Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

9. crnogorska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 31 hronoloških zapisa, 79 dokumenata i 20 fotografija.

Događaji

⚔️ 1. 4. 1944. Odlukom Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, u s. Dragovića Polju (kod Kolašina) formirana 9. crnogorska udarna brigada, u sastavu 3. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 14. 4. 1944. Oko 1200 četnika i delovi 363. puka nemačke 181. pešadijske divizije, uz podršku artiljerije, 6 tenkova i 2 lovačka aviona, napali 9. crnogorsku udarnu brigadu 3. udarne divizije NOVJ u Kucima. Ogorčena borba trajala je ceo dan. Brigada je, najzad, odbacila neprijatelja prema Podgorici (sada: Titograd), nanevši mu gubitke od 19 mrtvih i oko 40 ranjenih i zaplenivši minobacač sa 2 sanduka mina, mitraljez, 12 pušaka veću količinu municije i drugu opremu. Ona je imala 1 mrtvog i 14 ranjenih boraca.

⚔️ 17. 4. 1944. Sa pravca s. Bioča ka pl. Vjetarniku i iz Kuča ka s. Brskutu (kod Titograda), oko 1600 četnika i italijanskih fašista, uz podršku artiljerije i avijacije, napali 9. crnogorsku udarnu brigadu 3. udarne divizije NOVJ na položaju s. Pelev Brijeg - s. Brskut - s. Mokro. Tek posle dvodnevnih oštrih borbi oni su je potisli na liniju s. Sreteška Gora - s. Prekobrđe - s. Tuzi (kod Kolašina) Neprijatelj je imao 23 mrtva i više ranjenih, a 9. brigada - 10 mrtvih i 23 ranjena borca.

⚔️ 3. 7. 1944. Na položaju Vežešnik delovi 9. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ odbili napad nemačkih vojnika i četnika s pravca Podgorice (sada: Titograd). Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 45 mrtvih i više ranjenih.

⚔️ 24. 7. 1944. Jedinice 9. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ, posle višednevnih borbi protiv nadmoćnih snaga nemačke 21. SS divizije -Skenderbeg-, oslobodile Andrijevicu. Zaplenjeni su top, mitraljez i 7 sanduka municije.

⚔️ 11. 8. 1944. U rejonu pl. Čakora jake snage nemačke 1. brdske divizije iz Peći napale delove 5. proleterske (crnogorske) udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ. I pored žilavog otpora 5. proleterske udarne i 9. crnogorske udarne brigade, neprijatelj je, iskoristivši međuprostore i maglu, brzim prodorom uspeo da 12. avgusta uđe u Plav i Gusinje, ovlada komunikacijom Čakor - s. Murina i, uz obostrane znatne gubitke, izbije do pred Andrijevicu. Ovim dejstvima otpočela je durmitorska operacija u Crnoj Gori.

⚔️ 13. 8. 1944. Snage nemačke 1. brdske divizije, napadajući od Peći i od Rožaja, savladale jak otpor 5. proleterske (crnogorske) i 9. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ, ušle u Andrijevicu i Berane (sada: Ivangrad) i produžile nadiranje prema s. Mateševu i Kolašinu.

⚔️ 16. 8. 1944. Na položajima Lučka gora - Gusar (kod Kolašina) jače nemačke snage napale 9. crnogorsku udarnu brigadu 3. udarne divizije NOVJ i, posle snašnog otpora, primorale je da se povuče na prihvatne položaje Javorova glava - Borova glava - Jablanov vrh. Neprijatelj je imao više mrtvih i ranjenih, dok je 9. brigada imala 2 mrtva i 3 ranjena.

⚔️ 22. 8. 1944. Na položajima Štulac-Durmitor-Sedlo jake snage nemačke 7. SS i 1. brdske divizije napale na jedinice 9. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ, te zauzele pomenute položaje i odbacile dva bataljona 9. crnogorske brigade na položaje Lojanik-Bolj. U toku dana neprijatelj je, posle višečasovne borbe, uz veće gubitke, ovladao i tim položajima. Brigada je imala 5 mrtvih, 10 ranjenih i 7 nestalih boraca.

⚔️ 4. 9. 1944. Na prostoriji s. Babljak s. Trebaljevo - s. Vranještica - pl. Ključ - Melaja (kod Kolašina) 9. crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv oko 1200 četnika i nemačkih vojnika. Posle jednodnevne oštre borbe četnici su, uz pomoć nemačke jedinice iz s. Mateševa, ušli vi Kolašin. Brigada se, štiteći zbeg stanovništva, povukla na položaje Patkovica-Okolišta-Troglav. U toj borbi je poginulo 50 četnika a ranjen ih je veći broj. Brigada je imala 1 mrtvog i 4 ranjena borca.

⚔️ 10. 9. 1944. Na položajima Šiška - Crna glava - Pojatište - Konjsko brdo (na pl. Bjelasici) jedinice 7. i 9. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ vodile ceo dan žestoku borbu protiv četnika. U toj borbi četnicima su naneti gubici od 45 mrtvih i više ranjenih. Zaplenjeno je: 8 p. mitraljeza. 10.000 metaka, 15 konja i drugi ratni materijal.

⚔️ 15. 9. 1944. Jedinice 7. i 9. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ i jedan bataljon Ozne, posle višečasovne oštre borbe, oslobodili Berane (sada: Ivangrad), u kome se nalazilo oko 3.500 četnika i 200 nemačkih vojnika. Poginulo je 8 nemačkih vojnika i 294 četnika i više ih je ranjeno, a 15 četnika je zarobljeno. Zaplenjeno je: 3 topa, 11 minobacača, 10 mitraljeza (3 neispravna), u p. mitraljeza, 158 pušaka, 8 pištolja, 75 konja, veća količina municije i druge opreme, kao i četnička arhiva. Obe brigade i bataljon Ozne imali su 12 mrtvih i 37 ranjenih boraca.

⚔️ 15. 9. 1944. U rejonu sela Ržanice, Pešaca i Luga (kod Ivangrada) jedinice 9. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ razbile grupu od preko 150 četnika i odbacili je ka Andrijevici i Šekularu. Poginulo je 60 četnika. Brigada je imala 1 mrtvog i 12 ranjenih boraca.

⚔️ 16. 9. 1944. U rejonu pl. Ključa oko 250 četnika, povlačeći se od Berana (sada: Ivangrad), ispred 7. i 9. crnogorske udarne brigade, napalo delove 5. proleterske (crnogorske) udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ. Brigada je razbila četnike i proterala ih u pravcu pl. Bjelasice. Poginula su tri a ranjen je veći broj četnika. Zaplenjeno je: 1 mitraljez, 1 p. mitraljez, 6 konja i nešto municije. Brigada nije imala gubitaka.

⚔️ 29. 9. 1944. Deveta crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ napala i posle kraće borbe, zauzela Rožaje, odbacivši oko 250 pripadnika muslimanske milicije i 20 nemačkih vojnika u pravcu Peći i zaplenivši 1 minobacač, 4 mitraljeza, veću količinu municije, magacin hrane i drugu ratnu opremu.

⚔️ 4. 10. 1944. Na položajima s. Đačići - Rožaj - s. Nurkovići nemačke snage i pripadnici muslimanske milicije, od Peći i Tutina, napali 9. crnogorsku udarnu brigadu 3. udarne divizije NOVJ. Pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja, posle petočasovne borbe, jedinice 9. brigade su se povukle na liniju Turjak-Kacuber. Tom prilikom neprijatelj je imao 4 mrtva i više ranjenih vojnika.

⚔️ 13. 10. 1944. Nemački vojnici i pripadnici muslimanske milicije pokušali da od Plava i Gusinja prodru preko s. Murina u Andrijevicu. Bataljon 9. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ, iz Andrijevice, sprečio prodor i odbacio neprijatelja.

⚔️ 17. 10. 1944. Posle kraće borbe jedan bataljon 9. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ oslobodio Plav. Balisti su imali 10 mrtvih, a bataljon je imao 3 ranjena borca. [U operacijskom dnevniku 2. udarnog korpusa stoji da je Plav oslobođen 18. oktobra. Ali je najverovatnije da je on oslobođen 17. oktobra, kao što se pominje u relaciji u operacijskom dnevniku 9. brigade.]

⚔️ 22. 10. 1944. Deveta crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ napala Rožaj, u kome se nalazilo oko 2000 četnika i pripadnika SDS. Posle šestočasovne borbe neprijatelj je bio razbijen i odbačen ka Peći i Tutinu, uz gubitke od 35 mrtvih i više ranjenih, a Rožaj je oslobođen. Brigada je imala 2 mrtva i 12 ranjenih boraca.

⚔️ 28. 10. 1944. U rejonu Rožaja jake snage četnika, muslimanske milicije i balista, iz rejona Peći, napale 9. crnogorsku udarnu brigadu 3. udarne divizije NOVJ. Brigada je pružala snažan otpor i uspela da odbaci neprijatelja, ali se zbog nedostatka municije morala povući na položaje s. Petnjica - s. Polica - s. Budimlje - s. Dapsići (kod Ivangrada).

⚔️ 17. 11. 1944. Posle kraće i oštre borbe 9. crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ oslobodila Rožaj u kome se nalazilo oko 400 pripadnika muslimanske milicije i četnika. Uz gubitke od 12 mrtvih i više ranjenih, neprijatelj je odbačen u pravcu Peći i Tutina. Zaplenjena su 2 mitraljeza i 12 pušaka. Brigada je imala 1 poginulog i 1 ranjenog borca.

⚔️ 1. 12. 1944. U rejonu Kuča (kod Titograda) jedinice 9. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ uspostavile vezu sa 6. brigadom 2. divizije NOV Albanije, koja je dejstvovala od pravca Skadra.

⚔️ 4. 12. 1944. Iz rejona s. Bioča i s. Klopota (kod Titograda), nastavljajući proboj ka Kolašinu, snage nemačke 297. pešadijske divizije, posle šestodnevnih teških borbi protiv jedinica 5. proleterske i 9. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ, napredovale oko 10 kilometara i oko ponoći zauzele Vjetarnik. U tim borbama, prema sopstvenom priznanju, neprijatelj je imao 74 mrtva, 264 ranjena i 30 zarobljenih oficira i vojnika. Zaplenjeno je 10 mitraljeza i p. mitraljeza, preko 50 pušaka, 5 pištolja, 1 radio-stanica, veća količina municije i mnogo druge ratne opreme. Jedinice 3. udarne divizije NOVJ imale su 55 mrtvih i 93 ranjena borca.

⚔️ 11. 12. 1944. Posle osmočasovne oštre borbe na liniji Kotić - s. Jasen - Ostrovica protiv jedinica 5. proleterske i 9. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ, snage nemačke 297. pešadijske divizije zauzele s. Mateševo (kod Kolašina). Prema sopstvenom priznanju, neprijatelj je imao 38 vojnika izbačenih iz stroja, a gubici 5. i 9. brigade bili su 5 mrtvih i 12 ranjenih boraca.

⚔️ 15. 12. 1944. Savladavši otpor jedinica 5. proleterske i 9. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ, jake snage nemačke 297. pešadijske divizije prodrle iz rejona s. Mateševa i zauzele Kolašin, U ovim borbama poginulo je 5 a ranjeno 13 nemačkih vojnika.

⚔️ 18. 12. 1944. Jedinice 1. bokeljske brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, delovi 9, crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ i jedinice Lovćenskog i Zetskog NOP odreda, posle duže borbe, oslobodili do temelja porušenu Podgoricu (sada: Titograd), koju su branili zaštitni delovi nemačke 181. pešadijske divizije. U unutrašnjosti grada najjače su tačke neprijateljskog otpora bile električna centrala, gimnazija i Vezirov most, koji su nemački vojnici porušili pri povlačenju u pravcu s. Bioča. Gubici neprijatelja: 30 poginulih, veći broj ranjenih i preko 70 zarobljenih. Zaplenjeno je nešto oružja i municije, 15 automobila i veća količina hrane, a uništen je veći broj kamiona.

⚔️ 24. 12. 1944. Delovi 9. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ i jedan bataljon 1. bokeljske brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodili s. Klopot i s. Pelev Brijeg (blizu Titograda). U toj borbi je poginulo 25 nemačkih vojnika, a zaplenjena su 3 mitraljeza, 1 minobacač i veća količina municije.

⚔️ 25. 12. 1944. Jedinice 9. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ ovladale planinskim prevojem Vjetarnikom i izvršile jak pritisak na zaštitne delove nemačke 181. pešadijske divizije koji su se užurbano povlačili u pravcu s. Lijeve Rijeke i s. Maleševa (blizu Kolašina). Zaplenjeno je 12 motornih vozila.

⚔️ 25. 12. 1944. Jedinice 9. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ, posle višečasovne oštre borbe protiv delova nemačke 181. pešadijske divizije, oslobodile s. Lijevu Rijeku (kod Kolašina). Neprijatelj je pretrpeo osetne gubitke. Zaplenjeno je 20 topova, 16 automatskih oruđa, 4 minobacača, 22 kamiona, velika količina municije, 2 radio-stanice i druga ratna oprema.

⚔️ 26. 12. 1944. U širem rejonu s. Mateševa (kod Kolašina) 5. proleterska (crnogorska) brigada i delovi 9. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ u 18 časova počeli opšti napad na zaštitnice nemačke 181. pešadijske divizije s ciljem da ih preseku i unište. U ogorčenoj borbi, vođenoj celu noć, jedinice 3. divizije su ovladale komunikacijom između s. Pajkova Vira i s. Han - Garančića i nanele neprijatelju osetne gubitke, ali nisu uspele da odseku i unište zaštitnice. Prema nepotpunim podacima poginulo je i ranjeno oko 130 neprijateljskih vojnika. Zaplenjena je izvesna količina oružja, municije i druge ratne opreme. Uništeno je desetak kamiona natovarenih raznom ratnom opremom. Jedinice NOVJ imale su 10 mrtvih i 26 ranjenih boraca.

⚔️ 28. 12. 1944. Jedinice 9. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ oslobodile s. Mateševo (kod Kolašina), a zaštitni delovi nemačke 181. pešadijske divizije povukli su se iz sela prema Kolašinu.

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 19 februara 1944 god. partizanskim odredima Crne Gore za upućivanje određenog broja boraca za formiranje Devete crnogorske NOU brigade

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 11 marta 1944 god. štabovima odreda na teritoriji Crne Gore za upućivanje ljudstva u oblast sela Gornje Morače za formiranje Devete crnogorske NOU brigade

📜 Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 25. marta 1944. o postavljenjima u Štabu 9. crnogorske NOU brigade

📜 Naredba Štaba Treće udarne divizije NOVJ za 1 april 1944 god. o postavljanju rukovodećeg kadra u novoformiranoj Devetoj crnogorskoj NOU brigadi

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 2 aprila 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za smjenjivanje jedinica Sedme crnogorske brigade na prostoriji Kuča

📜 Izvještaj Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 2 aprila 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o rezultatima borbe u Kučima i vojno-političkoj situaciji oko Podgorice i Danilovgrada

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 6 aprila 1944 god. Štabu bataljona Devete crnogorske brigade za likvidaciju četničke grupe na pl. Siljeviku

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 6 aprila 1944 god. Štabu bataljona Devete crnogorske brigade za sadejstvo sa Pratećim bataljonom Štaba Korpusa u likvidaciji četničke grupe na pl. Siljeviku

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 14 aprila 1944 god. Komandi čete Prvog bataljona Devete crnogorske NOU brigade za posijedanje najpogodnijih tačaka na Vežešniku i za sadejstvo sa jedinicama Sedme crnogorske brigade

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 14 aprila 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za dostavljanje detaljnog izvještaja o situaciji i za koordinaciju sa Sedmom crnogorskom brigadom u slučaju jačeg prodora neprijatelja od pravca Podgorice

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 18 aprila 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za izvršenje protivnapada na četničke bande uz sadejstvo Prvog bataljona Pete crnogorske NOU brigade

📜 Dopunsko naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 18 aprila 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za razbijanje četničkih bandi u Kučima i Bratonožićima

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 19 aprila 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za prikupljanje svih bataljona i za izvršenje protivnapada na četničke bande u Kučima i Bratonožićima

📜 Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 19 aprila 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade o uspjehu Prvog bataljona na pravcu Gornje Selo - Štavanj

📜 Bojna relacija Devete crnogorske NOU brigade za period od 1 do 27 aprila 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 28 aprila 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o situaciji u Kučima

📜 Obavještenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 5 maja 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o stavljanju Zetskog NOP odreda pod komandu Devete crnogorske NOU brigade

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 5 maja 1944 god. Štabu Zetskog NOP odreda da se stavi pod komandu Devete crnogorske NOU brigade

📜 Izvještaj Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 16 maja 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o jačini neprijateljskih snaga oko Podgorice i o stanju u brigadi

📜 Bojna relacija Devete crnogorske NOU brigade za period od 25 maja do 15 juna 1944 godine

📜 Bojna relacija Devete crnogorske NOU brigade za vrijeme od 15 juna do 1 jula 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 8 jula 1944 god. Štabu Trećeg i Četvrtog bataljona za akciju na Rogame radi pružanja zaštite partizanskim porodicama

📜 Bojna relacija Devete crnogorske NOU brigade za vrijeme od 10 do 13 jula 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 24 jula 1944 god. Štabu Pete crnogorske proleterske i Devete crnogorske NOU brigade o zauzimanju Andrijevice, Plava i Gusinja

📜 Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 8 avgusta 1944 god. za novi raspored

📜 Bojna relacija Devete crnogorske NOU brigade za vrijeme od 10 do 30 avgusta 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 13 avgusta 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za postavljanje na Jelenik - Belilo

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 14 avgusta 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za hvatanje veze sa Petom proleterskom koja se nalazi na Lisi

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 15 avgusta 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za odbranu Lipova

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 16 avgusta 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za povlačenje na liniju Korman - Stražnica i orijentaciju u oblasti G. Bukovica - Provalije

📜 Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 16 avgusta 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade o upućivanju Druge italijanske brigade na njeno lijevo krilo

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 22 avgusta 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za pokret preko Duži za Breznu

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 27 avgusta 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za pokret ka Crkvini

📜 Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 3 septembra 1944 god. Štabu Devete crnogorske brigade o čišćenju Bjelasice od četnika

📜 Izvještaj Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 5 septembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o borbama protiv četnika na prostoriji Babljak - Trebaljevo, Vranještica - Ključ - Malaja

📜 Izvještaj Devete crnogorske NOU brigade od 7 septembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o borbama oko Jelovice i Ogarele Glave

📜 Izvještaj Devete crnogorske udarne brigade od 8 septembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o padu Lise

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 8 septembra 1944 god. Štabu Devete crnogorske udarne brigade za zadržavanje neprijatelja na prostoriji Šiško Jezero - Kuri-kuće

📜 Izvještaj Štaba Devete crnogorske udarne brigade od 9 septembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o padu Troglava

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 10 septembra 1944 god. Štabu Devete crnogorske udarne brigade za zatvaranje pravca Lubnica i napad pravcem Belilo - Troglav - Ogorela Glava

📜 Izvještaj Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 10 septembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o padu Konjskog Brda

📜 Izvještaj Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 10 septembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o padu Šiško Pl. i Strmenice

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 10 septembra 1944 god. Štabu Devete crnogorske udarne brigade za prebacivanje na liniju Jabučna - Bojište

📜 Izvještaj Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 12 septembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o razbijanju četnika na Privijanskom Brdu

📜 Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 12 septembra 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade o dolasku Štaba divizije i Sedme brigade u Bijelo Polje

📜 Neređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 14 septembra 1944 god. Štabu Devete crnogorske udarne brigade za pokret pravcem Majstorovina - Brzava

📜 Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 14 septembra 1944 god. za pravce napada na Berane

📜 Bojna relacija Devete crnogorske NOU brigade za vrijeme od 16 septembra do 7 oktobra 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 26 septembra 1944 god. za posijedanje položaja u oblasti Berana i Andrijevice

📜 Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 27 septembra 1944 god. za pokret u pravcu Rožaja

📜 Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 28 septembra 1944 god. Štabu Prvog, Trećeg i Četvrtog bataljona za napad na Rožaj

📜 Izvještaj Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 30 septembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o oslobođenju Rožaja

📜 Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 30 septembra 1944 god. za obezbjeđenje terena oko Rožaja od muslimanske milicije

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 16 oktobra 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za sprečavanje otstupnice nijemcima na komunikaciji Čakor - Peć

📜 Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 16 oktobra 1944 god. za rušenje komunikacije Andrijevica - Čakor

📜 Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 22 oktobra 1944 god. za likvidiranje neprijatelja u Rožaju

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 9. crnogorske brigade 3. NOU divizije od 25. oktobra 1944. Centralnom komitetu KPJ o političkom radu i organizacionom stanju u Brigadi od 1. aprila do 25. oktobra

📜 Bojna relacija Štaba Devete crnogorske NOU brigade za vrijeme od 8 do 31 oktobra 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 5 novembra 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za rušenje komunikacije Čakor - Andrijevica radi zatvaranja pravca od Peći

📜 Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 5 novembra 1944 god. za zatvaranje pravca Čakor - Andrijevica

📜 Bojna relacija Devete crnogorske NOU brigade za vrijeme od 1 novembra do 11 decembra 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 15 novembra 1944 god. za zauzimanje Rožaja

📜 Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 22 novembra 1944 god. za oslobođenje Tutina

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 23 novembra 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za prebacivanje na sektor Pete crnogorske proleterske brigade

📜 Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 23 novembra 1944 god. za pokret u pravcu Berana

📜 Izvještaj Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 27 novembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o dolasku Devete crnogorske NOU brigade u Lijevu Rijeku

📜 Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 27 novembra 1944 god. za pokret na nove položaje

📜 Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 27 novembra 1944 god. za napad na neprijatelja na položaju Bioče - Vežešnik

📜 Obavještenje Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 1 decembra 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade o situaciji oko Peleva Brijega

📜 Obavještenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 2 decembra 1944 god. Štabu Pete crnogorske proleterske brigade o uspostavljanju veze sa jedinicama Druge divizije NOV Albanije i o situaciji na svome sektoru

📜 Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 4 decembra 1944 god. za čvrsto držanje svojih položaja i za sadejstvo sa jedinicama Pete crnogorske proleterske brigade

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 5 decembra 1944 god. Štabu Pete crnogorske proleterske i Štabu Devete crnogorske NOU brigade za držanje posjednutih položaja i za sadejstvo sa Šestom albanskom divizijom

📜 Naređenje Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 5 decembra 1944 god. za posijedanje novih položaja i za sadejstvo sa jedinicama Devete crnogorske NOU brigade

📜 Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 5 decembra 1944 god. za napad na neprijatelja koji nadire od pravca Lijeve Rijeke ka sjeveru

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 6 decembra 1944 god. Štabu Pete crnogorske proleterske i Devete crnogorske NOU brigade za odbranu Mateševa

📜 Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 9 decembra 1944 god. za napad na neprijatelja na liniji Jasen - Jabuka - Pajkov Vir - Tara Vukovet

📜 Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 13 decembra 1944 god. Štabu Prvog i Četvrtog bataljona za prebacivanje u oblast Kuča

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 20 decembra 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za napad na neprijateljske zaštitnice

📜 Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 27 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o borbama na komunikaciji Jabuka - Kolašin i o napredovanju Devete crnogorske udarne brigade

Fotografije

Povezane odrednice

Celje Peć 21. SS divizija Skenderbeg Durmitorska operacija Komski partizanski odred Sarajevo Albanski partizani Kolašin 5. krajiška udarna divizija NOVJ Kurirska služba u ratu 6. lička proleterska divizija NOVJ 7. SS divizija Prinz Eugen Politički komesari u NOR-u 8. crnogorska udarna brigada Lovćenski partizanski odred 181. pešadijska divizija Bjelovar Berane 2. udarni korpus NOVJ 6. crnogorska udarna brigada Andrijevica Rožaje 1. bokeljska udarna brigada Centralni komitet KPJ Četnici u drugom svetskom ratu 5. proterska (crnogorska) udarna brigada 297. pešadijska divizija Zetski partizanski odred Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Tutin Borbe u Crnoj Gori 1944. Podgorica 7. crnogorska omladinska brigada Budo Tomović Sarajevska operacija Borbe u Hrvatskoj 1945. Italija u drugom svetskom ratu 1. brdska divizija Vermahta Bijelo Polje Saradnja četnika sa okupatorom Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Andrijevička operacija Završne operacije u Jugoslaviji Danilovgrad Avijacija u oslobodilačkom ratu 3. udarna divizija NOVJ 17. istočnobosanska divizija NOVJ Trnovo Borbe u Sloveniji 1945. Bali Kombetar Zarobljenici u ratu Plav Karlovačka operacija Albanija u drugom svetskom ratu Italijanski partizani Josip Broz Tito Blajburška operacija