Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Berane u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 45 hronoloških zapisa, 25 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 7. 1941. U s. Lušcu (kod Ivangrada) održan sastanak MK KPJ za Berane (sada: Ivangrad). Pošto su se upoznali sa odlukama CK KPJ i PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak o oružanoj borbi protiv okupatora, odlučeno je: da se napadnu i unište karabinijerske i žand. stanice u srezu i poruše mostovi u rejomma l ivrana, s. Buča i s. Police; da se prikupe podaci o italijanskom garnizonu u Beranama; da članovi MK, zaduženi za pojedine opštine, prenesu partijskim organizacijama odluke MK.

⚔️ 20. 7. 1941. Posle trodnevnih borbi i pregovora italijanski bataljon 93. puka divizije -Mesina- predao se ustanicima koji su zauzeli Berane (sada: Ivangrad). Poginulo oko 70 italijanskih oficira i vojnika a zarobljeno oko 700. Zaplenjeno: 9 mitraljeza, 12 p. mitraljeza, 23 minobacača i oko 800 pušaka. Prvog dana borbe poginuo je Miloš Mališić, narodni heroj.

⚔️ 10. 8. 1941. Delovi italijanske divizije -Pulje- ušli u Berane (sada: Ivangrad).

⚔️ 31. 9. 1941. Na pl. Jelovici (kod Ivangrada) održana partijska konferencija za srez beranski. Prisustvovalo oko 50 delegata. Izabran novi MK KPJ za Berane (sada: Ivangrad).

⚔️ 15. 10. 1941. Draža Mihailović naimenovao Đorđija Lašića,. majora bivše jugoslovenske vojske, za komandanta svih četničkih snaga u Crnoj Gori, a kapetana Pavla Đurišića za komandanta četničkih snaga na teritorije srezova Berane, Andrijevica, Bijelo Polje, Pljevlja.

⚔️ 2. 11. 1941. Sedmi dobrovoljački odred i Velikomoravska grupa četnika napali Požarevački NOP odred na liniji s. Beranje - s. Bare - s. Kasidol - s. Smoljinac (kod Požarevca) i naneli mu osetne gubitke.

⚔️ 9. 11. 1941. U Tifranskoj klisuri partizani porušili put Berane (sada: Ivangrad) - Bijelo Polje.

⚔️ 7. 12. 1941. U s. Radovču (kod Titograda) održano savetovanje PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak, na kome je, posle analize vojno-političke situacije, zaključeno: suzbiti svako zastranjivanje i svim rodoljubima omogućiti aktivno učešće u NOB-u, po svaku cenu onemogućiti stvaranje četničkih oružanih formacija, pojačati političkopartijski i kulturni rad, preduzeti sve potrebne mere u cilju pomoći siromašnim porodicama (mobama, rekvizicijom imovine narodnih neprijatelja i si.), srediti partijske organizacije na teritoriji Bara, Kolašina, Berana, Andrijevice, u katunskoj nahiji i u Boki; izvršiti pravilnu raspodelu kadrova, ne zapostavljajući pri tome rad u pozadini, redovnije održavati međusobne veze i veze partijskih organizacija sa PK, pojačati rad među omladinom i ženama; sprovesti direktivu PK u vezi s radom Partije u NOP odredima, kao i direktivu u vezi s organizacijom i radom NO odbora; organizovati agitaciono-propagandnu komisiju pri PK i saradnju u listu -Narodna borba-; posvetiti veću brigu partijskoj tehnici; realnije ocenjivati stvarni odnos snaga (ne potcenjivati neprijatelja).

⚔️ 20. 12. 1941. Povodom pojačane aktivnosti vođa četničkog pokreta na području srezova andrijevičkog, beranskog i kolašinskog i formiranja četničkih -nacionalnih odbora- -narodne vojske-, Okružni komitet KPJ za Berane uputio proglas narodu: poziva ga da u narodnooslobodilačkim partizanskim četama, pod vođstvom KPJ, nastavi bespoštednu borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika, rušilaca narodnog jedinstva.

⚔️ 5. 1. 1942. Italijanske posadne trupe, pod pritiskom partizanskih snaga, evakuisale Kolašin, Lijevu Rijeku i Mateševo i povukle se u Berane (sada: Ivangrad) i Andrijevicu. U napuštena mesta su ušle jedinice Komskog NOP odreda.

⚔️ 14. 1. 1942. Na komunikaciji Bijelo Polje - Ravna Rijeka jedinice Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda napale italijansku kolonu od oko 500 vojnika, razbile je i odbacile prema Bijelom Polju. U toku borbe od Berana (sada: Ivangrad) je prema Bijelom Polju naišla druga kolona italijanskih vojnika. Partizanske jedinice su je dočekale i u višečasovnoj borbi nanele joj veće gubitke. Ukupni gubici neprijatelja: 24 mrtva, veći broj ranjenih.

⚔️ 15. 1. 1942. Manje italijanske snage iz Berana (sada: Ivangrad), četnici i muslimanska milicija napali partizansku četu u s. Polici. U višečasovnoj borbi neprijatelj je uspeo da potisne partizane i uđe u selo, gde je opljačkao imovinu pripadnika NOP-a i maltretirao meštane.

⚔️ 13. 4. 1942. Udružene okupatorsko-četničke snage zapalile s. Buče, kod Berana (sada: Ivangrad) i uhapsile 105 lica, od kojih su 35 internirale.

⚔️ 4. 5. 1942. Jake četničke snage, dobro naoružane italijanskim lakim i teškim oružjem, otpočele koncentrične napade od Kolašina, dolinom Tare i preko Sinjajevine, i od Berana. preko pl. Bjelasice i Bijelog Polja, u pravcu Mojkovca i s. Šahovića, na jedinice Bjelopoljskog, Durmitorskog, Komskog NOP odreda, delove Zetskog NOP odreda i 1. bataljona 1. proleterske NOU brigade. Četnici su u toku dvodnevnih borbi, i pored jakog otpora partizanskih jedinica, uspeli da zauzmu Mojkovac i da izbiju na padine Sinjajevine. U tim borbama oni su, prema nepotpunim podacima, imali 66 mrtvih, više ranjenih i 14 zarobljenih, a partizani 11 poignulih i ranjenih boraca.

⚔️ 16. 1. 1943. U s. Budimlju (kod Berana - sada: Ivangrad) četnici uhapsili 11 pripadnika NOP-a i sproveli ih u Kolašin, u zatvor.

⚔️ 15. 2. 1943. U šumi blizu s. Lješnice (kod Berana - sada: Ivangrad) oko 600 italijanskih vojnika i četnika opkolilo 12 beranskih ilegalaca. koji su se sa članovima OK KPJ za Berane sklonili u dve zemunice. Poginulo je 6 ilegalaca, među kojima član OK KPJ za Berane Milan Kuč i partijski radnik Vukadin Vukadinović, narodni heroji. Ostali su se izvukli iz obruča.

⚔️ 8. 5. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito održao u s. D. Kruševu (u dolini r. Pive) sastanak sa zamenikom i pomoćnikom načelnika VŠ i komandantima divizija Glavne operativne grupe (sem komandanta 7. divizije NOVJ) na kome ih je upoznao s daljim planom dejstva i postavio zadatke: da 1. i 2. proleterska udarna divizija NOVJ unište preostale neprijateljske snage u istočnom delu Crne Gore, oslobode Kolašin i Berane (sada: Ivangrad), stvore povoljnu operacijsku osnovicu za prodor u Srbiju i, prodorom preko Kosova i Metohije, pomognu oslobodilački pokret u Albaniji; da 3. udarna divizija NOVJ obezbeđuje desni bok i pozadinu 2. proleterske divizije NOVJ, a 7. divizija NOVJ obezbeđuje levi bok i pozadinu 1. proleterske udarne divizije NOVJ.

⚔️ 0. 6. 1943. Četnička kaznena ekspedicija uhapsila 113 rodoljuba u s. Babinom kod Berana (sada: Ivangrad) i predala ih italijanskim vlastima, a ove ih odmah uputile u koncentracione logore.

⚔️ 0. 8. 1943. U s. Vinicku, kod Berana (sada: Ivangrad), u borbi protiv četnika, poginuo pozadinski radnik Miloš Komatina, narodni heroj.

⚔️ 7. 10. 1943. Nastupajući dolinom r. Jelovice i pravcem pl. Patkovica - Konjsko brdo, 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ i Udarna grupa bataljona odbacile četničku 1. i 2. beransku brigadu i Kolašinski odred i izbile na liniju Meka - Soko - pl. Šestarevac (kod Berana, sada: Ivangrad). Sutradan je odbijen pokušaj četnika da ponovo ovladaju ovim položajem, a time su stvoreni uslovi za prenošenje dejstava u dolinu r. Lima i uspostavljanje taktičke veze s jedinicama Zetskog NOP odreda kod Bioča.

⚔️ 10. 10. 1943. Na pl. Lisi (kod Andrijevice) 5. bataljon 4. proleterske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ napao i odbacio tri četnička bataljona (oko 600 četnika) i osujetio nameravani protivnapad pi ko pl. Patkovice i pl. Turije na Berane (sada: Ivangrad).

⚔️ 12. 10. 1943. Na Trešnjeviku i Rudom brdu (kod Andrijevice) 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, u sađejst.vu sa delovima 4. proleterske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ, razbila četničku 1. i 2. beransku brigadu i Šekularski, Kolašinsko-rečanski, Slatinski i Trepački bataljon, te tako slomila i poslednji pokušaj četničkih snaga da ovladaju dolinom r. Lima i povrate Berane (sada: Ivangrad).

⚔️ 23. 10. 1943. Jedinice nemačke 297. pešadijske divizije, nastupajući sa pravca s. Murino, ušle u nebranjenu Andrijevicu, a potom potisle delove 2. proleterske udarne divizije NOVJ i zauzele Berane (sada: Ivangrad). Time je u dolini gornjeg toka r. Lima i r. Tare završena nemačka operacija -Balkanšluht-.

⚔️ 30. 10. 1943. Jedinice 4. proleterske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ odbacile delove nemačke 297. pešadijske divizije prema Andrijevici i zauzele Berane (sada: Ivangrad).

⚔️ 30. 4. 1944. Jedinice 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ u sadejstvu s Komskim NOP odredom izvršile neuspeo napad na Berane (sada: Ivangrad).

⚔️ 5. 5. 1944. Jedinice 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ i tri bataljona Komskog NOP odreda izvršili snažan napad na Berane (sada: Ivangrad), gde se nalazilo oko 1500 četnika i 200 nedićevaca. Posle višečasovne oštre borbe grad je zauzet. Neprijatelj je imao 105 mrtvih i preko 120 ranjenih i 30 zarobljenih, dok se udavilo u Limu oko 150 četnika. Zaplenjeno: 1 mitraljez, 4 p. mitraljeza i 60 pušaka s većom količinom municije, arhiva i druga ratna oprema. Gubici 7. brigade i Komskog NOP odreda: 19 mrtvih i 47 ranjenih boraca.

⚔️ 22. 5. 1944. U Bijelom Polju Štab 2. udarnog korpusa NOVJ održao savetovanje sa štabovima 2, 3. i 5. divizije NO.VJ. Jedinicama je određen raspored: 37. udarnoj diviziji rejon Pljevlja-Prijepolje-Priboj; 5. udarnoj diviziji rejon Brodarevo-Pljevlja; 3. udarnoj diviziji rejon Prijepolje-Sjenica, a njena 9. udarna brigada ostala je na odseku prema Podgorici (sada: Titograd); 2. proleterskoj udarnoj diviziji rejon Andrijevica - Berane (sada: Ivangrad) - Rožaje.

⚔️ 1. 6. 1944. Kod Berana (sada: Ivangrad) saveznički avioni spustili oružje i municiju jedinicama NOVJ, a 1/2. juna, u rejonu s. Njegovuđe (kod Žabljaka), pomoću 25 padobrana spustili hranu.

⚔️ 3. 6. 1944. Nemački vojnici, četnici i muslimanska milicija izvršili napad na 7. crnogorsku udarnu brigadu 3. udarne divizije NOVJ na položajima severoistočno od Berana (sada: Ivangrad), ali su odbačeni u polazne rejone. Gubici neprijatelja: oko 60 mrtvih, veći broj ranjenih i 7 zarobljenih. Gubici 7. brigade: 2 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 14. 6. 1944. Kod Berana (sada: Ivangrad) saveznički avioni dopremili municiju, benzin i drugi ratni materijal za jedinice NOVJ. (I naredne dve noći prispela je izvesna količina hrane i druge opreme.)

⚔️ 18. 7. 1944. Da bi sprečile prodor divizija NOVJ u Srbiju, nemačke jedinice (21. SS legionarska divizija -Skenderbeg-, jedan puk 7. SS divizije -Princ Eugen-, borbene grupe -Štripel- i -Bendl-, legija -Krempler-, dva bataljona puka -Brandenburg-, delovi 5. motorizovanog policijskog puka) preduzele operaciju protiv jedinica 2. udarnog korpusa NOVJ na teritoriji Andrijevice i Berana (sada: Ivangrad) tzv. andrijevičku operaciju. U borbama, koje su trajale do 26. jula, razbijena je 21. SS divizija -Skenderbeg-, kojoj su naneti gubici od oko 900 mrtvih, više ranjenih i preko 200 zarobljenih. Plen: 2 topa, 14 minobacača, 38 mitraljeza i p. mitraljeza, 350 pušaka, vagon municije, jedna pukovska zastava i mnogo druge opreme. Oborena su 2 neprijateljska aviona, a uništeno je 14 vozila i nekoliko radionica. Tom prilikom oslobođeno je 60 na smrt osuđenih simpatizera NOP-a. Gubici jedinica NOVJ bili su srazmerno mali.

⚔️ 19. 7. 1944. Sedamnaest nemačkih aviona bombardovalo Berane (sada: Ivangrad). Poginulo je više stanovnika.

⚔️ 26. 7. 1944. Štab 2. udarnog korpusa NOVJ, u duhu naređenja VŠ NOV i POJ, otpočeo grupisanje 2. proleterske udarne, 5. udarne i 17. udarne divizije NOVJ istočno od Berana (sada: Ivangrad) radi prodora u Srbiju.

⚔️ 28. 7. 1944. Iz šireg rejona Berana (sada: Ivangrad), posle prikupljanja i svestranih priprema, počeo prodor Operativne grupe divizija NOVJ (2. proleterske, 5. i 17, udarne divizije) u Srbiju.

⚔️ 29. 7. 1944. U dolini r. Lešnice (na Pešteru) Operativna grupa divizija NOVJ (2. proleterska udarna, 5. i 17. udarna divizija), prodirući iz rejona Berana (sada: Ivangrad) u Srbiju, slomila otpor jedinica nemačke legije -Krempler- i borbene grupe -Bendl- i izbila u istočni deo Sandžaka. U tim borbama neprijatelj je imao 12 mrtvih, 24 ranjena i 123 nestala vojnika.

⚔️ 13. 8. 1944. Snage nemačke 1. brdske divizije, napadajući od Peći i od Rožaja, savladale jak otpor 5. proleterske (crnogorske) i 9. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ, ušle u Andrijevicu i Berane (sada: Ivangrad) i produžile nadiranje prema s. Mateševu i Kolašinu.

⚔️ 15. 8. 1944. Prodirući od s. Mateševa i od Berana (sada: Ivangrad), preko pl. Bjelasice, snage nemačke 1. brdske divizije oko 8 časova ušle u Kolašin, prebacile se na levu obalu r. Tare i ovladale Babljom gredom, s. Drijenkom i Markovim brdom.

⚔️ 21. 8. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 12, udarnog korpusa NOVJ: pošto je neprijatelj otpočeo ofanzivu iz Andrijevice, Berana (sada: Ivangrad) i Pljevalja i, kako izgleda, kreće se na jug, taj korpus treba da manevruje oko pl. Golije, na prostoriji Nikšića, Banjana i Hercegovine i da se u pogodnom momentu prebaci u Sandžak, krećući se u više kolona, da ne bi bio opkoljen; sem toga, treba da uhvati vezu sa 29. udarnom divizijom NOVJ. Ujedno ga obaveštava da je 1. proleterska udarna divizija prešla u Sandžak bez borbi.

⚔️ 30. 8. 1944. Jedinice 5. proleterske (crnogorske) udarne brigade 3 udarne divizije NOVJ napale na Berane (sada: Ivangrad), gde se nalazilo oko 1500 pripadnika muslimanske milicije i nešto četnika. Posle oštre borbe one su grad oslobodile a neprijatelja odbacile prema Rožaju i Pešteru.

⚔️ 11. 9. 1944. Jače snage četnika ušle u Berane (sada: Ivangrad) pošto su prethodno delovi 3. udarne divizije NOVJ - vojno-pozadinski organi i organi narodne vlasti evakuisali grad.

⚔️ 15. 9. 1944. Jedinice 7. i 9. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ i jedan bataljon Ozne, posle višečasovne oštre borbe, oslobodili Berane (sada: Ivangrad), u kome se nalazilo oko 3.500 četnika i 200 nemačkih vojnika. Poginulo je 8 nemačkih vojnika i 294 četnika i više ih je ranjeno, a 15 četnika je zarobljeno. Zaplenjeno je: 3 topa, 11 minobacača, 10 mitraljeza (3 neispravna), u p. mitraljeza, 158 pušaka, 8 pištolja, 75 konja, veća količina municije i druge opreme, kao i četnička arhiva. Obe brigade i bataljon Ozne imali su 12 mrtvih i 37 ranjenih boraca.

⚔️ 16. 9. 1944. U rejonu pl. Ključa oko 250 četnika, povlačeći se od Berana (sada: Ivangrad), ispred 7. i 9. crnogorske udarne brigade, napalo delove 5. proleterske (crnogorske) udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ. Brigada je razbila četnike i proterala ih u pravcu pl. Bjelasice. Poginula su tri a ranjen je veći broj četnika. Zaplenjeno je: 1 mitraljez, 1 p. mitraljez, 6 konja i nešto municije. Brigada nije imala gubitaka.

⚔️ 17. 9. 1944. Nastupajući od Berana (sada: Ivangrad) 9, crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ oslobodila Andrijevicu, odbacivši manje delove nemačkih jedinica i četnike.

⚔️ 1. 10. 1944. Kod s. Beranca i s. Topolčana (blizu Prilepa) 1. bataljon 7. i 2. bataljon 5. makedonske NO brigade napali nemačku kolonu od 15 kamiona i naneli joj gubitke od 16 mrtvih. Po povlačenju bataljona nemačke jedinice su u s. Topolčanima zapalile oko 20 kuća.

⚔️ 4. 12. 1944. Iz rejona Bijelog Polja snage nemačke 22. pešadijske divizije, posle ogorčene borbe protiv jedinica 7. crnogorske omladinske brigade -Budo Tomović- 3. udarne divizije NOVJ, uspele da ovladaju Obrovom, s. Zatonom, s. Femića Kršem, da pređu na levu obalu Lima i da ugroze pravac Bijelo Polje - Berane (sada: Ivangrad), gde se nalazila bolnica i ostale pozadinske ustanove 3. divizije. Dalji prodor neprijatelja na tom pravcu i u pravcu Mojkovca zaustavljen je otporom 7. crnogorske brigade: s položaja Privijansko brdo - s. Rakita - Pale. U tim borbama poginulo je 75 neprijateljskih vojnika i više ih je ranjeno. Brigada je imala 7 mrtvih i 20 ranjenih boraca.

Dokumenti

📜 Izveštaj Komande 11. bataljona karabinijera o držanju karabinijera u borbi kod Berana od 16. do 19. jula 1941. godine

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 11 oktobra 1943 god. Štabu udarne grupe za raspored bataljona u Berane i okolinu

📜 Obavještenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 13. oktobra 1943. Štabu 4. crnogorske proleterske brigade o oslobođenju Berana i Andrijevice i prelasku italijanske divizije Venecija na stranu NOVJ

📜 Izvještaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 16 oktobra 1943 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o bojevima s četnicima na sektoru Berana i Trešnjevika

📜 Izvještaj štaba Četvrte proleterske brigade od 26 oktobra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o formiranju novog bataljona u brigadi od ljudstva iz Berana i Andrijevice

📜 Izvještaj Štaba 4. proleterske brigade od 31. oktobra 1943. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Berane - Andrijevica - Mateševo

📜 Obavještenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 4 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o situaciji na sektoru prema Sandžaku i oslobođenju Berana i Andrijevice

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 5 novembra 1943 god. Štabu italijanske divizije Venecija za razmeštaj jedinica na prostorijama: Rudo - Ustibar, Bijelo Polje, Berane i Sjenica

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša Komande limsko-sandžačkih četničkih odreda u vremenu od 25. septembra do 13. novembra 1943. godine

📜 Izvještaj štaba Četvrte proleterske brigade od 28 novembra 1943 god. štabu Treće udarne divizije NOVJ o rasporedu bataljona na sektoru Bijelo Polje, Brodarevo, Berane, Andrijevica i situaciji u ovim srezovima

📜 Izvještaj štaba Komskog NOP odreda od 15 decembra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji na području: Peć, Plav, Gusinje, Berane, Andrijevica

📜 Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 2. februara 1944. Štabu 4. proleterske brigade da aerodrom kod Berana osposobi za noćno sletanje i poletanje

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 1 marta 1944 god. Štabu Trideset sedme udarne divizije za posijedanje položaja od Berana do Meljaka

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 4 marta 1944 god. štabovima brigada za raspored na levoj obali Lima od Berana do Pljevalja i odbranu slobodne teritorije Sandžaka

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 7 aprila 1944 god. Štabu Osme crnogorske brigade za posedanje položaja na levoj obali Lima od Berana do Brodareva i odbranu slobodne teritorije u Sandžaku

📜 Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 15 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama na sektoru Berane - Mojkovac i Kuči - Piperi

📜 Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 1 maja 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji oko Berana i Pljevalja

📜 Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 6 maja 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o oslobođenju Berana i situaciji na ostalim sektorima Korpusa

📜 Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 9 maja 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o oslobođenju Berana i razbijanju četnika na tom sektoru

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije NOVJ od 23 maja 1944 god. za prebacivanje na sektor Berana, Andrijevice i Rožaja

📜 Izveštaj 21. SS-brdske divizije »Skenderbeg« od 1. avgusta 1944. Komandi 21. brdskog armijskog korpusa o toku i rezultatima operacije »Draufgenger« na prostoru Andrijevica — Berane — Murino

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 1 septembra 1944 god. za obezbjeđenje teritorije Kolašin, Berane, Andrijevica

📜 Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 3 septembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o otpremanju ranjenika sa aerodroma Berane za Italiju

📜 Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 16 septembra 1944 god. Štabu Pete crnogorske proleterske brigade o razbijanju četnika na sektoru Berana i pokretima neprijatelja

📜 Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 26 septembra 1944 god. za posijedanje položaja u oblasti Berana i Andrijevice

Fotografije

Povezane odrednice

17. istočnobosanska divizija NOVJ Četnici u ustanku Omladina u ratu Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Borbe u Crnoj Gori 1943. 7. banijska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Operativna grupa divizija Glavni štab Crne Gore Pljačka u ratu Operacija Balkanski klanac 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Ranjenici u ratu Peć 1. proleterska udarna brigada 5. krajiška udarna divizija NOVJ 3. udarna divizija NOVJ 2. proleterska divizija NOVJ Priboj Pljevlja Podgorica Durmitorski partizanski odred Andrijevička operacija 1. proleterska divizija NOVJ Prilep Rožaje 8. crnogorska udarna brigada Požarevac Bijelo Polje Andrijevica Đorđije Lašić 1. brdska divizija Vermahta Narodni heroji Jugoslavije Ilegala u ratu Zaharije Ostojić Zetski partizanski odred Kolašin Borbe u Srbiji 1943. Bolnice u oslobodilačkom ratu 9. crnogorska udarna brigada Narodni neprijatelji u oslobodilačkom ratu Borbe u Crnoj Gori 1944. Dragoljub Draža Mihailović 21. SS divizija Skenderbeg Komski partizanski odred Kapitulacija Italije Partizanska avijacija 19. pešadijska divizija Venecija 2. udarni korpus NOVJ Vojislav Lukačević Pavle Đurišić 37. sandžačka divizija NOVJ Mojkovac Peko Dapčević Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Ustanak u Crnoj Gori 1941. Prijepolje Brodarevo Antiosovinska ofanziva JVuO 1943. 297. pešadijska divizija 1. alpska divizija Taurinense 7. crnogorska omladinska brigada Budo Tomović Borbe u Crnoj Gori 1942. 29. hercegovačka divizija NOVJ Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Italija u drugom svetskom ratu Sjenica Josip Broz Tito Vrhovni štab NOVJ 21. brdski armijski korpus Avijacija u oslobodilačkom ratu 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada