Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Nikšić u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 243 hronoloških zapisa, 385 dokumenata i 32 fotografija.

Događaji

⚔️ 15. 4. 1941. Iz Nikšića kralj i vlada Kraljevine Jugoslavije avionima pobegli u inostranstvo.

⚔️ 17. 4. 1941. Delovi italijanske 9. armije ušli u Nikšić, Cetinje, Kotor, Bileću i Trebinje i u Dubrovniku se spojili sa jedinicama italijanske 2. armije.

⚔️ 0. 7. 1941. U s. Riđanima (kod Nikšića), na sastanku OK KPJ za Nikšić, razrađena direktiva CK KPJ i PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak o otpočinjanju oružane borbe protiv okupatora i odlučeno: da se pripremne grupe prošire i preimenuju u gerilske; da se objedini rukovođenje oružanim akcijama na područjima Herceg-Novog i Risna i u opštinama grahovskoj i banjsko-vučedolskoj.

⚔️ 0. 7. 1941. Na sastanku MK KPJ za Nikšić, pošto se upoznao sa odlukama CK KPJ i PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak o oružanoj borbi protiv okupatora, odlučeno je: da se napadnu i likvidiraju italijanske stanice u selima Petrovićima i Bogetićima; da se pristupi rušenju puteva i železničke pruge i da otpočnu napadi na italijanske transporte na komunikacijama; da članovi MK odluku o oružanoj borbi prenesu partijskim organizacijama.

⚔️ 12. 7. 1941. U Riđanima (kod Nikšića) OK KPJ za Nikšić održao sastanak na kome je doneta odluka o gerilskim akcijama protiv italijanskog okupatora na teritorije nikšićkog i šavničkog sreza i zapadnog dela Boke Kotorske.

⚔️ 14. 7. 1941. Nikšićki ustanici napali i razoružali žandarme u žand. st. Bukovik, kod Nikšića.

⚔️ 15. 7. 1941. Ustanici razoružali italijanske postaje u Spužu (kod Danilovgrada) i manastiru Ostrogu (kod Nikšića). Zarobljeno 20 karabinijera.

⚔️ 15. 7. 1941. Ustanici iz Stubice prepadom zauzeli italijanski aerodrom u Slivlju (kod Nikšića) i zaplenili 4 aviona.

⚔️ 3. 8. 1941. Banjanski i grahovski gerilci na više mesta prekinuli železničku prugu, kolski put i tt veze između Nikšića i Bileće.

⚔️ 5. 8. 1941. Iz zasede na Krnovu polju u rejonu Meki dolovi (kod Šavnika) četa Jezerskog bataljona i manji delovi Drobnjačkog i Uskočkog bataljona napali italijansku kolonu divizije -Kačatori dele Alpi- (oko 100 kamiona i 15 tenkova), koja je od Nikšića nadirala prema Šavniku. Borba se produžila i sledećeg dana. Pretrpevši osetne gubitke, neprijatelj je spalio sela Kruševice i Mokro. Poginulo 6 boraca a 3 civila ranjena.

⚔️ 6. 8. 1941. Na Gracu (kod Nikšića) ustanici uspeli da čitav dan zadrže italijanske snage koje su nadirale od Nikšića u pravcu Šavnika.

⚔️ 16. 8. 1941. Nastupajući iz Nikšića jedinice italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- ušle u Žabljak.

⚔️ 25. 8. 1941. Po naređenju PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak, iz Nikšiča je, radi pomoći na organizaciji ustanka u Hercegovinu došao jedan bataljon izabranih gerilaca sa sekretarom OK KPJ za Nikšić. Bataljon se u gatačkom srezu zadržao petnaestak dana. Njegovom pomoći formirani su Sreski štab narodne vojske i Narodno veće (SNO odbor) i ostvaren je uticaj Partije u većem broju četa.

⚔️ 5. 9. 1941. Nikšićki i Zupopivski gerilski bataljon, sa četama narodne vojske Sreskog štaba za Gacko, napali Gacko, ali ga, zbog sabotaže i izdaje četničkih vođa, nisu zauzeli. U pomoć napadnutom garnizonu iz Nevesinja se probio jedan bataljon domobranskog 13. pešadijskog puka. Pri tom je, u s. Slivlju jedna grupa boraca razoružala njegovo bočno osiguranje jačine voda.

⚔️ 26. 9. 1941. Kod s. Stubice, na putu Danilovgrad-Nikšić, gerilske jedinice iz sastava Nikšićkog NOP odreda i jedna grupa gerilaca iz Bjelopavlića napale neprijateljski transport, nanele mu gubitke od 3 mrtva i 10 ranjenih vojnika, uništile 2 kamiona sa žitom i 2 teška mitraljeza i zaplenile 6 pušaka, 5 revolvera i izvesnu količinu drugog ratnog materijala.

⚔️ 28. 9. 1941. U rejonu s. Stubice (na putu Danilovgrad-Nikšić) 40 gerilaca iz Pješivaca i Vražegrmaca uništili dva italijanska kamiona s 3 vojnika. Sutradan kao odmazdu za akciju kod s. Stubice, italijanski vojnici 30. septembra zapalili s. Stubicu i s. Paprati (kod Nikšića).

⚔️ 0. 10. 1941. Štab NO gerilskih (partizanskih) odreda za Crnu Goru, Boku i Sandžak izdao uputstvo za -organizaciju i strukturu partizanske narodne vojske-, kojim je predviđeno formiranje četa, bataljona, brigada i odreda. Čete i bataljoni bi se formirali po ranijem crnogorskom principu: bratstvenici iz bližih sela obrazuju četu od 100-140 boraca; bataljoni bi se formirali -po većim bratstvima, plemenima i opštinama-; brigade bi -obuhvatale veće geografske oblasti-. Uputstvom je bilo predviđeno da se do 1. novembra formira 9 brigada (Lovćenska, Zetska, Bjelopavlićka, Nikšićka, Durmitorska, Kolašinska, Gornjovasojevićka, Donjovasojevićka i Limska) i ukazano je na mogućnost preformiranja brigada u odrede. Skrenuta je pažnja na temeljitost u radu oko organizacije partizaske vojske.

⚔️ 0. 10. 1941. U s. Novakovićima (kod Žabljaka) završila rad II sreska partijska konferencija, kojoj su prisustvovali predstavnici PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak i OK KPJ za Nikšić. Analiziran je dotadašnji rad; postavljeni su novi zadaci; izabran je nov SK KPJ za Šavnik.

⚔️ 9. 10. 1941. Grupa aktivista NOP-a iz Nikšića likvidirala poznatog okupatorskog špijuna Košaka.

⚔️ 11. 10. 1941. U s. G.Polju (kod Nikšića) održana partijska konferencija za srez nikšićki, kojoj je prisustvovalo oko 30 delegata. Podneta su dva izveštaja: politički i organizacioni. Konferencija je dala ocenu vojno-političke situacije u svetu i zemlji, sa osvrtom na stanje u srezu nikšićkom, odredila naredne zadatke komunista i izabrala nov MK KPJ.

⚔️ 16. 10. 1941. Plašeći se opkoljavanja i uništenja jedinice okupatorskih garnizona u Žabljaku i Šavniku su se povukle u Nikšić. Sutradan delovi Durmitorskog NOP odreda ušli u Žabljak i Šavnik i obrazovali komande mesta.

⚔️ 0. 11. 1941. Partizani iz Grahovskog bataljona, Banjsko-vučedolskog bataljona Nikšićkog NOP odreda i bataljona -Luka Vukalović- savladali ustaško-domobransku posadu u Parežu, kod Lastve (srez Trebinje), Zarobili 12 domobrana i 7 italijanskih vojnika sa oružjem i opremom. Onesposobili električnu centralu u Parežu, koja je davala osvetljenje Trebinju i Bileći.

⚔️ 0. 11. 1941. U Nikšićkoj župi osnovan opštinski NO odbor.

⚔️ 6. 11. 1941. U s. Parežu (kod Trebinja) Lastvanska četa (Trebinjskog) bataljona Hercegovačkog NOP odreda i manji delovi Nikšićkog NOP odreda uništili hidrocentralu i srušili jednu železničku kompoziciju i most na Trebišnjici. Zarobljeni su domobranska posada centrale i nekoliko italijanskih vojnika. Time je saobraćaj na pruzi Trebinje - Bileća obustavljen 10 meseci.

⚔️ 6. 11. 1941. Partizani prekinuli tt veze između Nikšića i Danilovgrada.

⚔️ 8. 11. 1941. Kod ž. st. Stube (kod Nikšića) delovi Nikšićkog NOP odreda porušili na više mesta put Nikšić-Vilusi i železničku prugu Nikšić-Bileća.

⚔️ 9. 11. 1941. U rejonu ž. st. Stube (kod Nikšića) delovi Kočansko-miločanskog bataljona Nikšićkog NOP odreda napali iz zasede izviđačku grupu od 60 italijanskih vojnika i 13 zelenaša. Poginula su i ranjena 33 a zarobljena 2 neprijateljska vojnika, dok su partizani imali 2 ranjena. Zaplenjeno: 2 p. mitraljeza i nekoliko pušaka s municijom.

⚔️ 10. 11. 1941. Dve italijanske čete iz Nikšića pokušale da se pod zaštitom tenkova probiju kroz s. Kočane do ž. st. Stuba, ali su ih partizani Nikšićkog NOP odreda odbili i naterali u bekstvo i tom prilikom oslobodili 30 seljaka koje je neprijatelj vodio sa sobom.

⚔️ 14. 11. 1941. Italijanski bataljon sa 7 tenkova, uz podršku artiljerije, napao od Nikšića i Brezovika s. G. Polje i počeo da pali kuće. Borba je trajala od 9 časova izjutra do kasno uveče. Neprijatelj je imao 20 ranjenih i mrtvih, a zapalio je 10 kuća.

⚔️ 25. 11. 1941. Kod Vilusa Grahovski bataljon Nikšićkog NOP odreda i partizani Banjana i Lastve u oštroj dvočasovnoj borbi, razbili i prinudili na predaju italijansku motorizovanu kolonu (iz divizije -Marke-) jačine 4 tenka, 4 kamiona i 2 motocikla, sa oko 140 vojnika. Neprijatelj je imao 11 mrtvih i 22 ranjena; zarobljeno 77 vojnika i 5 oficira (među kojima komandant garnizona Bileća). Zaplenjena je celokupna oprema kolone: 3 ispravna tenka, 3 kamiona, 1 motocikl i 110 pušaka. Kod partizana je samo jedan borac ranjen.

⚔️ 26. 11. 1941. Lastvanska četa Trebinjskog bataljona Hercegovačkog NOP odreda [U toku borbe je pristigla i jedna četa Grahovskog bataljona Nikšićkog NOP odreda.], iz zasede kod Klobuka (na putu Trebinje-Nikšić), razbila motorizovanu kolonu (4 tenka, 16 kamiona i oko 40 motocikla) italijanske divizije -Marke- i zaplenila 22 motocikla, 4 p. mitraljeza, 10 pušaka itd.

⚔️ 28. 11. 1941. Na Šarenoj ploči (na putu Danilovgrad-Nikšić) delovi NOP odreda -Bijeli Pavle- srušili most, pokidali tt veze i razrušili put.

⚔️ 29. 11. 1941. GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku naredio preformiranje Durmitorskog NOP odreda u Durmitorski i Nikšićki NOP odred a Zetskog NOP odreda u NOP odred -Bijeli Pavle- i Zetski NOP odred. Tako je na teritoriji GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku postojalo šest NOP odreda: Lovćenski, Zetski, Nikšićki, Durmitorski, Komski i -Bijeli Pavle-.

⚔️ 30. 11. 1941. Grahovski bataljon Nikšićkog NOP odreda i delovi Trebinjskog bataljona Hercegovačkog NOP odreda uništili posadu žand. st. i zauzeli Lastvu (kod Trebinja).

⚔️ 1. 12. 1941. Crnogorski NOP odred za operacije n Sandžaku; posle desetodnevnog marša, izvršio napad na Pljevlja, gde se nalazio jak garnizon italijanske divizije -Pusterija-. Odred je, u oštrim borbama, uspeo da zauzme znatan deo grada, ali je bio prisiljen da se u zoru (2. decembra) povuče uz velike gubitke. Neprijatelj je imao 74 mrtva, oko 170 ranjenih vojnika, dok su partizanske snage imale 203 mrtva i 269 ranjenih boraca među kojima komandant Jezersko-šaranskog bataljona Dušan Obradović, zamenik političkog komesara Jezersko-šaranskog bataljona Vuk Knežević, pomoćnik političkog komesara Nikšićkog bataljona -Peko Pavlović- Lazar Radojević i bombaš Petar Jovićević, narodni heroji.

⚔️ 1. 12. 1941. Kod Krnova polja partizani Durmitorskog NOP odreda porušili kolski put Nikšić-Šavnik.

⚔️ 1. 12. 1941. U s. Lastvi (kod Grahova) održan zbor partizana Grahovskog bataljona Nikšićkog NOP odreda i meštana, na kome je izabran Rudinsko-trepački opštinski NO odbor.

⚔️ 2. 12. 1941. Kod s. Moska (na putu Bileća-Trebinje) delovi Hercegovačkog i Nikšićkog NOP odreda uništili jednu manju italijansku motorizovanu kolonu iz sastava divizije -Marke-, zatim zauzeli žand. st. Jasen i time potpuno odsekli neprijateljski garnizon u Bileći.

⚔️ 3. 12. 1941. U rejonu Žute grede (na putu Danilovgrad-Nikšić) delovi Petrušinsko-pavkovićkog i Vražegrmskog bataljona iz zasede napali dva neprijateljska kamiona i posle kraće borbe zarobili 13 italijanskih vojnika a zaplenili oba kamiona. Partizani nisu imali gubitaka.

⚔️ 4. 12. 1941. Kod s. Cerovika (blizu Crkvica) delovi Orjenskog i Grahovskog bataljona Nikšićkog NOP odreda zarobili odeljenje od 14 italijanskih vojnika i zaplenili izvesnu količinu oružja i telefonskog materijala.

⚔️ 4. 12. 1941. GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku naredio Štabu Nikšićkog NOP odreda da sistematskim radom na političkim konferencijama i zborovima razobličava neprijateljske elemente i da uništi sve one koji pokušavaju da pored partizanskih jedinica stvaraju ma kakve druge vojne organizacije.

⚔️ 5. 12. 1941. Delovi Grahovskog bataljona Nikšićkog NOP odreda vodili borbu protiv italijanske posade iz Grahova koja je pokušala da zauzme staru austrijsku tvrđavu -Dvrsnik- (kod Grahova) i odbacili je u Grahovo, uz gubitke od 4 poginula i 12 zarobljenih vojnika.

⚔️ 6. 12. 1941. Delovi Grahovskog i Orjenskog bataljona Nikšićkog InoP odreda napali italijansku kolonu, jačine 150 vojnika i 2 tenka, koja se sa komorom uputila iz Risna u Crkvice. Posle kraće borbe, pretrpevši gubitke, kolona se vratila u Risan.

⚔️ 7. 12. 1941. Kod sela Knezlača i Cerovika (na komunikaciji Risan-Crkvice), četa Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda napala oko 400 vojnika italijanske divizije -Mesina-, koja je iz Risna pokušala da deblokira posadu u Crkvicama. Posle četvoročasovne borbe neprijatelj je, uz gubitke od preko 120 mrtvih i ranjenih vojnika, odbačen ka Risnu. Partizani su imali 2 mrtva i 4 ranjena borca.

⚔️ 9. 12. 1941. GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku naredio Štabu Nikšićkog NOP odreda da rušenjem puteva onemogući kretanje neprijateljskih kamiona u pravcu Šavnika i Nikšića; da drži zasede i straže od Nikšića ka Grahovu i ka Podgorici (sada: Titograd); da hitno prebaci sanitetsko ljudstvo i materija], kao i hranu, u bolnicu na Žabljaku.

⚔️ 11. 12. 1941. Delovi Grahovskog bataljona Nikšićkog NOP odreda sa položaja Veli vrh odbili napad bataljona italijanske divizije -Mesina- iz Risna, koji je pokušao da deblokira posadu Crkvica.

⚔️ 11. 12. 1941. Održano partijsko savetovanje za područje MK KPJ za Nikšić: prisutni su upoznati sa odlukama pokrajinskog partijskog savetovanja od 7. decembra; razmatrana je i politička situacija na terenu MK posle neuspelog napada na Pljevlja.

⚔️ 14. 12. 1941. Delovi italijanske divizije -Mesina-, nadirući od Risna, uspeli da potisnu delove Orjenskog i Grahovskog bataljona Nikšićkog NOP odreda i deblokiraju garnizon Crkvice.

⚔️ 15. 12. 1941. Na zboru u s. Vraćenovićima (kod Nikšića), izabran Vučedolski opštinski NO odbor.

⚔️ 16. 12. 1941. Na komunikaciji Herceg-Novi-Crkvice, delovi Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda vodili borbu protiv jačih italijanskih snaga, koje su iz Herceg-Novog pokušale da se probiju u Crkvice. U toj borbi je poginulo 15 a ranjeno oko 30 italijanskih vojnika.

⚔️ 22. 12. 1941. OK KPJ za Nikšić uputio proglas narodu sreza nikšićkog, šavničkog i Boke pozivajući ga na jedinstvenu i pojačanu borbu protiv okupatora i narodnih izdajnika.

⚔️ 22. 12. 1941. Štab Lovćenskog NOP odreda uputio pismo Štabu Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda: javlja da će sprečiti pokušaje okupatora da prodre preko Cuca i da će preduzeti akcije za uništenje petokolonaša na svom području.

⚔️ 23. 12. 1941. GŠ za Crnu Goru i Boku naredio Nikšićkom NOP odredu da pregovara sa italijanskim okupatorom o razmeni zarobljenika; da zaštiti srpski i muslimanski živalj od okupatora, ustaša i ustaški nastrojenih muslimana; da partizanskim jedinicama na sektoru Bileća, Gackog i Foče pruži pomoć u borbi protiv okupatora i četnika.

⚔️ 25. 12. 1941. Kod Žirovnice se italijanska kolona iz Nikšića, jačine 300 vojnika, sukobila sa snagama Lukovskog bataljona i delovima Župskog bataljona i Rubeške čete Nikšićkog NOP odreda. Nešto kasnije koloni je pristiglo pojačanje u jačini jednog bataljona (800 vojnika sa 7 tenkova). Jedinice Lukovskog partizanskog bataljona su prešle u protivnapad i odbacile neprijatelja, koji se zatim, pod zaštitom tenkova i mraka, povukao za Nikšić, pretrpevši znatne gubitke. Lukovski bataljon je imao samo 3 ranjena.

⚔️ 25. 12. 1941. Grupa partizana Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda ubacila bombe u kasarnu na Igalu. Tom prilikom su poginula dva italijanska vojnika i nekoliko njih je ranjeno. Kao odmazdu za ovu akciju italijanski okupator je ubio 6 lica i zapalio nekoliko kuća.

⚔️ 27. 12. 1941. Jedinice Nikšićkog NOP odreda, posle skoro mesec dana teških borbi na sektoru Grahovo-Crkvice, ušle u Grahovo i pohvatale i razoružale mesne četnike. Italijanski garnizon (jedinica iz divizije -Mesina-), uz prihvat snaga iz Boke Kotorske, pod borbom je odstupio u pravcu Risna i Crkvica.

⚔️ 28. 12. 1941. Partijska organizacija uspela da iz okupiranog Nikšića izvuče štampariju bivše -Slobodne misli- i prebaci je na slobodnu teritoriju s. G. Polje, Od tada su u ovoj štampariji, pod rukovodstvom Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak, štampani -Narodna borba-, -Saopštenje-, -Omladinski pokret-, razne brošure i propagandni materijal.

⚔️ 30. 12. 1941. GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku naredio Štabu Nikšićkog NOP odreda da Župopivski bataljon mobilise za napad na Gacko a da Grahovski bataljon, ukoliko je Grahovo oslobođeno, deo svojih snaga prebaci prema Bileći i Gacku, a deo prema Nikšiću radi blokade i razoružanja italijanskih vojnika u tom gradu.

⚔️ 0. 1. 1942. Štab Nikšićkog NOP odreda izdao naredbu područnim štabovima bataljona: evakuisati sela u okolini Nikšića, jer su se predviđale borbe na tom području.

⚔️ 0. 1. 1942. Izabran NO odbor za srez Nikšić. Dotada je postojao imenovani SNO odbor. Sedište odbora je bilo u G. Polju (kod Nikšića).

⚔️ 1. 1. 1942. GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku uputio Štabu Nikšićkog NOP odreda direktivno pismo u kome je istaknuto da prema italijanskim zarobljenim vojnicima treba postupati čovečno, da im treba obezbediti ishranu, i da, ujedno, treba ispitivati mogućnosti razmene zarobljenih italijanskih vojnika za zatvorene ili internirane pripadnike NOP-a.

⚔️ 1. 1. 1942. Italijanski avioni bombardovali s. Štedim (kod Nikšića) u znak odmazde zbog toga što su seljaci odbili da italijanskoj komandi u Nikšiću isporuče određeni kontingent mesa.

⚔️ 4. 1. 1942. U Lastvi (kod Trebinja), na inicijativu Štaba Hercegovačkog NOP odreda, održano savetovanje predstavnika Hercegovačkog i Nikšićkog NOP odreda. Odlučeno je da se, radi uspešnije borbe protiv okupatora i četnika na graničnom sektoru, koordiniraju dejstva crnogorskih i hercegovačkih jedinica, pa je, u tom cilju, formiran zajednički Operativni štab (nosio naziv Privremeni operativni štab NOP odreda za Herceogvinu).

⚔️ 4. 1. 1942. Delovi Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda napali oko 60 italijanskih vojnika koji su se kretali pravcem Kameno-Mokrine. U dvočasovnoj borbi slomljen je otpor neprijatelja, kome su naneti sledeći gubici: 7 mrtvih, 4 ranjena i 49 zarobljenih

⚔️ 5. 1. 1942. U cilju deblokade Nikšića, jači delovi 207. puka italijanske divizije -Taro- iz Nikšića izvršili napad ka brdu Žirovnici. Na udaljenju oko 3 km od grada, iznenada su ih, s više strana, napale jedinice Nikšićkog NOP odreda. U oštroj i bliskoj borbi neprijatelj je razbijen i delom uništen, i tom prilikom je pretrpeo gubitke: oko 54 mrtva i veći broj ranjenih. Zaplenjeni su 1 puškomitraljez, 6 pušaka i veća količina municije. Partizani su imali 3 ranjena borca.

⚔️ 5. 1. 1942. Jači delovi Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda iz zasede napali oko 250 italijanskih vojnika koji su se, uz podršku artiljerijske vatre sa brodova i iz rejona s. Kamenog (kod Herceg-Novog), kretali u pravcu s. Mokrina. Posle šestočasovne borbe neprijatelj je bio primoran da se povuče uz gubitke od 18 mrtvih i ranjenih. Pri povlačenju on je zapalio 11 kuća.

⚔️ 5. 1. 1942. Delovi 207. puka italijanske divizije -Taro- upali u s. Rubežu (kod Nikšića) i popalili nekoliko kuća. Jedinice Nikšićkog NOP odreda odbacile su neprijatelja u grad.

⚔️ 16. 1. 1942. Iz rejona Podgorice (sada: Titograd) stiglo u Danilovgrad oko 2000 italijanskih vojnika iz sastava divizija -Taro- s ciljem da probiju partizanske položaje i deblokiraju garnizon u Nikšiću koji su od decembra 1941. držale u opsadi jedinice Nikšićkog NOP odreda.

⚔️ 17. 1. 1942. Jače snage iz sastava divizije -Taro-, podržane artiljerijskom vatrom, pokušale da iz Danilovgrada prodru u Nikšić i deblokiraju tamošnji garnizon. Neprijatelja su na položajima kod Žute grede, Obadova brijega i Zagrede dočekale jedinice NOP odreda -Bijeli Pavle-, Nikšićkog i Lovćenskog NOP odreda i, posle jednodnevne jake borbe, primorale da se povuče uz gubitke od oko 300 mrtvih i ranjenih. Zaplenjeno: 3 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 1 laki minobacač sa oko 200 mina, veći broj pušaka, 2 revolvera i oko 10.000 metaka. Istog dana iz Nikšića su italijanske snage vršile napad ka Danilovgradu radi sadejstva sa glavnim snagama, ali su ih delovi Nikšićkog NOP odreda odbacili u grad. U borbi kod Danilovgrada partizani su imali gubitke od 9 mrtvih i 10 ranjenih.

⚔️ 23. 1. 1942. U s. Koritima (na putu Gacko-Bileća) delovi Banjsko-vučedolskog bataljona Nikšićkog NOP odreda zarobili štab Graničnog bataljona četničkog 1. hercegovačkog puka.

⚔️ 23. 1. 1942. Na Vraćevici (na putu Trebinje-Bileća) Bilećki bataljon Hercegovačkog NOP odreda i Banjsko-vučedolski bataljon Nikšićkog NOP odreda uništili zaštitnicu 56. puka italijanske divizije -Marke- (jednu ojačanu četu) i zaplenili, između ostalog 2 topa.

⚔️ 30. 1. 1942. GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku naredio Nikšićkom NOP odredu: da pojača budnost prema petoj koloni i svima onima koji pokušavaju da sarađuju sa okupatorom u borbi protiv NOP-a; da ukaže pomoć partizanima u srezu gatačkom, kako bi se lakše i pre likvidirali tamošnji četnici; da i dalje organizuje i izvodi prepade na neprijateljeve isturene položaje oko Nikšića; da, u duhu direktive VŠ NOP i DV Jugoslavije, u svakom bataljonu formira po jednu udarnu četu jačine 60 do 80 najboljih boraca.

⚔️ 2. 2. 1942. U s. Bijeloj (u Boki Kotorskoj) delovi Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda napali obezbeđenje fabrike -Frateli- i zaplenili veće količine životnih namirnica.

⚔️ 4. 2. 1942. Odlukom VŠ NOP i DV Jugoslavije formiran Operativni štab NOP odreda za Hercegovinu, čije je operativno područje obuhvatalo severnu i istočnu Hercegovinu i južnu Dalmaciju. Time je ukinut dotadašnji privremeni Operativni štab (zajednički za Hercegovački i Nikšićki NOP odred).

⚔️ 4. 2. 1942. Manje italijanske snage ponovo pokušale da se iz Danilovgrada probiju prema Nikšiću i deblokiraju tamošnji garnizon italijanske divizije -Taro-, ali su ih jedinice NOP odreda -Bijeli Pavle- i Pješivačkog bataljona odbacile.

⚔️ 5. 2. 1942. GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku naredio Nikšićkom NOP odredu da formira četu i uputio je u beranski i andrijevički srez da se bore protiv četnika.

⚔️ 6. 2. 1942. Štab Nikšićkog NOP odreda naredio Štabu Orjenskog bataljona da formira udarnu četu.

⚔️ 6. 2. 1942. OK KPJ za Nikšić uputio direktivu Mesnom komitetu KPJ za Herceg-Novi: skreće pažnju na što intenzivnije uzdizanje kadrova i na političko delovanje u narodu; podvlači potrebu za uspostavljanjem što čvršće veze sa drugim delom Boke Kotorske; navodi dužnosti i zadatke koje treba postaviti na zakazanom savetovanju delegata AFŽ-a: odobrava preduzete mere protiv delovanja pete kolone; skreće pažnju na budnost i na proveravanje prijema novih partizana; stavlja primedbu na stvaranje velikog broja vojnih podsektora; traži da se akcije na terenu Boke izvode i koordiniraju sa jedinicama Lovćenskog i Nikšićkog NOP odreda.

⚔️ 9. 2. 1942. Pod rukovodstvom delegata VŠ NOP i DV Jugoslavije i člana Politbiroa CK KPJ Ivana Milutinovića održan sastanak komandanata i političkih komesara jedinica Nikšićkog NOP odreda. Na sastanku je rešeno: i dalje čvrsto držati blokadu italijanskog garnizona u Nikšiću i, u cilju utvrđivanja borbenog stanja i jačine neprijatelja, stalno izvoditi prepade na isturene položaje oko grada; formirati bombaška odeljenja, koja bi imala zadatak da se neprimetno privlače neprijatelju i uništavaju ga; deo Nikšićkog NOP odreda i deo partizanskih snaga koje odredi Operativni štab za Hercegovinu prebaciti na sektor Gacko-Borač sa zadatkom da pristupe čišćenju Borča od ustaša i četničkih grupa.

⚔️ 10. 2. 1942. U s. Podima (na putu Herceg-Novi - Kameno) delovi Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda napali italijansku komoru, poginula četiri i ranjen jedan neprijateljski vojnik.

⚔️ 12. 2. 1942. Na Sopotu (kod Risna) borci Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda napali italijansku stražu kojom prilikom su poginula dva italijanska vojnika.

⚔️ 13. 2. 1942. Delovi Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda napali posadu italijanskih reflektora kod tvrđave -Španjola-, iznad Herceg-Novog, gde su jedan reflektor uništili a drugi oštetili.

⚔️ 14. 2. 1942. Posle više bezuspešnih pokušaja da iz Danilovgrada prodru u Nikšić i deblokiraju 207. puk italijanske divizije -Taro-, jake italijanske snage (47. ojačani pešadijski puk divizije -Alpi Graje-, 2. i 4. grupa alpinaca -Vale- i dva diviziona artiljerije), uz pomoć četničkih jedinica preduzele napad glavnim pravcem Danilovgrad-Nikšić. Nakon petodnevnih borbi one su savladale odbranu (jedinice NOP odreda -Bijeli Pavle- i delovi Nikšićkog NOP odreda) i 19. februara prodrle u Nikšić. Neprijatelj je imao oko 30 mrtvih i znatan broj ranjenih, dok su gubici partizanskih jedinica bili mali.

⚔️ 25. 2. 1942. Radi odbrane slobodne teritorije sreza šavničkog od napada četnika iz rejona Kolašina, po naređenju Štaba Durmitorskog NOP odreda formirana Komanda sinjajevinskog sektora. Komandi sektora su stavljeni na raspolaganje tri bataljona iz Durmitorskog i jedna četa Nikšićkog NOP odreda.

⚔️ 26. 2. 1942. Delovi Hercegovačkog i Nikšićkog NOP odreda razbili Ljubomirski i Bilećki bataljon 1. hercegovačkog četničkog puka. U višednevnim borbama je ubijen 31 četnik, većina četnika se predala, a ostaci su se povukli u italijansko-domobranski garnizon u Bileći.

⚔️ 3. 3. 1942. U rejonu s. Plana - s. Korita (kod Bileće) delovi Nikšićkog NOP odreda i Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu razbili Granični bataljon 1. hercegovačkog četničkog puka.

⚔️ 8. 3. 1942. U s. Zupcima (kod Trebinja) SNO odbor za Trebinje organizovao konferenciju delegata 12 oslobođenih opština iz graničnih delova srezova Trebinje, Bileća, Nikšić i Herceg-Novi, na kojoj su rešena pitanja robne razmene i trgovine i određena pijačna mesta, pijačni dani i cene najnužnijih proizvoda.

⚔️ 10. 3. 1942. U s. Bršnu (kod Nikšića) delovi Nikšićkog NOP odreda razbili četnički bataljon nanevši mu gubitke; 14 mrtvih, 7 zarobljenih i više ranjenih. Ostatak tog bataljona u panici je odstupio u Nikšić.

⚔️ 12. 3. 1942. U s. G. Polju (kod Nikšića), po odluci GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku, Štab Nikšićkog NOP odreda formirao 1. udarni bataljon.

⚔️ 12. 3. 1942. GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku naredio Nikšićkom NOP odredu da sa odredom -Bijeli Pavle-, preduzme najenergičnije akcije protiv četnika u s. Bogetićima, na pravcu Danilovgrad-Nikšić.

⚔️ 13. 3. 1942. Oko 2000-3000 vojnika iz sastava italijanske divizije -Mesina-, podržani artiljerijom i tenkovima, preduzeli napad protiv jedinica Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda u Boki. Glavne snage neprijatelja napadale su na položaje zapadno i južno od s. Morinja, ka Žlijebu i Sv. Jeremiji. Na tim položajima borbe su trajale puna 4 dana. Jedinice Orjenskog bataljona uspele su zadržati svoje položaje u rejonu s. Morinja i Zlijeba, a kod Sv. Jeremije deo snaga se povukao na bolje položaje. U toku tih borbi neprijatelj je streljao 20 seljaka i popalio sela: Bakoće, Bjelske Kruševice, Bunoviće, G. Morinje, Repaje, Sasoviće, Kute, Presjeku i Lastvu. Gubici neprijatelja su procenjeni na oko 400-450 mrtvih i ranjenih, dok su partizani imali 5 poginulih i oko 20 ranjenih boraca.

⚔️ 15. 3. 1942. GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku naredio Štabu Nikšićkog NOP odreda da preduzme energične mere protiv četnika i raznih petokolonaških i kolebljivih elemenata na svome području, da formira udarne jedinice i spreči demoralizaciju u partizanskim jedinicama, da što pre očisti od četnika Pješivce i s. Ozriniće i da se čvršće poveže s jedinicama odreda -Bijeli Pavle-.

⚔️ 17. 3. 1942. Kod s. Stubice (blizu Nikšića) 2. četa Pješivačkog partizanskog bataljona iz zasede napala vod od 54 italijanska vojnika i nanela mu gubitke od oko 25 mrtvih i oko 10 ranjenih, a zaplenila 1 mitraljez, 1 p. mitraljez, 11 pušaka, i drugu opremu. Partizani nisu imali gubitaka.

⚔️ 27. 3. 1942. Kod s. Vlahinje (blizu Bileće) dva bataljona Južnohercegovačkog i jedan bataljon Nikšićkog NOP odreda sprečili ispad iz Bileće 56. puka italijanske divizije -Marke-, ojačanog sa 4 tenka i četnicima. Posle desetočasovne borbe neprijatelj je prisiljen na povlačenje uz gubitke od 69 mrtvih i ranjenih italijanskih vojnika i 5 četnika. VŠ NOP i DV Jugoslavije pohvalio je 5 boraca, zbog. junačkog držanja u toj borbi.

⚔️ 27. 3. 1942. Prvi udarni bataljon Nikšićkog NOP odreda napao četničko uporište u s. Ozrinićima kod Nikšića. Iako potpomognuti italijanskom artiljerijom i tenkovima, četnici su imali 27 poginulih i znatan broj ranjenih. Bataljon je imao 27 lakše ranjenih i 2 poginula borca.

⚔️ 0. 4. 1942. U s. G. Polju (kod Nikšića) formirana partizanska Komanda mesta.

⚔️ 0. 4. 1942. U sastavu Nikšićkog NOP odreda formiran 4. udarni bataljon.

⚔️ 0. 4. 1942. Prema instrukcijama GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku, formiran 5. nikšićki udarni partizanski bataljon.

⚔️ 0. 4. 1942. U cilju pravilnijeg, organizovanijeg i ekonomičnijeg rada, Štab Nikšićkog NOP odreda izdao svim intendantima bataljona i samostalnih četa uputstvo o organizaciji ishrane, o postupku prilikom pretresa i konfiskacije i o izvorima snabdevanja jedinica. Štab je propisao i tablicu sledovanja hrane. 

⚔️ 4. 4. 1942. Treći udarni bataljon Nikšićkog NOP odreda, u sadejstvu sa Župskom terenskom partizanskom četom, izvršio uspešan napad na četnike na Ostroškoj kapi i visovima u rejonu Međeđa - s. Vinići. Četnici su razbijeni i odbačeni u dolinu Zete, uz gubitke od oko 30 mrtvih i više ranjenih, dok su partizani imali 7 mrtvih i 8 ranjenih boraca. Zaplenjeni su 1 mitraljez, 1 sanduk bombi, izvestan broj pušaka i četnička zastava.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Pozdrav ranjenicima na Žabljaku od boraca Lukovskog bataljona Nikšićkog NOP odreda

📜 Telegram visokog komesara za Crnu Goru od 19. jula 1941, Ministarstvu spoljnih poslova u Rimu o deblokiranju Cetinja i o novim žarištima ustanka u Gusinju, Nikšiću i Andrijevici

📜 Obavještenje Komande divizije Taro od 3 avgusta 1941 prefekturi u Kotoru o rušenju željezničke pruge Nikšić - Bileća

📜 Izveštaj 22. mešovite čete T.R.T. od 11. avgusta 1941. Komandi inžinjerije divizije „Kačatori dele Alpi o prekidu telefonskih linija Nikšić - Bogetići - Danilovgrad - Podgorica

📜 Izveštaj 22. čete T.R.T. od 17. avgusta 1941. Komandi inžinjerije divizije „Kačatori dele Alpi o prekidu telefonskih linija Nikšić - Podgorica - Danilovgrad - Bogetići

📜 Izvještaj Mjesnog komiteta KPJ - Herceg Novi od novembra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ za Okrug nikšićki

📜 Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od novembra 1941 god. o borbama na Stubi i oko Nikšića

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 15 novembra 1941 god. za pokret jedinica Nikšićke i Bjelo-pavlićke grupe u pravcu Pljevalja

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 30 novembra 1941 god. štabu Nikšićkog NOP odreda

📜 Nedjeljni izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 30 novembra 1941 god. o borbama oko Grahova

📜 Pismo štaba Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda od 30 novembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o potrebi sadejstva na terenu Krivošija

📜 Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o stavu prema četnicima i borbama na sektoru Crkvice - Grahovo

📜 Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od decembra 1941 god. štabu Grahovskog bataljona za dostavljanje izvještaja o situacnji na sektoru Crkvice - Grahovo

📜 Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od decembra 1941 god. štabu Pješivačkog bataljona

📜 Saopštenje štaba Grahovskog bataljona Nikšićkog NOP odreda od 2 decembra 1941 god. o oslobođenju Lastve

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 4 decembra 1941 god. štabu Nikšićkog NOP odreda

📜 Nzređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 9 decembra 1941 god. štabu Nikšićkog NOP odreda za čvrsto držanje obruča oko Nikšića i pomaganje bolnice na Žabljaku

📜 Izvještaj štaba Grahovskog bataljona od 12 decembra 1941 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o borbama na sektoru Grahovo - Crkvice - Risan

📜 Članak iz Omladinskog pokreta br. 1 od 15 decembra 1941 god. o rušenju puta Danilov Grad - Nikšić

📜 Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 15 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku

📜 Pismo štaba Durmitorskog NOP odreda od 18 decembra 1941 god. štabu Nikšićkog NOP odreda

📜 Pismo okružnog komiteta KPJ za Nikšić od 19. decembra 1941. rejonskom komitetu u Pivi i Mjesnom komitetu Šavnik o oživljavanju rada partijske organizacije na tom terenu

📜 Izvještaj štaba Grahovskog bataljona od 21 decembra 1941 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o borbama na sektoru Crkvice - Grahovo i Radovan Ždrijelu

📜 Proglas Okružnog komiteta KPJ za Nikšićki okrug od 22 decembra 1941 godnne

📜 Pismo štaba Lovćenskog NOP odreda od 22 decembra 1941 god. štabu Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda povodom traženja pomoći i sadejstva protiv Italijana

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 26 decembra 1941 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o načinu pružanja pomoći Narodnooslobodilačkom pokretu u Gatačkom srezu

📜 Izvještaj Mjesnog komiteta KPJ - Herceg Novi od 27 decembra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ za Okrug nikšićki o stanju na svom području

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 30 decembra 1941 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o zadacima Odreda i Župopivskog bataljona

📜 Pismo štaba Nikšićkog NOP odreda od 30 decembra 1941 god. štabu Durmitorskog NOP odreda

📜 Tumačenje uputstva Glavnog štaba o primjeni partizanske taktike u borbi protiv okupatora od strane štaba Nikšićkog NOP i D O

📜 Zahtjev štaba Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda drugovima u Luštici za uručivanje municije koja stoji neiskorišćena

📜 Pismo Nikšićkog NOP odreda o razvoju vojno-političknh događaja u istočnoj Bosni i oko Kolašina

📜 Pismo političkog komesara Nikšićkog odreda od januara 1942. političkom komesaru Golijskog bataljona o suzbijanju četničkog pokreta u istočnoj Hercegovini

📜 Pismo političkog komesara Nikšićkog NOP odreda od 3. januara 1942. Okružnom komitetu KPJ za Nikšić o situaciji oko Bileće i hvatanju organizatora četničkog pokreta u Grahovu

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPJ za Nikšić od 3. januara 1942. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru i Boku o vojno-polntičkoj situaciji u nikšićkom okrugu

📜 Izvještaj štaba Golijskog NOP bataljona od 4 januara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o jačini neprijateljskih garnizona u Avtovcu, Gacku i Kuli

📜 Izvještaj štaba Trebješkog NOP bataljona od 6 januara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o uspostavljanju veze sa drugim partizanskim jedinicama

📜 Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 9 januara 1942 god. štabu Pješivačkog bataljona za izvršenje prepada na italijansku stražu kod Careva Mosta i obavještenje o rezultatima borbe sa Italijanima na Žirovnici

📜 Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 10 januara 1942 god. komandantu Lukovskog bataljona za pojačanu kontrolu kretanja sumnjivih lica i upućivanje pomoći Trebješkom bataljonu

📜 Pismo štaba Nikšićkog NOP odreda od 10 januara 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda o rezultatima borbi na području odreda i planu daljih akcija

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 11 januara 1942 god. Vrhovnom štabu o blokadi Nikšića, prisiljavanju italijanskih garnizona u Grahovu, Kolašinu i Lijevoj Rijeci na evakuaciju i o rušenju svih važnijih komunikacija u Crnoj Gori

📜 Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 15 januara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o upućivanju dva bataljona za Bosnu, likvidacnji četničke grupe Periše Džakovića i povratku čete Nikšićkog odreda

📜 Presuda Prijekog vojnog suda Nikšićkog NOP odreda od 15 januara 1942 god. devetnaestorici pristalica Draže Mihailovića

📜 Naređenje štaba Pješivačkog bataljona od 17 januara 1942 god. komandiru Bršanske čete u vezi situacije na sektoru Dannlov Grad - Nikšić

📜 Izvještaj Štaba Golijskog partizanskog bataljona od 19. januara 1942. Štabu Nikšićkog NOP odreda o stanju u srezu gatačkom i mogućnostima za napad na italijanskn i ustaško-domobranski garnizon u Gacku

📜 Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 20 januara 1942 god. štabu Župskog bataljona za obuku boraca u rukovanju oružjem, pojačanje budnosti i masovno-politnčkog rada

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Trebješkog bataljona Nikšićkog NOP odreda od 20 januara 1942 godine

📜 Naredba štaba Nikšićkog NOP odreda od januara 1942 god. područnim štabovima bataljona i komandama četa za evakuaciju sela izloženih represalijama okupatora

📜 Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 5 januara 1942 god. štabu Kočanskog bataljona za pripravnost jednnica

📜 Izvještaj Mjesnog komiteta KPJ - Herceg Novi od 6 januara 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Nikšićki okrug o izvedenim akcijama protiv okupatora u Boki

📜 Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 21 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o likvidaciji izdajničke grupice Kovačevića, koordinaciji daljih akcija sa Glavnim štabom za Bosnu i Hercegovinu i borbama oko Nikšića

📜 Izvještaj člana Srpskog komiteta KPJ za Bileću političkom komesaru Nikšićkog NOP odreda od 21. januara 1942. o hvatanju Boška Todorovića, četnnčkog komandanta za istočnu Bosnu

📜 Izvještaj Štaba Župopivskog bataljona od 22. januara 1942. Štabu Nikšićkog NOP odreda o hvatanju grupe četnika majora Todorovića i upućivanju NO bataljona ,,Bajo Pivljanin za Bosnu

📜 Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 26 januara 1942 god. o pripremi za savjetovanje i obavještenje o ishodu borbi kod Danilova Grada

📜 Izvještaj štaba Banjsko-vučedolskog bataljona od 26 januara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o dvomjesečnom radu i borbama svojih jedinica

📜 Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 28 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Hercegovini, neuspjelom napadu četnika na Borač i stanju opsjednutog garnizona u Nikšiću

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 30 januara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda za pojačanu budnost prema četnicima, stalno uznemiravanje neprijatelja u Nikšiću i formiranje udarnih četa

📜 Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 31 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o situaciji na teritoriji odreda

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Nikšić od 31. januara 1942. Mjesnom komitetu KPJ Šavnik o političkoj situaciji na terenu i upućivanju delegata na Ostrošku skupštinu

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od februara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda

📜 Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od februara 1942 god. štabu Rudinsko-trepačkog bataljona za pojačanje Pješivačkog sektora i koordinisanje akcija s Kočansknm bataljonom

📜 Naređenje Štaba Nikšićkog NOP odreda od februara 1942. Štabu Rudinsko-trepačkog bataljona za vršenje čestih prepada na neprijateljska utvrćenja i upućivanje 50 partizana u Vasojeviće

📜 Izvještaj Štaba Nikšićkog NOP odreda od februara 1942. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Odreda

📜 Naređenje Štaba Nikšićkog NOP odreda od 1. februara 1942. Štabu Pješivačkog bataljona da se obezbijedi od okupatorskih jedinica od Danilovgrada ka Nikšiću

📜 Naredba Štaba Nikšićkog NOP odreda od 1. februara 1942. o upućivanju Kombinovane čete u sjeveroistočnu Hercegovinu i postaljanju komandnog kadra u toj jedinici

📜 Pismo Štaba Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda od 1. februara 1942. Štabu Lovćenskog NOP odreda o potrebi organizovanije saradnje na području Boke kotorske

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 2 februara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda povodom opsade Nikšića

📜 Izvještaj Veljka Zekovića, člana OK KPJ za Nikšić, od 2. februara 1942. okružnom komitetu KPJ za Nikšić o stanju partijske organizacije u Pivi

📜 Brojno stanje i naoružanje Banjsko-vučedolskog bataljona Nikšićkog NOP odreda na dan 5 februara 1942 godine

📜 Pismo Štaba Nikšićkog odreda od 5. februara 1942. Italijanskoj komandi u Nikšiću o razmjeni ratnih zarobljenika

📜 Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 6 februara 1942 god. štabu Orjenskog bataljona za formiranje udarne čete i obavještenje o oslobođenju Foče i borbama kod Danilovog Grada i Borča

📜 Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 7 februara 1942 god. štabu Banjsko-vučedolskog bataljona za uništenje četničke grupe popa Perišića i formiranje jedne udarne čete

📜 Obavještenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 7 februara 1942 god. političkom komesaru operativnog sektora Gacko - Nevesinje o upućivanju pomoći za likvidaciju četničke bande popa Perišića

📜 Pismo Štaba Nikšićkog NOP odreda od 7. februara 1942. Štabu Župopivskog bataljona o upućivanju jedne udarne čete u Hercegovinu za borbu protiv četnika

📜 Uputstvo Štaba Nikšićkog NOP odreda od 10. februara 1942. Štabu Banjsko-vučedolskog bataljona za vojno-političku aktivnost na teritoriji Hercegovine

📜 Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 13 februara 1942 god. štabu Pješivačkog bataljona za konsolidovanje fronta prema Danilovom Gradu

📜 Saopštenje Operativnog štaba za Hercegovinu od 13 februara 1942 god. o akcijama Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda

📜 Izvještaj operativnog štaba Pješivačkog sektora od 15 februara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o situaciji na sektoru Danilov Grad - Nikšić

📜 Sporazum između četničke Komande Crne Gore i Hercegovine i Komande italijanske divizije »Taro« od 17. februara 1942. o saradnji četničkih jedinica u deblokadi italijanskog garnizona u Nikšiću

📜 Obavještenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 18 februara 1942 god. štabu Grahovskog bataljona o prodoru Italijana do Bogetića i izdaji četničke bande Baja Stanišića

📜 Naređenje Štaba Nikšićkog NOP odreda od 21. februara 1942. Štabu Golijskog bataljona da uputi 20 boraca za borbu protiv četnika

📜 Izvještaj političkog komesara operativnog sektora Gacko - Nevesinje od 22 februara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o neuspjelom napadu na četničku bandu popa Perišića

📜 Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 25 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o prodoru Italijana za Nikšić i nastaloj vojno-političkoj situaciji na području odreda

📜 Pismo Štaba Nikšićkog NOP odreda od 25. februara 1942. Savi Kovačeviću o vojno-političkoj situacijn na sektoru Odreda

📜 Obavještenje Štaba Nikšićkog NOP odreda od 25. februara 1942. Štabu Grahovskog bataljona o prodoru Italijana u Nikšić i vojno-političkoj situaciji u ostalim dijelovima Crne Gore

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 26 februara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda za upućivanje udarnog bataljona za borbu s Vasojevićkim četnicima i hitno obavještenje susjednih odreda i Vrhovnog štaba o situaciji kod Mojkovca i Kolašina

📜 Saopštenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 26 februara 1942 god. o borbama protiv Italijana i izdajstvu Baja Stanišića

📜 Saopštenje Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 26 februara 1942 god. o borbama Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Nikšić od 27. februara 1942. Mjesnom komitetu Šavnik o opasnosti od četničkog uticaja u Vasojevićima i drugim krajevima Crne Gore

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Nikšić od 27. februara 1942. Mjesnom komitetu Grahovo o upućivanju jednog udarnog bataljona u Vasojeviće za borbu protiv četnika

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Nikšić od 27. februara 1942. Savi Kovačeviću o upućivanju udarnog bataljona za Vasojeviće i vojno-političkoj situaciji na području okruga

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 28 februara 1942 god. Vrhovnom štabu o četničkoj ofanzivi prema Kolašinskom srezu, izdajstvu pukovnika Baja Stanišića i prodoru Italijana ka Nikšiću

📜 Izvještaj štaba Banjsko-vučedolskog bataljona od marta 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o razbijanju četničkih uporišta na crnogorsko-hercegovačkoj granici

📜 Uputstvo štaba Nikšićkog NOP odreda od marta 1942 god. štabu Grahovskog bataljona za rad kombinovane Grahovske čete u Katunskoj Nahiji i obavještenje o događajima u Vasojevićima, Bjelopavlićima i Nevesinjskom srezu

📜 Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od marta 1942 god. štabu Grahovskog bataljona za ukazivanje pomoći Orjenskom bataljonu i obavještenje o borbama protiv narodnih neprijatelja

📜 Izvještaj političkog komesara Goliskog bataljona od 3 marta 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreza o situaciji na teritoriji Gatačkog sreza

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 3 marta 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o vojno-političkoj situaciji u Jugoslaviji

📜 Izvještaj Mjesnog komiteta KPJ za Šavnik od 4. marta 1942. Okružnom komitetu za Nikšić o vojno-političkoj situaciji na području komiteta

📜 Izveštaj Mesnog komiteta KPJ za Herceg-Novi od 4. marta 1942. Okružnom komitetu za Nikšić o vojno-političkoj situaciji i radu na terenu

📜 Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 5 marta 1942 god. Glavnom štabu NOI odreda za Crnu Goru i Boku o pripremama za borbu protiv četnika i formiranje Prvog udarnog bataljona

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Narodni heroji Jugoslavije Zasede u oslobodilačkom ratu Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Gacko Zarobljenici u ratu Centralni komitet KPJ Borbe u Hercegovini 1942. Narodno oslobodilački odbori 48. pešadijska divizija Taro Ustanak u Hercegovini 1941. Brigada Aosta Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Vilus Bajo Stanišić 2. proleterska udarna brigada Italijanski zločini u Jugoslaviji 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Borbe u Dalmaciji 1943. Bolnice u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Danilovgrad Operacija Schwarz Foča Ustanak u Crnoj Gori 1941. Josip Broz Tito 7. SS divizija Prinz Eugen Borbe u Crnoj Gori 1943. Omladina u ratu Borbe u Crnoj Gori 1942. Komski partizanski odred Vrhovni štab NOVJ Politički komesari u NOR-u Italija u drugom svetskom ratu Nevesinje 2. proleterska divizija NOVJ Žabljak Kolašin Trebinje SKOJ 2. udarni korpus NOVJ Pljevlja Borbe u Crnoj Gori 1944. 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Zetski partizanski odred Herceg Novi Ivan Milutinović 6. crnogorska udarna brigada 29. hercegovačka divizija NOVJ Šavnik 18. pešadijska divizija Messina Cetinje 6. italijanski armijski korpus Glavni štab Crne Gore Durmitorski partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Andrijevica Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Saradnja četnika sa okupatorom 3. udarna divizija NOVJ Lovćenski partizanski odred Hercegovački partizanski odred 181. pešadijska divizija Streljanja u oslobodilačkom ratu 32. pešadijska divizija Marche Borbe u Hercegovini 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Nikšićki partizanski odred Diverzije u oslobodilačkom ratu Partizanski odred Bijeli Pavle Podgorica Bileća Bitka na Neretvi Četnici u ustanku