Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Arso Jovanović

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 262 dokumenata i 5 fotografija.

Dokumenti

📜 Telegrami razmenjeni između jugoslovensko-britanske misije i centara britanske Uprave za specijalne operacije u Kairu od kraja septembra do 19. oktobra 1941. godine

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od januara 1942 god. Operativnom štabu kombinovanih bataljona Durmitorskog NOP odreda za oslobođenje Goražda i rušenje puteva koji vode ka Goraždu i Foči

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od januara 1942 god. Štabu Durmitorskog odreda za uništenje četničkih snaga na teritoriji odreda

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 6 januara 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za pokret Kraljevačkog bataljona prema Donjim Cevljanovicima i rad pozadinskih delova brigade

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 9 januara 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za dejstvo u duhu naređenja datog Šumadiskom bataljonu

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 13 januara 1942 god. Štabu Romaniskog NOP odreda o načinu dejstva, rasporedu jedinica i obezbeđenju pozadine u toku pretstojeće neprijateljske ofanzive

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 15 januara 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za raspored bataljona i politički rad na terenu

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 16 januara 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za ofanzivno dejstvo Šumadiskog bataljona sa sektora Dragoradi

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 21 januara 1942 god. intendanturi Vrhovnog štaba da redovno podnosi izveštaj o količini i vrsti hrane i raspoloživim transportnim sredstvima

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 22 januara 1942 god. o formiranju Jahorinskog NOP odreda i njegovim zadacima

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 januara 1942 god. Štabu Kalinovickog NOP odreda za blokadu Kalinovika

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 januara 1942 god. Štabu Jahorinskog NOP odreda da se stavi pod komandu Kraljevačkog bataljona i preduzme dejstva ka Vrhprači

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 januara 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za prebacivanje brigade u Foču radi odmora ljudstva i lečenja promrzlih i ranjenih i obaveštenje o situaciji na prostoru Foča - Goražđe - Čajniče

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 januara 1942 god. Kosti Nađu za organizaciju blokade i zauzimanje Kalinovika

📜 Direktiva načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 januara 1942 god. Štabu Četvrtog (Kraljevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za dejstvo u dolini reke Prače i ka Palama i obaveštenje o situaciji

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 januara 1942 god. štabovima bataljona Bajo Pivljanin i Vojvoda Momčilo o načinu rasporeda i taktici dejstva pri sprečavanju neprijateljskog prodora ka Goraždu

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 31 januara 1942 god. Štabu Kraljevačkog bataljona Prve proleterske NOU brigade za stvaranje novih dobrovoljačkih jedinica i za povezivanje s bataljonima Bajo Pivljanin i Vojvoda Momčilo

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 februara 1942 god. Komandi mesta u Foči za pripremu prostorija radi smeštaja stotinu bolesnih partizana

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 februara 1942 god. Štabu Prvog (Crnogorskog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za napad na Ulog

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 februara 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za učestvovanje u napadu na Kalinovik

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 4 februara 1942 god. Štabu Četvrtog bataljona Prve proleterske NOU brigade o radu bataljona

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 7 februara 1942 god. Štabu Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda za efikasno čišćenje sandžačke teritorije od četnika

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 februara 1942 god. Operativnom štabu Istočne Bosne za raspored partizanskih jedinica i suzbijanje četničkog uticaja

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu o izvršenoj reorganizaciji bosanskih partizanskih jedinica i preduzetim merama za likvidaciju četnika u Istočnoj Bosni

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 februara 1942 god. proleterskim brigadama za sprečavanje širenja pegavca

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 februara 1942 god. Štabu Kraljevačkog bataljona Prve proleterske brigade za napad na Praču, Podgrab i Sjetlinu i za rad sa novoformiranim dobrovoljačkim jedinicama

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 februara 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Istočnu Bosnu za sređivanje prilika u Jahorinskom odredu, pripremanje napada na Praču, Podgrab i Sjetlinu i redovno dostavljanje izveštaja

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 februara 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Istočnu Bosnu za pojačanje akcija na komunikacijama i čišćenje teritorije od četnika Draže Mihailovića

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 februara 1942 god. Štabu Jahorinskog NOP odreda za vojno-političko učvršćenje jedinica i svakodnevno izvođenje akcija

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 14 februara 1942 god. komandantu Pljevaljskog bataljona o radu na teritoriji čajničkog i Pljevaljskog sreza i o mobilizaciji ljudstva za NOP i DV Jugoslavije

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 15 februara 1942 god. komandiru partizanske baze Sćepan Polje za učestvovanje u opštem napadu na Čelebić

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 15 februara 1942 god. Štabu Beogradskog bataljona Prve proleterske brigade za likvidaciju četničkih bandi u Čelebiću i okolini

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 18 februara 1942 god. Štabu Durmitorskog NOP odreda o pripremanju aerodroma u okolini Žabljaka radi spuštanja sovjetskih aviona sa materijalom

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 18 februara 1942 god. Štabu Beogradskog bataljona o vojnopolitičkom radu u selima Čelebićke opštine

📜 Pismo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 19 februara 1942 god. komandiru Jošaničke dobrovoljačke čete

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO Bosne i Hercegovine za izradu plana pokreta Druge proleterske brigade prema Glasincu

📜 Direktiva načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 februara 1942 god. Štabu Četvrtog bataljona Prve proleterske NOU brigade za rad bataljona

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 februara 1942 god. komandiru Zakmurske čete za presecanje otstupnice ustašama i povezivanje sa ostalim partizanskim snagama

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 24 februara 1942 god. Štabu Durmitorskog NOP odreda za hitno upućivanje Dovanija Bave u centralnu bolnicu u Žabljaku

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 februara 1942 god. Štabu Trećeg bataljona Prve proleterske NOU brigade o rukovođenju novoformiranim dobrovoljačkim jedinicama

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 februara 1942 god. Štabu četvrtog (Kraljevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 26 februara 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Istočnu Bosnu da dostavlja izveštaje o stanju potčinjenih jedinica i vojno-političkoj situaciji na svom području

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 februara 1942 god. Štabu Kraljevačkog bataljona za sređivanje stanja u Jahorinskom odredu

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 februara 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade o vojno-političkoj situaciji u pojedinim krajevima Jugoslavije

📜 Direktiva načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 februara 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za rad bataljona i obaveštenje o borbi za Ulog

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o prodiranju četnika Draže Mihailovića u Kolašin i naređenje za njihovo uništenje

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za stvaranje omladinskih četa i čišćenje pozadine od četničkih i kolebljivih elemenata

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 marta 1942 god. štabu Kalinovačkog NOP odreda o teritorijalnoj granici Odreda i uputstva o najvažnijim zadacima Odreda

📜 Direktiva načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 marta 1942 god. za rad štaba Kraljevačkog bataljona Prve proleterske NOU brigade

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 3 marta 1942 god. štabu Druge proleterske NOU brigade za dejstva u predelu Glasinca radi likvidacije četnika Draže Mihailovića

📜 Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 4 marta 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba u kojem se predlaže način uspostavljanja saobraćaja preko reke Pive i spajanje telefonskom vezom Kosanice sa Čelebićem

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 5 marta 1942 god. štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za izvršenje pokreta ka Gučevu radi ulaska u sastav Operativne proleterske udarne grupe

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 7 marta 1942 god. štabu Nevesinjskog NOP odreda da vrši pripreme za napad na Borač i obaveštenje o vojno-političkoj situaciji u pojedinim krajevima Jugoslavije

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 7 marta 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda da dostavi podatke o neprijateljskom uporištu Borač i o oružanim snagama koje Odred može odvojiti za napad na Borač

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 7 marta 1942 god. štabu Fočanskog NOP i dobrovoljačkog odreda da izvrši pripreme za sadejstvo Operativnom štabu za Hercegovinu i Kalinovičkom NOP odredu pri napadu na Borač -

📜 Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 9 marta 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba o pokretima domobranske vojske i ustaša i razbijanju Olovskog NOP bataljona na Pjenovcu

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 11 marta 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda za orijentisanje glavnih snaga Odreda prema Sarajevu i Palama, povezivanje sa Jahorinskim NOP odredom, pojačanje budnosti prema Dujmovićima i Vrhprači i stvaranje opšte rezerve Odreda

📜 Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 11 marta 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba o povlačenju četničke grupe Dragoslava Račića u Gornji Zalukovik i pomeranju Donjozalukovičkog četničkog bataljona u Kraljevo Polje

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 marta 1942 god. Rogatičkom operativnom sektoru o odluci Vrhovnog štaba da formira Rogatički NOP i dobrovoljački odred i o zadacima koji se postavljaju pred novoformirani Odred

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za objedinjavanje dejstava na području Sandžaka i sadejstvo Bjelopoljskog NOP odreda pri napadu na Kolašin

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16 marta 1942 god. Nevesinjskom NOP odredu o jačini ustaških snaga u Borču i rasporedu njihovog automatskog naoružanja

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 marta 1942 god. štabu Četvrtog (Kraljevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade o načinu izvođenja akcija na pruzi Sarajevo - Renovica

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 marta 1942 god. Kalinovičkom NOP odredu za vršenje demonstrativnog napada u pravcu Pala i formiranje jednog udarnog bataljona

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 marta 1942 god. štabu Rogatičkog NOP odreda za efikasniju blokadu Rogatice

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 26 marta 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda o organizacionom učvršćenju jedinica i izvođenju akcija na neprijatelja

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 26 marta 1942 god. štabu Rogatičkog NO dobrovoljačkog odreda za vojno-političko učvršćenje jedinica, vršenje prepada na Rogaticu i dostavljanje redovnih izveštaja

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 marta 1942 god. štabu Romaniskog NOP odreda za izviđanje neprijatelja, postavljanje zaseda na putu Mokro - Podromanija i stvaranje udarnih jedinica

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 marta 1942 god. štabu Rogatičkog NO dobrovoljačkog odreda za vršenje prepada na Rogaticu i formiranje omladinskih četa

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 marta 1942 god. štabu Pračanskog bataljona za dalji rad i formiranje novih bataljona koji će ući u sastav Romaniskog odreda

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 marta 1942 god. štabu Četvrtog (Kraljevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za vršenje akcija i podnošenje izveštaja o stanju u jedinicama Jahorinskog odreda

📜 Pismo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade o ponovnom obećanju sovjetske pomoći, opštoj situaciji u zemlji i potrebi stvaranja mobilnih udarnih jedinica

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. štabu Druge proleterske NOU brigade za dejstvo prema Rogatici i za dostavljanje desetodnevnih političkih izveštaja o stanju u Brigadi

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o načinu izvođenja akcija kod Pljevalja, čišćenju sela pored Lima i sadejstvovanju Bjelopoljskom NOP odredu

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. štabu Drinskog NO dobrovoljačkog odreda za iznuravanje neprijateljske posade u Rogatici, ispitivanje mogućnosti zaplene baterije na Lunju i zarobljavanje posade na Limskom mostu

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. štabu Glasinačkog NOP bataljona za sprečavanje snabdevanja ustaško-domobranske vojske komunikacijom preko Romanije i održavanje veze sa delovima proleterskih brigada u rejonu Rogatice

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. štabu Romaniskog NOP odreda za otpočinjanje akcija na komunikacijama Mokro - Podromanija i Sokolac - Han Pijesak

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. štabu Pračanskog NOP bataljona o načinu izvođenja partizanskih akcija i naređenje za sadejstvo Kraljevačkom bataljonu i Romaniskom NOP odredu u pretstojećim akcijama

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 6 aprila 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda o dolasku partizanske straže u Čelebić i partizanske čete iz Sandžaka za Durmitorski odred i o materijalnim sredstvima stavljenim na raspoloženje Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku za preduzimanje potrebnih mera u cilju likvidacije četnika Draže Mihailovića i obaveštenje o vojno-političkoj situaciji

📜 Pismo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 aprila 1942 god. Moši Pijade kojim mu se prenose uputstva druga Tita za vođenje borbi na Kolašinskom sektoru i obaveštenje da Sovjetski Savez neće poslati obećanu pomoć

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 14 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o uključivanju Cajničkog sreza u njegovo područje i naređenje za što uspešniju njegovu zaštitu i ekonomsko korišćenje

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 14 aprila 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu da se noćnim napadom ovlada uporištima iznad Boračkih sela, pravilno organizuje upotreba plena i nastavi čišćenje doline Neretve do Konjica

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 14 aprila 1942 god. Radu Hamoviću o upućivanju Trećeg bataljona Druge proleterske NOU brigade kao pojačanja Severne napadne grupe i uputstvo o njegovoj upotrebi pri napadu na Borač

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16 aprila 1942 god. štabu Jahorinskog NOP odreda o bekstvu engleske misije i Ljuba Novakovića iz Foče

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 18 aprila 1942 god. štabu Kraljevačkog bataljona Prve proleterske NOU brigade za rukovođenje svim jedinicama na svome sektoru i obaveštenje o nemačkim snagama prikupljenim oko Pala i načinu dejstva protiv njih

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 aprila 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o ofanzivnim dejstvima italijanskih snaga od Pljevalja ka Čajniču i Goraždu i potrebi što hitnijeg čišćenja doline Neretve do Konjica

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 aprila 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda o početku italijanskih ofanzivnih dejstava prema Čajniču, Goraždu i Foči i uputstvo o načinu dejstva za slučaj uspešnog razvitka okupatorskog pothvata

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 24 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za efikasnije dejstvo na italijansku diviziju Pusteriju i najtešnju saradnju sa Drugom proleterskom NOU brigadom i Drinskim NOP odredom

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 24 aprila 1942 god. štabu Druge proleterske NOU brigade o opštoj situaciji posle italijanskog zauzimanja čajniča i naređenje za sistematsko dejstvo na pravcima kretanja divizije Pusterija

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 24 aprila 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda o toku neprijateljske ofanzive na Istočnu Bosnu

📜 Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od maja 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije za stvaranje pravaca uz dolinu Drine i uznemiravanje Italijana u Foči

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade za puno angažovanje jedinica u napadu na italijanske snage u predelu Goražda i na desnoj obali Drine

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 maja 1942 god. Radu Hamoviću da pripremi plan i objedini dejstvo Konjičkog bataljona, Kalinovičkog i Severnohercegovačkog NOP odreda pri čišćenju desne obale gornjeg toka Neretve od ustaških uporišta

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade o toku neprijateljske ofanzive i naređenje o načiniu daljeg dejstva brigade

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za sadejstvo Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku pri napadu na Kolašinski sektor i uputstvo o načinu daljeg dejstva u toku neprijateljske ofanzive

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 9 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade da energičnije dejstvuje protiv neprijateljskih snaga i bolje organizuje veze sa svojim jedinicama i Vrhovnim štabom

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 maja 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade o opštoj situaciji u Istočnoj Bosni, Hercegovini i Crnoj Gori posle prvih jačih bojeva u Trećoj neprijateljskoj ofanzivi i uputstva o načinu dejstva u novonastaloj situaciji

📜 Izveštaj načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o rasporedu i borbama proleterskih brigade i Severnohercegovačkog NOP odreda

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 11 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o preduzetim merama posle ulaska Italijana u Foču

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 11 maja 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za svestrano izviđanje neprijatelja i način dejstva na Italijane posle njihovog zauzimanja Foče

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe za Jajce 1942. Kraljevački partizanski odred Durmitorski partizanski odred Borbe za Istočnu Bosnu 1942. SSSR i Jugoslavija Pljevlja Josip Broz Tito Operacija Weiss Borbe za Livno 1942. Četnici u drugom svetskom ratu Glamoč Omladina u ratu Bugojno Bosansko Grahovo Donji Vakuf Ranjenici u ratu Borbe u Dalmaciji 1943. Vrhovni štab NOVJ Travnik Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Operacija Schwarz Partizanska avijacija 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 1. proleterski korpus NOVJ Moša Pijade Jajce 7. banijska divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Aleksandar Ranković Glavni štab Crne Gore Borbe u Dalmaciji 1942. 4. krajiška udarna brigada Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Kalinovički partizanski odred Centralna bolnica NOVJ 1. proleterska udarna brigada Borbe u Crnoj Gori 1942. Sarajevo Operacija Trio Goražde Borbe u Hercegovini 1942. Bitka na Neretvi Italija u drugom svetskom ratu Livno Kupres Borbe u Hrvatskoj 1943. Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Pale Diverzije u oslobodilačkom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Foča Kolašin Kragujevački partizanski odred 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Mrkonjić Grad 2. proleterska divizija NOVJ 2. proleterska udarna brigada Koča Popović 1. proleterska divizija NOVJ Pavle Ilić Jahorinski partizanski odred Gornji Vakuf Bitka za Kupres 1942. Kalinovik Glavni štab Hrvatske Operacija Dinara Duvno Borbe u Hrvatskoj 1942. Romanijski partizanski odred Operacija Foča Glavna operativna grupa NOVJ