Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Toplica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 114 hronoloških zapisa, 65 dokumenata i 11 fotografija.

Događaji

⚔️ 8. 4. 1941. Otpočeo napad nemačke 1. oklopne grupe (11. oklopne, 294. pešadijske i 4. brdske divizije) sa bugarske teritorije ka Pirotu i Nišu. Posle borbi nemačke snage su zauzele Pirot i utvrđene granične položaje istočno i severoistočno od Pirota, okružujući znatne delove Topličke divizije.

⚔️ 3. 8. 1941. Kod manastira Ajdanovca (na pl. Jastrepcu) OK KPJ za Niš formirao Toplički NOP odred.

⚔️ 13. 8. 1941. U s. V. Plani (kod Prokuplja) Toplički NOP odred napao i razoružao posadu žand. stanice.

⚔️ 22. 8. 1941. U s. Žitorađi (kod Prokuplja) delovi Topličkog NOP odreda razoružali odeljenje žandarma.

⚔️ 23. 8. 1941. Na sastanku između predstavnika NOP-a i četničkih vojvoda iz Toplice koji nisu odobravali izdajnički rad Koste Pećanca odlučeno da u budućim akcijama učestvuju zajednički. Međutim, do realizacije te odluke nije došlo.

⚔️ 25. 8. 1941. Kod Bajčinskih koliba (na pl. Jastrepcu) u sastavu Topličkog NOP odreda formirane dve čete (Jastrebačka i Pasjačka).

⚔️ 28. 8. 1941. Kod manastira Ajdanovca (na pl. V. Jastrepcu) i u s. Bublici (kod Prokuplja) održani veliki narodni zborovi na kojima su rukovodioci Topličkog NOP odreda i članovi OK KPJ govorili o situaciji u zemlji i svetu i pozvali narod u borbu protiv okupatora.

⚔️ 30. 8. 1941. Kod ž. st. Bresničića (kod Prokuplja) delovi Topličkog NOP odreda pokidali tt veze.

⚔️ 0. 9. 1941. U sastavu Topličkog NOP odreda formirane dve čete: Jastrebačka i Pasjačka.

⚔️ 6. 9. 1941. Kod s. Bulatovca (blizu Prokuplja) Toplički NOP odred napao i oštetio nemački transportni avion, koji se tu prinudno spustio. Avion je. pored posade, obezbeđivalo i odeljenje nemačkih vojnika. Poginulo 4 nemačka vojnika.

⚔️ 9. 9. 1941. U s. Aleksandrovu (kod Prokuplja) delovi Topličkog NOP odreda razoružali odeIjenje žandarma.

⚔️ 18. 9. 1941. Kod s. Draguše (blizu Prokuplja) delovi Topličkog NOP odreda odbili napad četnika Koste Pećanca.

⚔️ 27. 9. 1941. Kod s. Mikulovca (blizu Prokuplja) delovi Topličkog NOP odreda odbili napad četnika Koste Pećanca.

⚔️ 0. 10. 1941. Štab Topličkog NOP odreda izdao proglas narodu Toplice o izdajničkom radu četničkog komandanta Koste Pećanca.

⚔️ 7. 10. 1941. U s. Bublici (kod Prokuplja) Pasjačka četa Topličkog NOP odreda razoružala četnički odred Koste Pećanca.

⚔️ 9. 10. 1941. Toplički NOP odred i delovi Kukavičkog NOP odreda napali Prokuplje: razoružali i zarobili oko 100 četnika Koste Pećanca i žandarma, spalili arhive seoskog načelstva i opštine, zaplenili 1 mitraljez, 80 pušaka i milion dinara, iz zatvora oslobodili 28 zatvorenika, među kojima 8 aktivnih partizana, i u zoru se povukli na Pasjaču pl.

⚔️ 12. 10. 1941. Otpočeo koncentrični napad oko 3.000 četnika Koste Pećanca na Toplički i deo Kukavičkog NOP odreda na pl. Pasjači. U trodnevnim borbama kod s. Đurevca, s. Jovine Livade, s. Pasjače, s. Belog Kamena, na Pasjačkom visu i kod s. Kožinca, četnici su potpuno razbijeni. Zarobljeno je preko 150 četnika i zadobijen je veliki ratni materijal.

⚔️ 23. 10. 1941. U s. Džigolju (kod Prokuplja) Jastrebačka četa Topličkog NOP odreda razbila četnike Koste Pećanca.

⚔️ 2. 11. 1941. Između sela Prćilovice i D. Adrovca (na pruzi Stalać-Niš) delovi Topličkog NOP odreda razrušili prugu.

⚔️ 7. 11. 1941. Jablanički, Toplički i deo Babičkog NOP odreda napali Lebane, Medveđu i Lece, koje su branili četnici Koste Pećanca i žandarmi. Posle kraće borbe posada se predala i ta mesta su oslobođena.

⚔️ 9. 11. 1941. Na Lebanskom kršu Jablanički i deo Topličkog NOP odreda odbili napad oko 400 nemačkih vojnika i povratila ih u Leskovac.

⚔️ 13. 11. 1941. Delovi Topličkog NOP odreda prekinuli saobraćaj između sela Lužana i Tešice (na pruzi Stalać-Niš) i spalili opštinske arhive u selima Dakusu, Orljanu i Loćiki.

⚔️ 21. 11. 1941. U s. V. Šiljegovcu (kod Kruševca) Rasinski i deo Topličkog NOP odreda napali četnike Koste Pećanca, nanevši im gubitke od 5 mrtvili i 4 ranjena, ali nisu uspeli da ih izbace iz utvrđene školske zgrade.

⚔️ 29. 11. 1941. Kod s. Zdravinja (na pl. Jastrepcu) četnici Koste Pećanca napali Jastrebačku četu Topličkog NOP odreda i zarobili mu jednu desetinu boraca.

⚔️ 0. 12. 1941. Štab Topličkog NOP odreda uputio poziv narodu Toplice da povede još oštriju borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 0. 12. 1941. U sporazumu sa četničkim komandantom, jedna četa Topličkog NOP odreda ilegalno ušla u Prokuplje gde je ostala do dolaska bugarskih okupatorskih vojnika, 9,. januara 1942. godine.

⚔️ 0. 12. 1941. U sastavu Topličkog NOP odreda formirana i četvrta četa - Vidojevačka.

⚔️ 5. 12. 1941. Toplički i Rasinski NOP odred napali četnike Koste Pećanca u Blacu i naneli im gubitke od 40 mrtvih, 20 ranjenih i 60 zarobljenih. Tom prilikom su oslobodili desetak partizana zarobljenih 29. novembra kod s. Zdravinja (blizu Prokuplja). Zaplenili su 100 pušaka, 2 p. mitraljeza i 1 mitraljez. Partizani su imali 4 poginula i 6 ranjenih.

⚔️ 5. 12. 1941. Izmežu ž. stanice Kočane i Pukovac (na pruzi Niš-Leskovac) delovi Topličkog NOP odreda oštetili prugu.

⚔️ 8. 12. 1941. Delovi Topličkog NOP odreda upali u bolnicu u Prokuplju i uzeli potreban sanitetski materijal, a zatim demolirali postrojenja na ž. stanici.

⚔️ 10. 12. 1941. Kod ž. st. Pukovac (na pruzi Niš-Leskovac) delovi Topličkog NOP odreda oštetili železničku prugu na nekoliko mesta.

⚔️ 12. 12. 1941. Na Pasjači održana partijska konferencija predstavnika partijskih organizacija iz Toplice i iz Topličkog NOP odreda. Diskutovano o dotadašnjem i o budućem radu.

⚔️ 20. 12. 1941. Na r. Toplici kod postaje Podina (na pruzi Niš-Prokuplje) delovi Topličkog NOP odreda srušili gvozdeni most.

⚔️ 0. 1. 1942. Kod s. Doljevca (blizu Prokuplja) delovi Babičkog NOP odreda srušili gvozdeni most na r. Toplici.

⚔️ 0. 1. 1942. Na pl. Pasjači Štab Topličkog NOP odreda doneo odluku da otpusti jedan broj boraca a ostatak svog odreda podeli u grupe. Takva odluka je rezultirala iz pogrešnog tumačenja pisma CK KPJ od 14. decembra 1941, u kome se kaže da partizanske jedinice treba da budu male čete od oko 50 boraca, lako pokretljive, koje će napadati neprijatelja na najosetljivijim mestima, kao i iz pogrešnog shvatanja da prema bugarskoj okupatorskoj vojsci treba voditi miroljubivu politiku. Na intervenciju Okružnog komiteta KPJ za Niš, veći broj boraca je ubrzo vraćen u Toplički NOP odred.

⚔️ 0. 1. 1942. Kod s. Berilja (blizu Prokuplja) Pasjačka četa Topličkog NOP odreda zarobila i razo ružala 14 bugarskih vojnika.

⚔️ 0. 1. 1942. Reorganizovan Toplički NOP odred: formirano sedam partizanskih četa, svaka od po 80-120 boraca.

⚔️ 4. 1. 1942. U s. Kočanu (na putu između Niša i Leskovca) delovi Topličkog NOP odreda razoružali žand. stanicu.

⚔️ 1. 2. 1942. Delovi Topličkog NOP odreda demolirali stanična postrojenja na ž. st. Pukovac (pruga Niš-Leskovac).

⚔️ 4. 2. 1942. Delovi Topličkog NOP odreda uništili uređaje na ž. st. Vojvoda Bojović (pruga Prokuplje-Kuršumlija).

⚔️ 9. 2. 1942. U s. Pukovcu (kod Prokuplja) delovi Topličkog NOP odreda napali Pukovački četnički odred Koste Pećanca, naneli mu gubitke i razbili ga.

⚔️ 12. 2. 1942. U Ribarskoj Banji Rasinski NOP odred i delovi Topličkog NOP odreda napali i delimično razoružali Ribarski četnički odred Koste Pećanca.

⚔️ 14. 2. 1942. Iz Prokuplja 14. pešadi.iski puk bugarske 17. divizije i iz s. Širokih Njiva četa žandarma i četnici Koste Pećanca preduzeli napad na đelove Topličkog NOP odreda na Pasiači i Belom Kamenu. U borbama kod Pasjačkog visa bugarski vojnici su pretrpeli gubitke od preko 35 mrtvih i ranionih. Partizanske jedinice su se povukle ka s. Statovcu i izbegle udar nadmoćnog nenriiatelia. Za odmazdu, bugarske jedinice spalile sela na pl. Pasjači, te streljali oko 100 i internirali preko 300 ljudi.

⚔️ 15. 2. 1942. Delovi Topličkog NOP odreda napali Kuršumliju koju su branili četnici Koste Pećanca i posle tročasovne borbe je zauzeli. Ubijeno je 14 i zaroblieno 38 četnika. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, 4. p. mitraljeza, 60 pušaka i veća količina municije i opreme.

⚔️ 21. 2. 1942. U s. Stržavi (kod Prokuplja) bugarski vojnici streljali 50 meštana za odmazdu što su u tom selu 2 bugarska vojnika poginula u borbi protiv delova Topličkog NOP odreda.

⚔️ 22. 2. 1942. U s. V. Plani (kod Prokuplja) održana okružna konferencija SKOJ-a za Toplicu. Podneta su tri referata: o vojno-političkoj situaciji, o organizacionim pitanjima i o agitaciji i propagandi.

⚔️ 22. 2. 1942. Četnici Koste Pećanca odbacili delove Topličkog NOP odreda i zauzeli Kuršumliju, ubivši 24, ranivši 4 i zarobivši 16 partizana (koje su četnici streljali).

⚔️ 26. 2. 1942. Delovi Topličkog NOP odreda oštetili železnički most na pruzi Prokuplje-Kuršumlija i posekli oko 500 tt stubova.

⚔️ 28. 2. 1942. U s. Svarču (kod Prokuplja) četnici Koste Pećanca napali jednu četu Topličkog NOP odreda i naneli joj gubitke od 18 mrtvih. Po pristizanju glavnine Topličkog i Rasinskog NOP odreda izvršen je napad na četničke snage, te su ove razbijene i prisiljene na povlačenje u Blace. Četnici su pretrpeli gubitke od 45 mrtvih i 22 zarobljena.

⚔️ 0. 3. 1942. Između s. Tešice i s. Lužana Maloj astrebačka četa Topličkog NOP odreda porušila na više mesta železničku prugu Niš-Stalać.

⚔️ 0. 3. 1942. Pasjačka četa Topličkog NOP odreda podelila se na manje grupe. Neke od tih grupa su zarobili četnici i jedinice bugarskog 1. okupacionog korpusa.

⚔️ 2. 3. 1942. Kod s. Čubure i s. Krajkovca (blizu Prokuplja) Malojastrebačka četa Topličkog NOP odreda, u borbi vođenoj ceo dan, razbila jedan četnički odred Koste Pećanca i četu nedićevaca i nanela im gubitke od oko 50 mrtvih i 30 zarobljenih, dok je sama imala 2 ranjena.

⚔️ 3. 3. 1942. Otpočeo napad bugarskih i nedićevskih jedinica i četnika Koste Pećanca na Toplički, Rasinski, Jablanički i Leskovački NOP odred u cilju zauzimanja slobodne teritorije u Toplici i Jablanici.

⚔️ 3. 3. 1942. Pod pritiskom četnika Koste Pećanca Malojastrebačka četa Topličkog NOP odreda se iz okoline s. Čubure prebacila na Crni vrh (M. Jastrebac). Po naređenju Koste Pećanca četnici su, zbog pretrpljenih gubitaka (2. marta), spalili s. Čuburu.

⚔️ 5. 3. 1942. Delovi Topličkog NOP odreda posekli oko 100 tt stubova između ž. stanica Lužane i Grejafi (na pruzi Niš-Stalać).

⚔️ 7. 3. 1942. Delovi bugarskog 1. okupacionog korpusa, u sadejstvu sa nedićevcima, ljotićevcima i četnicima (ukupne jačine oko 10-15.000 ljudi), napali Jablanički i Leskovački NOP odred i delove Topličkog NOP odreda. Posle četvorodnevnih borbi Jablanički i Leskovački NOP odred su se iz rejona s. Dobre Vode na pl. Rađanu probili na pl. Pasjaču. Prvog dana borbe kod s. Gazdara (blizu Medvede) poginuo je Zejnel Ajdini, narodni heroj.

⚔️ 7. 3. 1942. U s. Gubetinu (kod Prokulja) četnici Koste Pećanca blokirali Vidovačku četu Topličkog NOP odreda. U kratkoj, ali oštroj borbi četa se iz obruča probila prema Vi dojevačkom kršu, uz gubitke od 15 poginulih i nestalih boraca.

⚔️ 11. 3. 1942. Kod s. Dobre Vode (na pl. Rađanu) Jablanički i Leskovački NOP odred probili obruč bugarskih, četničkih i nedićevskih jedinica i preko s. Dragog Dela i s. Žitnog Potoka izbili na pl. Pasjaču, gde su se spojili sa delovima Topličkog NOP odreda.

⚔️ 12. 3. 1942. U s. Belom Kamenu (na pl. Pasjači) formiran Privremeni operativni štab za Jablanički i Kukavički NOP odred i delove Topličkog NOP odreda.

⚔️ 12. 3. 1942. Privremeni operativni štab za Jablanički i Kukavički NOP odred i delove Topličkog NOP odreda doneo odluku da ove jedinice otpočnu prodor sa pl. Pasjače ka Jablanici i Pustoj reci, gde su naišli na jake neprijateljske snage koje su im nanele znatne gubitke.

⚔️ 13. 3. 1942. Grupa od 25 boraca Topličkog NOP odreda sačekala u zasedi kod s. M. Plane (blizu Prokuplja) nedićevski kamion s municijom. Pratnja kamiona delimično je izginula, a ostatak je pobegao za Prokuplje. Zaplenjeno 20 sanduka municije, a kamion je zapaljen. Istog dana ta grupa u zasedi ubila je 1 oficira i 1 podoficira i 4 Nedićeva vojnika ranila koji su autobusom išli iz Kuršumlije za Prokuplje.

⚔️ 17. 3. 1942. U selu Pretrešnji (blizu Prokuplja) delovi Topličkog NOP odreda spalili opštinsku arhivu.

⚔️ 18. 3. 1942. Na položaju s. Džigolj - s. Mikulovac (kod Prokuplja) delovi Topličkog i Rasinskog NOP odreda odbili napad Humskog i Džigoljskog četničkog odreda Koste Pećanca i protivnapadom naterali ih u panično bekstvo ka Prokuplju, uz osetne gubitke u mrtvim i ranjenim. Gubici odreda: 3 poginula i nekoliko ranjenih boraca.

⚔️ 19. 3. 1942. Kod s. Kostenice (blizu Prokuplja) oko 1500 bugarskih vojnika i četnika Koste Pećanca napalo delove Topličkog NOP odreda. Borba je vođena ceo dan, a uveče su se partizani povukli ka grebenu pl. Jastrepca, uz gubitke od 4 mrtva i 3 ranjena.

⚔️ 19. 3. 1942. Kod s. Rečice (blizu Prokuplja) delovi Topličkog i Rasinski NOP odred vodili borbu protiv bugarskih vojnika i četnika. Usled nadmoćnosti neprijatelja partizani su se povukli ka s. V. Plani.

⚔️ 21. 3. 1942. U s. V. Plani (kod Prokuplja) dve čete Topličkog NOP odreda vodile borbu sa oko 200 četnika Koste Pećanca i razbile ih, nanevši im gubitke od 10 mrtvih.

⚔️ 23. 3. 1942. U s. Bucu (kod Kruševca) Rasinski NOP odred i delovi Topličkog NOP odreda napali oko 150 četnika Koste Pećanca, ubili 6 i zarobili 8 četnika. Zbog nailaska bugarskih vojnika i nedićevaca partizani su se povukli ka pl. Jastrepcu.

⚔️ 0. 4. 1942. U s. G. Rečici (kod Prokuplja) održana konferencija omladinaea Toplice, kojoj je prisustvovalo 400 delegata. Izabran je Okružni odbor USAOJ-a za Toplicu i doneti su zaključci o daljem širenju i jačanju omladinske organizacije i o radu na mobilizaciji omladine za NOB.

⚔️ 12. 4. 1942. U s. Rgaju (kod Prokuplja) bugarske, nedićevske i četničke snage opkolile i potpuno razbile Vidovačku četu Topličkog NOP odreda. Među zarobljenima bio je i sekretar OK KPJ za niški okrug Sreten Mladenović Mika, narodni heroj, koga su četnici posle zverskog mučenja, ubili u Kuršumliji.

⚔️ 25. 4. 1942. Otpočeo bugarsko-četnički napad na deiove Topličkog i Rasinskog NOP odreda na Jastrepcu, koji je trajao do 30. aprila. Pod pritiskom delova 17. bugarske divizije i nekoliko Pećančevih odreda Toplički (tada preimenovan u Jastrebački NOP odred) i Rasinski NOP odred uspeli su da se probiju ka Kopaoniku, odakle su se, po završetku napada, vratili na Jastrebac.

⚔️ 0. 5. 1942. Štab Jastrebačkog NOP odreda naredio opštinskim upravama na teritoriji Toplice da prestanu služiti neprijatelja, te da obavljaju samo one poslove koji su korisni njihovim opštinama.

⚔️ 0. 8. 1942. Od Pasjačke čete Topličkog NOP odreda i preživelih boraca Jablaničkog NOP odreda formiran Jablaničko-pasjački NOP odred -Stanimir Veljković Zele-.

⚔️ 0. 11. 1942. Otpočeo napad nedićevaca i delova 1. bugarskog okupacionog korpusa na Jastrebački i Jablaničko-pasjački NOP odred u Toplici i Jablanici. Posle oštrih borbi (vođenih do 20. novembra) kod s. Dedinca, s. Trnovog Laza i s. Tovrljana (blizu Prokuplja) neprijatelj se povukao u polazne garnizone

⚔️ 0. 12. 1942. Štab Jastrebačkog NOP odreda izdao proglas narodu Dobriča, Morave i Toplice, u kome ga obaveštava o ubijanju, paljenju i pljačkanju od strane bugarske okupatorske vojske i poziva ga da s puškom u ruci nastavi borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 10. 12. 1942. Kod s. Obražde (blizu Lebana) delovi Jablaničko pasjačkog NOP odreda napali jednu četu bugarskih vojnika te je razbili i gonili oko 15 km. Pri povratku su razbili i nedićevce koji su išli u pomoć bugarskim vojnicima (poginulo je preko 20 nedićevaca). U borbi je, na strani partizana poginuo Dragoljub Radosavljević -Toplica-, narodni heroj, a jedan partizan je ranjen.

⚔️ 0. 2. 1943. Formiran SK KPJ za srez toplički.

⚔️ 6. 2. 1943. U s. Kaluđerici (na pl. Kukavici) otpočelo trodnevno vojno-političko savetovanje OK KPJ za Leskovac i štabova Leskovačkog, Jablaničko-pasjačkog i Jastrebačkog NOP odreda, kome je prisustvovao delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanovič Tempo. Odlučeno je da se na levoj obali J. Morave, između pl. Kukavice i pl. Jastrepca, od postojeća tri formira jedan NOP odred i stvore uslovi za formiranje brigada; da se formira OK KPJ za leskovačko-toplički okrug i SK KPJ za leskovački, jablanički i toplički srez; da se formiraju odgovarajući organi NO vlasti i drugih političkih organizacija.

⚔️ 7. 2. 1943. U s. Kaluđerici (na pl. Kukavici) formiran OK KPJ za leskovačko-toplički okrug i sreski komiteti KPJ za leskovački i jablanički srez.

⚔️ 17. 3. 1943. U s. Dučiću i s. G. Toplici (kod Mionice) Valjevski NOP odred spalio opštinske arhive.

⚔️ 10. 6. 1943. Štab 3. (jastrebačkog) bataljona 1. južnomoravskog NOP odreda naredio opštinskim upravama na levoj obali r. Toplice da mu predaju sav propagandni materijal koji dobijaju od okupatora i da ga obaveštavaju o naredbama okupatorskih i kvislinških vlasti, a da okupatoru ne dostavljaju izveštaje.

⚔️ 0. 9. 1943. Na pl. Pasjači održano okružno savetovanje SKOJ-a za leskovačko-toplički okrug. Odlučeno je da se radi na podizanju ideološkog nivoa i omasovljenju članstva SKOJ-a i USAOJ-a i da se što veći broj omladinaca uputi u jedinice 1. južnomoravskog NOP odreda.

⚔️ 0. 10. 1943. U s. Dešilovu (kod Prokuplja) obrazovan SNO odbor koji je obuhvatao deo teritorije dobričkog i prokupačkog sreza na levoj obali r. Toplice.

⚔️ 11. 10. 1943. U s. Obraždi (kod Lebana), po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju, od boraca 1. južnomoravskog NOP odreda formirana 1. južnomoravska NO brigada, sastava: tri bataljona (2 udarna i 1 omladinski), ukupne jačine 576 boraca. Istovremeno je preformiran 1. južnomoravski NOP odred u četiri bataljona svaki od po 120-150 boraca. Svečanom formiranju brigade prisustvovalo je nekoliko hiljada ljudi i omladine iz Puste reke, Jablanice i Toplice.

⚔️ 28. 10. 1943. U s. Zdravinju (kod Kruševca) delovi četničkog Rasinskog korpusa napali Rasinski NOP odred. Borba je vođena 32 časa, posle čega je Rasinski NOP odred bio prinuđen da se povuče za Toplicu.

⚔️ 0. 11. 1943. U s. Slavniku (kod Lebana) formiran ONO odbor za okrug leskovački i toplički (srezovi: leskovački, jablanički, prokupački, dobrički i kosanički).

⚔️ 0. 11. 1943. PK KPJ za Srbiju formirao Okružno povereništvo KPJ i poveriništvo SKOJ-a za toplički okrug, kao i dva SK KPJ (za deo dobričkog i prokupačkog i deo prokupačkog i jastrebačkog sreza). Povereništvu je stavljeno u zadatak da uskoro preraste u OK KPJ za toplički okrug i oformi nove sreske i druge niže komitete.

⚔️ 26. 11. 1943. ONO odbor za leskovačko-toplički okrug i štabovi 2. južnomoravske NO brigade i 1. južnomoravskog NOP odreda izdali proglas o izdajničkom radu Milana Nedića i Draže Mihailovića, pozivajući nasilno mobilisane da napuste izdajnike i da stupaju u NO vojsku

⚔️ 6. 12. 1943. U s. Brestovcu (kod Leskovca) održana skupština učitelja i srednjoškolaca-partizana. Izabran Prosvetni odbor za oslobođenu teritoriju Jablanice i Toplice, sa zadatkom da organizuje rad škola.

⚔️ 0. 1. 1944. U s. V. Plani (blizu Prokuplja) formirana Komanda vojnog područja za toplički okrug sa 5 komandi mesta.

⚔️ 14. 1. 1944. U s. V. Plani (kod Prokuplja) obrazovan ONO odbor za okrug toplički.

⚔️ 23. 1. 1944. Kod s. G. Toponice (blizu Prokuplja) 2. južnomoravska NO brigada sukobila se s četničkim Topličkim korpusom (oko 800 četnika), te u borbi vođenoj od 11 časova do mraka odbacila četnike ka s. G. Konjuši. Poginulo je 13 a ranjeno 20 četnika. Brigada je imala 1 poginulog i 4 ranjena borca.

⚔️ 28. 1. 1944. Delovi bugarskog 1. okupacionog korpusa (jačine do jedne divizije) i odredi SDS iz Leskovca, Lebana, Kuršumlije i Prokuplja preduzeli koncentričan napad na 4. južnomoravsku NO brigadu, jedinice 1. južnomoravskog NOP odreda, Komandu leskovačkog vojnog područja i komande mesta na oslobođenoj teritoriji Puste reke, Jablanice i dela Toplice. U borbama kod s. Turjana, s. Savinca i s. Ivanja jedinice NOV i PO su bile prinuđene da se prebace na pl. Kukavicu, pa se neprijatelj, 2. februara, povukao u polazne garnizone.

⚔️ 28. 1. 1944. Između s. Draguše i s. Međuhane (blizu Prokuplja) 2. i 3. južnomoravska NO brigada napale četnički Toplički korpus i odred SDS iz Blaca, koji su se tu prikupljali radi napada na jedinice NOVJ u Toplici. Posle oštre višečasovne borbe neprijatelj je proteban ka Blacu uz gubitke od preko 30 mrtvih i 70 ranjenih. Gubici brigada: 8 mrtvih i 13 ranjenih boraca.

⚔️ 15. 2. 1944. Četnički Rasinski i Toplički korpus i delovi Velikomoravske grupe četničkih korpusa preduzeli napad na 3. južnomoravsku NO brigadu, Jastrebački i Zaječarsko-timočki NOP odred, Ozrenski partizanski bataljon i jedinice komande područja i komandi mesta na pl. Jastrepcu, s ciljem da ih nabace u dolinu r. Toplice i tu, uz pomoć bugarskih jedinica (koje su zatvarale dolinu Toplice), unište. Borbe su vođene do 24. februara. U njima je, po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju, uzela učešća i 4. južnomoravska NO brigada. Jedinice NOVJ su uspele da odbrane slobodnu teritoriju i prisile neprijatelja da se povuče ka pl. Kopaoniku i u polazne garnizone.

⚔️ 16. 2. 1944. Između s. Raševca i s. G, Bresnice (na pl. Jastrepcu) Jastrebački NOP odred odbio napad četničke Topličke brigade i proterao je ka s. Jošanici.

⚔️ 19. 2. 1944. U s. V. Plani (blizu Prokuplja) 3. južnomoravska NO brigada, Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon napali četnički Rasinski korpus i delove četničkog Topličkog korpusa. Ne uspevši da odbace četnike, u zoru su se jedinice NOV i POJ povukle na južne padine pl. Jastrepca. U borbi je poginulo 20 četnika, a zaplenjeni su p. mitraljez, automat i 6 pušaka. Gubici jedinica NOV i POJ: 4 mrtva i 4 ranjena borca.

⚔️ 19. 2. 1944. Kod s. G. Jošanice (blizu Prokuplja) u susretnoj borbi 4. južnomoravska NO brigada razbila četnički Toplički korpus i odbacila ga ka Biacu. Poginulo je i zarobljeno oko 150 četnika. Zaplenjeno: 2 p. mitraljeza, automat, protivtenkovska puška, 60 pušaka i drugo. Gubici NO brigade: 4 poginula, 4 ranjena i 6 zarobljenih boraca (koje su četnici streljali).

⚔️ 19. 3. 1944. Na položajima Arbanaška pl. - s. Rgaje - s. Đurevac (kod Prokuplja), u oštroj borbi, jedinice Operativnog štaba južnomoravskih brigada (2. i 4. NO južnomoravska, 9. srpska NO brigada i 1. južnomoravski NOP odred) slomile napade četničkog Rasinskog i Topličkog korpusa i u protivnapadu - ovog i narednog dana - proterale ih preko r. Toplice ka pl. Kopaoniku. Poginulo je 25 i ranjeno 50 boraca NOVJ. Među poginulima bio je i komandant 2. južnomoravske NO brigade Savo Eraković, narodni heroj. Četnici su imali preko 200 mrtvih i veći broj ranjenih.

⚔️ 0. 4. 1944. U s. G. Rečici (kod Prokuplja) održana okružna konferencija omladine za Toplicu. Prisustvovao je sekretar PK SKOJ-a za Srbiju. Odlučeno je: dalje obuhvatanje omladine u omladinsku organizaciju, mobilizacija omladine u NOV, razvijanje kulturno-prosvetnog rada i dr. Izabran je okružni odbor USAOJ-a.

⚔️ 28. 4. 1944. Niški NOP odred se prebacio preko J. Morave u Toplicu.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Izveštaj Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju od 28-29 avgusta 1941 god. o sporazumu sa četnicima iz Toplice

📜 Proglas štaba Topličkog NOP odreda od oktobra 1941 god. narodu Toplice o izdajničkom radu Koste Pećanca

📜 Izveštaj Novog vremena od 24 oktobra 1941 god. o borbi na Pasjači između četnika Koste Pećanca i delova Topličkog NOP odreda

📜 Poziv štaba Topličkog NOP odreda od decembra 1941 god. narodu Toplice za pojačanu borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika

📜 Izveštaj Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju sa područja Toplice i Jablanice od 29 XII 1941 god.

📜 Izveštaj majora Miodraga Paloševića od 18. januara 1942. Draži Mihailoviću o situaciji u Toplici i Jablanici i organizaciji četnika na području Kraljeva, Kruševca i Čačka

📜 Pismo člana Okružnog komiteta KPJ za Niš od februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju u Topličkom NOP odredu

📜 Izveštaj člana Okružnog komiteta KPJ za Niš od 1 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Topličkog NOP odreda

📜 Izveštaj Komande žandarmerije od 10 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Topličkog i Požarevačkog NOP odreda

📜 Naredba četničkog vojvode Koste Pećanca od 23 februara 1942 god. za čišćenje Toplice od partizana

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Niš od 28 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Topličkog NOP odreda na pruzi Niš-Prokuplje i zverstvima bugarskih fašističkih okupatora u Toplici

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 12 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama i akcijama Suvoborskog i Topličkog NOP od-reda

📜 Izveštaj štaba NOP odreda Niškog okruga od 17 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Srbiju o akcijama Topličkog, Nišavskog i Ozrenskog NOP odreda

📜 Izveštaj Pokrajinskog povereništva KPJ za Nišku oblast od 29 marta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o bugarsko-četničkoj ofanzivi u Jablanici i Toplici

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 5 maja 1942 god. o borbama protiv partizanskih odreda u Toplici i Jablanici

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 12 juna 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama u Svrljiškom i Topličkom srezu

📜 Proglas Štaba Jastrebačkog NOP odreda od decembra 1942 god. upućen narodu Dobriča, Morave i Toplice

📜 Izveštaj člana OK KPJ za Niš od 3 decembra 1942 god. Okružnom komitetu o situaciji u Toplici i stanju partiske organizacije u Jastrebačkom odredu i na terenu

📜 Naređenje komandanta Topličkog korpusa od 17. februara 1943. komandantu 2. kosaničke brigade za uništenje pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta na teritoriji Brigade

📜 Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 20 maja 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o ofanzivi Bugara, četnika i nedićevaca u Toplici i Jablanici

📜 Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 27 maja 1943 god. Pokrajinsksm komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Bugara i nedićevaca u Toplici i Jablanici

📜 Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 14 juna 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji u Jablanici i Toplici

📜 Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 17 novembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Toplice i Jablanice i borbama Prve južnomoravske brigade i Prvog južnomoravskog NOP odreda od 7 oktobra do 11 novembra 1943 godine

📜 Poziv Okružnog NO odbora za Leskovački i Toplički okrug, Štaba Druge južnomoravske NO brigade i Štaba Prvog južnomoravskog NOP odreda od 26 novembra 1943 god. narodu Toplice, Jablanice, Kosanice, Morave i Leskovačkog sreza

📜 Izvod iz izveštaja članova Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju - Nedeljka Karaičića i Dragog Stamenkovića od 6 decembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o borbama Prve južnomoravske NO brigade u Rasini i formiranju Okružnog povereništva za Toplički okrug

📜 neprijatelja o pravcu nastupanja, a čim se pruži povoljna prilika, da prodre na prostor Jablanica - Toplica i time izvrši svoj glavni zadatak

📜 Izveštaj Okružnog povereništva KPJ za Toplički okrug od februara 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o borbama naših jedinica protiv četnika

📜 Izveštaj štaba Druge južnomoravske NO brigade od 1 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama protiv četnika u Toplici

📜 Izveštaj Okružnog poverenstva KPJ za Toplicu od 14. februara 1944. Okružnom komitetu za Leskovac o ofanzivi Bugara protiv jedinica NOV i POJ na prostoru Jastrepca

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 4. južnomoravske NO brigade od 18. februara 1944. Okružnom komitetu KPJ za Toplicu o organizacionom stanju Partije u jedinici

📜 Izveštaj Okružnog poverenstva KPJ za Toplicu od 7. marta 1944. Okružnom komitetu za Leskovac o vojno-političkoj situaciji u Toplici i dejstvima jedinica NOV i PO na ovom području

📜 Izveštaj Okružnog povereništva KPJ za okrug Toplicu od 9. marta 1944. Okružnom komitetu KPJ za okrug Leskovac o političkom stanju u Toplici

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Toplicu od 29. marta 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o formiranju Okružnog komiteta i vojno-političkoj situaciji u okrugu

📜 Pismo delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13 aprila 1944 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije u vezi sa dolaskom Druge proleterske i Pete NOU divizije u Toplicu i Jablanicu

📜 Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Toplicu od 27. aprila 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o spasavanju savezničkih avijatičara i o dejstvima Jastrebačkog NOP odreda

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Toplicu, od 27. maja 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o mobilizaciji i formiranju jedinica

📜 Pismo sekretara Okružnog komiteta KPJ za Toplicu od 2 juna 1944 god. Štabu Devete srpske NO brigade o situaciji u Toplici i Jablanici

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Toplicu od 2. juna 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o vojno-političkoj situaciji u Toplici

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. juna 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da izvesti Svetozara Vukmanovića Tempa da odmah dođe u Vrhovni štab, a Povle Ilić da pođe u Toplicu

📜 Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 22 juna 1944 god. jedinicama Dvadeset prve, Dvadeset četvrte i Dvadeset pete divizije u vezi s neprijateljskom ofanzivom na slobodnu teritoriju Toplice, Rasine i Jablanice

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 24 juna 1944 godine štabovima divizija i komandama područja na teritoriji Crne Trave, Jablanice, Toplice, Rasine, Kopaonika i Timoka za ukazivanje pomoći savezničkim avijatičarima i prikupljanje podataka o neprijateljskim avionima i aerodromima

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 2. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da prikupi ranjenike u Toplici radi evakuacije avionima za bolnice NOVJ u Italiji

📜 Naređenje Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 11. jula 1944. komandantima korpusa za razmeštaj jedinica i pripreme za predstojeću akciju protiv jedinica NOVJ u Toplici

📜 Naređenje Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 13. jula 1944. komandantima korpusa za pregrupisavanje jedinica radi nastavljanja borbi protiv NOVJ u Toplici

📜 Naređenje komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 15. jula 1944. komandantima korpusa za napad na jedinice NOVJ u Toplici

📜 Naređenje komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 16. jula 1944. komandantu 1. juriškog korpusa za napad na jedinice NOVJ u Toplici

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 19 jula 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za odbranu sektora Pusta Reka - Toplica

📜 Direktiva komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 19. jula 1944. potčinjenim komandantima korpusa za borbu protiv NOVJ u Toplici i Jablanici u sadejstvu sa okupatorima i kvislin zima

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 21 jula 1944 god. štabovima Jelanaeste, Trinaeste, Sedamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade i bugarske brigade Georgi Dimitrov u vezi s ieprijatelskom ofanzivom na s.pobodnu teritoriju u Toplici i Jablanici

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 28 jula 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za prelaz komunikacije Leskovac - Lebane i nastupanje u pravcu pl. Radana i Toplice

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 31. jula 1944. Štabu Operativne grupe divizija NOVJ da se Glavni štab NOV i PO Srbije sa grupom svojih divizija ponovo vraća ka Toplici i da se u rejonu Prištine koncentrišu nemačke snage

📜 Pismo komandanta Dvadeset prve NOU divizije od 3 avgusta 1944 god. Štabu divizije o povlačenju četnika u pravcu Toplice

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 5 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za nastupanje preko Kopaonika u pravcu Toplice i Brusa

📜 Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 5 avgusta 1944 god. Štabovima Druge proleterske, Pete i Sedamnaeste NOU divizije za pokret preko Kopaonika u pravcu Brusa, Toplice i Jablanice

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 5 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za pokret u pravcu Toplice i Brusa

📜 Direktiva komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 5. avgusta 1944. komandantima korpusa i Rasinsko-topličke grupe korpusa za sprečavanje prodora Operativne grupe divizija NOVJ u Srbiju preko Kopaonika

📜 Izveštaj zamenika komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 12 avgusta 1944 god. Glavnom pggabu NOV i PO Srbije o vojnopolitičkoj situaciji u Toplici, Kosanici i Jablanici i stanju u Dvadeset prvoj i Dvadeset četvrtoj diviziji, Jastrebačkom NOP odredu i komandama područja

📜 Izveštaj zamenika komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 13 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o situaciji u Toplici

📜 Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 14 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu i brojnom stanju neprijateljskih snaga u Jablanici, Toplici i Rasini

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. avgusta 1944. Štabu Operativne grupe divizija NOVJ da obe proleterske brigade iz 2. proleterske divizije uputi prostorom Toplice i Jablanice radi političkog uticaja i mobilizacije novih boraca 728

📜 Izveštaj Štaba Topličkog korpusa od 28. avgusta 1944. komandantu Rasinsko-topličke grupe korpusa o borbama protiv jedinica Operativne grupe divizija NOVJ u rejonu Brusa

📜 Izveštaj Štaba Treće srpske NOU brigade Druge proleterske divizije od 30 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu Brigade i uspostavljanju veze sa bugarskim jedinicama dislociranim u Toplici

📜 Izveštaj Komande Kosovskog jurišnog korpusa od 1. septembra 1944. komandantu Rasinsko-topličke grupe korpusa o borbama protiv jedinica Operativne grupe divizija NOVJ 30. avgusta

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 2. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o prijemu minobacača i naređenje za preimenovanje Topličkog i Istočnosrpskog korpusa

📜 Izveštaj komandanta Rasinsko-topličkog korpusa od 3. aprila 1945. Draži Mihailoviću o neuspelom pokušaju sporazumevanja sa jedinicama Crvene armije o uspostavljanju savezničkih odnosa i borbene saradnje

Fotografije

Povezane odrednice

Omladina u ratu Operativna grupa divizija 1. južnomoravska brigada Glavni štab Srbije Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Bugarski zločini u Jugoslaviji Srpska državna straža (nedićevci) Kuršumlija 2. udarni korpus NOVJ Kukavički (leskovački) partizanski odred 5. srpska brigada (3. južnomoravska) Leskovac SKOJ Jastrebački partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Timočki korpus JVuO Požarevac Borbe u Srbiji 1942. Rasinski korpus JVuO 24. srpska divizija NOVJ Brus Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Četnici u ustanku Ustanak u Srbiji 1941. 3. srpska udarna brigada 2. proleterska divizija NOVJ Prokuplje Narodno oslobodilački odbori Babički partizanski odred 19. srpska brigada Rasinski partizanski odred Kruševac 25. srpska divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1944. Bitka za Srbiju Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Diverzije u oslobodilačkom ratu Velika Plana Kosta Pećanac Toplički partizanski odred Pirot Vrhovni štab NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom 4. grupa jurišnih korpusa JVuO 21. srpska divizija NOVJ Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Jablanički partizanski odred Josip Broz Tito Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Dragoljub Draža Mihailović 1. bugarski okupacioni korpus Blace Avijacija u oslobodilačkom ratu Zaječar 5. krajiška udarna divizija NOVJ Toplički korpus JVuO 4. srpska brigada (2. južnomoravska) 1. južnomoravski partizanski odred Lebane Bolnice u oslobodilačkom ratu 6. srpska brigada (4. južnomoravska) Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Zaječarsko-timočki partizanski odred Vranje Niš Topličko-jablanička operacija Narodni heroji Jugoslavije USAOJ Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Pusta Reka Borbe u Srbiji 1943. Centralni komitet KPJ 9. srpska brigada (ozrenska)