima i drugim kvislinškim snagama da posednu garnizone, da bi nemačke posade bile slobodne za druge frontove. Ujedno mu je naredio da 27. udarna divizija sadejstvuje s jedinicama 2. udarnog korpusa NOVJ pravcem Foča-Čelebić, te ga obavestio da je poduzeo mere da pre pokreta snabde jedinice materijalom.

⚔️ 19. 4. 1944. Sa Prenja, iz Uloga, Kalinovika, s. Rakitnice i Konjica delovi četničkog Nevesinjskog i Drinskog korpusa i domobranske 2 brdske i 8. posadne brigade i jedna četa nemačke 369. legionarske divizije počeli koncentričan napad prema Konjičkoj župi u cilju razbijanja glavnine 27. udarne divizije NOVJ i Mostarskog NOP odreda 29. udarne divizije NOVJ. Zbog nestanka municije i zbog iscrpljenosti jedinica, 27. divizija se do 22. aprila izvukla preko pl. Treskavice u Miljevinu a glavnina Mostarskog NOP odreda na Bjelašnicu. Divizija je, u manjim sudarima, imala blizu 100 nestalih boraca, dok se Konjički bataljon Mostarskog NOP odreda osuo.

⚔️ 19. 4. 1944. Šesnaesta muslimanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ izvršila napad na četničku posadu u s. Čelebiću (kod Foče), te posle kraće borbe zarobila 24 četnika i oslobodila selo.

⚔️ 29. 4. 1944. Posle dvomesečnih borbi protiv četnika i delova nemačke 7. SS -Princ Eugen- divizije u rejonima Kalinovika i Goražda, 27. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ vratila se na Romaniju.

⚔️ 5. 5. 1944. Iz Grahova, Trebinja, Bileće i Gacka četiri četničke brigade (Trebinjska, Vučedolska, Bilećka i Gatačka), sa oko dva bataljona nemačke 369. legionarske i 181. pešadijske divizije, napale 12. i 10. hercegovačku udarnu brigadu 29. udarne divizije i 16. muslimansku udarnu brigadu 27. udarne divizije NOVJ. Sutradan su, uz gubitke od oko 100 mrtvih i ranjenih, odbačene u polazne garnizone.

⚔️ 5. 5. 1944. Po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, 2. krajiška udarna brigada izašla iz sastava 27. udarne divizije NOVJ a ušla u sastav 17. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 10. 5. 1944. Odlukom Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ rasformiran Birčanski NOP odred, a ljudstvom popunjena 19. birčanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 20. 5. 1944. U s. Cikotama (kod Vlasenice), po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, od Romanijskog NOP odreda i 1. bataljona 15. majevičke udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ formirana 20 romanijska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 25. 5. 1944. Posle četvorodnevnih borbi protiv ustaša i milicije 20. romanijska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ ovladala prostorijom Srebrenica-Bratunac.

⚔️ 4. 6. 1944. Ustaška 2. brigada i četnička Srebrenička brigada zauzele Srebrenicu i s. Bratunac, koje su branile jedinice 20. romanijske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ. Gubici jedinica NOVJ: 40 mrtvih i nestalih.

⚔️ 14. 6. 1944. Dvadeseta romamjska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ proterala u Srebrenicu ustaške posade iz ovih uporišta: s. Vućinovići, s. Viogor, s. Žedanjsko, s. Sućeska, s. Slatina i s. Bulogovina.

⚔️ 19. 6. 1944. Dvadeseta romanijska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ i 17. majevička udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ napale Srebrenicu koju su branili 22. i 24. ustaški bataljon i ustaška milicija. Napad nije uspeo zbog premorenosti jedinica i zbog slabe pripreme i organizacije napada. Pretrpljeni su osetni gubici. Među poginulima nalazio se i zamenik komandanta 20. romanijske brigade Mihajlo Bjelaković, narodni heroj.

⚔️ 20. 7. 1944. Blizu s. Vukovića (kod Vlasenice) 16. muslimanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ napala delove nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Zbog nedostatka municije i zbog jakog protivnapada neprijatelja, ona se posle osmočasovne borbe povukla na Crkvine. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 80 izbačenih iz stroja. Brigada je imala 4 mrtva i 26 ranjenih boraca.

⚔️ 4. 8. 1944. U rejonu Vlasenice 38. i 27. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ probile se kroz raspored ojačane nemačke 13. SS divizije -Handžar- i iz rejona pl. Konjuha izvukle se na pl. Javornik. Gubici neprijatelja: oko 100 mrtvih i 60 ranjenih.

⚔️ 12. 8. 1944. Štab 3. udarnog korpusa NOVJ naredio da se sa prostorije s. Cikote-Stolica-Bačkovac 27. udarna divizija NOVJ, sa Srebreničkim NOP odredom, prebaci u rejon Srebrenice i tu razbije ustaše i politički deluje, a da 38. udarna divizija NOVJ ostane u Šekovićima i zatvara pravce prema dolini r. Spreče.

⚔️ 16. 8. 1944. Na prostoriji između komunikacija Tuzla-Zvornik, Srebrenica-Vlasenica i Han-Pijesak-Kladanj nemačka 13. SS divizija -Handžar-, delovi 7. SS divizije -Princ Eugen-, ustaše i četnici izvršili napad na jedinice 3. udarnog korpusa NOVJ. Posle oštrih trodnevnih borbi 38. udarna divizija se povukla na desnu obalu r. Drinjače (na liniju Bačkovac-Stolice) a 27. udarna divizija u rejon s. Milića.

⚔️ 17. 8. 1944. Jedinice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ izvršile neuspeo napad na ustaško uporište u Srebrenici. Napad je ponovljen 18/19. avgusta, ali ni on, zbog dolaska pojačanja, nije uspeo. U ovoj borbi poginuo je zamenik komandanta 20. romanijske udarne brigade 27. udarne divizije Mihailo Bjelaković, narodni heroj.

⚔️ 22. 8. 1944. Nastupajući iz Srebrenice, delovi nemačke 13. SS divizije -Handžar- i ustaše (jačine oko 900 vojnika) zauzeli s. Miliće (kod Vlasenice), gde su se nalazili delovi 27. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 1. 9. 1944. Šesnaesta muslimanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ zauzela Kladanj, a zatim gonila ustaše prema Tuzli.

⚔️ 1. 9. 1944. U dolini r. Spreče 27. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ otpočela napad protiv delova nemačke 13. SS divizije -Handžar- i četničkih i ustaških jedinica. U borbama, do 18. septembra, ona je oslobodila dolinu r. Spreče sa gradovima Tuzlom i Zvornikom.

⚔️ 11. 9. 1944. Devetnaesta birčanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ napala četnike u s. Capardima (kod Zvornika) i oko 60 njih izbacila iz stroja, a ona imala 2 ranjena borca.

⚔️ 12. 9. 1944. Dva bataljona 20. romanijske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ zauzela Zvornik, koji su branile nemačke i belogardejske jedinice (jačine oko 400 vojnika). Gubici neprijatelja: 25 mrtvih, oko 30 ranjenih i 18 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno oko 5 vagona hrane, veliki broj odeće i druge ratne opreme.

⚔️ 14. 9. 1944. U rejonu s. Živinica (kod Tuzle) na stranu 16. muslimanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ prešlo 112 vojnika iz nemačke 13. SS divizije -Handžar-

⚔️ 15. 9. 1944. Delovi 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ zauzeli s. Živinice (kod Tuzle), koje su branili četnici.

⚔️ 17. 9. 1944. Posle dvočasovne borbe glavnina 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ oslobodila Tuzlu, koju su branili delovi 13. SS divizije -Handžar- i ustaška 10. posadna brigada. Gubici neprijatelja: 150 mrtvih i ranjenih i 500 zarobljenih. Zaplenjeno: 10 vagona hrane i dosta ratne opreme.

⚔️ 21. 9. 1944. Dva bataljona 20. romanijske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ zauzeli s. Požarnicu (kod Tuzle) koje je branilo oko 1000 četnika. Međutim, kad mu je stiglo pojačanje od G. Tuzle, neprijatelj je uporište povratio. Gubici četnika: 51 mrtav i 40 ranjenih; zaplenjeno 10 pušaka. Gubici bataljona NOVJ: 7 poginulih, 15 ranjenih i 3 nestala borca.

⚔️ 23. 10. 1944. Jedinice 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ zauzele Kladanj, koji je branila ustaška milicija. Zaplenjeno: 3 puške, 1 telefon i 2000 metaka.

⚔️ 24. 10. 1944. Posle kratke borbe protiv ustaške milicije, jedinice 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ zauzele Olovo, zaplenivši 3 puške, 2 ručne bombe, 150 metaka i dosta vojničke opreme.

⚔️ 25. 10. 1944. Posle dvodnevne borbe 20. romanijska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ zauzela Rogaticu, koju su branila dva bataljona 1. ustaške brigade. Neprijateljski gubici: 30 mrtvih, 40 ranjenih i 19 zarobljenih. Brigada je imala 4 ranjena borca. Zaplenila je: top, 2 minobacača, 3 mitraljeza, 4 p. mitraljeza, oko 1000 mina za bacač, 500 topovskih granata i radio-stanicu [Po drugim podacima Rogatica je zauzeta 24. ili 26. oktobra 1944.].

⚔️ 26. 10. 1944. Šesnaesta muslimanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ zauzela Goražde. koje su branili četnici i muslimanska fašistička milicija. Zarobljeno je 20 milicionera i zaplenjeno 20 pušaka i 2 p, mitraljeza.

⚔️ 29. 10. 1944. Devetnaesta birčanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ vodila oštre trodnevne borbe protiv jedinica ustaške 1. posadne brigade na Crvenim stijenama (kod Sarajeva). Položaji su nekoliko puta prelazili iz ruke u ruku. Zbog jakog otpora neprijatelja 19. brigada je bila prinuđena da se povuče na liniju s. Zelena Voda - Starigrad. Gubici neprijatelja: 134 mrtva i 170 ranjenih ustaša. Gubici 19. brigade; 20 mrtvih i 34 ranjena borca.

⚔️ 3. 11. 1944. Kolona od oko 1500 nemačkih vojnika i ustaša, nastupajući od Sokolca, posle trodnevnih borbi odbacila jedinice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ i prodrla u Rogaticu. Neprijateljski gubici: 37 mrtvih i 50 ranjenih. Gubici jedinica 27. divizije: 4 mrtva i 4 ranjena. Zaplenjeno: 6 pušaka, 10 bombi i 1000 metaka.

⚔️ 5. 11. 1944. Dvadeseta romanijska udarna i 16. muslimanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ izvršila napad na nemačko-ustašku posadu u Rogatici. Grad nije zauzet, jer je neprijatelju stiglo pojačanje od Sokolca. Neprijateljski gubici: 25 mrtvih i 35 ranjenih. Gubici brigada NOVJ: 4 mrtva, 11 ranjenih i 6 nestalih boraca.

⚔️ 5. 11. 1944. U rejonu s. Kule (kod Sokolca) delovi 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv nemačkih jedinica i odbacili ih ka Sokolcu, nanevši im gubitke od 30 izbačenih iz stroja, zaplenivši 4 p. mitraljeza i drugu ratnu opremu i uništivši 4 kamiona Brigada je imala 5 ranjenih boraca.

⚔️ 12. 11. 1944. Šesnaesta muslimanska udarna i 20. romanijska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ ponovo izvršile napad na Rogaticu, koju su branile nemačke jedinice i ustaše. Brigade su zauzele skoro ceo grad (osim uporišta Lunja), ali zbog žilavog otpora neprijatelja morale su se povući. Neprijateljski gubici: 30 mrtvih i veći broj ranjenih. Gubici brigada NOVJ: 6 mrtvih, 10 ranjenih i 3 nestala borca.

⚔️ 12. 11. 1944. Završene šestodnevne borbe jedinica 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ protiv nemačkih i ustaških kolona koje su se kretale iz Sokolca prema Višegradu da tu komunikaciju obezbede za izvlačenje nemačkih snaga iz Srbije.

⚔️ 14. 11. 1944. U rejonu s. Rankovići - s. Strmac (kod Rogatice) glavnina 16. muslimanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ, posle oštre borbe, zaustavila nemačke jedinice koje su nadirale iz Višegrada prema Rogatici. Neprijateljski gubici: 19 mrtvih, 35 ranjenih i 5 zarobljenih. Zaplenjen je 1 p. mitraljez i 5 pušaka.

⚔️ 15. 11. 1944. U rejonu s. Pešurića (na putu Višegrad-Rogatica) 16. muslimanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ napala kolonu nemačke Borbene grupe -Sojerlen-, jačine oko 50 kamiona sa 500 vojnika. Posle osmočasovne borbe neprijatelj je uspeo da zadrži dostignutu liniju, jer mu je pristiglo pojačanje iz Višegrada. Gubici neprijatelja: 50 mrtvih i 75 ranjenih. Zaplenjena su 2 p. mitraljeza, 10 pušaka i 5 pištolja a uništeno je 25 kamiona i 10 tenkova. Brigada je imala 3 poginula i 22 ranjena borca.

⚔️ 20. 11. 1944. Nemačka borbena grupa -Šojerlen- (jačine 4000 vojnika), koja se povlačila iz Srbije, posle petnaestodnevnih borbi protiv jedinica 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ ovladala komunikacijom Višegrad-Sokolac. Gubici neprijatelja: 319 mrtvih i 410 ranjenih. Gubici 27. divizije NOVJ: 17 mrtvih i 36 ranjenih boraca.

⚔️ 24. 11. 1944. U rejonu s. Kule (na putu Rogatica-Sokolac) delovi 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ iz zasede napali nemačku kolonu i posle četvoročasovne borbe naneli joj gubitke od oko 50 vojnika izbačenih iz stroja.

⚔️ 25. 11. 1944. Glavnina 20. romanijske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na nemačke i ustaške jedinice u s. Margetiću (kod Sokolca).

⚔️ 27. 11. 1944. U rejonu s. Kozadre (kod Rogatice) 20. romanijska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv nemačkih i ustaških jedinica i nanela im gubitke od 15 mrtvih i preko 20 ranjenih vojnika. Brigada je imala 1 mrtvog i 1 ranjenog borca.

⚔️ 28. 11. 1944. Između s. Semeća i s. G. Lijeske tri bataljona 16. muslimanske udarne brigade i dva bataljona 20. romanijske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ napali i razbili nemačku motorizovanu kolonu koja se kretala od Višegrada ka Rogatici. Oko 500 nemačkih vojnika je izbačeno iz stroja (od toga - 300 poginulih) a 186 motornih vozila je uništeno. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, 5 automata, 87 pušaka, 21 pištolj, 5000 metaka i dosta druge ratne opreme. Gubici brigada NOVJ: 10 mrtvih i 21 ranjen borac.

⚔️ 3. 12. 1944. Kod s. Mrkalja (na putu Sokolac-Han-Pijesak) dva bataljona 20. romanijske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ napali delove nemačke 21. SS divizije -Skenderbeg- i naneli im gubitke od 30 mrtvih i 35 ranjenih. Zaplenjeno 12 pušaka, 2. metaka i druga ratna oprema. Gubici bataljona: 3 ranjena borca.

⚔️ 4. 12. 1944. Kod s. Mekota (blizu Han-Pijeska) delovi 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ napali jednu četu iz nemačke 21. SS divizije -Skenderbeg- i naneli joj gubitke od 40 mrtvih i 40 ranjenih vojnika. Uništena su 2 kamiona i 1 motocikl.

⚔️ 4. 12. 1944. Kod s. Paljike (na putu Sokolac-Han-Pijesak) glavnina 20. romanijske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ napala delove nemačke 21. SS divizije -Skenderbeg- i nanela im gubitke od 40 mrtvih i ranjenih vojnika. Brigada je imala 1 ranjenog i 5 nestalih boraca.

⚔️ 5. 12. 1944. Kod Bukove glave (na putu Sokolac-Han-Pijesak) iedan bataljon 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ napao delove nemačke 21. SS divizije -Skenderbeg- i naneo im gubitke od 50 mrtvih i 35 ranjenih vojnika. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, 2 automata, 10 pušaka, 30 ručnih bombi i 4.000 metaka. Gubici bataljona: 4 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 6. 12. 1944. Kod s. Semeća (na putu Višegrad-Rogatica) jedan bataljon 16. muslimanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ napao nemačku kolonu i naneo joj gubitke od 2,2 mrtva i 30 ranjenih vojnika. Uništeno je 6 kamiona. Gubici bataljona: 2 mrtva i 9 ranjenih boraca.

⚔️ 8. 12. 1944. 16. muslimansku udarnu brigadu 27. udarne divizije NOVJ. Posle žestoke borbe 16. brigada se povukla, a četnici su ovladali linijom s. Stupin Do - Preseka - Veliki kom.

⚔️ 8. 12. 1944. Posle osmodnevnih borbi na putu Sokolac-Vlasenica protiv jedinica 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ nemačka 21. SS divizija -Skenderbeg- probila se, uz osetne gubitke, u Vlasenicu, a zatim u s. Drinjaču, gde se spojila s tamošnjim snagama.

⚔️ 9. 12. 1944. U rejonu s. Kozadra i s. Zakoma (kod Rogatice) glavnina 16. muslimanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ napala nemačke jedinice i posle dvočasovne borbe odbacila ih preko r. Rakitnice, nanevši im gubitke od oko 160 vojnika izbačenih iz stroja.

⚔️ 10. 12. 1944. Na liniji s. Grbići - s. Točionik (kod Sokolca) 1000 četnika napalo 16. muslimansku udarnu brigadu 27. udarne divizije NOVJ i posle desetočasovne oštre borbe potisnuli je na liniju s. Mislovo - s. Džimrije. Brigada je sutradan izvršila protivnapad na neprijatelja, ali nije uspela da ga odbaci. Gubici neprijatelja: preko 170 izbačenih iz stroja. Brigada je imala 4 mrtva, 22 ranjena i 5 nestalih boraca. Zaplenjeno: 27 mitraljeza, 2 p. mitraljeza i 15 pušaka.

⚔️ 12. 12. 1944. U rejonu s. Džimrija (kod Han-Pijeska) četnici napali 16. muslimansku udarnu brigadu 27. udarne divizije NOVJ. Brigada se, posle dvočasovne oštre borbe, povukla na liniju s. Plane - s. Jelovci - Borovina. Neprijatelj je imao 50 vojnika izbačenih iz stroja. Gubici 16. brigade: 2 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 12. 12. 1944. Dva bataljona 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ razbili četnike u s. Džimrijama (kod Han-Pijeska) i zauzeli to selo. Poginulo je 15 četnika, a zaplenjena su 2 p. mitraljeza i 10 pušaka. Gubici bataljona: 1 poginuo i 1 nestao borac.

⚔️ 15. 12. 1944. Na prostoriji Rogatica - Sokolac - Han-Pijesak - s. Žepa jedinice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ završile sedmodnevne uporne borbe protiv 8.000 četnika (Avalskog, Mlavskog, Timočkog, Deligradskog, Topličkog, Javorskog, Južnomoravskog i Srpskog udarnog korpusa) koji su se pod pritiskom jedinica NOVJ povukli iz Srbije u istočnu Bosnu. I pored velikih gubitaka, nadmoćni neprijatelj uspeo je da ovlada linijom s. Žepa - s. Džimrije - Kram.

⚔️ 18. 12. 1944. Oko 8.000 četnika prodrlo preko planine Milana i Javora u Vlasenicu, odbacivši 20. romanijsku udarnu brigadu 27. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 20. 12. 1944. Dvadeset prva istočnobosanska udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ i 16. muslimanska udarna brigada i delovi 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo jedinica 14. korpusa NOVJ, posle dvodnevne borbe zauzeli Zvornik i Drinjaču, u kojima su se branile jedinice nemačke 21. divizije -Skenderbeg- i četnici. Gubici neprijatelja: oko 200 poginulih i ranjenih i 20 zarobljenih vojnika. Gubici jedinica NOVJ: 12 poginulih i 40 ranjenih boraca: pored ostalih poginuo je zamenik komandanta 19. birčanske udarne brigade Žarko Vuković Pucar, narodni heroj.

⚔️ 22. 12. 1944. Dvadeseta romanijska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ zauzela Vlasenicu, u kojoj su se branili delovi četničkog Timočkog korpusa.

⚔️ 22. 12. 1944. Šesnaesta muslimanska udarna brigada i 19. birčanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ, posle jednodnevne borbe, razbile četničku Oplenačku brigadu i zauzele s. Šekoviće (kod Vlasenice). Gubici neprijatelja: 160 izbačenih iz stroja. Zaplenjeno: 2 minobacača, 3 mitraljeza i veća količina municije. Gubici brigada NOVJ: 7 mrtvih i 17 ranjenih boraca.

⚔️ 25. 12. 1944. U rejonu s. Drinjače (kod Zvornika) 16. muslimanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ napala četnike i posle jednodnevne oštre borbe nanela im gubitke od oko 130 mrtvih i 80 ranjenih. Brigada je imala 12 poginulih i 21 ranjenog borca.

⚔️ 27. 12. 1944. U rejonu Tuzle 38. udarna divizija NOVJ, 16. muslimanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ i Tuzlanski NOP odred, uz sadejstvo delova 28. divizije 14, korpusa NOVJ, razbili jaku četničku grupaciju (Avalski, Mlavski, Timočki, Deligradski, Toplički, Javorški, Južnomoravski i Srpski udarni korpus). Uništena je skoro polovina te grupacije (koja je imala oko 8000 četnika) a njeni ostaci su se povukli dolinom r. Spreče ka pl. Ozrenu.

⚔️ 8. 1. 1945. Glavnina 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ, u sadejstvu sa delovima 45. divizije 2. armije NOVJ, napala nemačku 963. tvrđavsku brigadu u Vlasenici. Napad je obnovljen 10/11. januara, ali, zbog jakog otpora, Vlasenica nije zauzeta. Poginuo je i ranjen veći broj nemačkih vojnika, dok je 27. divizija NOVJ imala 17 mrtvih i 30 ranjenih.

⚔️ 11. 1. 1945. Posle borbe protiv nemačkih jedinica 20. romanijska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ zauzela Han-Pijesak.

⚔️ 11. 1. 1945. Delovi 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ zauzeli Srebrenicu, koju su branile ustaše.

⚔️ 16. 1. 1945. Nemačka 22. pešadijska divizija otpočela nastupanje iz Sokolca ka Vlasenici. Posle oštrih trodnevnih borbi ona je odbacila delove 25. divizije 2. armije NOVJ i 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ i ušla u Vlasenicu.

⚔️ 16. 1. 1945. Jedinice nemačke 22. pešadijske divizije, posle oštre borbe protiv delova 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ, zauzele Han-Pijesak.

⚔️ 10. 2. 1945. Jedihice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ, posle kraće borbe protiv delova nemačke 181. pešadijske divizije, oslobodile Vlasenicu, a zatim nastavile nastupanje ka Zvorniku.

⚔️ 15. 2. 1945. Posle trodnevne borbe protiv četnika i ustaša delovi 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ oslobodili Han-Pijesak.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Obavještenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 22 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije o promjeni naziva jedinica

📜 Obavještenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 24 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije o dejstvu Sedamnaeste divizije oko Sokolca

📜 Naređenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 26 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije za sadejstvo sa Sedamnaestom divizijom u napadu na Sokolac

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 26 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Sokolac

📜 Obavještenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 27 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o rasporedu jedinica u istočnoj Bosni i o zadacima divizije

📜 Naređenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 27 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme NOU divizije za napad na Sokolac i zatvaranje pravca od Zvornika

📜 Naređenje Štaba 27. NOU divizije od 30. oktobra 1943. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na prostoriji Sokolac–Višegrad

📜 Izvještaj Štaba 27. divizije od 5. novembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ o zauzimanju Kladnja, Vlasenice, Rogatice, Sokolca i dejstvima u istočnoj Bosni u drugoj polovini oktobra 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 30 oktobra 1943 god. Štabu Trećeg NOU korpusa o situaciji oko Sokolca i Rogatice

📜 Petnaestodnevni izvještaj Štaba Druge brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o akcijama od 15 do 31 oktobra 1943 godine

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 5 novembra 1943 god. Štabu Druge krajiške brigade za napad na Goražde

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 9 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoriji Jabuka - Rogatica - Višegrad

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 13 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na sektoru Goražde - Rogatica - Višegrad

📜 Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o pokretima i dejstvima na prostoriji Rogatica - Goražde - Prača od 1 do 15 novembra 1943 godine

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 19 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za raspored na prostoriji Trnovo, Goražde, Rogatica

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 21 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za raspored na prostoriji Kasindo - Bistrica - Stambulčić - Goražde

📜 Obavještenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 25. novembra 1943. Štabu 27. udarne divizije NOVJ o situaciji na teritoriji Korpusa

📜 Izvještaj Štaba 27. divizije od 19. novembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima u istočnoj Bosni u prvoj polovini novembra 1943. godine

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset sedme divizije NOV i POJ od 29 novembra 1943 god. Štabu Treće operativne zone - Alpske o borbama divizije od 16 do 28 novembra 1943 godine

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 1 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama da smijene Sedamnaestu NOU diviziju na položaju - Prača - Ponor - Nepravdići

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 3 decembra 1943 god. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o smjeni jednog dijela Sedamnaeste NOU divizije i prijedlog za postavljanje novog štaba Romaniskog NOP odreda

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 4 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za zatvaranje pravca od Sarajeva

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 6 decembra 1943 god. Štabu Druge krajiške brigade da likvidira Stambulčić i pojača sektor Crvene Stijene

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 8 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za posijedanje linije Sijerci - Džimrije, Dumanjići - Kalimanići i Bandin Odžak - Šenkovići

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 9 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za posijedanje položaja Grbići, Babljak, Rogatica

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 12 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za raspored na prostoriji Kusače, Crna Rijeka, Klečkovac i Brestovače

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije Štabu Trećeg korpusa NOVJ o pokretima i borbama na prostoriji Trnovo - Goražde - Rogatica u vremenu od 15 do 30 novembra 1943 godine

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 15 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret i smještaj na prostoriji Kojići, Dragoradi, Stomorina i Sabanci

📜 Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o pokretima i borbama u istočnoj Bosni u vremenu od 1 do 15 decembra 1943 godine

📜 Uputstvo zamenika političkog komesara 27. divizije od 15. decembra 1943. brigadnim komitetima 17. i 18. brigade

📜 Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o rasporedu jedinica i o borbama na prostoriji Jabuka - Trnovo - Kasindo u vremenu od 16 do 30 novembra 1943 godine

📜 Naređenje Štaba Dvadeset Sedme NOU divizije od 17 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za likvidaciju Breze i Vareša

📜 Izveštaj predavača srednjeg partijskog kursa pri 27. diviziji od 17. decembra 1943. Centralnom komitetu KP Jugoslavije

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 20 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za raspored na prostoriji Sutjeska Kraljeva - Kračić - Vareš - Planinica

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 22 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoriji Borovica, Planinica i Kolakovići

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 26 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama, za raspored i dejstvo na prostoriji Krčevine, Radoševići, Kokošinjac

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 28 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret i smeštaj na prostoriji Nišići - Sabanci - Sudići - Ajdinovići

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije Štabu Trećeg korpusa NOVJ o pokretima i borbama u istočnoj Bosni od 11 do 31 decembra 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o stanju i dejstvu brigade na prostoriji Tuzla - Zvornik - Srebrenica - Vlasenica - Sehovići u decembru 1943 godine

📜 Naređenje zamenika komandanta Romanijskog korpusa od 10. januara 1944. komandantu 1. sarajevske brigade za napad na jedinice 27. divizije NOVJ kod Nišića

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije Štabu Trećeg korpusa NOVJ o borbama na sektoru Trnovo, Rogatica, Sokolac i Hah Pijesak od 1 do 15 decembra 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o rasporedu i dejstvu jedinica od 1 do 15 januara 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije Štabu Trećeg korpusa NOVJ o borbama u istočnoj Bosni od 15 decembra 1943 do 15 januara 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije Štabu Trećeg korpusa NOVJ o radu i akcijama jedinica od 2 do 21 januara 1944 godine

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 2. krajiške brigade 27. NOU divizije od 21. januara 1944. Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu i političkom komesaru 3. korpusa NOVJ o radu i organizacionom stanju partijske organizacije u Brigadi

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 22 januara 1944 štabovima Druge krajiške i Sedamnaeste majevičke brigade za raspored na prostoriji Sokolovići - Šenkovići

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 27 januara 1944 Štabu Trećeg korpusa NOVJ o stanju i rasporedu potčinjenih jedinica na prostoriji Sokolovića

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 28 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored na sektoru Kalimanići - Vraneši - Žljebovi

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 28 januara 1944 štabovima Jedanaeste i Dvanaeste brigade za sprečavanje prodora neprijateljskim snagama od Avtovca ka Planoj i za izviđanje ka Vučjem Dolu i Baljcima

📜 Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o pokretima i borbama u vremenu od 16 do 31 decembra 1943 godine

📜 Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 31 januara 1944 Štabu Dvadeset sedme NOU divizije da se prebaci na prostoriju Kalinovik - Jahorina i smijeni Petu NOU diviziju

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 31 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i zatvaranje pravca Sokolac - Vlasenica

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste birčanske brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o akcijama brigade od 15 do 31 januara 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije Štabu Trećeg korpusa NOVJ o pokretima i akcijama Divizije od 15. do 31. januara 1944. godine

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 3. februara 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoriji Sokolovići — Rogatica — Žepa

📜 Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 10. februara 1944. Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o zadržavanju Divizije na prostoriji Sokolovići — Rogatica — Sokolac i za napad na Rogaticu

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 12. februara 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Rogaticu i željezničku prugu Prača — Mesići

📜 Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o akcijama na prostoriji Vlasenica — Sokolac — Rogatica od 1. do 15. februara 1944. godine

📜 Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 17. februara 1944. Štabu Dvadeset sedme NOU divizije za upućivanje jedne brigade na sektor Srebrenice

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 19. februara 1944. potčinjenim jedinicama za dejstvo na željezničku prugu Višegrad — Sarajevo i drum Rogatica — Sokolac — Vlasenica

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba Dvadeset sedme 'NOU divizije za februar upućen 4. marta 1944. Štabu Trećeg korpusa NOVJ

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 4. marta 1944. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o situaciji na prostoru Skelana i o prebacivanju brigada na sektor Hranjen - Goraždanska Jabuka

📜 Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade od 4. marta 1944. Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o dejstvu od 16. do 29. februara

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 10. marta 1944. štabovima Druge krajiške i Devetnaeste birčanske brigade za smjenu jedinica Pete NOU divizije na prostoriji Gornje Žešće - Podgaj - Ustikolina

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 14. marta 1944. štabovima brigada za raspored i dejstvo na prostoriji Foča - Kalinovik - Trnovo

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 14. marta 1944. Štabu Trećeg korpusa o smjeni Pete NOU divizije i o situaciji na prostoriji Goražde - Foča - Kalinovik - Trnovo

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba Devetnaeste birčanske brigade za prvu polovinu marta upućen 15. marta 1944. Štabu Dvadeset sedme NOU divizije

📜 Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade od 19. marta 1944. Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o borbama od 1. do 15. marta

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba Druge krajiške brigade Dvadeset sedme NOU divizije od 15. do 31. marta 1944. godine

📜 Obavještenje Štaba 29. NOU divizije od 6. aprila 1944. Štabu 27. NOU divizije o situaciji u Hercegovini i o formiranju Obaljske partizanske Čete

📜 Naređenje Štaba 27. NOU divizije od 10. aprila 1944. štabovima Zkrajiške i 19. birčanske brigade za pokret sa prostorije Kalinovik - Trnovo na prostoriju Rakitnica - Lukavac - Urnoljani

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. aprila 1944. štabu 3. korpusa NOVJ da 27. NOU diviziju usmeri pravcem Foča - Čelebić radi sadejstva s jedinicama 2. korpusa NOVJ

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. aprila 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da saopšti štabu 29. NOU divizije da je glavnina 27. NOU divizije pošla sa sektora Kalinovika na sektor Glavatičeva

📜 Naređenje Štaba 27. NOU divizije od 20. aprila 1944. štabovima 2. krajiške i 19. birčanske brigade i Jahorinskom NOP odredu za prebacivanje na prostor Jelašca - Borija

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 26. aprila 1944. Štabu 27. divizije za upućivanje 2. krajiške brigade u sastav 17. divizije

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. maja 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da je 16. muslimanska NOU brigada pošla da se na prostoru selo Miljevina - planina Jahorina poveže sa svojom 27. NOU divizijom

📜 Obavještenje načelnika Štaba 27. NOU divizije od 7. maja 1944. Štabu 29. NOU divizije o situacijina prostoru Šćepan Polje - Vučevo - Izgori i Trnovo - Foča - Čajniče - Goražde

📜 Naređenje Komande 14. brdskog lovačkog puka 7. SS divizije od 7. maja 1944. za napad na jedinice 17. i 27. NOU divizije na prostoru Vučja jama - Dragoradi i Rakova Noga - Vladojevići

📜 Obavještenje Štaba 29. divizije od 9. maja 1944. načelniku Štaba 27. divizije o naređenju Štaba 3. korpusa NOVJ da se sa 16. muslimansko m brigadom i 4. bataljonom 2. krajiške brigade prebaci na sektor Sokolovića

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 10. maja 1944. Štabu 27. divizije za raspored i dejstvo na prostoru Birča i za rasformiranje Birčanskog NOP odreda

📜 Obavještenje načelnika Štaba 27. NOU divizije od 10. maja 1944. Štabu 29. divizije o stanju i namjeri 16. muslimanske brigade da i dalje ostane na sektoru Gacka

📜 Izvod iz izveštaja Politodela 27. NOU divizije od 12. maja 1944. Centralnom komitetu KPJ o moralno-političkom stanju u potčinjenim jedinicama

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 27. divizije za prvu polovinu marta, upućen 13. maja 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 27. divizije za drugu polovi n u marta, upućen 13. maja 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ

📜 Obavještenje načelnika Štaba 27. NOU divizije od 15. maja 1944. Štabu 29. NOU divizije o boravku 16. muslimanske brigade i 4. bataljona 2. krajiške brigade na sektoru Ravno - Čemerno

📜 Naredba Štaba 3. korpusa NOVJ od 19. maja 1944. Štabu 27. divizije o formiranju Štaba 20. romanijske brigade

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 27. divizije za prvu polovi n u maja, upućen 19. maja 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 27. divizije za april, dostavljen l4. maja 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 27. divizije upućen 5. juna 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 21. juna 1944. Štabu 27. divizije za zatvaranje pravca Sokolac - Han-Pijesak - Vlasenica i Štabu 38. divizije za raspored na prostoriji Kravica - Kasaba - Milići

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 27. NOU divizije upućen 26. juna 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 27. divizije za drugu polovinu juna dostavljen 6. jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ

📜 Mesečni izveštaj političkog komesara 27. NOU divizije od 13. jula 1944. o vojno-političkoj situaciji na terenu i stanju u jedinicama divizije

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 20. jula 1944. Štabu 27. divizije za napad na Srebrenicu i Bratunac

📜 Izvještaj Štaba 27. divizije od 25. jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o rasporedu jedinica i o napadu na Han-Pijesak i Japagu

📜 Naređenje Štaba 27. NOU divizije od 25. jula 1944. štabovima brigade u vezi s formiranjem prateće čete i tehničkih vodova

📜 Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 27. jula 1944. Štabu 19. birčanske brigade za napad na Olovo i štabovima 16 muslimanske i 20. romanijske brigade za raspored i dejstvo na prostoru Potkozlovača - Ravansko i Kruševci - Donje Babine

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 16. muslimanske brigade 27. NOU divizije od 31. jula 1944. Centralnom komitetu KPJ i Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu o moralno-političkom stanju i radu partijske organizacije od 1. marta do 31. jula

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 27. divizije od 1. avgusta 1944. dostavljen Štabu 3 . korpusa NOVJ

📜 Naređenje Štaba 27. NOU divizije od 4. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Bačkovac

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Operacija Snežna oluja Modriča Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Sarajevo Politički komesari u NOR-u SKOJ Centralni komitet KPJ Srebrenica Četnička golgota Borbe u Istri 1943. Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Južnomoravski korpus JVuO Zvornik Han Pjesak Mlavski korpus JVuO 20. romanijska udarna brigada Zavidovići Birčanski partizanski odred Vrhovni štab NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu Ranjenici u ratu Maglaj Doboj 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Diverzije u oslobodilačkom ratu 17. istočnobosanska divizija NOVJ Trnovo Četnici u drugom svetskom ratu Žepče Bitka za Tuzlu decembra 1944. Foča 16. muslimanska udarna brigada 19. srednjobosanska udarna brigada (tešanjsko-teslićka) 13. SS divizija Handžar 2. udarni korpus NOVJ Toplički korpus JVuO Romanijski partizanski odred Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 17. majevička udarna brigada Druga neprijateljska ofanziva Niš Narodni heroji Jugoslavije 2. krajiška udarna brigada 19. birčanska udarna brigada Vlasenica Nevesinje 369. legionarska divizija (vražja) Kraljevo 7. SS divizija Prinz Eugen Kalinovik 29. hercegovačka divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Hrvatskoj 1943. Živinice Drinski korpus JVuO Timočki korpus JVuO Sokolac Tuzla Italija u drugom svetskom ratu Istra u oslobodilačkom ratu 38. istočnobosanska divizija NOVJ Gacko Goražde Ofanziva JVuO u istočnoj Bosni 1943. Završne operacije u Jugoslaviji Sarajevska operacija Saradnja četnika sa okupatorom 181. pešadijska divizija 22. pešadijska divizija Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Olovo 21. SS divizija Skenderbeg Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 5. krajiška udarna divizija NOVJ Borbe u Hercegovini 1944.