Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Omladina u ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 294 hronoloških zapisa, 234 dokumenata i 85 fotografija.

Događaji

⚔️ 18. 4. 1941. Grupa omladinaca, pod rukovodstvom SKOJ-a, uzela iz zgrade policije u Slav. Brodu kartoteku i spisak komunista i time onemogućila da ovi dokumenti padnu u ruke ustaša.

⚔️ 0. 5. 1941. MK KPJ za Kavadarce organizovao obuku omladinaca u rukovanju oružjem.

⚔️ 0. 5. 1941. Obrazovani Vojni komitet pri PK KPJ za Srbiju i vojni komiteti pri okružnim komitetima KPJ, Vojni komiteti stvaraju ilegalne grupe i organizuju njihovu vojnu obuku. Organizovani i sanitetski kursevi na kojima se omladinci osposobljavaju za pružanje prve pomoći.

⚔️ 0. 5. 1941. Napredna omladina Beograda uputila proglas omladini da ne odlazi na rad u Nemačku. Proglas rasturen po ulicama Beograda.

⚔️ 1. 5. 1941. U Kraljevu održan sastanak SK SKOJ-a za Kraljevo. Diskutovano o ulozi skojevske organizacije u uslovima okupacije, formiranju borbenih grupa - desetina, kroz koje bi se obučavala omladina u rukovanju oružjem.

⚔️ 0. 6. 1941. Održan sastanak MK KPJ za pljevaljski srez na kome je, na osnovu direktive o pripremama za oružani ustanak, odlučeno: da se radi na formiranju omladinskih grupa koje će se obučavati u rukovanju oružjem; da se prikuplja oružje, municija, sanitetski materijal i dr.

⚔️ 0. 6. 1941. U s. Vitomirici (kod Peći) održan prošireni sastanak Oblasnoe komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju. Posle analiziranja dotadašnjeg rada i političke situacije u toj oblasti, postavljeni su zadaci: da se popularise SSSR, razbije vera šiptarskih masa u fašističku Nemačku, pripreme uslovi i teren za oružane akcije, ojačaju partijske organizacije, prodre u krajeve gde još nema partijskih organizacija i pojača rad među omladinom.

⚔️ 0. 7. 1941. U Virovitici održana konferencija SKOJ-a na kojoj su doneti zaključci da se proširi omladinska organizacija i vrše sabotaže.

⚔️ 0. 7. 1941. U Šapcu, od članova SKOJ-a, formirano deset vojnih desetina (grupa) koje su sakupljale oružje i vršile vojnu obuku i kurirsku službu. Pored toga, radilo je nekoliko tečajeva prve pomoći, u kojima je bilo obuhvaćeno oko 60 omladinki i žena.

⚔️ 0. 7. 1941. U Prištini, od radničke i studentske omladine, formirana grupa za izdavanje, umnožavanja i rasturanje po okolini sedmodnevnih vesti.

⚔️ 1. 7. 1941. U Beogradu CK SKOJ-a održao sastanak na kome je, u vezi sa odlukom CK KPJ od 22. i 27. juna, rešio da omladini Jugoslavije uputi poziv na ortižanu borbu.

⚔️ 1. 7. 1941. CK SKOJ-a izdao proglas -Sve za poraz fašističkih razbojnika! Sve za pobedu pravedne stvari Sovjetskog Saveza - za oslobođenje naših naroda!- U proglasu se omladina Jugoslavije poziva na jedinstvo, na otpor okupatoru i na spremnost za opšti narodni ustanak.

⚔️ 10. 7. 1941. Blizu s. Vinarca (kod Leskovca) održano okružno savetovanje SKOJ-a za okrug leskovački, na kome je odlučeno da se pojača rad na okupljanju omladine i njenoj pripremi za izvođenje akcija i za odlazak u odred.

⚔️ 20. 7. 1941. Omladinska udarna grupa iz Karlovca razrušila prugu kod Mrzlog Polja i presekla tt linije između straže kod Jamadola i kasarne u Karlovcu.

⚔️ 0. 8. 1941. U Đakovici formirane diverzantske grupe koje su obuhvatale oko 30 omladinaca i omladinki. Organizovano je i prikupljanje pomoći od naroda.

⚔️ 0. 8. 1941. U Kraljevu omladinci spalili kvislinške novine, počepali plakate i ispisali parole.

⚔️ 1. 8. 1941. U Kragujevcu jedan omladinac zapalio kartu Evrope, istaknutu na javnom mestu, na koju su nemačke okupacione vlasti ucrtavale situaciju na istočnom frontu.

⚔️ 2. 8. 1941. U Nišu, omladinac Aleksandar Vojinović, narodni heroj, izvršavajući zadatak postavljen od partijske organizacije, bacio bombu u veliku salu hotela -Park- i tom prilikom ubio i ranio više nemačkih oficira.

⚔️ 25. 8. 1941. Po ulicama Beograda rasturen proglas Rodoljubive omladine povodom vešanja pet rodoljuba na Terazijama. U proglasu se poziva omladina da još žešće i bespoštednije nastavi borbu protiv okupatora.

⚔️ 31. 8. 1941. Politbiro CK KPJ, neobavešten o odluci Kominterne, na svojoj sednici u Beogradu doneo sledeće zaključke: da se CK BRP(k) uputi pismo povodom stanja u PK KPJ za Makedoniju; da se članovima KPJ u Makedoniji uputi otvoreno pismo sa pozivom na akcije; da se o stanju u Makedoniji obavesti Kominterna; da se u Makedoniju ponovo uputi poverenik CK KPJ Dragan Pavlović sa zadatkom da sprovede pomenuta pisma i da organizuje NOP odrede u Makedoniji. Osim toga je rešeno: da se sazove savetovanje GŠ NOP odreda Jugoslavije sa rukovodstvima iz svih pokrajina i da se istovremeno održi proširena sednica CK; da se obnovi izdavanje -Proletera- i preduzme niz mera u vezi s radom omladine i NO fronta.

⚔️ 0. 9. 1941. Skojevska organizacija Kumanovske gimnazije organizovala štrajk učenika protiv školskih taksa, nošenja uniformi i pritiska za upisivanje u fašističke omladinske organizacije.

⚔️ 10. 9. 1941. U s. Građanima (kod Virpazara), uz prisustvo delegata PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak Baja Sekulića, održana sreska partijska konferencija, izneta situacija na području sreza Bar; preduzete mere za formiranje gerilskih odreda, za politički rad u narodu, za raskrinkavanje neprijatelja i njegovih agenata, za rad među omladinom i ženama; izabrano novo sresko rukovodstvo.

⚔️ 11. 9. 1941. UD. Lapcu održan sastanak OK KPH za Liku na kome je detaljno analiziran rad partijske organizacije - njeno rukovođenje narodnim ustankom - i odlučeno da se učvrsti partijska organizacija, reorganizuju vojne jedinice, formiraju odbori NO fronta, pojača rad sa ženama i omladinom.

⚔️ 24. 9. 1941. PK SKOJ-a za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio direktivu skojevskim rukovodstvima da se omladina ne upisuje u srednje škole. Direktiva je naišla na veliki odziv kod omladine: upisao se vrlo mali broj đaka.

⚔️ 25. 9. 1941. U Splitu, pod rukovodstvom SKOJ-a, srednjoškolska omladina demonstrirala protiv pokušaja neprijatelja da je uvuče u razne fašističke organizacije i protiv uvođenja italijanskog jezika u školsku administraciju. Italijnske okupacione vlasti su rasturile demonstraciju a veći deo omladinaca zatvorile.

⚔️ 25. 9. 1941. Oblasni komitet SKOJ-a za Dalmaciju uputio proglas omladini Dalmacije: objasnio vojnu i političku situaciju u svetu i kod nas i pozvao omladinu da stupi u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 28. 9. 1941. U Užicu (sada: Titovo Užice) održan veliki omladinski zbor kome je prisustvovalo oko 2,000 omladinaca i omladinki.

⚔️ 0. 10. 1941. Sekretar CK SKOJ-a Ivo Lola Ribar uputio pismo rukovodiocu SKOJ-a Crne Gore, Boke i Sandžaka: odobrava formiranje Crnogorske narodne omladine kao masovne antifašističke omladinske organizacije, ukazujući na njenu ulogu i njen odnos prema SKOJ-u.

⚔️ 0. 10. 1941. SK KPH za Glinu održao savetovanje na kome je razmatrao situaciju i doneo odluku o stvaranju NO odbora i omladinskih i ženskih organizacija.

⚔️ 0. 10. 1941. Izvršni odbor OF obrazovao Omladinsku osvobođilnu frontu sa zadatkom na mobilise sve mlade snage u borbu protiv okupatora.

⚔️ 0. 10. 1941. U Užicu (sada: Titovo Užice) formirana Omladinska radna brigada, prva u NOR-u, jačine 150 omladinaca. Brigada je upotrebljena za branje voća i kukuruza kod s. Dobruna (blizu Višegrada).

⚔️ 17. 10. 1941. U sali Sokolskog doma u Užicu (sada: Titovo Užice) održan osnivački zbor Srpskog narodnooslobodilačkog omladinskog saveza (SNOOS), na kome je izabran Okružni odbor SNOOS-a za okrug Užički.

⚔️ 22. 10. 1941. Održan sastanak MK i OK KPJ za Cetinje na kome su se partijska rukovodstva detaljno upoznala sa političkom situacijom, organizacionim pitanjima, radom na vojnom sektoru i među omladinom i ženama, radom Narodnooslobodilačkog fonda i dr.

⚔️ 7. 11. 1941. Održan plenarni sastanak Sreskog odbora Crnogorske narodne omladine za srez podgorički, na kome su doneti zaključci: pojačati rad među omladinom, stvoriti čvrsto jedinstvo u borbi za nacionalno oslobođenje; organizovati antifašističke omladinske mitinge po selima i opštinama i razvijati agitaciju za veće uključivanje omladine u NOP odrede. Prema tim zaključcima trebalo je u partizanskim četama formirati aktive a u bataljonima komitete CNO.

⚔️ 11. 11. 1941. U s. Šipovljanima (kod Drvara), na inicijativu OK KPJ za Drvar, formirana kulturno-prosvetna ekipa (od 30 članova) sa zadatkom: mobilizacija omladine i naroda putem kulturnog i političkog prosvećivanja. Ekipa je delovala do kraja. januara 1943. u drvarskom, podgrmečkom i, delom, jajačkom okrugu, pa i u Lici.

⚔️ 11. 11. 1941. Izvršni odbor Crnogorske narodne omladine (CNO) za srez podgorički uputio direktivno pismo opštinskim odborima CNO sreza podgoričkog o zadacima crnogorske omladinske organizacije.

⚔️ 19. 11. 1941. PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio svim okružnim i mesnim komitetima KPJ i biroima ćelija direktivno pismo u vezi sa radom među omladinom. U pismu se ističe: SKOJ i dalje ostaje posebna organizacija, te ga ne treba izjednačavati sa Crnogorskom narodnom omladinom, koja treba da bude masovna omladinska organizacija i omogući najšire okupljanje omladine u borbu protiv okupatora; dužnost je svakog člana KPJ i SKOJ-a da aktivno radi u Crnogorskoj narodnoj omladini.

⚔️ 30. 11. 1941. U s. Kopilju (kod Titograda) održana I pokrajinska konferencija CNO kojoj je prisustvovalo oko 40 delegata, pored predstavnika PK KPJ i GŠ. Referat -Zadaci CNO u NOB-i- podneo je sekretar PK SKOJ-a za Crnu Goru, Boku i Sandžak. Konferencija je, posle iscrpnog izveštaja i diskusije, istakla najvažnije zadatke i izabrala Pokrajinski odbor CNO od 12 članova. Rešeno je da se pokrene list -Omladinski pokret-.

⚔️ 30. 11. 1941. U Ljubljani izašao prvi broj lista -Mlada Slovenija-, organa Omladinske osvobodilne fronte Slovenije.

⚔️ 0. 12. 1941. Na inicijativu PK SKOJ-a za BiH otpočeo rad na osnivanju Narodnooslobodilačkog saveza omladine Bosne i Hercegovine (NOSOBiH), kao masovne organizacije udružene srpske, muslimanske i hrvatske omladine Bosne i Hercegovine.

⚔️ 0. 12. 1941. U vezi sa pojačanom aktivnošću pete kolone, Pokrajinski odbor Crnogorske narodne omladine uputio direktivno pismo svim okružnim, sreskim i opštinskim odborima CNO: poziva CNO da na sastancima, zborovima i konferencijama otvoreno i energično istupa protiv rada pete kolone i njenog pokušaja da razbije jedinstvo naroda i omladine.

⚔️ 0. 12. 1941. Na osnovu pisma sekretara CK SKOJ-a Ive Lole Ribara, PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio svim OK i MK instrukciju za rad među omladinom.

⚔️ 7. 12. 1941. U s. Radovču (kod Titograda) održano savetovanje PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak, na kome je, posle analize vojno-političke situacije, zaključeno: suzbiti svako zastranjivanje i svim rodoljubima omogućiti aktivno učešće u NOB-u, po svaku cenu onemogućiti stvaranje četničkih oružanih formacija, pojačati političkopartijski i kulturni rad, preduzeti sve potrebne mere u cilju pomoći siromašnim porodicama (mobama, rekvizicijom imovine narodnih neprijatelja i si.), srediti partijske organizacije na teritoriji Bara, Kolašina, Berana, Andrijevice, u katunskoj nahiji i u Boki; izvršiti pravilnu raspodelu kadrova, ne zapostavljajući pri tome rad u pozadini, redovnije održavati međusobne veze i veze partijskih organizacija sa PK, pojačati rad među omladinom i ženama; sprovesti direktivu PK u vezi s radom Partije u NOP odredima, kao i direktivu u vezi s organizacijom i radom NO odbora; organizovati agitaciono-propagandnu komisiju pri PK i saradnju u listu -Narodna borba-; posvetiti veću brigu partijskoj tehnici; realnije ocenjivati stvarni odnos snaga (ne potcenjivati neprijatelja).

⚔️ 8. 12. 1941. U Prilepu učenici gimnazije organizovali trodnevni štrajk zbog isključenja pet skojevaca iz škole. Postavljen je zahtev: da se anulira odluka o isključenju; da se ukinu školarina i nošenje uniformi; da se rasformiraju omladinske fašističke organizacije u školi.

⚔️ 14. 12. 1941. CK KPJ uputio direktivu Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju, u kojoj, pored ostalog, postavlja zadatke: i dalje raditi na stvaranju i učvršćivanju NO fronta i NO odbora; jačati bratstvo i jedinstvo naroda Jugoslavije u borbi protiv okupatora i njegovih slugu; razvijati partizansku delatnost po celoj Srbiji; jačati politički rad u NOP odredima i u masama; učvršćivati partijske organizacije; veću pažnju obratiti radu sa omladinom.

⚔️ 15. 12. 1941. U s. Gostilju (kod Titograda) izašao prvi broj lista -Omladinski pokret-, organa Crnogorske narodne omladine. Izlazio do kraja rata.

⚔️ 21. 12. 1941. Na Širokom brijegu (na pl. Kozari) održano vojno-političko savetovanje OK KPJ za Kozaru i 2. krajiškog NOP odreda: izvršena analiza rada od početka ustanka, kao i stanja u tom odredu i u pozadini; ukazano na taktička iskustva iz dotadašnjih borbi; postavljeni zadaci u pogledu formiranja rezervnih (omladinskih) četa, učvršćenja NO odbora, rada sa ženama i omladinom, čišćenja destruktivnih elemenata; doneta odluka da se jedinice reorganizuju u tri bataljona (što je krajem meseca i izvršeno).

⚔️ 28. 12. 1941. Partijska organizacija uspela da iz okupiranog Nikšića izvuče štampariju bivše -Slobodne misli- i prebaci je na slobodnu teritoriju s. G. Polje, Od tada su u ovoj štampariji, pod rukovodstvom Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak, štampani -Narodna borba-, -Saopštenje-, -Omladinski pokret-, razne brošure i propagandni materijal.

⚔️ 0. 1. 1942. U s. Srednjem (kod Sarajeva), na inicijativu PK SKOJ-a za BiH, predstavnici oblasnih, okružnih, sreskih i mesnih komiteta SKOJ-a Bosne i Hercegovine održali savetovanje na kome su, sagledavši stanje organizacije, doneli rešenja o otklanjanju slabosti i o proširenju okružnih komiteta SKOJ-a, izvršili pripreme za formiranje organizacija NOSOBiH-a i pokrenuli izdavanje lista -Riječ bosansko-hercegovačke omladine-.

⚔️ 0. 1. 1942. GŠ NOP i DV za BiH doneo odluku da se na teritoriji Bosne i Hercegovine formiraju posebne omladinske čete (od boraca starih 17-25 godina), koje bi postale udarna snaga, uzor čvrste organizacije, discipline, borbenosti i heroizma, primer bratstva i sloge Srba, Hrvata i muslimana u oslobodilačkom ratu. Tim povodom su GŠ NOP i DV za BiH i PK SKOJ-a za BiH izdali zajednički proglas mladoj generaciji Bosne i Hercegovine.

⚔️ 0. 1. 1942. PK SKOJ-a za BiH uputio svim okružnim, sreskim i mesnim organizacijama SKOJ-a direktivno pismo: daje im smernice za učvršćivanje organizacija u vojsci i na terenu, za mobilizaciju omladine, za stvaranje oružanog bratstva omladine i za stupanje, u duhu zaključaka savetovanja u Srednjem, SKOJ-a Bosne i Hercegovine u NOSOBiH. U dopuni ove direktive kao najvažniji zadatak ističe se stvaranje aktiva SKOJ-a u četama, ostvarenje veze među njima i okupljanje što većeg broja omladine, naročito ženske.

⚔️ 11. 1. 1942. Jedan vod 2. krajiškog NOP odreda razoružao stražu kod železničkog mosta u s. Brezičanima (na pruzi Prijedor - Bos. Novi), srušio most i, uz pomoć seoskih rezervnih četa (omladinaca koji su vojno-politički obučavani i pripremani za stupanje u odred), pokidao prugu i tt veze u dužini od 2,5 km.

⚔️ 25. 1. 1942. PK SKOJ-a za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio pismo okružnim i mesnim komitetima i Oblasnom komitetu SKOJ-a za Sandžak, u kome je data direktiva o formiranju omladinskih aktiva u svim partizanskim jedinicama i o radu omladinske organizacije na okupiranoj teritoriji.

⚔️ 25. 1. 1942. U Vojniću održan veliki manifestacioni zbor omladine vojničkog sreza. Zboru je prisustvovalo preko 3.000 omladinaca i omladinki.

⚔️ 0. 2. 1942. Na omladinskom zboru u Foči, pod rukovodstvom PK SKOJ-a za BiH, izabran Sreski odbor NOSOBiH i stvorena prva organizacija Saveza. U toku. februara sreske organizacije, sa više hiljada omladinaca, stvorene su u još desetak srezova istočne Bosne i Hercegovine.

⚔️ 0. 2. 1942. U Foči, od najboljih omladinaca u sastvu 1. fočanskog dobrovoljačkog bataljona, formirana Fočanska omladinska partizanska četa, koja je krajem. februara ušla u sastav 3. bataljona 1. proleterske NOU brigade.

⚔️ 0. 2. 1942. PK SKOJ-a za Makedoniju izdao proglas: iznosi nedela okupatora u Makedoniji; poziva omladinu svih narodnosti da se zajednički bori protiv okupatora; poziva bugarske vojnike da prelaze na stranu partizana.

⚔️ 12. 2. 1942. Jača italijanska kolona iz Virpazara, pod zaštitom jake artiljerijske vatre, prodrla u s. Orahovo, koje je branio bataljon -Jovan Tomašević- Lovćenskog NOP odreda. U oštroj jednodnevnoj borbi neprijatelj je ponovo odbačen u Virpazar, pretrpevši gubitke od oko 20 mrtvih i više ranjenih vojnika Partizani su imali 3 ranjena borca. Za odmazdu, sutradan su italijanski avioni bombardovali s. Gluhi Do, gde je bilo sedište Štaba bataljona -Jovan Tomašević-, i srušili školu, u kojoj se nalazilo omladinsko rukovodstvo. Poginula su 4 i ranjena su 2 omladinca.

⚔️ 21. 2. 1942. U Skender-Vakufu otpočela I oblasna konferencija KPJ za Bos. krajinu, kojoj su prisustvovali: predstavnici okružnih, sreskih i mesnih partijskih organizacija, komandanti i politički komesari NOP odreda i politički komesari svih bataljona i četa i njihovi zamenici. Konferencija je trajala tri dana i na njoj je analiziran celokupan rad Partije, vojske i SKOJ-a od početka ustanka. Date su direktive za dalje jačanje i organizaciono učvršćivanje partizanskih jedinica i za proširivanje baze ustanka masovnijim uvlačenjem muslimana u NOP; naglašen je pravilan odnos prema neboračkom stanovništvu; preciziran je stav prema domobranima; pooštrena je borba protiv šovinizma i četničke izdaje; preneti su zaključci Pokrajinskog savetovanja u s. Ivančićima; formiran Operativni štab NOP i DV za Bos. krajinu; odlučeno je da se formiraju 5. krajiški NOP odred i veći broj omladinskih četa i pokretnih udarnih bataljona.

⚔️ 25. 2. 1942. U Foči, na inicijativu CK KPJ, održan sastanak partijskog aktiva (uglavnom članova PK KPJ i GŠ NOP i DV za BiH) istočne Bosne. Pretresena je vojno-politička situacija u istočnoj Bosni i uloga seljaštva u NOB-u; kritikovan je oportunistički stav prema četnicima, koji su se kao oružana formacija srpske buržoazije, otvoreno stavili u službu nemačkog okupatora; uloga seljaštva u NOB-u ocenjena je kao presudna; uzet je kurs na čvršću disciplinu i na povećanje rukovodeće uloge partije; posvećena je veća pažnja omladini, narodnoj vlasti i omasovljenju organizacija KPJ.

⚔️ 0. 3. 1942. U s. Tišći (kod Šekovića), u duhu naređenja GŠ NOP i DV za BiH, od omladinaca Birča, formiran Omladinski udarni bataljon Birčanskog NOP odreda.

⚔️ 0. 3. 1942. U s. Trnovcu (kod Gline) održana omladinska konferencija za srez Glinu, na kojoj je izabrano omladinsko rukovodstvo za taj srez.

⚔️ 1. 3. 1942. VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio GŠ NOP odreda za Sandžak da formira omladinske čete i da pozadinu čisti od četničkih i kolebljivih elemenata.

⚔️ 3. 3. 1942. VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio 2. proleterskoj NOU brigadi da ovlada Glasincem i tu stvori čvrstu bazu, a potom prodire ka Vlasenici; da pristupi formiranju omladinskih četa, zatim četa i bataljona dobrovoljačkih jedinica; da razvija politički rad u masama: da obnavlja i učvršćuje NO odbore i narodnooslobodilačke organizacije.

⚔️ 6. 3. 1942. U Foči, uglavnom od omladinaca iz Sarajeva i Mostara, formirana omladinska četa, koja je ušla u sastav 5. bataljona 1. proleterske NOU brigade kao 2. četa. Ona je. juna 1942. prešla u sastav 2. proleterske NOU brigade, gde je ostala do kraja rata.

⚔️ 7. 3. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito uputio direktivu Štabu Hercegovačko-crnogorskog udarnog partizanskog bataljona: bataljon treba da se što više vojnički i politički učvrsti, da povećava svoje redove, naročito omladinom, da je uvek u pokretu, da izbegava -mrtve frontove- i frontalne borbe. U direktivi se ističe da bataljon nema zadatak da brani seoske kuće, već da rešava -veća operativna pitanja-.

⚔️ 10. 3. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku da formira Crnogorsku NO proletersku udarnu brigadu i omladinske partizanske udarne bataljone, likvidira četnička uporišta u andrijevičkom i beranskom srezu i, uz sadejstvo Crnogorsko-sandžačkog odreda, zauzme Kolašin.

⚔️ 19. 3. 1942. VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio Štabu Durmitorskog NOP odreda da formira dva udarna bataljona, da pojača politički rad u bataljonima -Bajo Pivljanin- i -Vojvoda Momčilo- i formira omladinske udarne čete (samostalne ili u sastavu bataljona), koje posle vojno-političkog kursa uvesti u akcije.

⚔️ 21. 3. 1942. U Lušči-Palanci (kod San. Mosta) otpočela Prva okružna konferencija SKO,T-a za Podgrmeč. Konstatovani su početni uspesi na svim poljima rada. Raspravljano je o ulozi i zadacima NOSOBiH. Konferencija se produžila i u toku cele noći, a sutradan, po završetku konferencije, održan je omladinski zbor sa preko 1600 učesnika.

⚔️ 31. 3. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Operativnom štabu NOP i DV za Bos. krajinu da stvara što više pokretnih udarnih jedinica radi izvršavanja važnih operativnih zadataka; da formira omladinske čete i bataljone i postepeno ih uvodi u borbu; da se pridržava partizanskog načina ratovanja; da održava veze sa NOP odredima u istočnoj Bosni, Hercegovini i Dalmaciji i da potpomogne dejstva NOP odreda u Hrvatskoj.

⚔️ 0. 4. 1942. U s. Fatnici (kod Bileće) održana okružna konferencija SKOJ-a za istočnu Hercegovinu, na kojoj je razmatrano dalje učvršćenje NOSOBiH, stvaranje bratstva i jedinstva i šire prodiranje među muslimansku i hrvatsku omladinu. Konferenciji je prisustvovalo 80 delegata.

⚔️ 0. 4. 1942. Pokrajinski odbor crnogorske narodne omladine (CNO) uputio proglas omladini Crne Gore, Boke i Sandžaka u kome ih poziva na oružje, na jedinstvo u borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 0. 4. 1942. U s. Kosanici (kod Pljevalja) održan veliki sreski omladinski miting na kome je učestvovalo oko 1000 omladinaca i omladinki m gotovo celog sreza pljevaljskog.

⚔️ 0. 4. 1942. U s. Tomićima (kod Srp. Moravica) izašao prvi broj lista -Mladi komunist-, organ PK SKOJ-a za Hrvatsku i prvi broj -Omladinskog borca-, organ Saveza mlade generacije za Hrvatsku.

⚔️ 0. 4. 1942. U s. G. Rečici (kod Prokuplja) održana konferencija omladinaea Toplice, kojoj je prisustvovalo 400 delegata. Izabran je Okružni odbor USAOJ-a za Toplicu i doneti su zaključci o daljem širenju i jačanju omladinske organizacije i o radu na mobilizaciji omladine za NOB.

⚔️ 0. 4. 1942. U Sremu počelo stvaranje masovnog antifašističkog fronta omladine (Savez mlade generacije).

⚔️ 6. 4. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito uputio naređenje štabovima Durmitorskog i Komskog NOP odreda, u kome je dao niz uputstava: o uspešnijem vođenju borbe protiv okupatora i četnika; o najcelishodnijoj upotrebi, jačini, zadacima i rasporedu udarnih bataljona na sektoru Kolašin-Mojkovac; o partizanskoj taktici ratovanja; o važnosti službe izviđanja i obezbeđenja. Na kraju on odobrava formiranje udarnih omladinskih četa i bataljona na području tih NOP odreda.

⚔️ 6. 4. 1942. U s. G. Polju (kod Nikšića) formiran 1. crnogorski omladinski bataljon -Budo Tomović-. Bataljon je imao oko 210 boraca i oko 40 članova KPJ, a ostali većinom članovi SKOJ-a. U tom bataljonu su bili mladići od 16 do 20 godina.

⚔️ 12. 4. 1942. CK SKOJ-a uputio direktivu političkim komesarima NOP odreda, bataljona i četa i sekretarima bataljonskih komiteta KPJ u vezi sa stvaranjem čvrstih skojevskih organizacija i formiranjem specijalnih omladinskih četa u NOP odredima.

⚔️ 13. 4. 1942. Odlukom MK KPJ, u Žabljaku na svečan način formiran Omladinski udarni bataljon Durmitorskog NOP odreda.

⚔️ 14. 4. 1942. U s. Grbolama (kod Uroševca) mesni partizanski vod i grupa omladinaca odbili napade saradnika okupatora i fašistički orijentisanih Šiptara. U odbijanju napada su učestvovale i mesne partizanske desetine iz obližnjih sela Softovića. Retkocera i Pojatišta, što je ojačalo poverenje stanovništva u snagu zajedničke borbe.

⚔️ 22. 4. 1942. PK KPJ za BiH uputio Pokrajinskom povereništvu KPJ za Bos. krajinu direktivu o formiranju omladinskih četa i pokretnih udarnih bataljona i o stvaranju opštinskih i mesnih NO odbora. On ga ujedno upozorava: voditi računa da ne dođe do levog skretanja i da se borba protiv izdajnika ne vodi kao klasna borba.

⚔️ 22. 4. 1942. PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio svim partijskim organizacijama direktivu za proslavu Prvog. maja, u kojoj se ističe: organizator proslave treba da bude avangarda radničke klase - KPJ; proslava na oslobođenoj teritoriji treba da sadrži mitinge, paljenje vatri na dobro vidljivim brdima, konferencije, zabave sa programom i druge priredbe, na kojima govoriti o značaju Prvog. maja, povezujući to sa ulogom narodne omladine i žena u NOB-u. Na teritoriji koja je pod kontrolom okupatora ili četnika proslavu organizovati prema odgovarajućim uslovima.

⚔️ 30. 4. 1942. GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku uputio proglas stanovništvu neoslobođenih krajeva Crne Gore i Boke: iznosi izdajnički rad četnika, separatista i drugih petokolonaša koji za račun italijanskog okupatora raspiruju bratoubilačku borbu, apeluje na sve zavedene ili nasilno mobilisane da se ne odazivaju pozivu okupatora i domaćih izdajnika, nego da stupaju u partizanske jedinice; posebno se obraća narodnoj omladini, pozivajući je da se u redovima partizanskih odreda bori za slobodu i nov život.

⚔️ 0. 5. 1942. Od omladinaca s teritorije bjelopoljskog sreza formiran 4. udarni (omladinski) bataljon Bjelopoljskog NOP odreda.

⚔️ 0. 5. 1942. Iz sela Rubeši (kod Rijeke) čitava skojevska organizacija, s nekoliko drugih omladinaca, otišla u partizane.

⚔️ 15. 5. 1942. U s. Novim Karlovcima (kod Inđije) izašao prvi broj lista -Glas omladine-, organa OK SKOJ-a za Srem.

⚔️ 25. 5. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku uputio štabovima operativnih zona, grupa NOP odreda i samostalnih odreda direktivno pismo o političkoj situaciji u zemlji, stupanju Hrvata u partizanske jedinice, raskrinkavanju saradnje ustaša i četnika i formiranju udarnih i omladinskih bataljona.

⚔️ 31. 5. 1942. Na Plitvičkim jezerima održan veličanstven miting ličke omladine: prisustvovalo preko 3000 omladinaca.

⚔️ 0. 6. 1942. PK SKOJ-a za Makedoniju, povodom završetka prve školske godine pod okupacijom, uputio srednjoškolskoj omladini proglas (s potpisom -Srednješkolci-) u kome se protestuje protiv terora i samovolje u školama.

⚔️ 5. 6. 1942. Komanda područja Durmitorskog NOP odreda izdala naredbu o mobilizaciji omladine sa teritorije Pive, od 18 do 25 godina starosti, u cilju uspešnije borbe protiv italijanskih i četničkih snaga na toj teritoriji.

⚔️ 21. 6. 1942. Delovi 2. Primorsko-goranskog NOP odreda i jedna četa Kočevskog NOP odredf napali italijansko uporište s. Banju Loku (kod Kočevja), ali ga, zbog dolaska neprijateljskih pojačanja, nisu zauzeli. U toj borbi je poginuo komandir Omladinske partizanske čete 2. primorsko-goranskog NOP odreda Zdenko Petranović Jastreb, narodni heroj.

⚔️ 29. 6. 1942. Grupa boraca Konjičkog bataljona Severnohercegovačkog NOP odreda upala u Konjic i iz ustaškog zatvora oslobodila 16 zarobljenih boraca i uhapšenih omladinaca.

⚔️ 0. 7. 1942. U s. Grbolama (kod Uroševca) održano oblasno partijsko savetovanje za Kosovo i Metohiju, na kome je, pored ostalog, odlučeno da se formiraju i šiptarski odredi i da se naročita pažnja posveti stupanju šiptarske omladine u NOB [Po drugom izvoru savetovanje je održano u obližnjem s. Pojatištu.].

⚔️ 4. 7. 1942. Po naređenju Štaba Grupe kordunaških NOP odreda formirane 1, 2. i 3. omladinska četa Grupe kordunaških NOP odreda.

⚔️ 7. 7. 1942. Treća omladinska četa 2. bataljona 1. NOP odreda -Velebit- Grupe NOP odreda za Liku oborila neprijateljski avion u rejonu Gospića.

⚔️ 8. 7. 1942. Omladinske borbene grupe iz Kastva (kod Rijeke) i okoline pisale parole, bacale letke i izbrisale fašističke natpise na zidovima zgrada.

⚔️ 10. 7. 1942. Omladinske borbene grupe iz Kastva i okoline, uz pomoć stanovništva toga kraja, presekle tt veze na linijama Drenova - Saršoni i Kastav - Sv. Matej a potpuno uklonile kabel na liniji Marčelji-Klana.

⚔️ 14. 7. 1942. Otpočeo trinaestodnevni napad delova Grupe NOP odreda za Liku na neprijateljska uporišta u zapadnoj Lici. U borbama do 26. jula partizanske jedinice su zauzele sela Brušane, Debelo Brdo, Podoštre, Podum, Baške, Oštarije, Kolakovicu, Smiljan, Bogdanić, D. Pazarište, Bužim, Rastoku, Kalinovaču, Popovaču, Sv. Ivan i Bačinac i prinudile italijanske snage, ustaše, domobrane i četnike na povlačenje u Karlobag, Gospić i Otočac, nanevši im velike gubitke. Pored toga, one su porušile puteve, vodovode i mostove na tom području, u svim selima održale zborove, formirale seoske NO odbore, odbore AFŽ-a i omladine.

⚔️ 25. 7. 1942. U Hrvatskom primorju izašao prvi broj lista -Glas omladine-, organa Saveza mlade generacije za Hrvatsko primorje.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Poziv napredne omladine Beograda od maja 1941 god. omladini Beograda da ne odlazi u Nemačku

📜 Budimpešta, 31. jul 1941. Izvod iz poverljive vojno-upravne naredbe br. 34 načelnika Generalštaba koja se odnosi na sprečavanje sabotaža i uspostavljanje teritorijalnih omladinskih vojnih komandi u Bačkoj

📜 Proglas beogradske omladine od avgusta 1941 god. srpskoj omladini povodom vešanja na Terazijama

📜 Uputstvo sekretara Centralnog komiteta SKOJ Ive Ribara-Lole od avgusta 1941 god. sekretarijatu Pokrajinskog komiteta SKOJ za Crnu Goru o okupljanju što širih slojeva omladine u jedinstveni front protiv okupatora i njegovih slugu

📜 Pismo žena i omladinki Drvarskog područja od avgusta 1941 god. borcima narodnooslobodilačkih gerilskih odreda

📜 Iz izvještaja Jože Vlahovića Centralnom komitetu SKOJ-a o stanju i akcijama omladine u Hrvatskoj

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 21. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o aktivnosti komunističke omladine u Splitu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 31. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o djelovanju omladine u Splitu

📜 Iz zapisnika sa sastanka Politbiroa Centralnog komiteta KPJ ò pitanju omladine

📜 Iz telegrama Centralnog komiteta KPJ Radi Končaru i Vladi Popoviću o Vjesniku, povratku španjolskih boraca i omladini

📜 Telegrafski izvještaj Kraljevske prefekture u Splitu od 25. rujna 1941 god. o demonstracijama srednjoškolske omladine u Splitu

📜 Letak Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Dalmaciju od 25. rujna. 1941. kojim se obraća omladini Dalmacije da stupi u borbu proti fašizma

📜 Izveštaj Prefekture u Splitu od 27. septembra 1941.., Guver'natoratu Dalmacije o demonstracijama srednjoškolske omladine u Splitu

📜 Proglas Kozarskog NOP odreda od oktobra 1941 god. muslimanima povodom ubistava muslimanskih omladinaca od strane ustaša

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 92 od 8. listopada 1941. o pozivu NOP-a profesorima i direktorima škole da se priključe borbi svoje omladine

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 95 od 11. listopada 1941. o pružanju otpora okupatoru od strane djece i omladine

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 97 od 13. listopada 1941. o mjerama okupatora da škole postanu sredstva za odnarođivanje i fažiairanje omladine

📜 Demonstracija srednjoškolske omladine u Splitu 25 listopada 1941 godine

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 108 od 26. listopada 1941. o popustljivosti fašista pred akcijama omladine da se ne uvodi nastava u školama samo na talijanskom jeziku

📜 Direktivno pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od novembra 1941 god. svima partiskim organizacijama i organizacijama SKOJ-a o preorijentaciji rada sa omladinom

📜 Zaključci sa plenarnog sastanka Sreskog odbora Crnogorske narodne omladine za Srez podgorički od 10 novembra 1941 godine

📜 Direktivno pismo Izvršnog odbora Crnogorske narodne omladine za Srez podgorički od 11 novembra 1941 godine

📜 Izvještaj Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Crnu Goru, BOKU i Sandžak od 18 novembra 1951 god. Centralnom komitetu SKOJ-a o stanju organizacije Crnogorske narodne omladine po srezovima

📜 Instrukcija Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Crnu Goru, Boku i Sandžak od decembra 1941 god. za rad među omladinom

📜 Izvještaj Ravnateljstva za javni red i sigurnost MUP NDH od 2. prosinca 1941. Ministarstvu vanjskih poslova o spriječavanju ustašama održavanje predavanja u pučkoj školi u selu Vrbanju od strane komunističke omladine

📜 Omladinski pokret br. 1 od 15 decembra 1941 god. o omladincima herojski palim u dotadašnjoj borbi

📜 Članak iz Omladinskog pokreta br. 1 od 15 decembra 1941 god. o rušenju puta Danilov Grad - Nikšić

📜 Članak iz biltena Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu od 18 decembra 1941 god. o stvaranju Bosansko-hercegovačkog omladinskog narodno-oslobodilačkog saveza

📜 Izvještaj Štaba Crnogorskog omladinskog bataljona delegatu Vrhovnog štaba NOP i DVJ o moralno-političkom stanju Bataljona

📜 Zajednički proglas Pokrajinskog komiteta SKOJ-a i Glavnog štaba NOP i dobrovoljačkih odreda za Bosnu i Hercegovinu od januara 1942 god. povodom formiranja omladinskih četa

📜 Izvještaj komandanta Jabučkog bataljona od februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o preduzetim mjerama za sređivanje prilika u bataljonu i na terenu i prijedlog za formiranje vojnih kurseva za omladince

📜 Naređenje štaba Drugog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 12 februara 1942 god. komandama četa za odabiranje najsposobnijih omladinaca u jedinice i kontrolu rada četnih ambulanti

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Bosnu i Hercegovinu od 22 februara 1942 god. skojevskim rukovodstvima povodom formiranja omladinskih partizanskih četa

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za stvaranje omladinskih četa i čišćenje pozadine od četničkih i kolebljivih elemenata

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 10 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku da formira jednu crnogorsku proletersku NOU brigadu i omladinske partizanske bataljone i da likvidira četnička uporišta uz sadejstvo Crnogorsko-sandžačkog odreda

📜 Naredba komandanta Grupe kordunaških NOP odreda od 13 ožujka 1942 god. o formiranju proleterske i omladinske čete

📜 Izvještaj Štaba 4. kraljevačkog bataljona od 19. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji u dolini Prače i o formiranju omladinske čete

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 marta 1942 god. štabu Rogatičkog NO dobrovoljačkog odreda za vršenje prepada na Rogaticu i formiranje omladinskih četa

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 31 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu za stvaranje i učvršćenje udarnih bataljona i omladinskih četa, izvođenje akcija i povezivanje sa susednim odredima, i obaveštenje o situaciji u Istočnoj Bosni i na slobodnoj teritoriji

📜 Pismo Oblasnog komiteta SKOJ-a za Kosmet od aprila 1942. mladim komunistima o stvaranju jedinstva omladine u borbi protiv fašizma

📜 Proglas Pokrajinskog odbora Crnogorske narodne omladine od aprila 1942 god. omladine Crne Gore, Boke i Sandžaka

📜 Iz izvještaja Ravnateljstva za javni red i sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova NDH o oružanom sukobu omladinske udarne grupe sa ustaškom patrolom u Zagrebu

📜 Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 9 aprila 1942 god. štabovima Grahovskog, Orjenskog i Banjsko-vučedolskog bataljona za upućivanje ljudstva u Drugi omladinski udarni bataljon

📜 Uputstvo Centralnog komiteta SKOJ od 12 aprila 1942 god. političkim komesarima i sekretarima bataljonskih komiteta Partije o formiranju četa i posvećivanju što više pažnje organizovanju i radu omladine

📜 Subotica, 14. april 1942. Oglas komandanta »Levente« grada Subotice koji naređuje pozivanje omladinaca rođenih 1920–1923. godine na obavezne vežbe pripadnika »Levente«

📜 Izvještaj zadarskog prefekta Vezija Orazija od 24. travnja 1942. o napadu talijanskih policajaca i karabinjera na grupu omladinaca u Šibeniku za vrijeme održavanja sastanka SKOJ-a

📜 Proglas Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku omladini Hrvatske u povodu 1. svibnja

📜 Izvještaj Komande 107. legije crnih košulja od 2. svibnja 1942. guverneru Dalmacije o odlasku grupe omladinaca s Visa u partizane

📜 Uputstvo Operativnog štaba NOP odreda za Bosansku Krajinu od 19 maja 1942 god. štabu Petog krajiškog NOP odreda za formiranje udarnih i omladinskih jedinica i izvođenje oružanih akcija i naređenje za nošenje starješinskih oznaka

📜 Izvještaj zadarskog prefekta Vezi-a Orazi-a od 24 travnja 1942 god. o napadu talijanskih policajaca i karabinjera na grupu omladinaca za vrijeme održavanja sastanka SKOJ-a

📜 Direktivno pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25 svibnja 1942 god. štabovima operativnih zona, grupa odreda i samostalnih odreda o političkoj situaciji u zemlji, pristupanju Hrvata u partizanske jedinice, raskrinkavanju saradnje između ustaša i četnika i formiranju udarnih i omladinskih bataljona

📜 Direktivno pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25. svibnja 1942. štabovima operativnih zona, grupa odreda i samostalnih odreda o političkoj situaciji u zemlji, pristupanju Hrvata u partizanske jedinice, raskrinkavanju suradnje između ustaša i četnika i formiranju udarnih i omladinskih bataljona

📜 Direktivno pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske štabovima operativnih zona, grupa odreda i samostalnih odreda o političkoj situaciji u zemlji, stupanju Hrvata u partizanske jedinice, raskrinkavanju suradnje između ustaša i četnika i formiranju udarnih i omladinskih bataljona

📜 Naredba štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 4 srpnja 1942 god. štabovima Prvog i Drugog odreda za formiranje udarnih bataljona i omladinskih četa i postavljanje rukovodstva u njima

📜 Naredba komandanta područja Durmitorskog NOP i DO od 5 juna 1942 god. o mobilizaciji omladine na području Durmitorskog NOP i DO

📜 Okružnica Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku upućena svim rukovodstvima SKOJ-a u Hrvatskoj u vezi s provođenjem direktive Centralnog komiteta KP Hrvatske o mobilizaciji omladine za rezervne omladinske čete na dobrovoljnoj osnovi

📜 Direktiva Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku od 11. lipnja 1942. svim skojevskim rukovodstvima u Hrvatskoj za provođenje mobilizacije i stvaranje omladinskih četa i bataljona u pozadini

📜 Direktivno pismo Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku upućeno svim skojevskim rukovodstvima u Hrvatskoj s uputama za osnivanje omladinskih četa i bataljona

📜 Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 3 srpnja 1942 god. o odlaganju suđenja uhapšenim omladincima iz Splita i njihovom interniranju u Italiju

📜 Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 3. srpnja 1942. o odlaganju suđenja uhapšenim omladincima iz Splita i njihovom interniranju u Italiju

📜 Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 6 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o završetku rada šestog omladinskog kursa i prijedlog za izradu novog programa za kurseve

📜 Izvještaj karabinjerske stanice Preko od 9 kolovoza 1942 god. o borbi golorukih omladinaca iz mjesta Malog Iža sa talijanskom vojničkom pratnjom na brodu Sofija

📜 Izvještaj karafoinjerske stanice Preko od 9. kolovoza 1942. o borbi golorukih omladinaca iz mjesta Malog Iža s talijanskom vojničkom pratnjom na brodu »Sofija«

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 11 kolovoza 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama izvršenim u vremenu od 1 do 10 kolovoza, o formiranju omladinskih četa i situaciji na Baniji

📜 Predlog Okružnog komiteta SKOJ-a za Srem od 11. avgusta 1942. god. štabu NOP odreda za Srem o izvođenju posebnih omladinskih vojno-političkih akcija

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Karlovac o situaciji na kotaru, o radu na organiziranju narodnooslobodilačkih odbora, o potrebi stvaranja partizanskog bataljona i o radu s omladinom i ženama

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o rasporedu boraca Omladinskog bataljona i ljudstva za popunu Druge i Četvrte proleterske brigade, i naređenje o upućivanju artiljeriskih oruđa za napad na Jajce

📜 Uputstvo Aleksandra Rankovića od 10 septembra 1942 god. Štabu Druge proleterske brigade o načinu organizacije političke i kulturno-prosvetne nastave za omladinu koja će popuniti Drugu i Četvrtu proletersku brigadu

📜 Članak iz lista Glas naroda od 20. septembra 1942. o zadacima narodne omladine na Kosmetu

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 26. rujna 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o napadu omladinaca na karabinjere između otoka Malog i Velikog Iža i o akcijama i borbama partizana u srednjoj Dalmaciji

📜 Izvještaj fašističke organizacije u Šibeniku od 30. rujna 1942. federalnom sekretaru u Zadru o odlasku grupa omladinacaca u partizane

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Karlovac o političkoj situaciji na terenu, o radu na osnivanju narodnooslobodilačkih odbora i o radu s omladinom i ženama

📜 Uputstvo Draže Mihailovića od 8. oktobra 1942. Dobrosavu Jevđeviću za dalje akcije protiv NOP-a, saradnju sa okupatorom i rad na pridobijanju hrvatskog naroda i omladine 

📜 Saopštenje Štaba Požarevačkog NOP odreda Veljko Dugošević br. 19 od 12 oktobra 1942 god. omladini okruga Požarevačkog

📜 Izvještaj Komande kraljevskih karabinjera Zadar od 21 listopada 1942 god. o preduzimanju mjera radi sprečavanja odlaska u Narodnooslobodilačku borbu omladinaca iz Murtera, Betine i Tijesna

📜 Izveštaj Oblasnog komiteta SKOJ-a za Kosovo i Metohiju od 25. oktobra 1942. Centralnom komitetu SKOJ-a o stanju i radu omladinske organizacije u oblasti

📜 Poziv Okružnoga komiteta KPH Krapina seljacima i omladini Hrvatskog zagorja da stupe u narodnooslobodilačku vojsku

📜 Izvještaj kraljevskih karabinjera iz Zadra od 4 studenog 1942 god. o hapšenju i odvođenju u logor Molat grupe omladinaca sa područja Vodice

📜 Proglas Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Hrvatsku omladini Hrvatske u povodu 25. godišnjice oktobarske revolucije s pozivom u narodnooslobodilačku borbu

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13 novembra 1942 god. Komandi vojne škole NOV i POJ o rasporedu upućenog ljudstva i naređenje za izradu projekta vojno-omladinskih kurseva

📜 Izvještaj Milke Kufrin Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o svom radu među omladinom, njenom raspoloženju i organiziranosti na Žumberku i u Trinaestoj NOU brigadi Josip Kraš

📜 Zaključci konferencije četničke omladine Crne Gore, Boke Kotorske i Sandžaka od 2. decembra 1942. o posleratnom državnom i društvenom uređenju Jugoslavije

📜 Naredba komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda od 9 decembra 1942 god. o postavljanju starješinskog kadra u omladinskoj brigadi

📜 Govor Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita 27 decembra 1942 god. na Prvom kongresu antifašističke omladine Jugoslavije

📜 Izvještaj karabinjerske grupe u Zadru od 23. siječnja 1943. o neuspjelom hapšenju omladinaca u Ižu Velikom

📜 Izvještaj Karabinjerske ispostave u Visu od 25. siječnja 1943. o odlasku omladinaca s Visa u partizane

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a za Pokuplje Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o stanju i radu skojevskih i omladinskih organizacija te o političkoj situaciji u okrugu

📜 Upute Okružnoga komiteta SKOJ-a Varaždin skojevskim organizacijama na ovom području o zadacima i o radu SKOJ-a među omladinom

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 5 marta 1943. god. bataljonskom komitetu Četvrtog bataljona Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske o organizacionim pitanjima, političkom radu i aktivizaciji omladine na terenu

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Žumberak Okružnome komitetu KPH Pokuplje o sakupljanju zimske pomoći i pomoći bolnici s brojčanim podacima te o odlasku omladinaca u Narodnooslobodilačku vojsku

📜 Izvještaj Zapovjedništva II domobranskog zbora Ministarstva oružanih snaga NDH... o djelatnosti partizana u Slavoniji, njihovoj borbenosti i moralu za vrijeme operacije Braun i o aktivnosti omladine u Osijeku, Slav. Brodu i Novoj Gradiški. Izvještaj se temelji na izjavama domobrana i domobranskih oficira koji su pobjegli iz partizanskog zarobljeništva

📜 Direktiva načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ i sekretara Centralnog komiteta Saveza komunističke omladine Jugoslavije od 11 maja 1943 Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa za dalji vojno-politički rad

📜 Dopis Kotarskoga komiteta KPH Dugo Selo Okružnome komitetu KPH Zagreb, u kojem se šalju pritužbe omladinaca iz kotara Dugo Selo

📜 Direktivno pismo Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Hrvatsku Povjerenstvu PK SKOJ-a u Zagrebu u kojemu ukazuje na nove zadatke koji se postavljaju pred skojevske organizacije, naročito naglašavajući značenje mobilizacije hrvatske omladine te natjecanja među omladinom

📜 Obavještenje Štaba XII divizije NOV Hrvatske štabovima podređenih jedinica o odluci Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske kojom XVI NO (brigada mijenja naziv u Zagrebačka omladinska brigada »Joža Vlahović«

📜 Dopis Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Hrvatsku Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske u vezi s popunjavanjem Omladinskoga bataljona »Joža Vlahović«

📜 Obaveštenje Edvarda Kardelja od 22 juna 1943 Generalnom sekretaru KPJ drugu Titu o smernicama pretstojeće omladinske konferencije Hrvatske

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta Saveza komunističke omladine Jugoslavije za Hrvatsku od jula 1943. svim brigadnim i bataljonskim komitetima Skoja u Hrvatskoj

📜 Naredba Sanitetskog odsjeka Štaba II koipusa NOV i PO Hrvatske štabovima X i XII divizije NOVH o upućivanju omladinaca i omladinki na oficirski i sanitetski kurs

📜 Letak Tajništva Glavnoga odbora Ujedinjenoga saveza antifašističke omladine Hrvatske omladinskim organizacijama kojim pozivaju omladinu na natjecanje u borbi za žetvu

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Borbe u Srbiji 1943. Borbe na Kosovu i Metohiji AVNOJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. SKOJ Komunistička partija Hrvatske Cetinje Split 3. udarna divizija NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1944. Ustanak u NDH Borbe u Slavoniji 1944. Borbe u Hercegovini 1944. Ni zrno žita okupatoru! Ustanak u Hrvatskoj 1941. 40. slavonska divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1944. Ustanak u Srbiji 1941. Ustanak u Crnoj Gori 1941. Italija u drugom svetskom ratu Nevesinje Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Kolašin Deca u ratu Borbe u Crnoj Gori 1942. Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Makedoniji 1944. USAOH Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1942. Narodni heroji Jugoslavije Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Diverzije u oslobodilačkom ratu Drvar 2. udarni korpus NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Karlovac Ustanak u Dalmaciji 1941. Saradnja četnika sa okupatorom Zagreb 34. hrvatska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Borbe u Makedoniji 1943. Borbe u Dalmaciji 1942. Štampa u ratu Nikšić Josip Broz Tito Borbe u Lici 1942. Vrhovni štab NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu USAOJ Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Smederevska Palanka Mostar 7. crnogorska omladinska brigada Budo Tomović Borbe u Hercegovini 1945. Beograd Centralni komitet KPJ Gospić Bratstvo i jedinstvo u ratu Žene u ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Crnoj Gori 1943. Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Jastrebarsko Borbe u Hrvatskoj 1944. AFŽ Narodno oslobodilački odbori Bugarska u drugom svetskom ratu Radne akcije u oslobodilačkom ratu 29. hercegovačka divizija NOVJ 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović