Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

57. pešadijska divizija Lombardia

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 17 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 20. 10. 1941. Delovi italijanske divizije -Lombardija- zauzeli Drežnicu.

⚔️ 7. 11. 1941. Na putu Žuta Lokva - Brinje partizani napali kamion sa vojnicima iz divizije italijanske -Lombardija- i naneli im gubitke.

⚔️ 24. 1. 1942. Kod Klanca (kose između s. Turjanskog i s. Crne Vlasti) jedinice bataljona -Marko Orešković- odbile napad delova italijanske divizije -Lombardija-.

⚔️ 18. 7. 1942. Na putu Novi-Senj 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske, uz sadejstvo 3. bataljona 1. primorsko-goranskog NOP odreda, napao iz zasede motorizovanu bateriju 57. artiljerijskog puka italijanske divizije -Lombardija- i uništio 4 topa, 2 kamiona i 1 oklopni automobil, a zaplenio 12 pušaka i mitraljez.

⚔️ 9. 1. 1943. U Zagrebu nemački vrhovni komandant Jugoistoka i komandant italijanske 2. armije održali sastanak na kome su utvrdili detalje prve faze tzv. četvrte neprijateljske ofanzive (-Vajs-1-), kojom je bilo predviđeno uništenje snaga NOV i POj na prostoriji omeđenoj linijom Karlovac, Ogulin, Gospić, Knin, Ključ, San. Most, Kostajnica i Glina, s tim da se odvođenjem muškog stanovništva (od 15 godina naviše) u koncentracione logore i na prinudan rad u Nemačku stvore uslovi za uspostavljanje i konsoliđovanje ustaške vlasti. Predviđeno je da u operaciji učestvuju: nemačke divizije 714, 717, 718, 369, 7. SS -Princ Eugen- i, delom, 187. rezervna, italijanska divizija -Lombardija-, -Re- i -Sasari-, tri domobranske brigade, ustaške i četničke snage i oko 12 eskadrila aviona.

⚔️ 30. 1. 1943. Iz Metlike. Ozlja, Karlovca i Jastrebarskog otpočeo koncentričan napad jakih italijanskih snaga (iz sastava divizija -Lombardija-, -Kačatori dele Alpi- i -Izonco-) i ustaškog 10. i ,9. domobranskog bataljona na oslobođenu teritoriju Žumberka. Tri slovenačke NOU brigade (-Matija Gubec-, -Tone Tomšič- i -Ivan Cankar-) i dve hrvatske brigade (13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- i 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ), u ogorčenim borbama koje su trajale do 2. februara, na položajima između s. Vivodine i s. Krašića, nanele su neprijatelju velike gubitke i prinudile ga na povlačenje u polazne rejone. Prema italijanskim izveštajima, samo dve njihove kolone izgubile su oko 500 ljudi. Jedinice NOVJ su imale 21 mrtvog i 95 ranjenih.

⚔️ 21. 5. 1943. Kod s. Lokvice (blizu Metlike) 2. i 4. bataljon 4. slovenačke NOU brigade -Ljubo Šercer- napali jednu četu iz 74. puka italijanske divizije -Lombardija- i posle kraće borbe odbacili je u Metliku.

⚔️ 24. 7. 1943. Jake snage italijanske divizije -Lombardija- sa 5. i 13. ustaškim bataljonom iz Črnomelja, Novog Mesta, Metlike, Ozlja, Jastrebarskog i Samobora napale oslobođenu teritoriju Žumberka da spreče izbore za opštinske i sreske NO odbore zakazane za 25. jul. U dvodnevnoj borbi na Paulovom bregu kod s. Vrhovca, s. Bukovice i s. Pribića 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- pružila je otpor neprijatelju, a zatim se sa delovima Žumberačko-pokupskog NOP odreda prebacila u Sloveniju.

⚔️ 8. 9. 1943. Objavljena bezuslovna kapitulacija Italije. Jedinice NOV i POJ su za nekoliko sledećih dana razoružale glavninu ovih italijanskih okupacionih divizija: -Izonco-, -Kačatori dele Alpi-, -Lombardija-, -Murđe-, -Mačerata-, -Celere-, -Bergamo- i -Sforčeska-. Razoružale su i manje delove divizija: -Firence-, -Ferara-, -Mesina-, -Zara-, -Đulija-, -Torino- i -Pulje-, kao i 14, 17. i 18. obalsku brigadu. Na stranu NOVJ prešla je glavnina divizije -Venecija-, kao i delovi divizije -Taurinenze-, od kojih je kasnije (2. decembra 1943) formirana italijanska partizanska divizija -Garibaldi- i stavljena pod komandu 2. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 9. 9. 1943. U Karlovcu ustaše razoružale delove italijanske divizije -Lombardija- i uhapsile komandanta divizije i ostale oficire štaba.

Dokumenti

📜 Dislokacija potčinjenih komandi i jedinica 2. armije 10. februara 1942. godine

📜 Mesečni izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 26. aprila 1942. Komandi 2. armije o političkoj i privrednoj situaciji na teritoriji korpusa

📜 Depeša Komande 5. armijskog korpusa od 9. septembra 1942. Komandi 11. armijskog korpusa o partizanskim akcijama na teritoriji korpusa

📜 Operativna zapovest br. 2 Komande 5. armijskog korpusa od 21. septembra 1942. za izvođenje treće faze operacije na području Velike Kapele

📜 Zapovijest i prilozi zapovijesti Komande divizije Lombardia od 26 listopada 1942 god. za operaciju Gorjanci

📜 Naređenje Komande divizije Lombardia od 27 listopada 1942 god. o dislokaciji i zadacima ustaških jedinica u toku ofanzive na području Gorjanci

📜 Zapovijest Komande divizije Lombardia od 27 listopada 1942 god. o rasporedu ustaških jedinica i o fazama dejstva jedinica koje učestvuju u operaciji Gorjanci

📜 Zapovijest Komande divizije Lombardia dostavljena Komandi ustaških jedinica koje sudjeluju u operaciji Gorjanci o fazama aktivnosti jedinica u toku operacije

📜 Zapovijest sa prilozima Komande divizije Lombardia za operaciju Gorjanci upućeni Generalštabu talijanske vojske radi uvida i praćenja operacije

📜 Iz obavještenja talijanske Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija komandantu divizije Lombardia generalu Gasstoneu Gambari, o borbama za Krašić

📜 Analiza rada divizija Lombardia, Re i Sassari u operaciji Weiss za period od 20 do 23 siječnja 1943 god. izvršena od strane Štaba Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija 23 siječnja 1943 godine

📜 Razgovor načelnika Štaba Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija s Komandom Petog armijskog korpusa od 23 siječnja 1943 god. u vezi s dejstvom jedinica divizije ,,Re i Lombardia

📜 Izvještaj Komande talijanske divizije Lombardia od 30 siječnja 1943 god. o napadu talijanskih i ustaško-domobranskih jedinica na jedinice NOV i PO Hrvatske u Žumberku

📜 Izvještaj Komande talijanske divizije Lombardia komandama Petoga i Jedanaestoga talijanskoga armijskog korpusa o napadu talijanskih i ustaško-domobranskih jedinica na partizanske jedinice u Žumberku

📜 Naređenje Komande talijanskog Jedanaestog armijskog korpusa od 31 siječnja 1943 god. za napad dijelova divizije Lombardia u cilju pružanja pomoći opkoljenim dijelovima divizije Isonzo na području Vivodine

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Lombardia od 4 jula 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o sukobu sa partizanima kod Bojanaca

📜 Naređenje Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 6 septembra 1943 god. komandama pešadiskih divizija Isonzo i Lombardia za predislokaciju 8

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Ustanak u Lici 1941. 15. pešadijska divizija Bergamo 13. pešadijska divizija Re Borbe u Hrvatskoj 1943. Glina Pula 714. pešadijska divizija Samobor Knin 5. italijanski armijski korpus 2. udarni korpus NOVJ Hrvatsko domobranstvo Ogulin 1. brza divizija Eugenio di Savoia 187. rezervna divizija Primorsko-goranski partizanski odred 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 154. pešadijska divizija Murge 1. proleterski bataljon Hrvatske Operacija Weiss 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 1. alpska divizija Taurinense 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Sanski Most 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Hrvatska Kostajnica Novo Mesto Divizija Garibaldi Narodno oslobodilački odbori Gospić 153. pešadijska divizija Macerata 11. italijanski armijski korpus Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Lici 1942. 38. pešadijska divizija Puglie 7. SS divizija Prinz Eugen Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Sloveniji 1942. Alexander Löhr 718. pešadijska divizija Komandant Jugoistoka Borbe u Sloveniji 1943. Metlika Zagreb Bataljon Marko Orešković 8. kordunaška divizija NOVJ Slovenska udarna brigada Matija Gubec Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Ustanak u Hrvatskoj 1941. 158. pešadijska divizija Zara 717. pešadijska divizija 369. legionarska divizija (vražja) 12. pešadijska divizija Sassari 19. pešadijska divizija Venecija Italijanski partizani 21. pešadijska divizija Granatieri di Sardegna 23. pešadijska divizija Ferrara Avijacija u oslobodilačkom ratu Senj Jastrebarsko 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Italija u drugom svetskom ratu 13. proleterska udarna brigada Rade Končar 18. pešadijska divizija Messina Saradnja četnika sa okupatorom Kapitulacija Italije 2. italijanska armija Operacija Velika Kapela Karlovac Drežnica Črnomelj 14. pešadijska divizija Isonzo