Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Borbe u Hercegovini 1942.

Za ovaj pojam je pronađeno 130 hronoloških zapisa, 153 dokumenata i 15 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 9. 1941. Mesni komitet KPJ za Mostar, proširivanjem dotadašnjih odbora narodne (ranije: crvene) pomoći, formirao ilegalni Gradski odbor NO fonda za Mostar. Odbor je početkom 1942, prerastao u Gradski NO odbor. On je radio sve do oslobođenja.

⚔️ 19. 12. 1941. Dva bataljona Hercegovačkog NOP odreda zauzeli ž. st. Jasenica-Lug, Dikliće i Poljice (zarobivši italijanske posade), a do 22. decembra i Uskoplje, Glavsku i Grmljane. Saobraćaj na prugama Dubrovnik-Trebinje, Uskoplje-Zelenika i Hum-Gabela obustavljen do 22. januara 1942. godine.

⚔️ 0. 1. 1942. Tri bataljona Hercegovačkog NOP odreda napala bataljon italijanske divizije -Marke- u s. Planoj. Obavešten o napadu, neprijatelj je intervenisao jednim ojačanim bataljonom iz Bileće, zbog čega napad nije uspeo.

⚔️ 0. 1. 1942. Da bi olakšao komandovanje velikim brojem bataljona Hercegovačkog NOP odreda, Privremeni operativni štab NOP odreda za Hercegovinu formirao četiri štaba sektora, koji su objedinjavali rad dva do pet teritorijalnih partizanskih bataljona, usmerenih na dejstvo prema nekom garnizonu ili komunikaciji (po čemu su i dobij ali naziv).

⚔️ 4. 1. 1942. U Lastvi (kod Trebinja), na inicijativu Štaba Hercegovačkog NOP odreda, održano savetovanje predstavnika Hercegovačkog i Nikšićkog NOP odreda. Odlučeno je da se, radi uspešnije borbe protiv okupatora i četnika na graničnom sektoru, koordiniraju dejstva crnogorskih i hercegovačkih jedinica, pa je, u tom cilju, formiran zajednički Operativni štab (nosio naziv Privremeni operativni štab NOP odreda za Herceogvinu).

⚔️ 4. 1. 1942. Nekoliko stotina milicionera iz Borča, predvođeni žandarmima i ustašama, zauzeli i spalili srpska sela Bodežište i Vratio, ali su protivnapadom 1. gatačkog partizanskog bataljona Hercegovačkog NOP odreda i Pivske partizanske čete Durmitorskog NOP odreda razbijeni. Gatački četnički odred nije hteo pomoći odbranu sela, ali je posle borbe spalio muslimanska sela Bahore i Mrđenoviće.

⚔️ 6. 1. 1942. Delovi Ljubomirskog bataljona četničkog 1. hercegovačkog puka napali jedan vod bataljona -Luka Vukalović- Hercegovačkog NOP odreda. Time su četnici u Hercegovini otpočeli otvorenu oružanu borbu protiv NOP-a.

⚔️ 6. 1. 1942. Kod Klenka (na komunikaciji Trebinje-Bileća), iz zasede, Lastvanska četa bataljona -Luka Vukalović- Hercegovačkog NOP odreda, bez vlastitih gubitaka, uništila snabdevačku auto-kolonu (7 vozila) i ojačanu četu italijanske divizije -Marke- koja je tu kolonu pratila.

⚔️ 7. 1. 1942. Kod s. Bijele delovi Konjičkog partizanskog bataljona Hercegovačkog NOP odreda razbili četu ustaške Crne legije i odbacili je u Konjic.

⚔️ 23. 1. 1942. U s. Koritima (na putu Gacko-Bileća) delovi Banjsko-vučedolskog bataljona Nikšićkog NOP odreda zarobili štab Graničnog bataljona četničkog 1. hercegovačkog puka.

⚔️ 23. 1. 1942. Na Vraćevici (na putu Trebinje-Bileća) Bilećki bataljon Hercegovačkog NOP odreda i Banjsko-vučedolski bataljon Nikšićkog NOP odreda uništili zaštitnicu 56. puka italijanske divizije -Marke- (jednu ojačanu četu) i zaplenili, između ostalog 2 topa.

⚔️ 28. 1. 1942. U s. Baljcima (kod Bileće) po naređenju Privremenog operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu formiran 1. hercegovački udarni bataljon (u početku imao naziv: Hercegovačko-crnogorski udarni bataljon).

⚔️ 0. 2. 1942. U Mostaru, prerastanjem odbora NO fonda, formiran GNO odbor, koji je ilegalno radio do oslobođenja grada (14. 2. 1945) rukovodeći, preko svojih pododbora, mnogim akcijama, naročito prikupljanjem sredstava za NO fond i za mobilizaciju.

⚔️ 0. 2. 1942. Zbog hapšenja nekoliko učenika, MK SKOJ-a za Mostar organizovao štrajk u Trgovačkoj akademiji u Mostaru. Zbog masovnog učešća učenika u štrajku, koji se preneo i na Učiteljsku školu i Gimnaziju, ustaške vlasti su zatvorile sve srednje škole u gradu.

⚔️ 1. 2. 1942. Kod s. Drijena (na putu Dubrovnik-Trebinje) dve čete bataljona -Šuma- Sektora Trebinje-Dubrovnik privremenog Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu razbile jednu italijansku četu.

⚔️ 4. 2. 1942. Odlukom VŠ NOP i DV Jugoslavije formiran Operativni štab NOP odreda za Hercegovinu, čije je operativno područje obuhvatalo severnu i istočnu Hercegovinu i južnu Dalmaciju. Time je ukinut dotadašnji privremeni Operativni štab (zajednički za Hercegovački i Nikšićki NOP odred).

⚔️ 4. 2. 1942. VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio Štabu Zupopivskog partizanskog bataljona da hercegovačkim partizanskim jedinicama pruži pomoć u učvršćivanju narodne vlasti u gatačkom srezu i u borbi protiv petokolonaških elemenata.

⚔️ 7. 2. 1942. Kod s. Zaplanika (na pruzi Hum-Dubrovnik) Šumska četa Sektora Trebinje-Dubrovnik Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu uništila voz i zarobila 32 italijanska vojnika, 4 domobrana i 3 ustaše.

⚔️ 9. 2. 1942. Napadom iz Trebinja i Bileće, glavnina italijanske divizije -Marke- otpočela deblokadu garnizona u Bileći. U četvorodnevnim borbama protiv jedinica Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu, delovi te divizije su se, uz veće gubitke, probili u opkoljeni garnizon u Bileći, ali nisu uspeli održati komunikacije, pa je garnizon i dalje ostao blokiran.

⚔️ 9. 2. 1942. Kod ž. st. Glavske (na pruzi Uskoplje-Zelenika) delovi Šumskog bataljona (ojačani delovima Orjenskog bataljona Nik.šićkog NOP odreda) Sektora Trebinje-Dubrovnik Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu, uništili voz i razoružali vod italijanskih vojnika.

⚔️ 9. 2. 1942. Pod rukovodstvom delegata VŠ NOP i DV Jugoslavije i člana Politbiroa CK KPJ Ivana Milutinovića održan sastanak komandanata i političkih komesara jedinica Nikšićkog NOP odreda. Na sastanku je rešeno: i dalje čvrsto držati blokadu italijanskog garnizona u Nikšiću i, u cilju utvrđivanja borbenog stanja i jačine neprijatelja, stalno izvoditi prepade na isturene položaje oko grada; formirati bombaška odeljenja, koja bi imala zadatak da se neprimetno privlače neprijatelju i uništavaju ga; deo Nikšićkog NOP odreda i deo partizanskih snaga koje odredi Operativni štab za Hercegovinu prebaciti na sektor Gacko-Borač sa zadatkom da pristupe čišćenju Borča od ustaša i četničkih grupa.

⚔️ 13. 2. 1942. Kod ž. st. Duži (na pruzi Trebinje-Hum) Šumska četa Sektora Trebinje-Dubrovnik srušila poluoklopni voz, uništivši lokomotivu i jedan vagon.

⚔️ 13. 2. 1942. Kod vodovoda u s. Dolu (kod Stoca) Stolački bataljon Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu razoružao italijansku stražu, a zatim razbio jednu kombinovanu četu 1. bataljona 52. puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi-, koja je na kamionima intervenisala iz Stoca.

⚔️ 14. 2. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu Sektora Nevesinje-Gacko da uništava četnike u Hercegovini i stvara dobrovoljačku vojsku.

⚔️ 19. 2. 1942. U Kifinom Selu (kod Nevesinja) ojačana četa Udarnog bataljona Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu uništila Štab operativnih jedinica četničke komande istočne Bosne i Hercegovine.

⚔️ 25. 2. 1942. Oko dva bataljona italijanske divizije -Marke- izvršilo napad od ž. st. Zaplanik, Jasenica-Lug i Diklići (na pruzi Dubrovnik-Gabela) prema Bobanima. Pošto su delovi Šumskog partizanskog bataljona Sektora Trebinje-Dubrovnik Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu razbili jednu njihovu četu u s. Vjetrenom, ostale kolone su se povukle, opljačkavši sela: Nevadu, Prisjeku i Slavogostiće.

⚔️ 26. 2. 1942. Delovi Hercegovačkog i Nikšićkog NOP odreda razbili Ljubomirski i Bilećki bataljon 1. hercegovačkog četničkog puka. U višednevnim borbama je ubijen 31 četnik, većina četnika se predala, a ostaci su se povukli u italijansko-domobranski garnizon u Bileći.

⚔️ 27. 2. 1942. Kod s. Bratača (blizu Nevesinja) delovi 1. hercegovačkog udarnog bataljona i bataljona -Nevesinjska puška- odbili napad oko 300 vojnika 3. puka italijanske divizije -Taurinenze- i 200 četnika četničkog Nevesinjskog odreda i naneli im gubitke od 40 mrtvih.

⚔️ 27. 2. 1942. Formiran inicijativni SNO odbor za Bileću.

⚔️ 0. 3. 1942. Kod s. Branog Dola (blizu Bileće) Ljubomirski bataljon Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu razbio četu italijanske divizije -Marke-.

⚔️ 0. 3. 1942. U s. Berkovićima (kod Stoca) Operativni štab NOP odreda za Hercegovinu formirao zarobljenički logor za nemačke i italijanske vojnike, koji je postojao do. maja 1942 godine.

⚔️ 0. 3. 1942. U s. Fatnici (kod Bileće), pod rukovodstvom Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu, održano vojno-političko savetovanje, na kome je odlučeno da se izvrši reorganizacija partizanskih jedinica Hercegovine. Tom reorganizacijom, koja je završena do kraja. marta, ukinuti su štabovi sektora, teritorijalni bataljoni su okupljeni u Južnohercegovački i Severnohercegovački NOP odred, a Udarni bataljon je ostao pod neposrednom komandom Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu.

⚔️ 0. 3. 1942. U s. Džinovoj Mahali (kod Nevesinja), na konferenciji članova opštinskih NO odbora, formiran SNO odbor za Nevesinje.

⚔️ 3. 3. 1942. U rejonu s. Plana - s. Korita (kod Bileće) delovi Nikšićkog NOP odreda i Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu razbili Granični bataljon 1. hercegovačkog četničkog puka.

⚔️ 7. 3. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito uputio direktivu Štabu Hercegovačko-crnogorskog udarnog partizanskog bataljona: bataljon treba da se što više vojnički i politički učvrsti, da povećava svoje redove, naročito omladinom, da je uvek u pokretu, da izbegava -mrtve frontove- i frontalne borbe. U direktivi se ističe da bataljon nema zadatak da brani seoske kuće, već da rešava -veća operativna pitanja-.

⚔️ 8. 3. 1942. U s. Zupcima (kod Trebinja) SNO odbor za Trebinje organizovao konferenciju delegata 12 oslobođenih opština iz graničnih delova srezova Trebinje, Bileća, Nikšić i Herceg-Novi, na kojoj su rešena pitanja robne razmene i trgovine i određena pijačna mesta, pijačni dani i cene najnužnijih proizvoda.

⚔️ 10. 3. 1942. Na Zegulji (na putu Ljubinje-Stolac) Sitnički i Ljubinj ski bataljon Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu uništili deo nemačke auto-kolone (4 motocikla, 1 putnički auto i 30 kamiona), sa pratnjom, koja je prevozila duvan iz Ljubinja. U borbi je uništeno 12 kamiona a duvan zaplenjen. Ubijeno je 27, ranjeno 12 i zarobljeno 45 nemačkih vojnika. Zaplenjeno: 3 mitraljeza, 11 p. mitraljeza i automata, oko 60 pušaka, 20 pištolja, 4 radio-stanice itd.

⚔️ 11. 3. 1942. Pod pritiskom delova Kalinovičkog NOP odreda, italijanska i žandarmerijska posada iz Uloga povukla se u Nevesinje.

⚔️ 20. 3. 1942. U s. Divinu (kod Bileće), na konferenciji delegata seoskih i opštinskih NO odbora, izabran SNO za Bileću.

⚔️ 27. 3. 1942. Kod s. Vlahinje (blizu Bileće) dva bataljona Južnohercegovačkog i jedan bataljon Nikšićkog NOP odreda sprečili ispad iz Bileće 56. puka italijanske divizije -Marke-, ojačanog sa 4 tenka i četnicima. Posle desetočasovne borbe neprijatelj je prisiljen na povlačenje uz gubitke od 69 mrtvih i ranjenih italijanskih vojnika i 5 četnika. VŠ NOP i DV Jugoslavije pohvalio je 5 boraca, zbog. junačkog držanja u toj borbi.

⚔️ 0. 4. 1942. U s. Divinu (kod Bileće), po naređenju Operativnog Štaba NOP odreda za Hercegovinu, od izabranih boraca iz Južnohercegovačkog NOP odreda formiran 2. hercegovački udarni partizanski bataljon.

⚔️ 0. 4. 1942. U s. Fatnici (kod Bileće), pod rukovodstvom Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu, održano šire savetovanje vojno-političkih rukovodilaca iz Hercegovine: razmatrano je pitanje organizacionog i političkog učvršćenja, postignutih vojnih uspeha; kritikovani su sektaški stav i levo skretanje u Hercegovini na koje je CK KPJ ukazao svojim pismom Oblasnom komitetu KPJ za Hercegovinu od 15. aprila.

⚔️ 0. 4. 1942. U s. Fatnici (kod Bileće) održana okružna konferencija SKOJ-a za istočnu Hercegovinu, na kojoj je razmatrano dalje učvršćenje NOSOBiH, stvaranje bratstva i jedinstva i šire prodiranje među muslimansku i hrvatsku omladinu. Konferenciji je prisustvovalo 80 delegata.

⚔️ 0. 4. 1942. U Mostaru jedna desetina Konjičkog bataljona Severnohercegovačkog NOP odreda iz italijansko-domobranske kasarne -Severni logor- iznela 25.000 puščanih metaka i 7 pušaka, a sutradan ih kamionom prebacila na oslobođenu teritoriju.

⚔️ 0. 4. 1942. U rejonu Gacka, od izabranih boraca iz jedinica Severnohercegovačkog i Južnohercegovačkog NOP odreda, po naređenju Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu, formiran 4 hercegovački udarni bataljon.

⚔️ 0. 4. 1942. Po direktivi PK KPJ za BiH formiran OK KPJ za južnu Hercegovinu, koji je obuhvatao organizacije u jedinicama i na teritoriji Južnohercegovačkog NOP odreda.

⚔️ 0. 4. 1942. Po direktivi PK KPJ za BiH formiran OK KPJ za severnu Hercegovinu, koji je obuhvatao teritoriju Severnohercegovačkog NOP odreda.

⚔️ 0. 4. 1942. U s. Dulićima (kod Gacka), na konferenciji NO odbora opština Dulići, Dramešina, Nadinići i Dubljevići, formiran SNO odbor za Gacko.

⚔️ 5. 4. 1942. Prvi udarni hercegovački bataljon i delovi Nikšićkog, Durmitorskog i Severnohercegovačkog NOP odreda (svega 6 bataljona), posle trodnevnih borbi, razbili u gornjem Gatačkom polju četnički Gatački odred i oslobodili desetak sela. Ostatak od oko 400 četnika povukao se u italijansko-domobranske garnizone Avtovac i Gacko.

⚔️ 10. 4. 1942. Dva bataljona južnohercegovačkog NOP odreda izvršili demonstrativan napad na italijansko-domobranska uporišta spoljne odbrane Trebinja. U borbi je poginuo komandant bataljona -Luka Vukalović- Manojlo Benderać Majo, narodni heroj.

⚔️ 15. 4. 1942. CK KPJ uputio direktivno pismo Okružnom komitetu KPJ za istočnu Hercegovinu i političko-partijskim rukovodiocima u partizanskim jedinicama na istom području, u kome ističe polet NOB-a u istočnoj Hercegovini i ukazuje na opasnost sektaškog zastranjivanja i nepravilnog tumačenja linije KPJ.

⚔️ 15. 4. 1942. Delovi italijanske divizije -Taurinenze- i oko 300 četnika Nevesinjskog četničkog odreda počeli akciju čišćenja u gornjem Nevesinjskom polju. U trodnevnim borbama oni su uništili desetak sela, internirali deo stanovništva i ubili oko 70 lica. Braneći sela, seoske straže su ubile 11 i ranile 43 italijanska vojnika. Četnički gubici nisu poznati.

⚔️ 17. 4. 1942. U s. Berkovićima (kod Stoca) održana Oblasna skupština NO odbora Hercegovine, na kojoj je donet niz odluka i mera privrednog, prosvetnog, pravnog i zdravstvenog karaktera, formiran Oblasni NO odbor za Hercegovinu i izdat proglas narodu Hercegovine.

⚔️ 17. 4. 1942. Po naređenju V5 NOP i DV Jugoslavije, delovi Južnohercegovačkog, Severnohercegovačkog, Kalinovičkog, Durmitorskog i Nikšićkog NOP odreda i Fočanskog NO dobrovoljačkog odreda, 1. hercegovački udarni bataljon i 3. bataljon 2. proleterske NOU brigade (oko 2.000 boraca) napali ustaško uporište Borac (1.300 žandarma ustaša i milicionera). Oni su ga, posle oštrih dvodnevnih borbi, zauzeli, ali se glavnina neprijatelja izvukla prema Nevesinju.

⚔️ 22. 4. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu da od ustaša očisti Nevesinjsko polje i dolinu reke Neretve do Konjica.

⚔️ 24. 4. 1942. Kalinovički NOP odred očistio od muslimanske milicije dvadesetak sela na levoj obali Neretve, nizvodno od Uloga, i spojio se s Konjičkim bataljonom Severnohercegovačkog NOP odreda. Na taj način su snage oko VŠ NOP i DV Jugoslavije izbile širokim frontom na Neretvu.

⚔️ 25. 4. 1942. Kod s. Slivlja (na komunikaciji Nevesinje-Gacko) 1. hercegovački udarni bataljon Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu, u zasedi, razbio prethodnicu 260. puka italijanske divizije -Murđe-, te zarobio 57. ranio 42 i ubio 18 italijanskih vojnika, a zaplenio 2 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, GO pušaka i 60 tovara razne vojne opreme.

⚔️ 28. 4. 1942. Otpočeo prodor četiri bataljona Južnohereegovaekog NOP odreda s linije Stolac-Ljubinje ka Neretvi. U borbama do 4. maja jedinice Južnohereegovaekog NOP odreda su savladale brojna ustaška i italijanska uporišta, izbile na r. Neretvu, prekinule železničku prugu Mostar-Dubrovnik u dužini od 30 km i oslobodile oko 80 sela i zaselaka. Protivnapadi delova italijanskih divizija -Marke- i -Mesina- ostali su bez uspeha. U borbama su poginuli komandant Stolačkog bataljona Savo Belović i puškomitraljezac 6. hercegovačkog udarnog bataljona Jefto Bošnjak, narodni heroji.

⚔️ 0. 5. 1942. U okolini Konjica formiran SK KPJ za Konjic koji je obuhvatao partijske organizacije na oslobođenoj teritoriji konjičkog sreza i u Konjičkom bataljonu Severnohercegovačkog NOP odreda.

⚔️ 0. 5. 1942. U s. Zovom Dolu (kod Nevesinja), na konferenciji delegata seoskih i opštinskih NO odbora, izabran SNO odbor za Neveslnje.

⚔️ 0. 5. 1942. U s. Zupcima (kod Trebinja), od izabranih boraca bataljona -Suma- i -Luka Vukalović- Južnohercegovačkog NOP odreda, po naređenju Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu, formiran 7. hercegovački udarni bataljon.

⚔️ 0. 5. 1942. U s. Mjedeniku (kod Gacka), po naređenju Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju od delova Severnohercegovačkog NOP odreda formiran 5. hercegovački udarni bataljon.

⚔️ 0. 5. 1942. U rejonu Bileće, po naređenju Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu, i južnu Dalmaciju, od delova Južnohercegovačkog NOP odreda formiran 8. hercegovački udarni bataljon.

⚔️ 0. 5. 1942. Po direktivi CK KPJ, da bi se objedinio rad svih okružnih komiteta u Hercegovini, obnovljen Oblasni komitet KPJ za Hercegovinu.

⚔️ 1. 5. 1942. U s. Bjelojevićima (kod Stoca) formirana 1. muslimanska četa -Mustafa Golubić- Južnohercegovačkog NOP odreda.

⚔️ 2. 5. 1942. CK KPJ uputio pismo Okružnom komitetu KPJ za istočnu Hercegovinu: ukazuje mu na iskrivljavanje linije Partije i nalaže mu da punu pažnju obrati daljoj izgradnji Partije i SKOJ-a u vojsci i na terenu.

⚔️ 2. 5. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito dao uputstva Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu: o načinu formiranja i učvršćenja novih udarnih partizanskih jedinica po ugledu na proleterske brigade; o formiranju komandi područja, komandi mesta i partizanskih straža i o njihovim zadacima; o pojačavanju akcija u Južnoj Hercegovini; o čišćenju desne obale Neretve u sadejstvu s Kalinovičkim NOP odredom.

⚔️ 5. 5. 1942. U s. Hrasnu (kod Stoca), od samostalne udarne čete za dejstvo u Crnoj Gori i izabranih boraca Stolačkog, Ljubinjskog, Sitničkog i Bilećkog bataljona Južnohercegovačkog NOP odreda, formiran 6. hercegovački udarni bataljon.

⚔️ 7. 5. 1942. Gatački bataljon Severnohercegovačkog NOP odreda i delovi 4. udarnog bataljona Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju, u trinaestočasovnoj borbi, odbili napad ojačanog 52. puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- i četničkog Gatačkog odreda iz Avtovca prema s. Lipniku i Samoboru. Neprijatelj je imao 23 mrtva, 42 ranjena i 4 zarobljena vojnika.

⚔️ 12. 5. 1942. Kod s. Dražljeva delovi Severnohercegovačkog NOP odreda sprečili prodor ojačanog 52. puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- iz Gacka prema Čemernu i Foči. Posle trodnevnih borbi, uz gubitke od 9 mrtvih i 22 ranjena, italijanski puk je prodro u s. Vrbu i spalio ga.

⚔️ 13. 5. 1942. U Bišini (na putu Nevesinje-Mostar) delovi 2. i 3. udarnog bataljona i bataljona -Bišina- Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju dočekali italijansko-četničku motorizovanu kolonu (76 vozila) u kojoj su se nalazili Štab divizije -Murđe- i delegat četničke Vrhovne komande kod italijanskog 6. armijskog korpusa. U borbi je poginulo 7 italijanskih oficira i dvadesetak vojnika, a uništen je veći broj vozila.

⚔️ 15. 5. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju da produži stalne napade na okupatorska uporišta, uništava domaće izdajnike i ruši komunikacije, a naročito železničku prugu Dubrovnik-Mostar-Sarajevo.

⚔️ 16. 5. 1942. Iz Čapljine dva italijanska bataljona, podržana četom tenkova i artiljerijom, izvršila ispad. U desetočasovnoj borbi kod s. Pribilovaca dve čete Južnohercegovačkog NOP odreda sprečile su dalji prodor neprijatelja, protivnapadom mu odsekle odstupnicu, uništile četu koja je bila prešla r. Bregavu, a ostale jedinice odbacile u Čapljinu. U borbi je poginuo komandir čete Stolačkog partizanskog bataljona Danilo Soldatić, narodni heroj.

⚔️ 21. 5. 1942. Italijanska divizija -Kačatori dele Alpi-, jači delovi divizija -Marke- i -Murđe- i ojačani četnički Nevesinjski i Gatački odred otpočeli koncentričan napad iz Nevesinja, s. Plužina, Gacka, s. Hutova, Čapljine i Mostara (operacija -Stolac-). U osmodnevnim borbama oni su razbili jače delove Južnohercegovačkog i Severnohercegovačkog NOP odreda i 28. maja se spojili u rejonu do tada odsečenog garnizona Stolac. Italijanske jedinice i četnici su u 25 sela spalili oko 1.000 kuća.

⚔️ 25. 5. 1942. Kod s. Pribilovaca (blizu Čapljine) delovi Južnohercegovačkog NOP odreda razbili jedan bataljon 49. fašističke legije -San Marko- italijanske divizije -Marke-, izbacivši iz stroja preko 200 neprijateljskih vojnika (od toga je oko 50 zarobljeno).

⚔️ 26. 5. 1942. Četnički Bilećki i Trebinjski odred, uz podršku delova italijanske divizije -Marken napadom iz Trebinja ovladali Lastvom, a do 31. maja ovladali i delom slobodne teritorije između Bileće i Trebinja. Pruživši samo mestimičan otpor, delovi Južnohercegovačkog NOP odreda uglavnom su se raspali. U borbi protiv četnika poginuo je i komandant 8. hercegovačkog udarnog bataljona Vlado Vučinić, narodni heroj.

⚔️ 28. 5. 1942. U s. Slanom (kod Trebinja), posle neuspelih pokušaja da se poveže sa glavninom partizanskih snaga koje su odstupile iz Crne Gore ka Bosni, rukovodstvo Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda odlučilo da se bataljon rasformira a ljudstvo, u manjim grupama, vrati na teren Boke i pređe na ilegalni rad u pozadini.

⚔️ 29. 5. 1942. U s. Zvijerini (kod Bileće) Ljubomirski bataljon četničkog Bilećkog odreda opljačkao bolnicu, radionice i skladišta Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju. Delovi Sitničkog bataljona Južnohercegovačkog NOP odreda koji su obezbeđivali bolnicu prešli su četnicima. Brzom intervencijom 1. hercegovačkog udarnog bataljona i 4. bataljona 1. proleterske NOU brigade spasena je većina ranjenika. Ostale istaknutije rukovodioce - komuniste četnici su delom bacili u Viđušku jamu, a delom kasnije pobili.

⚔️ 31. 5. 1942. Delovi italijanskih divizija -Mesina- i -Marke- i četnički Trebinjski odred izvršili koncentričan napad na delove Južnohercegovačkog NOP odreda. Oni su do 2. juna ovladali slobodnom teritorijom u trouglu Trebinje-Dubrovnik-Herceg-Novi. Zahvaćeni delovi Južnohercegovačkog NOP odreda uglavnom su se predali ili bili zarobljeni.

⚔️ 2. 6. 1942. U s. Divinu (kod Bileće) održano savetovanje Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu, okružnih komiteta za južnu i severnu Hercegovinu, instruktorske grupe CK KPJ, Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju i štabova Južnohercegovačkog i Severnohercegovačkog NOP odreda. Na savetovanju je izvršena analiza skretanja; izborom je potvrđen obnovljeni Oblasni komitet KPJ za Hercegovinu; doneta je odluka o povlačenju preostalih jedinica iz istočne Hercegovine; izvršena je reorganizacija jedinica; ukinuti su štabovi Južnohercegovačkog i Severnohercegovačkog NOP odreda; ostacima razbijenih jedinica su popunjeni 1. i 2. bataljon i formiran novi 3. udarni bataljon i prateća četa Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju.

⚔️ 4. 6. 1942. Oblasni komitet KPJ za Hercegovinu uputio direktivu partijskim organizacijama, ukazujući na dotada počinjene greške: kurs kolektivizacije, usko postavljanje NO borbe kao stvari komunista, sektaštvo prema muslimanima i Hrvatima, nepravilan odnos prema NO odborima, a naročito neispravno postavljanje uloge i značaja pete kolone - borba protiv -potencijalnih neprijatelja- umesto protiv izdajnika, koje je trebalo prethodno raskrinkati i politički izolovati. Direktivom su data detaljna uputstva o otklanjanju tih nedostataka. Međutim, već idućih dana neprijatelj je prisilio partizanske jedinice da napuste Hercegovinu.

⚔️ 4. 6. 1942. U Konjičkom bataljonu Severnohercegovačkog NOP odreda četnici pokušali izvesti puč, razbili 4. četu i u s. Zaboranima i s. Dramiševu (kod Nevesinja) ubili 27 partizana.

⚔️ 5. 6. 1942. Iz Bileće i Gacka delovi italijanskih divizija -Marke- i -Taurinenze- i četnički Bilećki i Gatački odred (7 italijanskih i 6 četničkih bataljona) otpočeli napad u cilju okruženja i uništenja ostataka jedinica Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju u rejonu sela Plane i Patnice. U duhu odluka savetovanja u s. Divinu (kod Bileće) Operativni štab NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju je sa tri udarna bataljona i pratećom četom preduzeo izvlačenje prema Pivi, ali je sutradan u s. Hodžićima, zajedno sa Oblasnim komitetom KPJ, pratećom četom i komorom, odsečen od glavnine i razbijen.

⚔️ 6. 6. 1942. U Tvornici duvana u Mostaru grupa radnika, pod rukovodstvom fabričkog komiteta, spalila skladište. Izgorelo je oko 20 vagona cigareta.

⚔️ 6. 6. 1942. Kod s. Bodežišta (blizu Gacka), u borbi protiv četnika, poginuo politički komesar 3. čete 2. bataljona 1. proleterske NOU brigade Miloš Bobićić, narodni heroj.

⚔️ 11. 6. 1942. Tri bataljona 1. proleterske NOU brigade i dva bataljona 2. proleterske NOU brigade izvršili neuspeo napad na četnička utvrđenja na brdu Gatu, koje dominira gornjim Gatačkim poljem. Bataljoni proleterskih brigada imali su oko 80 mrtvih i ranjenih, a četnički Gatački i Nevesinjski odred - oko 100. U borbi je poginula i politički komesar čete u 2. proleterskoj NOU brigadi Anđa Ranković, narodni heroj.

⚔️ 12. 6. 1942. Delovi italijanskih divizija -Murđe- i -Taurinenze- i četnički Gatački i Nevesinjski odred, napadom iz Gacka, pokušali prodor prema Čemernu. Tri bataljona i dve čete, a kasnije još šest bataljona, pod komandom Štaba 2. proleterske NOU brigade, tri dana su zadržavali nastupanje neprijatelja i sprečili ga da do 15. juna ujutro ovlada Čemernom i time preseče odstupnicu jedinica koje su se povlačile iz Crne Gore. U toku tih borbi, na pl. Živnju je pored ostalih poginuo zamenik komandanta 1. bataljona 2. proleterske NOU brigade Petar Leković, a smrtno je ranjen komandant istog bataljona Radosav Kovačević, narodni heroji. Neprijatelj je imao 36 mrtvih i 64 ranjena, uglavnom četnika.

⚔️ 14. 6. 1942. U s. Suhoj (u dolini r. Sutjeske) po naređenju VŠ NOP i DVJ, od preostalih jedinica iz istočne Hercegovine Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju formiran Hercegovački NOP odred.

⚔️ 14. 6. 1942. Po četama Konjičkog bataljona Severnohercegovačkog NOP odreda počeli četnički pučevi. U trodnevnim borbama u selima Glavatičevu, Zimlju, Bijeloj i Blacama (kod Konjica) poginulo je preko 30, ranjeno desetak i zarobljeno i 2 partizana, ali se bataljon održao i glavninom prikupio u rejonu katuna Tisovice na pl. Prenju, a manjim delom na pl. Igmanu.

⚔️ 15. 6. 1942. U školi u s. Izgorima (kod Gacka) četnici spalili grupu ranjenika 1. proleterske NOU brigade.

⚔️ 23. 6. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito izdao naredbu o smanjivanju rukovodstva Operativnog ,štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju, zbog slabog rukovođenja partizanskim jedinicama, i o postavljanju novog.

⚔️ 27. 6. 1942. U s. Ljubomiru (kod Bileće) četnici streljali člana Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu i sekretara OK KPJ za južnu Hercegovinu Dragiču Pravicu, narodnog heroja.

⚔️ 29. 6. 1942. Grupa boraca Konjičkog bataljona Severnohercegovačkog NOP odreda upala u Konjic i iz ustaškog zatvora oslobodila 16 zarobljenih boraca i uhapšenih omladinaca.

⚔️ 0. 7. 1942. Komanda italijanskog 6. armijskog korpusa izvestila Višu komandu -Slovenija-Dalmacija- (Superslodu) da su, u toku. maja i. juna, za vreme operacija u istočnoj Bosni, Crnoj Gori, Hercegovini i obalskoj zoni severno od Neretve, jedinice mostarske vazduhoplovne grupe izvele: 144 teška i laka bombardovanja, 67 tučenja malim bombama i mitraljiranja, 255 akcija radi izviđanja i veze i 115 avio-snabdevanja putem avio-bacanja i avio-transporta.

⚔️ 5. 7. 1942. Konjički bataljon Severnohercegovačkog NOP odreda zauzeo Ostrožac, i napao ž. st. Prenj (na pruzi Sarajevo-Mostar).

⚔️ 14. 7. 1942. Italijansko-četničke snage iz Rame i Jablanice ušle u Konjic, koji su napustili delovi 1. proleterske NOU brigade i Mostarski (ranije Konjički bataljon).

⚔️ 20. 7. 1942. U Nevesinju italijanski vojnici streljali političkog komesara Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju Mira Poparu, narodnog heroja.

⚔️ 22. 7. 1942. Na pl. Zelengori sedam četničkih odreda (jačine oko 2.200 četnika) okružilo i napalo 5. proletersku NOU brigadu, Hercegovački i Kalinovički NOP odred, zbeg naroda i deo bolnice (170 ranjenika) VŠ NOP i DV Jugoslavije u s. Vrbnici. U dvodnevnim borbama partizani su se, sa zbegom i ranjenicima, probili u Miljevinu, ali je pri proboju razbijen Kombinovani bataljon i odsečen 3. bataljon (koji se posle 17 dana probio u sastav svoje brigade). U borbi sa četnicima, između ostalih, kod s. Rataja je poginuo pomoćnik političkog komesara Kombinovanog bataljona Dragoslav Bogavac, narodni heroj.

⚔️ 24. 7. 1942. Peta proleterska NOU brigada i Hercegovački NOP odred, opterećeni bolnicom i zbegom, otpočeli osmodnevni marš pod borbom sa pl. Zelengore prema Prozoru. Do Igman-planine na maršu je učestvovao i Kalinovički NOP odred (50 boraca), čije je poznavanje terena znatno koristilo.

⚔️ 25. 7. 1942. Delovi 1. proleterske NOU brigade zauzeli Duvno. Posada (po jedan vod ustaša i domobrana) pobegla je u Posušje.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Odluka Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od januara 1942 god. o formiranju Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu, njegovoj organizacionoj strukturi i postavljanju najvažnijih zadataka na njegovom operativnom području

📜 Izvještaj štabova NOP bataljona Sitničkog, Bilećkog i Vladimir Gaćinović od januara 1942 god. Operativnom štabu za Hercegovinu o neuspjelom napadu na Planu

📜 Proglas Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od januara 1942 god. stanovništvu i domobranskom garnizonu opkoljene Bileće

📜 Izvještaj štaba Golijskog NOP bataljona od 4 januara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o jačini neprijateljskih garnizona u Avtovcu, Gacku i Kuli

📜 Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora o borbama u Hercegovini i Sarajevskoj oblasti u vremenu od 4 do 5 januara 1942 godine

📜 Naredba Operativnog štaba narodnooslobodilačkih partizanskih odreda za Hercegovinu od 5. januara 1942. potčinjenim jedinicama za akcije u istočnoj Hercegovini

📜 Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora o borbama u Sarajevskoj oblasti i Hercegovini 8 januara 1942 godine

📜 Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 10 januara 1942 god. o uništenju italijanske kolone na putu Trebinje-Bileća

📜 Izvještaj štaba bataljona Nevesinjska puška Hercegovačkog NOP odreda od 13 januara 1942 god. štabu odreda o pripremama za napad na Borač i saradnji četnika sa Italijanima

📜 Obaveštenje Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 17. januara 1942. četničkim odredima i srpskom stanovništvu Gacka i Nevesinja o odnosu prema italijanskom okupatoru i o pregovorima o međusobnoj saradnji

📜 Izvještaj Štaba Golijskog partizanskog bataljona od 19. januara 1942. Štabu Nikšićkog NOP odreda o stanju u srezu gatačkom i mogućnostima za napad na italijanskn i ustaško-domobranski garnizon u Gacku

📜 Zapovijest Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 25 januara 1942 god. za odbranu pravca Trebinje-Bileća- Plana

📜 Izvještaj zapovjedništva Cetvrte oružničke pukovnije od 27 januara 1942 god. o borbi između Italijana i partizana na putu Trebinje-Bileća

📜 Izvještaj komandanta Prve proleterske brigade od februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji u istočnoj Hercegovini

📜 Saopštenje Udarnog bataljona Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 1 februara 1942 god. povodom presude prijekog vojnog suda bataljona grupi izdajnika

📜 Izvještaj Velike žuoe Gacka i Lika od 1. februara 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o jačanju narodnooslobodilačkog pokreta na teritoriji Župe

📜 Izvještaj štaba Hercegovačkog NOP odreda od 3 februara 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o čišćenju teritorije Bilećkog i Stolačkog bataljona od izdajničkih elemenata

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 4 februara 1942 god. Štabu Župo-pivskog bataljona za pružanje pomoći hercegovačkim partizanskim jedinicama radi učvršćenja narodne vlasti u Gatačkom srezu i za borbu protiv petokolonaških elemenata

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 4 februara 1942 god. štabu Župopivskog bataljona za pružanje pomoći hercegovačkim partizanskim jedinicama radi učvršćenja narodne vlasti u Gatačkom srezu i za borbu protiv petokolonaških elemenata

📜 Obaveštenje komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 7. februara 1942. komandantu italijanskih trupa u Nevesinju o prihvatanju uslova saradnje

📜 Obavještenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 7 februara 1942 god. političkom komesaru operativnog sektora Gacko - Nevesinje o upućivanju pomoći za likvidaciju četničke bande popa Perišića

📜 Saopštenje Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu o izvedenim akcijama na sektoru Trebinje-Dubrovnik u toku 7 i 8 februara 1942 godine

📜 Izvještaj Komande sektora Trebinje-Dubrovnik od 11 februara 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o rezultatima napada na prugu Hum-Uskoplje-Zelenika o stanju na sektoru

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 14 februara 1942 god. Štabu Nevesinjskog NOP odreda za uništenje četnika u Hercegovini i stvaranje dobrovoljačke vojske

📜 Izvještaj političkog komesara operativnog sektora Gacko - Nevesinje od 22 februara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o neuspjelom napadu na četničku bandu popa Perišića

📜 Saopštenje Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 23 februara 1942 god. o borbama kod Stoca, na putu Trebinje-Bileća i o likvidaciji nekih četničkih komandanata

📜 Izvještaj štaba Operativnog sektora za Gacko i Nevesinje od 25. februara 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o formiranju sektora i o situaciji kod Gacka i Nevesinja

📜 Izvještaj komande sektora Trebinje-Dubrovnik Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o izvedenim akcijama od 26 januara do 3 februara 1942 godine

📜 Saopštenje Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 28 februara 1942 god. o borbi protiv Italijana u selu Vjetrenu

📜 Dodatak izvještaju Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu iz prve polovine marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o dejstvima u istočnoj Hercegovini

📜 Izvještaj štaba Udarnog hercegovačko-crnogorskog NOP bataljona od 1 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o stanju u Nevesinjskom srezu i o akcijama protiv četnika

📜 Izvještaj štaba Operativnog sektora za Gacko i Nevesinje od 3 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o izvršenim akcijama i situaciji u Gatačkom i Nevesinjskom srezu

📜 Izvještaj štaba Operativnog sektora za Gacko i Nevesinje od 3. marta 1942. Glavnom štabu NOP i DV Bosne i Hercegovine o situaciji u gatačkom i nevesinjskom srezu

📜 Saopštenje Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 4 marta 1942 god. o borbama protiv Italijana i četnika kod Bratača i Moska

📜 Zapisnik o primopredaji dužnosti u Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu od 4. marta 1942. godine

📜 Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 5 marta 1942 god. Vihovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji u Hercegovini

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 7 marta 1942 god. štabu Nevesinjskog NOP odreda da vrši pripreme za napad na Borač i obaveštenje o vojno-političkoj situaciji u pojedinim krajevima Jugoslavije

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 7 marta 1942 god. štabu Fočanskog NOP i dobrovoljačkog odreda da izvrši pripreme za sadejstvo Operativnom štabu za Hercegovinu i Kalinovičkom NOP odredu pri napadu na Borač -

📜 Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora o borbama na području Sarajevske oblasti i Hercegovine 7 marta 1942 godine

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Trebinju od 9 marta 1942 god. o stanju u južnoj Hercegovini

📜 Pismo štaba Nikšićkog NOP odreda od 10 marta 1942 god. političkom komesaru operativnog sektora Gacko-Nevesinje o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori i Hercegovini

📜 Izvještaj Štaba Operativnog sektora za Gacko i Nevesinje od 11. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji kod Gacka i Nevesinja i u Borču

📜 Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 13 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o pripremama za napad na Borač i o borbi protiv italijanske vojske kod Branog Dola

📜 Obaveštenje Centralnog komiteta KPJ od 16 marta 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Hercegovinu o upućivanju Čede Kapora na vojno-politički rad u Hercegovini

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16 marta 1942 god. Nevesinjskom NOP odredu o jačini ustaških snaga u Borču i rasporedu njihovog automatskog naoružanja

📜 Izvještaj Velike župe Dubrava od 17 marta 1942 god. o djelovanju partizana u južnoj Hercegovini

📜 Saopštenje štaba Bilećkog NOP bataljona od 23 marta 1942 god. o borbi protiv Talijana kod s. Vlajinje

📜 Izvještaj Velike župe Dubrava od 24 marta 1942 god. o borbama i akcijama partizana u Hercegovini

📜 Prijedlog Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 28 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije za postavljanje rukovodećeg kadra u Sjevernom i Južnom hercegovačkom odredu

📜 Izveštaj Štaba vojnočetničkih odreda za srez nevesinjski od 28. aprila 1942. četničkom predstavniku pri Komandi 2 italijanske armije o vojno-političkoj situaciji na području sreza

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE PARTIZANSKE I DOBROVOLJAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE Broj 16 april 1942 god. (Hercegovina)

📜 Izvještaj štaba Istočnog sektora od 3 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o čišćenju Nevesinjskog i Gatačkog sreza od četnika

📜 Obavještenje Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 6 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu o danu napada na Borač

📜 Izvještaj Velike župe Hum u Mostaru od 7 aprila 1942 god. o borbama četnika i Italijana protiv partizana na prostoriji Slivlje-Rilje-Bratač

📜 Izvještaj Štaba Istočnog sektora NOP odreda za Hercegovinu od 11. aprila 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o napadu četnika na Čemerno i Izgore i o pripremama za napad na Borač

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 14 aprila 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu da se noćnim napadom ovlada uporištima iznad Boračkih sela, pravilno organizuje upotreba plena i nastavi čišćenje doline Neretve do Konjica

📜 Direktivno pismo Centralnog komiteta KPJ od 15 aprila 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Istočnu Hercegovinu i političko-partiskim rukovodiocima i partizanskim jedinicama na istom području

📜 Saopštenje Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 17 aprila 1942 god. o toku borbi za Borač

📜 Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 17 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu o početku napada na Borač

📜 Izvještaj vodnog oružničkog zapovjedništva u Nevesinju od 18 aprila 1942 god. o borbama italijanske vojske protiv partizana na prostoriji Kifino Selo - Bratač - Odžaci

📜 Izvještaj Tnećeg domobranskog zbora od 18 aprila 1942 god. o borbama u okolini Gacka i Vareša

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 22 aprila 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda za sadejstvo hercegovačkim odredima pri čišćenju od ustaša okoline Borča i terena u pravcu Konjica

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 22 aprila 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu za čišćenje od ustaša Nevesinjskog Polja i doline Neretve do Konjica

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 aprila 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o ofanzivnim dejstvima italijanskih snaga od Pljevalja ka Čajniču i Goraždu i potrebi što hitnijeg čišćenja doline Neretve do Konjica

📜 Uputstvo Narodnooslobodilačkog odbora za Hercegovinu od 28 aprila 1942 god. sreskim i opštinskim narodnooslobodilačkim odborima za rad na oslobođenoj teritoriji

📜 Naređenje štaba Ljubinjskog bataljona Južnohercegovačkog NOP odreda od 28 aprila 1942 god. da se izvrše pripreme za proslavu Prvog maja

📜 Saopštenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29 aprila 1942 god. komandantu Kalinovičkog sektora o situaciji i pripremama neprijatelja za Treću ofanzivu i naređenje za sadejstvo sa hercegovačkim partizanskim jedinicama

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29-aprila 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu za sadejstvo sa Kalinovičkim odredom na čišćenju desne obale Neretve i obavještenje o pripremama neprijatelja za Treću ofanzivu

📜 Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za Horcegovinu od 29 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu o vojnim akcijama i političkoj situaciji u Hercegovini poslije zauzeća Borča

📜 Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od maja 1942 god. o borbi protiv Italijana u Bišini

📜 Proglas izdajnika Baja Stanišića od maja 1942 god. Hercegovcima

📜 Uputstvo četničkih rukovodilaca u Hercegovini od maja 1942 god. potčinjenim jedinicama za sprovođenje u djelo sporazuma s italijanskim okupatorom

📜 Instrukcija Operativnog štaba za Hercegovinu od maja 1942. političkim komesarima odreda, bataljona i četa

📜 Relacija o borbama četničkih jedinica protiv partizanskih snaga u Hercegovini maja 1942. u italijanskoj operaciji »Stolac«

📜 Pismo CK KPJ od 2 maja 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za istočnu Hercegovinu o uklanjanju nepravilnih shvatanja oružane borbe, o organizacionom učvršćenju postignutih uspeha i o daljem širenju ustanka u Hercegovini

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 maja 1942 god. Radu Hamoviću da pripremi plan i objedini dejstvo Konjičkog bataljona, Kalinovičkog i Severnohercegovačkog NOP odreda pri čišćenju desne obale gornjeg toka Neretve od ustaških uporišta

📜 Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 2 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o načinu formiranja udarnih partizanskih jedinica i vojno-pozadinskih organa i naređenje da se u sadejistvu sa Kalinovičkim NOP odredom izvrši čišćenje gornjeg toka desne obale Neretve

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Hercegovinu od 3 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji u Hercegovini i akcijama Južnohercegovačkog odreda

📜 Izvještaj zapovjedništva Vojne Krajine od 4 maja 1942 god. o borbama partizana protiv četnika, italijanske vojske i domobrana u okolini Gacka i Avtovca

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 7 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Hercegovinu i južnu Dalmaciju o novonastaloj situaciji zbog prodora Italijana, Nemaca i ustaša u rejon Kalinovik - Foča

📜 Izvještaj Operativnog pggaba NOP odreda za Hercegovinu od 9 maja 1942 god. o borbama protiv Italijana i ustaša u južnoj Hercegovini

📜 Izveštaj načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o rasporedu i borbama proleterskih brigade i Severnohercegovačkog NOP odreda

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Hercegovinu od 12 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji u Hercegovini u toku Treće neprijateljske ofanzive i o borbama Južnohercegovačkog odreda

📜 Pismo politkomesara Operativnog štaba za Hercegovinu od 12 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV povodom naimenovanja Petra Drapšina za člana Vrhovnog štaba

📜 Izvještaj zapovjedništva oružničkog voda u Nevesinju od 14 maja 1942 god. o napadu partizana na italijanske kamione na putu Bišina-Nevesinje

📜 Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 15 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o italijanskoj ofanzivi i preduzetim mjerama za njeno suzbijanje

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 16 maja 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade da se sa tri svoja bataljona prebaci u Hercegovinu i da ne forsira prebacivanje dobrovoljačkih jedinica na njihove terene sve dok se tamo nalaze jake neprijateljske snage

📜 Izvještaj štaba Sjevernohercegovačkog odreda od 16 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama protiv Italijana u sjevernoj Hercegovini

📜 Izveštaj Milentija Popovića od 19. maja 1942. Centralnom komitetu KPJ o slabostima Partije u Hercegovini

📜 Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju od 22 maja 1942 god. Vrhovnom štabu o situaciji i akcijama u vezi sa italijanskom ofanzivom

📜 Izveštaj članova Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ive Ribara-Lole i Sretena Zujovića od 23 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o povoljnoj situaciji u Hercegovini

📜 Pismo Petra Drapšina od 25 maja 1942 god. Operativnom štabu za Hercegovinu i južnu Dalmaciju o stanju na položaju

📜 Pismo Petra Drapšina od 26 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o pokretu italijanskih snaga prema Stocu i stanju na položajima

📜 Informacija Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 26. maja 1942. upućena Operativnom štabu za Hercegovinu i južnu Dalmaciju o situaciji na Trusini i kod Stoca

📜 Naređenje Aleksandra Rankovića od 30 maja 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za zatvaranje prilaza ka Kruševu i Tjentištu, uspostavljanje veze sa Severnohercegovačkim NOP odredom i izviđanje u pravcu Foče

📜 Iz izveštaja delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Sretena Zujovića i Ive Ribara-Lole od 30 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji u Hercegovini

📜 Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 30. maja 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o sadejstvu s hercegovačkim jedinicama na prostoriji Gacko–Nevesinje i o akcijama na tome području

📜 Izveštaj Dobrosava Jevđevića iz druge polovine juna 1942. Iliji Trifunoviću Birčaninu o organizaciji četnika u Hercegovini i saradnji sa italijanskim okupatorom u borbi protiv NOP-a

📜 Izvještaj Velike župe Dubrava od 3 juna 1942 god. o saradnji četnika i Italijana na teritoriji Hercegovine

📜 Obavještenje Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 4. juna 1942. Štabu 1. proleterske NOU brigade o akciji na Zvijerine i reorganizaciji jedinica u Hercegovini

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Narodno oslobodilački odbori 18. pešadijska divizija Messina 1. alpska divizija Taurinense Politički komesari u NOR-u Vrhovni štab NOVJ Sreten Žujović 3. udarna divizija NOVJ Durmitorski partizanski odred Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Bugojno Pljačka u ratu Italija u drugom svetskom ratu Dragoljub Draža Mihailović Nikšić Kalinovički partizanski odred Južnohercegovački partizanski odred 3. krajiški partizanski odred Omladina u ratu Saradnja četnika sa okupatorom Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Crnoj Gori 1942. Stolac Duvno 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Arso Jovanović 10. hercegovačka udarna brigada Posušje Ranjenici u ratu Mostar Ljubinje Trebinje Crna legija 1. proleterska udarna brigada Bileća Borbe u Lici 1942. 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Bitka za Kupres 1942. 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Gatački četnički odred Konjic Nevesinje Mrkonjić Grad Josip Broz Tito Nikšićki partizanski odred Italijanski zločini u Jugoslaviji Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Operacija Trio Operacija Foča Ante Pavelić Prozor Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Centralni komitet KPJ Borbe u Dalmaciji 1942. Ilegala u ratu Travnik Diverzije u oslobodilačkom ratu Foča 32. pešadijska divizija Marche SKOJ Četnici u drugom svetskom ratu 6. italijanski armijski korpus Sjevernohercegovački partizanski odred Hercegovački partizanski odred Nevesinjski četnički odred Borbe za Jajce 1942. 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Kupres Narodni heroji Jugoslavije Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Kalinovik Gacko 2. proleterska udarna brigada 154. pešadijska divizija Murge Dubrovnik