Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Goražde u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 42 hronoloških zapisa, 101 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 30. 11. 1941. U Goraždu potpisan sporazum između komande četničkih snaga u Bosni i Hercegovini i predstavnika Štaba italijanskog 6. armijskog korpusa o zajedničkoj borbi protiv NOP odreda Jugoslavije.

⚔️ 0. 12. 1941. VŠ NOP odreda Jugoslavije obavestio GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku o situaciji u Bosni i o formiranju 1. proleterske NOU brigade i postavio mu zadatak da stvara čvrste jedinice, koje bi u dalom momentu mogle formirati proletersku brigadu, i da uputi najmanje 1.500 ljudi koji bi oslobodili Foču, Goražde, Ustipraču i Kalinovik i time ne samo pomogli NOB u istočnoj Bosni, već i sprečili prodiranje četnika u Hercegovinu i Crnu Goru.

⚔️ 21. 1. 1942. Kod s. Ilovače (blizu Goražda) ustaše iz zasede ubile komandanta Pračanskog bataljona Romanijskog NOP odreda Milana Simovića, narodnog heroja.

⚔️ 23. 1. 1942. VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio Štabu Pračanskog bataljona da spreči prodor neprijatelja prema Goraždu i Ustikolini i da formira dobrovoljačke čete.

⚔️ 27. 1. 1942. Delovi Durmitorskog NOP odreda i 4. bataljon 1. proleterske NOU brigade ušli u Goražde i razoružali bataljon četnika.

⚔️ 0. 2. 1942. Naređenjem Operativnog štaba NOP i DV za istočnu Bosnu, na teritoriji srezova Goražde i Čajniče formiran Drinski NO dobrovoljački odred.

⚔️ 12. 3. 1942. U Goraždu, na sreskoj izbornoj konferenciji, izabran SNO odbor.

⚔️ 22. 4. 1942. Nemačke, italijanske i ustaško-domobranske snage počele rogatičko-fočansku operaciju (-Trio I-) koja je trajala do 12. maja. U borbi protiv snaga operativnih štabova NOP i DV za istočnu Bosnu i Sandžak i 1. i 2. proleterske NOU brigade neprijatelj je zauzeo Čajniče, Goražde, Foču, Trnovo, Kalinovik i Ulog i deblokirao Praču i Rogaticu. Za vreme operacije, pod dejstvom četničke propagande, raspali su se dobrovoljački bataljon i nekoliko partizanskih bataljona iz Romanijskog i Kalinovičkog NOP odreda. Vrhovni štab NOP i DV Jugoslavije je izvukao proleterske NOU brigade ispod udara i uputio ih da pojačaju dejstva partizanskih jedinica u Crnoj Gori i Hercegovini.

⚔️ 4. 5. 1942. Nastupajući od Rogatice, delovi nemačke 718. pešadijske divizije zauzeli Goražde. Manji deo grada na desnoj obali Drine zauzeli su delovi italijanske divizije -Pusterija- još 24. aprila.

⚔️ 6. 5. 1942. Kod s. Miljenog (na putu Čajniče-Goražde) dva bataljona 2. proleterske NOU brigade i jedan bataljon 1. proleterske NOU brigade, u petočasovnoj borbi, razbili manje delove italijanske divizije -Pusterija-. Poginulo je oko 100 neprijateljskih vojnika i zaplenjeno 5 p. mitraljeza, 1 minobacač i drugo.

⚔️ 10. 5. 1942. Delovi italijanske divizije -Pusterija-, nastupajući s pravca Goražda, zauzeli Foču, iz koje su se Vrhovni štab NOP i DV Jugoslavije i delovi 1. i 2. proleterske NOU brigade, Romanijskog NOP i Fočanskog NO dobrovoljačkog odreda pravovremeno povukli.

⚔️ 8. 4. 1943. U s. Hranjenu (kod Goražda) 6. istočnobosanska NOU brigada i Majevička grupa udarnih bataljona razoružale bez borbe polučetu domobrana, a zatim razbile motorizovani odred (10 vozila) nemačke feldžandarmerije, uništile 3 putnička automobila, kamion i 3 motocikla, zaplenile 5 p. mitraljeza, 1 mitraljez i 1 protivtenkovski top i zarobile 1 nemačkog oficira i 7 podoficira.

⚔️ 23. 4. 1943. Kod s. Kozare (na putu Goražde-Čajniče) delovi 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ razbili ojačanu četu 2. bataljona 369. puka nemačke 369. legionarske divizije i naneli joj znatne gubitke, zaplenivši 2 minobacača, 2 p. mitraljeza, 5 kara i 50 konja.

⚔️ 3. 5. 1943. Ojačani 3. puk italijanske divizije -Taurinenze-, nastupajući od Goražda, odbacio Majevičku NOU brigadu i zauzeo s. Ustikolinu (kod Foče).

⚔️ 5. 5. 1943. Nemačka pukovska borbena grupa -Rogatica- 369, legionarske divizije iz Goražda prodrla preko s. Ustikoline, odbacila delove 6. istočnobosanske NOU brigade, Majevičku NOU brigadu i dva bataljona 7. divizije NOVJ na desnu obalu r. Bistrice i deblokirala, mesec dana opkoljeni, italijansko-četnički garnizon u Foči.

⚔️ 15. 5. 1943. Prodorom iz Goražda i Foče 369. puk nemačke 369. legionarske divizije, podržan četom tenkova, odbacio 6. istočnobosansku NOU brigadu na Metaljku i zauzeo Čajniče.

⚔️ 21. 5. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ u centralnoj Bosni da jednu diviziju usmeri na prugu Sarajevo - Bos. Brod i dalje pravcem Olovo-Han-Pijesak-Rogatica-Goražde, radi prihvata jedinica Glavne operativne grupe VŠ koje su; se probijale iz neprijateljskog okruženja.

⚔️ 18. 6. 1943. U rejonu s. Bara i s. Čemernice (na putu Sarajevo-Goražde) 3. krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ razbila nemačku borbenu grupu -Kuhtner- (Kuchtner) 369. legionarske divizije i druge manje nemačke delove, a na ž. st. Renovica zarobila četu domobranskog 9. pešadijskog puka.

⚔️ 18. 6. 1943. Desna kolona Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ (6. istočnobosanska i Majevička NOU brigada) naišla na pukovsku borbenu grupu -Anaker- nemačke 118. lovačke divizije u rejonu s. Osiječani, kod prevoja Hranjen, te nije uspela da pređe put Sarajevo-Goražde. Posle kraće borbe jedinice su se uputile ka Goraždu. Prilikom povlačenja dva bataljona 6. istočnobosanske i jedan bataljon Majevičke NOU brigade odvojili su se od kolone i prešli komunikaciju i r. Praču kod ž. st. Renovica.

⚔️ 8. 7. 1943. U s. Miljenom (kod Goražda) delovi nemačke 118. lovačke divizije streljali preko 30 ljudi, žena i dece.

⚔️ 6. 9. 1943. U Goražde ušli delovi 2. proleterske i 3. udarne divizije NOVJ, pošto su se delovi nemačke 369. legionarske divizije povukli ka s. Ustiprači.

⚔️ 6. 12. 1943. U Čajniče ušao 3. bataljon 98. puka nemačke 1. brdske divizije i produžio dejstvo ka odseku Ustiprača-Goražde, gde je stupio u vezu s jedinicama nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-.

⚔️ 30. 1. 1944. VŠ NOV i POJ naredio depešom, preko Štaba 2. udarnog korpusa, da komandant 5. udarne divizije NOVJ privremeno preuzme komandu i nad 2. proleterskom udarnom divizijom. One treba da se prikupe u rejonu Čajniče-Goražde i pripreme za napad na četničke snage. Ako se prebace preko Lima, s njima će sadejstvovati 3. proleterska (sandžačka) NOU brigada.

⚔️ 13. 2. 1944. Četvrta krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ zauzela Goražde. Nemačke jedinice i četnici povukli su se.

⚔️ 19. 2. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: obaveštava da će 5. udarna divizija uskoro krenuti za Srbiju; naređuje da se na prostoriju Kalinovik-Foča-Goražde upute planirane snage koje će se povezati s jedinicama 2. udarnog korpusa NOVJ u Sandžaku; ukazuje na značaj rejona Kalinovika s obzirom na mogućnost savezničkog iskrcavanja, kao i na mogućnost dejstvovanja ka Trnovu, Sarajevskom polju i pruzi Pale-Sarajevo i povezivanje sa hercegovačkim snagama preko Uloga; naređuje da se 5. udarnoj diviziji dodeli radio-staniea i ističe da su uslovi za mobilizaciju povoljni.

⚔️ 19. 2. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: 2. proleterska udarna i 5. udarna divizija NOVJ krenuće predviđenim pravcem (za prodor u Srbiju) pod komandom Štaba 5. udarne divizije NOVJ; naređeno je Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da jednu svoju diviziju uputi na prostoriju Kalinovik-Foča-Goražde, pošto je ta prostorija važna u slučaju savezničkog iskrcavanja na Jadranu; potrebno je da sandžačke jedinice drže rejon Čajniča i povezu se s kosovskim jedinicama. 

⚔️ 11. 3. 1944. U rejonu Kalinovik-Foča-Goražde, po naređenju VŠ NOV i POJ, 27. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ smenila 5. udarnu diviziju NOVJ upućenu u Sandžak radi priprema za prodor u Srbiju.

⚔️ 1. 4. 1944. Na odseku Goražde -s. Trnovo otpočela ofanzivna dejstva nemačkih jedinica, četnika i ustaša protiv 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 29. 4. 1944. Posle dvomesečnih borbi protiv četnika i delova nemačke 7. SS -Princ Eugen- divizije u rejonima Kalinovika i Goražda, 27. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ vratila se na Romaniju.

⚔️ 24. 9. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: razbijene četničke snage, koristeći se odsustvom naših većih jedinica, nastoje da se prikupe i stvore nova uporišta u Sandžaku i na području Goražde - Kalinovik - pl. Jahorina; potrebno je da jedinice toga korpusa zauzmu Pljevlja i Prijepolje i povežu se sa 37. udarnom divizijom NOVJ na liniji Rudo-Priboj-Bistrica; Štab korpusa će jednu udarnu grupu uputiti na područje Goražde - Kalinovik - pl. Jahorina da razbije četnike i protera ih iz te oblasti; Primorska operativna grupa moći će i sama da reši zadatke na crnogorsko-hercegovačkom primorju; vojničke uspehe iskoristiti za organizaciju čvrste vlasti u pozadini; dostaviti izveštaj o situaciji na svom području.

⚔️ 0. 10. 1944. Formiran OK KPJ za Kalinovik, Goražde i Foču.

⚔️ 6. 10. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: važno je držanje doline r. Lima, naročito odseka s. Rudo - Priboj - Prijepolje - Pljevlja; zadatak je jedinica toga korpusa da očiste prostoriju Čajniče - Goražde - pl. Jahorina, razbivši četnike koji se tu prikupljaju; ističe se značaj zauzimanja Sjenice; ovi zadaci ne smeju omesti aktivnost na hercegovačko-crnogorskom primorju, hercegovačke jedinice treba da izdvoje snage za kalinovičko-jahorinski odsek, odakle će one prodirati ka Sarajevu i obezbediti vezu sa delovima 3. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 9. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio 37. udarnoj diviziji NOVJ: mobilišući sve stanovništvo pristupiti rušenju komunikacija od Čačka ka Višegradu, kao i onih u Limskoj dolini i onih od Pljevalja ka Goraždu; postavljanjem dubokih zaseda duž razorenih komunikacija što više usporiti kretanje neprijatelja.

⚔️ 11. 10. 1944. Delovi 37. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa 7. crnogorskom udarnom brigadom 3. udarne divizije NOVJ, zauzeli Goražde, a četnici pobegli prema Višegradu. Iz četničkog zatvora oslobođeno je 260 porodica pripadnika NOP-a.

⚔️ 15. 10. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: VŠ NOV i POJ nastoji da u Sandžaku i Crnoj Gori odseče odstupnicu jakim nemačkim snagama koje se povlače iz Albanije, Kosova i Metohije; snage NOVJ će uskoro zauzeti Čačak; jedini pravci za povlačenje nemačkih snaga to su oni od Sjenice i Peći ka Sandžaku i Crnogorskom primorju; u vezi s tim, Štab korpusa mora blagovremeno zatvoriti te pravce, sistematski porušiti komunikacije i mostove u Prijepolju, Goraždu i drugđe i pojačati odbranu Goražda, Čajniča i Prijepolja; nije isključeno da nemačke snage intervenišu iz Sarajeva ka Kalinoviku; 37. udarna divizija NOVJ vodi borbe protiv nemačkih snaga koje su od Čačka prodrle u Požegu; dostaviti fzveštaj o preduzetim merama i o stanju na komunikacijama.

⚔️ 26. 10. 1944. Šesnaesta muslimanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ zauzela Goražde. koje su branili četnici i muslimanska fašistička milicija. Zarobljeno je 20 milicionera i zaplenjeno 20 pušaka i 2 p, mitraljeza.

⚔️ 11. 1. 1945. Šesta crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ oslobodila Foču, iz koje su se četnici povukli prema Goraždu.

⚔️ 17. 1. 1945. Dva bataljona II. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ i dva bataljona 6. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ izvršili neuspeo napad na nemačku posadu u Goraždu.

⚔️ 19. 1. 1945. Na odseku Goražde-Foča otpočelo trodnevno prebacivanje jedinica 3. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ preko r. Drine radi opšteg dejstva pravcem Goražde-Prača-Sarajevo.

⚔️ 24. 1. 1945. Delovi 3. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ izvršili neuspeo napad na nemačko-ustaške jedinice u Goraždu i s. Jabuci. Neprijatelju su naneseni veliki gubici, a delovi 3. divizije su imali 15 mrtvih i 48 ranjenih.

⚔️ 4. 3. 1945. Pod pritiskom jedinica 37. udarne divizije 2. udarnog korpusa JA, nemačke jedinice napustile Goražde i povukle se prema Rogatici.

⚔️ 5. 3. 1945. U rejonu s. Čurovi - Senokos - s. Jabuka (kod Goražda) 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 37. udarne divizije NOVJ napala nemačke jedinice. Posle dvodnevne oštre borbe ona ih je odbacila prema Rogatici, nanevši im gubitke od 52 mrtva i oko 120 ranjenih. Gubici 3. brigade: 15 mrtvih i 23 ranjenih. Zaplenjeno: 100 pušaka i dosta druge ratne opreme.

Dokumenti

📜 Izveštaj Oružničke postaje Višegrad od 14. jula 1941. Oružničkom krilnom zapovjedništvu Goražde o pljački naroda od strane ustaša iz opštine Boričke

📜 Izvještaj oružničkog krilnog zapovjednika u Goraždu od 12 oktobra 1941 god. o napadu partnzana na stalnu žandarmerisku patrolu u Barama

📜 Izvještaj oružničke postaje Goražde od 18 oktobra 1941 god. o prinudnom spuštanju jednog avnona pogođenog puščanom vatrom partizana

📜 Telegrafski izvještaj pretstojnika Kotarske oblasti u Goraždu od 24 oktobra 1941 god. o padu Rogatice u ruke partizana

📜 Naređenje štaba Romaniskog NOP odreda od 8 novembra 1941 god. komandantu Pračanskog bataljona za čišćenje od ustaša teritorije oko Goražda

📜 Naređenje štaba Romaniskog NOP odreda od 8 novembra 1941 god. štabu Pračanskog bataljona za snabdijevanje municijom jedinica koje pripremaju akciju prema Lunjama, Barama i Goraždu

📜 Sporazum od 30. novembra 1941. između komandanta četničkih jedinica istočne Bosne i Hercegovine i komandanta italijanskog garnizona u Goraždu o obezbeđenju evakuacije italijanskih trupa i predaji vlasti četnicima

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o stvaranju Prve proleterske NOU brigade, njenim prvim borbama, previranju u partizanskim odredima Istočne Bosne i naređenje za upućivanje dovoljno jakih snaga za čišćenje Foče, Goražda, Ustiprače i Kalinovika

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od januara 1942 god. Operativnom štabu kombinovanih bataljona Durmitorskog NOP odreda za oslobođenje Goražda i rušenje puteva koji vode ka Goraždu i Foči

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 januara 1942 god. Štabu Pračanskog bataljona za sprečavanje prodora neprijatelja prema Goraždu i Ustikolini i formiranje dobrovoljačkih četa

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 januara 1942 god. Štabu Šestog (Beogradskog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za napad na Goražde

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 januara 1942 god. štabu Pračanskog bataljona za sprečavanje prodora neprijatelja prema Goraždu i Ustikolini i formiranje dobrovoljačkih četa

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 januara 1942 god. štabovima bataljona Bajo Pivljanin i Vojvoda Momčilo o načinu rasporeda i taktici dejstva pri sprečavanju neprijateljskog prodora ka Goraždu

📜 Naređenje komande čete Ostrvo slobode NOP bataljona Bajo Pivljanin od 31 januara 1942 god. za regulisanje šlužbe u garnizonu Goražde

📜 Izveštaj člana Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Sretena Zujovića od 3 februara 1942 god. Vrhovnom štabu o preduzetim merama za sređivanje stanja u Goraždu i okolini i o slabostima u radu partiske organizacije u Durmitorskom NOP odredu

📜 Izvještaj člana Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 3 februara 1942 god. Vrhovnom štabu o stanju i preduzetim mjerama za sređivanje stanja u Goraždu i okolini i o slabostima u radu partiske organizacije u Durmitorskom NOP odredu

📜 Izvještaj pretsjednika Sreskog NO odbora Goražde od 13 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o izboru Sreskog NO odbora za srez Goražde

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 aprila 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o ofanzivnim dejstvima italijanskih snaga od Pljevalja ka Čajniču i Goraždu i potrebi što hitnijeg čišćenja doline Neretve do Konjica

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 aprila 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda o početku italijanskih ofanzivnih dejstava prema Čajniču, Goraždu i Foči i uputstvo o načinu dejstva za slučaj uspešnog razvitka okupatorskog pothvata

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade za puno angažovanje jedinica u napadu na italijanske snage u predelu Goražda i na desnoj obali Drine

📜 Izveštaj Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak od 3 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbi protiv Italijana na komunikaciji Pljevlja - Goražde i o rasporedu svojih snaga

📜 Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 21 marta 1943 god. o pristizanju njemačkih pojačanja u Goražde i na željezničku prugu Goražde-Sarajevo

📜 Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 24 marta 1943 god. o rasporedu njemačkih jedinica na području Goražda i o jačini četnika kod Ustikoline i u Foči

📜 Izvještaj oružničkog voda Goražde od 24 marta 1943 god. o borbama četnika protiv jedinica NOV u okolini Kalinovika

📜 Izvještaj zapovjedništva oružničkog voda Goražde od 27 marta 1943 god. o borbama četnika protiv jedinica NOV na području Kalinovika i Foče

📜 Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 30 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o jačini neprijateljskih posada u Goraždu i Osanici i situaciji na ovom sektoru

📜 Izvještaj zapovjedništva Oružničkog voda Goražde od 11 aprila 1943 god. o borbama i pokretima jedinica NOV oko Foče i forsiranju Drine

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14 aprila 1943 zameniku načelnika Vrhovnog štaba da se Druga proleterska divizija ne orijentiše za napad na Goražde i neprijateljske posade u dolini Drine

📜 Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 16 aprila 1943 god. štabovima Prve i Treće brigade za posjedanje položaja na području Goražde-Čajniče

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 19 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije da glavnim snagama nastupa u pravcu Kovrena a pomoćnim snagama drži sektor Goražda

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 19 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije da proveri jačinu neprijateljskih snaga u Goraždu i pojača budnost na tom pravcu

📜 Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 19 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o dolasku njemačkih jedinica u Goražde

📜 Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 20 aprila 1943 god. štabovima brigada za posjedanje novih položaja oko Goražda i Pljevalja

📜 Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 20 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o dolasku neprijateljskih snaga u Goraždu i stanju oko Pljevalja

📜 Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 28 aprila 1943 god. štabovima brigada za smjenu jedinica Prve proleterske brigade i raspored jedinica na položajima oko Goražda i Pljevalja

📜 Izvještaj štaba Prve brigade od 28 aprila 1943 god. štabu Prve proleterske divizije o napadu ustaša i Nijemaca na Šesti bataljon kod Voljača, koncentraciji Nijemaca na sektoru Goražda i rasporedu ostalih jedinica

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 1 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama za posjedanje položaja na području Goražda i Pljevalja

📜 Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 2 maja 1943 god. o situaciji na sektoru Trnova, Goražda, Glamoča i Livna

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 4 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama za pregrupaciju snaga na prostoriji Foča, Goražde, Rudo

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 10 maja 1943 štabovima Druge proleterske, Šeste istočnobosanske i Prve majevičke NOU brigade da obrazuju operativnu grupu pod komandom Štaba Druge proleterske brigade i zatvore pravce od Foče i Goražda ka Cajniču, Celebićima i Šćepan Polju

📜 Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 16 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u okolini Goražda

📜 Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 17 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na sektoru Goražda i Čajniča

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21 maja 1943 Štabu Prvog bosanskog korpusa za dejstvo na pruzi Sarajevo - Brod i nastupanje pravcem Olovo - Han Pijesak - Rogatica - Goražde radi prihvata jedinica Glavne operativne grupe iz neprijateljskog obruča

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 11 juna 1943 god. Štabu Prve brigade o dolasku bataljona Druge proleterska brigade u Mokri Do i zapovijest za izviđanje druma Foča - Goražde

📜 Izvještaj oružničke postaje Goražde od 11 jula 1943 god. o strijeljanju naroda od strane Nijemaca u selima oko Goražda

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 18. avgusta 1943. Štabu Druge proleterske divizije da oslobodi Foču i Goražde

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. avgusta 1943. Štabu Druge proleterske divizije da jednu brigadu zadrži na planini Ozrenu do dolaska Sedamnaeste NOU divizije a s drugom odmah krene prema Goraždu i Foči

📜 Izveštaj komandanta Čajničke brigade od 3. septembra 1943. komandantu Drinskog korpusa o neuspeloj mobilizaciji Goraždanskog bataljona

📜 Zapovijest Štaba Četvrte proleterske brigade od 6 septembra 1943 god. za napad na Goražde

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Sarajevu od 6 septembra 1943 god. o pokretima jedinica NOV preko Drine i prema Zelengori i o padu Goražda

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružničkog voda u Goraždu od 9 septembra 1943 god. o zauzimanju Goražda od strane jedinica NOV

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 5 novembra 1943 god. Štabu Druge krajiške brigade za napad na Goražde

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 13 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na sektoru Goražde - Rogatica - Višegrad

📜 Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o pokretima i dejstvima na prostoriji Rogatica - Goražde - Prača od 1 do 15 novembra 1943 godine

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 19 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za raspored na prostoriji Trnovo, Goražde, Rogatica

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 21 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za raspored na prostoriji Kasindo - Bistrica - Stambulčić - Goražde

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije Štabu Trećeg korpusa NOVJ o pokretima i borbama na prostoriji Trnovo - Goražde - Rogatica u vremenu od 15 do 30 novembra 1943 godine

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 30 decembra 1943 god. Štabu italijanske divizije Garibaldi za razmeštaj brigada na položajima: Goražde - Radulići, Kamena Gora - Jabuka i Andrijevica - Murina

📜 Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 30 decembra 1943 god. štabu Druge i Treće divizije i Glavnom štabu za Sandžak za novi raspored jedinica u cilju blokiranja komunikacije Prijepolje-Pljevlja-Čajniče-Goražde i razbijanja četničkih snaga

📜 Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 31 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za prebacivanje na nove položaje u cilju zatvaranja pravca Peć-Sjenica-Prijepolje-Pljevlja-Goražde

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. januara 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o rasporedu i jačini nemačkih i ustaških snaga na liniji Višegrad - Goražde i prostoru Sokolac - Rogatica

📜 Izvještaj Štaba Desete krajiške brigade od 28 januara 1944 Štabu Pete NOU divizije o situaciji na prostoriji Sjetlina - Jabuka i Goražde

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 6. februara 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoriji Kalinovik — Foča — Goražde

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. februara 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da sandžačke jedinice preuzmu sektor čajniča i čvršće se povezu s jedinicama 3. korpusa i da se veća pažnja posveti sektoru Kalinovik - Goražde i Crnogorskom primorju

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. februara 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da jednu diviziju uputi na sektor Kalinovik - Foča - Goražde i da posebnu pažnju posveti kalinovičkom sektoru

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 4. marta 1944. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o situaciji na prostoru Skelana i o prebacivanju brigada na sektor Hranjen - Goraždanska Jabuka

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 14. marta 1944. Štabu Trećeg korpusa o smjeni Pete NOU divizije i o situaciji na prostoriji Goražde - Foča - Kalinovik - Trnovo

📜 Zapovijest Štaba Šesnaeste muslimanske NOU brigade od 17. marta 1944. potčinjenim jedinicama za prebacivanje sa prostora Zakoma - Dumanjići na prostor Ustiprača - Goražde

📜 Obavještenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 19. marta 1944. Štabu Sjevernohercegovačkog NOP odreda o vojno-političkoj situaciji na prostoriji Kalinovik - Foča - Goražde

📜 Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 21. marta 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ na području Prijedora, Dervente i Goražda

📜 Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDHod 24. marta 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ na području Brčkog, Teslića, Tešnja i Goražda

📜 Zapovijest Štaba Šesnaeste muslimanske NOU brigade od 25. marta 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoru Ustikolina - Goražde

📜 Zapovijest Štaba 16. muslimanske brigade od 2. aprila 1944. potčinjenim jedinicama za čišćenje neprijateljskih snaga na sektoru Goražda

📜 Zapovijest Štaba 16. muslimanske brigade od 5 aprila 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i zatvaranje pravca Goražde - Foča i za raspored novih vojnih rukovodilaca pristiglih iz 2. krajiške brigade

📜 Naređenje Komande 14. brdskog lovačkog puka 7. SS divizije od 24. aprila 1944. za pokret ka Foči i Goraždu

📜 Obavještenje načelnika Štaba 27. NOU divizije od 7. maja 1944. Štabu 29. NOU divizije o situacijina prostoru Šćepan Polje - Vučevo - Izgori i Trnovo - Foča - Čajniče - Goražde

📜 Naređenje Komande 14. brdskog lovačkog puka 7. SS divizije od 17. maja 1944. za nadiranje pravcima Podgrab - Brateljevići - Jabuka i Podgrab - Orahovica - Bogovići i za zaprečavanje na liniji Goražde - Ustikolina

📜 Zapovijest Komande 14. brdskog lovačkog puka 7. SS divizije od 25. maja 1944. za prebacivanje na prostor Goražde - Rogatica - Sokolac

📜 Opšta bojna relacija Zapovjedništva 8. posadnog zdruga o dejstvima na prostoriji Sarajevo - Zvornik - Goražde u junu 1944. godine

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 20. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Doboja, Fojnice, Prozora i Goražda

📜 Izvještaj Štaba 13. proleterske brigade Rade Končar od 6. jula 1944. Štabu 1. proleterske divizije o rasporedu i dejstvu na sektoru Foča - Goražde

📜 Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 13. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoru Foča - Čajniče - Goražde - Pljevlja - Meljak - Celebić i za zatvaranje pravca Pljevlja - Tara

📜 Naređenje Štaba Sedamnaeste divizije NOVJ od 26 jula 1944 god. za prebacivanje na prostoriju Babino - Goražde - Zagrađe

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da se zajedno sa 6. ličkom proleterskom divizijom Nikola Tesla na istom mestu između Goražda i Foče prebaci na desnu obalu Drine

📜 Dopis štaba 7. SS divizije »Princ Eugen« od 11. septembra 1944. komandantu Drinskog korpusa povodom razoružavanja grupe nemačkih vojnika od strane četnika kod Goražda

📜 Pismo komandanta 1. mileševskog korpusa i komandanta Durmitorske brigade iz prve polovine oktobra 1944. komandantu Drinskog korpusa o razbijanju četničkih jedinica na prostoriji Čajniče — Goražde — Višegrad

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 10. oktobra 1944. o borbama oko Konjica, Goražda i Prače

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 11. oktobra 1944. o borbama oko Brčkog i Goražda

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 19. oktobra 1944. o borbama na sektoru Livna, Kalinovika, Goražda i Gradačca

📜 Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 29. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za rušenje komunikacija Višegrad - Sokolac i Goražde - Sarajevo

📜 Zapovest Komande Srbije od 17. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za prebacivanje na prostoriju Čajniče — Goražde 417

📜 Naređenje Komande Srbije od 30. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za pregrupisavanje na prostoriji Čajniče —Goražde

📜 Pismo majora Dragoslava Račića od 27. decembra 1944. Zahariju Ostojiću o stanju u rejonu Foče i Goražda i odluci da ne preduzima nikakve akcije sve dok se ne spoji sa četničkim snagama iz Crne Gore

📜 Predlog Štaba 37. NOU divizije od 21. januara 1945. Štabu 3. NOU divizije za napad na Goražde

📜 Naređenje Štaba 3. NOU divizije od 23. januara 1945. štabovima 6. i 7. crnogorske brigade za napad na Goražde

📜 Izvještaj kotarskog oružničkog Zapovjedništva Goražde od 31. januara 1945. Zapovjedništvu ustaško-domobranske 8. hrvatske divizije o situaciji

📜 Zapovijest Štaba 37. NOU divizije od 15. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za opšti napad na sektoru Višegrad - Goražde - Osječani ka Sarajevu

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 1. brdskog artiljerijskog motorizovanog diviziona o dejstvima na sektoru Goražda dostavljen Štabu 37. NOU divizije 27. februara 1945. godine

📜 Izvještaj Štaba 3. divizije od 28. februara 1945. Štabu 2. korpusa NOVJ o dejstvima u februaru na prostoru Goražde - Prača - Ilovica

📜 Izvještaj štaba 37. divizije od 28. februara 1945. štabu 2. korpusa NOVJ o dejstvima u februaru na sektoru Višegrad - Goražde

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Crnoj Gori 1944. Borbe u Srbiji 1944. Sokolac 7. SS divizija Prinz Eugen 6. italijanski armijski korpus 118. lovačka divizija Ustanak u NDH Sarajevo Operacija Foča 27. istočnobosanska divizija NOVJ 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom Italija u drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Operacija Kugelblitz 3. krajiška proleterska udarna brigada Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Durmitorski partizanski odred Četnička golgota Foča Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Vrhovni štab NOVJ 17. istočnobosanska divizija NOVJ Glavna operativna grupa NOVJ Olovo Priboj Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Četnici u ustanku 5. krajiška udarna divizija NOVJ 2. proleterska divizija NOVJ 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Sjenica Prijepolje Borbe u Crnoj Gori 1943. 2. krajiška udarna brigada Narodno oslobodilački odbori Romanijski partizanski odred Livno Borbe za Istočnu Bosnu 1942. 2. proleterska udarna brigada Očekivano iskrcavanje saveznika 1. proleterska udarna brigada 369. legionarska divizija (vražja) Operacija Schwarz Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 16. muslimanska udarna brigada 1. proleterska divizija NOVJ 3. udarna divizija NOVJ Pljevlja Borbe u Hercegovini 1944. Operacija Weiss Saradnja partizana i četnika 1941. Četnici u drugom svetskom ratu 5. alpska divizija Pusteria Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 7. crnogorska omladinska brigada Budo Tomović 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 37. sandžačka divizija NOVJ Kalinovički partizanski odred Zasede u oslobodilačkom ratu Han Pjesak Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Čačak Bitka za Ivanjicu januara 1944. Arso Jovanović 2. udarni korpus NOVJ Josip Broz Tito Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Drinski korpus JVuO Kalinovik Brčko Trnovo 29. hercegovačka divizija NOVJ 6. crnogorska udarna brigada