Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Užice u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 210 hronoloških zapisa, 122 dokumenata i 24 fotografija.

Događaji

⚔️ 7. 4. 1941. U s. Sevojnu (kod Titovog Užica) održana sednica vlade Kraljevine Jugoslavije, na kojoj je, pored ostalog, njen potpredsednik Vladimir Maček nagovestio mogućnost da napusti vladu.

⚔️ 15. 4. 1941. Od ujutru do kasnog popodneva nemačka 8. oklopna divizija vodila u Užicu teške borbe protiv delova jugoslovenske vojske i naoružanih građana. 

⚔️ 25. 5. 1941. U Užicu (sada: Titovo Užice), u prisustvu delegata PK KPJ za Srbiju, održano okružno partijsko savetovanje na kome je razmotrena novonastala situacija i predstojeća aktivnost komunista, uključujući i oružani otpor.

⚔️ 0. 6. 1941. U Užicu (sada: Titovo Užice), u prisustvu instruktora PK KPJ za Srbiju Branka Krsmanovića, održan sastanak OK KPJ za Užice na kome je odlučeno da se preduzmu mere za formiranje Užičkog NOP odreda.

⚔️ 0. 6. 1941. Održano Okružno partijsko savetovanje za užički okrug na kome je, u prisustvu delegata PK KPJ za Srbiju, odlučeno da se formiraju okružna i sreske sekcije za vojnu pripremu oružanog ustanka, stvaraju magacini za oružje i ratnu opremu i dr.

⚔️ 22. 6. 1941. Nemački vojni zapovednik Srbije naredio komesarskom ministru unutrašnjih poslova Milanu Aćimoviću da, prema ranijem sporazumu, u toku noći 22/23. juna pohapsi poznate komuniste Beograda, kao i sve učesnike španskog građanskog rata. Skrenuta je naročita pažnja i na gradove: Niš, Kragujevac, Užice, Čačak i rudnike Rtanj, Trepču i Bor.

⚔️ 7. 7. 1941. U Užicu (sada: Titovo Užice), u prisustvu instruktora PK KPJ za Srbiju, održan sastanak OK KPJ za Užice na kome je odlučeno da se pristupi formiranju Užičkog NOP odreda -Dimitrije Tucović- i određen Štab odreda.

⚔️ 25. 7. 1941. Na putu Užice (sada: Titovo Užice) - Valjevo delovi Valjevskog NOP odreda iz zasede napali 2 nemačka policajca - 1 ubili i 1 zarobili.

⚔️ 25. 7. 1941. Borbena grupa sastavljena od članova KPJ iz Uzica (sada: Titovo Užice), koja se nalazila na brdu Tatincu (kraj Titovog Užica) izvela bezuspešan napad na nemačku stražu u s. Vrelima.

⚔️ 28. 7. 1941. Na brdu Tatincu (kod Titovog Užica) OK KPJ za Užice formirao 1. užičku, na mestu Jasikovcu u s. Buaru 2. užičku i u šumama Blagaje Požešku četu Užičkog NOP odreda.

⚔️ 28. 7. 1941. Na pl. Bukovima nemački vojnici streljali 81 čoveka iz Kosjerića i s. Mrčića kao odmazdu zbog 2 nemačka vojnika nestala na putu Valjevo-Užice (sada: Titovo Užice).

⚔️ 0. 8. 1941. Užički NOP odred uputio narodu užičkog kraja proglas u kome ga obaveštava o zverstvima i pljački okupatora i njegovih slugu i poziva da stupa u NOP odrede.

⚔️ 0. 8. 1941. Ariljska četa Užičkog NOP odreda napala i razbila nemačku posadu rudnika antimona -Lisa- (kod Ivanjice) i zaplenila veću količinu namirnica.

⚔️ 0. 8. 1941. Užički NOP odred izdao letak kojim objašnjava paljenje opštinskih arhiva, zabranjuje rad opštinskih uprava i poziva narod na ustanak.

⚔️ 1. 8. 1941. Na brdu Ostrešu (kod s. Grivske, blizu Arilja), formirana Ariljska četa Užičkog NOP odreda.

⚔️ 2. 8. 1941. U s. Zaglavku (kod Bajine Bašte) delovi Užičkog NOP odreda razoružali posadu žand. stanice.

⚔️ 3. 8. 1941. Između Užica (sada: Titovo Užice) i Kosjerića delovi Užičkog NOP odreda posekli tt linije i napali žand. st. u s. Karanu.

⚔️ 3. 8. 1941. Na ž. st. Sevojno (kod Titovog Užica) 1. četa Užičkog NOP odreda demolirala postrojenja, zapalila opštinsku arhivu i prekinula tt veze između Užica i Požege.

⚔️ 3. 8. 1941. Na Sokolini (kod s. Beserovine blizu Bajine Bašte) formirana Račanska četa Užičkog NOP odreda.

⚔️ 5. 8. 1941. Na Klekovom vrhu (kod Ivanjice) formirana Moravička četa Užičkog NOP odreda.

⚔️ 6. 8. 1941. U s. Beserovini (kod Bajine Bašte) Račanska četa Užičkog NOP odreda razoružala graničnu postaju.

⚔️ 12. 8. 1941. U s. Vardi (blizu Titovog Užica) formirana Crnogorska četa Užičkog NOP odreda.

⚔️ 13. 8. 1941. Na visu Smiljanski zakos (na pl. Zlatiboru) od đel- boraca 2. užičke čete Užičkog NOP odreda formirana Zlatiborska četa.

⚔️ 14. 8. 1941. U s. Brekovu (kod Arilja) Ariljska četa Užičkog NOP odreda razoružala žandarme u žand. stanici.

⚔️ 16. 8. 1941. Delovi Užičkog NOP odreda demolirali ž. st. Uzići (kod Požege) i oštetili tunel, a između Arilja i Požege presekli tt linije.

⚔️ 16. 8. 1941. U s. Dajićima (kod Ivanjice) Moravička četa Užičkog NOP odreda razoružala odeIjenje žandarma i zaplenila 12 pušaka, 4 pištolja i 2 sanduka municije.

⚔️ 17. 8. 1941. Delovi Čačanskog i Užičkog NOP odreda napali na Guču, uništili telefonsku centralu i zaplenili arhivu Poreske uprave, ali nisu razoružali žandarme.

⚔️ 18. 8. 1941. Na Drežničkoj gradini (kod Titovog Užica) oko 500 nemačkih vojnika i fašistički nastrojenih Šiptara sa Kosova i Metohije opkolili i napali 1. užičku četu Užičkog NOP odreda. Posle sedmočasovne borbe četa se probila uz gubitke od 5 mrtvih i 4 ranjena, nanevši neprijatelju gubitke od 22 mrtva i 24 ranjena. U toj borbi poginuli su i član PK KPJ za Srbiju Milan Mijalković (narodni heroj) i partijski rukovodilac Užičke čete Isidor Baruh (narodni heroj). Za odmazdu zbog pretrpljenih gubitaka, nemački vojnici spalili 40 kuća i pored puta Požega-Užice ubili i obesili 45 seljaka.

⚔️ 18. 8. 1941. Kod s. Kušića (na putu Sjenica-Ivanjica) Moravička četa Užičkog NOP odreda razoružala 12 žandarma. Zaplenila 20 pušaka, 1. p. mitraljez, radio aparat, 15 bombi i 2 sanduka municije.

⚔️ 18. 8. 1941. Račanska četa Užičkog NOP odreda upala u Bajinu Baštu i demolirala Poresku upravu i Opštinu, a iz kase Poreske uprave zaplenila 670.000 dinara prikupljenih na ime poreza.

⚔️ 19. 8. 1941. Na pl. Javoru Moravička četa Užičkog NOP odreda razoružala granične organe i zaplenila 8 pušaka.

⚔️ 22. 8. 1941. Ariljska četa Užičkog NOP odreda napala i zauzela Arilje i razoružala vod žandarma. Neprijatelj imao gubitke od 2 mrtva i 7 ranjenih.

⚔️ 22. 8. 1941. U s. Draglici (na Zlatiboru) Zlatiborska četa Užičkog NOP odreda razoružala graničnu postaju i zaplenila 12 pušaka.

⚔️ 23. 8. 1941. Delovi Užičkog NOP odreda demolirali ž. st. Bioska i Gorjani i spalili opštinsku arhivu u s. Opaljeniku (kod Ivanjice).

⚔️ 27. 8. 1941. U Ovčarsko-kablarskoj klisuri Požeška četa Užičkog NOP odreda miniranjem delimično porušila most, dva propusta i prugu u dužini oko 100 m.

⚔️ 30. 8. 1941. Delovi Užičkog NOP odreda demolirali poštu u s. Kostojevićima i spalili opštinsku arhivu u s. Rogačici.

⚔️ 31. 8. 1941. Delovi Užičkog NOP odreda demolirali ž. st. Jelen Do i Biosku (kod Titovog Užica) i porušili prugu i uništili železničku kompoziciju kod ž. st. Jatara (na Šarganu).

⚔️ 0. 9. 1941. Deo CK KPJ i VŠ NOP odreda Jugoslavije, sa generalnim sekretarom KPJ i vrhovnim komandantom NOP odreda Josipom Brozom Titom, stigao u Užice (sada: Titovo Užice), odakle će oko dva meseca rukovoditi sa NOB-om.

⚔️ 0. 9. 1941. U s. Gorobilju (kod Požege) održano vojno-političko savetovanje OK KPJ za Užice, Štaba Užičkog NOP odreda i komandi četa. Prisustvovao član GŠ NOP za Srbiju Rodoljub Colaković, koji je preneo direktivu CK KPJ o stvaranju slobodne teritorije u dolini Zapadne Morave. Na savetovanju precizirani zadaci i određen novi Štab Užičkog NOP odreda.

⚔️ 0. 9. 1941. U Užicu (sada: Titovo Užice) otpočeo rad partizanske fabrike oružja i municije. Do kraja novembra za potrebe NOP odreda proizvedeno: 21.040 pušaka, 2,700.000 puščanih metaka, 90.000 metaka za pištolje, 18.000 ručnih bombi i 300 tromblona, a opravljeno: 200 mitraljeza, 300 p. mitraljeza, 4.500 pušaka, dva tenka, dva poljska i jedan protivavionski top i dr.

⚔️ 0. 9. 1941. Radnici Užica (sada: Titovo Užice), na zahtev VŠ NOP odreda Jugoslavije, napravili partizanski oklopni voz, koji će patrolirati i prevoziti na pruzi Čačak-Vardište.

⚔️ 0. 9. 1941. U Užicu (sada: Titovo Užice), otpočeo 20-dnevni bolnički kurs Užičkog NOP odreda.

⚔️ 0. 9. 1941. Kod Viroštaka (na putu Požega-Arilje) Požeška četa Užičkog NOP odreda iz zasede napala nemačku motorizovanu kolonu i ubila 17 i ranila više nemačkih vojnika.

⚔️ 3. 9. 1941. Na ž. st. Šargan-Vitasi Zlatiborska četa Užičkog NOP odreda demolirala postrojenja.

⚔️ 4. 9. 1941. Delovi Užičkog NOP odreda spalili opštinske arhive u selima Strmovu, Gorobilju, Duškovcima, Karanu i demolirali ž. st. Jatare.

⚔️ 6. 9. 1941. Delovi Užičkog NOP odreda demolirali ž. st. Jelen-Do i spalili opštinske arhive u selima Jelen-Dolu, Sr. Dobrinji i Tabanovićima (kod Požege).

⚔️ 7. 9. 1941. Delovi Užičkog NOP odreda zauzeli Rogačicu.

⚔️ 8. 9. 1941. Delovi Užičkog NOP odreda demolirao postrojenja na ž. st. Vrutci (kod Titovog Užica) i spalili opštinske arhive u selima Glumču i Sr. Dobrinji (kod Požege).

⚔️ 9. 9. 1941. Na pruzi Užice (sada: Titovo Užice) - Mokra Gora Zlatiborska četa Užičkog NOP odreda demolirala ž. st. Kremna, razoružala žand. stanicu i zapalila opštinsku arhivu.

⚔️ 11. 9. 1941. Napad četnika s leđa prinudio partizane da se povuku ka Rači, što je omogućilo posadi, koja je bila pred likvidacijom, da se izvuče ka Užicu. Zbog dolaska 1. užičke čete četnici su pobegli, a naše jedinice 12. septembra ušle u Bajinu Baštu, gde je formirana Komanda mesta i uspostavljena narodna vlast.

⚔️ 11. 9. 1941. Delovi Užičkog NOP odreda napali nemačku posadu i žandarme u Bajinoj Bašti.

⚔️ 12. 9. 1941. U s. Tripkovi (kod Titovog Užica) 1. bataljon nemačkog 724. puka i žandarmi opkolili Zlatiborsku četu Užičkog NOP odreda. Četa se probila iz okruženja uz gubitke od 1 mrtvog, 1 ranjenog i 3 zarobljena (ove zarobljenike su nemački vojnici streljali a zatim obesili na užičkoj pijaci).

⚔️ 13. 9. 1941. Moravička četa Užičkog NOP odreda zauzela rudnik antimona Lisu (kod Ivanjice), gde je zaplenila veću količinu materijala, a zatim sa jednim vodom Ariljske čete ušla u Ivanjicu i formirala komandu mesta.

⚔️ 15. 9. 1941. U Ovčar Banji delovi Požeške čete Užičkog NOP odreda i Dragačevske čete Čačanskog NOP odreda, posle kraće borbe, razoružali nekoliko odeljenja žandarma.

⚔️ 16. 9. 1941. U s. Dulenu (između Kragujevca i Rekovca) GŠ NOP odreda za Srbiju održao savetovanje sa komandantima 1. i 2. šumadijskog, Pomoravskog, Užičkog, Čačanskog, Kragujevačkog i Kraljevačkog NOP odreda, na kome su posle analiziranja vojno-političke situacije, određeni zadaci za sprovođenje direktive CK KPJ i GŠ NOP odreda Jugoslavije o stvaranju jedinstvene slobodne teritorije.

⚔️ 16. 9. 1941. U s. Gorobilju (kod Požege) delovi Užičkog NOP odreda srušili most na r. Đetinji.

⚔️ 20. 9. 1941. Kod s. Gorobilja Ariljska i Požeška četa Užičkog NOP odreda napale nemačku kolonu koja je iz Požege krenula da obezbeđuje izvlačenje nemačke posade iz Užica (sada: Titovo Užice). U borbi vođenoj od podne do mraka nemački vojnici pretrpeli gubitke cd 78 mrtvih i ranjenih, dok se ostatak u neredu povukao ka Požezi.

⚔️ 21. 9. 1941. Delovi Užičkog NOP odreda zauzeli od četnika Čajelinu i Palisad a nemačka posada napustila Užice (sada: Titovo Užice) i Požegu i predala ih četnicima.

⚔️ 22. 9. 1941. Delovi Užičkog NOP odreda ušli u Požegu koju su nemački vojnici predali četnicima. Četnici su se pri nailasku naših jedinica većim delom razbežali, a delom ostali u gradu pasivni.

⚔️ 22. 9. 1941. Kod ž. st. Kratovske Stene (blizu Požege) Ariljska, Požeška i Moravička četa Užičkog NOP odreda i Dragačevska četa Čačanskog NOP odreda napale delove nemačkog 724. pešadijskog puka koji su se izvlačili iz Požege ka Čačku. Pod zaštitom avijacije, koja je u nekoliko navrata bombardovala naše položaje, ova nemačka jedinica se. uz gubitke, probila ka Čačku.

⚔️ 24. 9. 1941. Užički NOP odred ušao u Užice (sada: Titovo Užice), koje su nemački vojnici 21. septembra napustili i predali četnicima Draže Mihailovića. Partizanima je, pored ostalog palo u ruke: fabrika oružja i municije, fabrika tekstila, fabrika kože, filijala Narodne banke sa 55 miliona dinara, oko 100 raznih motornih vozila i desetine vagona pešadijske i artiljerijske municije i pogonskog materijala.

⚔️ 24. 9. 1941. Delovi Užičkog NOP odreda ušli u Kosjerić iz koga su žandarmi blagovremeno pobegli.

⚔️ 26. 9. 1941. U Užicu (sada: Titovo Užice) otpočeo rad fabrike tekstila. Ona raspolaže sa 265 razboja a najviše proizvodi zavoje i rublje.

⚔️ 26. 9. 1941. U Užicu (sada: Titovo Užice), na konferenciji predstavnika građanskih partija i KPJ, formiran gradski NO odbor.

⚔️ 26. 9. 1941. Četnici otpočeli napad na delove Užičkog NOP odreda u Kosjerićima. U borbama vođenim do 29. septembra četnici su razbijeni i naterani u bekstvo ka Ravnoj gori.

⚔️ 27. 9. 1941. U oslobođenom Užicu (sada: Titovo Užice) formiran Radnički partizanski bataljon. On je, pored proizvodnje i obezbeđenja grada, uzimao učešća i u borbenim dejstvima ostalih jedinica Užičkog NOP odreda.

⚔️ 27. 9. 1941. U Užicu (sada: Titovo Užice) otpočeo rad partizanske ložionice i radionice za opravku lokomotiva i železničkih vagona.

⚔️ 28. 9. 1941. U Užicu (sada: Titovo Užice) održan veliki omladinski zbor kome je prisustvovalo oko 2,000 omladinaca i omladinki.

⚔️ 30. 9. 1941. Komandant Užičkog NOP odreda izdao naredbu za mobilizaciju muškaraca od 18 do 40 godina, motornih vozila, bicikla i jahaćih konja sa priborom sa teritorije užičkog okruga. Naredbom su određena mobilizacijska mesta za srezove: užički, požeški, ariljski, moravički, crnogorski, račanski i zlatiborski.

⚔️ 0. 10. 1941. U Užicu (sada: Titovo Užice), vrhovni komandant NOP odreda Jugoslavije Josip Broz Tito dobio prvi detaljan izveštaj o razvoju ustanka u Crnoj Gori.

⚔️ 0. 10. 1941. U slobodnom Užicu (sada: Titovo Užice), održana konferencija Slovenaca prognanih u Srbiju. Data inicijativa za stvaranje Slovenačke čete u okviru Užičkog NOP odreda i u tom smislu izdat proglas.

⚔️ 0. 10. 1941. U Užicu (sada: Titovo Užice) formirana Omladinska radna brigada, prva u NOR-u, jačine 150 omladinaca. Brigada je upotrebljena za branje voća i kukuruza kod s. Dobruna (blizu Višegrada).

⚔️ 0. 10. 1941. Vrhovni komandant NOP odreda Jugoslavije Josip Broz Tito naredio svim NOP odredima Jugoslavije da štede i racionalno troše municiju i da prikupljaju i užičkoj fabrici oružja dopremaju trofejno oružje, municiju, eksploziv i drugi vojni materijal.

⚔️ 0. 10. 1941. U sastavu Užičkog NOP odreda formirana tri bataljona: Užički, Ariljski i Radnički. Pored njih, u sastavu tog odreda postojale čete: četiri račanske, tri požeške, dve zlatiborske, Moravička i Crnogorska.

⚔️ 1. 10. 1941. Povodom oslobođenja Užica (sada: Titovo Užice), Štab Užičkog NOP odreda izdao proglas narodu okruga užičkog pozivajući ga da obnovi proizvodnju i privredu, prikuplja odeću i obuću za NOP odred i zbija se u jedinstveni front protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 1. 10. 1941. U Užicu (sada: Titovo Užice), počeo da izlazi dnevni list -Vesti-, kao organ Štaba Užičkog NOP odreda. List je bio pod neposrednim rukovodstvom Agitpropa CK KPJ, a izlazio je do 18. oktobra 1941, jer je 19. oktobra početo sa izdavanjem -Borbe-, organa KPJ.

⚔️ 3. 10. 1941. U Užicu (sada: Titovo Užice), na konferenciji predstavnika mesnih NO odbora, izabran SNO odbor i održan veliki zbor seljaka užičkog kraja.

⚔️ 5. 10. 1941. Četnici Draže Mihailovića napali delove Užičkog NOP odreda u Požezi. Posle borbe, koja je vođena celu predhodnu noć, četnici zaposeli Požegu. Istofi dana Štab Užičkog NOP odreda, da bi izbegao bratoublilačku borbu, sklopio sa četničkom komandom u Požezi sporazum o neometanom prolazu kroz Požegu, slobodnom radu na organizovanju partizana i četnika, slobodi obostrane propagande u duhu borbe protiv neprijatelja i dr.

⚔️ 8. 10. 1941. U Ivanjici četnici Bože Ćosovića -Javorskog- napali Moravičku četu Užičkog NOP odreda, koja nije prihvatila borbu. Razoružali 20-30 partizana i jednog ubili i zaplenili oko 200 pušaka.

⚔️ 12. 10. 1941. U Užicu (sada: Titovo Užice) Kulturno umetnička grupa (formirana kao umetnička četa) Užičkog NOP odreda priredila kulturno-zabavno veče.

⚔️ 17. 10. 1941. U sali Sokolskog doma u Užicu (sada: Titovo Užice) održan osnivački zbor Srpskog narodnooslobodilačkog omladinskog saveza (SNOOS), na kome je izabran Okružni odbor SNOOS-a za okrug Užički.

⚔️ 17. 10. 1941. U Užicu (sada: Titovo Užice), na velikom mitingu, radnici fabrike oružja i municije doneli odluku da prilože NO fondu svoju jednodnevnu zaradu.

⚔️ 17. 10. 1941. Iz s. Bijelo Brdo (kod Priboja) delovi Užičkog NOP odreda proterali italijansku posadu.

⚔️ 18. 10. 1941. U Užicu (sada: Titovo Užice) činovnici i nameštenici održali miting na kome su odobrili odluku GNO odbora o radničkim i činovničkim platama i o pomoći nezbrinutim slojevima radnog naroda i izbeglicama.

⚔️ 18. 10. 1941. Delovi Užičkog NOP odreda napali četnike u Arilju i posle oštre borbe ponovo zauzeli ovo mesto. Poginulo oko 30 i zarobljeno oko 150 četnika. Istog dana ušli u Ivanjicu, iz koje su četnici pobegli u pravcu Javora.

⚔️ 19. 10. 1941. U oslobođenom Užicu izašao prvi broj -Borbe-, organa KPJ, za koji je Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito napisao uvodnik -Zašto izlazi Borba- a član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj napisao članak pod naslovom -Narodnooslobodilački odbori moraju postati istinski privremeni nosioci narodne vlasti-. To je prvi napis o NO odborima i njihovim zadacima. 

⚔️ 19. 10. 1941. U Užicu (sada: Titovo Užice), nemačka avijacija bombardovala fabriku oružja i municije. Radnici su izvukli iz ruševina mašine, opravili ih i preneli u trezore Narodne banke, gde je nastavljena proizvodnja.

⚔️ 20. 10. 1941. Štab Užičkog NOP odreda izdao proglas o neprijateljskoj delatnosti četnika Draže Mihailovića.

⚔️ 25. 10. 1941. U s. Štrpcima (kod Priboja) delovi Užičkog NOP odreda napali italijansku posadu. Posle borbe, videvši da se bez velikih gubitaka neprijatelj ne može likvidirati, oni su se povukli. Sutradan su italijanski vojnici, pokupivši mrtve i ranjene, pobegli u Priboj.

⚔️ 28. 10. 1941. U Užicu (sada: Titovo Užice) otpočela nedelja, -Sve za front-, nedelja mobilisanja svih dotada neiskorišćenih snaga, koje su stavljene u službu fronta.

⚔️ 28. 10. 1941. Moravička i Ariljska četa Užičkog NOP odreda ponovo zauzele Ivanjicu i odbile protivnapad četnika.

⚔️ 30. 10. 1941. Delovi Valjevskog i Užičkog NOP odreda sprečili pokušaj delova nemačke 342. pešadijske divizije da se iz Valjeva probiju ka Kosjerićima i Užicu (sada: Titovo Užice) i odbacili ih ka Valjevu. Pri tome uništena 2 tenka i oko 300 nemačkih vojnika izbačeno iz stroja.

⚔️ 1. 11. 1941. Kod s. Karana (blizu Titovog Užica) delovi Užičkog NOP odreda odbili napad četnika. U borbi zarobljeno oko 70 četnika i 30 ubijeno. Partizani imali 2 lakše ranjena.

⚔️ 1. 11. 1941. Sklopljen sporazum o prekidu oružanih dejstava između četnika Bože -Javorskog- i štaba Ariljskog bataljona Užičkog NOP odreda. Međutim, četnici posle nepunih 6 časova pogazili sporazum i napali partizane.

⚔️ 1. 11. 1941. Kod Požege jedinice Užičkog NOP odreda odbile napad četnika Draže Mihailovića.

⚔️ 2. 11. 1941. Četnici Draže Mihailovića napali na Užice (sada: Titovo Užice), koje su branili delovi Užičkog NOP odreda. U borbama na Trešnjici delovi Užičkog NOP odreda uspeli su da razbiju četničku grupaciju, odbrane Užice i izbiju pred Požegu.

⚔️ 2. 11. 1941. Četnici Draže Mihailovića napali Moravičku četu Užičkog NOP odreda u Ivanjici. Posle 12-časovne borbe napad odbijen a četnicima naneti osetni gubici. U toj borbi poginuo i komesar Ariljskog bataljona Stevan Čolović, narodni heroj.

⚔️ 3. 11. 1941. Po naređenju VŠ NOP odreda Jugoslavije, delovi Užičkog i Čačanskog NOP odreda napali četnike i posle oštre borbe koja je trajala čitav dan, zauzeli Požegu. Među poginulim je i komandant Dragačevskog bataljona Čačanskog NOP odreda Bogdan Kapelan, narodni heroj.

⚔️ 4. 11. 1941. VŠ NOP odreda Jugoslavije izdao saopštenje povodom izdaje četnika, koji su napali na NOP odrede i na oslobođena mesta Požegu, Užice (sada: Titovo Užice), Ivanjicu i hapsili partizane, članove NO odbora i simpatizere NOP-a.

⚔️ 5. 11. 1941. U Užicu (sada: Titovo Užice) od Slovenaca prognanih u Srbiju, formirana Slovenačka partizanska četa.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Naredba komandanta Feldkomandanture 816 u Užicu od 14. juna 1941. Ispostavi Drinske banovine da angažuje stanovnike s teritorije Valjeva i Kosjerića za čuvanje telefonskih vodova od diverzanata

📜 Naređenje komandanta Srbije od 12. jula 1941. potčinjenim odeljenjima i komandama za angažovanje snaga protiv ustanika u okolini Užica

📜 Izveštaj Feldkomandanture 816 o razvoju ustanka na području Užica od 12. do 27. jula 1941. i merama odmazde

📜 Proglas štaba Užičkog NOP odreda krajem avgusta 1941 god. narodu užičkog kraja o zverstvima i pljački okupatora i njegovih slugu i poziv za stupanje u partizanski odred

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju Okružnom komitetu KPJ za Užički okrug i instruktoru Pokrajinskog komiteta od 14 VIII 1941 god.

📜 Proglas nemačkog feldkomandanta od 15 avgusta 1941 god. stanovništvu Užica

📜 Izveštaj štaba Užičkog NOP odreda od 22 avgusta 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Srbiju o stanju i akcijama odreda

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Užički okrug od 23 VIII 1941 god.

📜 Naređenje opunomoćenog komandanta u Srbiji od 20. septembra 1941. Višoj komandi 65 za povlačenje okupacionih jedinica i ustanova iz Užica

📜 Izveštaj Felđkomandanture 816 iz Užica komandantu Srbije o dejstvima partizana od 1. do 30. septembra 1941. i povlačenju Felđkomandanture s područja Užica

📜 Naredba komandanta Užičkog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od 30 IX 1941 god.

📜 Proglas konferencije slovenačkih prognanika u slobodnom Užicu od oktobra 1941 god. svim Slovencima u Srbiji

📜 Plan Štaba Draže Mihailovića od kraja oktobra 1941. za napad na partizanske snage i VŠ NOPOJ u Užicu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od oktobra 1941 god. za štednju municije i prikupljanje materijala za užičku fabriku oružja

📜 Proglas štaba Užičkog NOP odreda od 1 oktobra 1941 god. narodu Užičkog okruga povodom oslobođenja Užica

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 9 oktobra 1941 god. Ivanu Milutinoviću i Sretenu Žujoviću da dostave popis zaplenjenog ratnog materijala od Nemaca u Užicu i Čačku i dostavljaju oružje i municiju po odobrenju i raspodeli koju učini Vrhovni štab

📜 Proglas Užičkog narodnooslobodilačkog odbora od 11 oktobra 1941 godine

📜 Proglas štaba Užičkog NOP odreda od 20 oktobra 1941 god. narodu užičkog kraja o neprijateljskom radu četnika Draže Mihailovića

📜 Naredba štaba Užičkog narodno oslobodilačkog partizanskog odreda od 24 X 1941 god.

📜 Proglas komande Moravičke čete Užičkog NOP odreda od novembra 1941 god. narodu Moravičkog sreza povodom mučkog napada četnika Draže Mihailovića na partizane u Ivanjici

📜 Zapovest komandanta Požeškog četničkog odreda od 1. novembra 1941. za napad na Užice

📜 Izveštaj Borbe od 8 XI 1941 god. o neuspelom napadu četnika na Užice

📜 Izveštaj Borbe od 8 XI 1941 god. o neuspelom napadu četnika na Užice i čačak

📜 Naređenje Draže Mihailovića od 9. novembra 1941. komandantu bosanskih četničkih odreda za prebacivanje četničkih jedinica iz istočne Bosne u rejon Užica i Kosjerića radi napada na partizane

📜 Izveštaj Borbe od 13 XI 1941 god. o neuspelom pokušaju Nemaca da prodru od Valjeva prema Užicu

📜 Zapovest opunomoćenog komandanta Srbije od 18. novembra 1941. potčinjenim jedinicama i komandama za uništenje ustanika u dolini zapadne Morave i u rejonu Užica

📜 Proglas štaba Užičkog NOP odreda od 23 novembra 1941 god. narodu Užičkog okruga povodom neprijateljskog rada petokolonaških elemenata u Užicu i Čačku

📜 Saopštenje Novog vremena od 16 decembra 1941 god. o streljanju u Užičkoj Požezi

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 28 decembra 1941 god. delegatu Vrhovnog štaba Milovanu Đilasu za čišćenje terena u pravcu Užica i upućivanje jačih partizanskih snaga u Srbiju i obaveštenje o prvim pobedama Proleterske brigade

📜 Izveštaj načelnika užičkog okruga od 2. aprila 1942. Milanu Aćimoviću, ministru unutrašnjih poslova o situaciji u okrugu

📜 Borbe protiv ustaničkog pokreta na području Jugoistoka od juna 1941. do avgusta 1942. godine

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 4 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o rasporedu neprijateljskih snaga na pravcu Nova Varoš - Čajetina - Užice i o borbi protih četnika kod s. Vidovi - Komarani

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 4 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o vojno-političkoj situaciji u Užičkom okrugu

📜 Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 10 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o rasporedu neprijateljskih snaga u Zlatiborskom i Užičkom srezu

📜 Izveštaj političkog komesara Druge proleterske divizije od 12 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o neprijateljskim snagama i raspoloženju naroda u okolini Užica, Požege i Čačka

📜 Izveštaj Komande SDS Užičkog okruga od 20 novembra 1943 god. komandantu Srpske državne straže o barbama partizanskih jedinica u Kremni protiv bugarskih jedinica

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 7. novembra do 3. decembra 1943. godine

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Čačak od 7 decembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o prolazu Prve šumadiske NO brigade preko terena Čačanskog i Užičkog okruga i brojnom stanju četnika Draže Mihailovića

📜 Izvod iz knjige primljenih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 16-30. decembra 1943. godine

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 16 januara 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju Bela Reka - Ljubiš - Draškovići - Brđani - Jasenovo i obezbeđenje prema Arilju, Užicu i Novoj Varoši

📜 Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade od 21 marta 1944 god. štabu Pete NOU divizije o koncentraciji neprijateljskih snaga na prostoriji Užice - Čajetina - Palisad

📜 Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 24 marta 1944 god. Štabu divizije o borbama protiv četnika Užičke i Zlatiborske brigade

📜 Izveštaj obaveštajca Radovana od 27. marta 1944. Draži Mihailoviću o dobijenoj municiji od okupatora u Užicu

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od aprila 1944. Štabu Udarne grupe divizija NOVJ da na prostoru Ivanjiica - Arilje - Užice stvori čvrstu osnovicu za nastupanje u unutrašnjost Srbije

📜 Izveštaj Okružnog načelstva iz Užica od 1. aprila 1944. Nedićevom Ministarstvu unutrašnjih poslova o situaciji u zapadnoj Srbiji od 22. do 27. marta

📜 Zapovest komandanta 1. račanske brigade od 17. aprila 1944. komandantima bataljona za posedanje položaja Kršanje - Kaluđerske Bare radi sprečavanja prodora jedinica NOVJ prema pl. Tari

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 20 aprila 1944 god. štabu Druge proleterske divizije i štabovima brigada za pokret pravcem Golija - Mučanj - Užice

📜 Obaveštenje komandanta Udarne grupe divizija NOVJ Milutina Morače i delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića od 21. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da će se Udarna grupa divizija manevrom ka prostoru severno od Užica osloboditi pritiska neprijateljevih snaga

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 23 aprila 1944 god. štabu Druge proleterske divizije za pokret prema komunikaciji Užice - Požega i zatvaranje pravaca od Arilja i Ivanjice

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 23 aprila 1944 god. štabovima brigada za pokret prema komunikaciji Užice - Čajetina

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23. aprila 1944. štabu Udarne grupe divizija NOVJ da se znatne kvislinške snage prikupljaju u rejonu Užica i naređenje da Udarna grupa divizija brzim prodorom izbije severno od Užica

📜 Naređenje štaba Druge proletereke divizije od 24 aprila 1944 god. štabovima brigada o pripremama za prelaz preko komunikacije Požega - Užice

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 26 aprila 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU i Četvrte proleterske brigade u vezi priprema za prelaz komunikacije Užice - Borova Glava

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 26 aprila 1944 god. štabovima Druge proleterske i Treće srpske NOU brigade za prelaz preko komunikacije Užice - Požega

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 27 aprila 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU i Četvrte proleterske brigade za prelaz komunikacije Užice - Palisad

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 27 aprila 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete NOU krajiške i Četvrte proleterske brigade za prelaz preko komunikacije Užice - Višegrad

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 28 aprila 1944 god. štabu Desete krajiške NOU brigade za rušenje komunikacije Višegrad - Užice

📜 Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 28 aprila 1944 god. Štabu divizije o borbi protiv neprijatelja na komunikaciji Užice - Kremna

📜 Pismo štaba Pete NOU divizije od 30 aprila 1944 god. štabu Druge proleterske divizije o koncentraciji neprijateljskih snaga na liniji Užice - Dub - Rogačica - Ljubovija i o daljem pokretu brigada ove divizije prema Ljuboviji

📜 Izveštaj Komande SDS iz Užica od 1. maja 1944. Okružnom načelstvu o borbama sa jedinicama NOVJ kod Kosjerića

📜 Radiogramski izveštaj štaba Pete NOU divizije od 4 maja 1944 god. štabu Drugog korpusa NOVJ o prelazu Druge proleterske i Pete NOU divizije na sektor severno od komunikacije Bajina Bašta - Užice - Kosjerići

📜 Zajedničko obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića Veljka i komandanta Udarne grupe divizija NOVJ Milutina Morače od 4. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o premorenosti jedinica svakodnevnim borbama i potrebi hitnog angažovanja novih snaga u rejonu Valjeva i južno od Užica

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 6 maja 1944 god. štabovima brigada za prelaz komunikacije Užice - Bajina Bašta na sektoru Zaglavak - Dub

📜 Izveštaj vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 10. maja 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima protiv 2. i 5- NOU divizije na komunikaciji Užice — Višegrad

📜 Izveštaj zamenika načelnika štaba Pete NOU divizije od 12 maja 1944 god. štabu Pete NOU divizije o situaciji na teritoriji Užičkog i Čačanskog okruga

📜 Izveštaj vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 13. maja 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama sa 2. i 5. NOU divizijom na komunikaciji Užice — Višegrad

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 20. avgusta 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije za dejstva na pruzi Višegrad - Užice

📜 Saglasnost vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita upućena 22. avgusta 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa da 1. proleterska i 37. sandžačka NOU divizija zajedničkim dejstvima razore komunikaciju Višegrad-Užice i traženje obaveštenja o Pratećem bataljonu Vrhovnog štaba NOVJ

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 25 avgusta 1944 god. štabovima Treće sandžačke i Osme crnogorske NOU brigade za napad na železničku prugu Vardište - Užice i sprečavanje neprijateljskih prodora sa pravca Priboj - Uvac - Štrpci prema G. i D. Jablanici

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 26 avgusta 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke i Osme crnogorske NOU brigade za razmeštaj na prostoriju pl. Zlatibor - s. Jablanica - Uvac - Burađa i zatvaranje pravaca od Nove Varoši, Priboja, Vardišta i Užica

📜 Radiogramski izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 27 avgusta 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu na železničku prugu Višegrad - Užice

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 27 avgusta 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke i Osme crnogorske NOU brigade za dejstva u pravcu komunikacije Uvac - Vardište, Kokin Brod - Užice i Kokin Brod - Nova Varoš

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 28 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Treće i Trinaeste proleterske brigade za dejstva na železničkoj pruzi Višegrad - Užice i komunikaciji Užice - Rožanstvo - JBubiš - Kokin Brod

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 3 septembra 1944 god. štabovima Prve, Treće i Trinaeste proleterske brigade za posedanje položaja na prostoriji oko Užica i dejstvovanje protiv četnika i nedićevaca

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 3 septembra 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke i Osme crnogorske NOU brigade za pojačana dejstva na komunikaciji Nova Varoš - Priboj i Kokin Brod - Užice

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za ispitivanje mogućnosti zauzimanja Užica i ulaska italijanskih partizanskih bataljona ponovo u sastav 1. proleterske divizije NOVJ

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 4 septembra 1944 god. Štabu Osme crnogorske NOU brigade za posedanje položaja Jablanica - Semegnjevo - Šargan i napad na prugu Višegrad - Užice

📜 Izvještaj Štaba 3. proleterske krajiške brigade od 5. septembra 1944. Štabu 1. proleterske divizije o dejstvima u avgustu na sektoru Pljevlja - Priboj - Užice

📜 Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 6 septembra 1944 god. štabovima Prve, Druge i Četvrte vojvođanske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Ljuto Polje - Miloševac i obezbeđenje prema komunikaciji Višegrad - Užice

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 9 septembra 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke NOU brigade za zatvaranje pravaca od Užica, Priboja i Ljubiša

📜 Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 12 septembra 1944 god. štabovima Pete, Sedamnaeste i Dvadeset prve NOU divizije za napad na Užice i Požegu i zatvaranje pravaca prema Čačku, Sjenici i Novoj Varoši

📜 Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 12 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Užice

📜 Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 14 septembra 1944 god. Štabu Druge krajiške brigade da ovlada Ovčarsko-Kablarskom Klisurom radi obezbeđenja prelaza preko komunikacije Čačak - Užice

📜 Izveštaj Štaba Četvrte krajiške udarne brigade od 15 septembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o napadu na Užice

📜 Izvešgaj Štaba Desete krajiške udarne brigade od 16 septembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o napadu na Užice

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 16 septembra 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj na prostoriji Negbina - Ljubiš - Gostilje - Rožanstvo - Mačkat - i za dejstva u pravcu Ivanjice, Arilja, Požege, Užica i Nove Varoši

📜 Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 21 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Kosjeriće i rušenje komunikacije Užice - Čačak

📜 Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 1 oktobra 1944 god. štabovima brigada za kontrolisanje pravaca prema Čačku, Požegi i Užicu

📜 Izveštaj Štaba Šeste istočnobosanske NOU brigade od 1 oktobra 1944 god. Štabu Sedamnaeste NOU divizije o situaciji u Užicu

📜 Izveštaj Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 8 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o napadu na Užice i o rasporedu jedinica divizije

📜 Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 10 novembra 1944 god. štabovima Druge proleterske, Dvadeset treće NOU, Dvadeset pete i Četrdeset pete NO divizije za zatvaranje pravca Užice-Valjevo i pregrupisanje snaga oko Kraljeva

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za izdavanje naređenja 37. NOU diviziji da spreči prodor nemačkih jedinica prema Užicu i da sa 2. udarnim korpusom NOVJ ruši komunikacije

📜 Naređenje Trideset sedme NOU divizije od 15 oktobra 1944 god. štabovima brigada za razbijanje četnika kod Arilja i napada na nemačke kolone na komunikaciji Požega - Užice

📜 Izveštaj komandanta Grupe armija »E« od 26. oktobra 1944. komandantu Jugoistoka o situaciji na komunikaciji Kraljevo — Čačak—Užice i pokretima 91. armijskog korpusa preko makedonsko-grčke granice

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 15 novembra 1944 god. Štabu Četrnaeste srpske udarne brigade da onemogući neprijatelju izvlačenje komunikacijom Užice - Kosjerići

📜 Zapovest Štaba Četrdeset pete NO divizije od 17 novembra 1944 god. štabovima brigada za sadejstvo jedinicama Crvene armije prilikom presecanja komunikacije Požega - Užice

📜 Izveštaj Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 20 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o situaciji na frontu Kraljevo - Užice

📜 Izveštaj Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 22 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o situaciji na frontu Kraljevo - Čačak - Užice

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 23 novembra 1944 god. Štabu Sedamnaeste NOU divizije da otežava izvlačenje Nemaca komunikacijom Kraljevo - Užice

📜 Izveštaj Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 23 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o situaciji na frontu Kraljevo - Užice

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Valjevski korpus JVuO Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Narodno oslobodilački odbori Borbe u Srbiji 1942. 25. srpska divizija NOVJ 342. pešadijska divizija 8. crnogorska udarna brigada 17. istočnobosanska divizija NOVJ 37. sandžačka divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Luftwaffe u Jugoslaviji Ustanak u Srbiji 1941. Vermaht u Jugoslaviji Saradnja četnika sa okupatorom Srpska državna straža (nedićevci) Četnici u ustanku Borbe u Srbiji 1944. Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Zlatiborski korpus JVuO Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Čačak Josip Broz Tito Glavni štab Srbije Sjenica Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu 4. krajiška udarna brigada Zasede u oslobodilačkom ratu Komandant Jugoistoka Avijacija u oslobodilačkom ratu 2. šumadijski partizanski odred 1. krajiška udarna brigada Nova Varoš Vrhovni štab NOVJ Britanija i Jugoslavija 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Opsada Kraljeva 1941. Saradnja partizana i četnika 1941. Bitka na Jelovoj gori 14. srpski korpus NOVJ 7. SS divizija Prinz Eugen 1. proleterski korpus NOVJ 4. sandžačka udarna brigada 5. krajiška udarna divizija NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe za Čačak 1941. Bitka za Srbiju Narodni heroji Jugoslavije Kraljevo Italija u drugom svetskom ratu Omladina u ratu Četnici u drugom svetskom ratu 10. krajiška udarna brigada Valjevo Operacija Užice Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 1. proleterska divizija NOVJ Napad četnika na Užice 1941. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 2. proleterska divizija NOVJ Ivanjica Bitka na Kadinjači Bolnice u oslobodilačkom ratu 2. udarni korpus NOVJ Užička Požega Centralni komitet KPJ Požeški četnički odred Bugarska u drugom svetskom ratu 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Divizija Brandenburg Dragoljub Draža Mihailović Priboj Borbe u Srbiji 1943. Štampa u ratu