Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

4. vojvođanska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 26 dokumenata i 8 fotografija.

Događaji

⚔️ 7. 10. 1943. Od 1. i 2. sremskog NOP odreda formirana 4. vojvođanska NOU brigada 16. udarne divizije NOVJ, sastava: 3 bataljona.

⚔️ 7. 10. 1943. Kod s. Višnjićeva (u Bosutskim šumama), po odluci GŠ NOV i PO za Vojvodinu, formirana 4. vojvođanska NOU brigada jačine 3 bataljona.

⚔️ 13. 10. 1943. U s. Drenovcima (kod Brčkog) 4. vojvođanska brigada odbila napad dva domobranska bataljona iz s. Gunje, nanevši im gubitke od 10 mrtvih i više ranjenih.

⚔️ 19. 10. 1943. Druga vojvođanska NOU brigada i delovi 4. vojvođanske NOU brigade 16. udarne divizije NOVJ napali ustaško-domobransko uporište Gunju, uz jednovremeni napad 1. i 3. vojvođanske brigade iste divizije na posadu Brćkog. Bataljon domobranskog 5. lovačkog puka u Gunji delom je uništen a delom proteran. Odbijen je napad pristiglih pojačanja iz Županje. Zaplenjena je veća količina oružja i opreme i oštećen je most preko r. Save.

⚔️ 21. 10. 1943. Nastavljajući i dalje akcije u Sremu nemačka 1. kozačka divizija, delovi 173. rezervne divizije i policijske jedinice preduzeli -Čišćenje terena- između r. Bosuta i r. Save. Druga i 4. vojvođanska NOU brigada i deo 2. sremskog NOP odreda pod borbom su se povukli ka r. Savi i zajedno sa GŠ NOV i PO za Vojvodinu prebacili iz rejona šume Lisnika (kod Srem. Rače) u istočnu Bosnu. Glavnina 2. sremskog NOP odreda sa delom 1. odreda probila se iz obruča u zapadni deo Fruške gore. Neprijatelj je do 27. oktobra pljačkao i terorisao stanovništvo ovoga kraja, pobio mnoge istaknute simpatizere NOP-a i spalio s. Jamenu, gde je streljao 30 staraca.

⚔️ 28. 1. 1944. U rejonu Lisnika (kod Srem. Rače) 4. vojvođanska NOU brigada prebacila se iz istočne Bosne u Srem radi bržeg razvoja NOB-a u Sremu.

⚔️ 22. 2. 1944. Delovi 1. bataljona 4. vojvođanske NOU brigade napali landarme i finanse u s. Martincima (kod Srem. Mitrovice), te posle kraće borbe zarobili 15 žandarma, 5 finansa i 1 domobrana a zaplenili 22 puške, 1 p. mitraljez, 30 bombi, oko 5000 metaka i dosta druge vojničke opreme.

⚔️ 26. 2. 1944. Iz rejona s. Bosuta dve čete 1. bataljona 4. vojvođanske NOU brigade prešle r. Savu i napale uporište SGS i četnika u s. Ravnju (blizu M. Mitrovice). Zbog jakog otpora neprijatelja iz utvrđene zgrade i jednog bunkera, napad nije uspeo. Poginulo je 39 boraca a izgubljeni su 2 p. mitraljeza i 1 protivtenkovska puška.

⚔️ 10. 3. 1944. Jedinice nemačke 13. SS divizije -Handžar-, ustaško-domobranske i nemačke posade iz Vinkovaca i Srem. Mitrovice i delovi domobranske rečne flotile otpočeli trodnevnu ofanzivnu akciju s ciljem da okruže i unište jedinice NOV i PO Vojvodine na području: s. Lipovac (kod Šida), s. Morović, Srem. Rača i s. Jamena. Glavni štab NOV i PO za Vojvodinu. 4. vojvođanska NOU brigada, 1. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade i 2. sremski NOP odred izbegli su neprijateljski udar i povukli se ka r. Savi, gde su se u rejonu s. Jamene i Srem. Rače noću prebacili u istočnu Bosnu. Ozlojeđen neuspehom, neprijatelj je počinio zločine: delove bosutskih sela pretvorio u zgarišta i ruševine; na zverski način ubio u s. Batrovcima 26, u s. Moroviću oko 100, u Srem. Rači oko 370, u s. Bosutu preko 200 i u s. Jameni oko 50 ljudi, žena i dece; rušenjem brane na r. Bosutu poplavio veliki kompleks plodnog zemljišta.

⚔️ 5. 10. 1944. U s. Crnoj Bari (kod Bogatića) jedan bataljon 4. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ razoružao posadu SGS i zaplenio 4. p. mitraljeza i 15 pušaka.

⚔️ 9. 10. 1944. U s. Skeli 2, 3. i 4. bataljon 4. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ napali na oko 400 nemačkih vojnika i posle oštre borbe odbacili ih ka Obrenovcu. Neprijatelj je imao 9 mrtvih i 13 ranjenih vojnika.

⚔️ 20. 10. 1944. Kod s. Grabovca (blizu Obrenovca), u borbi protiv nemačkih jedinica, poginuo komandant 4. vojvođanske NOU brigade Marko Milanović, narodni heroj.

Dokumenti

📜 Naredbe Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine o formiranju Četvrte i Pete vojvođanske brigade, otseka pri glavnom štabu, Drugog sremskog, Trećeg bačko-baranjskog NOP odreda i komandi područja

📜 Izveštaj Štaba Četvrte vojvođanske brigade od 23 februara 1944 god. Štabu Šesnaeste (vojvođanske) NOU divizije o borbama brigade od 28 januara do 23 februara

📜 Izveštaj Štaba Četvrte vojvođanske brigade od 11 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o napadu na sela Nijemce i Morović

📜 Pismo Ekonomskog otseka Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 20 februara 1944 god. Štabu Četvrte vojvođanske brigade i upravi bolnice Šesnaeste NOU divizije o slanju paketa borcima i ranjenicima

📜 Izvještaj Štaba Četvrte vojvođanske brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o borbama Brigade od 12. januara do 23. februara 1944. godine

📜 Izveštaj političkog komesara 4. vojvođanske brigade od 25. februara 1944. političkom komesaru 16. vojvođanske divizije o političkom radu

📜 Izveštaj Štaba Četvrte vojvođanske brigade od 28 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o neprijateljskim snagama u pojedinim garnizonima i akcijama Brigade

📜 Izveštaj Štaba Četvrte vojvođanske brigade od 28 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvršenom napadu na selo Ravanj

📜 Izveštaj komandanta Cerskog korpusa od 2. marta 1944. o borbama protiv delova 4. vojvođanske brigade kod s. Ravnje

📜 Izveštaj Štaba Četvrte vojvođanske brigade od 3 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o situaciji na njenom terenu

📜 Dopis Štaba Šesnaeste NOU divizije od 10 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o potrebi prelaska Četvrte i Šeste brigade iz Srema u Istočnu Bosnu

📜 Izvještaj Štaba Četvrte vojvođanske brigade od 28. marta 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o demonstrativnom napadu na Zabrđe

📜 Izvještaj Štaba Četvrte vojvođanske brigade od 30. marta 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o rasporedu, jačini i kretanju neprijateljskih snaga na cesti Koraj - Bijeljina - Brezovo Polje

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 4. Vojvođanske brigade o borbama od 28. do 30. aprila 1944. godine

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 4. vojvođanske brigade o borbama od 1. do 11. maja 1944. godine

📜 Naređenje Štaba 16. NOU divizije od 12. maja 1944. štabovima 2. i 4. vojvođanske brigade za pojačanu budnost na pravcima Zivinice, Tuzla i Hrvati

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 4. vojvođanske brigade o dejstvu Brigade od 16. do 21. maja 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba 4. vojvođanske brigade od 21. juna 1944. Štabu 16. NOU divizije o napadu na neprijateljevo uporište Ribnicu

📜 Izvještaj Štaba 4. vojvođanske brigade od 16. jula 1944. Štabu 16. NOU divizije o dejstvima brigade u prvoj polovini jula na prostoru Podgorje - Ravan bor - Đurdevak - Zivinice

📜 Izvještaj Štaba 16. divizije od 22. jula 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ o napadu na Gaj, o borbi na sektoru Rakino brdo - Sajlovići i o rokiranju 1. i 4. vojvođanske brigade na nove položaje

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 4. vojvođanske brigade o dejstvu na prostoru Omazići - Zivinice - Stupari - Kamensko dostavljen Štabu 16. NOU divizije 25. jula 1944. godine

📜 Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 6 septembra 1944 god. štabovima Prve, Druge i Četvrte vojvođanske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Ljuto Polje - Miloševac i obezbeđenje prema komunikaciji Višegrad - Užice

📜 Zapovest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 7 septembra 1944 god. štabovima Prve, Druge i Četvrte vojvođanske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Jakalj - Varda - Ruda Bukva

📜 Zapovest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 9 septembra 1944 god. štabovima Prve, Druge i Četvrte vojvođanske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Leštansko - Svojdrug i razbijanje četnika na tom području

📜 Zapovest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 5 oktobra 1944 god. štabovima Prve, Druge i Četvrte vojvođanske NOU brigade za blokadu Šapca

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Četvrte vojvođanske brigade Šesnaeste NOU divizije od 1 do 20 oktobra 1944 godine

Fotografije

Povezane odrednice

16. vojvođanska divizija NOVJ Kurirska služba u ratu Ruma Borbe u Srbiji 1944. Bitka za Srbiju Borbe u Hrvatskoj 1944. Politički komesari u NOR-u Obrenovac 2. vojvođanska udarna brigada Genocid u NDH Ranjenici u ratu Batinska bitka Brčko 13. SS divizija Handžar 3. vojvođanska udarna brigada 173. rezervna divizija Borbe u Hrvatskoj 1943. Užice Mađarska u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Šid Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 5. vojvođanska udarna brigada Šabac Sremska Mitrovica 1. kozačka divizija Vermahta 12. vojvođanski korpus NOVJ Cerski korpus JVuO Četnici u drugom svetskom ratu 6. vojvođanska udarna brigada Pljačka u ratu Županja Narodni heroji Jugoslavije Nemački zločini u Jugoslaviji Bitka na Jelovoj gori Bolnice u oslobodilačkom ratu Vinkovci Sanitet u ratu Tuzla Bijeljina Žene u ratu Borbe u Srbiji 1943. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Sremu 1943. Glavni štab Vojvodine Novi Sad Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu