Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Zaječarsko-timočki partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 37 hronoloških zapisa, 2 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 21. 1. 1943. Kod s. D. Sokoloviće (blizu Knjaževca) delovi Zaječarsko-timočkog NOP odreda vodili borbu protiv odreda poljske straže SDS iz Knjaževca, a zatim se povukli ka s. Manjincu.

⚔️ 10. 2. 1943. Kod s. Palilule delovi Zaječarsko-timočkog NOP odreda razrušili prugu Niš-Knjaževac.

⚔️ 14. 3. 1943. U s. Vražogrncu (kod Zaječara) delovi Zaječarsko-timočkog NOP odreda demolirali mlekaru i zaplenili 2,085.000 dinara.

⚔️ 23. 4. 1943. U Zaječaru nemačka krajskomandantura, za odmazdu zbog razaranja tt linija Knjaževac-Svrljig i Knjaževac-Sokobanja (od strane Zaječarsko-timočkog NOP odreda), kaznila srez zaglavski sa 1,000.000 dinara i zatvorila 20 građana kao taoce.

⚔️ 0. 5. 1943. GŠ NOV i PO i PK KPJ za Srbiju naredili Štabu 1. južnomoravskog NOP odreda da iz sastava 3. (jastrebačkog) bataljona uputi jednu četu na desnu obalu J. Morave sa zadatkom da Zaječarsko-timočkom NOP odredu pomogne u akcijama protiv neprijatelja i u daljem radu na jačanju NO pokreta u istočnoj Srbiji.

⚔️ 0. 6. 1943. U blizini s. Jablanice (kod Boljevca) bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda napao grupu od oko 30 četnika i potpuno je razbio.

⚔️ 13. 6. 1943. U s. Krivom Viru (kod Boljevca) završeno dvodnevno savetovanje članova OK KPJ za Zaječar i Požarevac i članova KPJ iz NOP odreda, kome su prisustvovali delegati PK KPJ i GŠ NOV i PO za Srbiju. Odlučeno je da se formira Zaječarsko-timočki NOP odred -Milenko Brković Crni- (sastava: jedan bataljon); da se obnavljaju i formiraju nove organizacije KPJ i SKOJ-a, kao i NO odbori i druge đruštveno-političke organizacije.

⚔️ 15. 6. 1943. Od dve čete Zaječarsko-timočkog NOP odreda i jedne čete 3. bataljona 1. južnomoravskog NOP odreda formiran Zaječarsko-timočki NOP odred -Milenko Brković Crni- (sastava: jedan bataljon, odnosno tri čete, ukupne jačine oko 100 boraca).

⚔️ 23. 6. 1943. Kod Troglan bare (na Kučajskim planinama) delovi SDS i četnici (oko 1000 ljudi) napali bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda, ali je ovaj uspeo da odbije napad. Neprijatelj je imao 13 mrtvih, a bataljon 3 poginula (među kojima je i politički komesar bataljona) i 2 ranjena.

⚔️ 0. 7. 1943. U s. Bogovini (kod Boljevca) bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda porušio postrojenja rudnika uglja (usled čega je proizvodnja obustavljena do kraja rata), zaplenio eksploziv i održao zbor s radnicima.

⚔️ 5. 7. 1943. U s. Rujištu (kod Knjaževca) bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda uništio mlekaru koja je radila za potrebe okupatora i zaplenio veću količinu mlečnih proizvoda.

⚔️ 8. 7. 1943. U s. Debelici i s. Koželju (kod Andrijevca, sada Minićevo) bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda onesposobio 10 vršalica, spalio opštinsku arhivu u s. Koželju i s. Drenovcu i ubio 1 vojnika SDS.

⚔️ 9. 7. 1943. U s. Lenovcu (kod Zaječara) bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda ubio 2 i ranio 2 četnika i zapalio opštinsku arhivu.

⚔️ 15. 7. 1943. U blizini s. Zlota (na pl. Maljeniku) bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda napao oko 100 predstavnika četničkih štabova iz Timočke krajine koji su održavali konferenciju. U borbi koja je trajala 3 i po časa, ubijeno je i ranjeno oko 20 četnika, među kojima i 8 oficira, dok su se ostali spasli bekstvom. Bataljon je imao 1 mrtvog, 1 ranjenog i 1 nestalog. Zaplenjeno je 6 ispravnih i više pušaka bez zatvarača.

⚔️ 0. 8. 1943. Na pl. Tumbi (kod Knjaževca) bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda odbio napad četnika i posle borbe koja je trajala ceo dan. prinudio ih da se uz gubitke povuku. Poginuo je jedan komandir čete iz bataljona.

⚔️ 1. 8. 1943. U s. Rgotini (kod Zaječara) delovi Zaječarsko-timočkog NOP odreda demolirali postrojenja za ispiranje kvarca. (Za odmazdu je nemačka feldkomandantura u Zaječaru 8. septembra streljala 10 ljudi.)

⚔️ 9. 8. 1943. Bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda upao u Knjaževac. te onesposobio električnu centralu i zapalio zgradu sreskog načelstva i pošte, kao i 40 vršalica koje je okupator prikupio radi obavljanja vršidbe.

⚔️ 0. 10. 1943. U sastavu Zaječarsko-timočkog NOP odreda formirana dva bataljona, svaki od po 60-70 boraca. Prvi bataljon je dejstvovao u širem rejonu Knjaževca, a 2. bataljon u Krajini.

⚔️ 0. 10. 1943. U rudniku uglja -Dobra sreća- (kod Zaječara) bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda demolirao postrojenja i onesposobio električnu centralu

⚔️ 2. 10. 1943. Kod s. Šljivara (blizu Zaječara) udružene nemačke, bugarske i četničke jedinice napale bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda. Protivnapadom bataljon je prvo razbio četničke, a zatim nemačke i bugarske jedinice i odbacio ih ka Zaječaru, Poginulo je 17 nemačkih vojnika i 1 bugarski oficir, dok je bataljon imao 2 mrtva i nekoliko lakše ranjenih.

⚔️ 20. 10. 1943. Između s. Zagrada i s. Borovca (kod Zaječara) delovi četničkog Knjaževačkog korpusa napali 1. bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda. U jurišu kojim je odbijen napad četnika poginuo je sekretar OK KPJ za Zaječar Mija Stanimirović Duško, narodni heroj.

⚔️ 25. 10. 1943. Na ž. st. Trnavac (kod Zaječara) 2. bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda napao i razoružao odeljenje bugarskih vojnika, sačekao putnički voz i u njemu zarobio 2 nemačka vojnika i 4 vojnika SDS, zatim, ukrcavši se u voz, razoružao bugarske posade na ž. st. Čokonjar i ž. st. Tabakovac. Dalje izvođenje akcije prekinuo je otpor bugarske posade na ž. st. Brusnik. Bataljon je zaplenio celokupno naoružanje i opremu bugarskih vojnika i demolirao navedene ž. stanice.

⚔️ 26. 10. 1943. U s. Rgotini (kod Zaječara) 2. bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda porušio postrojenja fabrike kvarca i zapalio 3 kamiona.

⚔️ 0. 11. 1943. U rudniku uglja Avramica (kod Zaječara) 2. bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda porušio postrojenja, te rudnik onesposobio za proizvodnju do kraja rata.

⚔️ 0. 11. 1943. Kod s. Koželja (blizu Knjaževca) Zaječarsko-timočki NOP odred razbio četničku timočku brigadu, jačine oko 250 četnika. Odredu se priključio manji broj četnika, dok je većina otišla kućama.

⚔️ 16. 11. 1943. Kod s. Jakovca (blizu Knjaževca) Zaječarsko-timočki NOP odred razbio četničku Timočku brigadu i naterao je u panično bekstvo.

⚔️ 25. 12. 1943. U s. Popšici (kod Svrljiga) Ozrenski partizanski bataljon i 1. bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda napali i razbili oko 300 četnika. Poginulo je oko 35 i zarobljeno oko 100 četnika, a zaplenjeno je oko 150 pušaka.

⚔️ 28. 12. 1943. Kod s. Gradišta (na putu Niš - Bela Palanka) Ozrenski partizanski bataljon i 1, bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda odbili napad jedne četničke brigade i u protivnapadu je razbili. Ubijena su 4 i zarobljena 2 četnika.

⚔️ 0. 1. 1944. U sastavu Zaječarsko-timočkog NOP odreda formiran 3 (Omladinski) bataljon. U sastav tog odreda je privremeno ušao i Ozrenski partizanski bataljon.

⚔️ 8. 1. 1944. Kod s. Radenkovca (blizu Sokobanje) Ozrenski partizanski bataljon i i- bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda razbili četničku Knjaževačku brigadu. Poginulo je 10 četnika.

⚔️ 29. 1. 1944. Kod s. Trnjana (blizu Aleksinca) Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon, pod pritiskom jačih neprijateljskih snaga, prešli J. Moravu i prebacili se u s. Kulinu.

⚔️ 2. 2. 1944. Radi lakšeg rukovođenja pri izvođenju zajedničkih akcija 2. južnomoravske brigade, Zaječarsko-timočkog NOP odreda i Ozrenskog partizanskog bataljona, GŠ NOV i PO za Srbiju formirao Privremeni operativni štab.

⚔️ 3. 2. 1944. Na aerodromu kod Kruševca 2. južnomoravska NO brigada, Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon napali nemačku posadu, ali se, zbog otpora nemačkih vojnika i zbog intervencije 5. puka SDK iz Kruševa povukli ka pl. Jastrepcu. Zaplenjena je avionska i puščana municija.

⚔️ 15. 2. 1944. Četnički Rasinski i Toplički korpus i delovi Velikomoravske grupe četničkih korpusa preduzeli napad na 3. južnomoravsku NO brigadu, Jastrebački i Zaječarsko-timočki NOP odred, Ozrenski partizanski bataljon i jedinice komande područja i komandi mesta na pl. Jastrepcu, s ciljem da ih nabace u dolinu r. Toplice i tu, uz pomoć bugarskih jedinica (koje su zatvarale dolinu Toplice), unište. Borbe su vođene do 24. februara. U njima je, po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju, uzela učešća i 4. južnomoravska NO brigada. Jedinice NOVJ su uspele da odbrane slobodnu teritoriju i prisile neprijatelja da se povuče ka pl. Kopaoniku i u polazne garnizone.

⚔️ 19. 2. 1944. U s. V. Plani (blizu Prokuplja) 3. južnomoravska NO brigada, Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon napali četnički Rasinski korpus i delove četničkog Topličkog korpusa. Ne uspevši da odbace četnike, u zoru su se jedinice NOV i POJ povukle na južne padine pl. Jastrepca. U borbi je poginulo 20 četnika, a zaplenjeni su p. mitraljez, automat i 6 pušaka. Gubici jedinica NOV i POJ: 4 mrtva i 4 ranjena borca.

⚔️ 23. 2. 1944. Kod s. Džigolja (blizu Prokuplja) 3. južnomoravska NO brigada, Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon vodili ceo dan borbu protiv delova bugarske 27. pešadijske divizije, podržanih avtijacijom, koji su pošli u pomoć četnicima u s. V. Plani. Jedinice NOVJ su se uveče povukle ka pl. M. Jastrepcu uz gubitke od 6 mrtvih i 10 ranjenih, dok je više neprijateljskih vojnika poginulo i ranjeno. Zaplenjeni su 4 mitraljeza i radio-stanica a oboren je jedan bugarski avion. Za vreme borbe četnici su iskoristili odsutnost jedinica NOV i POJ i neometano se povuki iz s. V. Plane ka Blacu i r. Rasini. Sutradan su se i bugarske jedinice povratile u Prokuplje.

⚔️ 29. 2. 1944. U s. Beloljinu (kod Prokuplja) 3. južnomoravska NO brigada, Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon napali ojačani bataljon bugarskog 123. pešadijskog puka. Posle borbe vođene celu noć, zbog snažnog otpora neprijatelja, jedinice NOV i POJ su odustale od daljeg napada i povukle se ka pl. Jastrepcu i pl. Vidojevici. Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih i 5 zarobljenih. Gubici jedinica NOV i POJ: 4 mrtva i 4 ranjena borca. Zaplenjeni su 2 minobacača, mitraljez, 4 p. mitraljeza i 17 pušaka.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Srbiji 1943. Politički komesari u NOR-u Bugarska u drugom svetskom ratu Velika Plana Narodni heroji Jugoslavije 6. srpska brigada (4. južnomoravska) 5. srpska brigada (3. južnomoravska) Nemački zločini u Jugoslaviji Knjaževački korpus JVuO Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Borbe u Srbiji 1944. Toplica u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Aleksinac Požarevac Blace Toplički korpus JVuO Kruševac Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Rasinski korpus JVuO Jastrebački partizanski odred Diverzije u oslobodilačkom ratu 1. južnomoravski partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Srpska državna straža (nedićevci) SKOJ Prokuplje Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1942. Saradnja četnika sa okupatorom Zaječar Niš Timočki korpus JVuO Omladina u ratu 4. srpska brigada (2. južnomoravska) Knjaževac