Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Mojkovac u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 38 hronoloških zapisa, 59 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 14. 7. 1941. U Mojkovcu održan sastanak Oblasnog komiteta KPJ za Sandžak na kome su izložene direktive CK KPJ i PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak za ustanak.

⚔️ 14. 7. 1941. Kod Vrlostupa (na putu Mojkovac-Kolašin) grupa ustanika napala iz zasede dva italijanska kamiona. Neprijatelju naneti gubici.

⚔️ 14. 7. 1941. Mojkovački ustanici, uz pomoć ustanika iz sela Bjelojevića i Podbišća, izvršili napad na karabinijersku stanicu u Mojkovcu, koja je brojala 7 karabinijera i 4 žandarma. Neprijatelj je davao otpor celu noć, i tek ujutru je stanica zapaljena, a italijanski karabinijeri i žandarmi su se predali. Tom prilikom su zaplenjena 2 mitraljeza, 10 pušaka i nekoliko sanduka municije.

⚔️ 16. 7. 1941. Na mestu Gradac (na putu Mojkovac-Kolašin) napadnut jedan kamion sa italijanskim vojnicima. Ranjeno 12, a ubijena 4 italijanska vojnika.

⚔️ 8. 8. 1941. Delovi italijanske divizije -Pusterija- ušli u Mojkovac, koji su branili Poljski, Kolašinsko-rečinski i Bjelopoljski ustanički bataljon.

⚔️ 25. 9. 1941. Na Bojnoj njivi (kod Mojkovca) održan sastanak MK KPJ za srez bjelopoljski: odlučeno da se od Bjelopoljskog i Mojkovačkog gerilskog voda formira Bjelopoljska partizanska četa.

⚔️ 22. 10. 1941. Kod s. Mojkovca (blizu Krupnja) delovi nemačke 342. pešadijske divizije savladali otpor delova Valjevskog NOP odreda.

⚔️ 9. 11. 1941. U Mojkovcu formirani Opštinski NO odbor i Komanda mesta.

⚔️ 3. 3. 1942. Otpočeo napad jedinica Sinjajevinskog sektora na četničke snage na prostoru s. Podbišće - s. Polja Kolašinska - Mojkovac i napad jedinica Crnogorsko-sandžačkog odreda na četničke snage kod s. Ravne Rijeke i s. Majstorovine. Posle dosta jakih dvodnevnih borbi neprijatelj je bio razbijen i odbačen prema Kolašinu i Bijelom Polju, a partizanske jedinice su zauzele s. Polja Kolašinska, varošicu Mojkovac i sva sela do Markovog brda (3 km sever no od Kolašina). Osetne gubitke su imale obe strane. Ukupni gubici jedinica Sinjajevinskog sektora iznosili su 13 poginulih i lfi ranjenih boraca.

⚔️ 6. 4. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito uputio naređenje štabovima Durmitorskog i Komskog NOP odreda, u kome je dao niz uputstava: o uspešnijem vođenju borbe protiv okupatora i četnika; o najcelishodnijoj upotrebi, jačini, zadacima i rasporedu udarnih bataljona na sektoru Kolašin-Mojkovac; o partizanskoj taktici ratovanja; o važnosti službe izviđanja i obezbeđenja. Na kraju on odobrava formiranje udarnih omladinskih četa i bataljona na području tih NOP odreda.

⚔️ 0. 5. 1942. Na Večerinovcu (kod Mojkovca), u borbi protiv četnika poginuo Đoko Vojvodić, narodni heroj.

⚔️ 4. 5. 1942. Jake četničke snage, dobro naoružane italijanskim lakim i teškim oružjem, otpočele koncentrične napade od Kolašina, dolinom Tare i preko Sinjajevine, i od Berana. preko pl. Bjelasice i Bijelog Polja, u pravcu Mojkovca i s. Šahovića, na jedinice Bjelopoljskog, Durmitorskog, Komskog NOP odreda, delove Zetskog NOP odreda i 1. bataljona 1. proleterske NOU brigade. Četnici su u toku dvodnevnih borbi, i pored jakog otpora partizanskih jedinica, uspeli da zauzmu Mojkovac i da izbiju na padine Sinjajevine. U tim borbama oni su, prema nepotpunim podacima, imali 66 mrtvih, više ranjenih i 14 zarobljenih, a partizani 11 poignulih i ranjenih boraca.

⚔️ 9. 5. 1942. Jedinice Sinjajevinskog sektora i Bjelopoljskog NOP odreda, izvršile snažne napade na četnike u rejonu Gojakovića, Polja Kolašinskih, Podbišća, Štitarice i Bistrice i do 11. maja uspele da zauzmu pomenuta sela i Mojkovac i da četnike odbace prema Kolašinu. U tim borbama četnicima su naneseni gubici od oko 100 mrtvih, nešto ranjenih i 25 zarobljenih. Zaplenjeni su 1 minobacač sa 18 granata, 1 mitraljez sa preko 2000 metaka, nekoliko p. mitraljeza i veći broj pušaka. Ukupni gubici partizanskih jedinica su bili 24 poginula i 21 ranjeni borac. Pored ostalih, poginuo je komandant bataljona Bjelopoljskog NOP odreda Ljubo Bakoč, narodni heroj.

⚔️ 5. 5. 1943. U rejonu s. Kovren - pl. Stožer - s. Barice - s. Šahovići (kod Bijelog Polja) delovi 1. proleterske udarne divizije NOVJ, posle trodnevnih borbi, razbili oko 2000 četnika, čija se glavnina prebacila na levu obalu r. Tare i povukla ka Mojkovcu i Kolašinu.

⚔️ 15. 5. 1943. Jake snage nemačke 1. brdske divizije, posle oštrih borbi u rejonu Mojkovca, potisle delove 1. proleterske udarne divizije NOVJ i ovladale prostorijom istočno od linije s. Šahovići - Slepač most i grebenom Rudina, Željeva i Sokoloviće (kod Bijelog Polja).

⚔️ 17. 5. 1943. U rejonu Mojkovca i Kolašina 2. proleterska udarna divizija NOVJ, pod pritiskom jedinica nemačke 1. brdske divizije, povukla se preko r. Tare i na levoj obali organizovala odbranu s ciljem da sprečava prodor nemačkih jedinica ka Žabljaku.

⚔️ 18. 5. 1943. Nemačka pukovska borbena grupa -Remold- (99, brdski lovački puk, ojačan divizionom artiljerije i četom pionira) 1. brdske divizije napala 3. krajišku udarnu brigadu 1. proleterske udarne divizije NOVJ zapadno od linije s. Šahovići-Mojkovac.

⚔️ 19. 5. 1943. Iz Mojkovca 7. krajiška udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ otpočela pokret preko Sinjajevine i Šavnika ka s. Ravnom da pojača odbranu grupe bataljona 10. hercegovačke brigade 3. udarne divizije NOVJ na pravcu Gatačko polje - Pivska župa i sprečava prodor nemačke 118. lovačke i 7. SS divizije -Princ Eugen-.

⚔️ 30. 5. 1943. Nemačka divizijska borbena grupa -Ludviger- (724. puk 104. lovačke divizije, bugarski 61. i 63. puk) izbila na r. Taru i proširila front do s. Bistrice (kod Mojkovca). Povukavši se pred nadmoćnim neprijateljem, 3. proleterska (sandžačka) NOU brigada je organizovala odbranu na liniji s. Razvršje - s. Pitomine - s. Tepca (kod Žabljaka) da bi obezbedila snage Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ sa pravca koji preko Durmitora izvode ka r. Pivi i Pivskoj planini.

⚔️ 30. 9. 1943. Četničke brigade 1. i 2. beranska, Kolašinska, Jurišna i Andrijevička otpočele napad sa pravca s. Mateševa na 4. proletersku NOU brigadu i 2. bataljon 83. puka italijanske partizanske divizije -Venecija- u Kolašinu. Hitno prebačeni iz Mojkovca, delovi 2. dalmatinske NOU i 2. proleterske NOU brigade, uz sadejstvo Vasojevićkog partizanskog bataljona i Bjelopoljskog bataljona 3. proleterske (sandžačke) NOU brigade, 4. oktobra su protivnapadom razbili četnike i odbacili ih ka s. Mateševu uz gubitke od oko 200 mrtvih i ranjenih. Za izvanrednu požrtvovanost u žestokim višednevnim borbama pri oslobođenju i odbrani Kolašina Vrhovni komandant je pohvalio 4. proletersku NOU brigadu i 2. bataljon 83. puka italijanske partizanske divizije -Venecija-.

⚔️ 22. 10. 1943. Nemačka 118. lovačka divizija, uz podršku tenkova i četničkog Mojkovačkog korpusa, odbacila 4. proletersku udarnu brigadu 3. udarne divizije NOVJ ka Mojkovcu i zauzela Kolašin.

⚔️ 26. 10. 1943. Četvrta proleterska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ iz Mojkovca protiv napadom odbacila zaštitne delove nemačke 113. lovačke divizije ka s. Mateševu i ponovo zauzela Kolašin (a 28. oktobra i s. Mateševo).

⚔️ 19. 4. 1944. U duhu naređenja Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, u rejonu Mojkovca jedinice 3. i 37. udarne divizije prešle u opšti protivnapad protiv jačih nemačkih i četničkih snaga i pripadnika muslimanske milicije. (Razbivši neprijatelja na položajima Burenj - Mojkovac - Razvršje - s. Pržišta, jedinice 2. udarnog korpusa uspele su da u narednim šestodnevnim ogorčenim borbama zauzmu Šahoviće (sada: Tomaševo) i Bijelo Polje, nanevši neprijatelju gubitke od 230 mrtvih i oko 300 ranjenih. Gubici 3. i 37. divizije također su bili osetni.)

⚔️ 31. 8. 1944. Jedinice 3. udarne divizije NOVJ oslobodile Mojkovac, koji su branili nemački vojnici i četnici.

⚔️ 13. 9. 1944. Jedinice 5. proleterske (crnogorske) udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ izvršile napad na Mojkovac, u kome se nalazilo 300-400 četnika, 50 italijanskih fašista i manji broj nemačkih vojnika. U prvom naletu one su neprijatelja razbile i proterale ka Kolašinu, a Mojkovac sa okolinom oslobodile. Gubici neprijatelja: poginulo 15, ranjen veći broj i zarobljeno 7 vojnika. Zaplenjeno: minobacač, 2 p. mitraljeza, 8 konja i druga ratna oprema. Brigada nije imala gubitaka.

⚔️ 14. 9. 1944. Dva bataljona 5. proleterske (crnogorske) udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ, nastupajući od Mojkovca ka Kolašinu i savlađujući otpor četnika, izbili u rejon Kolašina, gde su, na liniji s. Drijenak - s. Babljak - Bašanje brdo, cele noći vodili borbu protiv nemačkih vojnika i italijanskih fašista. Najzad, posle nekoliko juriša, bataljoni su ovladali Babljakom i delom Bašanjeg brda i izbili na ivicu grada. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i više ranjenih, a bataljoni 1 mrtvog i 2 ranjena borca.

⚔️ 22. 11. 1944. Iz rejona Skadra, Podgorice (sada: Titograda) i Danilovgrada nemački 21. brdski armijski korpus otpočeo proboj pravcem Podgorica - s. Bioče - Kolašin - Bijelo Polje - Prijepolje u cilju izvlačenja iz Crne Gore, preko Sandžaka, za Sarajevo. Na tom pravcu, koji su zatvarale jedinice 3. udarne divizije NOVJ, ogorčene borbe su trajale mesec i po dana. Neprijatelj je uspeo da se, uz velike gubitke u ljudstvu i tehnici, probije i spoji sa 22. pešadijskom divizijom nemačkog 91. armijskog korpusa, koja je od Prijepolja išla ka Mojkovcu. [Od početka proboja do 30. decmbra na tom pravcu (prema nepotpunim podacima) 21. korpus je imao oko 3000 mrtvih, još više ranjenih i 150 zarobljenih vojnika i oficira. Zaplenjeno je: 22 topa, 27. mitraljeza i p. mitraljeza, 400 pušaka, 15 automata, 500.000 metaka i drugi ratni materijal. Uništeno je 500 raznih motornih vozila. U istom vremenu 3. divizija je imala 195 mrtvih, 420 ranjenih i oko 130 promrzlih boraca.]

⚔️ 4. 12. 1944. Iz rejona Bijelog Polja snage nemačke 22. pešadijske divizije, posle ogorčene borbe protiv jedinica 7. crnogorske omladinske brigade -Budo Tomović- 3. udarne divizije NOVJ, uspele da ovladaju Obrovom, s. Zatonom, s. Femića Kršem, da pređu na levu obalu Lima i da ugroze pravac Bijelo Polje - Berane (sada: Ivangrad), gde se nalazila bolnica i ostale pozadinske ustanove 3. divizije. Dalji prodor neprijatelja na tom pravcu i u pravcu Mojkovca zaustavljen je otporom 7. crnogorske brigade: s položaja Privijansko brdo - s. Rakita - Pale. U tim borbama poginulo je 75 neprijateljskih vojnika i više ih je ranjeno. Brigada je imala 7 mrtvih i 20 ranjenih boraca.

⚔️ 5. 12. 1944. Na položajima Ćafa - Previjansko brdo - s. Rakita - Pale jedinice 7. crnogorske omladinske brigade -Budo Tomović- 3. udarne divizije NOVJ vodile oštre borbe protiv delova nemačke 22, pešadijske divizije koji su težili da prodru u Mojkovac. Neprijatelj je uspeo da ovlada s. Ravnom Rijekom (kod Bijelog Polja). U tim borbama on je imao 25 mrtvih i više ranjenih. Zaplenjen je 1 p. mitraljez i izvesna količina municije.

⚔️ 7. 12. 1944. Na položajima Uloševina - Razvršje (kod Mojkovca) 3. bataljon 5. proleterske (crnogorske) udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ vodio oštru borbu protiv jačih snaga nemačke 22. pešadijske divizije. Neprijatelj je ovladao tim položajima, a bataljon se (sa gubicima od 1 poginulog i 2 ranjena borca) povukao na levu obalu r. Tare. Neprijatelj je imao oko 15 vojnika izbačenih iz stroja.

⚔️ 8. 12. 1944. Savladavši otpor 7. crnogorske omladinske brigade -Budo Tomović- 3. udarne divizije NOVJ, jače snage nemačke 22. pešadijske divizije zauzele Mojkovac. Gubici neprijatelja: 10 mrtvih vojnika.

⚔️ 8. 12. 1944. Treći bataljon 5. proleterske (crnogorske) brigade 3. udarne divizije NOVJ srušio most na r. Tari (kod Mojkovca) i poseo položaje na liniji s. Podbišće - Borovnjački krš - s. Gornja Polja da bi sprečio forsiranje Tare od strane nemačkih snaga. Prednji delovi nemačke 22. pešadijske divizije pokušali su da pređu Taru, ali su bili odbačeni uz gubitke od 8 mrtvih i više ranjenih vojnika. Bataljon je imao 1 ranjenog borca.

⚔️ 10. 12. 1944. Pod zaštitom jake artiljerijske vatre, prednji delovi nemačke 22. pešadijske divizije ponovo pokušali da forsiraju reku Taru kod Mojkovca u cilju prodora ka Kolašinu. Delovi 5. proleterske (crnogorske) udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ i 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ sprečili su neprijatelju prelaz na levu obalu Tare. Jedan gumeni čamac sa 6 nemačkih vojnika je potopljen, a ostali su vojnici prinuđeni da se povuku u rejon Mojkovca.

⚔️ 17. 12. 1944. Na položaju s. G. Polja - s. Podbišće - Večerinovac, dolazeći iz rejona Mojkovca, delovi nemačke 22. pešadijske divizije napali 2. bataljon 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ. Bataljon je pružao snažan otpor, ali ga je neprijatelj, podržan artiljerijskom vatrom, potisnuo na položaje Škara - s. G. Štitarica - V. Prepran.

⚔️ 18. 12. 1944. Posle velikih gubitaka u borbama od Podgorice (sada: Titograd) do Kolašina protiv jedinica 3. udarne divizije NOVJ, snage nemačke 297. pešadijske divizije uspele da se u rejonu V. Preprana spoje sa prednjim delovima nemačke 22. pešadijske divizije, koja je od Prijepolja nastupala u pravcu Mojkovca. Time je nemačkom 21. armijskom korpusu bio konačno otvoren put prema Sandžaku.

⚔️ 23. 12. 1944. U rejonu s. Šahovića (sada: Tomaševo) jedinice 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ razbile četničku kolonu jačine oko 2000 ljudi koja je pokušala da se od Mojkovca probije prema Pljevljima, Poginulo je 35 četnika, a više ih je ranjeno.

⚔️ 31. 12. 1944. Na položajima Medeno guvno - Razvršje - s. Pržišta (kod Mojkovca) 7. crnogorska omladinska brigada -Budo Tomović- 3. udarne divizije NOVJ napala nemačke snage. U oštroj borbi neprijatelj je odbačen sa Medenog guvna i Razvršja, dok se u rejonu Pržišta uporno branio. Gubici neprijatelja nisu utvrđeni, a 7. brigada je imala 2 mrtva i 4 ranjena borca.

⚔️ 1. 1. 1945. U rejonu Mojkovca jedinice 3. udarne divizije NOVJ počele dvodnevnu tešku borbu protiv delova nemačke 22. i 181. pešadijske divizije. Neprijatelj se povukao prema Bijelom Polju, pretrpevši velike gubitke u mrtvima i ranjenima. Jedinice NOVJ imale su 7 mrtvih i 18 ranjenih. Zaplenjena je velika količina oružja, municije i druge ratne opreme, kao i 50 kamiona.

Dokumenti

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 26 februara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda za upućivanje udarnog bataljona za borbu s Vasojevićkim četnicima i hitno obavještenje susjednih odreda i Vrhovnog štaba o situaciji kod Mojkovca i Kolašina

📜 Izvještaj politkomesara Uskočko-drobnjačkog bataljona od 5 marta 1942 god. štabu istog bataljona o stanju oko Mojkovca

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 marta 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda da zauzme Mojkovac i dejstvuje ka Kolašinu

📜 Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 6 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama s četnicima kod Kolašina i Mojkovca i situaciji na području odreda

📜 Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 21 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji na sektoru Mojkovac - Kolašin i oko Pljevalja

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPJ za Kolašin i komandanta sektora Kolašin - Mojkovac od 22 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DVJ o situaciji oko Kolašina

📜 Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 23 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o stanju na sektoru feolašin - Mojkovac

📜 Obavještenje Štaba Durmitorskog NOP odreda od 23. marta 1942. Štabu sektora Kolašin - Mojkovac o situaciji u durmitorskom kraju

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 28 marta 1942 god. štabu Bjelopoljskog NOP odreda za zatvaranje pravaca Bijelo Polje Mojkovac

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 aprila 1942 god. štabovima Durmitorskog i Komskog NOP odreda za reorganizaciju snaga na sektoru Kolašin - Mojkovac i uputstvo o vođenju borbe protiv četnika

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 6 aprila 1942 god. štabovima Durmitorskog i Komskog NOP odreda za reorganizaciju snaga na sektoru Kolašin - Mojkovac i uputstvo za vođenje borbe protiv četnika

📜 Izvještaj Peka Dapčevića i Milinka Đurovića od 7 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o reorganizaciji jedinica i situaciji na sektoru Kolašin - Mojkovac

📜 Izveštaj Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak od 5 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama sa četnicima kod Mojkovca i o situaciji u Sandžaku

📜 Izvještaj štaba Bjelopoljskog NOP odreda od 6 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o borbama oko Mojkovca

📜 Zapovijest delegata Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 7 maja 1942 god. za napad na četničke snage na prostoru Polja - Štitarica - Mojkovac

📜 Izveštaj komandanta Bjelopoljskog NOP odreda od 8 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o borbama protiv četnika kod Mojkovca

📜 Izvještaj štaba Prvog bataljona Prve proleterske NO udarne brigade od 10 maja 1942 god. drugu Peku Dapčeviću o borbama protiv četnika oko Mojkovca

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 11 maja 1942 god. komandantu Nikšićkog NOP odreda za izmjenu taktičkih dejstava i obavještenja o borbama kod Mojkovca

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 12 maja 1942 god. Savu Oroviću za dostavljanje izvještaja o rasporedu svojih i neprijateljskih snaga i obavještenje o rezultatima borbi kod Mojkovca

📜 Izvještaj štaba Prvog bataljona Prve proleterske udarne brigade od 12 maja 1942 god. o borbama protiv četnika na sektoru Polja Kolašinska - Mojkovac - Veliki Prepran

📜 Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 14 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o borbi kod Mojkovca i potrebi stalne veze sa štabovima u Crnoj Gori, Sandžaku i Hercegovini

📜 Obavještenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 21 maja 1942 god. Savi Kovačeviću o situaciji kod Kolašina i Mojkovca i naređenje za otpočinjanje dejstva Lovćenskog odreda u pozadinu neprijatelja

📜 Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 8 maj 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o dolasku Narodnooslobodilačke vojske u Mojkovac i manjim pokretima i akcijama na prostoriji oko Nikšića

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14 maja 1943 Štabu Prve proleterske divizije da što pre zauzme Mojkovac i stvori povoljne uslove za napad na Kolašin u sadejstvu s Drugom proleterskom divizijom

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije da proveri podatke o pristizanju neprijateljskih pojačanja u Kolašin i Mojkovac

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije da izvrši pritisak na komunikaciju Kolašin - Mojkovac

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije NOVJ od 17 maja 1943 god štabovima Prve proleterske i Treće krajiške brigade da budu u stalnom kontaktu sa neprijateljem i da ga po mogućnosti zbace sa Mojkovca preko Tare

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 27 septembra 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije za prebacivanje Druge dalmatinske brigade na prostoriju Mojkovca i za čišćenje Sandžaka od četničkih bandi

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 29 septembra 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije za prebacivanje Druge proleterske brigade na Mojkovac u cilju razbijanja četničkih snaga u Vasojeviće i pridobijanja italijanske divizije Venecija

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 19 oktobra 1943 god. Štabu Druge italijanske brigade alpinaca za zatvaranje pravca Gornje i Donje Lipovo i obezbjeđenje komunikacije Kolašin - Mojkovac

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 20 oktobra 1943 god. Štabu italijanske divizije Venecija da se prebaci na sektor Mojkovac - Šahovići - Bijelo Polje i stavi na raspoloženje jedinicama Korpusa artiljeriju, motorizaciju i sredstva veze

📜 Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 21 oktobra 1943 god. štabu Druge brigade alpinaca Taurinenze za pokret pravcem Mojkovac-Slepač Most-Šahovići

📜 Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 oktobra 1943 god. štabu Četvrte proleterske brigade za sprečavanje naglog prodiranja neprijatelja ka Mojkovcu

📜 Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 26 oktobra 1943 god. štabu Četvrte proleterske brigade za zatvaranje pravaca Berane-Bijelo Polje i Kolašin-Mojkovac

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 6 decembra 1943 god. štabovima brigada za razmeštaj na prostoriji Meljak - Maoče - Mojkovac

📜 Izvještaj štaba Treće udarne divizije od 8 decembra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Bijelo Polje-Mojkovac-Berane- Andrijevica-Kuči-Bjeloplavlići i rezultatima bojeva udarne grupe

📜 Izvještaj Komande Privremene grupe prištapskih jedinica 2. korpusa NOVJ od 9. decembra 1943. godine Štabu ovog korpusa o izvršenom maršu od Pljevalja do Mojkovca

📜 Informacija Štaba Trideset sedme NOU divizije od 14 aprila 1944 god. komandantu Divizije o situaciji na položaju Slijepač Most - Mojkovac

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 14 aprila 1944 god. Štabu udarne grupe da organizuje otsudnu odbranu na Tari kod Mojkovca

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 14 aprila 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade i Komandi diviziske bolnice za povlačenje preko Tare i opsedanje leve obale za odbranu (od Mojkovca do Lever Tare)

📜 Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 14 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama na sektoru Mojkovac - Šahovići

📜 Izvještaj načelnika Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 14 aprila 1944 god. svome Štabu o napadima Nijemaca na sektoru Bijelo Polje - Mojkovac

📜 Naređenje načelnika Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 15 aprila 1944 god. Štabu Pete crnogorske brigade da posedne položaj Gradac - V. Prepran i zatvori pravac od Mojkovca

📜 Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 15 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama na sektoru Berane - Mojkovac i Kuči - Piperi

📜 Zapovijest Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 16 aprila 1944 god. jedinicama Trideset sedme udarne divizije i Petoj crnogorskoj NOU brigadi za izvršenje protivnapada na sektoru Mojkovca

📜 Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 17 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o uspjesima protivnapada na Mojkovac

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 8 septembra 1944 god. Štabu Pete crnogorske proleterske brigade za zatvaranje pravca od Mojkovca

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 10 septembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije za prebacivanje jedne brigade na lijevu obalu Tare - sektor Mojkovac - Kolašin

📜 Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 12 septembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o zauzimanju Mojkovca i brojnom stanju svojih jedinica

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 12 septembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije za razbijanje neprijatelja u oblasti Bijelog Polja, Mojkovca i Trebaljeva

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 12 septembra 1944 god. Štabu Pete crnogorske proleterske brigade za prikupljanje u oblasti Mojkovac - Štitarica i izviđanje Kolašina

📜 Izvještaj Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 13 septembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o oslobođenju Mojkovca

📜 Direktiva Komande Grupe armija »E« od 28. novembra 1944. komandama 21. brdskog armijskog korpusa i 91. armijskog korpusa za naročitu upotrebu za proboj iz okruženja 21. korpusa pravcem Kolašin — Mojkovac — Prijepolje — Pljevlja

📜 Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 4 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o borbama oko Vjetarnika, Mojkovca i Bijelog Polja

📜 Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 5 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o borbama divizije oko Mojkovca i Lijeve Rijeke

📜 Naređenje Štaba 7. crnogorske NOU brigade od 10. decembra 1944. načelniku ovoga štaba da sa 2. bataljonom ispolji aktivnost u pravcu Mojkovca

📜 Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 11 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o borbama oko Jasena i Mojkovca

📜 Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 14 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o svojim i neprijateljskim gubicima na sektoru Bioče - Mateševo - Bijelo Polje - Mojkovac do 11 decembra

📜 Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOBJ od 31 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o našim i neprijateljskim gubicima za vrijeme proboja od Podgorice do Mojkovca

Fotografije

Povezane odrednice

Omladina u ratu 2. udarni korpus NOVJ Antiosovinska ofanziva JVuO 1943. 21. brdski armijski korpus Pljevlja Prijepolje Kolašin Bitka na Sutjesci Valjevo Bolnice u oslobodilačkom ratu 2. proleterska udarna brigada Borbe u Crnoj Gori 1942. Operacija Schwarz Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 7. SS divizija Prinz Eugen 22. pešadijska divizija 3. udarna divizija NOVJ 37. sandžačka divizija NOVJ Nikšićki partizanski odred Lovćenski partizanski odred 1. brdska divizija Vermahta 1. proleterska udarna brigada 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Moša Pijade Zasede u oslobodilačkom ratu Ranjenici u ratu Žabljak Krupanj Andrijevica Podgorica 22. srpska divizija NOVJ 7. krajiška udarna brigada Berane Borbe u Crnoj Gori 1943. Borbe u Crnoj Gori 1944. 23. srpska udarna divizija NOVJ Šavnik Gacko 342. pešadijska divizija Ustanak u Crnoj Gori 1941. Nikšić Bijelo Polje Josip Broz Tito Zetski partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Valjevski partizanski odred 2. proleterska divizija NOVJ Glavni štab Crne Gore Pale Glavna operativna grupa NOVJ Danilovgrad 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Komski partizanski odred Durmitorski partizanski odred 6. crnogorska udarna brigada Centralni komitet KPJ Bjelopoljski partizanski odred 91. armijski korpus Narodni heroji Jugoslavije 297. pešadijska divizija Saradnja četnika sa okupatorom Vrhovni štab NOVJ Ustanak u Srbiji 1941. 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Italija u drugom svetskom ratu 7. crnogorska omladinska brigada Budo Tomović Partizanska taktika 118. lovačka divizija Peko Dapčević 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Operacija Mačva 181. pešadijska divizija 1. proleterska divizija NOVJ 3. krajiška proleterska udarna brigada 19. pešadijska divizija Venecija