Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Doboj u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 83 hronoloških zapisa, 90 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 23. 8. 1941. NOP odredi pod rukovodstvom Štaba ozrenskog sektora, praćeni masom naroda, u ranim jutarnjim časovima izvršili napad na Doboj, jedan od najvažnijih železničkih čvorova u Bosni i Hercegovini. Oni su porušili pruge koje od Doboja vode prema Slav. Brodu do Kotorskog, prema Sarajevu do Maglaja, prema Tuzli do Bos. Petrova Sela i prema Teslicu do Tešanjke (oko 60 km). U dvodnevnim borbama su zauzeli Doboj (bez tvrđave), Gračanicu, Maglaj i desetak železničkih stanica. Uz to, uništili su tt linije u dužini od 50 km.

⚔️ 24. 8. 1941. NOP odredi pod rukovodstvom Štaba ozrenskog sektora, po evakuaciji oko 50 tona puščane municije i konzervi, spalili vojna skladišta u Barama i Usori (kod Doboja), uništivši nekoliko stotina tona razne municije. Eksplozije, koje su porušile sve zgrade u oba mesta, i požar trajali su čitavu noć.

⚔️ 25. 8. 1941. Posle dvodnevnih borbi, jake snage neprijatelja (8 ustaških, domobranskih i nemačkih bataljona) sa pravca Sarajeva, Slav. Broda i Tuzle ovladale Dobojem, dobojskim železničkim čvorom i komunikacijama u dolini reke Bosne i Spreče. NOP odredi se povukli na Ozren i sprečili svaki pokret neprijatelja van komunikacija, dok je na Trebavi, zbog četničke izdaje, nastupilo naglo osipanje.

⚔️ 28. 8. 1941. U Doboju četnički elementi, koji su se nametnuli za rukovodioce ustanka na Trebavi, potpisali sporazum sa predstavnicima NDH o obustavi vatre. Time je ustanak na Trebavi ugušen. Manja grupa boraca se održala u Trebavskoj šumi i kasnije se prebacila na Ozren.

⚔️ 10. 9. 1941. Jedna nemačka i dve domobranske čete iz s. Trbuka (na putu i pruzi Doboj-Maglaj) pokušale da odbace odrede Štaba ozrenskog sektora od pruge. Protivnapadom je neprijatelj odbačen i razbijen, a pruga razorena i više vozila spaljeno.

⚔️ 14. 9. 1941. NOP odredi Ozrenskog sektora izvršili niz akcija na pruzi Doboj-Tuzla (zauzeli i spalili ž. stanice Suhopolje, Boljanić, Karanovac i Kakmuž; porušili oko 20 km železničke pruge, tt linije i most preko Spreče; uništili 2 lokomotive i 5 oklopnih vagona).

⚔️ 22. 9. 1941. Ustaški preki sud u Doboju osudio i streljao 43 lica.

⚔️ 0. 10. 1941. Po naređenju GŠ NOP odreda za BiH, Ozrenski bataljon 1. bosanske brigade NOP odreda reorganizovan u Ozrenski NOP odred, a njegove čete u 1 (Maglajski), 2 (Dobojski) i 3 (Gračanički) bataljon.

⚔️ 10. 11. 1941. Boljanićka četa Ozrenskog NOP odreda zauzela ž. st. Karanovac (raskrsnicu pruga za Doboj, Tuzlu i Gračanicu).

⚔️ 16. 11. 1941. Kod s. Lipca (blizu Doboja) delovi Ozrenskog NOP odreda razbili 3. bataljon domobranskog 2. pešadijskog puka. Zaplenjeno 160 pušaka, 38 p. mitraljeza, 6 mitraljeza i 5 minobacača.

⚔️ 24. 11. 1941. Između ž. st. Karanovca i Boljanića (na pruzi Tuzla-Doboj) delovi Ozrenskog NOP odreda srušili nemački oklopni voz i lokomotivu putničkog voza. Posle duže borbe posada voza se izvukla uz pomoć delova ustaškog bataljona iz Tuzle i domobrana iz Doboja. Pruga je opravljena tek treći dan.

⚔️ 2. 12. 1941. Delovi Ozrenskog NOP odreda zauzeli železničku stanicu Kakmuž (na pruzi Doboj-Tuzla).

⚔️ 0. 2. 1942. U s. Brezicima (kod Doboja) formiran NO odbor za teritoriju Ozrenskog NOP odreda, koji je imao karakter SNO odbora.

⚔️ 0. 2. 1942. U Derventi i Doboju ustaška policija pohapsila blizu 200 aktivista NOP-a. Pokretni preki sud u Doboju osudio je 181 aktivistu na smrt, a potom 177 kazni preinačio na internaciju u logore.

⚔️ 2. 2. 1942. Kod sela Orašja (blizu Doboja) delovi 3. bataljona Ozrenskog NOP odreda zarobili vod domobrana (44 domobrana) iz sastava 23. čete 5. bataljona domobranskog 1. pešadijskog puka.

⚔️ 5. 2. 1942. Kod s. Narandžića (blizu Doboja) dve čete 2. bataljona Ozrenskog NOP odreda u susretnoj borbi razbile po jednu četu domobranskog 4. i 5. pešadijskog puka i u gonjenju izbile na železničku prugu Maglaj-Doboj kod s. Striježevice.

⚔️ 18. 4. 1942. U s. Brezicima (kod Doboja), na inicijativu GŠ NOP i DV za BiH, najugledniji ljudi sa Ozrena održali savetovanje u cilju ozdravljenja i učvršćenja Ozrenskog NOP odreda. Zbog četničkog puča u tom odredu savetovanje nije završeno.

⚔️ 28. 5. 1942. U s. Lipcu (kod Doboja) potpisan ugovoi između predstavnika IN DH i komandanta četničkog Ozrenskog i Trebavskog odreda. Četnici su priznali suverenitet NDH, izrazili lojalnost i odanost Paveliću i uključili se u oružane snage NDH.

⚔️ 18. 6. 1942. Kod s. Karanovca, u izvornom delu potoka Prenje (na Ozren-planini, kod Doboja), četnici zaklali ilegalnog političkog radnika, zamenika komandanta razbijenog Ozrenskog NOP odreda, Todora Panića, narodnog heroja.

⚔️ 1. 7. 1942. U s. Grabskoj (kod Doboja) otpočeo dvodnevni sastanak štabova četničkih odreda srednje Bosne (Zeničkog, Trebavskog, Ozrenskog, Borjanskog i odreda -Kočić-, puka -Manjača- i bataljona -Obilić-), na kome je izabran Glavni štab bosanskih četničkih odreda i priznati su svi ugovori zaključeni sa ustaškom NDH o saradnji u borbi protiv narodno-oslobodilačkog pokreta i o uključivanju četničkih jedinica u oružane snage NDH.

⚔️ 0. 12. 1942. Po direktivi VŠ NOV i POJ, 1. proleterska i 3. udarna divizija NOVJ, posle napuštanja Jajca, prodrle u srednju Bosnu, razbile brojne četničke jedinice, presekle komunikacije između Banje Luke i Doboja, ugrozile Banju Luku i železničke pruge u dolini r. Bosne i r. Lašve i stvorile uslove za razmah oslobodilačke borbe u tom kraju.

⚔️ 6. 1. 1943. Delovi nemačke 718. i domobranske 3. divizije i četnici, uz podršku artiljerije, avijacije i tenkova, nastupajući iz Tešnja, Maglaja i Doboja, posle trodnevnih borbi potisli 1. proletersku udarnu diviziju NOV i zauzeli Teslić.

⚔️ 14. 1. 1943. Jedinice 3. krajiške udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ napale Teslić, a delovi 1. proleterske NOU brigade napali Tešanj i s. Jelah. Sutradan su zauzeti Tešanj i s. Jelah, ali napad na Teslić nije uspeo zbog jakog otpora i zbog dolaska dva oklopna voza iz Doboja. Jedinice 1. proleterske udarne divizije NOVJ su imale 8 mrtvih i 24 ranjena. Zarobile su 150 domobrana, 1 podoficira i 3 oficira, a zaplenile 10 p. mitraljeza. 1 minobacač sa 42 mine, 60 pušaka, 4 automata i drugu ratnu opremu.

⚔️ 15. 1. 1943. Na pruzi Doboj-Žepče jedinice 3. udarne divizije NOVJ napale neprijateljska uporišta i do 17. januara zauzele Novi Seher i Žepče, na više mesta porušile prugu i put prema Tešnju i onemogućile Saobraćaj 4 dana. Zarobile su 200 ustaša i domobrana, zaplenile 150 pušaka, 100.000 metaka, oklopni vog i 60 vagona, a u Zepču zapalile žel. i žand. stanicu i ostale zgrade nadleštava, kao i 2 železnička i 1 domobransko skladište.

⚔️ 17. 1. 1943. U Tesliću jedinice 3. krajiške udarne i dva bataljona 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ ponovo napali dva domobranska bataljona, delove Teslićkog dobrovoljačkog bataljona i oko 300 nemačkih vojnika, ali su se sledećeg dana, posle desetočasovne borbe, povukli zbog dolaska jakih nemačkih snaga iz Doboja. Zarobljeno je 106 domobrana.

⚔️ 17. 6. 1943. Glavna operativna grupa VŠ NOV i POJ (1. i 2. proleterska udarna i 7. divizija NOVJ), prodirući divergentno s Jahorine, u snažnom naletu razbila delove domobranskog 3. korpusa i nemačke 369. legionarske divizije i ovladala većim delom istočne Bosne (između reka Prače i Spreče), gde su je prihvatile 1. i 2. vojvođanska NOU brigada i Birčanski NOP odred. Grupa je do 7. jula izbila na r. Drinu kod Zvornika i na r. Bosnu kod Doboja, gde je odmorila i popunila svoje iscrpene jedinice.

⚔️ 24. 6. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ da ofanzivnim dejstvom na neprijateljska uporišta duž pruge Zenica-Doboj olakša napad Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ na neprijateljske garnizone u istočnoj Bosni.

⚔️ 11. 7. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 2. proleterske udarne divizije NOVJ da, ofanzivno dejstvujući na pl. Ozrenu i u Trebavi, poruši prugu i put Tuzla-Doboj i prugu Maglaj-Doboj, likvidira četnička uporišta, stvori slobodnu teritoriju na tom području i omogući mobilizaciju naših boraca i smeštaj naših bolnica.

⚔️ 17. 7. 1943. Na pruzi Doboj-Tuzla 2. i 4. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ razbile po jednu četu domobrana, četnika i milicije i zauzele s. Bos. Petrovo Selo i s. Miričinu. U zauzetim selima su spalile ž. stanice i srušile most na r. Spreči.

⚔️ 25. 7. 1943. Druga krajiška udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ, ojačana sa 2 bataljona 5. krajiške NOU brigade napala ustaško-domobranske posade na ž. pruzi Doboj - Teslić - s. Blatnica, te zauzele ž. stanice Blatnicu, Tešanjku i Komušina, banju i rudnik Vrućicu, i grad Tešanj (bez tvrđave). Domobranska i milicijska posada Tešnja i ž. st. Jelaha održala se do pristizanja pojačanja iz Zepča i Doboja.

⚔️ 1. 8. 1943. Prelaskom 1. proleterske udarne i 7. divizije NOVJ preko ž. pruge Doboj-Sarajevo-Konjic otpočela ofanzivna dejstva šest divizija NOVJ u zapadnoj Bosni. U toku meseca ove su divizije prisilile jake nemačke, ustaške i domobranske snage da evakuišu preko 10 garnizona, pa su tako ponovo stvorile veliku povezanu slobodnu teritoriju.

⚔️ 5. 8. 1943. Delovi 2. dalmatinske udarne i 4. proleterske udarne brigade 2, proleterske udarne divizije NOVJ savladali slab otpor po jedne čete milicije i domobrana i zauzeli Maglaj, sem tvrđave, u koju se povukao deo posade. Uništene su ž. i žand. stanica, a sutradan je mesto napušteno pod pritiskom jačih nemačkih delova i oklopnih vozova od Doboj a i Zenice.

⚔️ 7. 9. 1943. Na liniji s. D. Skugrić - s. Tolisa - s. Krečane i u Dugim njivama (kod Gradačca) 15. majevička udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ napala i razbila ostatke četničkog Trebavskog odreda. Oko 300-400 četnika je pobeglo delom na levu obalu r. Bosne, u s. Kotorsko, a delom prema Doboju i Ozrenu. Poginulo je 10 i ranjeno 25 četnika. Brigada je imala samo 4 ranjena.

⚔️ 12. 9. 1943. U s. Kotorskom (kod Doboja) delovi 5. krajiške udarne brigade 11. udarne divizije NOVJ razbili nemačko-domobransku posadu (oko 100-200 vojnika). Ovim je omogućeno da se sledeće noći južno od s. Kotorskog prebaci preko r. Bosne u Trebavu štab 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ sa 2. krajiškom NOU brigadom.

⚔️ 24. 9. 1943. U Gračanicu ušli 2. krajiška udarna brigada i Ozrenski NOP odred 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, pošto su se žandarmi povukli ka Doboju.

⚔️ 2. 10. 1943. Nastupajući iz rejona Doboja, nemačka pukovska borbena grupa -Fišer- probila položaje 15. majevičke udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ i zauzela Lukavac, a potom odbacila Majevički NOP odred i sutradan pred veče izbila pred Tuzlu, Ovde ju je, uz pomoć radnika i rudara, 6. istočnobosanska NOU brigada zadržala do 5. oktobra.

⚔️ 5. 10. 1943. Jedinice 17. udarne divizije NOVJ i 1. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ izvršile protivnapad na nemačku pukovsku borbenu grupu -Fišer- koja je nastupajući iz Doboja izbila pred Tuzlu. Neprijatelj je razbyen i odbačen u pravcu Lukavca i Puračića, uz gubitke od 30 mrtvih i oko 120 ranjenih. Gubici: 15 mrtvih i 42 ranjena.

⚔️ 0. 11. 1943. Po naređenju Štaba 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ formiran Dobojsko-derventski NOP odred.

⚔️ 11. 11. 1943. Nastupajući iz Doboja, delovi nemačke 369. legionarske divizije, podržani tenkovima, odbacili 18. istočnobosansku (hrvatsku) udarnu brigadu 11. udarne divizije NOVJ i zauzeli Tuzlu.

⚔️ 18. 12. 1943. Nastupajući s linije Sarajevo-Vlasenica i Tuzla-Doboj, nemačka 1. brdska divizija, 7. SS divizija -Princ Eugen-, delovi 369. legionarske divizije i 1. rezervni lovački puk otpočeli krivajsku operaciju (-Snešturm-) s ciljem da u dolini r. Krivaje okruže i unište 17. i 27. udarnu diviziju 3. udarnog korpusa NOVJ i 5. udarnu diviziju NOVJ. Operacija je završena 28, decembra probijanjem jedinica NOVJ iz okruženja.

⚔️ 4. 1. 1944. Druga brigada nemačke 1. kozačke konjičke divizije ojačana 4. pukom domobranske 1. lovačke brigade zauzela Prnjavor koji je, na r. Ukrini, branila 12. udarna brigada 12. divizije NOVJ, Prnjavorski i Dobojsko-derventski NOP odred. U ovoj borbi je poginuo komandant Prnjavorskog NOP odreda Stanko Vukašinović, narodni heroj.

⚔️ 13. 1. 1944. Zbog velikih gubitaka rasformiran je Dobojsko-derventski NOP odred, a ostatak ljudstva uključen u 12. udarnu brigadu 12. divizije NOVJ.

⚔️ 17. 1. 1944. Glavnina 3. udarnog korpusa NOVJ (17. udarna divizija, 19. birčanska udarna brigada 27. udarne divizije i 6 odreda) i 16. udarna divizija NOVJ otpočele napad na Tuzlu koju su branili 5. i 8. puk domobranske 3. lovačke brigade i nemačka Borbena grupa -Svare-. I pored uporne borbe, vođene do 20. januara pre podne, grad nije zauzet, jer su pristigla pojačanja: delovi domobranske 1. lovačke brigade, nemačka biciklistička jedinica iz Doboja i motorizovana kolona iz Zvornika. U borbi su poginuli politički komesar bataljona u 19. birčanskoj brigadi Stanko Menjić i zamenik političkog komesara bataljona u 16. muslimanskoj NOU brigadi Jusuf Džonlić, komandant bataljona Hamzo Hamzić i komandant Ozrenskog NOP odreda Simo Lukić, narodni heroj.

⚔️ 9. 4. 1944. Na pruzi Derventa-Doboj delovi 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ srušili 1,5 km pruge, ubili 20 i zarobili 11 neprijateljskih vojnika i zaplenili 34 puške.

⚔️ 27. 5. 1944. Na pruzi Doboj-Derventa delovi 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ minom srušili nemački teretni voz natovaren boksitom. Uništili su lokomotivu i 20 vagona. Neprijatelj je imao 27 poginulih i veći broj ranjenih.

⚔️ 28. 5. 1944. Kod Doboja 5. krajiška udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ srušila nemački voz. Poginulo je 35 nemačkih vojnika.

⚔️ 27. 6. 1944. Peta krajiška, 14. srednjobosanska udarna brigada 11. udarne divizije i 17. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ napali na Derventu. Oni su vodili ulične borbe ali, zbog dolaska pojačanja iz Doboja i s. Bos. Broda, grad nisu zauzeli. Derventu su branili dva bataljona iz domobranskog 4. lovačkog puka, delovi 1. bataljona iz domobranske 6. posadne brigade i jedna artiljerijska baterija (svega oko 1500 vojnika). Gubici neprijatelja: 24 mrtva, 9 ranjenih i 44 nestala, a gubici jedinica NOVJ 19 mrtvih, 45 ranjenih i 20 nestalih.

⚔️ 6. 7. 1944. Delovi 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili neprijateljsku kolonu koja je nadirala iz Doboja prema Tesliću i naneli joj gubitke od 25 mrtvih i 10 zarobljenih vojnika, a zaplenili 15 pušaka, 1.500 metaka i ostalu ratnu opremu.

⚔️ 12. 7. 1944. Jedinice 11. udarne divizije NOVJ, posle dvodnevne borbe, razbile i potisle neprijatelja koji je jačim snagama nadirao iz Doboja prema Tesliću i Tešnju i nanele mu gubitke od oko 150 mrtvih i ranjenih vojnika.

⚔️ 8. 8. 1944. Na odseku s. Kožuhe - s. Koprivne (kod Doboja) 11. udarna divizija NOVJ, na putu za Srbiju, pod borbom protiv trebavskih četnika prešla r. Bosnu.

⚔️ 8. 9. 1944. Dvadeset prva udarna brigada 28. udarne divizije NOVJ i 14. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ otpočele napad na Doboj, koji su branili nemački vojnici, 4. lovački puk domobranske 1. lovačke brigade i delovi domobranske 6. posadne brigade. Posle dvodnevnih borbi jedinice NOVJ su uspele da prodru u grad, ali ga nisu zauzele, jer su pristigla pojačanja od Tuzle i Maglaja. Gubici neprijatelja: 300 mrtvih, 450 ranjenih i 77 zarobljenih. Gubici jedinica NOVJ: 11 mrtvih i 31 ranjen.

⚔️ 6. 10. 1944. Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad oko 600 ustaša iz Doboja ka s. Miljanovcima i naneli im gubitke od 15 mrtvih i 18 ranjenih, a sami imali 1 mrtvog i 2 ranjena borca.

⚔️ 8. 10. 1944. Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad neprijatelja iz Doboja ka s. Žabljaku i s. Jelahu i naneli mu gubitke od 10 mrtvih i 20 ranjenih, a sami imali 1 mrtvog i 1 ranjenog borca.

⚔️ 9. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ da poruši komunikacije: Derventa-Doboj-Sarajevo, Mostar-Konjic-Sarajevo, Jablanica - Prozor - G. Vakuf, Sarajevo-Kiseljak-Travnik; da prati pokrete neprijateljskih jedinica i da im, u slučaju njihovog povlačenja, odbranom po dubini usporava prodor.

⚔️ 22. 10. 1944. Posle dvodnevnih borbi protiv nemačkih i ustaških jedinica, 53. udarna divizija 5. udarnog korpusa NOVJ zauzela sva neprijateljska uporišta duž pruge Derventa-Doboj.

⚔️ 26. 10. 1944. Iz s. D. Lupljanice, s. Cerana i s. Johovca oko 1000 nemačkih vojnika, ustaša i milicionera izvršilo ispad ka položajima delova 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ na liniji s. M. Prnjavor - s. V. Sočanica (između Doboja i Dervente). Posle žestoke borbe neprijatelj je razbijen i odbačen u polazne garnizone, uz gubitke od oko 80 mrtvih i 60 ranjenih. Gubici delova 53. divizije: 10 mrtvili i 13 ranjenih boraca. Zaplenjeno: minobacač, 2 automata i 10 pušaka.

⚔️ 26. 10. 1944. Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad 400 nemačkih vojnika i ustaša iz Doboja ka s. Žabljaku, nanevši im gubitke od 14 mrtvih i 25 ranjenih (uz sopstvene gubitke od 2 ranjena borca) i zaplenivši 16 pušaka i 500 metaka.

⚔️ 7. 11. 1944. Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali domobransko uporište u s. Kotorskom (kod Doboja), ali ga nisu zauzeli zbog intervencije 500 ustaša, iz Doboja, podržanih tenkovima. Neprijateljski gubici: 7 mrtvih i 2 zarobljena domobrana.

⚔️ 9. 11. 1944. Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad 500 ustaša iz Doboja ka s. Ularicama i s. Alibegovcima. Neprijateljski gubici: 5 mrtvih i 11 ranjenih ustaša.

⚔️ 16. 11. 1944. Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad četiri čete ustaša i milicionera iz Doboja ka s. Sivši, ubivši 10 i ranivši dvojicu ustaša, dok je jedan partizan poginuo.

⚔️ 23. 11. 1944. Anglo-američki avioni bombardovali Zenicu (uništili železnički most na r. Bosni), Doboj (pogodivši železničku stanicu, vojne logore i mostove na r. Bosni i r. Spreči) i ž. st. Usora (uništivši 2 oklopna voza).

⚔️ 3. 12. 1944. Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad ustaša i milicije iz Doboja ka s. Sivši i naneli im gubitke od 23 mrtva, 32 ranjena i 1 zarobljenog ustaše.

⚔️ 5. 12. 1944. Kod s. Lupljenice (na putu Doboj-Derventa) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali i razbili pobočnicu nemačke kolone koja se kretala od Doboja za Derventu. Gubici neprijatelja: 14 mrtvih i 11 ranjenih vojnika. Gubici delova 53. divizije NOVJ: 1 mrtav borac.

⚔️ 15. 12. 1944. Na putu Maglaj-Doboj delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 10 poginulih i 20 ranjenih vojnika. Oštećena su 3 kamiona. Gubici delova 53. divizije: 4 ranjena borca.

⚔️ 17. 12. 1944. Kod Debele mede (na putu Maglaj-Doboj) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 19 poginulih vojnika, dok ih se 30 udavilo u r. Bosni. Uništena su 3 kamiona sa ratnim materijalom. Gubici delova 53. divizije NOVJ: 5 poginulih i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 18. 12. 1944. U rejonu s. Šije - s. Trepče delovi 53 udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali i razbili pobočnicu nemačke kolone koja se kretala od Maglaja ka Doboju. Gubici neprijatelja: 18 poginulih. 7 ranjenih i 2 zarobljena vojnika. Zaplenjeno: 1 minobacač, 1 p. mitraljez, 3 puške i druga ratna oprema. Gubici delova 53. divizije NOVJ: 3 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 23. 12. 1944. Na putu Maglaj-Doboj 14. srednjobosanska udarna brigada 53, udarne divizije NOVJ napala dve nemačke motorizovane kolone i nanela im gubitke od 20 poginulih i 30 udavljenih u r. Bosni, a sama imala 1 ranjenog borca.

⚔️ 4. 1. 1945. Kod Petković Hana (na putu Maglaj-Doboj) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali jednu nemačku kolonu a sutradan dve manje kolone. Uništeno je 13 kamiona i 1 motocikl, a zaplenjeno 3 p. mitraljeza, 35 pušaka i 3 pištolja.

⚔️ 7. 1. 1945. Na putu Maglaj-Doboj delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu i uništili kamion. Poginula su 3 i ranjena 2 nemačka vojnika.

⚔️ 12. 1. 1945. Kod ž. st. Kamen na pruzi Doboj-Derventa delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ miniranjem pruge uništili oklopni voz (lokomotivu, 3 oklopna vagona i tenk koji je bio na vagonu).

⚔️ 25. 1. 1945. Na putu Maglaj-Doboj delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu jačine oko 400 vojnika i 60 vozila, te joj naneli gubitke od 12 mrtvih, 10 ranjenih i 5 zarobljenih.

⚔️ 8. 2. 1945. Na putu Doboj-Maglaj delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj velike gubitke (uz sopstvene gubitke od 4 mrtva i 3 ranjena) uništivši 1 tenk, 4 kamiona i putnički automobil.

⚔️ 9. 2. 1945. U rejonu Gračanice 23. udarna divizija 2. armije NOVJ sprečila proboj nemačkih jedinica iz Doboja ka Tuzli i nanela im velike gubitke. Divizija je imala 80 boraca i rukovodilaca izbačenih iz stroja.

⚔️ 15. 2. 1945. U rejonu s. Dubrave - s. Vučkovac - s. Srnice (kod Gračanice) 23. udarna divizija 2. armije NOVJ napala nemačke i ustaške jedinice i odbacila ih prema Doboju. Neprijatelj je pretrpio osetne gubitke. Gubici 23. udarne divizije NOVJ: 13 mrtvih i 43 ranjena.

⚔️ 21. 2. 1945. Jedinice 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napale ustaše i zauzele s. Sivšu, s. Ularice i s. Alibegovce (kod Doboja).

⚔️ 24. 2. 1945. Jedinice 45. divizije sa 14. srpskom brigadom 23, udarne divizije 2, armije NOVJ, posle petočasovne borbe odbacile delove ustaškog 24. i 25, bataljona i miliciju prema Doboju i zauzele Gračanicu. Neprijatelj je pretrpeo velike gubitke. Gubici jedinica 45. divizije 2. armije NOVJ: 24 poginula i 58 ranjenih.

⚔️ 28. 2. 1945. Ustaške snage iz Gračanice napale delove 45. divizije 2. armije NOVJ i posle oštre borbe zauzele s. G. i D. Brijesnicu. Protivnapadom su ova sela povraćena a neprijatelj uz velike gubitke odbačen prema Doboju. Jedinice 45. divizije su imale 1U mrtvih i 17 ranjenih.

⚔️ 19. 3. 1945. Nemačke i ustaško-domobranske snage, nastupajući iz Doboja, Bos. Samca i Brčkog, u oštroj borbi odbacile jedinice 25. divizije 2. armije JA u rejon s. Srnice. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 32 mrtva i 45 ranjenih, a jedinice 25. divizije su imale 22 mrtva, 41 ranjenog i 75 nestalih.

⚔️ 22. 3. 1945. U s. Komarici i s. Dažnici (kod Dervente) 14. i 19. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije JA napala nemačke snage i posle šestočasovne borbe zauzela ž. st. Dažnicu, a drugo uporište nisu zauzele zbog intervencije neprijatelja iz Doboja i Dervente.

⚔️ 22. 3. 1945. Jake nemačke snage iz Doboja, ušle u Gračanicu pošto su se delovi 45. divizije 2. armije JA, pred nadmoćnim neprijateljem povukli bez borbe.

⚔️ 5. 4. 1945. Jedinice 2. armije JA prešle u opšti napad protiv nemačkih i ustaških jedinica opštim pravcem Doboj - Banja Luka - Bos. Novi. (Koordinirajući dejstva sa 1. armijom JA duž desne obale r. Save, one su do 2. maja oslobodile teritoriju severoistočne i severozapadne Bosne.)

⚔️ 17. 4. 1945. Jedinice 2. armije JA, posle oštre dvodnevne borbe protiv nemačko-ustaških jedinica, oslobodile Doboj i nastavile gonjenje razbijenih nemačkih jedinica prema Derventi.

⚔️ 22. 4. 1945. Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 2. armije za uspešne višednevne borbe protiv jake neprijateljske grupacije na prostoriji između reka Bosne, Save i Vrbasa, kojom prilikom su oslobođeni Maglaj, Doboj, Derventa i Bos. Brod.

Dokumenti

📜 Pohvala Štaba NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu Pračanskoj četi i Ozrenskom bataljonu za uspješno izvedene akcije na željezničkim linijama Sarajevo-Višegrad, Sarajevo-Brod i Doboj-Tuzla

📜 Naredba Ustaškog stana Doboj od 27. maja 1941. srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini da se smanji monumentalnost spomenika palim borcima iz prvog svetskog rata rušenjem njegovog glavnog postolja od kamena

📜 Izveštaj Ustaškog stana u Odžaku od 7. juna 1941. Krilnom oružničkom zapovjedništvu Doboj o pretresu srpskih kuća

📜 Izvještaj Zapovjedništva Treće oružničke pukovnije od 23 avgusta 1941 god. o zauzimanju Doboja od strane partizana

📜 Izvještaj Ministarstva prometa i javnih radova NDH od 24 avgusta 1941 god. o prekidu saobraćaja na pruzi Sarajevo-Doboj

📜 Izvještaj sekretara Oblasnog komnteta KPJ za Bosaisku Krajinu od septembra 1941 god. delegatu CK KPJ Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o oslobođenju Doboja

📜 Izvještaj Ravnateljstva župskog rudarstva u Tuzli od 4 septembra 1941 god. o ustanku na području Ozrena i Trebave i napadu na Doboj, Usoru i Maglaj

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 12. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o pojačanim akcijama partizana i dejstvima sopstvenih jedinica na teritoriji Srbije i na području Doboja

📜 Izvještaj Štaba Ozrenskog NOP odreda od 15 septembra 1941 god. Štabu Tuzlanske oblasti o učvršćenju jedinica i borbama oko Maglaja, Doboja i Gračanice

📜 Izveštaj Zapovjedništva 3. oružničke pukovnije od 25. septembra 1941. ravnateljstvu za javni red i sigurnost o situaciji na svome području, streljanim u Doboju, ubijenim na području Cazina i zločinima u Bravskom

📜 Izveštaj 3. oružničke pukovnije od 28. septembra 1941. Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu o opštoj situaciji i stradanju Srba u Jajcu, Jasenovcu, Bravskom i Doboju

📜 Izveštaj Oružništva od 3. oktobra 1941. o važnijim događajima na teritoriji NDH i zločinima nad pravoslavcima u selima Mutniku, Marin-Mostu, Bukovici, Tržačkoj Rašteli, kotaru Doboj

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 27. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u Srbiji i o prepadu partizana na pruzi Doboj — Tuzla

📜 Izvještaj kotarske oblasti u Maglaju o akcijama partizana na željezničkoj pruzi Maglaj-Doboj u vremenu od 28 septembra do 4 oktobra 1941 godine

📜 Depeša generala Lakše od 3. novembra 1941. Zapovjedništvu 2. domobranskog zbora o evakuaciji Jevreja i pravoslavaca iz Doboja

📜 Izvještaj političkog komesara Treće čete Udarnog bataljona Ozrenskog NOP odreda od 26 novembra 1941 god. Štabu odreda o uništenju oklopnog voza i snazi neprijateljskih posada na pruzi Doboj-Tuzla

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o zarobljavanju domobrana na sektoru Teslić - Doboj i oslobođenju Prnjavora

📜 Zapovest 718. pešadijske divizije od 2. januara 1943. za osiguranje Doboja od iznenadnog napada jedinica NOV i POJ

📜 Zapovest komsndanta borbene grupe Vist od 16. januara 1943. za borbu protiv jedinica NOVJ u zahvatu komunikacije Doboj—Teslić i za deblokadu snaga u Tesliću

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 19 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za rušenje komunikacije Doboj - Derventa u vezi s prodorom neprijatelja u Teslić

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 19 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za obustavljanje pokreta na komunikaciji Doboj - Derventa

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 24 juna 1943 Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da ofanzivnim dejstvom na železničku prugu Zenica - Doboj olakša napad Glavne operativne grupe na neprijateljske garnizone u istočnoj Bosni

📜 Izvještaj Obavještajnog centra 2. proleterske divizije od 14. jula 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o jačini i dislokaciji neprijatelja na prostoriji Doboj–Tuzla–Kladanj

📜 Izvještaj Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 19 jula 1943 god. o akcijama jedinica NOV na komunikaciji Tuzla- Doboj

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 28 jula 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o čišćenju sektora Sibovske i napadu na Tešanj, Jelah i prugu Doboj - Teslić

📜 Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 18 avgusta 1943 god. o napadu jedinica NOV na četničko uporište Kod Doboja

📜 Naređenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 6 oktobra 1943 god. Štabu Prve majevičke brigade za sprečavanje neprijateljskog prodora od Doboja ka Tuzli

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 6 oktobra 1943 god. štabovima Pete i Dvanaeste brigade da formiraju udarnu grupu radi dejstva na pruzi Teslić-Doboj i na komunikaciji Kotor Varoš-Banja Luka

📜 Zapovijest Štaba Prve majevičke NOU brigade od 13 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret na Ozren i dejstvo na komunikacijama Doboj-Zavidovići i Doboj-Gračanica

📜 Naređenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 23 oktobra 1943 god. Štabu Osamnaeste brigade za zatvaranje pravca Doboj-Tuzla

📜 Izvještaj Štaba Trećeg korpusa NOVJ Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama u istočnoj Bosni i oko Doboja u oktobru i novembru 1943 godine

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 15. novembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ da spreči prodor Nemaca iz Doboja i Brčkog u pravcu Tuzle

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 27 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na komunikacije Derventa - Doboj

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 29 novembra 1943 god. štabovima Pete brigade i Tešanjsko-teslićkog NOP odreda za napad na komunikacije Novi Šeher - Doboj - Zepče

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o pokretima i akcijama na prostoriji između Doboja, Dervente i Prnjavora od 15 do 31 oktobra 1943 godine

📜 Izvještaj Komande Šezdeset devetog rezervnog korpusa od 3 decembra 1943 god. o borbama protiv jedinica NOVJ oko Doboja i Majevice

📜 Izvještaj Oružničkog krilnog zapovjedništva u Tuzli od 3 decembra 1943 god. o situaciji na području Teslić, Doboj, Tuzla, Brčko i Zvornik

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 12 decembra 1943 god. štabovima potčinjenih jedinica da izvrše razmještaj radi akcija na komunikacijama Kotor Varoš - Banja Luka i Derventa - Doboj

📜 Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 19 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama da izvrše pomjeranje ka prostoriji Ozrena i da dejstvuju na komunikacijama Tuzla - Doboj i Doboj - Maglaj

📜 Zapovijest Četrnaestog SS brdskog lovačkog puka od 28 decembra 1943 god. za odmor na prostoriji Kakanj - Selo Doboj

📜 Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 10 januara 1944 potčinjenim jedinicama za formiranje operativnih grupa i za raspored i dejstvo na prostoriji Doboj - Tuzla - Zvornik

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 13 januara 1944 štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoriji između rijeka Bosne i Vrbasa i komunikacija Jajce - Travnik - Zenica i Banja Luka - Teslić - Doboj

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 15 januara 1944 štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoriji južno od rijeke Ugar i na komunikaciji Travnik - Zenica - Zepče - Doboj

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije od 31 januara 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o napadu na Teslić i Doboj

📜 Naređenje Štaba 11 NOU divizije od 7. aprila 1944. štabovima potčinjenih jedinica za rušenje željezničke pruge Derventa - Doboj - Teslić i Celinac - Banja Luka

📜 Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 15. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Doboj - Teslić i kod Divuše

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 20. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Doboja, Fojnice, Prozora i Goražda

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 9. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na područjima Travnika, Doboja, Teslića, Foče i Ustikoline

📜 Naređenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 13. jula 1944. Štabu 16. divizije da samostalnim dejstvom kontroliše pravce Doboj - Tuzla i Zavidovići - Ribnica i da prihvata jedinice NOVJ koje nastupaju iz srednje Bosne

📜 Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 5. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica da se približe rijeci Bosni i kontrolišu teren prema Jelahu, Tesliću i Doboju

📜 Bojna relacija 1. lovačkog zdruga 2. zbornog područja za septembar 1944. o dejstvima na području Teslić - Doboj - Derventa

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 19. septembra 1944. o borbama na području Banje Luke, Bihaća, Doboja i Nevesinja

📜 Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 22. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za zauzimanje Gračanice kod Doboja

📜 Izvještaj Štaba Tešanjsko-teslićke brigade od 28. septembra 1944. Štabu Srednjobosanske NOU divizije_o dejstvima na prostoriji Doboj - Maglaj - Teslić u drugoj polovini septembra

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 10. oktobra 1944. štabovima 27. i 38. divizije za rušenje komunikacija Zvornik - Doboj i Zvornik - Sarajevo - Višegrad

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. oktobra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ za onesposobljavanje komunikacije Mostar - Sarajevo - Doboj - Slavonski Brod

📜 Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 4. novembra 1944. Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima na prostoriji Doboj - Teslić - Kotor-Varoš

📜 Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 4. novembra 1944. Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima na prostoriji Doboj - Teslić - Kotor-Varoš

📜 Izvještaj štaba 19. krajiške (srednjobosanske) brigade od 1. decembra 1944. štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima u novembru na području Doboja, Teslića i Kotor-Varoša

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. decembra 1944. o borbama na području Rogatice, Zvornika i Doboja

📜 Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 10. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na komunikaciji Busovača - Zenica - Doboj - Derventa

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 19. decembra 1944. o izviđanju komunikacije Sarajevo-Doboj i o pogibiji komandira Eskadrile pri izvršenju zadatka

📜 Izvještaj Štaba 19. srednjobosanske brigade od 26. decembra 1944. Štabu 53. NOU divizije o dejstvima na odsjeku Doboj - Derventa

📜 Naređenje štaba Vrhovne komande od 2. januara 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica za povlačenje na prostoriji Ozren—Doboj—Maglaj

📜 Zapovijest Štaba 14. korpusa NOVJ od 6. januara 1944. štabovima potčinjenih jedinica za zatvaranje pravaca od Doboja i Srebrnika ka Tuzli i za napad na Vlasenicu

📜 Naređenje Štaba 2. armije NOVJ od 14. januara 1945. štabovima 3. i 14. korpusa za zatvaranje pravca od Doboja i Zvornika ka Tuzli i za napad na Gradačac

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 14. januara 1945. štabu 38. divizije da zatvori pravac Doboj - Tuzla na lijevoj obali Spreče

📜 Izvještaj Štaba 19. srednjobosanske brigade od 29. januara 1945. Štabu 53. NOU divizije o dejstvima na prostoru Maglaj - Doboj - Teslić

📜 Naređenje štaba Draže Mihailovića od 1. februara 1945. komandatima korpusa pod neposrednom komandom, i Komandi Vojvodine za organizovanje prikupljanja izostalih četnika u zahvatu komunikacije Maglaj—Doboj—Modriča

📜 Zapovest štaba Vrhovne komande od 19. februara 1945. neposredno potčinjenim komandantima za posedanje obala reke Bosne na odseku Doboj—Modriča

📜 Zapovijest Štaba 53. NOU divizije od 21. februara 1945. štabovima 14. i 18. srednjobosanske brigade za napad na ustaško-domobranska uporišta jugozapadno od Doboja

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 26. februara 1945. o izviđanju i napadu na železnički saobraćaj na komunikaciji Zenica-Doboj-Derventa

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 1. marta 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Doboj - Derventa

📜 Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 1. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za odbranu šireg dela Doboja

📜 Izvještaj Štaba 45. divizije od 13. marta 1945. Štabu 14. korpusa JA o organizaciji položaja i rasporedu i zadacima jedinica u širem zahvatu komunikacije Gračanica-Doboj

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba Tuzlanskog NOP odreda o dejstvima na sektoru Gračanica-Doboj-Ozren dostavljen Štabu Vojne oblasti 3. korpusa JA 15. marta 1945. godine

📜 Izvještaj Štaba 45. divizije od 16. marta 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima u zahvatu komunikacije Gračanica-Doboj

📜 Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 24. marta 1945. Štabu 53. udarne divizije JA o dejstvima u martu na prostoru Žepče-Tešanj-Doboj

📜 Izvještaj Štaba 19. krajiške brigade od 27. marta 1945. Štabu 53. udarne divizije JA o dejstvima u martu na prostoru Doboj- Derventa

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 3. aprila 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Doboj - Slavonski Brod i o bombardovanju mosta kod Bosanskog Novog

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 6. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na prostoriji Zenica - Doboj - Modriča

📜 Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 10. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva u rejonu Doboja

📜 Zahtjev Štaba 2. armije od 12. aprila 1945. upućen Generalštabu Jugoslovenske armije da pošalje dvije divizije u rejon Doboja radi odsijecanja neprijateljevih snaga

📜 Zapovijest Štaba 23. divizije JA od 15. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva sjeverno od Doboja

📜 Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 15. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva južno od Doboja

📜 Izvještaj 17. brigade od 21. aprila 1945. Štabu 28. divizije JA o dejstvima u rejonu Doboja i Gračanice

📜 Naredba štaba 5. korpusa JA od 23. aprila 1945. o pohvali jedinica i starješina 53. udarne divizije za izvanredne uspehe u borbama za oslobođenje Žepča, Maglaja, Doboja i Dervente

📜 Izvještaj Štaba 2. artiljerijske brigade od 29. aprila 1945. Štabu 23. divizije JA o petnaestodnevnim dejstvima artiljerije u rejonu Doboja

📜 Izvještaj Štaba 45. divizije od 3. maja 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim borbama za oslobođenje Doboja, Bosanske Gradiške i Bosanske Dubice

📜 Izvještaj Štaba 27. divizije od 7. maja 1945. Štabu 3. korpusa JA o dejstvima u drugoj polovini aprila na prostoru Maglaj- Doboj-Modriča-Tuzla

Fotografije

Povezane odrednice

Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Tuzla Glavna operativna grupa NOVJ 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Gradačac Josip Broz Tito Derventa Jajce Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Sarajevo Travnik Slavonski Brod 23. srpska udarna divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Genocid u NDH 11. krajiška divizija NOVJ Druga tuzlanska operacija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Brčko Maglaj Operacija Weiss Politički komesari u NOR-u Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 16. vojvođanska divizija NOVJ 18. srednjobosanska udarna brigada Ustaški zločini 1941. Diverzije u oslobodilačkom ratu Gračanica Bosanski Novi Saradnja partizana i četnika 1941. 2. proleterska divizija NOVJ 12. slavonska divizija NOVJ Modriča 369. legionarska divizija (vražja) Banja Luka 2. krajiška udarna brigada Avijacija u oslobodilačkom ratu Partizanska avijacija Tešanj Narodni heroji Jugoslavije 5. krajiška (kozarska) udarna brigada Prva tuzlanska operacija NOVJ Ustanak u NDH Zenica 1. lovačka eskadrila NOVJ 27. istočnobosanska divizija NOVJ Prnjavor 38. istočnobosanska divizija NOVJ Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 45. srpska divizija NOVJ Vrhovna komanda Vermahta Prozor 1. proleterska divizija NOVJ 17. istočnobosanska divizija NOVJ 1. lovački zdrug (NDH) Žepče Zvornik Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Operacija Schwarz Vrhovni štab NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji Četnici u drugom svetskom ratu 14. srednjobosanska udarna brigada 19. srednjobosanska udarna brigada (tešanjsko-teslićka) Bosanski Petrovac Napad NOVJ na Teslić januara 1943. Lukavac Ozrenski partizanski odred (Bosna) Teslić 53. srednjobosanska divizija NOVJ Četnici u ustanku Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu