Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Romanijski korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 11 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 5. 10. 1942. Delovi italijanskog 6. armijskog korpusa (4.000) i četničkog Trebinjskog, Nevesinjskog i Romanijskog korpusa (5.000), u pet napadnih kolona, uz sadejstvo delova domobranskog 7. i 15. pešadijskog puka, podržani avijacijom, otpočeli šestodnevnu prozorsku operaciju (-Alfa-), deo nemačko-italijanske protivofanzive (ciklusa operacija -Dinara-), u cilju odbacivanja partizanskih snaga od Mostarskog basena boksita i železničke pruge Sarajevo-Mostar. Oko 60 km razvučena 10. hercegovačka NOU brigada nije mogla pružiti ozbiljniji otpor italijansko-četničkim snagama, koje su do 10. oktobra zauzele s. Soviće, Prozor, s. Šćit i s. Ravno, prokrstarile selima na planinama Ljubuši, Vranu, Paklini i Raduši i na liniji Duvno - Šujica - G. Vakuf - Hadžići uspostavile vezu sa ustaško-domobranskim snagama [Četnici su opljačkali ceo grad i spalili desetine sela. Samo u prozorskoj opštini ubijeno je 638 ljudi, žena i dece i spaljeno 656 domova.].

⚔️ 4. 12. 1942. Tri brigade četničkog Romanijskog korpusa otpočele napad na Birčanski NOP odred. U sedmodnevnim borbama četnici su taj odred potisli iz Šekoviča, opljačkali partizanska sela Birča i spalili veći broj kuća.

⚔️ 18. 12. 1942. Osetivši dolazak 6. istočnobosanske NOU brigade i 3. odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske, delovi četničkog Romanijskog korpusa otpočeli povlačenje iz Birča. Birčanski NOP odred i ubrzo pristigla 6. istočnobosanska NOU brigada razbili su deo četnika, dok su ostali četnici pobegli prema Romaniji.

⚔️ 6. 4. 1943. Pet četničkih brigada Nevesinjskog i Romanijskog korpusa i pukovska borbena grupa -Skoti- italijanske divizije -Mesina-, nastupajući od Blagaja, posle trodnevnih borbi, potisnuli ojačanu 9. udarnu diviziju NOVJ prema Kifinom Selu i zauzeli Nevesinje.

⚔️ 11. 4. 1943. Deveta udarna divizija NOVJ, ojačana 5. crnogorskom udarnom brigadom 3. udarne divizije NOVJ, protivnapadom odbacila delove četničkog Nevesinjskog i Romanijskog korpusa prema Blagaju i zauzela Nevesinje.

⚔️ 28. 4. 1943. Pukovska borbena grupa -Skoti- italijanske divizije -Mesina-, četnički Trebinjski korpus i dve brigade Romanijskog korpusa, nastupajući od Blagaja i Stoca zauzeli Nevesinje, iz koga su se povukli zaštitnički delovi 3. dalmatinske NOU brigade.

⚔️ 7. 5. 1943. Delovi četničkog Drinskog i Romanijskog korpusa odbacili zaštitnicu 7. divizije NOVJ prema pl. Zelengori i zauzeli Kalinovik, u koji su istog dana ušli i delovi italijanskog 6. armijskog korpusa.

⚔️ 1. 5. 1944. Sa pravca s. Sokolovića i s. Mislova (kod Sokolca) oko 300 četnika Romanijskog korpusa napalo delove 15. majevičke udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ na prostoriji s. Džimrije - s. Strmice - s. Mrkalji. Posle dvočasovne borbe četnici su razbijeni uz gubitke od 50 mrtvih i ranjenih. Brigada je imala 1 mrtvog, 8 ranjenih i 3 nestala.

⚔️ 3. 8. 1944. Iz Vareša, s. Ribnice, Kladnja i Olova jedinice nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 13. SS divizije -Handžar-, 1. i 11. ustaške brigade, domobranske 8. brigade i četničkog Romanijskog i Ozrenskog korpusa prešle u napad protiv jedinica 3. i 12. udarnog korpusa NOVJ. Najžešće borbe vođene su kod Vareša i s. G. i D. Vijake. Tim napadima otpočela je durmitorska operacija u istočnoj Bosni. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 60 mrtvih.

⚔️ 7. 8. 1944. Kod s. G. Vinče (blizu Prače) 1. proleterska (lička) udarna brigada 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- razbila oko 1000 četnika Romanijskog korpusa i oko 600 vojnika nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, nanevši im gubitke od 93 mrtva, 126 ranjenih i 57 zarobljenih. Brigada je imala 14 mrtvih, 28 ranjenih i 3 nestala.

⚔️ 4. 10. 1944. Delovi četničkog Drinskog i Romanijskog korpusa (oko 1500 četnika) zauzeli Kalinovik, ali su ga sutradan, protivnapadom, povratili dva bataljona 11. hercegovačke udarne brigade i Konjički i Kalinovički NOP odred 29. udarne divizije NOVJ.

Dokumenti

📜 Izveštaj Štaba Romanijskog korpusa od 21. decembra 1942. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o nemačko-ustaško-domobranskim i četničkim dejstvima protiv NOV i POJ

📜 Saopštenje Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 4. januara 1943. komandantu 1. sarajevske brigade o pojavama dezerterstva i bežanja iz borbe protiv partizanskih jedinica na teritoriji Romanijskog korpusa

📜 Naređenje komandanta Romanijskog korpusa od 24. februara 1943. komandantima brigada za napad na Šestu istočnobosansku brigdu u predelu Šekovića

📜 Zapovest komandanta Mileševskog korpusa od 27. marta 1943. komandantima potčinjenih jedinica i komandantima Romanijskog i Drinskog korpusa za posedanje položaja na desnoj obali Drine radi sprečavanja prelaza jedinica NOVJ u pravcu Sandžaka i Crne Gore

📜 Izveštaj potporučnika Arsića od 25. jula 1943. komandantu Romanijskog četničkog korpusa o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Majevičko-posavske brigade

📜 Naređenje komandanta Romanijskog korpusa od 2. septembra 1943. komandantima brigada za napad na jedinice NOVJ na sektoru Rogoj i Jabuka

📜 Naređenje zamenika komandanta Romanijskog korpusa od 10. januara 1944. komandantu 1. sarajevske brigade za napad na jedinice 27. divizije NOVJ kod Nišića

📜 Naređenje komandanta Romanijskog korpusa od 29. aprila 1944. komandantu brigade Romanija za sadejstvo sa nemačkim trupama pri napadu na 17. udarnu diviziju NOVJ kod Vlasenice

📜 Naređenje Štaba Romanijskog korpusa od 2. avgusta 1944. komandantu 1. sarajevske brigade za sadejstvo sa nemačkim trupama u borbi protiv jedinica NOV i POJ na području Romanije

📜 Naređenje Štaba Romanijskog korpusa od 6. avgusta 1944. komandantu 1. sarajevske brigade za saradnju sa nemačkim snagama protiv jedinica NOVJ na prostoru Romanije — 65

📜 Izvod iz Operacijskog dnevnika Šumadijske grupe korpusa o borbama potčinjenih jedinica protiv NOVJ od 9. novembra 1944. do 14. marta 1945. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Dezerteri u ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Petar Baćović 11. hercegovačka udarna brigada Italija u drugom svetskom ratu 15. majevička udarna brigada 3. dalmatinska udarna brigada Duvno Trebinjski korpus JVuO Prozor Četnici u drugom svetskom ratu Kalinovik Kalinovički partizanski odred 17. istočnobosanska divizija NOVJ Borbe u Hercegovini 1943. Olovo 13. SS divizija Handžar Avijacija u oslobodilačkom ratu Bitka za Srbiju Italijanski zločini u Jugoslaviji 1. ustaška brigada Nevesinje Sokolac Birčanski partizanski odred 27. istočnobosanska divizija NOVJ 10. hercegovačka udarna brigada 5. proterska (crnogorska) udarna brigada 29. hercegovačka divizija NOVJ Mostar 9. dalmatinska divizija NOVJ Četnička golgota Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Pljačka u ratu Majevička četnička brigada Nevesinjski korpus JVuO 6. italijanski armijski korpus 6. lička proleterska divizija NOVJ Niš Operacija Dinara Ozrenski korpus JVuO Durmitorska operacija 18. pešadijska divizija Messina Borbe u Hercegovini 1944. Požeški korpus JVuO Bitka na Neretvi Operacija Alfa Borbe u Hercegovini 1942. Stolac 3. udarna divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Gornji Vakuf 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Deca u ratu Operacija Schwarz 7. banijska divizija NOVJ Luftwaffe u Jugoslaviji Operacija Weiss Drinski korpus JVuO Zaharije Ostojić Žene u ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 7. SS divizija Prinz Eugen 1. mileševski korpus JVuO Trebinje Saradnja četnika sa okupatorom Nevesinjska četnička brigada Bitka na Sutjesci