Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Olovo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 33 hronoloških zapisa, 38 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 28. 10. 1941. Delovi Romanijskog NOP odreda i četnički delovi zauzeli s. Knežinu i odbacili vod žandarma i mesnu miliciju u Olovo.

⚔️ 1. 11. 1941. Delovi Romanijskog NOP odreda i NOP odreda -Zvijezda- i četiri četničke čete izvršili neuspeo napad na Olovo.

⚔️ 17. 12. 1941. Po jedan bataljon Romanijskog NOP odreda, NOP odreda -Zvijezda- i jedan četnički bataljon zauzeli Olovo.

⚔️ 20. 12. 1941. Delovi NOP odreda -Zvijezda- zauzeli žand. st. Vijaku (kod Olova).

⚔️ 21. 12. 1941. Posle petodnevnih borbi delovi NOP odreda -Zvijezda-, Romanijskog i Ozrenskog NOP odreda oslobodili dolinu r. Krivaje [U oslobođenu dolinu Krivaje upala je Cerska četnička brigada, čime je osujećen plan GŠ NOP odreda BiH o čvršćem povezivanju NOP odreda i prodoru u bosanski industrijsko-rudarski basen.], zauzeli 80 km železničke pruge Zavidovići-Olovo i 13 železničkih i nekoliko žand. stanica, zarobili ili razoružali veći broj posade.

⚔️ 21. 1. 1942. Na ž. st. Pjenovac (na pruzi Olovo - Han-Pijesak) jedna ojačana četa 1. bataljona 697. puka nemačke 342. pešadijske divizije, na skijama i konjima, iznenadila Šumadijski bataljon 1. proleterske NOU brigade i manje delove Romanijskog NOP odreda. U borbi je poginulo 59 partizana, među kojima i narodni heroji: komandant Romanijskog NOP odreda i član GŠ NOP i DV za BiH Slaviša Vajner Ciča, komandant Šumadijskog bataljona Milan Ilić Čiča i politički komesar Šumadijskog bataljona Dragan Pavlović Draganče.

⚔️ 21. 1. 1942. Delovi 750. puka nemačke 718. pešadijske divizije, posle vrlo slabog otpora četnika, zauzeli Olovo.

⚔️ 25. 1. 1942. Otpočeo trodnevni marš glavnine 1. proleterske NOU brigade. Sa GŠ NOP i DV i PK KPJ za BiH, ona se, po dubokom snegu, na temperaturi od -32°C, kretala iz s. Gajeva (kod Olova) preko pl. Ozrena (sarajevskog), Sarajevskog polja i pl. Igmana do s. Presjenice (kod Trnova). Poslednja, najteža, etapa marša - od s. Kremeša, koja je trajala 18 časova, poznata je kao -igmanski marš-. Usled smrzavanja, iz stroja su izbačena 172 borca (od oko 730). Brigadu je VŠ NOP i DV Jugoslavije pohvalio zbog samopregora i zalaganja u toku ovog marša.

⚔️ 13. 3. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Proleterskoj udarnoj grupi brigada (sastava: 2. proleterska i tri bataljona 1. proleterske NOU brigade) da težište dejstava usmeri na prostoriju Han-Pijesak-Srebrenica-Vlasenica-Olovo, sa zadatkom: čišćenje teritorije od četnika i ustaša, stvaranje partizanskih i dobrovoljačkih jedinica i organizacija pozadine.

⚔️ 28. 8. 1942. Šesta istčnobosanska NOU brigada probila se iz okruženja preko Javor-planine, zauzela ž. st. Pjenovac i Nevačku (na pruzi Olovo-Han-Pijesak) razbila četu i po domobrana, porušila prugu i spalila pilanu.

⚔️ 8. 2. 1943. Na pruzi Olovo - Han-Pijesak delovi 6. istočnobosanske NOU brigade napali usta ški transportni voz i uništili lokomotivu i 6 vagona. Poginulo je 25 i ranjeno 25 ustaša.

⚔️ 21. 5. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ u centralnoj Bosni da jednu diviziju usmeri na prugu Sarajevo - Bos. Brod i dalje pravcem Olovo-Han-Pijesak-Rogatica-Goražde, radi prihvata jedinica Glavne operativne grupe VŠ koje su; se probijale iz neprijateljskog okruženja.

⚔️ 24. 6. 1943. Druga proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ rasterala malobrojnu mesnu miliciju i zauzela Olovo, gde je uništila ž. st., dve lokomotive i oko 30 vagona.

⚔️ 7. 7. 1943. Pravcima Vareš-Olovo, Sarajevo-Sokolac-Han-Pijesak, s. Capardi - Zvornik, s. Capardi - Šekovići i Tuzla-Kladanj nemačka 7. SS -Princ Eugen- i 369. legionarska divizija, nemački puk -Brandenburg-, domobranski 7. lovački puk, ustaše i četnici otpočeli koncentričan napad na Glavnu operativnu grupu VŠ NOV i POJ u istočnoj Bosni. U žestokim borbama do 20. jula neprijatelj je bio zauzeo Zvornik, Kladanj, Olovo, Vlasenicu, Šekoviće i Han-Pijesak, ali su jedinice NOVJ u protivnapadima ponovo ovladale svim mestima sem Zvornika.

⚔️ 10. 7. 1943. Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i domobranskog 7. lovačkog puka potisnule delove 7. krajiške udarne brigade i 7. brigadu 7. divizije NOVJ prema Kladnju i zauzele Olovo.

⚔️ 12. 7. 1943. Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- nastupajući od Olova, razbili delove 7. krajiške NOU brigade i zauzeli Kladanj. U borbi je poginuo i komandant 7. brigade Rade Marjanac, narodni heroj.

⚔️ 10. 8. 1943. Kod s. Predražića (blizu Olova) utopio se u r. Krivaji zamenik komandanta 1. bataljona 2. proleterske NOU brigade Milorad Bondžulić, narodni heroj.

⚔️ 21. 8. 1943. Kod s. Careva Hana (u dolini r. Krivaje, blizu Olova) nesrečnim slučajem smrtno ranjen komandant 1. bataljona 2. proleterske NOU brigade Bogoljub Čukić, narodni heroj.

⚔️ 21. 8. 1943. Iz s. Seone (na pl. Ozrenu) 2. proleterska udarna divizija NOVJ, po naređenju VŠ NOV i POJ, krenula na marš pravcem Olovo - Konjuh (Zvijezda) - Romanija - Jahorina - Ustikolina - Foča. Divizija je uz put razbila više manjih posada i 30. avgusta stigla u rejon Foča-Kalinovik.

⚔️ 28. 8. 1943. Četvrta proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne diviziie NOVJ rasterala manju domobransku posadu i zauzela Olovo.

⚔️ 14. 11. 1943. U Olovo ušli jedan bataljon 6. istočnobosanske udarne brigade 17, udarne divizije NOVJ i jedan bataljon Romanijskog NOP odreda.

⚔️ 7. 12. 1943. Drugi bataljon 130. puka nemačke 187. rezervne divizije, prodirući iz Tuzle, ušao u Olovo.

⚔️ 9. 12. 1943. U Kladanj ušla 16. muslimanska udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ, posle kraće borbe protiv milicije, koja se povukla u pravcu Olova.

⚔️ 18. 12. 1943. Jedinice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ napale neprijateljske posade u Varešu i Brezi. Posle kraće borbe protiv mesne milicije, koja se povukla ka Olovu, 17. majevička udarna brigada je zauzela Vareš. Druga krajiška NOU brigada i Romanijski NOP odred su upali u Brezu i zauzeli rudnik i električnu centralu, ali su u zoru morali obustaviti napad zbog žilavog otpora delova nemačke 369, legionarske divizije. Poginuo je veći broj i zarobljeno je 11 legionara, dok su jedinice NOVJ imale 22 mrtva i ranjena.

⚔️ 25. 12. 1943. U krivajskoj operaciji, u rejonu s. Borovice (kod Vareša), nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- i 369. legionarska divizija okružile 5. i 27. udarnu diviziju NOVJ. Posle trodnevnih borbi 27. udarna divizija NOVJ probila se iz okruženja preko Ravne planine (kod Vareša) ka Olovu, a 5. udarna divizija NOVJ preko r. Krivaje (kod s. Ribnice) ka Konjuhu. Poginulo je 200 nemačkih vojnika i zarobljeno ih je 30. Divizije NOVJ su imale 31 mrtvog i 57 ranjenih.

⚔️ 11. 5. 1944. Po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, 16. i 17. udarna divizija NOVJ, pošto nisu uspele da pređu r. Drinu za Srbiju vraćene prema Tuzli i Olovu, gde su vođene borbe protiv nemačkih vojnika, četnika i ustaša.

⚔️ 15. 5. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ, 17. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ krenula iz rejona južno od Olova, preko Romanije, Jahorine i Zelengore, radi ulaska u sastav 2. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 19. 6. 1944. Posle dvodnevne borbe 16. udarna divizija NOVJ zauzela neprijateljska uporišta duž železničke pruge Olovo-Zavidovići: s. Hrge, s. Vozuću, s. Ribnicu i ž. st. Stjepin Han. Ta uporišta je branio nemački policijski bataljon i manji broj nemačkih vojnika iz 13. SS divizije -Handžar-. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 56 mrtvih, većeg broja ranjenih i 15 zarobljenih. Gubici 16. udarne divizije: 11 mrtvih i 18 ranjenih boraca.

⚔️ 29. 7. 1944. Treća udarna brigada 36. udarne divizije NOVJ zauzela Olovo koje su branili ustaše i delovi nemačke 13. SS divizije -Handžar-. Uništila je lokomotivu i više vagona.

⚔️ 3. 8. 1944. Iz Vareša, s. Ribnice, Kladnja i Olova jedinice nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 13. SS divizije -Handžar-, 1. i 11. ustaške brigade, domobranske 8. brigade i četničkog Romanijskog i Ozrenskog korpusa prešle u napad protiv jedinica 3. i 12. udarnog korpusa NOVJ. Najžešće borbe vođene su kod Vareša i s. G. i D. Vijake. Tim napadima otpočela je durmitorska operacija u istočnoj Bosni. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 60 mrtvih.

⚔️ 24. 10. 1944. Posle kratke borbe protiv ustaške milicije, jedinice 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ zauzele Olovo, zaplenivši 3 puške, 2 ručne bombe, 150 metaka i dosta vojničke opreme.

⚔️ 5. 1. 1945. Sedamnaesta majevička udarna brigada 38. udaAie divizije NOVJ zauzela Olovo, a sutradan i Kladanj.

⚔️ 25. 3. 1945. Jedinice 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa JA, odbacile ustaško-domobranske jedinice i oslobodile Olovo.

Dokumenti

📜 Izveštaj Oružničke postaje Olovo od 3. jula 1941. zapovjedniku 4. oružničke pukovnije o pobijenim Srbima u selu Brda i bekstvu pravoslavnog življa u šume zbog ustaških pokolja

📜 Izvještaj oružničke postaje Olovo od 5 novembra 1941 god. o napadu ustanika na Crnu Rijeku

📜 Naređenje štaba Romaniskog NOP odreda od 8 novembra 1941 god. komandantu Rogatičkog sektora za upućivanje municije jedinicama koje vode borbe oko Olova

📜 Izvještaj oružničke postaje Olovo od 10 novembra 1941 god. o borbama u okolini Olova

📜 Izvještaj oružničke postaje Olovo od 2 decembra 1941 god. o borbama u okolini Olova

📜 Izvještaj stožera Sedme pješačke pukovnije od 5 decembra 1941 god. o borbama kod Olova i na Jahorini

📜 Izvještaj zapovjedinštva Krivajskog zdruga od 9 decembra 1941 god. o zauzimanju Olova od strane ustanika

📜 Izvještaj štaba Udarnog bataljona Ozrenskog NOP odreda od 19 decembra 1941 god. o oslobođenju Olova

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 16 januara 1942 god. Štabu Romaniskog NOP odreda o početku neprijateljskih dejstava iz Prače u pravcu Olova

📜 Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 9 marta 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba o pokretima domobranske vojske i ustaša i razbijanju Olovskog NOP bataljona na Pjenovcu

📜 Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 13 marta 1942 god. Operativnom štabu Proleterske udarne grupe o usmeravanju težišta dejstva na prostoru Han Pijesak - Srebrenica - Vlasenica - Olovo

📜 Izvještaj zapovjedništva Pete oružničke pukovnije od 14 aprila 1942 god. o borbama oko Tuzle, Kladnja, Olova i Zvornika

📜 Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 5 maja 1942 god. o borbama u okolini Olova i Zenice

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21 maja 1943 Štabu Prvog bosanskog korpusa za dejstvo na pruzi Sarajevo - Brod i nastupanje pravcem Olovo - Han Pijesak - Rogatica - Goražde radi prihvata jedinica Glavne operativne grupe iz neprijateljskog obruča

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije da poruši železničku prugu Han Pijesak - Olovo i ispita situaciju na desnoj obali Drine

📜 Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 24 juna 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o neprijateljskim garnizonima u Olovu i Kladnju

📜 Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 29 juna 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o jačini neprijateljskih snaga na željezničkoj pruzi Olovo - Zavidovići

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da jednom brigadom obezbedi rejon Olova a drugim dvema poruši komunikaciju Tuzla - Kladanj i orijentiše ih ka dolini reke Spreče

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da se do daljeg naređenja ne angažuje suviše u dolini reke Spreče i kod Olova

📜 Naređenje Štaba 2. proleterske divizije NOVJ od 3. jula 1943. štabovima brigada za dejstva na prostoriji Banovići–Kladanj–Olovo

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da glavninu divizije prikupi južno od Kladnja i zatvori pravac Kladanj - Olovo

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 7. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da Sedma (banijska) brigada ovlada prostorijom Očevlje - Vijaka - Zvijezda i obezbeđuje pravac Vareš - Očevlje - Olovo

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 8. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da poruši železničku prugu na odseku Petrović - Cuništa i ostane u rejonu Olova kao rezerva Vrhovnog štaba

📜 Direktiva vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije o načinu dejstva na prostoru Olovo - Kladanj

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9. jula 1943. Štabu Pete NOU divizije da poruši prugu Vareš - Podlugovi i spreči neprijatelju prodor prema Olovu

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da pojača izviđačku delatnost prema Kladnju i Olovu

📜 Izvještaj Štaba 7. divizije od 27. jula 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o izbijanju divizije na prostoriju Olovo–Vareš i silovanju djevojčice u Varešu od četvorice Nijemaca

📜 Zapovijest Štaba Četvrte proleterske brigade od 28 avgusta 1943 god. štabovima bataljona za izvršenje pokreta iz s. Cuništa na prostoriju Olova

📜 Zapovijest Štaba Četvrte proleterske brigade od 28 avgusta 1943 god. štabovima bataljona za izvršenje pokreta sa prostorije Olova na prostoriju s. Gurdići - Drapnići

📜 Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova N.D.H. od 1 septembra 1943 god. o zauzimanju Olova od strane jedinica NOV i PO i o položaju Kladnja i Livna

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21. decembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ da sadejstvuje 5. NOU diviziji u rejonu Olova

📜 Izvještaj Štaba 2. vojvođanske brigade od 22. juna 1944. Štabu 16. NOU divizije o napadu na selo Vozuću i razaranje željezničke pruge Zavidovići - Olovo

📜 Izvještaj Štaba 36. divizije od 24. jula 1944. Štabu 12. korousa NOVJ o situaciji na prostoru Kladanj - Vlasenica - Han-Pijesak - Olovo

📜 Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 27. jula 1944. Štabu 19. birčanske brigade za napad na Olovo i štabovima 16 muslimanske i 20. romanijske brigade za raspored i dejstvo na prostoru Potkozlovača - Ravansko i Kruševci - Donje Babine

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 31. jula 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da će se njegovim jedinicama avionima doturiti hrana u rejonu sela Medojevića kod Olova

📜 Bojna relacija Zapovjedništva 1. ustaškog stajaćeg djelatnog zdruga od 11. oktobra 1944. o dejstvima u avgustu na sektoru Vlasenica - Olovo - Bugojno - Rogatica

📜 Obavještajni izvještaj Birčansko-kladanjskog NOP odreda od 17. aprila 1945. Vojnoj oblasti 3. korpusa JA o ustaškim i četničkim ostacima na prostoru Olovo-Kladanj

📜 Izvještaj Štaba 38. udarne divizije od 24. aprila 1945. Štabu 3. korpusa JA o dejstvima protiv četničkih i ustaških ostataka na području Romanije, Olova i Vareša

Fotografije

Povezane odrednice

Partizanski odred Zvijezda Ozrenski korpus JVuO Goražde Kruševac 7. krajiška udarna brigada Glavna operativna grupa NOVJ Josip Broz Tito 38. istočnobosanska divizija NOVJ Borbe za Istočnu Bosnu 1942. 27. istočnobosanska divizija NOVJ Vrhovni štab NOVJ 20. romanijska udarna brigada Ozrenski partizanski odred (Bosna) 5. krajiška udarna divizija NOVJ 2. proleterska udarna brigada Zenica 13. SS divizija Handžar Bugojno 7. banijska divizija NOVJ 2. krajiška udarna brigada Trnovo Livno 1. proleterska divizija NOVJ 2. udarni korpus NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Četnici u ustanku Četnici u drugom svetskom ratu Ustaški zločini 1941. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Saradnja partizana i četnika 1941. 17. majevička udarna brigada Sarajevo Arso Jovanović Avijacija u oslobodilačkom ratu 369. legionarska divizija (vražja) 16. vojvođanska divizija NOVJ 17. istočnobosanska divizija NOVJ Divizija Brandenburg Ustanak u NDH Završne operacije u Jugoslaviji Saradnja četnika sa okupatorom Tuzla Kalinovik Druga neprijateljska ofanziva Zvornik Sokolac 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Operacija Schwarz Vlasenica 19. birčanska udarna brigada Durmitorska operacija Diverzije u oslobodilačkom ratu Foča 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Romanijski partizanski odred Romanijski korpus JVuO 2. proleterska divizija NOVJ 1. proleterska udarna brigada Zavidovići Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Napad NOVJ na Zvornik 1943. Četnička golgota Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 16. muslimanska udarna brigada Operacija Snežna oluja 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša Bitka na Zelengori 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 7. SS divizija Prinz Eugen Srebrenica Han Pjesak 1. ustaški stajaći djelatni zdrug Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Narodni heroji Jugoslavije