Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Operacija Snežna oluja

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 5 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 18. 12. 1943. Nastupajući s linije Sarajevo-Vlasenica i Tuzla-Doboj, nemačka 1. brdska divizija, 7. SS divizija -Princ Eugen-, delovi 369. legionarske divizije i 1. rezervni lovački puk otpočeli krivajsku operaciju (-Snešturm-) s ciljem da u dolini r. Krivaje okruže i unište 17. i 27. udarnu diviziju 3. udarnog korpusa NOVJ i 5. udarnu diviziju NOVJ. Operacija je završena 28, decembra probijanjem jedinica NOVJ iz okruženja.

⚔️ 22. 12. 1943. Kod s. Ribnice (blizu Vareša) jedinice 99. puka nemačke 1. brdske divizije okružile 4. krajišku udarnu brigadu 5. udarne divizije NOVJ, ali je ova brigada uspela da pregazi r. Krivaju kod s. Vozuće i izvuče se na jug ka Romanovcu.

⚔️ 25. 12. 1943. U krivajskoj operaciji, u rejonu s. Borovice (kod Vareša), nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- i 369. legionarska divizija okružile 5. i 27. udarnu diviziju NOVJ. Posle trodnevnih borbi 27. udarna divizija NOVJ probila se iz okruženja preko Ravne planine (kod Vareša) ka Olovu, a 5. udarna divizija NOVJ preko r. Krivaje (kod s. Ribnice) ka Konjuhu. Poginulo je 200 nemačkih vojnika i zarobljeno ih je 30. Divizije NOVJ su imale 31 mrtvog i 57 ranjenih.

⚔️ 26. 12. 1943. U krivajskoj operaciji prva manevarska grupa 17. udarne divizije 3. korpusa NOVJ (6. istočnobosanska udarna, 18. istočnobosanska (hrvatska) i 1. južnomoravska NO brigada) prebacila se kod s. Tulovića i tako se našla iza leđa delova 99. puka nemačke 1. brdske divizije. Grupa je do 29. decembra izbila u Birač.

⚔️ 28. 12. 1943. U krivajskoj operaciji druga manevarska grupa 17. udarne divizije 3. korpusa NOVJ (15. majevička i 16. muslimanska udarna brigada) prešla r. Krivaju kod s. Stjepin-Hana i produžila marš u pravcu s. Željeve (na padinama pl. Konjuha) i dalje za Birač. Time se našla iza leđa jedinica nemačke 1. brdske divizije.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 3. lovački zdrug (NDH) 16. muslimanska udarna brigada Operacija Kugelblitz 1. brdska divizija Vermahta Druga neprijateljska ofanziva Vermaht u Jugoslaviji 4. krajiška udarna brigada 17. istočnobosanska divizija NOVJ 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada 27. istočnobosanska divizija NOVJ 369. legionarska divizija (vražja) Olovo Doboj 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 7. SS divizija Prinz Eugen Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 1. južnomoravska brigada 2. oklopna armija Vrhovni štab NOVJ 15. majevička udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Vlasenica 5. krajiška udarna divizija NOVJ