Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

10. crnogorska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 20 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 18. 9. 1944. U s. Buronjima (blizu Titograda), po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 15. septembra, od Izviđačkog bataljona 2. udarnog korpusa, bataljona Nikšićkog NOP odreda i dva bataljona Lovćenskog NOP odreda formirana 10. crnogorska udarna brigada. Ona je ušla u sastav Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 19. 9. 1944. Delovi 10. crnogorske brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, posle kraće borbe oslobodili Čevo.

⚔️ 27. 9. 1944. Jedinice 10. crnogorske brigade Primorske operativne grupe izvršile snažan napad na komunikaciju Grahovo-Risan, koju su zaposeli nemački vojnici i četnici. Posle kraće borbe, one su ovladale položajima iznad komunikacije i neprijatelja odbacile u s. Crkvice, s. Grkovac, s. Dragalj i Grahovo.

⚔️ 16. 10. 1944. Deseta crnogorska udarna brigada i 3. bataljon 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ izvršili napad na oko 140 nemačkih vojnika i 300 četnika u Grahovu. Neprijatelj se uporno branio iz utvrđenja izgrađenih oko Grahova i u samom mestu, tako da napad nije uspeo. Gubici neprijatelja nisu poznati, dok je 10. brigada imala 3 mrtva i 11 ranjenih boraca. Napad je obnovljen i narednog dana, ali bez uspeha.

⚔️ 20. 10. 1944. Jača kolona nemačkih vojnika i četnika iz Risna pokušala da se preko s. Ledenica probije u opseđnuto Grahovo. Sutradan su delovi 10. crnogorske brigade iz rejona Grkovca, uz sadejstvo 1. bataljona 1. bokeljske brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ bočnim napadom razbili neprijatelja i odbacili ga prema Ledenicama. Neprijatelj je imao 40 mrtvih i veći broj ranjenih vojnika i oficira. Zaplenjeno: 2 p. mitraljeza, 5 automata, 4 pištolja i drugi ratni materijal.

⚔️ 21. 10. 1944. Jedinice 10. crnogorske brigade i delovi 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, podržani artiljerijom, savladali jak otpor nemačke i četničke posade i oslobodili Grahovo. U toj borbi neprijatelj je imao 120 mrtvih i 50 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno: 2 topa, 2 minobacača, 15 p. mitraljeza, veća količina municije i drugog ratnog materijala. Gubici jedinica NOVJ: 8 mrtvih i 12 ranjenih boraca.

⚔️ 22. 10. 1944. Jedinice 10. crnogorske brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ posle višečasovne borbe, oslobodile s. Dragalj, zarobivši 25 nemačkih vojnika i 6 četnika i zaplenivši 2 topa, 2 mitraljeza. 2 automata, 2 p. mitraljeza, 4 pištolja, 60.000 metaka i drugi ratni materijal.

⚔️ 6. 11. 1944. Deseta crnogorska udarna brigada, uz sadejstvo delova 6. crnogorske udarne brigade, Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napala u Cetinju garnizon nemačke 181. pešadijske divizije i četnike. Jedinice Primorske operativne grupe ovladale su utvrđenjima neposredno oko građa i prodrle u sam grad, ali su se, posle šestočasovne borbe, usled žilavog otpora neprijatelja, morale povući na najbliže položaje oko Cetinja. One su imale 11 mrtvih i 20 ranjenih boraca.

⚔️ 13. 11. 1944. Posle dvodnevnih oštrih borbi 10. crnogorska udarna brigada, uz sadejstvo delova 6. crnogorske udarne brigade, Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodila Cetinje. Snage nemačke 181. pešadijske divizije su imale 70 mrtvih i veći broj ranjenih. Zaplenjeno je: 2 tenka, 1 top, 2 minobacača, 9 automatskih oruđa, 8 automobila, 2 magacina hrane i druga ratna oprema. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio je 10. crnogorsku udarnu brigadu.

⚔️ 14. 11. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio borce, komandire, komandante i političke komesare Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, a naročito 10. crnogorsku NOU brigadu, za primerno. junaštvo i požrtvovanje prilikom zauzimanja Cetinja.

⚔️ 14. 11. 1944. Jedinice 10. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodile Rijeku Crnojevića. Nemačke i četničke snage koje su branile to mesto bile su prisiljene da se povuku u pravcu Podgorice (sada: Titograda).

⚔️ 14. 11. 1944. U zoru snage nemačke 181. pešadijske divizije (363. puk, ojačan divizionom 222. artiljerijskog puka, 222. protivtenkovskim divizionom, 222. pionirskim bataljonom) i oko 1200 četnika počeli proboj od Danilovgrada ka Nikšiću, kako bi obezbedili izvlačenje 21. brdskog armijskog korpusa iz Crne Gore, preko Mostara, za Sarajevo. Tim neprijateljskim snagama (koje su posle tri dana borbi pojačane novim jedinicama) suprotstavili su se: 6. crnogorska udarna brigada (kasnije i 10. crnogorska udarna brigada) Primorske operativne grupe, 1. bataljon 5. proleterske (crnogorske) brigade 3. udarne divizije NOVJ, Nikšićki i Zetski NOP odred, podržani artiljerijom 2. udarnog korpusa NOVJ, u čijem je sastavu dejstvovao jedan britanski divizion.

⚔️ 16. 12. 1944. Jedinice 1. bokeljske i 10. crnogorske brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodile Spuž sa neposrednom okolinom, a delovi nemačke 131. pešadijske divizije povukli se u pravcu Podgorice (sada; Titograd). Zaplenjeno je nekoliko mitraljeza i veći broj pušaka, a oštećeno 5 tenkova i 10 kamiona.

⚔️ 18. 2. 1945. U s. Madžarima (kod Bara), pri povratku sa bombardovanja iz Nemačke, usled nestanka benzina srušio se četvoromotorni avion američkog vazduhoplovstva. Spašenu posadu od 9 članova prihvatila je 10. crnogorska udarna brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ.

Dokumenti

📜 Naredba Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 15 septembra 1944 god. za formiranje Desete crnogorske udarne brigade

📜 Izvještaj Štaba Desete crnogorske NOU brigade od 18 septembra 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe o formiranju brigade

📜 Izvještaj Štaba Desete crnogorske NOU brigade od 28 septembra 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe o ovladavanju položajima iznad Grahova - Dragalja - Grkovca i Ledenica

📜 Izvještaj Štaba Desete crnogorske NOU brigade od 29 septembra 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe o položaju brigade

📜 Naređenje Štaba 10. crnogorske NOU brigade od 29. oktobra 1944. Štabu Lovćenskog NOP odreda za posjedanje položaja Ulići - Bokovi

📜 Izvještaj Štaba Desete crnogorske NOU brigade od 2 novembra 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe o borbi na Duboviku

📜 Izvještaj Štaba Desete crnogorske NOU brigade od 3 novembra 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe o neuspjelom pokušaju neprijatelja da izvuče snage iz Dubovika

📜 Izvještaj Štaba Desete crnogorske NOU brigade od 4 novembra 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe o oslobođenju Dubovika

📜 Izvještaj Štaba Lovćenskog NOP odreda od 4. novembra 1944. Štabu 10. crnogorske NOU brigade o napadu na neprijateljsko uporište Kokošja Glavica

📜 Izvještaj Štaba Lovćenskog NOP odreda od 4. novembra 1944. Štabu 10. crnogorske NOU brigade o borbama na položaju Očevići - Han Mašanovića

📜 Izvještaj Štaba Desete crnogorske NOU brigade od 6 novembra 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe o napadu na Cetinje

📜 Naređenje Štaba Desete crnogorske NOU brigade od 6 novembra 1944 god. za napad na cetinjski garnizon

📜 Izvještaj Štaba Desete crnogorske NOU brigade od 7 novembra 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe o neuspjelom napadu na Cetinje

📜 Naređenje Štaba Desete crnogorske NOU brigade od 7 novembra 1944 god. za ponovnu pripremu napada na garnizon Cetinje

📜 Izvješgaj Štaba Desete crnogorske NOU brigade od 7 novembra 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe o upadu u Cetinje

📜 Naređenje Štaba 10. crnogorske NOU brigade od 7. novembra 1944. Štabu Lovćenskog NOP odreda za rušenje komunikacije Cetinje - Podgorica

📜 Izvještaj Lovćenskog NOP odreda od 8. novembra 1944. Štabu 10. crnogorske NOU brigade o prodoru neprijatelja iz Podgorice u Rijeku Crnojevića

📜 Izvještaj Štaba Lovćenskog NOP odreda od 9. novembra 1944. Štabu 10. crnogorske brigade o borbama na komunikaciji Rijeka Crnojevića - Cetinje

📜 Zahvalnost Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. novembra 1944. borcima i starešinama 10. crnogorske NOU brigade za oslobođenje Cetinja

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 15 novembra 1944 god. Štabu Desete crnogorske udarne brigade za napad na Rožaj

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

5. proterska (crnogorska) udarna brigada Politički komesari u NOR-u Saradnja četnika sa okupatorom Četnici u drugom svetskom ratu 6. crnogorska udarna brigada Lovćenski partizanski odred Komski partizanski odred Britanska pomoć četnicima Nikšić Sarajevo Podgorica Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji SAD i Jugoslavija 3. udarna divizija NOVJ Nikšićki partizanski odred Britanija i Jugoslavija Rožaje Avijacija u oslobodilačkom ratu Zetski partizanski odred Mostar Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Josip Broz Tito Danilovgrad 2. udarni korpus NOVJ 1. bokeljska udarna brigada Spašavanje savezničkih avijatičara 21. brdski armijski korpus Cetinje Borbe u Crnoj Gori 1944. 181. pešadijska divizija