Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

Divizija Garibaldi

Za ovaj pojam je pronađeno 15 hronoloških zapisa, 35 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 8. 9. 1943. Objavljena bezuslovna kapitulacija Italije. Jedinice NOV i POJ su za nekoliko sledećih dana razoružale glavninu ovih italijanskih okupacionih divizija: -Izonco-, -Kačatori dele Alpi-, -Lombardija-, -Murđe-, -Mačerata-, -Celere-, -Bergamo- i -Sforčeska-. Razoružale su i manje delove divizija: -Firence-, -Ferara-, -Mesina-, -Zara-, -Đulija-, -Torino- i -Pulje-, kao i 14, 17. i 18. obalsku brigadu. Na stranu NOVJ prešla je glavnina divizije -Venecija-, kao i delovi divizije -Taurinenze-, od kojih je kasnije (2. decembra 1943) formirana italijanska partizanska divizija -Garibaldi- i stavljena pod komandu 2. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 2. 12. 1943. U rejonu Pljevalja, po naređenju VŠ NOV i POJ, od vojnika italijanskih divizija -Venecija- i -Taurinenze-, formirana italijanska partizanska divizija -Garibaldi- (sastava: tri brigade od po četiri bataljona), koja je stavljena pod komandu Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 2. 12. 1943. Na široj prostoriji Pljevalja, po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, formirana 1, 2. i 3. partizanska brigada divizije -Garibaldi-, sastava: po četiri bataljona.

⚔️ 7. 1. 1944. Prva brigada italijanske partizanske divizije -Garibaldi- 2. udarnog korpusa NOVJ odbacila četnike i muslimansku miliciju prema Rožaju i nanela im osetne gubitke. Brigada je imala 4 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 17. 1. 1944. U s. Orlji (na putu Pljevlja-Gradac) oko 80 nemačkih vojnika s četnicima napalo delove 1. bataljona 4. sandžačke NOU brigade i četu italijanske partizanske divizije -Garibaldi-. Posle oštre borbe neprijatelj je odbačen u pravcu Pljevalja.

⚔️ 23. 1. 1944. U rejonu sela: Lagatori, Godočelje, Tucanje i Petnica (kod Ivangrada) 1. i 4. bataljon 4. proleterske (crnogorske) brigade 3. udarne divizije NOVJ i manji delovi 1. brigade italijanske partizanske divizije -Garibaldi- napali na oko 2000 nemačkih vojnika, četnika i kvislinga prikupljenih s Kosova i Metohije. Neprijatelj je, razbijen, pretrpeo gubitke od 75 mrtvih i oko 90 ranjenih vojnika, dok su 4. brigada i 1. brigada partizanske divizije -Garibaldi- imale 6 boraca izbačenih iz stroja.

⚔️ 25. 1. 1944. Nemački vojnici, kvislinzi s Kosova i Metohije, muslimanska milicija od Plava i Gusinja i četnici od Vrmoša (u Albaniji), jačine oko 2000 vojnika, napali jedinice Komskog NOP odreda i italijanske partizanske divizije -Garibaldi- i potisnuli ih do pred Andrijevicu. Sutradan su jedinice 4. proleterske (crnogorske) udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ protivnapadom razbile neprijatelja na oba pravca i nanele mu gubitke od 67 mrtvih a 36 četnika su zarobile. Jedinice NOVJ su imale 2 poginula i 2 ranjena borca.

⚔️ 6. 3. 1944. U rejon Kalinovika stigle dve brigade italijanske partizanske divizije -Garibaldi-, iz sastava 2. udarnog korpusa NOVJ. Njih je VŠ NOV i POJ dodelio 3. udarnom korpusu NOVJ (jedna je ušla u sastav 17. udarne a druga u sastav 27. udarne divizije NOVJ).

⚔️ 10. 4. 1944. Dva bataljona 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ i jedan bataljon italijanske partizanske divizije -Garibaldi- napali nemačke, italijanske i četničke snage na dobro utvrđenim položajima Trijebač - Doljanska glavica - Kaznovica (kod Titograda). Ali ni posle sedmočasovne ogorčene borbe, naročito na Kaznovici, gde su položaji više puta prelazili iz ruke u ruku, oni nisu uspeli da odbace neprijatelja. Gubici neprijatelja (prema nepotpunim podacima): oko 80 mrtvih i oko 150 ranjenih nemačkih vojnika i četnika. Zaplenjeno je: 2 minobacača sa 260 mina, 16 pušaka, nešto municije i druga ratna oprema. Peta brigada je imala 9 mrtvih i 53 ranjena borca.

⚔️ 10. 6. 1944. Na položajima Petrovo brdo - Gradac - Gradina - s. Grgaje - s. Višnjevo - s. Šipovice snage 14. puka nemačke 7 SS divizije -Princ Eugen- i oko 400 pripadnika muslimanske milicije, nastupajući iz Sjenice preko Peštera ka Bijelom Polju, napali 7. crnogorsku udarnu brigadu 3. udarne divizije NOVJ i 1. brigadu italijanske partizanske divizije -Garibaldi- i odbacili ih na položaje Kosi - Klisura - s. Višnjevo. Gubici 7. brigade: 3 mrtva i 10 ranjenih boraca, dok gubici 1. brigade i neprijatelja nisu poznati.

⚔️ 9. 9. 1944. Četnička grupa jurišnih korpusa (Nevesinjski, Drinski i delovi Mileševskog i Romanijskog), s linije: Nevesinje - s. Kifino Selo - Borač - prevoj Čemerno, počela napad na delove 29. udarne divizije NOVJ s ciljem da se u rejon Bileće spoji s četničkim Trebinjskim, Bokokotorskim i Nikšićkim korpusom. U trodnevnim borbama 11. i 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ i 2. brigada italijanske partizanske divizije -Garibaldi- odbile su nejednovremene napade odvojenih kolona i razbile dve četničke brigade koje su bile prodrle do Gacka. Četnici su imali oko 70 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 29. 9. 1944. Jače četničke snage iz rejona Foče počele napad na Kalinovik. Po dva bataljona 11. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ i 2. brigade italijanske partizanske divizije -Garibaldi-, Konjički i Kalinovički NOP odred, posle dvočasovnih borbi, odbili su napad i sprečili prodor četničke grupacije u južnu Hercegovinu.

⚔️ 30. 9. 1944. Na prostoriji s. Faedis - s. Nimis - s. Forame - s. Subit (u Italiji) jake nemačke snage okružile italijansku partizansku diviziju -Garibaldi Osopo-, U dvodnevnoj borbi one su razbile brigadu -Osopo-. Dve brigade -Garibaldi- su se preko r. Nadiže prebacile na prostoriju Beneške Slovenije i Brda. Usled toga poraza brigade -Garibaldi- su formirale novu diviziju -Garibaldi Natisone-, a kasnije su zatražile da se prepotčine 9. korpusu NOVJ.

⚔️ 30. 11. 1944. Jedinice nemačke 369. legionarske divizije (oko tri bataljona pešadije i divizionom artiljerije) ispadom iz Nevesinja odbacile delove 11. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ i 2. brigade italijanske partizanske divizije -Garibaldi- na liniju Vjetreno - s. Plužine. U toku napada ojačane vodom tenkova i dvema baterijama brdskih topova, 11. i 2. brigada su sutradan protivnapadom odbacile neprijatelja u polazni garnizon. Pri povlačenju neprijatelj je uništio mostove na r. Zalomki (kod s. D. Drešnja i Ovčijeg broda). Prema nepotpunim podacima jedinice NOVJ su imale oko 50 boraca izbačenih iz stroja, a uništen je i 1 tenk.

⚔️ 16. 12. 1944. Iz Kalinovika 11. i 14. hercegovačka udarna brigada i Kalinovički i Konjički NOP odred 29. udarne divizije NOVJ izvršili napad na četnike. Idućih dana je angažovana i 2. brigada italijanske partizanske divizije -Garibaldi- i 3 (hercegovačka) brigada narodne odbrane (bez 1. i 5. bataljona), pa su četnički 1. i 2. šumadijski i Požeški korpus odbačeni preko r. Drine, na greben Jahorine i u Sarajevsko polje.

Dokumenti

📜 Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 27 novembra 1943 god. štabovima italijanskih divizija Venecija' i Taurinenze za formiranje divizije Garibaldi od ljudstva ovih divizija

📜 Naredba štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 30 novembra 1943 god. o formaciskom sastavu brigade i bataljona u italijanskoj diviziji Garibaldi

📜 Izvještaj štaba Četvrte proleterske brigade od 30 novembra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o upućivanju Četvrte italijanske brigade u sastav divizije Garibaldi

📜 Izvještaj Štaba Komskog NOP odreda od 5. decembra 1943. za formiranje italijanske partizanske divizije Garibaldi, artiljerijskih jedinica, čete za vezu i pionirskog bataljona pri korpusu i obrazovanje italijanskih radnih bataljona

📜 Naređenje Štaba Treće sandžačke brigade Druge proleterske divizije od 14 decembra 1943 god. štabovima bataljona i Štabu italijanske brigade Garibaldi za raspored na prostoriji Kosanica - Kovren - Komarani

📜 Depeša Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak od 21 decembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o potrebama italijanske brigade Garibaldi i Bjelopoljskog NOP odreda

📜 Pismo štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 22 decembra 1943 god. italijanskoj Vrhovnoj komandi o borbama italijanske divizije Garibaldi na teritoriji Crne Gore i o slanju pomoći za njeno snabdijevanje

📜 Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak od 23 decembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o neprijateljskim snagama u Sandžaku i o stanju i rasporedu svojih jedinica i italijanske Divizije Garibaldi

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 30 decembra 1943 god. Štabu italijanske divizije Garibaldi za razmeštaj brigada na položajima: Goražde - Radulići, Kamena Gora - Jabuka i Andrijevica - Murina

📜 Čestitka štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 31 decembra 1943 god. borcima i rukovodiocima italijanske divizije Garibaldi povodom nastupajuće 1944 godine

📜 Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 7. januara 1944. Štabu italijanske divizije Garibaldi za postupak prema naoružanim grupama koje ne pripadaju Narodnooslobodilačkoj vojsci i partizanskim odredima

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. februara 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da razmotri mogućnost prehrane većine jedinica divizije Garibaldi iz sastava 2. korpusa NOVJ

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 6 februara 1944 god. Štabu italijanske divizije Garibaldi za rasformiranje jedne brigade i popunu ostalih triju brigada

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. februara 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da, radi bolje ishrane, glavninu italijanske divizije Garibaldi uputi u sastav 3. korpusa NOVJ i 5. NOU divizije

📜 Naredba Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 13 februara 1944 god. za formiranje otsjeka pri Štabu italijanske divizije Garibaldi i njihovim zadacima

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 13 februara 1944 god. Štabu italijanske divizije Garibaldi za prebacivanje dvije brigade na teritoriju Trećeg udarnog korpusa

📜 Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 21. februara 1944. Štabu italijanske divizije Garibaldi za raspored vojnika koji su se dobrovoljno javili za boračke dužnosti

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 marta 1944 god. Štabu italijanske divizije Garibaldi da uputi jedan svoj bataljon kao pojačanje Trećoj sandžačkoj brigadi za napad na komunikaciji Pljevlja - Prijepolje

📜 Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 23. marta 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da najstrože zabranjuje rasformiranje 2. italijanske brigade partizanske divizije Garibaldi i naređenje da se toj brigadi dodeljuju samo oni zadaci koje je u stanju da izvrši

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. aprila 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da odobrava lekara iz Italije za partizansku diviziju Garibaldi i da je od saveznika traženo bombardovanje nemačkih snaga u Nikšiću

📜 Naredba Paritetnog štaba od 5. aprila 1944. o postavljenju Štaba tršćanske udarne brigade Garibaldi

📜 Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 12 aprila 1944. počinjenim jedinicama da sve pripadnike italijanske narodnosti i upute u novoformiranu italijansku udarnu brigadu Triestino d'Assalto Garibaldi

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 3 maja 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke, Kombinovane i Prve italijanske brigade Garibaldi za dejstvo na komunikaciju Prijepolje - Pljevlja i zatvaranje pravaca južno od Pljevalja

📜 Dogovor štabova italijanske partizanske brigade Garibaldi Friuli i Briško-beneškog odreda od 7. maja 1944. o saradnji u borbi protiv zajedničkog neprijatelja italijanskog i slovenačkog naroda na prostoru Brda i Benečije

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 20 juna 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za održavanje čvršće veze sa jedinicama Osme crnogorske NOU brigade i italijanskom brigadom divizije Garibaldi

📜 Naredba Paritetnog štaba 9. korpusa NOVJ i Komande brigada Garibaldi od 6. avgusta 1944. za reorganizaciju brigade Triestina d'Assalto Garibaldi

📜 Naređenje Štaba 8 crnogorske brigade od 14. avgusta 1944. Štabu 2. italijanske brigade divizije Garibaldi za posjedanje položaja Vrapče polje - Majstorovina - Brskovo - Tara

📜 Zapovijest načelnika Štaba 29. NOU divizije od 15. septembra 1944. štabovima italijanske 2. partizanske brigade divizije Garibaldi i 11. hercegovačke brigade za obezbjeđenje Gacka

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije za postupak prema italijanskoj partizanskoj diviziji Garibaldi Osopo

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za popunu jedinica 12. udarnog korpusa NOVJ, prebacivanje padobranaca u Vojvodinu, kao i avio-mehaničara i drugih stručnjaka iz Afrike, slanje artiljeraca u Krajovu, popunu misije NOVJ u Londonu i za postupak sa italijanskom partizanskom divizijom Garibaldi Osopo

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 24 novembra 1944 god. Štabu Prve italijanske brigade divizije Garibaldi za spravku komunikacije Andrijevica - Čakor - Peć

📜 Izveštaj Štaba 20. udarne brigade Garibaldi Trieste od 5. decembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbi na Banjškoj Planoti

📜 Izveštaj Štaba 20. italijanske NOU brigade Triestina Garibaldi od 1. januara 1945. Štabu 30. NO divizije o aktivnosti Brigade za vreme neprijateljeve ofanzive u drugoj polovini decembra

📜 Naređenje Štaba 3. NOU divizije od 9. februara 1945. štabu 1. italijanske brigade divizije Garibaldi za rokiranje na prostor Tahuljići - Gurbeti - Stojkovići

📜 Izveštaj Štaba 20. udarne brigade Garibaldi Trieste od 20. februara 1945. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbenoj aktivnosti u februaru

Fotografije

Povezane odrednice

Požeški korpus JVuO Borbe u Hercegovini 1944. Bjelopoljski partizanski odred Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Saradnja četnika sa okupatorom Trebinjska četnička brigada 18. pešadijska divizija Messina 23. pešadijska divizija Ferrara 4. grupa jurišnih korpusa JVuO 27. istočnobosanska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Afrički front Brigada Garibaldi Friuli 29. hercegovačka divizija NOVJ Divizija Garibaldi Osoppo 7. crnogorska omladinska brigada Budo Tomović Kalinovički partizanski odred 8. crnogorska udarna brigada Bileća Radne akcije u oslobodilačkom ratu 1. alpska divizija Taurinense 57. pešadijska divizija Lombardia Josip Broz Tito Trebinje Sjenica Borbe u Sloveniji 1944. Nikšić Rožaje 11. hercegovačka udarna brigada USAOJ 2. proleterska divizija NOVJ Foča Avijacija u oslobodilačkom ratu 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Bijelo Polje Borbe u Crnoj Gori 1944. Borbe u Sloveniji 1945. 9. slovenski korpus NOVJ Četnička golgota Omladina u ratu Nevesinje Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Vrhovni štab NOVJ 5. krajiška udarna divizija NOVJ 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Komski partizanski odred Plav Briško-beneški partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu 158. pešadijska divizija Zara 3. udarna divizija NOVJ Italijanski partizani Diverzije u oslobodilačkom ratu 19. pešadijska divizija Venecija 4. sandžačka udarna brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Goražde Glavni štab Slovenije Brigada Triestina d'Assalto Pula 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 20. krajiška udarna brigada Divizija Garibaldi Natisone Borbe u Crnoj Gori 1943. 154. pešadijska divizija Murge Prijepolje Andrijevica Pljevlja Kalinovik 2. udarni korpus NOVJ Cetinje Gacko 15. pešadijska divizija Bergamo Italija u drugom svetskom ratu 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada