Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Divizija Garibaldi

Za ovaj pojam je pronađeno 15 hronoloških zapisa, 35 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 8. 9. 1943. Objavljena bezuslovna kapitulacija Italije. Jedinice NOV i POJ su za nekoliko sledećih dana razoružale glavninu ovih italijanskih okupacionih divizija: -Izonco-, -Kačatori dele Alpi-, -Lombardija-, -Murđe-, -Mačerata-, -Celere-, -Bergamo- i -Sforčeska-. Razoružale su i manje delove divizija: -Firence-, -Ferara-, -Mesina-, -Zara-, -Đulija-, -Torino- i -Pulje-, kao i 14, 17. i 18. obalsku brigadu. Na stranu NOVJ prešla je glavnina divizije -Venecija-, kao i delovi divizije -Taurinenze-, od kojih je kasnije (2. decembra 1943) formirana italijanska partizanska divizija -Garibaldi- i stavljena pod komandu 2. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 2. 12. 1943. U rejonu Pljevalja, po naređenju VŠ NOV i POJ, od vojnika italijanskih divizija -Venecija- i -Taurinenze-, formirana italijanska partizanska divizija -Garibaldi- (sastava: tri brigade od po četiri bataljona), koja je stavljena pod komandu Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 2. 12. 1943. Na široj prostoriji Pljevalja, po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, formirana 1, 2. i 3. partizanska brigada divizije -Garibaldi-, sastava: po četiri bataljona.

⚔️ 7. 1. 1944. Prva brigada italijanske partizanske divizije -Garibaldi- 2. udarnog korpusa NOVJ odbacila četnike i muslimansku miliciju prema Rožaju i nanela im osetne gubitke. Brigada je imala 4 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 17. 1. 1944. U s. Orlji (na putu Pljevlja-Gradac) oko 80 nemačkih vojnika s četnicima napalo delove 1. bataljona 4. sandžačke NOU brigade i četu italijanske partizanske divizije -Garibaldi-. Posle oštre borbe neprijatelj je odbačen u pravcu Pljevalja.

⚔️ 23. 1. 1944. U rejonu sela: Lagatori, Godočelje, Tucanje i Petnica (kod Ivangrada) 1. i 4. bataljon 4. proleterske (crnogorske) brigade 3. udarne divizije NOVJ i manji delovi 1. brigade italijanske partizanske divizije -Garibaldi- napali na oko 2000 nemačkih vojnika, četnika i kvislinga prikupljenih s Kosova i Metohije. Neprijatelj je, razbijen, pretrpeo gubitke od 75 mrtvih i oko 90 ranjenih vojnika, dok su 4. brigada i 1. brigada partizanske divizije -Garibaldi- imale 6 boraca izbačenih iz stroja.

⚔️ 25. 1. 1944. Nemački vojnici, kvislinzi s Kosova i Metohije, muslimanska milicija od Plava i Gusinja i četnici od Vrmoša (u Albaniji), jačine oko 2000 vojnika, napali jedinice Komskog NOP odreda i italijanske partizanske divizije -Garibaldi- i potisnuli ih do pred Andrijevicu. Sutradan su jedinice 4. proleterske (crnogorske) udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ protivnapadom razbile neprijatelja na oba pravca i nanele mu gubitke od 67 mrtvih a 36 četnika su zarobile. Jedinice NOVJ su imale 2 poginula i 2 ranjena borca.

⚔️ 6. 3. 1944. U rejon Kalinovika stigle dve brigade italijanske partizanske divizije -Garibaldi-, iz sastava 2. udarnog korpusa NOVJ. Njih je VŠ NOV i POJ dodelio 3. udarnom korpusu NOVJ (jedna je ušla u sastav 17. udarne a druga u sastav 27. udarne divizije NOVJ).

⚔️ 10. 4. 1944. Dva bataljona 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ i jedan bataljon italijanske partizanske divizije -Garibaldi- napali nemačke, italijanske i četničke snage na dobro utvrđenim položajima Trijebač - Doljanska glavica - Kaznovica (kod Titograda). Ali ni posle sedmočasovne ogorčene borbe, naročito na Kaznovici, gde su položaji više puta prelazili iz ruke u ruku, oni nisu uspeli da odbace neprijatelja. Gubici neprijatelja (prema nepotpunim podacima): oko 80 mrtvih i oko 150 ranjenih nemačkih vojnika i četnika. Zaplenjeno je: 2 minobacača sa 260 mina, 16 pušaka, nešto municije i druga ratna oprema. Peta brigada je imala 9 mrtvih i 53 ranjena borca.

⚔️ 10. 6. 1944. Na položajima Petrovo brdo - Gradac - Gradina - s. Grgaje - s. Višnjevo - s. Šipovice snage 14. puka nemačke 7 SS divizije -Princ Eugen- i oko 400 pripadnika muslimanske milicije, nastupajući iz Sjenice preko Peštera ka Bijelom Polju, napali 7. crnogorsku udarnu brigadu 3. udarne divizije NOVJ i 1. brigadu italijanske partizanske divizije -Garibaldi- i odbacili ih na položaje Kosi - Klisura - s. Višnjevo. Gubici 7. brigade: 3 mrtva i 10 ranjenih boraca, dok gubici 1. brigade i neprijatelja nisu poznati.

⚔️ 9. 9. 1944. Četnička grupa jurišnih korpusa (Nevesinjski, Drinski i delovi Mileševskog i Romanijskog), s linije: Nevesinje - s. Kifino Selo - Borač - prevoj Čemerno, počela napad na delove 29. udarne divizije NOVJ s ciljem da se u rejon Bileće spoji s četničkim Trebinjskim, Bokokotorskim i Nikšićkim korpusom. U trodnevnim borbama 11. i 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ i 2. brigada italijanske partizanske divizije -Garibaldi- odbile su nejednovremene napade odvojenih kolona i razbile dve četničke brigade koje su bile prodrle do Gacka. Četnici su imali oko 70 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 29. 9. 1944. Jače četničke snage iz rejona Foče počele napad na Kalinovik. Po dva bataljona 11. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ i 2. brigade italijanske partizanske divizije -Garibaldi-, Konjički i Kalinovički NOP odred, posle dvočasovnih borbi, odbili su napad i sprečili prodor četničke grupacije u južnu Hercegovinu.

⚔️ 30. 9. 1944. Na prostoriji s. Faedis - s. Nimis - s. Forame - s. Subit (u Italiji) jake nemačke snage okružile italijansku partizansku diviziju -Garibaldi Osopo-, U dvodnevnoj borbi one su razbile brigadu -Osopo-. Dve brigade -Garibaldi- su se preko r. Nadiže prebacile na prostoriju Beneške Slovenije i Brda. Usled toga poraza brigade -Garibaldi- su formirale novu diviziju -Garibaldi Natisone-, a kasnije su zatražile da se prepotčine 9. korpusu NOVJ.

⚔️ 30. 11. 1944. Jedinice nemačke 369. legionarske divizije (oko tri bataljona pešadije i divizionom artiljerije) ispadom iz Nevesinja odbacile delove 11. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ i 2. brigade italijanske partizanske divizije -Garibaldi- na liniju Vjetreno - s. Plužine. U toku napada ojačane vodom tenkova i dvema baterijama brdskih topova, 11. i 2. brigada su sutradan protivnapadom odbacile neprijatelja u polazni garnizon. Pri povlačenju neprijatelj je uništio mostove na r. Zalomki (kod s. D. Drešnja i Ovčijeg broda). Prema nepotpunim podacima jedinice NOVJ su imale oko 50 boraca izbačenih iz stroja, a uništen je i 1 tenk.

⚔️ 16. 12. 1944. Iz Kalinovika 11. i 14. hercegovačka udarna brigada i Kalinovički i Konjički NOP odred 29. udarne divizije NOVJ izvršili napad na četnike. Idućih dana je angažovana i 2. brigada italijanske partizanske divizije -Garibaldi- i 3 (hercegovačka) brigada narodne odbrane (bez 1. i 5. bataljona), pa su četnički 1. i 2. šumadijski i Požeški korpus odbačeni preko r. Drine, na greben Jahorine i u Sarajevsko polje.

Dokumenti

📜 Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 27 novembra 1943 god. štabovima italijanskih divizija Venecija' i Taurinenze za formiranje divizije Garibaldi od ljudstva ovih divizija

📜 Naredba štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 30 novembra 1943 god. o formaciskom sastavu brigade i bataljona u italijanskoj diviziji Garibaldi

📜 Izvještaj štaba Četvrte proleterske brigade od 30 novembra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o upućivanju Četvrte italijanske brigade u sastav divizije Garibaldi

📜 Izvještaj Štaba Komskog NOP odreda od 5. decembra 1943. za formiranje italijanske partizanske divizije Garibaldi, artiljerijskih jedinica, čete za vezu i pionirskog bataljona pri korpusu i obrazovanje italijanskih radnih bataljona

📜 Naređenje Štaba Treće sandžačke brigade Druge proleterske divizije od 14 decembra 1943 god. štabovima bataljona i Štabu italijanske brigade Garibaldi za raspored na prostoriji Kosanica - Kovren - Komarani

📜 Depeša Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak od 21 decembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o potrebama italijanske brigade Garibaldi i Bjelopoljskog NOP odreda

📜 Pismo štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 22 decembra 1943 god. italijanskoj Vrhovnoj komandi o borbama italijanske divizije Garibaldi na teritoriji Crne Gore i o slanju pomoći za njeno snabdijevanje

📜 Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak od 23 decembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o neprijateljskim snagama u Sandžaku i o stanju i rasporedu svojih jedinica i italijanske Divizije Garibaldi

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 30 decembra 1943 god. Štabu italijanske divizije Garibaldi za razmeštaj brigada na položajima: Goražde - Radulići, Kamena Gora - Jabuka i Andrijevica - Murina

📜 Čestitka štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 31 decembra 1943 god. borcima i rukovodiocima italijanske divizije Garibaldi povodom nastupajuće 1944 godine

📜 Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 7. januara 1944. Štabu italijanske divizije Garibaldi za postupak prema naoružanim grupama koje ne pripadaju Narodnooslobodilačkoj vojsci i partizanskim odredima

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. februara 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da razmotri mogućnost prehrane većine jedinica divizije Garibaldi iz sastava 2. korpusa NOVJ

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 6 februara 1944 god. Štabu italijanske divizije Garibaldi za rasformiranje jedne brigade i popunu ostalih triju brigada

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. februara 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da, radi bolje ishrane, glavninu italijanske divizije Garibaldi uputi u sastav 3. korpusa NOVJ i 5. NOU divizije

📜 Naredba Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 13 februara 1944 god. za formiranje otsjeka pri Štabu italijanske divizije Garibaldi i njihovim zadacima

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 13 februara 1944 god. Štabu italijanske divizije Garibaldi za prebacivanje dvije brigade na teritoriju Trećeg udarnog korpusa

📜 Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 21. februara 1944. Štabu italijanske divizije Garibaldi za raspored vojnika koji su se dobrovoljno javili za boračke dužnosti

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 marta 1944 god. Štabu italijanske divizije Garibaldi da uputi jedan svoj bataljon kao pojačanje Trećoj sandžačkoj brigadi za napad na komunikaciji Pljevlja - Prijepolje

📜 Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 23. marta 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da najstrože zabranjuje rasformiranje 2. italijanske brigade partizanske divizije Garibaldi i naređenje da se toj brigadi dodeljuju samo oni zadaci koje je u stanju da izvrši

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. aprila 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da odobrava lekara iz Italije za partizansku diviziju Garibaldi i da je od saveznika traženo bombardovanje nemačkih snaga u Nikšiću

📜 Naredba Paritetnog štaba od 5. aprila 1944. o postavljenju Štaba tršćanske udarne brigade Garibaldi

📜 Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 12 aprila 1944. počinjenim jedinicama da sve pripadnike italijanske narodnosti i upute u novoformiranu italijansku udarnu brigadu Triestino d'Assalto Garibaldi

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 3 maja 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke, Kombinovane i Prve italijanske brigade Garibaldi za dejstvo na komunikaciju Prijepolje - Pljevlja i zatvaranje pravaca južno od Pljevalja

📜 Dogovor štabova italijanske partizanske brigade Garibaldi Friuli i Briško-beneškog odreda od 7. maja 1944. o saradnji u borbi protiv zajedničkog neprijatelja italijanskog i slovenačkog naroda na prostoru Brda i Benečije

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 20 juna 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za održavanje čvršće veze sa jedinicama Osme crnogorske NOU brigade i italijanskom brigadom divizije Garibaldi

📜 Naredba Paritetnog štaba 9. korpusa NOVJ i Komande brigada Garibaldi od 6. avgusta 1944. za reorganizaciju brigade Triestina d'Assalto Garibaldi

📜 Naređenje Štaba 8 crnogorske brigade od 14. avgusta 1944. Štabu 2. italijanske brigade divizije Garibaldi za posjedanje položaja Vrapče polje - Majstorovina - Brskovo - Tara

📜 Zapovijest načelnika Štaba 29. NOU divizije od 15. septembra 1944. štabovima italijanske 2. partizanske brigade divizije Garibaldi i 11. hercegovačke brigade za obezbjeđenje Gacka

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije za postupak prema italijanskoj partizanskoj diviziji Garibaldi Osopo

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za popunu jedinica 12. udarnog korpusa NOVJ, prebacivanje padobranaca u Vojvodinu, kao i avio-mehaničara i drugih stručnjaka iz Afrike, slanje artiljeraca u Krajovu, popunu misije NOVJ u Londonu i za postupak sa italijanskom partizanskom divizijom Garibaldi Osopo

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 24 novembra 1944 god. Štabu Prve italijanske brigade divizije Garibaldi za spravku komunikacije Andrijevica - Čakor - Peć

📜 Izveštaj Štaba 20. udarne brigade Garibaldi Trieste od 5. decembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbi na Banjškoj Planoti

📜 Izveštaj Štaba 20. italijanske NOU brigade Triestina Garibaldi od 1. januara 1945. Štabu 30. NO divizije o aktivnosti Brigade za vreme neprijateljeve ofanzive u drugoj polovini decembra

📜 Naređenje Štaba 3. NOU divizije od 9. februara 1945. štabu 1. italijanske brigade divizije Garibaldi za rokiranje na prostor Tahuljići - Gurbeti - Stojkovići

📜 Izveštaj Štaba 20. udarne brigade Garibaldi Trieste od 20. februara 1945. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbenoj aktivnosti u februaru

Fotografije

Povezane odrednice

11. hercegovačka udarna brigada Sjenica Divizija Garibaldi Natisone Trebinje Brigada Triestina d'Assalto Borbe u Sloveniji 1944. Požeški korpus JVuO 3. udarna divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. USAOJ 15. pešadijska divizija Bergamo 154. pešadijska divizija Murge Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 7. crnogorska omladinska brigada Budo Tomović 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Borbe u Hercegovini 1944. Italija u drugom svetskom ratu Komski partizanski odred Pula Kalinovički partizanski odred 4. grupa jurišnih korpusa JVuO 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 9. slovenski korpus NOVJ Radne akcije u oslobodilačkom ratu Foča 8. crnogorska udarna brigada Borbe u Sloveniji 1945. Gacko Glavni štab Slovenije Plav Nikšić Diverzije u oslobodilačkom ratu 5. krajiška udarna divizija NOVJ Rožaje 27. istočnobosanska divizija NOVJ 23. pešadijska divizija Ferrara 57. pešadijska divizija Lombardia Bjelopoljski partizanski odred 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Josip Broz Tito Brigada Garibaldi Friuli 18. pešadijska divizija Messina Cetinje 1. alpska divizija Taurinense 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Trebinjska četnička brigada Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Andrijevica Borbe u Crnoj Gori 1944. 4. sandžačka udarna brigada Pljevlja 158. pešadijska divizija Zara 29. hercegovačka divizija NOVJ Afrički front Saradnja četnika sa okupatorom Četnička golgota 19. pešadijska divizija Venecija Divizija Garibaldi Osoppo Kalinovik 20. krajiška udarna brigada Bileća Avijacija u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 2. proleterska divizija NOVJ 2. udarni korpus NOVJ Italijanski partizani Nevesinje Vrhovni štab NOVJ Goražde Prijepolje Briško-beneški partizanski odred Omladina u ratu Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Crnoj Gori 1943. Bijelo Polje