Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

4. grupa jurišnih korpusa JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 41 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 14. 5. 1944. Kod s. D. Jablanice (blizu Priboja) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbile napad sedam četničkih brigada Cersko-majevičke grupe korpusa i 4. grupe jurišnih korpusa, koje su napale od s. Bijelog Brda i sa pravca s. Semegnjeva. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i 15 ranjenih.

⚔️ 10. 7. 1944. U južnoj Srbiji neprijatelj (četiri nemačka policijska bataljona, bugarska 27. i 29. pešadijska divizija, delovi SDK i RZK, oko 5000 pripadnika šiptarske milicije, 4 grupa četničkih jurišnih korpusa, četnička Rasinsko-toplička grupa i četnički 2. kosovski korpus) otpočeo topličko-jablaničku operaciju protiv 21. udarne 24. i 25. divizije NOVJ, s ciljem da ih nabaci na planine Petrovac, Radan i Majdan, ili da ih potisne na liniju Orlova čuka - Kitka - Lisica - Golak - Prepolac (između Vranja i Podujeva) koju su posele jake balističke snage, i tu okruži i uništi. Jedinice NOVJ (21. udarna 24. i 25. divizija, NOP odredi i jedinice komandi vojnih područja) vodeći ođbrambene borbe (do 4. avgusta) povukle su se do linije Kitka - s. Velja Glava - Orlova čuka, odakle su prešle u protivnapad i za kratko vreme proterale neprijatelja sa slobodne teritorije Jablanice, Puste reke i Toplice. U tim borbama su obostrani gubici bili veliki.

⚔️ 6. 8. 1944. Na pl. Kopaoniku (između Suvog Rudišta, Bukove glave, Brusa i Aleksandrovca) otpočele četvorodnevne borbe Operativne grupe divizija NOVJ (2. proleterska, 5. i 17. udarna divizija NOVJ) protiv 4. grupe četničkih jurišnih korpusa (1, 2, 3. i 5. četnički jurišni korpus - ukipne jačine oko 10.000 četnika). U oštrim borbama jedinice NOVJ su razbile četnike (7. avgusta zauzele Brus a 9/10. avgusta Aleksandrovac) i odbacile ih ka dolini r. Z. Morave, nanevši im gubitke od 522 poginula, 637 zarobljenih i većeg broja ranjenih (deo četnika je dezertirao) i zaplenivši 2 topa, 35 automatskih oruđa, preko 800 pušaka, 80.000 metaka i veću količinu druge ratne opreme.

⚔️ 6. 8. 1944. Goneći razbijene četničke jedinice iz 4. grupe jurišnih korpusa u pravcu komunikacije Aleksandrovac - Jošanička Banja, jedinice Operativne grupe divizija NOVJ ubile 46, ranile 84 i zarobile 292 četnika, a same imale 2 poginula borca. Zaplenjeno je: 5 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 7 automata, 274 pušaka, 19 pištolja, 45.000 puščanih metaka i veća količina drugog materijala i opreme.

⚔️ 26. 8. 1944. Iz doline r. Z. Morave četnička 4. grupa jurišnih korpusa (1, 3. i 5. korpus) i četnička Rasinsko-toplička grupa korpusa (Rasinski, Toplički, -lastrebački i 2. kosovski korpus), po izvršenoj pregrupaciji- preduzele napad na jedinice Operativne grupe divizija NOVJ (5, 17. i 21. udarnu diviziju NOVJ) na prostoriji s. Razbojna - Mačkovac - Pešter - Požar - Ilijina č. - r. Rasina, s ciljem da povrate Župu sa Aleksandrovcem i Brusom i zadrže prodor Operativne grupe divizija NOVJ u unutrašnjost Srbije. U borbama, vođenim do 30. avgusta, jedinice NOVJ su uspele da odbiju napade i da četnike protivudarom odbace na levu obalu r. Z. Morave.

⚔️ 6. 9. 1944. Delovi četničke 4. grupe jurišnih korpusa, uz pomoć nemačkih vojnika iz Čačka, posle oštre borbe protiv jedinica 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla-, ponovo zauzeli Požegu.

⚔️ 9. 9. 1944. Četnička grupa jurišnih korpusa (Nevesinjski, Drinski i delovi Mileševskog i Romanijskog), s linije: Nevesinje - s. Kifino Selo - Borač - prevoj Čemerno, počela napad na delove 29. udarne divizije NOVJ s ciljem da se u rejon Bileće spoji s četničkim Trebinjskim, Bokokotorskim i Nikšićkim korpusom. U trodnevnim borbama 11. i 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ i 2. brigada italijanske partizanske divizije -Garibaldi- odbile su nejednovremene napade odvojenih kolona i razbile dve četničke brigade koje su bile prodrle do Gacka. Četnici su imali oko 70 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 12. 9. 1944. Kod s. Stuba (blizu Valjeva) tri bataljona 1. vojvođanske udarne brigade i jedan bataljon 2. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ napali na dve četničke brigade 4. grupe jurišnih korpusa i posle kraće borbe odbacili ih prema Valjevu. Zarobljena su 4 četnika.

⚔️ 14. 9. 1944. Posle borbi na pl. Tari, pl. Povlenu i pl. Medvedniku protiv četničkog Zlatiborskog korpusa i delova 4. grupe jurišnih korpusa, 12. udarni korpus NOVJ definitivno ovladao masivima Povlena i Medvednika i izbio u dolinu r. Jadra.

⚔️ 14. 9. 1944. Na pl. Medvedniku, posle oštre borbe, 16. i 36. udarna divizija 12. udarnog korpusa NOVJ odbila napad četnika 4. grupe jurišnih korpusa, četničkog Zlatiborskog korpusa i 3. puka SDK.

⚔️ 21. 9. 1944. Posle jednodnevne borbe protiv oko 1.000 četnika 4. grupe jurišnih korpusa i Majevičkog četničkog korpusa, jedinice 16. udarne divizije NOVJ oslobodile Krupanj. Neprijatelj se u neredu povukao prema Loznici, pl. Gučevu i pl. Ceru, uz gubitke od blizu 100 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 22. 9. 1944. Na položaju Cerje-Beleg-Glavica-Lisina (kod Krupnja) 16. udarna divizija 12. udarnog korpusa NOVJ slomila otpor tri brigade 4. grupe četničkih jurišnih korpusa, odbacila ih prema pl. Gučevu, Loznici i pl. Ceru i zauzela rudnik antimona Zajaču. Četnici su imali 20-30 mrtvih i ranjenih, a 16. udarna divizija 3 ranjena borca.

⚔️ 26. 9. 1944. Na odseku Lešnica - pl. Cer, posle višečasovne borbe, jedinice 12. udarnog korpusa NOVJ slomile otpor četničke 4. grupe jurišnih korpusa, četničkog Korpusa gorske garde, puka RZK, bataljona SDK i bataljona nemačkog 5. policijskog puka (podržanih sa 5 tenkova), zauzele Lešnicu, ovladala pl. Cerom i prodrle u Mačvu i Pocerinu, do linije s. Badovinci - s. Zminjak - s. Dobrić - s. Slatina. Neprijatelj se glavninom povukao prema Bogatiću i Šapcu, a delom preko r. Drine, u istočnu Bosnu.

Dokumenti

📜 Zapovest komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 4. juna 1944. komandantima jurišnih korpusa za napad na jedinice NOVJ u Župi

📜 Naređenje komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 26. juna 1944. komandantu 5. jurišnog korpusa za koncentraciju jedinica na prostoriji planine Golije i Čemerno radi dejstva protiv jedinica NOVJ

📜 Naređenje komandanta 5. jurišnog korpusa od 30. juna 1944. potčinjenim komandantima za pokret jedinica na prostoriju Lučice - Jovičevići - Građevine radi dejstva protiv jedinica NOVJ

📜 Naređenje komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 2. jula 1944. komandantima jurišnih korpusa za pokret jedinica preko r. Ibra radi dejstva protiv jedinica NOVJ u Župi

📜 Naređenje komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 5. jula 1944. komandantima jurišnih korpusa za ovlađivanje linijom Pločnik - Crkvište - Golo Brdo

📜 Zapovest komandanta 3. jurišnog korpusa od 9. jula 1944. komandantima brigada za borbu protiv NOVJ kod Blaca u sadejstvu sa nemačkim i bugarskim trupama

📜 Naređenje Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 11. jula 1944. komandantima korpusa za razmeštaj jedinica i pripreme za predstojeću akciju protiv jedinica NOVJ u Toplici

📜 Naređenje Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 13. jula 1944. komandantima korpusa za pregrupisavanje jedinica radi nastavljanja borbi protiv NOVJ u Toplici

📜 Naređenje komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 15. jula 1944. komandantima korpusa za napad na jedinice NOVJ u Toplici

📜 Naređenje komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 16. jula 1944. komandantu 1. juriškog korpusa za napad na jedinice NOVJ u Toplici

📜 Naređenje komandanta 8. grupe jurišnih korpusa od 17. jula 1944. za napad na jedinice 23. divizije NOVJ kod Sokobanje

📜 Direktiva komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 19. jula 1944. potčinjenim komandantima korpusa za borbu protiv NOVJ u Toplici i Jablanici u sadejstvu sa okupatorima i kvislin zima

📜 Naređenje komandanta 2. grupe jurišnih korpusa od 21. jula 1944. potčinjenima za napad na jedinice NOVJ u delu Sandžaka i istočne Bosne

📜 Obaveštenje komandanta 2. grupe jurišnih korpusa od 23. jula 1944. komandantu Drinskog korpusa o dejstvima četnika protiv jedinica NOVJ kod Čajniča i Pljevalja

📜 Izveštaj komandanta 2. mileševskog korpusa od 23. jula 1944. komandantu 2. grupe jurišnih korpusa o borbama četnika protiv NOVJ kod Bistrice

📜 Obaveštenje komandanta 2. grupe jurišnih korpusa od 24. jula 1944. komandantu Drinskog korpusa o rasporedu i dejstvima potčinjenih jedinica

📜 Zapovest komandanta 1. jurišnog korpusa od 25. jula 1944. komandantima brigada za posedanje položaja na levoj obali r. Jablanice radi napada na jedinice NOVJ

📜 Obaveštenje komandanta 2. grupe jurišnih korpusa od 27. jula 1944. komandantu 2. mileševskog korpusa o neuspelom napadu na delove 37. divizije NOVJ kod Pljevalja

📜 Izveštaj komandanta 2. mileševskog korpusa od 28. jula 1944. komandantu 2. grupe jurišnih korpusa o neuspelom napadu na 3. sandžačku brigadu kod Priboja na Limu

📜 Direktiva komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 5. avgusta 1944. komandantima korpusa i Rasinsko-topličke grupe korpusa za sprečavanje prodora Operativne grupe divizija NOVJ u Srbiju preko Kopaonika

📜 Zapovest Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 6. avgusta 1944. potčinjenim korpusima za sprečavanje prodora Operativne grupe divizija NOVJ preko Kopaonika ka Brusu

📜 Zapovest Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 12. avgusta 1944. komandantima 2, 3. i 5. jurišnog korpusa za sprečavanje prodora jedinica NOVJ na odseku Kruševac — Trstenik — 106

📜 Izveštaj Štaba 1. jurišnog korpusa od 12. avgusta 1944. komandantu 4. grupe jurišnih korpusa o borbama protiv jedinica NOVJ na Kopaoniku od 6. do 9. avgusta

📜 Izveštaj Štaba 2. jurišnog korpusa od 14. avgusta 1944. komandantu 4. grupe jurišnih korpusa o borbama protiv jedinica NOVJ na Kopaoniku od 6. do 9. avgusta

📜 Izveštaj Štaba 3. jurišnog korpusa od 17. avgusta 1944. komandantu 4. grupe jurišnih korpusa o borbama protiv jedinica NOVJ na Kopaoniku od 6. do 9. avgusta

📜 Naređenje komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 25. avgusta 1944. komandantima 3. i 5. jurišnog korpusa za organizaciju napada na jedinice Operativne grupe divizija NOVJ na prostoriji Župa—Rasina

📜 Zapovest Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 26. avgusta 1944. komandanima 1, 3. i 5. jurišnog korpusa za napad na Operativnu grupu divizija NOVJ na prostoriji Župa — Rasina

📜 Izveštaj Štaba 5. jurišnog korpusa od 31. avgusta 1944. komandantu 4. grupe jurišnih korpusa o borbama protiv jedinica Operativne grupe divizija NOVJ od 26. do 30. avgusta 1944. godine

📜 Izveštaj Komande Suimadijske jurišne brigade od 31. avgusta 1944. komandantu 4. grupe jurišnih korpusa o borbama protiv jedinica Operativne grupe divizija NOVJ od 26. do 30. avgusta 1944. godine

📜 Memorandum komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od septembra 1944. Draži Mihailoviću o kritičnom vojno-političkom položaju četnika i merama koje treba preduzeti za njihovo spašavanje

📜 Zapovest Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 4. septembra 1944. komandantima 1, 3. i 5. jurišnog korpusa i Šumadijske brigade za napad na jedinice 1. proleterskog korpusa NOVJ u rejonu Užičke Požege

📜 Zapovest Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 6. septembra 1944. komandantima 1, 3, 5. i 6. jurišnog korpusa za napad na 1. proleterski korpus NOVJ na prostoriji Užička Požega — Užice

📜 Naređenje načelnika štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 13. septembra 1944. komandantu 7. jurišnog korpusa da sadejstvuje s nemačkim trupama u odbijanju napada 1. proleterske divizije NOVJ na Valjevo

📜 Direktiva Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 13. septembra 1944. komandantima jurišnih korpusa za napad na 12. korpus NOVJ

📜 Direktiva Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 23. septembra 1944. komandantima kolona za napad na 12. udarni korpus NOVJ na prostoriji Valjevo — Krupanj

📜 Zapovest Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 1. oktobra 1944. komandantima 2, 3. i 7. jurišnog korpusa za sadejstvo s nemačkim trupama u deblokadi Šapca

📜 Zapovest Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 11. oktobra 1944. komandantima 2. i 3. jurišnog korpusa za zauzimanje prostorije Ivanjica — Guča — Požega

📜 Direktiva Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 17. oktobra 1944. komandantima potčinjenih jedinica za dejstva radi realizacije odluke Vrhovne komande o prebacivanju četničkih snaga iz Srbije na Crnogorsko primorje

📜 Direktiva Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 21. oktobra 1944. komandantima jurišnih grupa za prodor u Sandžak

📜 Izvod .iz Operacijskog dnevnika štaba 2. jurišnog korpusa od 1. novembra 1944. do polovine januara 1945. godine

📜 Izvod iz Knjige poslatih depeša Istaknutog dela štaba Vrhovne komande od 7. avgusta 1944. do 7. januara 1945. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Kruševac 1. proleterski korpus NOVJ 5. krajiška udarna divizija NOVJ 12. vojvođanski korpus NOVJ Pusta Reka Majevički korpus JVuO Durmitorska operacija 2. proleterska divizija NOVJ Nevesinje Vranje 16. vojvođanska divizija NOVJ Trstenik Borbe u Hercegovini 1944. Priboj Trebinje Dragoljub Draža Mihailović Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Valjevo 29. hercegovačka divizija NOVJ Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Cerski korpus JVuO 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Borbe u Crnoj Gori 1944. Nikšić Korpus Gorske garde Blace Rasinski korpus JVuO Ivanjica Toplica u oslobodilačkom ratu 12. hercegovačka udarna brigada Bitka za Srbiju 2. kosovski korpus JVuO Trebinjska četnička brigada Italijanski partizani Dušan Radović Kondor 17. istočnobosanska divizija NOVJ Aleksandrovac Loznica Bali Kombetar Pavle Đurišić 6. lička proleterska divizija NOVJ Proboj NOVJ u Srbiju 1944. 2. vojvođanska udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom Četnici u drugom svetskom ratu Divizija Garibaldi 37. sandžačka divizija NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Bitka na Jelovoj gori 21. srpska divizija NOVJ Zaharije Ostojić Borbe u Sloveniji 1944. 2. mileševski korpus JVuO Šabac 25. srpska divizija NOVJ Brus Operativna grupa divizija Užička Požega 1. proleterska divizija NOVJ 1. vojvođanska udarna brigada Bugarska u drugom svetskom ratu Drinski korpus JVuO Nikola Kalabić Borbe na Kosovu i Metohiji Topličko-jablanička operacija Zlatiborski korpus JVuO 36. vojvođanska divizija NOVJ Pljevlja Trebavski korpus JVuO Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Podujevo Borbe u Srbiji 1944. Krupanj Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu