Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Arso Jovanović

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 262 dokumenata i 5 fotografija.

Dokumenti

📜 Telegrami razmenjeni između jugoslovensko-britanske misije i centara britanske Uprave za specijalne operacije u Kairu od kraja septembra do 19. oktobra 1941. godine

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od januara 1942 god. Operativnom štabu kombinovanih bataljona Durmitorskog NOP odreda za oslobođenje Goražda i rušenje puteva koji vode ka Goraždu i Foči

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od januara 1942 god. Štabu Durmitorskog odreda za uništenje četničkih snaga na teritoriji odreda

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 6 januara 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za pokret Kraljevačkog bataljona prema Donjim Cevljanovicima i rad pozadinskih delova brigade

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 9 januara 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za dejstvo u duhu naređenja datog Šumadiskom bataljonu

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 13 januara 1942 god. Štabu Romaniskog NOP odreda o načinu dejstva, rasporedu jedinica i obezbeđenju pozadine u toku pretstojeće neprijateljske ofanzive

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 15 januara 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za raspored bataljona i politički rad na terenu

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 16 januara 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za ofanzivno dejstvo Šumadiskog bataljona sa sektora Dragoradi

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 21 januara 1942 god. intendanturi Vrhovnog štaba da redovno podnosi izveštaj o količini i vrsti hrane i raspoloživim transportnim sredstvima

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 22 januara 1942 god. o formiranju Jahorinskog NOP odreda i njegovim zadacima

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 januara 1942 god. Štabu Kalinovickog NOP odreda za blokadu Kalinovika

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 januara 1942 god. Štabu Jahorinskog NOP odreda da se stavi pod komandu Kraljevačkog bataljona i preduzme dejstva ka Vrhprači

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 januara 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za prebacivanje brigade u Foču radi odmora ljudstva i lečenja promrzlih i ranjenih i obaveštenje o situaciji na prostoru Foča - Goražđe - Čajniče

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 januara 1942 god. Kosti Nađu za organizaciju blokade i zauzimanje Kalinovika

📜 Direktiva načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 januara 1942 god. Štabu Četvrtog (Kraljevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za dejstvo u dolini reke Prače i ka Palama i obaveštenje o situaciji

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 januara 1942 god. štabovima bataljona Bajo Pivljanin i Vojvoda Momčilo o načinu rasporeda i taktici dejstva pri sprečavanju neprijateljskog prodora ka Goraždu

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 31 januara 1942 god. Štabu Kraljevačkog bataljona Prve proleterske NOU brigade za stvaranje novih dobrovoljačkih jedinica i za povezivanje s bataljonima Bajo Pivljanin i Vojvoda Momčilo

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 februara 1942 god. Komandi mesta u Foči za pripremu prostorija radi smeštaja stotinu bolesnih partizana

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 februara 1942 god. Štabu Prvog (Crnogorskog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za napad na Ulog

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 februara 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za učestvovanje u napadu na Kalinovik

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 4 februara 1942 god. Štabu Četvrtog bataljona Prve proleterske NOU brigade o radu bataljona

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 7 februara 1942 god. Štabu Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda za efikasno čišćenje sandžačke teritorije od četnika

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 februara 1942 god. Operativnom štabu Istočne Bosne za raspored partizanskih jedinica i suzbijanje četničkog uticaja

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu o izvršenoj reorganizaciji bosanskih partizanskih jedinica i preduzetim merama za likvidaciju četnika u Istočnoj Bosni

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 februara 1942 god. proleterskim brigadama za sprečavanje širenja pegavca

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 februara 1942 god. Štabu Kraljevačkog bataljona Prve proleterske brigade za napad na Praču, Podgrab i Sjetlinu i za rad sa novoformiranim dobrovoljačkim jedinicama

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 februara 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Istočnu Bosnu za sređivanje prilika u Jahorinskom odredu, pripremanje napada na Praču, Podgrab i Sjetlinu i redovno dostavljanje izveštaja

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 februara 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Istočnu Bosnu za pojačanje akcija na komunikacijama i čišćenje teritorije od četnika Draže Mihailovića

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 februara 1942 god. Štabu Jahorinskog NOP odreda za vojno-političko učvršćenje jedinica i svakodnevno izvođenje akcija

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 14 februara 1942 god. komandantu Pljevaljskog bataljona o radu na teritoriji čajničkog i Pljevaljskog sreza i o mobilizaciji ljudstva za NOP i DV Jugoslavije

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 15 februara 1942 god. komandiru partizanske baze Sćepan Polje za učestvovanje u opštem napadu na Čelebić

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 15 februara 1942 god. Štabu Beogradskog bataljona Prve proleterske brigade za likvidaciju četničkih bandi u Čelebiću i okolini

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 18 februara 1942 god. Štabu Durmitorskog NOP odreda o pripremanju aerodroma u okolini Žabljaka radi spuštanja sovjetskih aviona sa materijalom

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 18 februara 1942 god. Štabu Beogradskog bataljona o vojnopolitičkom radu u selima Čelebićke opštine

📜 Pismo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 19 februara 1942 god. komandiru Jošaničke dobrovoljačke čete

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO Bosne i Hercegovine za izradu plana pokreta Druge proleterske brigade prema Glasincu

📜 Direktiva načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 februara 1942 god. Štabu Četvrtog bataljona Prve proleterske NOU brigade za rad bataljona

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 februara 1942 god. komandiru Zakmurske čete za presecanje otstupnice ustašama i povezivanje sa ostalim partizanskim snagama

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 24 februara 1942 god. Štabu Durmitorskog NOP odreda za hitno upućivanje Dovanija Bave u centralnu bolnicu u Žabljaku

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 februara 1942 god. Štabu Trećeg bataljona Prve proleterske NOU brigade o rukovođenju novoformiranim dobrovoljačkim jedinicama

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 februara 1942 god. Štabu četvrtog (Kraljevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 26 februara 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Istočnu Bosnu da dostavlja izveštaje o stanju potčinjenih jedinica i vojno-političkoj situaciji na svom području

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 februara 1942 god. Štabu Kraljevačkog bataljona za sređivanje stanja u Jahorinskom odredu

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 februara 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade o vojno-političkoj situaciji u pojedinim krajevima Jugoslavije

📜 Direktiva načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 februara 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za rad bataljona i obaveštenje o borbi za Ulog

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o prodiranju četnika Draže Mihailovića u Kolašin i naređenje za njihovo uništenje

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za stvaranje omladinskih četa i čišćenje pozadine od četničkih i kolebljivih elemenata

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 marta 1942 god. štabu Kalinovačkog NOP odreda o teritorijalnoj granici Odreda i uputstva o najvažnijim zadacima Odreda

📜 Direktiva načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 marta 1942 god. za rad štaba Kraljevačkog bataljona Prve proleterske NOU brigade

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 3 marta 1942 god. štabu Druge proleterske NOU brigade za dejstva u predelu Glasinca radi likvidacije četnika Draže Mihailovića

📜 Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 4 marta 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba u kojem se predlaže način uspostavljanja saobraćaja preko reke Pive i spajanje telefonskom vezom Kosanice sa Čelebićem

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 5 marta 1942 god. štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za izvršenje pokreta ka Gučevu radi ulaska u sastav Operativne proleterske udarne grupe

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 7 marta 1942 god. štabu Nevesinjskog NOP odreda da vrši pripreme za napad na Borač i obaveštenje o vojno-političkoj situaciji u pojedinim krajevima Jugoslavije

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 7 marta 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda da dostavi podatke o neprijateljskom uporištu Borač i o oružanim snagama koje Odred može odvojiti za napad na Borač

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 7 marta 1942 god. štabu Fočanskog NOP i dobrovoljačkog odreda da izvrši pripreme za sadejstvo Operativnom štabu za Hercegovinu i Kalinovičkom NOP odredu pri napadu na Borač -

📜 Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 9 marta 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba o pokretima domobranske vojske i ustaša i razbijanju Olovskog NOP bataljona na Pjenovcu

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 11 marta 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda za orijentisanje glavnih snaga Odreda prema Sarajevu i Palama, povezivanje sa Jahorinskim NOP odredom, pojačanje budnosti prema Dujmovićima i Vrhprači i stvaranje opšte rezerve Odreda

📜 Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 11 marta 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba o povlačenju četničke grupe Dragoslava Račića u Gornji Zalukovik i pomeranju Donjozalukovičkog četničkog bataljona u Kraljevo Polje

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 marta 1942 god. Rogatičkom operativnom sektoru o odluci Vrhovnog štaba da formira Rogatički NOP i dobrovoljački odred i o zadacima koji se postavljaju pred novoformirani Odred

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za objedinjavanje dejstava na području Sandžaka i sadejstvo Bjelopoljskog NOP odreda pri napadu na Kolašin

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16 marta 1942 god. Nevesinjskom NOP odredu o jačini ustaških snaga u Borču i rasporedu njihovog automatskog naoružanja

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 marta 1942 god. štabu Četvrtog (Kraljevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade o načinu izvođenja akcija na pruzi Sarajevo - Renovica

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 marta 1942 god. Kalinovičkom NOP odredu za vršenje demonstrativnog napada u pravcu Pala i formiranje jednog udarnog bataljona

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 marta 1942 god. štabu Rogatičkog NOP odreda za efikasniju blokadu Rogatice

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 26 marta 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda o organizacionom učvršćenju jedinica i izvođenju akcija na neprijatelja

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 26 marta 1942 god. štabu Rogatičkog NO dobrovoljačkog odreda za vojno-političko učvršćenje jedinica, vršenje prepada na Rogaticu i dostavljanje redovnih izveštaja

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 marta 1942 god. štabu Romaniskog NOP odreda za izviđanje neprijatelja, postavljanje zaseda na putu Mokro - Podromanija i stvaranje udarnih jedinica

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 marta 1942 god. štabu Rogatičkog NO dobrovoljačkog odreda za vršenje prepada na Rogaticu i formiranje omladinskih četa

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 marta 1942 god. štabu Pračanskog bataljona za dalji rad i formiranje novih bataljona koji će ući u sastav Romaniskog odreda

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 marta 1942 god. štabu Četvrtog (Kraljevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za vršenje akcija i podnošenje izveštaja o stanju u jedinicama Jahorinskog odreda

📜 Pismo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade o ponovnom obećanju sovjetske pomoći, opštoj situaciji u zemlji i potrebi stvaranja mobilnih udarnih jedinica

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. štabu Druge proleterske NOU brigade za dejstvo prema Rogatici i za dostavljanje desetodnevnih političkih izveštaja o stanju u Brigadi

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o načinu izvođenja akcija kod Pljevalja, čišćenju sela pored Lima i sadejstvovanju Bjelopoljskom NOP odredu

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. štabu Drinskog NO dobrovoljačkog odreda za iznuravanje neprijateljske posade u Rogatici, ispitivanje mogućnosti zaplene baterije na Lunju i zarobljavanje posade na Limskom mostu

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. štabu Glasinačkog NOP bataljona za sprečavanje snabdevanja ustaško-domobranske vojske komunikacijom preko Romanije i održavanje veze sa delovima proleterskih brigada u rejonu Rogatice

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. štabu Romaniskog NOP odreda za otpočinjanje akcija na komunikacijama Mokro - Podromanija i Sokolac - Han Pijesak

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. štabu Pračanskog NOP bataljona o načinu izvođenja partizanskih akcija i naređenje za sadejstvo Kraljevačkom bataljonu i Romaniskom NOP odredu u pretstojećim akcijama

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 6 aprila 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda o dolasku partizanske straže u Čelebić i partizanske čete iz Sandžaka za Durmitorski odred i o materijalnim sredstvima stavljenim na raspoloženje Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku za preduzimanje potrebnih mera u cilju likvidacije četnika Draže Mihailovića i obaveštenje o vojno-političkoj situaciji

📜 Pismo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 aprila 1942 god. Moši Pijade kojim mu se prenose uputstva druga Tita za vođenje borbi na Kolašinskom sektoru i obaveštenje da Sovjetski Savez neće poslati obećanu pomoć

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 14 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o uključivanju Cajničkog sreza u njegovo područje i naređenje za što uspešniju njegovu zaštitu i ekonomsko korišćenje

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 14 aprila 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu da se noćnim napadom ovlada uporištima iznad Boračkih sela, pravilno organizuje upotreba plena i nastavi čišćenje doline Neretve do Konjica

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 14 aprila 1942 god. Radu Hamoviću o upućivanju Trećeg bataljona Druge proleterske NOU brigade kao pojačanja Severne napadne grupe i uputstvo o njegovoj upotrebi pri napadu na Borač

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16 aprila 1942 god. štabu Jahorinskog NOP odreda o bekstvu engleske misije i Ljuba Novakovića iz Foče

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 18 aprila 1942 god. štabu Kraljevačkog bataljona Prve proleterske NOU brigade za rukovođenje svim jedinicama na svome sektoru i obaveštenje o nemačkim snagama prikupljenim oko Pala i načinu dejstva protiv njih

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 aprila 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o ofanzivnim dejstvima italijanskih snaga od Pljevalja ka Čajniču i Goraždu i potrebi što hitnijeg čišćenja doline Neretve do Konjica

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 aprila 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda o početku italijanskih ofanzivnih dejstava prema Čajniču, Goraždu i Foči i uputstvo o načinu dejstva za slučaj uspešnog razvitka okupatorskog pothvata

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 24 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za efikasnije dejstvo na italijansku diviziju Pusteriju i najtešnju saradnju sa Drugom proleterskom NOU brigadom i Drinskim NOP odredom

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 24 aprila 1942 god. štabu Druge proleterske NOU brigade o opštoj situaciji posle italijanskog zauzimanja čajniča i naređenje za sistematsko dejstvo na pravcima kretanja divizije Pusterija

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 24 aprila 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda o toku neprijateljske ofanzive na Istočnu Bosnu

📜 Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od maja 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije za stvaranje pravaca uz dolinu Drine i uznemiravanje Italijana u Foči

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade za puno angažovanje jedinica u napadu na italijanske snage u predelu Goražda i na desnoj obali Drine

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 maja 1942 god. Radu Hamoviću da pripremi plan i objedini dejstvo Konjičkog bataljona, Kalinovičkog i Severnohercegovačkog NOP odreda pri čišćenju desne obale gornjeg toka Neretve od ustaških uporišta

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade o toku neprijateljske ofanzive i naređenje o načiniu daljeg dejstva brigade

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za sadejstvo Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku pri napadu na Kolašinski sektor i uputstvo o načinu daljeg dejstva u toku neprijateljske ofanzive

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 9 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade da energičnije dejstvuje protiv neprijateljskih snaga i bolje organizuje veze sa svojim jedinicama i Vrhovnim štabom

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 maja 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade o opštoj situaciji u Istočnoj Bosni, Hercegovini i Crnoj Gori posle prvih jačih bojeva u Trećoj neprijateljskoj ofanzivi i uputstva o načinu dejstva u novonastaloj situaciji

📜 Izveštaj načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o rasporedu i borbama proleterskih brigade i Severnohercegovačkog NOP odreda

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 11 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o preduzetim merama posle ulaska Italijana u Foču

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 11 maja 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za svestrano izviđanje neprijatelja i način dejstva na Italijane posle njihovog zauzimanja Foče

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Josip Broz Tito Mrkonjić Grad Operacija Foča 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1943. Bolnice u oslobodilačkom ratu Jahorinski partizanski odred Glamoč Sarajevo 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Glavni štab Crne Gore 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Pavle Ilić Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Bitka na Neretvi Omladina u ratu Borbe u Dalmaciji 1942. Partizanska avijacija 4. krajiška udarna brigada SSSR i Jugoslavija 1. proleterska divizija NOVJ Koča Popović Operacija Weiss Foča Borbe u Hercegovini 1942. Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe za Jajce 1942. Operacija Trio Operacija Schwarz 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Bosansko Grahovo Kalinovički partizanski odred Diverzije u oslobodilačkom ratu 1. proleterski korpus NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Glavna operativna grupa NOVJ Kragujevački partizanski odred Donji Vakuf Italija u drugom svetskom ratu Centralna bolnica NOVJ Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Goražde Kraljevački partizanski odred Romanijski partizanski odred Travnik Jajce Moša Pijade Bitka za Kupres 1942. Duvno Četnici u drugom svetskom ratu Kupres 2. proleterska udarna brigada Aleksandar Ranković Dragoljub Draža Mihailović Borbe za Livno 1942. 2. proleterska divizija NOVJ Glavni štab Hrvatske Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Crnoj Gori 1942. 7. banijska divizija NOVJ Pljevlja Kalinovik Gornji Vakuf Vrhovni štab NOVJ Livno Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Dalmaciji 1943. Kolašin Bugojno Pale 1. proleterska udarna brigada Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Durmitorski partizanski odred Operacija Dinara Ranjenici u ratu