Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Doboj u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 83 hronoloških zapisa, 90 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 23. 8. 1941. NOP odredi pod rukovodstvom Štaba ozrenskog sektora, praćeni masom naroda, u ranim jutarnjim časovima izvršili napad na Doboj, jedan od najvažnijih železničkih čvorova u Bosni i Hercegovini. Oni su porušili pruge koje od Doboja vode prema Slav. Brodu do Kotorskog, prema Sarajevu do Maglaja, prema Tuzli do Bos. Petrova Sela i prema Teslicu do Tešanjke (oko 60 km). U dvodnevnim borbama su zauzeli Doboj (bez tvrđave), Gračanicu, Maglaj i desetak železničkih stanica. Uz to, uništili su tt linije u dužini od 50 km.

⚔️ 24. 8. 1941. NOP odredi pod rukovodstvom Štaba ozrenskog sektora, po evakuaciji oko 50 tona puščane municije i konzervi, spalili vojna skladišta u Barama i Usori (kod Doboja), uništivši nekoliko stotina tona razne municije. Eksplozije, koje su porušile sve zgrade u oba mesta, i požar trajali su čitavu noć.

⚔️ 25. 8. 1941. Posle dvodnevnih borbi, jake snage neprijatelja (8 ustaških, domobranskih i nemačkih bataljona) sa pravca Sarajeva, Slav. Broda i Tuzle ovladale Dobojem, dobojskim železničkim čvorom i komunikacijama u dolini reke Bosne i Spreče. NOP odredi se povukli na Ozren i sprečili svaki pokret neprijatelja van komunikacija, dok je na Trebavi, zbog četničke izdaje, nastupilo naglo osipanje.

⚔️ 28. 8. 1941. U Doboju četnički elementi, koji su se nametnuli za rukovodioce ustanka na Trebavi, potpisali sporazum sa predstavnicima NDH o obustavi vatre. Time je ustanak na Trebavi ugušen. Manja grupa boraca se održala u Trebavskoj šumi i kasnije se prebacila na Ozren.

⚔️ 10. 9. 1941. Jedna nemačka i dve domobranske čete iz s. Trbuka (na putu i pruzi Doboj-Maglaj) pokušale da odbace odrede Štaba ozrenskog sektora od pruge. Protivnapadom je neprijatelj odbačen i razbijen, a pruga razorena i više vozila spaljeno.

⚔️ 14. 9. 1941. NOP odredi Ozrenskog sektora izvršili niz akcija na pruzi Doboj-Tuzla (zauzeli i spalili ž. stanice Suhopolje, Boljanić, Karanovac i Kakmuž; porušili oko 20 km železničke pruge, tt linije i most preko Spreče; uništili 2 lokomotive i 5 oklopnih vagona).

⚔️ 22. 9. 1941. Ustaški preki sud u Doboju osudio i streljao 43 lica.

⚔️ 0. 10. 1941. Po naređenju GŠ NOP odreda za BiH, Ozrenski bataljon 1. bosanske brigade NOP odreda reorganizovan u Ozrenski NOP odred, a njegove čete u 1 (Maglajski), 2 (Dobojski) i 3 (Gračanički) bataljon.

⚔️ 10. 11. 1941. Boljanićka četa Ozrenskog NOP odreda zauzela ž. st. Karanovac (raskrsnicu pruga za Doboj, Tuzlu i Gračanicu).

⚔️ 16. 11. 1941. Kod s. Lipca (blizu Doboja) delovi Ozrenskog NOP odreda razbili 3. bataljon domobranskog 2. pešadijskog puka. Zaplenjeno 160 pušaka, 38 p. mitraljeza, 6 mitraljeza i 5 minobacača.

⚔️ 24. 11. 1941. Između ž. st. Karanovca i Boljanića (na pruzi Tuzla-Doboj) delovi Ozrenskog NOP odreda srušili nemački oklopni voz i lokomotivu putničkog voza. Posle duže borbe posada voza se izvukla uz pomoć delova ustaškog bataljona iz Tuzle i domobrana iz Doboja. Pruga je opravljena tek treći dan.

⚔️ 2. 12. 1941. Delovi Ozrenskog NOP odreda zauzeli železničku stanicu Kakmuž (na pruzi Doboj-Tuzla).

⚔️ 0. 2. 1942. U s. Brezicima (kod Doboja) formiran NO odbor za teritoriju Ozrenskog NOP odreda, koji je imao karakter SNO odbora.

⚔️ 0. 2. 1942. U Derventi i Doboju ustaška policija pohapsila blizu 200 aktivista NOP-a. Pokretni preki sud u Doboju osudio je 181 aktivistu na smrt, a potom 177 kazni preinačio na internaciju u logore.

⚔️ 2. 2. 1942. Kod sela Orašja (blizu Doboja) delovi 3. bataljona Ozrenskog NOP odreda zarobili vod domobrana (44 domobrana) iz sastava 23. čete 5. bataljona domobranskog 1. pešadijskog puka.

⚔️ 5. 2. 1942. Kod s. Narandžića (blizu Doboja) dve čete 2. bataljona Ozrenskog NOP odreda u susretnoj borbi razbile po jednu četu domobranskog 4. i 5. pešadijskog puka i u gonjenju izbile na železničku prugu Maglaj-Doboj kod s. Striježevice.

⚔️ 18. 4. 1942. U s. Brezicima (kod Doboja), na inicijativu GŠ NOP i DV za BiH, najugledniji ljudi sa Ozrena održali savetovanje u cilju ozdravljenja i učvršćenja Ozrenskog NOP odreda. Zbog četničkog puča u tom odredu savetovanje nije završeno.

⚔️ 28. 5. 1942. U s. Lipcu (kod Doboja) potpisan ugovoi između predstavnika IN DH i komandanta četničkog Ozrenskog i Trebavskog odreda. Četnici su priznali suverenitet NDH, izrazili lojalnost i odanost Paveliću i uključili se u oružane snage NDH.

⚔️ 18. 6. 1942. Kod s. Karanovca, u izvornom delu potoka Prenje (na Ozren-planini, kod Doboja), četnici zaklali ilegalnog političkog radnika, zamenika komandanta razbijenog Ozrenskog NOP odreda, Todora Panića, narodnog heroja.

⚔️ 1. 7. 1942. U s. Grabskoj (kod Doboja) otpočeo dvodnevni sastanak štabova četničkih odreda srednje Bosne (Zeničkog, Trebavskog, Ozrenskog, Borjanskog i odreda -Kočić-, puka -Manjača- i bataljona -Obilić-), na kome je izabran Glavni štab bosanskih četničkih odreda i priznati su svi ugovori zaključeni sa ustaškom NDH o saradnji u borbi protiv narodno-oslobodilačkog pokreta i o uključivanju četničkih jedinica u oružane snage NDH.

⚔️ 0. 12. 1942. Po direktivi VŠ NOV i POJ, 1. proleterska i 3. udarna divizija NOVJ, posle napuštanja Jajca, prodrle u srednju Bosnu, razbile brojne četničke jedinice, presekle komunikacije između Banje Luke i Doboja, ugrozile Banju Luku i železničke pruge u dolini r. Bosne i r. Lašve i stvorile uslove za razmah oslobodilačke borbe u tom kraju.

⚔️ 6. 1. 1943. Delovi nemačke 718. i domobranske 3. divizije i četnici, uz podršku artiljerije, avijacije i tenkova, nastupajući iz Tešnja, Maglaja i Doboja, posle trodnevnih borbi potisli 1. proletersku udarnu diviziju NOV i zauzeli Teslić.

⚔️ 14. 1. 1943. Jedinice 3. krajiške udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ napale Teslić, a delovi 1. proleterske NOU brigade napali Tešanj i s. Jelah. Sutradan su zauzeti Tešanj i s. Jelah, ali napad na Teslić nije uspeo zbog jakog otpora i zbog dolaska dva oklopna voza iz Doboja. Jedinice 1. proleterske udarne divizije NOVJ su imale 8 mrtvih i 24 ranjena. Zarobile su 150 domobrana, 1 podoficira i 3 oficira, a zaplenile 10 p. mitraljeza. 1 minobacač sa 42 mine, 60 pušaka, 4 automata i drugu ratnu opremu.

⚔️ 15. 1. 1943. Na pruzi Doboj-Žepče jedinice 3. udarne divizije NOVJ napale neprijateljska uporišta i do 17. januara zauzele Novi Seher i Žepče, na više mesta porušile prugu i put prema Tešnju i onemogućile Saobraćaj 4 dana. Zarobile su 200 ustaša i domobrana, zaplenile 150 pušaka, 100.000 metaka, oklopni vog i 60 vagona, a u Zepču zapalile žel. i žand. stanicu i ostale zgrade nadleštava, kao i 2 železnička i 1 domobransko skladište.

⚔️ 17. 1. 1943. U Tesliću jedinice 3. krajiške udarne i dva bataljona 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ ponovo napali dva domobranska bataljona, delove Teslićkog dobrovoljačkog bataljona i oko 300 nemačkih vojnika, ali su se sledećeg dana, posle desetočasovne borbe, povukli zbog dolaska jakih nemačkih snaga iz Doboja. Zarobljeno je 106 domobrana.

⚔️ 17. 6. 1943. Glavna operativna grupa VŠ NOV i POJ (1. i 2. proleterska udarna i 7. divizija NOVJ), prodirući divergentno s Jahorine, u snažnom naletu razbila delove domobranskog 3. korpusa i nemačke 369. legionarske divizije i ovladala većim delom istočne Bosne (između reka Prače i Spreče), gde su je prihvatile 1. i 2. vojvođanska NOU brigada i Birčanski NOP odred. Grupa je do 7. jula izbila na r. Drinu kod Zvornika i na r. Bosnu kod Doboja, gde je odmorila i popunila svoje iscrpene jedinice.

⚔️ 24. 6. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ da ofanzivnim dejstvom na neprijateljska uporišta duž pruge Zenica-Doboj olakša napad Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ na neprijateljske garnizone u istočnoj Bosni.

⚔️ 11. 7. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 2. proleterske udarne divizije NOVJ da, ofanzivno dejstvujući na pl. Ozrenu i u Trebavi, poruši prugu i put Tuzla-Doboj i prugu Maglaj-Doboj, likvidira četnička uporišta, stvori slobodnu teritoriju na tom području i omogući mobilizaciju naših boraca i smeštaj naših bolnica.

⚔️ 17. 7. 1943. Na pruzi Doboj-Tuzla 2. i 4. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ razbile po jednu četu domobrana, četnika i milicije i zauzele s. Bos. Petrovo Selo i s. Miričinu. U zauzetim selima su spalile ž. stanice i srušile most na r. Spreči.

⚔️ 25. 7. 1943. Druga krajiška udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ, ojačana sa 2 bataljona 5. krajiške NOU brigade napala ustaško-domobranske posade na ž. pruzi Doboj - Teslić - s. Blatnica, te zauzele ž. stanice Blatnicu, Tešanjku i Komušina, banju i rudnik Vrućicu, i grad Tešanj (bez tvrđave). Domobranska i milicijska posada Tešnja i ž. st. Jelaha održala se do pristizanja pojačanja iz Zepča i Doboja.

⚔️ 1. 8. 1943. Prelaskom 1. proleterske udarne i 7. divizije NOVJ preko ž. pruge Doboj-Sarajevo-Konjic otpočela ofanzivna dejstva šest divizija NOVJ u zapadnoj Bosni. U toku meseca ove su divizije prisilile jake nemačke, ustaške i domobranske snage da evakuišu preko 10 garnizona, pa su tako ponovo stvorile veliku povezanu slobodnu teritoriju.

⚔️ 5. 8. 1943. Delovi 2. dalmatinske udarne i 4. proleterske udarne brigade 2, proleterske udarne divizije NOVJ savladali slab otpor po jedne čete milicije i domobrana i zauzeli Maglaj, sem tvrđave, u koju se povukao deo posade. Uništene su ž. i žand. stanica, a sutradan je mesto napušteno pod pritiskom jačih nemačkih delova i oklopnih vozova od Doboj a i Zenice.

⚔️ 7. 9. 1943. Na liniji s. D. Skugrić - s. Tolisa - s. Krečane i u Dugim njivama (kod Gradačca) 15. majevička udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ napala i razbila ostatke četničkog Trebavskog odreda. Oko 300-400 četnika je pobeglo delom na levu obalu r. Bosne, u s. Kotorsko, a delom prema Doboju i Ozrenu. Poginulo je 10 i ranjeno 25 četnika. Brigada je imala samo 4 ranjena.

⚔️ 12. 9. 1943. U s. Kotorskom (kod Doboja) delovi 5. krajiške udarne brigade 11. udarne divizije NOVJ razbili nemačko-domobransku posadu (oko 100-200 vojnika). Ovim je omogućeno da se sledeće noći južno od s. Kotorskog prebaci preko r. Bosne u Trebavu štab 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ sa 2. krajiškom NOU brigadom.

⚔️ 24. 9. 1943. U Gračanicu ušli 2. krajiška udarna brigada i Ozrenski NOP odred 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, pošto su se žandarmi povukli ka Doboju.

⚔️ 2. 10. 1943. Nastupajući iz rejona Doboja, nemačka pukovska borbena grupa -Fišer- probila položaje 15. majevičke udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ i zauzela Lukavac, a potom odbacila Majevički NOP odred i sutradan pred veče izbila pred Tuzlu, Ovde ju je, uz pomoć radnika i rudara, 6. istočnobosanska NOU brigada zadržala do 5. oktobra.

⚔️ 5. 10. 1943. Jedinice 17. udarne divizije NOVJ i 1. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ izvršile protivnapad na nemačku pukovsku borbenu grupu -Fišer- koja je nastupajući iz Doboja izbila pred Tuzlu. Neprijatelj je razbyen i odbačen u pravcu Lukavca i Puračića, uz gubitke od 30 mrtvih i oko 120 ranjenih. Gubici: 15 mrtvih i 42 ranjena.

⚔️ 0. 11. 1943. Po naređenju Štaba 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ formiran Dobojsko-derventski NOP odred.

⚔️ 11. 11. 1943. Nastupajući iz Doboja, delovi nemačke 369. legionarske divizije, podržani tenkovima, odbacili 18. istočnobosansku (hrvatsku) udarnu brigadu 11. udarne divizije NOVJ i zauzeli Tuzlu.

⚔️ 18. 12. 1943. Nastupajući s linije Sarajevo-Vlasenica i Tuzla-Doboj, nemačka 1. brdska divizija, 7. SS divizija -Princ Eugen-, delovi 369. legionarske divizije i 1. rezervni lovački puk otpočeli krivajsku operaciju (-Snešturm-) s ciljem da u dolini r. Krivaje okruže i unište 17. i 27. udarnu diviziju 3. udarnog korpusa NOVJ i 5. udarnu diviziju NOVJ. Operacija je završena 28, decembra probijanjem jedinica NOVJ iz okruženja.

⚔️ 4. 1. 1944. Druga brigada nemačke 1. kozačke konjičke divizije ojačana 4. pukom domobranske 1. lovačke brigade zauzela Prnjavor koji je, na r. Ukrini, branila 12. udarna brigada 12. divizije NOVJ, Prnjavorski i Dobojsko-derventski NOP odred. U ovoj borbi je poginuo komandant Prnjavorskog NOP odreda Stanko Vukašinović, narodni heroj.

⚔️ 13. 1. 1944. Zbog velikih gubitaka rasformiran je Dobojsko-derventski NOP odred, a ostatak ljudstva uključen u 12. udarnu brigadu 12. divizije NOVJ.

⚔️ 17. 1. 1944. Glavnina 3. udarnog korpusa NOVJ (17. udarna divizija, 19. birčanska udarna brigada 27. udarne divizije i 6 odreda) i 16. udarna divizija NOVJ otpočele napad na Tuzlu koju su branili 5. i 8. puk domobranske 3. lovačke brigade i nemačka Borbena grupa -Svare-. I pored uporne borbe, vođene do 20. januara pre podne, grad nije zauzet, jer su pristigla pojačanja: delovi domobranske 1. lovačke brigade, nemačka biciklistička jedinica iz Doboja i motorizovana kolona iz Zvornika. U borbi su poginuli politički komesar bataljona u 19. birčanskoj brigadi Stanko Menjić i zamenik političkog komesara bataljona u 16. muslimanskoj NOU brigadi Jusuf Džonlić, komandant bataljona Hamzo Hamzić i komandant Ozrenskog NOP odreda Simo Lukić, narodni heroj.

⚔️ 9. 4. 1944. Na pruzi Derventa-Doboj delovi 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ srušili 1,5 km pruge, ubili 20 i zarobili 11 neprijateljskih vojnika i zaplenili 34 puške.

⚔️ 27. 5. 1944. Na pruzi Doboj-Derventa delovi 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ minom srušili nemački teretni voz natovaren boksitom. Uništili su lokomotivu i 20 vagona. Neprijatelj je imao 27 poginulih i veći broj ranjenih.

⚔️ 28. 5. 1944. Kod Doboja 5. krajiška udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ srušila nemački voz. Poginulo je 35 nemačkih vojnika.

⚔️ 27. 6. 1944. Peta krajiška, 14. srednjobosanska udarna brigada 11. udarne divizije i 17. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ napali na Derventu. Oni su vodili ulične borbe ali, zbog dolaska pojačanja iz Doboja i s. Bos. Broda, grad nisu zauzeli. Derventu su branili dva bataljona iz domobranskog 4. lovačkog puka, delovi 1. bataljona iz domobranske 6. posadne brigade i jedna artiljerijska baterija (svega oko 1500 vojnika). Gubici neprijatelja: 24 mrtva, 9 ranjenih i 44 nestala, a gubici jedinica NOVJ 19 mrtvih, 45 ranjenih i 20 nestalih.

⚔️ 6. 7. 1944. Delovi 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili neprijateljsku kolonu koja je nadirala iz Doboja prema Tesliću i naneli joj gubitke od 25 mrtvih i 10 zarobljenih vojnika, a zaplenili 15 pušaka, 1.500 metaka i ostalu ratnu opremu.

⚔️ 12. 7. 1944. Jedinice 11. udarne divizije NOVJ, posle dvodnevne borbe, razbile i potisle neprijatelja koji je jačim snagama nadirao iz Doboja prema Tesliću i Tešnju i nanele mu gubitke od oko 150 mrtvih i ranjenih vojnika.

⚔️ 8. 8. 1944. Na odseku s. Kožuhe - s. Koprivne (kod Doboja) 11. udarna divizija NOVJ, na putu za Srbiju, pod borbom protiv trebavskih četnika prešla r. Bosnu.

⚔️ 8. 9. 1944. Dvadeset prva udarna brigada 28. udarne divizije NOVJ i 14. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ otpočele napad na Doboj, koji su branili nemački vojnici, 4. lovački puk domobranske 1. lovačke brigade i delovi domobranske 6. posadne brigade. Posle dvodnevnih borbi jedinice NOVJ su uspele da prodru u grad, ali ga nisu zauzele, jer su pristigla pojačanja od Tuzle i Maglaja. Gubici neprijatelja: 300 mrtvih, 450 ranjenih i 77 zarobljenih. Gubici jedinica NOVJ: 11 mrtvih i 31 ranjen.

⚔️ 6. 10. 1944. Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad oko 600 ustaša iz Doboja ka s. Miljanovcima i naneli im gubitke od 15 mrtvih i 18 ranjenih, a sami imali 1 mrtvog i 2 ranjena borca.

⚔️ 8. 10. 1944. Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad neprijatelja iz Doboja ka s. Žabljaku i s. Jelahu i naneli mu gubitke od 10 mrtvih i 20 ranjenih, a sami imali 1 mrtvog i 1 ranjenog borca.

⚔️ 9. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ da poruši komunikacije: Derventa-Doboj-Sarajevo, Mostar-Konjic-Sarajevo, Jablanica - Prozor - G. Vakuf, Sarajevo-Kiseljak-Travnik; da prati pokrete neprijateljskih jedinica i da im, u slučaju njihovog povlačenja, odbranom po dubini usporava prodor.

⚔️ 22. 10. 1944. Posle dvodnevnih borbi protiv nemačkih i ustaških jedinica, 53. udarna divizija 5. udarnog korpusa NOVJ zauzela sva neprijateljska uporišta duž pruge Derventa-Doboj.

⚔️ 26. 10. 1944. Iz s. D. Lupljanice, s. Cerana i s. Johovca oko 1000 nemačkih vojnika, ustaša i milicionera izvršilo ispad ka položajima delova 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ na liniji s. M. Prnjavor - s. V. Sočanica (između Doboja i Dervente). Posle žestoke borbe neprijatelj je razbijen i odbačen u polazne garnizone, uz gubitke od oko 80 mrtvih i 60 ranjenih. Gubici delova 53. divizije: 10 mrtvili i 13 ranjenih boraca. Zaplenjeno: minobacač, 2 automata i 10 pušaka.

⚔️ 26. 10. 1944. Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad 400 nemačkih vojnika i ustaša iz Doboja ka s. Žabljaku, nanevši im gubitke od 14 mrtvih i 25 ranjenih (uz sopstvene gubitke od 2 ranjena borca) i zaplenivši 16 pušaka i 500 metaka.

⚔️ 7. 11. 1944. Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali domobransko uporište u s. Kotorskom (kod Doboja), ali ga nisu zauzeli zbog intervencije 500 ustaša, iz Doboja, podržanih tenkovima. Neprijateljski gubici: 7 mrtvih i 2 zarobljena domobrana.

⚔️ 9. 11. 1944. Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad 500 ustaša iz Doboja ka s. Ularicama i s. Alibegovcima. Neprijateljski gubici: 5 mrtvih i 11 ranjenih ustaša.

⚔️ 16. 11. 1944. Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad četiri čete ustaša i milicionera iz Doboja ka s. Sivši, ubivši 10 i ranivši dvojicu ustaša, dok je jedan partizan poginuo.

⚔️ 23. 11. 1944. Anglo-američki avioni bombardovali Zenicu (uništili železnički most na r. Bosni), Doboj (pogodivši železničku stanicu, vojne logore i mostove na r. Bosni i r. Spreči) i ž. st. Usora (uništivši 2 oklopna voza).

⚔️ 3. 12. 1944. Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad ustaša i milicije iz Doboja ka s. Sivši i naneli im gubitke od 23 mrtva, 32 ranjena i 1 zarobljenog ustaše.

⚔️ 5. 12. 1944. Kod s. Lupljenice (na putu Doboj-Derventa) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali i razbili pobočnicu nemačke kolone koja se kretala od Doboja za Derventu. Gubici neprijatelja: 14 mrtvih i 11 ranjenih vojnika. Gubici delova 53. divizije NOVJ: 1 mrtav borac.

⚔️ 15. 12. 1944. Na putu Maglaj-Doboj delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 10 poginulih i 20 ranjenih vojnika. Oštećena su 3 kamiona. Gubici delova 53. divizije: 4 ranjena borca.

⚔️ 17. 12. 1944. Kod Debele mede (na putu Maglaj-Doboj) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 19 poginulih vojnika, dok ih se 30 udavilo u r. Bosni. Uništena su 3 kamiona sa ratnim materijalom. Gubici delova 53. divizije NOVJ: 5 poginulih i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 18. 12. 1944. U rejonu s. Šije - s. Trepče delovi 53 udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali i razbili pobočnicu nemačke kolone koja se kretala od Maglaja ka Doboju. Gubici neprijatelja: 18 poginulih. 7 ranjenih i 2 zarobljena vojnika. Zaplenjeno: 1 minobacač, 1 p. mitraljez, 3 puške i druga ratna oprema. Gubici delova 53. divizije NOVJ: 3 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 23. 12. 1944. Na putu Maglaj-Doboj 14. srednjobosanska udarna brigada 53, udarne divizije NOVJ napala dve nemačke motorizovane kolone i nanela im gubitke od 20 poginulih i 30 udavljenih u r. Bosni, a sama imala 1 ranjenog borca.

⚔️ 4. 1. 1945. Kod Petković Hana (na putu Maglaj-Doboj) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali jednu nemačku kolonu a sutradan dve manje kolone. Uništeno je 13 kamiona i 1 motocikl, a zaplenjeno 3 p. mitraljeza, 35 pušaka i 3 pištolja.

⚔️ 7. 1. 1945. Na putu Maglaj-Doboj delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu i uništili kamion. Poginula su 3 i ranjena 2 nemačka vojnika.

⚔️ 12. 1. 1945. Kod ž. st. Kamen na pruzi Doboj-Derventa delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ miniranjem pruge uništili oklopni voz (lokomotivu, 3 oklopna vagona i tenk koji je bio na vagonu).

⚔️ 25. 1. 1945. Na putu Maglaj-Doboj delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu jačine oko 400 vojnika i 60 vozila, te joj naneli gubitke od 12 mrtvih, 10 ranjenih i 5 zarobljenih.

⚔️ 8. 2. 1945. Na putu Doboj-Maglaj delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj velike gubitke (uz sopstvene gubitke od 4 mrtva i 3 ranjena) uništivši 1 tenk, 4 kamiona i putnički automobil.

⚔️ 9. 2. 1945. U rejonu Gračanice 23. udarna divizija 2. armije NOVJ sprečila proboj nemačkih jedinica iz Doboja ka Tuzli i nanela im velike gubitke. Divizija je imala 80 boraca i rukovodilaca izbačenih iz stroja.

⚔️ 15. 2. 1945. U rejonu s. Dubrave - s. Vučkovac - s. Srnice (kod Gračanice) 23. udarna divizija 2. armije NOVJ napala nemačke i ustaške jedinice i odbacila ih prema Doboju. Neprijatelj je pretrpio osetne gubitke. Gubici 23. udarne divizije NOVJ: 13 mrtvih i 43 ranjena.

⚔️ 21. 2. 1945. Jedinice 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napale ustaše i zauzele s. Sivšu, s. Ularice i s. Alibegovce (kod Doboja).

⚔️ 24. 2. 1945. Jedinice 45. divizije sa 14. srpskom brigadom 23, udarne divizije 2, armije NOVJ, posle petočasovne borbe odbacile delove ustaškog 24. i 25, bataljona i miliciju prema Doboju i zauzele Gračanicu. Neprijatelj je pretrpeo velike gubitke. Gubici jedinica 45. divizije 2. armije NOVJ: 24 poginula i 58 ranjenih.

⚔️ 28. 2. 1945. Ustaške snage iz Gračanice napale delove 45. divizije 2. armije NOVJ i posle oštre borbe zauzele s. G. i D. Brijesnicu. Protivnapadom su ova sela povraćena a neprijatelj uz velike gubitke odbačen prema Doboju. Jedinice 45. divizije su imale 1U mrtvih i 17 ranjenih.

⚔️ 19. 3. 1945. Nemačke i ustaško-domobranske snage, nastupajući iz Doboja, Bos. Samca i Brčkog, u oštroj borbi odbacile jedinice 25. divizije 2. armije JA u rejon s. Srnice. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 32 mrtva i 45 ranjenih, a jedinice 25. divizije su imale 22 mrtva, 41 ranjenog i 75 nestalih.

⚔️ 22. 3. 1945. U s. Komarici i s. Dažnici (kod Dervente) 14. i 19. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije JA napala nemačke snage i posle šestočasovne borbe zauzela ž. st. Dažnicu, a drugo uporište nisu zauzele zbog intervencije neprijatelja iz Doboja i Dervente.

⚔️ 22. 3. 1945. Jake nemačke snage iz Doboja, ušle u Gračanicu pošto su se delovi 45. divizije 2. armije JA, pred nadmoćnim neprijateljem povukli bez borbe.

⚔️ 5. 4. 1945. Jedinice 2. armije JA prešle u opšti napad protiv nemačkih i ustaških jedinica opštim pravcem Doboj - Banja Luka - Bos. Novi. (Koordinirajući dejstva sa 1. armijom JA duž desne obale r. Save, one su do 2. maja oslobodile teritoriju severoistočne i severozapadne Bosne.)

⚔️ 17. 4. 1945. Jedinice 2. armije JA, posle oštre dvodnevne borbe protiv nemačko-ustaških jedinica, oslobodile Doboj i nastavile gonjenje razbijenih nemačkih jedinica prema Derventi.

⚔️ 22. 4. 1945. Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 2. armije za uspešne višednevne borbe protiv jake neprijateljske grupacije na prostoriji između reka Bosne, Save i Vrbasa, kojom prilikom su oslobođeni Maglaj, Doboj, Derventa i Bos. Brod.

Dokumenti

📜 Pohvala Štaba NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu Pračanskoj četi i Ozrenskom bataljonu za uspješno izvedene akcije na željezničkim linijama Sarajevo-Višegrad, Sarajevo-Brod i Doboj-Tuzla

📜 Naredba Ustaškog stana Doboj od 27. maja 1941. srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini da se smanji monumentalnost spomenika palim borcima iz prvog svetskog rata rušenjem njegovog glavnog postolja od kamena

📜 Izveštaj Ustaškog stana u Odžaku od 7. juna 1941. Krilnom oružničkom zapovjedništvu Doboj o pretresu srpskih kuća

📜 Izvještaj Zapovjedništva Treće oružničke pukovnije od 23 avgusta 1941 god. o zauzimanju Doboja od strane partizana

📜 Izvještaj Ministarstva prometa i javnih radova NDH od 24 avgusta 1941 god. o prekidu saobraćaja na pruzi Sarajevo-Doboj

📜 Izvještaj sekretara Oblasnog komnteta KPJ za Bosaisku Krajinu od septembra 1941 god. delegatu CK KPJ Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o oslobođenju Doboja

📜 Izvještaj Ravnateljstva župskog rudarstva u Tuzli od 4 septembra 1941 god. o ustanku na području Ozrena i Trebave i napadu na Doboj, Usoru i Maglaj

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 12. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o pojačanim akcijama partizana i dejstvima sopstvenih jedinica na teritoriji Srbije i na području Doboja

📜 Izvještaj Štaba Ozrenskog NOP odreda od 15 septembra 1941 god. Štabu Tuzlanske oblasti o učvršćenju jedinica i borbama oko Maglaja, Doboja i Gračanice

📜 Izveštaj Zapovjedništva 3. oružničke pukovnije od 25. septembra 1941. ravnateljstvu za javni red i sigurnost o situaciji na svome području, streljanim u Doboju, ubijenim na području Cazina i zločinima u Bravskom

📜 Izveštaj 3. oružničke pukovnije od 28. septembra 1941. Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu o opštoj situaciji i stradanju Srba u Jajcu, Jasenovcu, Bravskom i Doboju

📜 Izveštaj Oružništva od 3. oktobra 1941. o važnijim događajima na teritoriji NDH i zločinima nad pravoslavcima u selima Mutniku, Marin-Mostu, Bukovici, Tržačkoj Rašteli, kotaru Doboj

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 27. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u Srbiji i o prepadu partizana na pruzi Doboj — Tuzla

📜 Izvještaj kotarske oblasti u Maglaju o akcijama partizana na željezničkoj pruzi Maglaj-Doboj u vremenu od 28 septembra do 4 oktobra 1941 godine

📜 Depeša generala Lakše od 3. novembra 1941. Zapovjedništvu 2. domobranskog zbora o evakuaciji Jevreja i pravoslavaca iz Doboja

📜 Izvještaj političkog komesara Treće čete Udarnog bataljona Ozrenskog NOP odreda od 26 novembra 1941 god. Štabu odreda o uništenju oklopnog voza i snazi neprijateljskih posada na pruzi Doboj-Tuzla

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o zarobljavanju domobrana na sektoru Teslić - Doboj i oslobođenju Prnjavora

📜 Zapovest 718. pešadijske divizije od 2. januara 1943. za osiguranje Doboja od iznenadnog napada jedinica NOV i POJ

📜 Zapovest komsndanta borbene grupe Vist od 16. januara 1943. za borbu protiv jedinica NOVJ u zahvatu komunikacije Doboj—Teslić i za deblokadu snaga u Tesliću

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 19 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za rušenje komunikacije Doboj - Derventa u vezi s prodorom neprijatelja u Teslić

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 19 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za obustavljanje pokreta na komunikaciji Doboj - Derventa

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 24 juna 1943 Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da ofanzivnim dejstvom na železničku prugu Zenica - Doboj olakša napad Glavne operativne grupe na neprijateljske garnizone u istočnoj Bosni

📜 Izvještaj Obavještajnog centra 2. proleterske divizije od 14. jula 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o jačini i dislokaciji neprijatelja na prostoriji Doboj–Tuzla–Kladanj

📜 Izvještaj Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 19 jula 1943 god. o akcijama jedinica NOV na komunikaciji Tuzla- Doboj

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 28 jula 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o čišćenju sektora Sibovske i napadu na Tešanj, Jelah i prugu Doboj - Teslić

📜 Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 18 avgusta 1943 god. o napadu jedinica NOV na četničko uporište Kod Doboja

📜 Naređenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 6 oktobra 1943 god. Štabu Prve majevičke brigade za sprečavanje neprijateljskog prodora od Doboja ka Tuzli

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 6 oktobra 1943 god. štabovima Pete i Dvanaeste brigade da formiraju udarnu grupu radi dejstva na pruzi Teslić-Doboj i na komunikaciji Kotor Varoš-Banja Luka

📜 Zapovijest Štaba Prve majevičke NOU brigade od 13 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret na Ozren i dejstvo na komunikacijama Doboj-Zavidovići i Doboj-Gračanica

📜 Naređenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 23 oktobra 1943 god. Štabu Osamnaeste brigade za zatvaranje pravca Doboj-Tuzla

📜 Izvještaj Štaba Trećeg korpusa NOVJ Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama u istočnoj Bosni i oko Doboja u oktobru i novembru 1943 godine

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 15. novembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ da spreči prodor Nemaca iz Doboja i Brčkog u pravcu Tuzle

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 27 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na komunikacije Derventa - Doboj

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 29 novembra 1943 god. štabovima Pete brigade i Tešanjsko-teslićkog NOP odreda za napad na komunikacije Novi Šeher - Doboj - Zepče

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o pokretima i akcijama na prostoriji između Doboja, Dervente i Prnjavora od 15 do 31 oktobra 1943 godine

📜 Izvještaj Komande Šezdeset devetog rezervnog korpusa od 3 decembra 1943 god. o borbama protiv jedinica NOVJ oko Doboja i Majevice

📜 Izvještaj Oružničkog krilnog zapovjedništva u Tuzli od 3 decembra 1943 god. o situaciji na području Teslić, Doboj, Tuzla, Brčko i Zvornik

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 12 decembra 1943 god. štabovima potčinjenih jedinica da izvrše razmještaj radi akcija na komunikacijama Kotor Varoš - Banja Luka i Derventa - Doboj

📜 Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 19 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama da izvrše pomjeranje ka prostoriji Ozrena i da dejstvuju na komunikacijama Tuzla - Doboj i Doboj - Maglaj

📜 Zapovijest Četrnaestog SS brdskog lovačkog puka od 28 decembra 1943 god. za odmor na prostoriji Kakanj - Selo Doboj

📜 Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 10 januara 1944 potčinjenim jedinicama za formiranje operativnih grupa i za raspored i dejstvo na prostoriji Doboj - Tuzla - Zvornik

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 13 januara 1944 štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoriji između rijeka Bosne i Vrbasa i komunikacija Jajce - Travnik - Zenica i Banja Luka - Teslić - Doboj

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 15 januara 1944 štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoriji južno od rijeke Ugar i na komunikaciji Travnik - Zenica - Zepče - Doboj

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije od 31 januara 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o napadu na Teslić i Doboj

📜 Naređenje Štaba 11 NOU divizije od 7. aprila 1944. štabovima potčinjenih jedinica za rušenje željezničke pruge Derventa - Doboj - Teslić i Celinac - Banja Luka

📜 Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 15. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Doboj - Teslić i kod Divuše

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 20. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Doboja, Fojnice, Prozora i Goražda

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 9. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na područjima Travnika, Doboja, Teslića, Foče i Ustikoline

📜 Naređenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 13. jula 1944. Štabu 16. divizije da samostalnim dejstvom kontroliše pravce Doboj - Tuzla i Zavidovići - Ribnica i da prihvata jedinice NOVJ koje nastupaju iz srednje Bosne

📜 Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 5. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica da se približe rijeci Bosni i kontrolišu teren prema Jelahu, Tesliću i Doboju

📜 Bojna relacija 1. lovačkog zdruga 2. zbornog područja za septembar 1944. o dejstvima na području Teslić - Doboj - Derventa

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 19. septembra 1944. o borbama na području Banje Luke, Bihaća, Doboja i Nevesinja

📜 Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 22. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za zauzimanje Gračanice kod Doboja

📜 Izvještaj Štaba Tešanjsko-teslićke brigade od 28. septembra 1944. Štabu Srednjobosanske NOU divizije_o dejstvima na prostoriji Doboj - Maglaj - Teslić u drugoj polovini septembra

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 10. oktobra 1944. štabovima 27. i 38. divizije za rušenje komunikacija Zvornik - Doboj i Zvornik - Sarajevo - Višegrad

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. oktobra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ za onesposobljavanje komunikacije Mostar - Sarajevo - Doboj - Slavonski Brod

📜 Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 4. novembra 1944. Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima na prostoriji Doboj - Teslić - Kotor-Varoš

📜 Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 4. novembra 1944. Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima na prostoriji Doboj - Teslić - Kotor-Varoš

📜 Izvještaj štaba 19. krajiške (srednjobosanske) brigade od 1. decembra 1944. štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima u novembru na području Doboja, Teslića i Kotor-Varoša

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. decembra 1944. o borbama na području Rogatice, Zvornika i Doboja

📜 Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 10. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na komunikaciji Busovača - Zenica - Doboj - Derventa

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 19. decembra 1944. o izviđanju komunikacije Sarajevo-Doboj i o pogibiji komandira Eskadrile pri izvršenju zadatka

📜 Izvještaj Štaba 19. srednjobosanske brigade od 26. decembra 1944. Štabu 53. NOU divizije o dejstvima na odsjeku Doboj - Derventa

📜 Naređenje štaba Vrhovne komande od 2. januara 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica za povlačenje na prostoriji Ozren—Doboj—Maglaj

📜 Zapovijest Štaba 14. korpusa NOVJ od 6. januara 1944. štabovima potčinjenih jedinica za zatvaranje pravaca od Doboja i Srebrnika ka Tuzli i za napad na Vlasenicu

📜 Naređenje Štaba 2. armije NOVJ od 14. januara 1945. štabovima 3. i 14. korpusa za zatvaranje pravca od Doboja i Zvornika ka Tuzli i za napad na Gradačac

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 14. januara 1945. štabu 38. divizije da zatvori pravac Doboj - Tuzla na lijevoj obali Spreče

📜 Izvještaj Štaba 19. srednjobosanske brigade od 29. januara 1945. Štabu 53. NOU divizije o dejstvima na prostoru Maglaj - Doboj - Teslić

📜 Naređenje štaba Draže Mihailovića od 1. februara 1945. komandatima korpusa pod neposrednom komandom, i Komandi Vojvodine za organizovanje prikupljanja izostalih četnika u zahvatu komunikacije Maglaj—Doboj—Modriča

📜 Zapovest štaba Vrhovne komande od 19. februara 1945. neposredno potčinjenim komandantima za posedanje obala reke Bosne na odseku Doboj—Modriča

📜 Zapovijest Štaba 53. NOU divizije od 21. februara 1945. štabovima 14. i 18. srednjobosanske brigade za napad na ustaško-domobranska uporišta jugozapadno od Doboja

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 26. februara 1945. o izviđanju i napadu na železnički saobraćaj na komunikaciji Zenica-Doboj-Derventa

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 1. marta 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Doboj - Derventa

📜 Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 1. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za odbranu šireg dela Doboja

📜 Izvještaj Štaba 45. divizije od 13. marta 1945. Štabu 14. korpusa JA o organizaciji položaja i rasporedu i zadacima jedinica u širem zahvatu komunikacije Gračanica-Doboj

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba Tuzlanskog NOP odreda o dejstvima na sektoru Gračanica-Doboj-Ozren dostavljen Štabu Vojne oblasti 3. korpusa JA 15. marta 1945. godine

📜 Izvještaj Štaba 45. divizije od 16. marta 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima u zahvatu komunikacije Gračanica-Doboj

📜 Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 24. marta 1945. Štabu 53. udarne divizije JA o dejstvima u martu na prostoru Žepče-Tešanj-Doboj

📜 Izvještaj Štaba 19. krajiške brigade od 27. marta 1945. Štabu 53. udarne divizije JA o dejstvima u martu na prostoru Doboj- Derventa

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 3. aprila 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Doboj - Slavonski Brod i o bombardovanju mosta kod Bosanskog Novog

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 6. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na prostoriji Zenica - Doboj - Modriča

📜 Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 10. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva u rejonu Doboja

📜 Zahtjev Štaba 2. armije od 12. aprila 1945. upućen Generalštabu Jugoslovenske armije da pošalje dvije divizije u rejon Doboja radi odsijecanja neprijateljevih snaga

📜 Zapovijest Štaba 23. divizije JA od 15. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva sjeverno od Doboja

📜 Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 15. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva južno od Doboja

📜 Izvještaj 17. brigade od 21. aprila 1945. Štabu 28. divizije JA o dejstvima u rejonu Doboja i Gračanice

📜 Naredba štaba 5. korpusa JA od 23. aprila 1945. o pohvali jedinica i starješina 53. udarne divizije za izvanredne uspehe u borbama za oslobođenje Žepča, Maglaja, Doboja i Dervente

📜 Izvještaj Štaba 2. artiljerijske brigade od 29. aprila 1945. Štabu 23. divizije JA o petnaestodnevnim dejstvima artiljerije u rejonu Doboja

📜 Izvještaj Štaba 45. divizije od 3. maja 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim borbama za oslobođenje Doboja, Bosanske Gradiške i Bosanske Dubice

📜 Izvještaj Štaba 27. divizije od 7. maja 1945. Štabu 3. korpusa JA o dejstvima u drugoj polovini aprila na prostoru Maglaj- Doboj-Modriča-Tuzla

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 17. istočnobosanska divizija NOVJ Banja Luka Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Prozor Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 45. srpska divizija NOVJ 14. srednjobosanska udarna brigada 2. proleterska divizija NOVJ 369. legionarska divizija (vražja) Saradnja partizana i četnika 1941. Tuzla Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Brčko Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Tešanj Prnjavor Genocid u NDH Operacija Schwarz Ozrenski partizanski odred (Bosna) Zenica Jajce Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Teslić Partizanska avijacija Politički komesari u NOR-u Prva tuzlanska operacija NOVJ 38. istočnobosanska divizija NOVJ 1. proleterska divizija NOVJ 1. lovačka eskadrila NOVJ Sarajevo Bosanski Petrovac 2. krajiška udarna brigada Vrhovna komanda Vermahta Gračanica Četnici u drugom svetskom ratu 23. srpska udarna divizija NOVJ Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Žepče Avijacija u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito Četnici u ustanku 53. srednjobosanska divizija NOVJ 18. srednjobosanska udarna brigada Maglaj Lukavac Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 19. srednjobosanska udarna brigada (tešanjsko-teslićka) Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Operacija Weiss Modriča 11. krajiška divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji Ustanak u NDH Vrhovni štab NOVJ Slavonski Brod 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Glavna operativna grupa NOVJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Derventa Zvornik 1. lovački zdrug (NDH) Bosanski Novi 27. istočnobosanska divizija NOVJ 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Druga tuzlanska operacija NOVJ 5. krajiška (kozarska) udarna brigada 16. vojvođanska divizija NOVJ 12. slavonska divizija NOVJ Napad NOVJ na Teslić januara 1943. Gradačac Travnik Ustaški zločini 1941.