Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

19. pešadijska divizija Venecija

Za ovaj pojam je pronađeno 26 hronoloških zapisa, 24 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 15. 7. 1941. Po uputstvima italijanske vlade i Vrhovne komande, pod rukovodstvom komandanta 9. armije generala Pircija Birolija, otpočele ofanzivne operacije italijanskih jedinica na slobodnu teritoriju u Crnoj Gori radi ugušenja ustanka i uništenja ustaničkih snaga jačine oko 30.000 ljudi. U toj operaciji su učestvovale italijanske divizije -Mesina-, -Pusterija-, -Taro-, -Venecija-, -Kačatori dele Alpi- i -Pulje- i albansko-kvislinška grupa -Skenderber-, uz sadejstvo vazduhoplovnih i mornaričkih jedinica. Neprijatelj je prodro na slobodnu teritoriju i ponovo zauzeo oslobođene gradove i važnija mesta.

⚔️ 2. 8. 1941. Jedinice italijanske divizije -Venecija-, koje su nastupale od Podgorice (sada: Titograd) prema Mateševu, zapalile zaselak Raškovo Guvno (kod Lijeve Rijeke).

⚔️ 5. 8. 1941. Jedinice italijanske divizije -Venecija- zauzele Kolašin.

⚔️ 8. 8. 1941. Nastupajući iz Podgorice (sada: Titograd) italijanska divizija -Venecija- ušla u Andrijevicu.

⚔️ 15. 5. 1943. Otpočela nemačka operacija -Švarc- (tzv. peta neprijateljska ofanziva ili bitka na Sutjesci). Tom operacijom, koja je trajala mesec dana, neprijatelj je želeo da uništi jedinice Glavne operativne grupe VŠ na uskom brdsko-planinskom prostoru Crne Gore, Sandžaka i Hercegovine, a s njima i vrhovno vojno i političko rukovodstvo NOP-a Jugoslavije. U njoj su učestvovale ove jedinice: četiri nemačke divizije (369, 118, 7. SS -Princ Eugen- i 1. brdska), tri italijanske divizije (-Taurinenze-, -Ferara- i -Venecija-), jedna bugarsko-nemačka divizijska borbena grupa (glavninu joj sačinjavali bugarski 61. i 63. puk), domobranska 4. lovačka brigada, nemački puk -Brandenburg- (za specijalnu upotrebu) i jedan nemački motorizovani pionirski bataljon. Sem ovih snaga, dve nemačke divizije (117. i 373) su se nalazile u rejonu Sarajeva i u dolini r. Neretve, a četiri italijanske divizije (-Emilija-, -Peruđa-, -Murđe- i -Marke-) u primorskom pojasu od Boke kotorske do donjeg toka r. Neretve. Odnos snaga je bio oko 117.000: 19.000 u korist neprijatelja.

⚔️ 15. 5. 1943. Neprijatelj otpočeo ofanzivu protiv Glavne operativne grupe (1. i 2. proleterske udarne, 3. udarne i 7. divizije NOVJ) VŠ NOV i POJ u Crnoj Gori, Sandžaku i Hercegovini, s ciljem da je uništi, a s njom i vrhovno rukovodstvo NOP-a Jugoslavije. U ovoj operaciji (poznatoj kao V neprijateljska ofanziva ili bitka na Sutjesci) on je angažovao četiri nemačke divizije (1. brdsku, 7. SS -Princ Eugen-, 118. lovačku i 369. legionarsku diviziju) i tri italijanske divizije (-Taurinenze-, -Ferara- i -Venecija-), jednu nemačko-bugarsku borbenu grupu jačine divizije (724. puk 104. nemačke divizije, 61. i 63. bugarski puk), nemački puk za specijalnu upotrebu -Brandenburg- i domobransku 4. lovačku brigadu.

⚔️ 17. 5. 1943. U blizini s. Bioča (kod Podgorice - sada: Titograd) Udarna grupa bataljona (3. bataljon 4. proleterske NOU brigade, 2. i 4. bataljon 5. crnogorske NOU brigade), ojačana Zetskim NOP odredom, u četvorodnevnoj borbi okružila i razbila 383. puk (bez jednog bataljona) italijanske divizije -Venecija-, Poginulo je 339 i zarobljeno 400 italijanskih vojnika i oficira, a zaplenjeno 9 brdskih topova, 27 mitraljeza i velike količine drugog naoružanja i opreme. U borbama su poginuli zamenik komandanta bataljona u 5, crnogorskoj NOU brigadi Marko Đurović i politički komesar čete 4. bataljonu iste brigade Milan Pavličič, narodni heroj.

⚔️ 18. 5. 1943. Nastupajući od Bijelog Polja, delovi italijanske divizije -Venecija- odbacili delove 1. proleterske udarne divizije NOVJ i zauzeli Golo brdo.

⚔️ 31. 5. 1943. Nemačka 1. brdska i 7. SS divizija -Princ Eugen- i italijanske divizije -Venecija- i -Ferara- uspostavile međusobnu taktičku vezu u dolini r. Tušinje i r. Bukovice i na liniji Divljak - Starac - s. Korita zatvorile obruč oko Glavne operativne grupe, osim na delu nemačkog fronta na r. Sutjesci od Tjentišta do s. Suhe.

⚔️ 31. 5. 1943. Na prostoriji r. Tara - r. Komarnica - gornji tok r. Pive četiri neprijateljske divizije (nemačke 1. brdske i 7. SS -Princ Eugen- i italijanske -Venecija- i -Ferara-) uspostavile međusobnu taktičku vezu i zatvorile obruč oko Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ.

⚔️ 5. 6. 1943. Otpočeo napad nemačke 1. brdske divizije, borbene grupe -Ludviger-, italijanske divizije -Ferara- i borbene grupe -Izaska- italijanske divizije -Venecija- na jedinice Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ u donjim tokovima r. Tare i r. Pive.

⚔️ 28. 6. 1943. U Nikšiću, Podgorici (sada: Titograd), Baru, Andrijevici i Beranama (sada: Ivangrad), po naređenju italijanskog guvernera za Crnu Goru, streljano 180 rodoljuba, kao odmazda za težak poraz 383. puka italijanske divizije -Venecija- u borbi na Bioču 14-17. maja.

⚔️ 31. 8. 1943. U rejonu Lukačko brdo - s. Sjerogošte (kod Kolašina) jedinice italijanske divizije -Venecija- zapalile 32 kuće.

⚔️ 8. 9. 1943. Objavljena bezuslovna kapitulacija Italije. Jedinice NOV i POJ su za nekoliko sledećih dana razoružale glavninu ovih italijanskih okupacionih divizija: -Izonco-, -Kačatori dele Alpi-, -Lombardija-, -Murđe-, -Mačerata-, -Celere-, -Bergamo- i -Sforčeska-. Razoružale su i manje delove divizija: -Firence-, -Ferara-, -Mesina-, -Zara-, -Đulija-, -Torino- i -Pulje-, kao i 14, 17. i 18. obalsku brigadu. Na stranu NOVJ prešla je glavnina divizije -Venecija-, kao i delovi divizije -Taurinenze-, od kojih je kasnije (2. decembra 1943) formirana italijanska partizanska divizija -Garibaldi- i stavljena pod komandu 2. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 20. 9. 1943. Štab 2. udarnog korpusa NOVJ, 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ i 4. proleterska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ otpočeli marš iz rejona Foče u Sandžak i Crnu Goru radi mobilizacije novog ljudstva, razbijanja četnika i razoružavanja italijanske divizije -Venecija-.

⚔️ 27. 9. 1943. Četvrta proleterska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ zauzela Kolašin posle 14-časovne borbe protiv 2. bataljona 83. puka italijanske divizije -Venecija- i oko 300 četnika. Italijanski bataljon je prišao toj proleterskoj brigadi, dok su razbijeni četnici u neredu odstupili ka s. Mateševu. Neprijateljski gubici: 30 mrtvih i oko 30 ranjenih. Brigada je imala 6 mrtvih i 12 ranjenih. Zaplenjeno je 6 mitraljeza, 6 p. mitraljeza, 6 minobacača, 46 pušaka, 300 ručnih bombi i veća količina municije.

⚔️ 30. 9. 1943. Četničke brigade 1. i 2. beranska, Kolašinska, Jurišna i Andrijevička otpočele napad sa pravca s. Mateševa na 4. proletersku NOU brigadu i 2. bataljon 83. puka italijanske partizanske divizije -Venecija- u Kolašinu. Hitno prebačeni iz Mojkovca, delovi 2. dalmatinske NOU i 2. proleterske NOU brigade, uz sadejstvo Vasojevićkog partizanskog bataljona i Bjelopoljskog bataljona 3. proleterske (sandžačke) NOU brigade, 4. oktobra su protivnapadom razbili četnike i odbacili ih ka s. Mateševu uz gubitke od oko 200 mrtvih i ranjenih. Za izvanrednu požrtvovanost u žestokim višednevnim borbama pri oslobođenju i odbrani Kolašina Vrhovni komandant je pohvalio 4. proletersku NOU brigadu i 2. bataljon 83. puka italijanske partizanske divizije -Venecija-.

⚔️ 7. 10. 1943. Komandant nemačkog 21. brdskog armijskog korpusa naredio da se jedinice 118. i 279. divizije prikupe za operaciju -Balkanšluht- protiv glavnine 2. udarnog korpusa NOVJ i italijanske divizije -Venecija- u dolini Lima i Tare.

⚔️ 8. 10. 1943. Štab 2. udarnog korpusa NOVJ uputio poziv italijanskoj diviziji -Venecija- u Beranama (sada: Ivangrad) da se zajednički bore protiv nemačkih okupatora; ako ne bude htela, prema njoj će se postupiti kao prema neprijateljskoj vojsci.

⚔️ 10. 10. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredbom pohvalio borce, komandire i političke komesare 4. proleterske (crnogorske) udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ i vojnike 2. bataljona 83. puka italijanske partizanske divizije -Venecija- za izvanrednu požrtvovanost u žestokim višednevnim borbama pri oslobođenju i odbrani Kolašina.

⚔️ 10. 10. 1943. U Beranama (sada: Ivangrad), posle dvodnevnih pregovora između načelnika Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ i komandanta italijanske divizije -Venecija-, sklopljen sporazum o prelasku ove divizije na stranu NOVJ radi borbe protiv nemačkog okupatora. Istog dana su delovi 2. udarnog korpusa NOVJ ušli u grad, gde je divizija -Venecija- reorganizovana u 5 istoimenih brigada.

⚔️ 12. 10. 1943. Jedinice 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ ušle u Andrijevieu, gde su im prišla još dva italijanska bataljona divizije -Venecija-.

⚔️ 15. 10. 1943. Nastupanjem nemačke 118. lovačke divizije iz Podgorice (sada: Titograd) ka Kolašinu i nemačke 297. pešadijske divizije iz Peći ka Andrijevici i Beranama (sada: Ivangrad) otpočela operacija -Balkanšluht- s ciljem da se snage 2. udarnog korpusa NOVJ odbace od komunikacije Peć-Podgorica i da se opkole delovi italijanske partizanske divizije -Venecija- u Beranama. Posle višednevnih borbi neprijatelj je 23. oktobra ušao u Andrijevicu, a potom zauzeo i Berane.

⚔️ 19. 10. 1943. Jedinice nemačke 118. lovačke divizije sa četnicima Istočnog fronta otpočelo na stupanje iz s. Lijeve Rijeke prema dolini r. Lima i r. Tare, uz istovremeno nastupanje nemažke 297. pešadijske divizije s linije Jelezova kosa - pl. Sjekirica ka Andrijevici i iz Rožaja ka Beranama (sada: Ivangrad). Zbog ovog koncentričnog napada 2. proleterska udarna divizija NOVJ i italijanska partizanska divizija -Venecija- našle su se u prilično teškoj situaciji.

⚔️ 20. 10. 1943. Posle dvodnevne borbe na liniji Veliki krš - pl. Piševo protiv delova nemačke 297, pešadijske divizije i balista, koji su nastupali sa Čakora i od s. Murinog, 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, sa delovima italijanske partizanske divizije -Venecija-, napustila odbranu Andrijevice i povukla se ka s. Trepči i s. Vinickoj na putu Andrijevica-Berane (sada Ivangrad).

⚔️ 2. 12. 1943. U rejonu Pljevalja, po naređenju VŠ NOV i POJ, od vojnika italijanskih divizija -Venecija- i -Taurinenze-, formirana italijanska partizanska divizija -Garibaldi- (sastava: tri brigade od po četiri bataljona), koja je stavljena pod komandu Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ.

Dokumenti

📜 Uputstvo Štaba Limsko-sandžačkih četničkih odreda od 30. avgusta 1942. komandantu novovaroškog sreza za lojalan stav prema okupatoru i bespoštednu borbu protiv pripadnika NOP-a

📜 Saučešće Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 19 oktobra 1943 god. borcima i oficirima italijanske divizije Venecija povodom junačke smrti kapetana Rive

📜 Poziv Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 27 septembra 1943 god. komandantu italijanske divizije Venecija za prekid saradnje sa četnicima i za zajedničku borbu protiv Njemaca

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 29 septembra 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije za prebacivanje Druge proleterske brigade na Mojkovac u cilju razbijanja četničkih snaga u Vasojeviće i pridobijanja italijanske divizije Venecija

📜 Naređenje komandanta 21. brdskog armijskog korpusa od 7. oktobra 1943. Komandi 297. pešadijske divizije za preduzimanie operacije protiv italijanske divizije Venecija i jedinica NOVJ u Crnoj Gori

📜 Poziv Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 8 oktobra 1943 god. Štabu italijanske divizije Venecija na zajedničku borbu protiv njemačkih okupatora

📜 Izvještaj načelnika Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 9 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o rezultatima prvih pregovora sa pretstavnicima italijanske divizije Venecija

📜 Uputstvo Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 9 oktobra 1943 god. načelniku svoga štaba za dalje vođenje pregovora sa komandom italijanske divizije Venecija

📜 Izvještaj Rudolfa Primorca od 9 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOV n PO Jugoslavnje o toku i rezultatima pregovora sa komandantom italijanske divizije Venecija

📜 Obavještenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 13. oktobra 1943. Štabu 4. crnogorske proleterske brigade o oslobođenju Berana i Andrijevice i prelasku italijanske divizije Venecija na stranu NOVJ

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 16 oktobra 1943 god. Štabu italijanske divizije Venecija za dostavljanje hrane vojnicima razbijene italijanske divizije Taurinenze

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 20 oktobra 1943 god. Štabu italijanske divizije Venecija da se prebaci na sektor Mojkovac - Šahovići - Bijelo Polje i stavi na raspoloženje jedinicama Korpusa artiljeriju, motorizaciju i sredstva veze

📜 Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 21 oktobra 1943 god štabu divizije Venecija da se sa svim jedinicama prebaci na sektor Prijepolje-Priboj

📜 Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 oktobra 1943 god. štabu italijanske divizije Venecija za prebacivanje pozadinskih dijelova u pravcu Pljevalja

📜 Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 23. oktobra 1943. Štabu italijanske divizije Venecija za prebacivanje jedinica na prostoriju Kovren - Vrulja - Otilovići

📜 Izvještaj pomoćnika načelnika štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 24 oktobra 1943 god. štabu korpusa o izvršenim pripremama za reorganizaciju divizije Venecija i o situaciji oko Kolašina i Berana

📜 Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 24 oktobra 1943 god. štabu italijanske divizije Venecija za reorganizovanje divizije po formaciji NOV Jugoslavije

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4. novembra 1943. Štabu 2. korpusa NOVJ da izvrši reorganizaciju i talijanske divizije Venecija

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 5 novembra 1943 god. Štabu italijanske divizije Venecija za razmeštaj jedinica na prostorijama: Rudo - Ustibar, Bijelo Polje, Berane i Sjenica

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša Komande limsko-sandžačkih četničkih odreda u vremenu od 25. septembra do 13. novembra 1943. godine

📜 Izveštaj načelnika Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 16 novembra 1943 god. Štabu korpusa o situaciji na sektoru Prijepolja i o stanju italijanske divizije Venecija

📜 Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 16 novembra 1943 god. štabu italijanske divizije Venecija za smještaj jedinica na sektoru Prnjepolje-Bijelo Polje-Pljevlja

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 22 novembra 1943 god. Štabu italijanske divizije Venecija za razmeštaj na prostoriji: Boljanići - Metaljka - Čajniče - Trpinje - Ponikve - Donji Dubac - Zaselje

📜 Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 27 novembra 1943 god. štabovima italijanskih divizija Venecija' i Taurinenze za formiranje divizije Garibaldi od ljudstva ovih divizija

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Pirzio Biroli Divizija Garibaldi 3. udarna divizija NOVJ Đorđije Lašić 2. proleterska divizija NOVJ 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Mojkovac Pula Saradnja četnika sa okupatorom 2. dalmatinska proleterska udarna brigada 1. alpska divizija Taurinense Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1943. Bijelo Polje Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Operacija Schwarz 2. proleterska udarna brigada Podgorica Operacija Balkanski klanac Borbe u Hercegovini 1943. 297. pešadijska divizija 1. proleterska divizija NOVJ 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 38. pešadijska divizija Puglie Politički komesari u NOR-u Antiosovinska ofanziva JVuO 1943. Andrijevica 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 154. pešadijska divizija Murge Kolašin 7. SS divizija Prinz Eugen Italija u drugom svetskom ratu Italijanski partizani 155. pešadijska divizija Emilia Bitka na Sutjesci 57. pešadijska divizija Lombardia Četnici u drugom svetskom ratu 15. pešadijska divizija Bergamo 1. brdska divizija Vermahta 21. brdski armijski korpus 118. lovačka divizija Rudolf Primorac 151. pešadijska divizija Perugia Glavna operativna grupa NOVJ Peko Dapčević Narodni heroji Jugoslavije Josip Broz Tito Avijacija u oslobodilačkom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Rožaje Vojislav Lukačević Pljevlja Peć 2. udarni korpus NOVJ Ustanak u Crnoj Gori 1941. 4. lovački zdrug (NDH) Sjenica Bugarska u drugom svetskom ratu 369. legionarska divizija (vražja) 23. pešadijska divizija Ferrara Prijepolje Foča Zaharije Ostojić Kapitulacija Italije 7. banijska divizija NOVJ 48. pešadijska divizija Taro Priboj Nikšić Divizija Brandenburg Berane Italijanski zločini u Jugoslaviji Borbe u Crnoj Gori 1943. 18. pešadijska divizija Messina