Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Kalinovički partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 42 hronoloških zapisa, 33 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 10. 1941. U duhu odluka sa Savetovanja u Stolicama, po naređenju GŠ NOP odreda za BiH Bosansko-hercegovačka brigada NOP odreda reorganizovana u Kalinovički NOP odred.

⚔️ 22. 10. 1941. Domobranska 5. pešadijska divizija (snagama oko 9 bataljona) otpočela napad od Sarajeva prema Rogatici. U oštrim sedmodnevnim borbama delovi Romanijskog i Kalinovičkog NOP odreda su slomili napad i zaustavili neprijatelja na liniji Pale-Prača-Mokro.

⚔️ 23. 10. 1941. Kod s. Klanca (na putu Trnovo-Sarajevo) dve čete Kalinovičkog NOP odreda zarobile kombinovanu četu domobrana, žandarma i milicionera, zajedno sa komorom i regrutima koje je pratila.

⚔️ 25. 10. 1941. Oko 700 ustaša, žandarma, domobrana i milicionera iz Konjica, uz podršku 2 aviona, izvršili napad prema Boračkom jezeru. U toku jednodnevne borbe glavna kolona neprijatelja zauzela je s. Bijelu, ali je smelim prepadom jedne grupe boraca naterana u bekstvo, što je pokolebalo i druge dve kolone. U toj borbi je Konjički bataljon Kalinovičkog NOP odreda, pored ostalog, zarobio i jedan top.

⚔️ 0. 11. 1941. Formiran Kijevski bataljon Kalinovičkog NOP odreda.

⚔️ 0. 11. 1941. Prerastanjem Igmanske partizanske čete formiran Igmanski bataljon Kalinovičkog NOP odreda.

⚔️ 0. 11. 1941. Formiran Zagorski bataljon Kalinovičkog NOP odreda. Ali je on krajem istog meseca prešao u četnike.

⚔️ 2. 11. 1941. Tri čete Kalinovičkog NOP odreda zauzele Trnovo, dok se posada (jedan domobranski konjički eskadron i žandarmi) izvukli preko Treskavice u Konjic.

⚔️ 3. 11. 1941. Delovi Kalinovičkog NOP odreda ušli u Praču (na pruzi Sarajevo-Višegrad), koju je tog dana napustio jedan domobranski bataljon.

⚔️ 4. 11. 1941. Delovi Trebevićkog bataljona Kalinovičkog NOP odreda zauzeli žand. st. i vodovod Bistricu (kod Sarajeva).

⚔️ 27. 11. 1941. Delovi Kalinovičkog NOP odreda i četničkog Zlatiborskog odreda razbili jednu domobransku četu kod rezervoara -Bistrica- sarajevskog vodovoda. Sutradan je jedan ojačani nemački bataljon uspeo da protivnapadom povrati položaje.

⚔️ 30. 11. 1941. Žandarmerijsko-domobranska posada napustila s. Jeleč (kod Foče), posle čega su umesto ušli delovi Kalinovičkog NOP odreda. Na održanoj konferenciji meštana formirana Muslimanska partizanska četa (92 borca) Kalinovičkog NOP odreda i Komanda mesta Jeleč.

⚔️ 0. 12. 1941. Delovi Sjetlinskog bataljona Romanijskog NOP odreda i Pračanskog bataljona Kalinovičkog NOP odreda prešli u četnike. Ođ ostataka oba bataljona formiran novi Pračanski bataljon Romanijskog NOP odreda.

⚔️ 8. 12. 1941. Delovi Konjičkog bataljona Kalinovičkog NOP odreda uništili milicijsko-ustaško uporište u s. Spiljanima (kod Konjica). Zarobljeno 16 milicionera a zaplenjeno oko 20 pušaka.

⚔️ 9. 12. 1941. Po dva bataljona Romanijskog i Kalinovičkog NOP odreda i dve četničke čete izvršili snažan napad na Pale. Otkrivši pripreme za napad i za predaju domobrana, neprijatelj je promenio raspored, zbog čega napad nije uspeo uprkos velikom zalaganju. Sledećih dana napadi su obnovljeni, ali mesto nije zauzeto.

⚔️ 10. 12. 1941. Po direktivi PK SKOJ-a za BiH formiran OK SKOJ-a za Kalinovik-Konjic (kasnije: za jugoistočnu Bosnu). On je obuhvatao i Kalinovički NOP odred.

⚔️ 25. 12. 1941. VŠ NOP odreda Jugoslavije naredio Štabu Durmitorskog NOP odreda da dva partizanska bataljona uputi prema Kalinoviku, u pomoć Kalinovičkom NOP odredu.

⚔️ 8. 1. 1942. VŠ NOP odreda Jugoslavije naredio Štabu Kalinovičkog NOP odreda da energičnije izvodi akcije na svom području i da sadejstvuje s jedinicama Durmitorskog NOP odreda.

⚔️ 19. 1. 1942. Bataljon -Vojvoda Momčilo- Durmitorskog NOP odreda, koji se privremeno nalazio pod komandom Kalinovičkog NOP odreda, ušao u Foču i razoružao 100 četnika.

⚔️ 0. 2. 1942. Po naređenju VŠ NOP i DV Jugoslavije, za rukovođenje borbama u jugositočnoj Bosni formiran Operativni štab Kalinovik, koji je objedinjavao dejstva Kalinovičkog NOP odreda i Fočanskog dobrovoljačkog odreda, a povremeno i dejstva delova 1. proleterske NOU brigade i Durmitorskog NOP odreda. Ulogu toga štaba do početka. maja 1942. vršili su, uglavnom, štabovi 1. proleterske NOU brigade i Kalinovičkog NOP odreda, a povremeno i pojedini članovi GŠ NOP i DV za BiH.

⚔️ 0. 3. 1942. U Trnovu formiran Udarni bataljon -Ranko Divljan- Kalinovičkog NOP odreda.

⚔️ 11. 3. 1942. VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio Štabu Kalinovičkog NOP odreda da glavne snage orijentiše prema Sarajevu i Palama, poveže se s Jahorinskim NO dobrovoljačkim odredom i pojača budnost prema s. Dujmovićima i s. Vrhprači (kod Sarajeva).

⚔️ 11. 3. 1942. Pod pritiskom delova Kalinovičkog NOP odreda, italijanska i žandarmerijska posada iz Uloga povukla se u Nevesinje.

⚔️ 22. 4. 1942. Nemačke, italijanske i ustaško-domobranske snage počele rogatičko-fočansku operaciju (-Trio I-) koja je trajala do 12. maja. U borbi protiv snaga operativnih štabova NOP i DV za istočnu Bosnu i Sandžak i 1. i 2. proleterske NOU brigade neprijatelj je zauzeo Čajniče, Goražde, Foču, Trnovo, Kalinovik i Ulog i deblokirao Praču i Rogaticu. Za vreme operacije, pod dejstvom četničke propagande, raspali su se dobrovoljački bataljon i nekoliko partizanskih bataljona iz Romanijskog i Kalinovičkog NOP odreda. Vrhovni štab NOP i DV Jugoslavije je izvukao proleterske NOU brigade ispod udara i uputio ih da pojačaju dejstva partizanskih jedinica u Crnoj Gori i Hercegovini.

⚔️ 24. 4. 1942. Kalinovički NOP odred očistio od muslimanske milicije dvadesetak sela na levoj obali Neretve, nizvodno od Uloga, i spojio se s Konjičkim bataljonom Severnohercegovačkog NOP odreda. Na taj način su snage oko VŠ NOP i DV Jugoslavije izbile širokim frontom na Neretvu.

⚔️ 0. 5. 1942. U s. Sijerči (kod Kalinovika) od ostataka Trebevićkog, Kijevskog i Igmanskog bataljona formiran 2. udarni bataljon Kalinovičkog NOP odreda.

⚔️ 2. 5. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito dao uputstva Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu: o načinu formiranja i učvršćenja novih udarnih partizanskih jedinica po ugledu na proleterske brigade; o formiranju komandi područja, komandi mesta i partizanskih straža i o njihovim zadacima; o pojačavanju akcija u Južnoj Hercegovini; o čišćenju desne obale Neretve u sadejstvu s Kalinovičkim NOP odredom.

⚔️ 7. 5. 1942. Delovi italijanske divizije -Taurinenze-, uz pomoć četnika koji su izvršili puč u Trebevićkom i Igmanskom bataljonu Kalinovičkog NOP odreda, zauzeli Trnovo, ali su na Kogoju (prevoju južno od Trnova) zaustavljeni od pet bataljona Kalinovičkog NOP i Fočanskog NO dobrovoljačkog odreda. Italijanske jedinice su imale gubitke od preko 100 vojnika izbačenih iz stroja.

⚔️ 8. 5. 1942. Na Morinama delovi italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- savladali manii otpor delova Fočanskog NO dobrovoljačkog i Kalinovičkog NOP odreda i zauzeli Ulog. Obaljski dobrovoljački bataljon Kalinovičkog NOP odreda prešao je na stranu italijanskih jedinica.

⚔️ 19. 5. 1942. CK KPJ uputio OK KPJ za Foču direktivu o zbrinjavanju izbeglica iz Foče i s teritorije Kalinovičkog NOP odreda.

⚔️ 12. 6. 1942. Kalinovički NOP odred zauzeo i demolirao ž. st. Blažuj (na pruzi Sarajevo-Mostar).

⚔️ 26. 6. 1942. Kalinovički NOP odred na ž. st. Tarčin (na pruzi Sarajevo-Mostar), spalio vagone i demolirao stanične uređaje i zgrade.

⚔️ 9. 7. 1942. Nemačka borbena grupa -Sušnig- (738. puk nemačke 718. pešadijske divizije i t. bataljon domobranskog 5. pešadijskog puka) otpočela dvodnevno čišćenje Igman-planine u cilju razbijanja ostataka Kalinovičkog NOP odreda. Odred je izbegao sudar s nadmoćnim neprijateljem i prebacio se na pl. Zelengoru.

⚔️ 22. 7. 1942. Na pl. Zelengori sedam četničkih odreda (jačine oko 2.200 četnika) okružilo i napalo 5. proletersku NOU brigadu, Hercegovački i Kalinovički NOP odred, zbeg naroda i deo bolnice (170 ranjenika) VŠ NOP i DV Jugoslavije u s. Vrbnici. U dvodnevnim borbama partizani su se, sa zbegom i ranjenicima, probili u Miljevinu, ali je pri proboju razbijen Kombinovani bataljon i odsečen 3. bataljon (koji se posle 17 dana probio u sastav svoje brigade). U borbi sa četnicima, između ostalih, kod s. Rataja je poginuo pomoćnik političkog komesara Kombinovanog bataljona Dragoslav Bogavac, narodni heroj.

⚔️ 24. 7. 1942. Peta proleterska NOU brigada i Hercegovački NOP odred, opterećeni bolnicom i zbegom, otpočeli osmodnevni marš pod borbom sa pl. Zelengore prema Prozoru. Do Igman-planine na maršu je učestvovao i Kalinovički NOP odred (50 boraca), čije je poznavanje terena znatno koristilo.

⚔️ 0. 8. 1942. Ostatak Kalinovičkog NOP odreda probio se sa Igmana na oslobođenu teritoriju, u rejon Prozora, gde je uključen u 10. hercegovačku NOU brigadu kao četa.

⚔️ 0. 11. 1943. U rejonu Kalinovika, formiran Kalinovički NOP odred u sastavu 29. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 19. 9. 1944. U Kalinoviku, u sastavu 29. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ, obnovljen Kalinovički NOP odred.

⚔️ 25. 9. 1944. Posle kraće borbe kod s. Obija, 2. bataljon 11. hercegovačke udarne brigade i Kalinovički NOP odred 29. udarne divizije NOVJ zauzeli Kalinovik, odbacivši Kalinovičku brigadu četničkog Drinskog korpusa prema s. Miljevini.

⚔️ 29. 9. 1944. Jače četničke snage iz rejona Foče počele napad na Kalinovik. Po dva bataljona 11. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ i 2. brigade italijanske partizanske divizije -Garibaldi-, Konjički i Kalinovički NOP odred, posle dvočasovnih borbi, odbili su napad i sprečili prodor četničke grupacije u južnu Hercegovinu.

⚔️ 4. 10. 1944. Delovi četničkog Drinskog i Romanijskog korpusa (oko 1500 četnika) zauzeli Kalinovik, ali su ga sutradan, protivnapadom, povratili dva bataljona 11. hercegovačke udarne brigade i Konjički i Kalinovički NOP odred 29. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 7. 1. 1945. Po naređenju Štaba 29. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ rasformirani Konjički i Kalinovički NOP odred a njihovim sastavom popunjena U. hercegovačka udarna brigada iste divizije.

Dokumenti

📜 Naređenje štaba Kalinovičkog NOP odreda od 13 oktobra 1941 god. komandiru Jahorinske čete za pružanje pomoći pri formiranju Fočanske i Jabučke čete

📜 Obavještenje štaba Kalinovičkog NON odreda od 16 oktobra 1941 god. o promjeni naziva Bosansko-hercegovačke brigade u Kalinovički odred i uputstvo komandi Pračanske čete za rad sa muslimanima

📜 Naređenje štaba Kalinovičkog NOP odreda od 16 oktobra 1941 god. komandiru Jahorinske čete za likvidaciju žandarmeriskih stanica Kozarevići i Previla i uputstvo za politički rad sa muslimanima

📜 Naredba štaba Kalinovičkog NOP odreda od 28 oktobra 1941 god. štabu Pračanskog bataljona o polaganju zakletve, oznakama i načinu pozdravljanja u partizanskim jedinicama

📜 Naređenje štaba Kalinovičkog NOP odreda od 30 oktobra 1941 god. za reorganizaciju potčinjenih jedinica

📜 Naređenje štaba Kalinovičkog NOP odreda od 2 novembra 1941 god. komandiru Paljanske čete za odbranu položaja kod Klanca

📜 Naređenje štaba Kalinovičkog NOP odreda od 9 novembra 1941 god. komandantu Pračanskog bataljona za likvidaciju žandarmeriskih stanica Kozarevići i Previla i formiranje novih jedinica oko Foče i Jabuke

📜 Naređenje štaba Kalinovičkog NOP odreda od 23 novembra 1941 god. komandiru Jahorinske čete za upućivanje ljudstva u Crnu Rijeku

📜 Proglas štaba Kalinovičkog NOP odreda od januara 1942 god. o četničkoj izdaji i potrebi čišćenja pozadine od neprijateljskih agenata

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 8 januara 1942 god. Štabu Kalinovičkog NOP odreda da energičnije izvodi akcije na svom području i sadejstvuje jedinicama Durmitorskog NOP odreda

📜 Pismo štaba Durmitorskog NOP odreda od 10 januara 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda o formiranju i upućivanju u Bosnu dva kombinovana bataljona sa područja Durmitorskog odreda

📜 Naređenje štaba Durmitorskog NOP odreda od 12 januara 1942 god. štabu kombinovanog bataljona Bajo Pivljanin o pravcu kretanja i načinu povezivanja sa štabom Kalinovičkog NOP odreda

📜 Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 15 januara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o upućivanju dva bataljona Kalinovičkom NOP odredu

📜 Izvještaj štaba Kalinovičkog NOP odreda od 22 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o situaciji u vezi sa neprijateljskom ofanzivom

📜 Izvještaj štaba Kalinovičkog NOP odreda od 28 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu o radu štaba odreda

📜 Pismo štaba Kalinovičkog NOP odreda od marta 1942 god. muslimanima sela Dujmovića za priključenje narodnooslobodilačkoj borbi

📜 Izvještaj štaba Kalinovičkog NOP odreda od marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o izvršenoj reorganizaciji u odredu i izvedenim akcijama

📜 Izvještaj političkog komesara Kalinovičkog NOP odreda od marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o preduzetim mjerama za učvršćenje jedinica odreda i o političkom radu u jedinicama i pozadini

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 7 marta 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda da dostavi podatke o neprijateljskom uporištu Borač i o oružanim snagama koje Odred može odvojiti za napad na Borač

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 7 marta 1942 god. štabu Fočanskog NOP i dobrovoljačkog odreda da izvrši pripreme za sadejstvo Operativnom štabu za Hercegovinu i Kalinovičkom NOP odredu pri napadu na Borač -

📜 Izvještaj štaba Kalinovičkog NOP odreda od 10 marta 1942 god. Vrhovnom štabu o izvršenim akcijama i stanju oko Kalinovika

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 11 marta 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda za orijentisanje glavnih snaga Odreda prema Sarajevu i Palama, povezivanje sa Jahorinskim NOP odredom, pojačanje budnosti prema Dujmovićima i Vrhprači i stvaranje opšte rezerve Odreda

📜 Izvještaj štaba Kalinovičkog NOP odreda od 17 marta 1942 god. Vrhovnom štabu o sastavu odreda, formiranju novih jedinica i organizovanju civilne vlasti

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 marta 1942 god. Kalinovičkom NOP odredu za vršenje demonstrativnog napada u pravcu Pala i formiranje jednog udarnog bataljona

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 26 marta 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda o organizacionom učvršćenju jedinica i izvođenju akcija na neprijatelja

📜 Izveštaj Dobrivoja Vidića od 30. marta 1942. Centralnom komitetu KPJ o partijsko-političkom radu na terenu fočanskog i kalinovičkog NOP odreda

📜 Saopštenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od aprila 1942 god. komandantu Kalinovičkog NOP odreda o situaciji u Sandžaku i Sarajevskoj oblasti

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 22 aprila 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda za sadejstvo hercegovačkim odredima pri čišćenju od ustaša okoline Borča i terena u pravcu Konjica

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 aprila 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda o početku italijanskih ofanzivnih dejstava prema Čajniču, Goraždu i Foči i uputstvo o načinu dejstva za slučaj uspešnog razvitka okupatorskog pothvata

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 24 aprila 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda o toku neprijateljske ofanzive na Istočnu Bosnu

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Kalinovičkog NOP odreda od 25 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji na Igmanu, Jahorini i u Kalinoviku

📜 Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 2 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o načinu formiranja udarnih partizanskih jedinica i vojno-pozadinskih organa i naređenje da se u sadejistvu sa Kalinovičkim NOP odredom izvrši čišćenje gornjeg toka desne obale Neretve

📜 Direktiva Centralnog komiteta KPJ od 19 maja 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Foču o zbrinjavanju izbeglog stanovništva iz Foče i sa teritorije Kalinovičkog NOP odreda

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Drinski korpus JVuO 11. hercegovačka udarna brigada Avijacija u oslobodilačkom ratu 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Trnovo 5. pješačka divizija (NDH) Goražde Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Četnici u ustanku Josip Broz Tito Italija u drugom svetskom ratu 2. udarni korpus NOVJ Arso Jovanović Durmitorski partizanski odred Borbe u Crnoj Gori 1942. Jahorinski partizanski odred Politički komesari u NOR-u Divizija Garibaldi Kozara u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Hercegovački partizanski odred SKOJ Centralni komitet KPJ Borbe u Hercegovini 1944. Kalinovik Saradnja partizana i četnika 1941. Pale Nevesinje Zlatiborski četnički odred Konjic Vrbnica 718. pešadijska divizija 1. alpska divizija Taurinense Borbe u Hercegovini 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu 29. hercegovačka divizija NOVJ Vrhovni štab NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Foča Ustanak u NDH Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Četnička golgota Italijanski partizani Prozor 1. proleterska udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Narodni heroji Jugoslavije 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Romanijski partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Sjevernohercegovački partizanski odred Operacija Foča Ranjenici u ratu 2. proleterska udarna brigada Operacija Trio Borbe u Hercegovini 1945. Mostar 10. hercegovačka udarna brigada Romanijski korpus JVuO Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Sarajevo Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Glavni štab Bosne i Hercegovine