Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

1. bokeljska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 27 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 5. 10. 1944. U s. Konjskom (kod Trebinja), po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, od grupe Bokeljskih bataljona formirana 1. bokeljska udarna brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 6. 10. 1944. Dva bataljona tek formirane 1. bokeljske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napala na s. Crkvice (kod Risna), gde se nalazilo oko 400 dobro naoružanih četnika. Zbog jakog otpora neprijatelja bataljoni su se u zoru povukli na polazne položaje, u rejon s. Vrbanja. Poginulo je 5 četnika, a više ih je ranjeno. Bataljoni su imali 1 mrtvog i 3 ranjena borca.

⚔️ 10. 10. 1944. Jedinice 1. bokeljske brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, posle upornih dvodnevnih borbi, oslobodile sela Crkvice, Mrcine i Mokrine (kod Risna). Nemačke i četničke snage koje su branile ta mesta uspele su da se iz s. Crkvica povuku u pravcu s. Dragalja i Risna a iz Mrcina u pravcu Grude. Poginulo je i ranjeno više nemačkih vojnika i četnika. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, 3 p. mitraljeza, 50 pušaka, oko 300 bombi, 2 radio-stanice i mnogo drugog ratnog materijala. Tom prilikom je iz četničkog zatvora u s. Crkvicama oslobođeno oko 20 ljudi. Brigada je imala 3 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 16. 10. 1944. Drugi bataljon 1. bokeljske brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodio Igalo i Sutorinu i sprečio prodor neprijatelja iz Herceg-Novog prema Grudi, nanevši mu veće gubitke.

⚔️ 20. 10. 1944. Jača kolona nemačkih vojnika i četnika iz Risna pokušala da se preko s. Ledenica probije u opseđnuto Grahovo. Sutradan su delovi 10. crnogorske brigade iz rejona Grkovca, uz sadejstvo 1. bataljona 1. bokeljske brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ bočnim napadom razbili neprijatelja i odbacili ga prema Ledenicama. Neprijatelj je imao 40 mrtvih i veći broj ranjenih vojnika i oficira. Zaplenjeno: 2 p. mitraljeza, 5 automata, 4 pištolja i drugi ratni materijal.

⚔️ 22. 10. 1944. Oko 100 nemačkih vojnika i četnika, razbijenih u Grahovu, napalo iz pozadine jedan bataljon 1. bokeljske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ na prostoru s. Poljice - s. Zvečava. Posle dvočasovne borbe neprijatelj je, uz gubitke od 3 mrtva i 7 zarobljenih, proteran u pravcu s. Ubala (kod Risna). Zaplenjeno je 10 pušaka i 3 pištolja. Gubici bataljona 1. boklejske brigade: 1 mrtav i 2 ranjena borca.

⚔️ 24. 10. 1944. Jedinice 1. bokeljske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodile u Boki sela: Bijelu, Baošiće, Đenoviće, Kumbor i Kamenare, u kojima su se nalazile nemačke i četničke snage.

⚔️ 28. 10. 1944. Na prostorijama s. Zvečava - Velji vrh i s. Dragalj - Markov Do (kod Crkvice) dva bataljona 1. bokeljske udarne brigade Primorske operativne grupe vodila borbu protiv nemačkih vojnika koji su se iz Grahova probijali prema Risnu. Bataljoni su ubili 15 i zarobili 2 nemačka vojnika i zaplenili 1 p. mitraljez, 5 automata, 8 pušaka, 7 pištolja i drugu ratnu opremu, a sami su imali 6 mrtvih i 4 ranjena borca.

⚔️ 4. 11. 1944. Jedinice 1. bokeljske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ otpočele napad na položaje Grkovac - Goli vrh - s. Ledenice, koje su držale snage nemačke 181. pešadijske divizije. Iste noći presekle su komunikaciju Risan-Ledenice, a sutradan izvršile napad na jako utvrđen položaj Goli vrh - s. Ledenice. Posle višečasovne borbe zauzele su tri utvrđenja na Golom vrhu. Napad na Ledenice i Grkovac nije uspeo. Gubici neprijatelja: 10 mrtvih i 5 ranjenih vojnika. Brigada je imala 8 mrtvih i 12 ranjenih boraca.

⚔️ 9. 11. 1944. Iz rejona Njeguša 4. bataljon 1. bokeljske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napao četnike u s. Šišićima i s. Pelinovu i prinudio ih da se, uz gubitke od 4 mrtva i 1 zarobljenog, povuku u s. Radanoviće (kod Kotora). Bataljon je imao 1 ranjenog borca.

⚔️ 11. 11. 1944. Iz Risna jedan bataljon 334. puka nemačke 181. pešadijske divizije pokušao da se probije u s. Ledenice i deblokira svoju posadu u tom mestu. Jedinice 1. bokeljske udarne brigade i delovi 2. proleterske (dalmatinske) udarne brigade, podržani artiljerijskim divizionom Primorske operativne grupe, primorali su neprijatelja da se, uz veće gubitke, povuče u Risan. Gubici 1. bokeljske brigade nisu utvrđeni, a 2. proleterska (dalmatinska) brigada imala je 6 mrtvih i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 12. 11. 1944. Jedinice 1. bokeljske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodile s. Grkovac (kod Risna), u kome se branila blokirana nemačka posada.

⚔️ 13. 11. 1944. Prva bokeljska udarna brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ ovladala Golim vrhom i okolnim visovima oko s. Ledenica i, na taj način, pojačala blokadu posade 334. puka nemačke 181. pešadijske divizije u s. Ledenicama.

⚔️ 18. 11. 1944. Posle trinaestodnevnih upornih borbi na položajima u rejonu s. Ledenica (kod Risna) 1. bokeljska udarna brigada i 5. bataljon 2. proleterske (dalmatinske) udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ ovladali s. Ledenicama, gde je bila blokirana posada 334. puka nemačke 181. pešadijske divizije. Neprijatelj je imao 145 mrtvih, oko 190 ranjenih i 355 zarobljenih vojnika i oficira. Zaplenjeno je: 2 topa, 4 minobacača, 2 mitraljeza, 31 p. mitraljez, 35 automata, 380 pušaka, 40 pištolja i velika količina municije i drugog ratnog materijala. Prva bokeljska brigada je imala 37 mrtvih i 71 ranjenog, a 5. bataljon 2. brigade je imao 12 mrtvih i 48 ranjenih boraca.

⚔️ 22. 11. 1944. Jedinice 1. bokeljske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodile Budvu, a zatim gonile delove nemačke 181. pešadijske divizije koji su pod borbom odstupali prema Baru.

⚔️ 24. 11. 1944. Jedinice 1. bokeljske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodile Petrovac na moru i Bar, te u Petrovcu zarobile su 80 četnika a u Baru 140 četnika i 12 italijanskih fašista. One su imale samo 1 mrtvog i 1 ranjenog borca.

⚔️ 26. 11. 1944. Jedinice 1. bokeljske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodile Ulcinj. Time je Crnogorsko primorje bilo konačno oslobođeno. Neprijatelj je imao 11 mrtvih vojnika.

⚔️ 9. 12. 1944. Jedinice 10. crnogorske i 1. bokeljske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodile Danilovgrad, a delovi nemačke 181. pešadijske divizije, pošto su srušili most na r. Zeti, otstupili su prema Spužu. Te jedinice Primorske operativne grupe nastavile su gonjenje neprijatelja i uništile mu jedno odeIjenje od 29 vojnika.

⚔️ 18. 12. 1944. Jedinice 1. bokeljske brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, delovi 9, crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ i jedinice Lovćenskog i Zetskog NOP odreda, posle duže borbe, oslobodili do temelja porušenu Podgoricu (sada: Titograd), koju su branili zaštitni delovi nemačke 181. pešadijske divizije. U unutrašnjosti grada najjače su tačke neprijateljskog otpora bile električna centrala, gimnazija i Vezirov most, koji su nemački vojnici porušili pri povlačenju u pravcu s. Bioča. Gubici neprijatelja: 30 poginulih, veći broj ranjenih i preko 70 zarobljenih. Zaplenjeno je nešto oružja i municije, 15 automobila i veća količina hrane, a uništen je veći broj kamiona.

⚔️ 22. 12. 1944. Jedinice 1. bokeljske brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, vršeći jak pritisak na zaštitničke delove nemačke 181. pešadijske divizije, oslobodile s. Bioče (kod Titograda).

⚔️ 24. 12. 1944. Delovi 9. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ i jedan bataljon 1. bokeljske brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodili s. Klopot i s. Pelev Brijeg (blizu Titograda). U toj borbi je poginulo 25 nemačkih vojnika, a zaplenjena su 3 mitraljeza, 1 minobacač i veća količina municije.

⚔️ 27. 12. 1944. Iz rejona s. Lipova i s. Crkvina 1. bokeljska brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napala delove nemačke 181. pešadijske divizije u rejonu Kolašina. Tom prilikom je poginulo 18 nemačkih vojnika. Brigada je imala 5 ranjenih boraca.

⚔️ 1. 2. 1945. Po naređenju Operativnog štaba NOV i PO za Kosovo i Metohiju formiran Štab operativne grupe brigada pod čiju su komandu stavljene: 3. i 5. kosovsko-metohijska NO brigada, 1. bokeljska NOU brigada i 6. crnogorska NOU brigada.

⚔️ 8. 2. 1945. U s. Radiševu (kod Srbice) dva bataljona 1. bokeljske NOU brigade sa prostorije s. Rakoš - s. Ukča - s. Suvo Grlo, napali baliste koji su se iz Drenice prebacivali ka Starom Kolašinu. Poginulo je 9 i zarobljeno 11 balista.

⚔️ 19. 2. 1945. U rejonu s. G. Kline i Srbice 1. bokeljska NOU brigada u borbi ranila 3 i zarobila 15 balista.

⚔️ 21. 3. 1945. U okolini s. Junika (kod Đakovice) delovi 1. bokeljske NOU brigade zarobili 47 balista.

⚔️ 22. 3. 1945. U blizini s. Junika i s. Ereča (kod Đakovice) 1. bokeljska NOU brigada Operativne grupe brigada zarobila 40 balista.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Komski partizanski odred 10. crnogorska udarna brigada 6. crnogorska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Saradnja četnika sa okupatorom Budva Lovćenski partizanski odred Borbe na Kosovu i Metohiji Trebinje Ulcinj 3. udarna divizija NOVJ 5. kosovsko-metohijska brigada Herceg Novi 9. crnogorska udarna brigada 2. udarni korpus NOVJ Borbe u Hercegovini 1944. Bali Kombetar Borbe u Srbiji 1945. Kolašin Đakovica Politički komesari u NOR-u Borbe na Jadranu 1944. Podgorica Kotor Četnici u drugom svetskom ratu Danilovgrad Italija u drugom svetskom ratu Bar Zetski partizanski odred 181. pešadijska divizija Borbe u Dalmaciji 1944. Borbe u Crnoj Gori 1944.