Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Bitka na Jelovoj gori

Za ovaj pojam je pronađeno 16 hronoloških zapisa, 22 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 9. 1944. Kod Čajetine obnovljen Užički NOP odred.

⚔️ 1. 9. 1944. Kod s. Rupaljeva, s. Visibabe i s. Rasne (blizu Požege) 1. i 5. bataljon 3. proleterske (krajiške) udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv četničke 2. požeške brigade i jedne čete SDK i odbacili ih prema Požegi, koju su zauzeli oko 24 časa. Neprijatelj je imao 8 mrtvih, 14 ranjenih i 3 zarobljena vojnika. Istovremeno su 2. i 4. bataljon te proleterske brigade razbili četnike na Gradini i u s. Sevojnu (kod Titovog Užica), nanevši im gubitke od 10 poginulih, 10 ranjenih i 9 zarobljenih.

⚔️ 3. 9. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ: ispitati mogućnost da se oslobodi Užice (sada: Titovo Užice), imajući u vidu da bi eventualni neuspeh bio politički nezgodan; nastaviti mobilizaciju novih boraca i zauzimati i braniti gradove, a kada se snage NOVJ rašire po celoj zapadnoj Srbiji, manji garnizoni će lako padati; ne srne se četnicima dozvoliti da iza jedinica NOVJ krstare i terorišu narod.

⚔️ 3. 9. 1944. Kod s. Karana (blizu Titovog Užica) dva bataljona 3. proleterske (krajiške) udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv četničkog 4. jurišnog korpusa, ubivši 10, ranivši 10 i zarobivši 4 četnika.

⚔️ 5. 9. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ: da, ukoliko je dobio topove, hitno pripremi napad i zauzme Užice (sada: Titovo Užice), kako bi se olakšala odbrana Požege i obezbedilo zaleđe za prodor jedinica NOVJ ka Valjevu; da 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla- pojača svoje snage prema Čačku i spreči prodiranje neprijatelja ka Požegi; da prihvati 11. udarnu diviziju NOVJ, kojoj je naređeno da se iz istočne Bosne prebaci na pl. Cer i docnije uđe u sastav 12. udarnog korpusa NOVJ; da Operativna grupa divizija NOVJ krene na odsek Užice-Čačak-Kraljevo.

⚔️ 5. 9. 1944. VŠ NOV i POJ naredio 37. udarnoj diviziji NOVJ da poruši prugu Vardište-Užice (sada: Titovo Užice) i time olakša dejstva jedinica 1. proleterskog i 12. udarnog korpusa NOVJ u zapadnoj Srbiji.

⚔️ 5. 9. 1944. Kod s. Ribaševine (blizu Titovog Užica) 3. proleterska (krajiška) udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv četničkog 4. jurišnog korpusa. Neprijatelj je imao 9 mrtvih, 10 ranjenih i 5 zarobljenih, a 3. brigada 1 poginulog i 1 ranjenog borca.

⚔️ 6. 9. 1944. U s. Mokroj Gori (kod Titovog Užica) 4. bataljon 8. crnogorske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ, posle dvodnevnih borbi, odbio napad nemačkih vojnika i naneo im gubitke od 8 mrtvih i više ranjenih. Bataljon je imao 1 poginulog i 3 ranjena borca.

⚔️ 6. 9. 1944. Kod s. Rupeljeva (blizu Požege) četnički 1. i 5. jurišni korpus napali 3. proletrsku (ličku) udarnu brigadu 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla-. Brigada se uveče povukla u s. Kačer (zaselak Zarići, kod Titovog Užica). Ona je imala samo 1 poginulog borca. Neprijatelj je imao oko 130 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 8. 9. 1944. Na pl. Jelovoj gori (kod Titovog Užica) 1. proleterska udarna divizija i 3. proleterska (lička) udarna brigada 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- odbile napad četničke 4. grupe jurisnih korpusa, Zlatiborskog korpusa, Cerskog korpusa i Korpusa Gorske garde.

⚔️ 9. 9. 1944. Na liniji Jelova gora - s. Karan - Kosjerići - s. Varda - Crni vrh jedinice 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ počele opšti napad na Užički, Čačanski, Požeški, Šumadijski, Smederevski i Valjevski četnički korpus. U žestokim borbama četnici su razbijeni i prisiljeni da se u neredu povuku prema pl. Suvoboru i pl. Maljenu.

⚔️ 9. 9. 1944. U s. Mokroj Gori (kod Titovog Užica) 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 37. udarne divizije NOVJ napala na oko 350 vojnika nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i po izvršenom zadatku se povukla na položaj M. Viogor - Osojnica - Hajdučki bor. Brigada je imala 4 mrtva i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 11. 9. 1944. Na položaju ž. st. Jatare - Brezovica - Šišatovac (kod Titovog Užica) 2, 3. i 4, bataljon 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ, u borbi do kasno u noć, odbili napad oko 2.000 vojnika nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i odbacili ih prema s. Mokroj Gori. Neprijatelj je imao oko 120 mrtvih i ranjenih, a 3. brigada 2 mrtva i 5 ranjenih boraca. Zaplenjeno je nekoliko hiljada metaka i 15 mazgi natovarenih materijalom.

⚔️ 13. 9. 1944. Kod s. Gorjana (blizu Titovog Užica) bataljon 4. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ srušio železničku prugu i odbio napad nemačkog blindiranog voza, zarobivši 6 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 13. 9. 1944. Na neprijateljski garnizon u Užicu (sada: Titovo Užice) 5. udarna divizija NOVJ izvršila demonstrativan napad.

⚔️ 14. 9. 1944. Na položaju Brezovica-Jatare-Lokva (kod Titovog Užica) oko 3.000 vojnika nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- napalo 3. proletersku (sandžačku) udarnu brigadu 37. udarne divizije NOVJ, uspevši da se od s. Mokre Gore probiju prema s. Kremnima. Brigada je imala 1 poginulog i 3 ranjena borca.

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 25 avgusta 1944 god. štabovima Četvrte i Pete sandžačke NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Burađa - Negbina - Dobroselica i izviđanje u pravcu Jelove Gore i Tornika

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 3 septembra 1944 god. štabovima Prve, Treće i Trinaeste proleterske brigade za posedanje položaja na prostoriji oko Užica i dejstvovanje protiv četnika i nedićevaca

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 3 septembra 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke i Osme crnogorske NOU brigade za pojačana dejstva na komunikaciji Nova Varoš - Priboj i Kokin Brod - Užice

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za ispitivanje mogućnosti zauzimanja Užica i ulaska italijanskih partizanskih bataljona ponovo u sastav 1. proleterske divizije NOVJ

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 4 septembra 1944 god. Štabu Osme crnogorske NOU brigade za posedanje položaja Jablanica - Semegnjevo - Šargan i napad na prugu Višegrad - Užice

📜 Zapovest Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 4. septembra 1944. komandantima 1, 3. i 5. jurišnog korpusa i Šumadijske brigade za napad na jedinice 1. proleterskog korpusa NOVJ u rejonu Užičke Požege

📜 Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za dejstva na odseku Užička Požega - Užice, prihvat 12. udarnog korpusa NOVJ i vršenje mobilizacije

📜 Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za razbijanje četnika na sektoru Užička Požega - Užice

📜 Izvještaj Štaba 3. proleterske krajiške brigade od 5. septembra 1944. Štabu 1. proleterske divizije o dejstvima u avgustu na sektoru Pljevlja - Priboj - Užice

📜 Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 6 septembra 1944 god. štabovima Prve, Druge i Četvrte vojvođanske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Ljuto Polje - Miloševac i obezbeđenje prema komunikaciji Višegrad - Užice

📜 Zapovest Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 6. septembra 1944. komandantima 1, 3, 5. i 6. jurišnog korpusa za napad na 1. proleterski korpus NOVJ na prostoriji Užička Požega — Užice

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za dostavljanje izveštaja o gubitku Užičke Požege

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 9 septembra 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke NOU brigade za zatvaranje pravaca od Užica, Priboja i Ljubiša

📜 Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 12 septembra 1944 god. štabovima Pete, Sedamnaeste i Dvadeset prve NOU divizije za napad na Užice i Požegu i zatvaranje pravaca prema Čačku, Sjenici i Novoj Varoši

📜 Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 12 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Užice

📜 Zapovest Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 12 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Užičku Požegu

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske brigade od 14 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o napadu na Užičku Požegu

📜 Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 14 septembra 1944 god. Štabu Druge krajiške brigade da ovlada Ovčarsko-Kablarskom Klisurom radi obezbeđenja prelaza preko komunikacije Čačak - Užice

📜 Izveštaj Štaba Četvrte krajiške udarne brigade od 15 septembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o napadu na Užice

📜 Izvešgaj Štaba Desete krajiške udarne brigade od 16 septembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o napadu na Užice

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 16 septembra 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj na prostoriji Negbina - Ljubiš - Gostilje - Rožanstvo - Mačkat - i za dejstva u pravcu Ivanjice, Arilja, Požege, Užica i Nove Varoši

📜 Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 21 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Kosjeriće i rušenje komunikacije Užice - Čačak

Fotografije

Povezane odrednice

4. sandžačka udarna brigada Ivanjica Italijanski partizani Saradnja četnika sa okupatorom Diverzije u oslobodilačkom ratu Smederevski korpus JVuO Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Smederevo Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 11. krajiška divizija NOVJ Nova Varoš Korpus Gorske garde 2. krajiška udarna brigada Pljevlja 4. grupa jurišnih korpusa JVuO Valjevski korpus JVuO 5. sandžačka udarna brigada 12. vojvođanski korpus NOVJ 1. proleterska divizija NOVJ Užička Požega Srpska državna straža (nedićevci) Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Četnici u drugom svetskom ratu 1. proleterski korpus NOVJ 16. vojvođanska divizija NOVJ Užice 4. krajiška udarna brigada Operativna grupa divizija Priboj Valjevo Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 4. vojvođanska udarna brigada Čačak 5. krajiška udarna divizija NOVJ 8. crnogorska udarna brigada Bitka za Srbiju Borbe u Crnoj Gori 1944. 13. proleterska udarna brigada Rade Končar 17. istočnobosanska divizija NOVJ 21. srpska divizija NOVJ 6. lička proleterska divizija NOVJ Josip Broz Tito Italija u drugom svetskom ratu 7. SS divizija Prinz Eugen Zlatiborski korpus JVuO Cerski korpus JVuO 10. krajiška udarna brigada Sjenica Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" 37. sandžačka divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1944.