Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

25. srpska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 30 hronoloških zapisa, 134 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 6. 1944. U s. Dvoranu (kod Kruševca) GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 16. srpsku NO brigadu. Ona je ušla u sastav 25. divizije NOVJ.

⚔️ 21. 6. 1944. U Toplici GŠ NOV i PO za Srbiju, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 16, 18. i 19. srpske NO brigade formirao 25. diviziju NOVJ.

⚔️ 10. 7. 1944. U južnoj Srbiji neprijatelj (četiri nemačka policijska bataljona, bugarska 27. i 29. pešadijska divizija, delovi SDK i RZK, oko 5000 pripadnika šiptarske milicije, 4 grupa četničkih jurišnih korpusa, četnička Rasinsko-toplička grupa i četnički 2. kosovski korpus) otpočeo topličko-jablaničku operaciju protiv 21. udarne 24. i 25. divizije NOVJ, s ciljem da ih nabaci na planine Petrovac, Radan i Majdan, ili da ih potisne na liniju Orlova čuka - Kitka - Lisica - Golak - Prepolac (između Vranja i Podujeva) koju su posele jake balističke snage, i tu okruži i uništi. Jedinice NOVJ (21. udarna 24. i 25. divizija, NOP odredi i jedinice komandi vojnih područja) vodeći ođbrambene borbe (do 4. avgusta) povukle su se do linije Kitka - s. Velja Glava - Orlova čuka, odakle su prešle u protivnapad i za kratko vreme proterale neprijatelja sa slobodne teritorije Jablanice, Puste reke i Toplice. U tim borbama su obostrani gubici bili veliki.

⚔️ 15. 7. 1944. Na pl. Jastrepcu obnovljen Jastrebački NOP odred i privremeno stavljen pod komandu 25. divizije NOVJ.

⚔️ 19. 7. 1944. S linije s. Bela Voda - s. G. Konjuša - s. Točane (kod Prokuplja) bugarske snage jačine jednog puka, podržane artiljerijom i avijacijom, napale jedinice 24. divizije NOVJ i 19. srpska brigada 25. divizije NOVJ. Posle sedmočasovne borbe jedinice NOVJ su bile prinuđene da se povuku na položaje: Rgajska pl. - s. Trnov Laz - s. Dedinac - s. G. Statovac.

⚔️ 26. 7. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju 21. udarna divizija NOVJ izbila u rejon s. Ogošte - Velja glava - Kitka a 25. divizija u rejon s. Desivojce - Devojkin kamen - Crni kamen, dok se 24. divizija nalazila u rezervi na pravcu 21. divizije. One su, i pored jakog otpora, odbacile šiptarske fašističke jedinice u rejon s. Vrućevce i odbile protivnapad neprijatelja. Oko 15 časova neprijatelju je stiglo pojačanje u ljudstvu i tenkovima, pa je oko 17 časova doneta odluka da se 21. divizija povuče u rejon s. Melovo - s. Gagince - s. Barje, 25. divizija u rejon s. Dragobužda - Prepelja i 24. divizija u rejon s. Lipovica - s. G. i D. Oruglica (kod Lebana). Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 120 mrtvih i većeg broja ranjenih. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, 50 pušaka, veća količina municije i namirnica. Gubici jedinica NOVJ: oko 30 mrtvih i 100 ranjenih boraca.

⚔️ 26. 7. 1944. GŠ NOV i PO za Srbiju naredio 25. diviziji NOVJ da se prebaci na desnu obalu r. J. Morave, u rejon 22. divizije NOVJ, radi izvođenja operacija u istočnoj Srbiji.

⚔️ 28. 7. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju, 25. divizija NOVJ prebacila se (između Vranja i Vladičinog Hana) na desnu obalu r. J. Morave i razmestila u rejonu s. Kriva Feja - s. Nesvrta - s. Novo Selo.

⚔️ 3. 8. 1944. Delovi 25. divizije NOVJ izvršili demonstrativan napad na bugarsku posadu u s. Sebe-Vranju i prepad na žt. st. Lepenac (kod Vranja), te uništili lokomotivu i 20 vagona, ubili 5 i zarobili 12 bugarskih vojnika i zaplenili oružje i preko 7000 puščanih metaka.

⚔️ 9. 8. 1944. Šesnaesta i 19. srpska brigada 25. divizije NOVJ napale bugarsku posadu u s. Kruševici (oko 100 vojnika) i s. D. Lopušnji (oko 100 vojnika). Posada u s. Kruševici je uništena, a u s. D. Lopušnji je poginulo desetak bugarskih vojnika, dok su se ostali razbežali.

⚔️ 12. 8. 1944. Na Suvoj planini 18. i 19. srpska brigada 25. divizije NOyJ razbile delove četničkog Nišavskog korpusa i proterale ih ka r. Nišavi. Poginulo je 40 a ranjeno 70 četnika.

⚔️ 27. 8. 1944. Kod s. Valakonja (blizu Boljevca) jedinice 25. divizije NOVJ napale četnički Jurišni korpus istočne Srbije, te ga većim delom razbile i počele goniti preko r. Crnog Timoka. Tada ih je iznenada napalo oko 1000 nemačkih vojnika i pripadnika SDK i RZK. Posle oštre borbe, vođene do podne, jedinice NOVJ su se povukle ka pl. Rtnjui Lisovačkim planinama. Poginulo je 150 četnika i 20 nemačkih vojnika, a 35 četnika je zarobljeno. Gubici 25. divizije NOVJ: 15 mrtvih i 32 ranjena borca.

⚔️ 11. 9. 1944. Devetnaesta brigada 25. divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na D. Milanovac. Tom prilikom je ubila 8, ranila 12 i zarobila 1 neprijateljskog vojnika, a predalo joj se 67 četnika. Brigada je imala 3 ranjena i 2 nestala borca.

⚔️ 13. 9. 1944. U rejonu s. Klokočevca i s. Raduievca (kod Negotina) delovi 23. i 25. divizije NOVJ stupili u dodir sa trupama Crvene armije.

⚔️ 18. 9. 1944. Između s. Štubika i s. Jabukovca (blizu Negotina) jedinice 25. divizije NOVJ ubile 6 nemačkih vojnika a kod Glavičorke ubile 12 nemačkih vojnika i uništile jedan blindirani automobil. Istoga dana predalo im se 48 četnika. Gubici jedinica 25. divizije: 2 poginula i 2 ranjena borca.

⚔️ 19. 9. 1944. Kod s. Popadije jedinice 25. divizije NOVJ uništile nemački tenk i ubile 15 nemačkih vojnika, porušile komunikaciju između s. Klokočevca i s. Popadije i četiri mosta na putu s. Miroč - Brza Palanka i zarobile 10 četnika. Gubici jedinica 25. divizije: 3 mrtva i 4 ranjena borca.

⚔️ 21. 9. 1944. Kod s. Klokočevca 16. srpska brigada 25. divizije NOVJ vodila borbu protiv nemačke kolone jačine 2 tenka, đvoja borna kola i 70 kamiona, ali nije uspela da spreči prodor kolone ka D. Milanovcu. Poginulo je 10 nemačkih vojnika, a 16. brigada nije imala gubitaka.

⚔️ 24. 9. 1944. Kod s. Miroča 16. srpska brigada i 18. srpska brigada 25. divizije NOVJ stupile u dodir sa delovima 109. puka 113. divizije Crvene armije. U sadejstvu s njima, 16. srpska brigada je odbacila nemačke vojnike s položaja na ušću Porečke reke u Dunav.

⚔️ 26. 9. 1944. Na komunikaciji s. Štubik - Negotin delovi 25. divizije NOVJ u borbi ubili 12 i zarobili 1 nemačkog vojnika. Jedinice Crvene armije stigle u s. Jabukovac, a ispred njih se nemački vojnici povukli prema Negotinu i Zaječaru.

⚔️ 2. 10. 1944. U borbama protiv nemačke Borbene grupe -Štetner- i delova nemačke 1. brdske divizije na putu s. Štubik - s. Salaš, na putu s. Plavna - s. Klokočevac, na Popadiji i kod Petrovca jedinice 25. divizije NOVJ ubile 1 i zarobile 16 nemačkih vojnika, uništile 1 tenk i oštetile 1 tenk i 1 borna kola. Tom prilikom su oslobodile 4 zarobljena vojnika Crvene armije. Gubici 25. divizije: 2 ranjena borca.

⚔️ 6. 10. 1944. Na prostoriji s. Crnajka - s. Luke - Deli Jovan okružena nemačka 1. brdska divizija. Na nju su vršile pritisak: sa zapada 23. udarna i 25. divizija NOVJ, sa severa, istoka i juga jedinice Crvene armije. U borbama vođenim do 10. oktobra sprečen je pokušaj te nemačke divizije da izbije na komunikaciju s. Rgotina - Bor, kao i da se probije ka D. Milanovcu. Tek 11. oktobra ona je uspela da se preko Kučeva probije u rejon Požarevca, gde ju je prihvatila nemačka Borbena grupa -Vitman-. Obostrani gubici u ljudstvu i materijalu bili su osetni.

⚔️ 9. 10. 1944. Glavnina nemačkih snaga iz istočne Srbije, pod komandom Štaba 1. brdske divizije, probivši položaje 16. srpske brigade 25. divizije NOVJ kod s. Rudne Glave, otpočela nadiranje ka Kučevu. Jedinice 113. divizije Crvene armije i jedinice 23. udarne i 25. divizije NOVJ vršile su stalan pritisak na bokove i začelje ove nemačke kolone.

⚔️ 29. 11. 1944. Posle četrdeset i jednog dana oštrih borbi na prilazima Kraljevu, jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo 25. divizije NOVJ i 223. pešadijske divizije Crvene armije, savlađujući vrlo jak otpor delova nemačkog 34. armijskog korpusa, prodrle u grad i u uličnim borbama proterale neprijatelja ka Čačku, oslobodivši Kraljevo. Samo u poslednja dva dana borbe neprijatelj je imao oko 200 mrtvih i više ranjenih. Uništena su 4 topa, oko 600 vagona i 250 vozila raznih vrsta, a zaplenjeno je 7 topova, 15 p. mitraljeza, 200 pušaka, 2 kamiona i druga ratna oprema. Jedinice NOVJ su imale 3 poginula i 15 ranjenih boraca.

⚔️ 2. 12. 1944. Jedinice 2. proleterske udarne divizije, uz sadejstvo 23. i 25. udarne divizije NOVJ, posle trodnevnih oštrih borbi protiv nemačke 104. lovačke divizije oslobodile Čačak. Neprijatelj je imao 250 mrtvih i 150 zarobljenih. Zaplenjeno: 2 minobacača, 10 p. mitraljeza, 100 pušaka, 6 kamiona, 10 motocikla i dosta druge opreme. Jedinice NOVJ su imale 4 poginula i 11 ranjenih boraca.

⚔️ 3. 12. 1944. Kod s. Markovice (blizu Čačka) 16. srpska brigada 25. udarne divizije NOVJ vodila jaku borbu protiv nemačkih snaga i pred noć ih odbacila ka pl. Ovčaru. Poginulo je 8 nemačkih vojnika, a 16. brigada je imala 4 mrtva i 12 ranjenih boraca.

⚔️ 27. 12. 1944. Kod Zvornika 25. divizija Južne operativne grupe NOVJ otpočela prelaz preko r. Drine. Prelaz je završen sutradan, čime je završeno prebacivanje Južne operativne grupe NOVJ (17, 23, 25, 28. i 45. divizije) iz Srbije u istočnu Bosnu.

⚔️ 12. 3. 1945. Jedinice 25. divizije 2. armije JA, posle jednodnevne borbe, odbacile nemačko-ustaške snage prema Modriči i zauzele Gradačac. Poginulo je 20, ranjeno 20 i zarobljeno 14 neprijateljskih vojnika. Gubici 25. divizije JA: 5 poginulih i 19 ranjenih.

⚔️ 14. 3. 1945. Delovi 25. divizije 2. armije JA odbacili nemačko-ustaške snage prema Bos. Šamcu i zauzeli Modriču.

⚔️ 19. 3. 1945. U rejonu Odžaka (kod Bos. Samca) delovi 25. divizije 2. armije JA zarobili i razoružali jedan domobranski bataljon.

⚔️ 9. 4. 1945. Delovi 25. divizije 2. armije oslobodili Modriču.

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba Lovćenskog NOP odreda od 10. januara 1942. partizanskoj četi u selu Orasi da pojača budnost prema okupatorskom garnizonu u Cetinju

📜 Pismo Štaba Lovćenskog NOP odreda od kraja februara 1942. Komandi italijanskih okupacionih trupa u Cetinju o razmjeni zarobljenika

📜 Naređenje Štaba Lovćenskog NOP odreda od 14. februara 1942. Štabu bataljona Carev Laz da se obezbijedi zaplijenjeni materijal sa broda Skender Beg i od eventualnog upada okupatora na oslobođenu teritoriju

📜 Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 22 juna 1944 god. jedinicama Dvadeset prve, Dvadeset četvrte i Dvadeset pete divizije u vezi s neprijateljskom ofanzivom na slobodnu teritoriju Toplice, Rasine i Jablanice

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 14 jula 1944 god. štabovima Dvadeset prve i Dvadeset pete NO divizije za napad na četničke snage na sektoru Javorac - Brus i Kuršumlija - Beloljin

📜 Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 14 jula 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste, Devetnaeste i Sedamnaeste srpske NO brigade za posedanje i utvrđivanje položaja Crna Čuka - Golo Brdo - Maričićko Brdo - LJuša

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 15 jula 1944 god. štabovima Šesnaeste, Sedamnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za napad na bugarske posade u Pločniku i Barlovu i četničke položaje u Vrševcu i Pljakovu

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 17 jula 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije za napad na bugarske jedinice duž komunikacije Prokuplje - Kuršumlija

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 17 jula 1044 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za razmeštaj na prostoriji Kosmača - Tovrljane - Široke NJive i ispitivanje neprijateljskih snaga na sektoru Kuršumlija - Prokuplje

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 18 jula 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije za prebacivanje na Kopaonik u cilju napada na četničke snage

📜 Dopunsko naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 18 jula 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije za marš na Kopaonik

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 18 jula 1944 god. štabovima Devetnaeste i Šesnaeste srpske NO brigade za posedanje položaja Gornja Toponica - Donji Dedinac i primanje materijala za jedinice divizije

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 21 jula 1944 god. štabovima Dvadeset prve, Dvadeset četvrte i Dvadeset pete NO divizije za manevarsku borbu protiv neprijateljskih jedinica

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 23 jula 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za pokret u pravcu G. Oruglice

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 24 jula 1944 god. štabovima Dvadeset prve, Dvadeset četvrte i Dvadeset pete NO divizije za nastupanje u pravcu Gnjilana

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 25 jula 1944 god. štabovima Dvadeset prve, Dvadeset četvrte i Dvadeset pete NO divizije za nastupanje pravcem Vrućevci - G. Šipašnica - Kololeč - Korešin

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 25 jula 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za nastupanje pravcem Vrućevci - Kololeč prema Gnjilanu

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 27 jula 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za prelazak komunikacije Skoplje - Niš i izbijanje na prostoriju Nesvrta - Kriva Feja

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 28 jula 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za prelazak komunikacije Skoplje - Niš i razmeštaj na prostoriji Nesvrta - Kriva Feja

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije od 5 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama i pokretima divizije od 28 jula do 5 avgusta 1944 godine

📜 Pismo Štaba Dvadeset pete NO divizije od 29 jula 1944 god. Štabu Dvadeset druge NO divizije u vezi s prebacivanjem na prostoriju Kriva Feja

📜 Izveštaj Štaba Osme srpske NO brigade Dvadeset druge NO divizije od 29 jula 1944 god. Štabu divizije o prelasku Dvadeset pete NO divizije u Krivu Feju

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 5 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za marš na prostoriju D. Ržana - M. Strešer - Biljanica

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 6 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije za prebacivanje na područje Babičke Gore i Zaplanja

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 6 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za prebacivanje na prostoriju Crna Trava - Brod - Dobro Polje

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 7 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za prebacivanje na prostoriju Bistrica - Kozilo - Javorje - Vus - Dobro Polje - Ostrozub

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 9 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za napad na bugarske granične karaule na sektoru D. Lopušnja - Kruševica i prebacivanje na područje Babičke Gore i Zaplznja

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 11 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za razmeštaj na prostoriji D. Dušnik - Sopotnica - Šebet - V. Krčimir - Ličje - Jarsenovo i izviđanje prema Nišu, Leskovcu i B. Palanci

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 12 avgusta 1944 god. Štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za marš preko Suve Planine u pravcu Svrljita i Sokobanje

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 13 avgusta 1944 god. štabovima Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za marš sa Suve Planine pravcem Divljane - Oreovac - Bukurovac u rejon Svrljiških planina

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 15 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za prebacivanje na prostoriju Gulijan - Okruglica - Crnolvica - Tijovac - Tresibaba

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 17 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za napad na Gramadu, Svrljig i Niševac

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 18 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Dvadesete srpske NO brigade za razmeštaj na prostoriji Zorunovac - Krstatac - Slemen - Čitluk - Orešac - Cerovica i zatvaranje pravaca prema Knjaževcu, Boljevcu i Sokobanji

📜 Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 19 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste, srpske NO brigade za pojačanje discipline u jedinicama

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije od 21 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o pokretima i borbama Divizije u periodu od 1 - 20 avgusta 1944 godine

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 21 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za razmeštaj na prostoriji Vlaško Polje - Rujište - Nikolinac - Dugo Polje - Čitluk - Orešac

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 24 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste, Devetnaeste i Dvadesete srpske NO brigade za zatvaranje pravaca ka Boljevcu, Zaječaru, Knjaževcu i Aleksincu i izviđanje četničkih snaga u pravcu Boljevca

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 25 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste, Devetnaeste i Dvadesete srpske NO brigade za napad na Boljevac i Valakonje

📜 Pismo Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 28 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije u vezi s koordinacijom borbe protiv četnika, Nemaca i Bugara

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 28 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste, Devetnaeste i Dvadesete srpske NO brigade za razmeštaj na prostoriji Rtanj - Slemen - Devica

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije od 30 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na Boljevac

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 2 septembra 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za zatvaranje pravaca prema Aleksincu, Ražnju, Paraćinu, Boljevcu i Zaječaru

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 3 septembra 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za rušenje pruge Paraćin - Zaječar i ispitivanje neprijateljskih snaga u pravcu Boljevca i Bora

📜 Naredba Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o postavljenjima u reorganizovanim političkim odeljenjima u 2, 5, 17, 22, 23. i 25. diviziji

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 6 septembra 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za ponovni napad na Boljevac

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 7 septembra 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za prebacivanje na prostoriju Zlot - Podgorac i ispitivanje situacije u Boru

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 8 septembra 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za prebacivanje na prostoriju Crnajka - Klokočevac - Plavna i uspostavljanje veze sa jedinicama Crvene armije

📜 Zapovest vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 9. septembra 1944. Borbenoj grupi »Fišer« za sprečavanje spajanja 25. NOU divizije sa sovjetskim jedinicama koje nastupaju u pravcu Turn Severina, onemogućavanje prelaska jedinica Crvene armije preko Dunava i organizaciju odbrane, na liniji r. Timok — r. Dunav, od Zaječara do Oršave

📜 Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 10 septembra 1944 god štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade da ispituju situaciju na svojim pravcima i obezbeđuju se prema Negotinu, Boru, Majdanpeku i D. Milanovcu

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 11 septembra 1944 god. štabovima brigada za oslobođenje Donjeg Milanovca

📜 Izveštaj Dvadeset pete NO divizije od 12 septembra 1944 god. zameniku komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije o napadu na Donji Milanovac i situaciji na sektoru Divizije

📜 Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 13 septembra 1944 god. štabovima brigada za rušenje komunikacija Negotin - Majdanpek i Klokočevac - Donji Milanovac

📜 Naređenje Štaba Dvadeset Pete NO divizije od 15 septembra 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravaca od G. Milanovca, Negotina i Bora

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 18 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na nemačke kolone na komunikacijama Negotin - Donji Milanovac i Klokočevac - Majdanpek

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije od 22 septembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama protiv Nemaca na komunikaciji Štubik - Plavna - Klokočevac - Donji Milanovac

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 30 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na četnike u okolini Petrovca na Mlavi

📜 Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 1 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije za sadejstvo jedinicama Crvene armije na pravcu Plavna - Štubik

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 1 oktobra 1944 god. štabovima brigada da sadejstvuju jedinicama Crvene armije i pojačaju napade u pravcu Kučeva i Petrovca na Mlavi

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije od 4 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbi Osamnaeste srpske NO brigade protiv Nemaca između Plavne i Klokočevca

📜 Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 7 novembra 1944 god. štabovima brigada za marš pravcem Požarevac-Kragujevac

📜 Radiogramska naređenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 9 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ za nadiranje Dvadeset treće i Dvadeset pete divizije u pravcu Majdanpeka, Kučeva, Petrovca i Požarevca i orijentisanje Četrdeset pete NO divizije prema Nišu

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije od 10 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o rasporedu i dejstvu jedinica

📜 Štab Dvadeset treće NOU divizije prenosi naređenje Štaba Četrnaestog korpusa od 11 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije da preduzme gonjenje neprijatelja u pravcu Majdanpeka

📜 Dvadeset treća NOU divizija prenosi naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 11 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije da onemogući neprijatelju povlačenje u pravcu Beograda

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije od 11 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o rasporedu i dejstvu brigada

📜 Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 14 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije za prebacivanje na prostoriju Ranovac - Petrže - Crni Vrh i reorganizaciju jedinica divizije

📜 Izveštaj političkog komesara 25. NO divizije od 26. oktobra 1944. Centralnom komitetu KPJ o moralno-političkom stanju i kulturno-prosvetnom radu u Diviziji

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 11 novembra 1944 god. štabovima brigada za marš pravcem Kragujevac - Gruža

📜 Bojna relacija Sedme crnogorske Omladinske brigade Budo Tomović za vrijeme od 30 novembra do 15 decembra 1944 godine

📜 Predlog Štaba Druge proleterske divizije od 19 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije za forsiranje Ibra i presecanje komunikacija Kraljevo - Kosovska Mitrovica i Kraljevo - Čačak

📜 Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 19 novembra 1944 god. štabovima brigada za presecanje komunikacije Kraljevo - Čačak

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 29 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije da izbije na liniju Lazac - Kaona - Gornji Dubac - Propljenica

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o dejstvima divizije od 29 novembra do 4 decembra 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 30 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije za pokret u pravcu Požege

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije od 2 decembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o rasporedu i dejstvima svojih brigada

📜 Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 3 decembra 1944 god. štabovima brigada da onemogućavaju izvlačenje nemačkih snaga u pravcu Užica

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 4 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset pete divizije za napad na Požegu i Užice

📜 Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 4 decembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Požegu

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 5 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije za napad na Požegu i Užice

📜 Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 6 decembra 1944 god. Štabu Sedme crnogorske Omladinske brigade Budo Tomović o situaciji oko Mateševa i na sektoru Jasen - Brodarevo

📜 Naređenje Štaba Sedme crnogorske Omladinske NOU brigade Budo Tomović od 6 decembra 1944 god. za držanje svojih položaja u cilju sprečavanja neprijateljskog prodora ka Beranama i Kolašinu

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije od 7 decembra 1944 god. štabovima Četrnaestog korpusa NOVJ i Druge proleterske divizije o borbama s neprijateljem na prostoriji Požega - Arilje

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 8 decembra 1944 god. štabovima brigada i Štabu Dvadeset pete NOU divizije da neprijatelju onemoguće izvlačenje iz Užica i Požege

📜 Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 11 decembra 1944 god. štabovima brigada za prodor u pravcu Požege

📜 Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 12 decembra 1944 god. štabovima brigada za oslobođenje Požege i gonjenje neprijatelja u pravcu Užica

📜 Izveštaj političkog komesara 25. NO divizije od 12. decembra 1944. Centralnom komitetu KPJ o moralno-političkom stanju i kulturno-prosvetnom radu u Diviziji

📜 Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 14 decembra 1944 god. Štabu Sedme crnogorske Omladinske brigade Budo Tomović o situaciji na svim otsjecima divizije

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 16 decembra 1944 god. štabovima brigada za gonjenje neprijatelja pravcem Užice - Višegrad

📜 Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 25. decembra 1944. štabu 25. divizije za forsiranje rijeke Drine na odsjeku Kurijačica - Zvornik

📜 Naređenje Štaba 25. NO divizije od 26. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za forsiranje Drine na odsjeku Kurijačica - Zvornik

📜 Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 28. decembra 1944. Štabu 25. divizije za regulisanje prevoženja preko rijeke

📜 Zapovijest Štaba 25. NO divizije od 29. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za čišćenje Majevice od četnika

📜 Izvještaj Štaba 25. divizije od 12. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o napadu na Vlasenicu

📜 Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 15. januara 1945. Štabu 25. divizije za izvođenje fortifikacijskih radova u borbi i organizaciji službe veze

📜 Zapovijest Štaba 25. NOU divizije od 16. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstvo na sektoru Vlasenice

📜 Izvještaj štaba 25. divizije od 18. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o borbama na sektoru Vlasenice

📜 Izvještaj Štaba 25. divizije od 27. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o borbama na sektoru Vlasenica - Drinjača

📜 Izvještaj štaba 25. divizije od 31. januara 1945. Štabu 14. korpusa o borbama na prostoru Drinjača - Đevanje

📜 Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 3. februara 1945. Štabu 25. divizije da zadrži položaje Vjenačac - Celopek do do laska 17. NOU divizije a potom preuzme ulogu rezerve

📜 Naređenje štaba 14. korpusa NOVJ od 4. februara 1945. štabu 25. divizije da posjedne položaje na liniji Vjenačac - Celopek

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Bitka za Srbiju Borbe u Makedoniji 1944. Komski partizanski odred Zarobljenici u ratu Samobor Paraćin Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Omladina u ratu Zaječar Pusta Reka Politički komesari u NOR-u Korpus Gorske garde 7. crnogorska omladinska brigada Budo Tomović Lebane Modriča Vrhovni štab NOVJ Lovćenski partizanski odred Skoplje Crna Trava Požarevac Gračanica Zlatiborski korpus JVuO 16. krajiška udarna brigada Toplica u oslobodilačkom ratu 3. udarna divizija NOVJ Brus 16. srpska brigada Vranje 5. krajiška udarna divizija NOVJ 22. srpska divizija NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1944. Knjaževac Avijacija u oslobodilačkom ratu Centralni komitet KPJ Niš 18. srpska brigada Borbe u Hrvatskoj 1945. 2. proleterska divizija NOVJ Užička Požega Borbe u Crnoj Gori 1942. Brčko Užice Kuršumlija Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Saradnja četnika sa okupatorom Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Disciplina u oslobodilačkom ratu Zvornik Borbe u Srbiji 1944. Glavni štab Srbije 14. srpski korpus NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Podujevo Gradačac Crvena armija Aleksinac Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Prokuplje Završne operacije u Jugoslaviji 23. srpska udarna divizija NOVJ Zagreb Majdanpek Gornji Milanovac Negotin Četnička golgota Čačak 20. srpska brigada 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 1. brdska divizija Vermahta Derventa 19. srpska brigada Kraljevo