Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Borbe u Crnoj Gori 1944.

Za ovaj pojam je pronađeno 342 hronoloških zapisa, 1050 dokumenata i 113 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 1. 1944. Pri GŠ NOV i PO za Crnu Goru i Boku formiran Prateći bataljon, jačine oko 105 boraca.

⚔️ 1. 1. 1944. Glavni štab NOV i PO za Crnu Goru i Boku naredio područnim štabovima NOP odreda da upute određen broj ljudstva za popunu 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 1. 1. 1944. U s. Prekobrđu (kod Kolašina) delovi 6. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ razbili četnike i tom prilikom nekoliko njih razoružali.

⚔️ 2. 1. 1944. Prvi bataljon Lovćenskog NOP odreda, u sadejstvu sa jedinicama Udarne grupe bataljona 3. udarne divizije NOVJ (1. i 2. bataljon 4. proleterske NOU brigade i jedan bataljon 5. crnogorske NOU brigade), napali nemačke vojnike i četnike na širem području Rijeke Crnojevića. Neprijatelj je imao oko 60 poginulih i približno toliko ranjenih, dok su 4 četnika zarobljena. Udarna grupa je imala 1 mrtvog i dva ranjena borca.

⚔️ 3. 1. 1944. Izvršni odbor ZAVNO-a Crne Gore i Boke uputio narodu proglas kojim ga poziva da još čvršće zbije redove u zajedničkoj borbi protiv fašističkih porobljivača i domaćih izdajnika.

⚔️ 3. 1. 1944. U s. Prekobrđu (kod Kolašina) izabran MNO odbor.

⚔️ 4. 1. 1944. Jedinice 3. proleterske (sandžačke) i 4. sandžačke NOU brigade odbacile nemačke vojnike i četnike u Pljevlja. Neprijatelj je imao 31 vojnika izbačenog iz stroja. Gubici jedinica NOVJ: 3 mrtva i jedan ranjen borac.

⚔️ 4. 1. 1944. U rejonu s. Vlaka - Kamena gora (kod Pljevalja) oko 600 nemačkih vojnika, četnika i pripadnika muslimanske milicije napalo delove 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade. Pred nadmoćnim neprijateljem delovi 3. brigade su se povukli na položaje u rejonu s. Vrulja - s. Kozice. Gubici neprijatelja: oko 30 vojnika izbačenih iz stroja. Brigada je imala 3 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 5. 1. 1944. Glavni štab NOV i PO za Crnu Goru i Boku naredio Štabu Lovćenskog NOP odreda da pojača politički rad na svom području i na taj način stvori uslove za uspešniju mobilizaciju boraca.

⚔️ 6. 1. 1944. U rejonu Pljevalja nemački vojnici i muslimanska milicija sukobili se sa delovima 3. proleterske (sandžačke) i 4. sandžačke NOU brigade. Neprijateljski gubici su nepoznati, dok su gubici 3. i 4. brigade bili 10 ranjenih boraca.

⚔️ 7. 1. 1944. Prva brigada italijanske partizanske divizije -Garibaldi- 2. udarnog korpusa NOVJ odbacila četnike i muslimansku miliciju prema Rožaju i nanela im osetne gubitke. Brigada je imala 4 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 8. 1. 1944. Na području Mataruge - Meljak - Čajniče delovi 3. proleterske (sandžačke) i 4. sandžačke NOU brigade napali nemačke vojnike i četnike. Borbe su trajale, s prekidima, do 13. januara. Neprijatelj je imao 45 mrtvih i 53 ranjena vojnika, a brigade - 2 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 9. 1. 1944. U ulcinjskom zatvoru albanski kvislinzi umorili 14 pripadnika NOP-a.

⚔️ 9. 1. 1944. Bataljon 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo Komansko-zagaračkog bataljona, očistio od četnika sela u okolini Danilovgrada i Spuža (Orašje, Sladojevo Kopito, Curilac, Grlić, Novo Selo, Klikovače i Velje Brdo). Poginulo je 10 četnika, više ih je ranjeno i 10 ih je zarobljeno. Brigada je imala 1 mrtvog i 1 ranjenog borca.

⚔️ 11. 1. 1944. Delovi Udarne grupe bataljona 3. udarne divizije NOVJ (1. i 2. bataljon 4. proleterske udarne brigade i jedan bataljon 5. crnogorske NOU brigade) upali u s. Njeguše (kod Cetinja), razbili četnike i naneli im gubitke od 1 mrtvog, 1 ranjenog i 10 zarobljenih. Udarna grupa nije imala gubitaka.

⚔️ 12. 1. 1944. Između s. Stubice i Žute grede (na putu Nikšić-Danilovgrad) delovi 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ razorili 100 metara puta.

⚔️ 12. 1. 1944. Dva bataljona 3. proleterske (sandžačke) NOU brigade razbili četnike u selima Otilovićima i Vijencu (kod Pljevalja).

⚔️ 14. 1. 1944. Na pl. Bjelasici delovi 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ zarobili 16 četnika.

⚔️ 15. 1. 1944. U rejonu s. Vukovo Brdo - s. Strmećica (kod Pljevalja) oko 1300 nemačkih vojnika, četnika i pripadnika muslimanske milicije napali delove 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade i odbacili ih na položaje s. Kozice - s. Breza, nanevši im gubitke od 1 mrtvog i 7 ranjenih boraca. Neprijatelj je imao oko 20 vojnika izbačenih iz stroja.

⚔️ 16. 1. 1944. VŠ NOV i POJ uputio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ depešu u kojoj ističe: prisustvo 2. udarnog korpusa u Crnoj Gori je neophodno; Crnogorsko primorje đobija veću važnost zbog eventualnog iskrcavanja savezničkih snaga na Jadranu; treba tu stvoriti operativnu grupu koja će imati jednu jedinicu na području Konavli-Grahovo-Risan, drugu na području Čevo-Kotor-Crmnica i treću na području Tivat-Paštrovići-Ulcinj; četnike na ovom području razbiti; operacije u sadejstvu sa 29. udarnom divizijom dovršiti do početka februara; italijanske partizanske bridade rasporediti u divizije 2. udarnog korpusa NOVJ; javiti mesto za spuštanje materijala; u duhu nove direktive, uputiti globalni plan formacije 2. udarnog korpusa. 

⚔️ 16. 1. 1944. Drugi bataljon 4. proleterske (crnogorske) udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ upao u s. Tomiće (kod Cetinja) i razoružao 15 nacionalista.

⚔️ 16. 1. 1944. Na odseku s. Draškovina - Grab - s. Slatina (kod Bijelog Polja) 3. i 4. bataljon 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ otpočeli dvodnevne borbe protiv nemačkih i četničkih snaga i muslimanske milicije.

⚔️ 17. 1. 1944. U s. Orlji (na putu Pljevlja-Gradac) oko 80 nemačkih vojnika s četnicima napalo delove 1. bataljona 4. sandžačke NOU brigade i četu italijanske partizanske divizije -Garibaldi-. Posle oštre borbe neprijatelj je odbačen u pravcu Pljevalja.

⚔️ 17. 1. 1944. U rejonu s. Prekobrđe (kod Kolažina) 4. bataljon 6. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ napao četnike i sedmoricu zarobio.

⚔️ 18. 1. 1944. Na području sela: Orašje, Sladojevo Kopito, Begovine, Klikovače. Novo Selo (kod Danilovgrada i Spuža) 4. bataljon 5. crnogorske udarne brigade, delovi 2. bataljona 4. proleterske (crnogorske) brigade 3. udarne divizije NOVJ i 1. bataljon Lovćenskog NOP odreda razbili četnike, uz sopstvene gubitke od jednog mrtvog i dva lakše ranjena borca.

⚔️ 19. 1. 1944. U selima: Komine, Vidre, Brvnica i Bušnja (kod Pljevalja) 4. sandžačka NOU brigada napala četnike i odbacila ih u Pljevlja. Četnici su imali 2 mrtva i 3 ranjena. Brigada nije imala gubitaka.

⚔️ 19. 1. 1944. U s. Rogamima oko 150 četnika s nemačkim vojnicima, podržani artiljerijom, napali delove 2. bataljona 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ. U početku je neprijatelj imao izvesnog uspeha, zatim je protivnapadom odbačen u Podgoricu (sada Titograd).

⚔️ 19. 1. 1944. Delovi Lovćenskog NOP odreda napali nemačke vojnike u s. Ulićima (kod Cetinja). Neprijatelj je imao 1 poginulog i 3 ranjena vojnika.

⚔️ 19. 1. 1944. U s. Rvašima (kod Rijeke Crnojevića) delovi Lovćenskog NOP odreda zapalili nemački magacin.

⚔️ 20. 1. 1944. U s. Zlatici (kod Titograda) delovi 2. i 3. bataljona 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ napali četnike, te njih 12 ubili i ranili, jednog zarobili (a sami imali jednog ranjenog borca).

⚔️ 20. 1. 1944. Pri Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ u Kolašinu počeo niži oficirski kurs s trajanjem od 30 dana. Kurs su pohađala 84 slušaoca (komandiri četa i vodova i njihovi zamenici) iz svih jedinica toga korpusa.

⚔️ 21. 1. 1944. Povodom dvadesetogodišnjice Lenjinove smrti, u gradovima i selima na oslobođenoj i neoslobođenoj teritoriji Crne Gore i Boke, kao i u jedinicama NOV, održano više prigodnih akademija i konferencija na kojima se govorilo o životu i radu Vladimira Iliča Lenjina.

⚔️ 22. 1. 1944. Nemački avioni bombardovali Kolašin.

⚔️ 23. 1. 1944. U s. Ljuće (kod Pljevalja) delovi 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade i 4. sandžačke brigade GŠ NOV i PO za Sandžak napali na oko 200 četnika, ali zbog zakašnjenja delova 4. brigade napad nije uspeo. Treća brigada je imala 4 ranjena i 2 nestala borca.

⚔️ 23. 1. 1944. U rejonu sela: Lagatori, Godočelje, Tucanje i Petnica (kod Ivangrada) 1. i 4. bataljon 4. proleterske (crnogorske) brigade 3. udarne divizije NOVJ i manji delovi 1. brigade italijanske partizanske divizije -Garibaldi- napali na oko 2000 nemačkih vojnika, četnika i kvislinga prikupljenih s Kosova i Metohije. Neprijatelj je, razbijen, pretrpeo gubitke od 75 mrtvih i oko 90 ranjenih vojnika, dok su 4. brigada i 1. brigada partizanske divizije -Garibaldi- imale 6 boraca izbačenih iz stroja.

⚔️ 25. 1. 1944. Nemački vojnici, kvislinzi s Kosova i Metohije, muslimanska milicija od Plava i Gusinja i četnici od Vrmoša (u Albaniji), jačine oko 2000 vojnika, napali jedinice Komskog NOP odreda i italijanske partizanske divizije -Garibaldi- i potisnuli ih do pred Andrijevicu. Sutradan su jedinice 4. proleterske (crnogorske) udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ protivnapadom razbile neprijatelja na oba pravca i nanele mu gubitke od 67 mrtvih a 36 četnika su zarobile. Jedinice NOVJ su imale 2 poginula i 2 ranjena borca.

⚔️ 25. 1. 1944. Kod s. Duba (na komunikaciji Kotor-Budva) grupa partizana napala i zapalila nemački vojni kamion. Poginula 2 i ranjena 2 nemačka vojnika.

⚔️ 25. 1. 1944. Naredbom Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ formiran 1. bataljon Bokeljskog NOP odreda, kome su precizirani osnovni zadaci: upadi u Boku, napadi na manje plovne objekte, izvlačenje ljudstva za jedinice NOVJ i organizacija obaveštajne službe.

⚔️ 27. 1. 1944. Pri Štabu 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ formiran sanitetski kurs za osposobljavanje sanitetskog kadra u četama i bataljonima.

⚔️ 27. 1. 1944. U Kučima oko 800 nemačkih vojnika i četnika iz Podgorice (sada: Titograd) i Albanije, podržavanih artiljerijom, u jutarnjim časovima počeli napad na 5. crnogorsku udarnu brigadu 3. udarne divizije NOVJ, Posle dvodnevnih borbi neprijatelj je delimično razbijen i odbačen u pravcu Podgorice i na albansku teritoriju, uz gubitke od preko 50 mrtvih i ranjenih vojnika. Tom prilikom je poginulo nekoliko istaknutih četničkih organizatora s tog terena, a zarobljeno je 5 četnika. Zaplenjeno je oko 2000 metaka i nešto druge opreme. Brigada je imala 3 mrtva i 12 ranjenih boraca.

⚔️ 27. 1. 1944. U Pješivcima dva bataljona 6. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ počela akciju protiv manjih četničkih grupa.

⚔️ 0. 2. 1944. U duhu odluke VŠ NOV i POJ Štab 2. udarnog korpusa NOVJ formirao Primorsku operativnu grupu. U njen sastav su ušli: 2. dalmatinska udarna i 6. crnogorska udarna brigada, partizanski Bokeljski k bataljon, Lovćenski i Nikšićki NOP odred.

⚔️ 0. 2. 1944. U oslobođenom Bijelom Polju formirana Komanda vojnog područja za srezove pljevaljski i bjelopoljski.

⚔️ 0. 2. 1944. U s. Broćancu (kod Nikšića) delovi Durmitorskog NOP odreda napali i razbili grupu četnika. Poginula 2, ranjeno 8 i zarobljeno 45 četnika.

⚔️ 1. 2. 1944. U rejonu s. Kamenskog i s. Rudine (na putu Nikšić-Vilusi) 1. i 2. bataljon 6. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ u jednodnevnoj borbi razbili četnike i odbacili ih ka Grahovu. Poginulo 10 četnika i više ih je ranjeno, dok su oba bataljona NOVJ imala 2 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 1. 2. 1944. Jedinice 6. crnogorske udarne i 4. bataljon 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na Grahovo, koje su branile 10. i 12. četa 334. puka nemačke 181. pešadijske divizije.

⚔️ 3. 2. 1944. Naredbom Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ reorganizovan Komski NOP odred u Komski i Kolašinski NOP odred.

⚔️ 4. 2. 1944. Iz Nikšića oko 600 nemačkih vojnika i četnika izvršilo ispad prema s. Kusidama. Na položajima kod s. Miločana, s. Stube, s. Kusida i s. Broćanca dočekali su ih 1. i 3. bataljon Nikšićkog NOP odreda i 1. bataljon 8. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe i posle jednodnevne borbe odbacili u Nikšić nanevši im gubitke od 2 prirtva, 5 ranjenih i 2 zarobljena četnika. Jedinice NOVJ nisu imale gubitaka.

⚔️ 4. 2. 1944. Na komunikaciji Danilovgrad-Nikšić jedinice 6. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ napale veću kolonu nemačkih vojnika. U borbi je poginulo 40 vojnika i zaplenjen je jedan kamion. Brigada je imala 7 mrtvih.

⚔️ 6. 2. 1944. U rejonu s. Gradac - s. Šljuke - s. Trnovice - s. Hoćevine (kod Pljevalja) nemačke snage, četnici i muslimanska milicija (oko 1100 vojnika) napali 4. sandžačku brigadu GŠ NOV i PO za Sandžak. Pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja ona se, posle višečasovne borbe, morala povući u pravcu s. Popova Dola i s. Šula. Pri povratku u Pljevlja neprijatelj je palio kuće i opljačkao sela Hoćevine, Šljivensko i Trnovice.

⚔️ 8. 2. 1944. U s. Broćancu (kod Nikšića) jedinice 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napale četnike i nanele im gubitke od 12 mrtvih i ranjenih i 45 zarobljenih. Brigada je imala 2 ranjena borca.

⚔️ 9. 2. 1944. Na komunikaciji Danilovgrad-Nikšić delovi 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe napali nemačku kolonu koja je težila da se probije u Nikšić. Posle oštre višečasovne borbe neprijatelj je ponovo odbačen ka Danilovgrađu uz gubitke od 2 mrtva, više ranjenih i 5 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno je nešto pušaka, 1 p. mitraljez i izvesna količina municije i druge opreme.

⚔️ 10. 2. 1944. U rejonu s. Prijevora (na komunikaciji Budva-Kotor) grupa partizana iz zasede napala i uništila kamion i ubila 2 nemačka vojnika.

⚔️ 12. 2. 1944. Predsednik NKOJ-a maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio depešu izvršnim odborima ZAVNO Crne Gore i Boke i ASNO Sandžaka u kojoj traži podatke: o stanju stoke i stočnih stanica, o pripremama za ovogodišnju setvu i stanju poljoprivrednog alata, o broju izbeglog stanovništva, o zaraznim bolestima, javnim zdravstvenim službama i mogućnosti izolacije zaraznih bolesnika.

⚔️ 13. 2. 1944. Po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, a u duhu direktive VŠ NOV i POJ, na teritoriji Crne Gore osnovane tri komande vojnih područja - 1. komanda je obuhvatala nikšićki i šavnički srez, 2. komanda - danilovgradski, podgorički i cetinjski srez, 3. komanda - kolašinski, andrijevički i beranski srez.

⚔️ 16. 2. 1944. U Kolašinu održano IT zasedanje ZAVNO-a Crne Gore i Boke, na kome je podnet referat o političkoj situaciji i analizira rad Izvršnog odbora ZAVNO-a. Sa zasedanja su upućeni pozdravni telegrami NKOJ-u i AVNOJ-u.

⚔️ 16. 2. 1944. Treći bataljon 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ i posadna četa iz s. Kosora izvršili upad u sela Doljane i Rogame (kod Titograda), ranili 6 nemačkih vojnika i četnika i zaplenili 1 p. mitraljez i 2 puške.

⚔️ 17. 2. 1944. Na komunikaciji Danilovgrad-Nikšić 2. dalmatinska udarna brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ vodila borbu protiv četnika i nanela im gubitke od 2 mrtva, 8 ranjenih i 45 zarobljenih. Brigada nije imala gubitaka.

⚔️ 17. 2. 1944. U Kolašinu održana konferencija pravoslavnih sveštenika (bogoslova, teologa i drugih) sa oslobođene teritorije Crne Gore i Boke. Na konferenciji se diskutovalo o ulozi narodnog sveštenstva i crkve u NOB-u. Upućen je proglas narodu s pozivom da stupa u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 21. 2. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: u zahvatu Lima, od sandžačkih jedinica i jedne crnogorske brigade, formirati diviziju; na odseku Podgorica (sada: Titograd) - Nikšić postaviti 3. udarnu diviziju NOVJ (dve crnogorske brigade) a u Primorje već formiranu Primorsku operativnu grupu (koja ima uslove za preformiranje u diviziju); brigade popuniti snagama iz odreda, a odrede svesti na najnužniju meru; izraziti jači neposredan uticaj na mlađe brigade; ovim bi bila završena globalna formacija Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ (unutar koje izvršiti popunu i dalje razvijati jedinice).

⚔️ 25. 2. 1944. U Beranama (sada: Ivangrad), na osnovu naredbe Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 24. februara, formirana 8. crnogorska NOU brigada, u sastavu 37. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 27. 2. 1944. U s. Bioču (kod Titograda) održana konferencija više od 100 intelektualaca iz sreza podgoričkog, na kojoj je odlučeno da pomažu oslobodilačku borbu protiv neprijatelja.

⚔️ 27. 2. 1944. Preko 4000 četnika i italijanskih fašista od Cetinja, Rijeke Crnojevića, Podgorice (sada: Titograd) i Danilovgrada izvršili prodor na teritoriju sreza cetinjskog s ciljem da zauzmu Čevo, prodru ka Grahovu i, u sadejstvu sa hercegovačkim četnicima, potisnu Primorsku operativnu grupu iz obalskog pojasa. Posle dvodnevnih borbi četnici su zauzeli Čevo, ali prema Grahovu nisu smeli da prodru.

⚔️ 1. 3. 1944. Dva bataljona 2. dalmatinske udarne i jedan bataljon 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ i jedan bataljon Nikšićkog NOP odreda napali na Grahovo i s. Dragalj koje su branili nemački vojnici i četnici. Ali Grahovo nisu zauzeli, jer napad nije bio jednovremen i povezan; sem toga, u toku borbe neprijatelju je stiglo pojačanje iz Risna. Poginulo je i ranjeno oko 35 nemačkih vojnika i zarobljeno je 17 četnika.

⚔️ 3. 3. 1944. Druga dalmatinska udarna brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, zajedno s delovima Lovćenskog i Zetskog NOP odreda i 1. bokeljskim bataljonom, napala, i razbila četničke snage (oko 4.600 vojnika) na prostoru Čevo, s. Ubla, s. Bate, oslobodivši Cevo i predeo severno od Cetinja. Tom prilikom je poginulo 110, ranjeno oko 130 i zarobljeno 85 četnika, a zaplenjeno 80 pušaka, 3 p. mitraljeza, 1 mitraljez i druga oprema. Gubici brigade i odreda bili su 3 mrtva i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 5. 3. 1944. U rejonu Pljevalja delovi 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv nemačkih i četničkih snaga. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i oko 22 ranjena vojnika.

⚔️ 6. 3. 1944. Kod s. Žminjca (blizu Bijelog Polja), posle dvočasovne borbe, Bjelopoljski NOP odred prinudio muslimansku miliciju da se povuče na položaje Kurila, s. Stubno i s. Šipovice (kod Bijelog Polja). Neprijatelj je imao 5 mrtvih, a zaplenjeno je 12 pušaka i druga ratna oprema.

⚔️ 7. 3. 1944. Na komunikaciji Rijeka Crnojevića - Podgorica (sada: Titograd) Lovćenski NOP odred napao četnike. Borba je trajala tri dana. Četnici su pretrpeli velike gubitke. Odred je imao 2 mrtva i 2 ranjena borca.

⚔️ 8. 3. 1944. Druga dalmatinska udarna brigada i 2. bataljon 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, zajedno s 1. bokeljskim bataljonom i 2. bataljonom Nikšićkog NOP odreda, otpočeli napad na Grahovo i s. Dragalj u kome su se nalazili delovi 334. puka nemačke 181. pešadijske divizije i Banjsko-vučedolska četnička brigada. Napad koji je trajao dva dana nije uspeo. Gubici neprijatelja nisu poznati, dok su jedinice 2. i 6. brigade imale 5 mrtvih i 11 ranjenih boraca.

⚔️ 9. 3. 1944. Na položajima s. Zenica - s. Šumani - s. Ljuće - s. Pauče (kod Pljevalja) 4. sandžačka brigada 37. udarne divizije NOVJ napala četničke snage i posle višečasovne borbe, zauzela sve neprijateljske položaje, izuzev s. Ljuće koje je bilo utvrđeno bunkerima i dobro branjeno. Četnici su imali 12 mrtvih i ranjenih. Brigada nije imala gubitaka.

⚔️ 11. 3. 1944. Na komunikaciji Nikšić-Danilovgrad otpočele dvodnevne oštre borbe jedinica 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ protiv delova 363. puka nemačke 181. pešadijske diviziji i četnika koji su težili da ovladaju komunikacijom. Poginulo je 37, zarobljeno 10 i ranjeno oko 20 nemačkih vojnika. Zaplenjeno: 1 top 75 mm, veći broj pušaka, 1 p. mitraljez, kao i mnogo druge opreme. Brigada je imala 5 mrtvih i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 11. 3. 1944. Prosvetni odsek Izvršnog odbora ZAVNO-a Crne Gore i Boke izdao svim sreskim NO odborima uputstvo o radu škola, domova kulture biblioteka i kulturno-umetničkih grupa.

⚔️ 13. 3. 1944. U rejonu s. Kočana (kod Nikšića) 1. bataljon 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe napao na oko 200 žandarma i četnika. Tom prilikom su poginula 2 i zarobljena 3 četnika. Zaplenjen je manji broj pušaka, municije i druga oprema.

⚔️ 15. 3. 1944. Primorska operativna grupa 2. udarnog korpusa NOVJ počela dvodnevni napad na nemačke i četničke snage na položajima oko Grahova. U toku tih borbi neprijatelj je odbačen u grad uz gubitke od 15 mrtvih i oko 20 ranjenih. Zaplenjen je 1 p. mitraljez i nešto municije. Jedinice NOVJ su imale 2 mrtva i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 15. 3. 1944. Odlukom Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ rasformirani Kolašinski i Durmitorski NOP odred.

⚔️ 18. 3. 1944. Tri bataljona druge dalmatinske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ očistila predeo Grahovsko polje - s. Zagulj - Bojanje brdo - s. Grahovac od četničkih i nemačkih snaga. U ovoj akciji neprijatelj je imao 5 mrtvih i neutvrđen broj ranjenih. Brigada je imala 2 ranjena borca.

⚔️ 18. 3. 1944. Jedinice Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ ponovo zauzele s. Bogetiće i ovladale komunikacijom Danilovgrad-Nikšić, koju su branile nemačke i četničke snage. U toj borbi neprijatelj je imao 14 mrtvih i veliki broj ranjenih. Uništen je 1 kamion, a zaplenjeno je nešto oružja i druge opreme. Primorska operativna grupa je imala 2 ranjena borca.

⚔️ 20. 3. 1944. Odlukom Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ formiran Dopunski bataljon, sastavljen od ljudstva iz rasformiranog kolašinskog i Durmitorskog NOP odreda i iz Lovćenskog, Nikšićkog, Zetskog i Komskog NOP odreda.

⚔️ 23. 3. 1944. Dva bataljona 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ iz zasede napala kod s. Jabuke nemačku auto-kolonu od 14 kamiona koja je išla iz Pljevalja u pravcu Prijepolja. U borbi, koja je vođena skoro ceo dan, neprijatelj je uspeo da se probije ka Prijepolju, uz gubitke od 43 vojnika izbačena iz stroja, a zarobljeni su 1 nemački vojnik i 1 četnik. Zaplenjeno je 13 pušaka, 4 pištolja i razna druga oprema. Bataljoni su imali 2 mrtva i 9 ranjenih boraca.

⚔️ 24. 3. 1944. U rejonu s. Jugova (kod Pljevalja) delovi 4. sandžačke brigade 37. udarne divizije NOVJ napali četnike i odbacili ih u pravcu Pljevalja. Poginula su 3 a ranjeno je oko 20 četnika. Brigada je imala 2 mrtva i 14 ranjenih boraca.

⚔️ 26. 3. 1944. Po naredbi VŠ NOV i POJ, od 13. i 15. krajiške NOU brigade, Udarnog NOP odreda 5. udarnog korpusa NOVJ, Zmijanjskog, Banjalučkog i Pljevskog (Mrkonjićkog) NOP odreda formirana 39. divizija 5. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 26. 3. 1944. Štab 2. udarnog korpusa NOVJ uputio proglas VŠ NOV Albanije s pozivom na saradnju u borbi protiv zajedničkog neprijatelja.

⚔️ 28. 3. 1944. Otpočele dvodnevne borbe jedinica 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ i delova Lovćenskog i Zetskog NOP odreda protiv jakih snaga nemačke 181. pešadijske divizije (oko 2.000 vojnika) i četnika koje su napale od Danilovgrada ka Nikšiću. Neprijatelj je, uz gubitke od 21 mrtvog i više ranjenih, ovladao komunikacijom Danilovgrad-Nikšić i duž nje uspostavio obezbeđenja u selima: Stubici, Bogetićima, Cerovu, Drenovštici, Bogmilovićima, Ržištu i Zagarču.

⚔️ 28. 3. 1944. Na prostoriji sela: Parci-Gradac-Draževina-Beri (na komunikaciji Titograd-Cetinje) delovi 2. dalmatinske udarne i 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, s delovima Lovćenskog NOP odreda napali i razbili četničke i nemačke snage (oko 1000 vojnika) i odbacili ih u Podgoricu (sada: Titograd). Poginulo 26 neprijateljskih vojnika i oficira, a zarobljeno 100 četnika. Gubici jedinica NOV i POJ: 1 mrtav i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 30. 3. 1944. U rejonu Kuča, Pipera i Bjelopavlića 7. crnogorska udarna brigada 3, udarne divizije NOVJ napala na četnike i nanela im gubitke od 12 mrtvih i 4 ranjena, a ona je imala 2 ranjena borca.

⚔️ 1. 4. 1944. Odlukom Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, u s. Dragovića Polju (kod Kolašina) formirana 9. crnogorska udarna brigada, u sastavu 3. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 2. 4. 1944. Šest bataljona iz 2. dalmatinske udarne i 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napalo obezbeđujuće delove (nemačke vojnike i četnike) duž komunikacije Nikšić-Danilovgrad. Do 4. aprila bataljoni su ponovo ovladali komunikacijom. U ovim borbama neprijatelj je imao 31 mrtvog i oko 70 ranjenih vojnika i oficira, dok su obe brigade imale 9 poginulih i 17 ranjenih boraca.

⚔️ 2. 4. 1944. Kod s. Vukovića i s. Meduna (blizu Titograda), s položaja Kaznovica i Trijebač, oko 800 četnika i 700 nemačkih vojnika i italijanskih fašista napalo delove 5. crnogorske udarne brigade i delove 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ. Posle oštre borbe neprijatelj je odbačen ka Podgorici (sada: Titograd), uz gubitke od 72 mrtva i više ranjenih vojnika.

⚔️ 3. 4. 1944. U s. Kočanima (kod Nikšića) delovi 2. dalmatinske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ i delovi Nikšićkog NOP odreda napali četnike i odbacili ih u Nikšić, ubivši jednog i ranivši dvojicu, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 3 ranjena borca.

⚔️ 4. 4. 1944. U rejonu s. Sljivenskog i s. Hoćevina oko 800 četnika napalo 4. sandžačku udarnu brigadu 37. udarne divizije NOVJ, koja se pod pritiskom neprijatelja povukla na položaj s. Kakmuže - s. Vlahovići (kod Pljevalja). Gubici neprijatelja: oko 20 mrtvih i ranjenih. Brigada je imala 3 mrtva i 4 ranjena borca.

⚔️ 5. 4. 1944. U s. Krusima (kod Titograda) 2. bataljon 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe napao na kolonu od oko 70 nemačkih vojnika i 20 četnika. Posle kraće i oštre borbe neprijatelj je odbačen u pravcu s. Kokota i Podgorice. Poginulo je 9 i ranjeno oko 15 nemačkih vojnika i oficira. Zaplenjeno je: 1 mitraljez, 2000 metaka, nekoliko sanduka mina za minobacač i druga ratna oprema. Bataljon je imao 3 ranjena borca.

⚔️ 7. 4. 1944. Saveznički avioni bombardovali Nikšić, u kome se nalazio nemački garnizon. Srušeno je i zapaljeno mnogo kuća (među njima gimnazija, silos, vojne kasarne, dom -Kosovka đevojka-, zgrade nemačke bolnice i zatvora kao i više privatnih kuća). Poginulo je 178 građana. Gubici neprijatelja: 20 mrtvih i oko 40 ranjenih nemačkih vojnika, 11 mrtvih i ranjenih italijanskih vojnika i 50 mrtvih i veći broj ranjenih četnika.

⚔️ 8. 4. 1944. Oko 15 savezničkih aviona ponovo bombardovalo Nikšić. Poginuo je veći broj nemačkih i italijanskih vojnika.

⚔️ 8. 4. 1944. Dva bataljona 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe napala manje nemačke snage i četnike na dobro utvrđenim položajima duž komunikacije Cetinje - Rijeka Crnojevića. Posle višečasovne oštre borbe neprijatelj je imao preko 30 vojnika i oficira izbačenih iz stroja. Zaplenjeno je: 3 minobacača s nešto mina, 1 mitraljez, 3. p. mitraljeza, 2 automata, 3 pištolja, 1 kompletna radio-stanica, velika količina municije i druga ratna oprema. Bataljoni su imali 4 mrtva i 12 ranjenih boraca.

⚔️ 8. 4. 1944. U s. Ograđenici (kod Pljevalja) oko 400 četnika napalo delove Pljevaljskog NOP odreda i komandu mesta iz s. Meljaka. Pošto su četnici bili nadmoćniji, partizani su se prebacili na levu obalu Tare, u s. Tepca (blizu Žabljaka).

⚔️ 9. 4. 1944. Jedinice 29. udarne divizije NOVJ počele trodnevne oštre borbe protiv jakih nemačkih i četničkih snaga na pravcu Grahovo-Osječenica-Vilusi. Neprijatelj je uspeo da uđe u Viluse i da produži prema s. Velimlju, ali je odbačen. U tim borbama je poginulo 90 nemačkih vojnika i 11 četnika a dosta ih je ranjeno. Jedinice 29. divizije su imale 10 mrtvih i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 10. 4. 1944. Jedinice 2. dalmatinske i 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe izvršile napad na nemačke, italijanske i četničke snage u Danilovgradu. Ali, ne dejstvujući jednovremeno, one nisu uspele da slome upornu odbranu iz jakih utvrđenja. Prema nepotpunim podacima, neprijatelj je imao 8 mrtvih i 12 ranjenih vojnika.

⚔️ 10. 4. 1944. Dva bataljona 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ i jedan bataljon italijanske partizanske divizije -Garibaldi- napali nemačke, italijanske i četničke snage na dobro utvrđenim položajima Trijebač - Doljanska glavica - Kaznovica (kod Titograda). Ali ni posle sedmočasovne ogorčene borbe, naročito na Kaznovici, gde su položaji više puta prelazili iz ruke u ruku, oni nisu uspeli da odbace neprijatelja. Gubici neprijatelja (prema nepotpunim podacima): oko 80 mrtvih i oko 150 ranjenih nemačkih vojnika i četnika. Zaplenjeno je: 2 minobacača sa 260 mina, 16 pušaka, nešto municije i druga ratna oprema. Peta brigada je imala 9 mrtvih i 53 ranjena borca.

⚔️ 10. 4. 1944. Jedinice 5. i 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ i delovi 2. dalmatinske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, posle artiljerijske pripreme, napali na nemačko-četnička uporišta u dolini Zete: Danilovgrad, Spuž Kaznovicu i Taraš, ali bez uspeha, usled nejednovremenog napada i žilave odbrane neprijatelja. Gubici neprijatelja: oko 150 mrtvih i ranjenih; gubici jedinica 3. divizije i Primorske operativne grupe: 22 mrtva i 101 ranjeni borac. Zaplenjeno je 2 minobacača sa 160 mina, 17 pušaka, 1 pištolj i druga ratna oprema.

⚔️ 11. 4. 1944. Nemačke i četničke snage i pripadnici muslimanske milicije (oko 5000 vojnika), uz podršku avijacije, preduzeli ofanzivna dejstva glavnim snagama od Brodareva ka Bijelom Polju i s. Lekovini (kod Sahovića) a delom snaga iz Pljevalja ka s. Đurđevića Tari protiv jedinica 37. udarne divizije NOVJ koje su zatvarale te pravce. Cilj neprijatelja je bio: ovladati dolinom Lima, zauzeti Kolašin i spojiti se sa snagama koje će napadati iz Podgorice (sada: Titograd), razdvojiti 2. udarni korpus NOVJ i njegove jedinice nabaciti na masiv pl. Sinjajevine i pl. Durmitora.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Čestitka štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ svnm borcima i rukovodiocima na teritoriji Crne Gore i Boke, Hercegovine i Sandžaka povodom nastupajuće 1944 godine i poziv na još odlučniju borbu

📜 Čestitka štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 31 decembra 1943 god. borcima i rukovodiocima italijanske divizije Garibaldi povodom nastupajuće 1944 godine

📜 Izveštaj četničke Komande nacionalnih trupa Crne Gore od 7. agvusta 1944. Operativnom odeljenju nemačke Samostalne feldkomandanture 1040 u Cetinju o borbama protiv jedinica NOVJ u rejonu Danilovgrada i Nikšića

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 1 januara 1944 god. štabovima odreda za upućivanje određenog broja boraca za popunu Sedme crnogorske NOU brigade

📜 Izvod iz Operacijskog dnevnika 2. udarnog korpusa NOVJ za period od 1. januara 1944. do 1. januara 1945. godine

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 2. proleterske brigade 2. proleterske divizije od 1. januara 1944. Centralnom komitetu KP Jugoslavije o organizacionom i političkom stanju brigade posle prelaza u Sandžak

📜 Izveštaj politodela 5. crnogorske brigade 3. NOU divizije od 1. januara 1944. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o savetovanju partijskih rukovodilaca i o političkom stanju u brigadi posle borbi na Sutjesci

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 3 januara 1944 god. Štabu Durmitorskog NOP odreda za predaju sakupljenog oružja Štabu Korpusa

📜 Izvještaj Štaba Pete crnogorske NOU brigade od 4 januara 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o situaciji na sektoru Brigade

📜 Izvještaj Obavještajnog centra Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 4 januara 1944 god. Obavještajnom centru Drugog udarnog korpusa o stanju okupatora i domaćih izdajnika u garnizonima Crne Gore

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 5 januara 1944 god. Štabu Lovćenskog NOP odreda za pojačavanje političkog rada u cilju uspješnije mobilizacije boraca za NOVJ

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 6 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku za izvršenje priprema oko formiranja Osme crnogorske NOU brigade

📜 Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 6. januara 1944. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv jedinica NOVJ kod Nikšića

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 7 januara 1944 god. Štabu Treće udarne divizije za prebacivanje Šeste NOU brigade na prostoriju Lijeva Rijeka - Mateševo

📜 Obavještenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 7 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o razvoju događaja na sektoru Korpusa

📜 Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 7. januara 1944. Štabu italijanske divizije Garibaldi za postupak prema naoružanim grupama koje ne pripadaju Narodnooslobodilačkoj vojsci i partizanskim odredima

📜 Izvještaj Štaba Lovćenskog NOP odreda od 7. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o napadu na neprijatelja na teritoriji Riječke i Lješanske nahije i o situaciji na svojoj teritoriji

📜 Izvještaj Štaba Nikšićkog NOP odreda od 8 januara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o utvrđenjima garnizona Nikšića, Bileće i Gacka

📜 Naređenje Štaba 7. crnogorske NOU brigade od 8. januara 1944. štabovima bataljona za pokret i izvršenje zadataka na novoj prostoriji

📜 Naredba Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 12 januara 1944 god. za formiranje oficirskog kursa pri Štabu Korpusa

📜 Izvještaj Štaba Durmitorskog NOP odreda od 12 januara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o dejstvima Dvadeset devete hercegovačke divizije i situaciji oko Foče i Kalinovika

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 13 januara 1944 god. za posvećivanje veće brige uzdizanju vojničkog kadra

📜 Uputstvo Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 13 januara 1944 god. za održavanje i učvršćivanje vojničke discipline

📜 Izvještaj Štaba Nikšićkog NOP odreda od 13. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Crne Gore i Boke o brojnom stanju i o borbama vođenim od 12. januara

📜 Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru i Boku od 13. januara 1944. okružnim komitetima o zadacima članova Partije u pozadinskim vojnim jedinicama

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 14 januara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o stanju u odredima i vojno-političkoj situaciji na terenu

📜 Izvod iz knjige primljenih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 1. do 14. januara 1944. godine

📜 Naređenje Štaba Durmitorskog NOP odreda od 15 januara 1944 god. za pojačavanje discipline u pozadinskim četama

📜 Izveštaj Štaba Treće sandžačke brigade od 16 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Sandžaka o vođenim borbama od 1 do 16 januara

📜 Izveštaj Štaba Treće sandžačke brigade od 15 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Sandžaka o vođenim borbama od 16 januara do 15 februara

📜 Izvještaj Štaba Nikšićkog NOP odreda od 16 januara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji na teritoriji Odreda

📜 Uputstvo pomoćnika političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 16. januara 1944. političkim komesarima podređenih jedinica o organizaciji političkog i kulturnog rada

📜 Pismo Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 17 januara 1944 god. Štabu Pete krajiške divizije o razvoju događaja na teritoriji Korpusa i potrebi uspostavljanja međusobne veze

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Komskog NOP odreda od 17. januara 1944. zameniku političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku o organizaciji i delovanju članova Partije u bataljonima

📜 Izvještaj Štaba Lovćenskog NOP odreda od 19. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o uspješnom napadu na Njeguše i Kosovi Lug

📜 Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 19. januara 1944. o dejstvima brigade radi izvlačenja nemačkih i četničkih jedinica iz Nikšića

📜 Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 20 januara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o dejstvima Udarne grupe u Staroj Crnoj Gori

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 20 januara 1944 god. Štabu Šeste udarne brigade za prebacivanje na sektor Nikšić - Viluse - Grahovo radi razbijanja četničkih bandi na toj prostoriji

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5. januara 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da formira Glavni štab NOV i POJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak

📜 Instrukcija generalnog sekretara KPJ Josipa Broza Tita od 30. januara 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru i Boku o liniji narodnooslobodilačke štampe

📜 Naređenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 21 januara 1944 god. za prebacivanje na prostoriju Klopot - Kisjelica - Boljesestra

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak od 22 januara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji oko Pljevalja i Prijepolja

📜 Obavještenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 22 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO za Sandžak o stavljanju Treće sandžačke brigade pod komandu Treće udarne divizije

📜 Naređenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 22 januara 1944 god. za prebacivanje na prostoriju Mrke - Ožezi - Kopilje

📜 Obavještenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 22. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o ukidanju Glavnog štaba i rasporedu ljudstva

📜 Obavještenje Štaba II udarnog korpusa NOVJ od 23. januara 1944. Štabu 3. udarne divizije o pripajanju 3. sandžačke brigade i izdvajanju 6. crnogorske brigade iz sastava Divizije

📜 Naređenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 24 januara 1944 god. Štabu Prvog bataljona za prebacivanje na prostoriju Nikšić - Viluse - Grahovo u cilju razbijanja četničkih formacija

📜 Izvještaj političkog komesara Četvrte crnogorske proleterske brigade od 25 januara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o rezultatima borbe kod sela Vrbice nedaleko od Rožaja

📜 Naredba Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 25 januara 1944 god. za formiranje Prvog bokeljskog bataljona

📜 Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 26 januara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o dejstvima Udarne grupe u Staroj Crnoj Gori i o situaciji na ostalim područjima Divizije

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak od 26 januara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga u Pljevljima i stanju u Četvrtoj sandžačkoj brigadi

📜 Izvještaj Štaba Četvrte crnogorske proleterske brigade od 26 januara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o rezultatima istrage nad Drugom četom Prvog bataljona

📜 Izvod iz dnevnika Druge dalmatinske NOU brigade za period od 27 januara do 30 juna 1944 godine

📜 Obavještenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 28 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO za Sandžak o situaciji oko Andrijevice i Rožaja

📜 Izvještaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 29 januara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o razbijanju četnika i Arnauta oko Andrijevice

📜 Dopis komandanta mesta Nikšić od 30. januara 1944. Crnogorskoj narodnoj upravi o potrebi svestranije saradnje sa Nemcima radi borbe protiv NOVJ na području Nikšića

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 31 januara 1944 god. za posijedanje novih položaja

📜 Izvještaj Štaba Pete crnogorske NOU brigade od 31 januara 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o protjerivanju Nijemaca i četnika sa teritorije Kuča

📜 Bojna relacija Šeste crnogorske NOU brigade od 31 januara 1944 god. za period od 16 do 31 decembra 1943 godine

📜 Bojna relacija Šeste crnogorske NOU brigade za period od 16 do 31 januara 1944 godine

📜 Obavještenje Štaba 6. crnogorske NOU brigade od 31. januara 1944. Štabu 29. hercegovačke NOU divizije o razmještaju jedinica i koordiniranju akcija

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 7. crnogorske brigade 3. NOU divizije od 31. januara 1944. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o partijsko-političkom radu u Brigadi

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak od 1 februara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbama Četvrte sandžačke NOU brigade i situaciji oko Pljevalja i Prijepolja

📜 Izvještaj Štaba Četvrte crnogorske proleterske brigade od 1 februara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o situaciji na terenu

📜 Izveštaj Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru i Boku od 1. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu partijskih organizacija na terenu i u partizanskim odredima

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 2 februara 1944 god. Štabu Četvrte crnogorske proleterske brigade za prebacivanje na prostoriju Meljaka i da se stavi pod komandu Druge proleterske divizije

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 2 februara 1944 god. Štabu Četvrte crnogorske proleterske brigade za postupak prema engleskim oficirima koji čekaju na avionski transport za Italiju

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 2 februara 1944 god. Štabu Četvrte crnogorske proleterske brigade za pripremu aerodroma u Beranama

📜 Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 2. februara 1944. Štabu 4. proleterske brigade da aerodrom kod Berana osposobi za noćno sletanje i poletanje

📜 Naredba Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 3 februara 1944 god. o formiranju Komskog i Kolašinskog NOP odreda

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 3 februara 1944 god. štabovima odreda za upućivanje određenog broja boraca za formiranje Osme crnogorske NOU brigade

📜 Izvještaj Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 3 februara 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o situaciji oko Nikšića i Grahova

📜 Naređenje Štaba 4. proleterske NOU brigade od 4. februara 1944. štabovima bataljona za izvođenje marša ka prostoriji Meljaka i ulazak u sastav 2. proleterske divizije

📜 Izveštaj Politodela 3. NOU divizije od 4. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu i brojnom stanju partijske organizacije u 6. i 7. crnogorskoj brigadi

📜 Izveštaj rukovodioca Politodela 3. i 4. sandžačke NOU brigade od 4. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o moralno-političkom stanju boraca

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak od 5. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizaciji brigada

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 6 februara 1944 god. Štabu italijanske divizije Garibaldi za rasformiranje jedne brigade i popunu ostalih triju brigada

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 6 februara 1944 god. Štabu Druge dalmatinske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Krivošije - Konavlje

📜 Izvještaj Štaba Nikšićkog NOP odreda od 7 februara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Nikšića, Vilusa i Grahova i o stanju u Odredu

📜 Obavještenje Štaba Nikšićkog NOP odreda od 7. februara 1944. Štabu 29. hercegovačke NOU divizije o slanju naoružanja i o borbama

📜 Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak od 8 februara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o neprijateljskim snagama u Sandžaku i o borbama Četvrte sandžačke brigade sa Nemcima i četnicima kod. s. Hoćevine i Trnovice

📜 Primedbe Centralnog komiteta KPJ od 8. februara 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru i Boku na izveštaj i zaključke sa savetovanja Pokrajinskog komiteta

📜 Izvještaj političkog komesara Drugog udarnog korpusa NOVJ od 8 februara 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o ekonomsko-političkoj situaciji u Crnoj Gori i Boki, Sandžaku i Hercegovini i u jedinicama Korpusa

📜 Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 8 februara 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o organizovanju oficirskog kursa pri Štabu Korpusa

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 8 februara 1944 god. Štabu Dvadeset devete udarne divizije za upućivanje jedne brigade na sektor Nikšić - Bileća a jedne na sektor Nevesinje - Konjic

📜 Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 3 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o rezultatima borbi jedinica Korpusa za period od 8 februara do 3 aprila 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Lovćenskog NOP odreda od 8. februara 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ o brojnom stanju jedinica i situaciji na teritoriji Odreda

📜 Izvještaj Štaba Zetskog NOP odreda od 10 februara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o vojno-političkoj situaciji na svome terenu

📜 Uputstvo Okružnog komiteta KPJ za Nikšić od 10 februara 1944 god. Sreskom komitetu Nikšić za upućivanje članova Partije i kandidata u Osmu crnogorsku NOU brigadu

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 11 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO za Sandžak za vršenje opsežnije mobilizacije za popunu Treće i Četvrte sandžačke brigade

📜 Izvještaj Štaba Četvrte crnogorske proleterske brigade od 11 februara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o izvršenom pokretu do Bijelog Polja

📜 Naredba Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 11. februara 1944. za formaciju i organizaciju Štaba Korpusa i Korpusne vojne oblasti

📜 Pismo Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 11. februara 1944. Štabu 5. NOU divizije o situaciji na teritoriji Korpusa povodom potrebe za održavanje međusobne veze

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. februara 1944. štabu 2. korpusa NOVJ da se delatnost Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak svede na delokrug rada Vojne oblasti

📜 Izvještaj Štaba Durmitorskog NOP odreda od 12 februara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o formiranju bataljona za Osmu crnogorsku NOU brigadu i o situaciji na terenu

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. februara 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da, radi bolje ishrane, glavninu italijanske divizije Garibaldi uputi u sastav 3. korpusa NOVJ i 5. NOU divizije

📜 Naredba Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 13 februara 1944 god. za formiranje otsjeka pri Štabu italijanske divizije Garibaldi i njihovim zadacima

📜 Naredba Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 13 februara 1944 god. s formiranju komandi područja na teritoriji Crne Gore

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 13 februara 1944 god. Štabu italijanske divizije Garibaldi za prebacivanje dvije brigade na teritoriju Trećeg udarnog korpusa

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa od 13 februara 1944 god. za upućivanje potrebnog broja slušalaca za viši oficirski kurs pri Štabu Korpusa

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Danilovgrad Proboj NOVJ u Srbiju 1944. 1. proleterska divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Maximilian von Weichs 29. hercegovačka divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom 181. pešadijska divizija Andrijevica Pljevlja Vučedolska četnička brigada 8. crnogorska udarna brigada Podgorica 12. vojvođanski korpus NOVJ 2. udarni korpus NOVJ 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 6. lička proleterska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u USAOJ 9. crnogorska udarna brigada Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Vrhovni štab NOVJ Komski partizanski odred Mojkovac Divizija Garibaldi Albanija u drugom svetskom ratu Nikšić Ranjenici u ratu 3. udarna divizija NOVJ Josip Broz Tito 21. SS divizija Skenderbeg Žabljak 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Kolašin Sjenica 5. krajiška udarna divizija NOVJ 17. istočnobosanska divizija NOVJ 10. crnogorska udarna brigada 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Priboj Vilus 2. proleterska divizija NOVJ Cetinje Durmitorski partizanski odred Prijepolje 4. sandžačka udarna brigada 1. bokeljska udarna brigada Avijacija u oslobodilačkom ratu Rožaje Nikšićki partizanski odred Glavni štab Crne Gore Bijelo Polje 22. pešadijska divizija Kotor Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Andrijevička operacija Italijanski partizani Zetski partizanski odred Albanski partizani Berane Partizanska avijacija 7. SS divizija Prinz Eugen Komandant Jugoistoka 37. sandžačka divizija NOVJ 21. brdski armijski korpus Lovćenski partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu 7. crnogorska omladinska brigada Budo Tomović 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Brodarevo Italija u drugom svetskom ratu Centralni komitet KPJ 6. crnogorska udarna brigada Omladina u ratu